Skip to main content

Full text of "Euripides"

See other formats


ΤΗΕ ΟΒΚΑΚΥ 
ο£ 

νιατοκίΑ υΝΐΥΕΚδίτγ 

ΤοΓοηΐο εχ ΙΐΙ)η5 
ΚΑΤΗΙ.ΕΕΝ ΟΟΒυΚΝ ΤΗΕ ίΟΕΒ ΟΙ,ΑδδΙΟΑί ΠΒΚ.ΑΚΥ 

Ε01ΤΕ0 ΒΥ 

Ε. ΟΑΡΡδ, ΡΗ.η., IX. υ. Τ. Ε. ΡΑΟΕ, ι,ιττ.ο. 
Αν. Η. Ό. ΚΟυδΕ, Μττ.η. ΕυΚΙΡΙΌΕδ 
Ι Ρϊ7•ί{ ρτΐηΐίά 1 9 1 2. 
ΚίρΗηίΑΐ 1916, Ι920, 1925. 
ΕυΚΙΡΙΟΕ3. 
Βυ%Τ ΙΝΤΗΕ ΝΛΤΙΟΝΑί. Μυ5ΕυΜ , ΝΑΡΙΕΒ. ΕυΚΙΡΙΒΕδ 

\νΐΤΗ ΑΝ ΕΝαΐ,ΙδΗ ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν ΒΥ 
ΑΚΤΗϋΚ δ. λΥΑΥ, ΒΧπ. ΐΝ Γουκ νΟΕυΜΕδ 
Ι 1ΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ΚΗΕδϋδ ΗΕϋυΒΑ 

ΤΗΕ ϋΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΕ ΤΚΟΥ 

ΗΕΕΕΝ 
Ι,ΟΝϋΟΝ : \νΐ1.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ 
ΝΕνν ΥΟΚΚ : Ο. Ρ. ΡϋΤΝΑλΓδ δΟΝδ 

ΜΟΜΧΧν ΡτϊηΙίά ίη Ον€αί Βηίαίη. ΟΟΝΤΕΝΤδ ΡΑΟΕ 

ΙΡΗίαΚΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ.13 1 

ΚΗΕ9Γ« 153 

ΐίΕουΒΑ 243 

ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 351 

ΗΕΐ,Είί 461 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

Τηε ϋίε οί Εαηρίά^δ οοΐηοίά^δ ΛνίΐΗ ΐΗβ ηιοδί δΪΓεη- 
υουε &η(1 ιηοδί ίηαΓηρΙΐίΐηΙ ρβΓίοά οί ΑΐΗ^ηίαπ ΗίδΙοΓ^, 
δίΓεπϋΟϋδ 3η(1 Ιηυηιρίιηηΐ ηοΐ; οηΐν ΐη ίΐοίίοη, Ι^υϊ ϊη 
ίΗουσΙιί, 3. ρρποά οί" άηπησ εηΙβΓρηδβ, &1ϊ1ί6 ίη 
ιηίΐ1;€Γί&1 οοηςαεδί Άηά άενείορηιεηΐ;, Βπά ίη &τί, 
ροοίΓν, 311(1 ρΐιϊίοδορίιϊο δρβοαίΗΐΐοη. Ηβ λ^'Η5 Ι^ογπ ϊη 
480 Β. ο., ίΐιε γ€ΆΤ οΓ Τ!ΐ6ΐ•ηιορν1ίΐε αηά 8ίΐ1αηιΐδ. 
Αΐΐϊβηδ Λν38 άΙ ΐΗε Ηεΐ^ΐιΐ; οί Ηει* §1οτγ βηά ρο'«'6Γ, 
αηά ΛνΛδ γ^ΆΤ 1)ν }'6βΓ Ιίβοοιηΐη^ ηιοι*6 αιιά ηιοΓβ Ιΐιβ 
Οϊίν Βε&αΐίίϋΐ, λνΐιεη Ιιίδ §εηϊαδ λν&δ ΐη ϊΐδ ίίΓδΙ; Ηυδίι 
οί ΟΓεΑίΐοη. Ηε 1ΐ3(1 1)εεη ΛνηΙϊη^ ίοΓ πιοΓε ίΗβη 
ίοΓίν νε&Γδ ΙίείοΓε ΐΗε ΙΐΆδ^εθν οί ΐΗε δΐοϋΐαπ 
ΕχρεάίΙϊοη λνίΐδ εηαοϊεά ; Άηά, /βΐΐχ ορροΗιιηϊίαίβ 
ηιοΓίϊε, Ιιε Λνβδ δρ&Γεά ΐΗε ΙίποΛνΙείΙ^ε οί ΐΗε δ1ι&ηιείυ1 
5ε(|υε1 οί Αι-σϊηυδΗε, ίΗε πιΐδει•.ιΙ)1ε άίδίΐδΙεΓ οί 
Αε^οδροίαηιϊ, Ιΐιε ΙβδΙ 1ίη§επη§ Η^οη^ οί ίβηαίδΐιεά 
ΑΐΗεπδ. Ηε άίεά πιογ6 ΐ1ι»η & γβαγ 1)είοΓ€ ΐΗβδβ 
ο&ΐαηιϊΐΐεδ 1)είε11. 

νϋ ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ 

Ηϊδ ία{;1ΐ6Γ Λναδ ηαιηεά ΜηβδβΓοΗΐάεδ, Ηίδ ιηοίΙιεΓ 
ΚΙοϋο. ΤΗον ηιυβϊ Η&νβ Όεβη Λνε&ΗΗγ, £ογ ΐΗεΪΓ δοη 
ροδδοδδβά ηοΐ οηΐν οοηδί(1εΓίΐΙ)ΐ€ ρνορεΓίγ (1ΐ6 Ιιαά αΙ 
Ιε&δί; οηοε Ιο (ϋδε1ι&Γ§ε α " 1ϋυ镧7," ^ »ηά \ν&δ 
" ρνοχεηυδ," ογ εοηδαΐ, ίον Μ&^ηεδία, εοδΐΐ^ άαίίεδ 
1)θΐ1ι), Ι3υ1; αίδο, \ν1ιαΙ Λν&δ εδρεοϊαΐΐγ Γ&Γε ΐΐιεη, α 
ν&1υ&1)1ε ΙϊΙϊΓαΓ^. Ηϊδ ίαηιϊΐ^ ηιαδΐ Ηανε 1)εεη \\'ε11- 
1)θΓη, £οι• ϋ ΐδ οη τεοοι-ά Ιΐιαΐ; Ηε ΐοοίί ραΗ αδ α Ιιογ ίη 
οειΊαΐη ίεδϋναΐδ οί Αροΐΐο, £οι• ΛνΗίεΙι αηγ οηε οί" 
ιηε&η 1)ίι•11ι \νοα1(1 Ηανε Ιίεεη ΐηεΙϊ^ίΜε. 

Ηε αρρε&Γεά ΐη ΐΗε άΓαηι&ΐίε αΓεηει άΙ & Ιίιηε 
\ν1ιεη ΐΐ; Λν&δ ΙΙίΓοη^εά Λνϊίΐι εοιηρείίΙΟΓδ, αηά \ν1ιεη ίΐ; 
Γπυδί; Ιι&νε 1)εεη ηιοδί άίίϊιουΐί; £ογ β, ηε\ν -ννηΐεΓ ίο 
αοΐιΐενε α ροδΐΐϊοη. ΑεδοΗγΙιΐδ Ηαά ^υδ1; άΐεά, &ΛεΓ 
1)είη§ ϊ^είοΓε ΐΗε ραΒΗε £ογ 45 ^ε&Γδ : δορΗοοΙεδ Ηαά 
1)6βη ίοΓ Ιεη ^'ε&Γδ ΐη ΐΗε ίτοηί; ΥΆτύί, αηά \ν&δ Ιο 
ΛνΓΐΙε ΐον Μίγ ^ε&^δ Ιοη^εΓ, ΛνΗΐΙε ΐΗεΓε "ννενε οίΗεΓδ, 
ίοΓ^οΙΙεη ηονν, 1)ΐι1; «τοοά εηοιι§1ι Ιο λντεδί; ΐΗε νΐοΙΟΓ^τ 
ίΊ'οιη ΐΗεδε &ί \ιά\( Ιΐιε αηηιιαΐ άΓ&ηιαΙίε οοιηρείίΐΐοηδ 
ίΐΙ; Ιε&δΙ. ΜοΓεονει*, ΐΗε ηελν ροεί ■νν&δ ηοΐ οοηΐεηΐ; 
ίο ΕοΜενε εχεείΐεηοε &1οη§ ΐΐιε Ιίηεδ Ιαΐά άολνη 1)γ 
Ηίδ ρΐ'εάεοεδδοΐ'δ αηά αίΓε&φ' η&νΐίεά \νϋ;1ι Ιΐιε δίαιηρ 
οί" ριιΗϊε ίίρρΓον»!. Ηϊδ §εηΐιΐδ Λναδ οη^ίηαΐ, Άπά Ηε 

^ ΡβΓΗαρβ 1;Ηβ βχρβηββ, ογ ρ&Γί-βχρβηβε, οί βς[νιίρρ)η2 λ 
\ναΓ-8ΐιϊρ. 

νϋΐ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

Γυ11θΛν6(1 Ϊ1; Γοαπίοδβΐν, αηιΐ 5θ Ιίβοαηιε αη ϊηιιονίΐΙοΓ ίη 
Ιιίδ 1ι&η(11ΐη§ ο£ ίΐιε Γείίσίουδ αηά οΙΙιϊοηΙ ρι-οΐίΐεπίδ 
ρΓεδοηίοά 1)}?• ΐΗο οΙά Ιε^εηάδ, ΐη Ιΐιο ΙίΙοΓαΓν δεΙΙϊη^ 
Ηε ^3νε ίο Ιΐιεβε, αηά ενεη ίη ίΐιε ΙεοΗηΐοαΙϊΙΐεδ οί 
δίβ^ε-ρΓεδεηΙαΙϊοη. Αδ οΐΊ^ηαΙίίγ ηΐΗΐ<:εδ ^οη(^υεδι 
οί" ΐΗε οίΚοϊαΙ ^υ(1§εδ ο£ ΙίΙεΓ&ΙυΓε ΐΗδί, βηά βδ Ηΐδ 
ΛΝΌΓΐί Γβη οουηίει• ίο & ΗοδΙ οί ρ1•ε^υ<^^^εδ, ΗοηεδΙ Άηά 
οΙΙιεί'Λνίδε,^ ίί; ΐδ 1ιαι•ά1ν δαΓρίΊδίη^ Ιΐι&ΐ Ηίδ ρΐανδ 
^βίηεά Ιΐιε ίίΓδί; ρι-ϊζε οηΐν βνε Ιίπιεδ ίη ήίίγ }'εανδ. 

ΒυΙ ΐΗε ηιιηιΙ^εΓ οί ίΐιεδε οίϋοί&Ι Γεοο^ηίΙίοηδ ίδ ηο 
ΐηοΐεχ οί Ηίδ τεαΐ ροραΐαηΐν, οί Ηίδ Ηοΐά οη ίΐιε Ιιεαι^Ιδ, 
ηοΐ; οηΐν οί Ηίδ οουηίΓγτηεη, 1)αΙ οί α11 λνΐιο δροΐιε Ηίδ 
ηιοΙΙιεΓ-Ιοησυε. Ιί ίδ ίοΜ ΗοΛν οη ϊΛνο οοο&δίοηδ ΐΗε 
1)ί1;ΙεΓεδ1; επεπηΐεδ οί Αΐΐιεπδ δο ίαΓ }^ίε1(1εο1 ϊο Ηίδ 
δρείΐ, Ιΐΐ3ΐ ίοΓ Ιιίδ δαίνε Ιΐιε}' δραΓεά ίο Ηίδ οοηο[υει•εά 
οοαηίητηεη. Ιο ο&ρΙυΓεά ΑίΗεηδ, ίΗε Ι&δΐ Ηογιόγ5 οί 
λναΓ, ΐΗε Ιίΐδΐ ΗυηιίΗαΙίοη οί ΐΗε ν&η(^αίδΗεά. ΑΛετ 
άείΐΐΗ Ηε Ιίεοηπιε, &η^1 τεηιαίηεά, δο 1οη§ &δ ΟΓεεΙν 
Λν;ΐδ Ά Ηνίπο- Ιαησυασε^ ΐΗε ηιοδΐ ροριαίαι* &ηά ΐΗε 
ηιοδί ίπΗιιεηΙί&Ι οί ΐΗε ίΗΓεε §Γε&ί; πιβδΙεΓδ οί ΐΗε 
άΓαηΐΗ. Ηίδ ηίηεΙεεηΐΗ-οεηίυιτ εοΐίρδε Ηαδ Ηεεη 
ίοΠοΛνεά ΐ>γ α νεαοΐίοη ίη ΛνΗίοΗ Ηε ίδ ι•εοο§ηίδεά αδ 1 " Ηβ \Γ»3 ΐ)3ΪΙβ(1 τηοβ53αηβν 1>ν » Γ3.>)1^1β οί οοιηϊο \νΓΪΙβΓ8, 
&η(1 οί οοπΓδβ Ι)}• ΐΗβ §Γβα<; ραοίε οί ΐΗβ ογΙΙιοιΙοχ αη<1 Ιΐιβ 
λ•\ΐ1§£ΙΓ." — ΜυκκΑΥ. 

ίχ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ρΓβεεηΙίη^ οηο οί ΐΗβ ιηοδί ΐηΐ6ΐ•€δΐίη§ εΐυάίοδ ίη αΠ 
1ίΐ€ΐ•&1αι•6. 

Ιη Ιιΐδ δονβηίγ-ΐΐήΐ'ά γβατ Ηβ Ιβίΐ Αί;1ΐ6ηδ αιιά Ιιΐδ 
οΙ&ηιοΐΌΠδ επειπΐβδ. Ιο 1)6 &η Ηοηοανεά ^υβδί αϊ; ΐΗο 
οουΓΐ ο£ ΐΗβ 1ίϊη§ οί Μβοοίΐοη. Τ1ι€γο, υη1ιαι•&δδ6(1 
Ιΰγ Ιΐΐ6 ηι&ΐίοΐουδ νεχ&ϋοηδ^ ΐΗε ροΐϊΐίοαΐ υηι•6δΐ, πικί 
ίΐΊ€ ηοΛν ίιηηιϊηεηΐ ρεΓΪΐδ οί" Αΐΐιεηδ, 1ΐ6 ΛνΐΌΐε λνϋΐι α 
ίΐ^βάοϊϊΐ, Ά ΥΆρΐάϊΙγ, ά θερίΐι &ηά ίβΓνουι• οί ΙΙιου^Ηΐ, 
απά Ά ερίεηάουι• οί" θίοϋοη, Λνΐιϊοΐι ενεη Ηε Ηβά 
6θ3Γοε1ν αΐίαΐπεά 1)€£οι•ε. 

Ηε (Ιΐεά ΐη 406 βχ., αηά, ΐη η τεναΐδίοη οΓ ι•ερεηί;- 
&ηΙ &(1ηιϊι•3.ΐίοη αηά Ιονε, α11 ΑΐΗεπδ, ίοΙΙοΛνίη^ 
δορΗοοΙεδ' εχ&ιηρίε, ρυΐ οη ηιουΓπϊη^ ίοΓ Πιπί. Ροπγ 
ρ1&}'δ, Λνΐιίοΐι ΛνεΓε ρίΐιΊ οί ίΐιε ίι-ϋίίδ οί Ιιΐδ 
Μαοεάοηϊαη ΙείδϋΓε, ΛνεΓε Γερί'εδεηϊεά άΙ ΑΐΗεηδ 
δΙιΟΓίΙ^ αίΐει• Ιιΐδ άε&ΐΗ, &η(1 ΛνεΓε οΓΟΛνηεά 1)^ 
&εε1ίΐηΐίΐΙίοη Λνϋΐι Ιΐιε ίίΓδΙ; ρΓΪζε, ΐη δρϋε οί Ιΐιε 
αΐΐεπιρί οί ΑπδΙορΗ&ηεδ, ΐη Ιιΐδ οοηιεά^ οί ΤΗβ ΓΓοσχ^ 
3, ίεΛν ηιοηΐΐΐδ 1)είοΓε, Ιο Ιιείϊϋΐε Ιιΐδ §εηΐυδ. 

Ηίδ οΙι&ΓίαεΙενίδίίοδ, &δ οοηιρ&Γεά Λνϊΐΐι ίΗοδε οί Ιιΐδ 
ΐΛνο §Γ6&ΐ ΙίΓοΙΙιεΓ-άΓαηιαΐίδίδ, ηΐϋ^ 1)ε οοηοίδεί^ δίαίειΐ 
ΐΗυδ : — 

Αεδοΐι^ΐυδ εεΐδ ίοι•ί1ι ίΐιε ορεΓαΙίοη οι ξνβαΐ ρήκάρίεα , 
εδρεοί&Π^ οί ΐΗε οεΓί&ίηΙ;}^ οί άίνΐηε ΓεΐΓΪΐ)υΙϊοη^ αηά 
οί ΐΗε ρεΓδϊδΙεηοε οί δίη &δ αη ϊηεΓ3(1ϊο{ΐΙ)1ε ρΐα^υε- ΙΝΤΚΟΟΙΧΤΙΟΝ 

ίδίηΐ. Η 6 1)6ΐί6ν65 Άηά ίι•6ηιΙ)ΐ€8. δορίιοοίβδ (Ιρρϊοΐβ 
^Γβαί εΠαΓαοΙοχ : Ηε ί^ηοΓΟδ Ιΐιε ηιαίενοΐεηοβ οί 
(ΐ€5ΐϊην βηά Ιΐΐ6 ρβΓδϊδΙεηΙ; ρολνεΓ οί ενίΐ : Ιο Ηίιη 
"ηιαη ίδ ηχΆη, αηιΐ ηιαδίεν οί Ιιΐδ ί^Ιε." Ηε 1)ε1ίενε3 
ν\ ϊΐΐι αη(]υε5ΐ;ΐοηΐησ ί&ΐΐΗ. Ευηρϊάεδ ρΐΌρουηθδ ^τεαΐ 
νιοναί ρΓυΙ)Ιαη$ : 1ιε Ηπαίγδεδ Ιιυηιβη ηαΙαΓε, ϊΐδ 
ϊηδϋηοΐδ, ϋδ ραδδΐοηδ, ΐΐδ ιηοΐϊνεδ ; 1ιε νοίοεδ Ιΐιε οτγ 
οί Ιΐιε Ηυηΐίΐη δουΐ 3§&ίηδ1; Ιΐιε ί;^^&ηη^ οί Ιΐιε δυρεΓ- 
πηΙογηΙ, ΐΗε δείβδίιηεδδ αηά εΓοεΙΙγ οί ιπίΐη, ΐΗε 
0Γυδ1ιϊη§ Λ\6ΐ§1ιί; οί εηνΪΓοηιηεηί;. Ηε <^υεδι^οηδ : 
" Ηε Λνΐΐΐ ηοί ιτιαίίε Ηΐδ 3υ(1σηιεη1; 1)1ϊη(1." 

Οί ιηοι•ε ΐΗίΐη 90 ρΐ^^δ ■ννΐιϊοΐι ΕυΓίρίάεδ λνι-οίε, 
ΐΗε η&ιηεδ οί 81 Ιιαν'ε 1>εεη ρΓεδεΓνεά, οί λνΐιίοΐι 
19 ΕΓε εχίαηΐ; — 18 ΐΓΛί^εοϋεδ, άπα οηε 8&1γι•ίε άνΆΧΆΆ, 
ίΐιε Οΐ/οΙυρχ. Ηίδ βι•δΙ ρΐ»}^ Τ/ιβ ΌσηφΙετε ο/ ΡβΙίαε 
(Ιοδί) \νίΐ8 ΓερΓεδεηΙεά ΐη 45δ Β.ε. ΤΙαε εχίαηΐ ρΐα^δ 
η1ίι^ Ηε Ηΐταη^εά, &οοοι•(ϋη§ Ιο Ιΐιε ΙαΙεδΙ; δΐιΐΐιοηΐίεδ, 
ΐη ΐΗε ίο11ο\νϊη§ οΙίΓοηοΙο^ϊο&Ι οι*(1ει• οί ΓερνεδεηΙ&Ιΐοη, 
ίΗε άίΐΐεδ ίη ΗΐΈοΙίεΙδ Ηεϊη^ οοη]6ο1;ϋΐ•£ΐ1 : (1) Πΐιβ.ιαί 
(ρΓοΗίΐΗΙν ΐΗε είΐΓΐΐεδί) ; (2) Οι/οΙορε; (3) Αΐ€αίίχ, 4:38 
(4) Μεάβα, -131 ; (5) Ο/ύΙάΓβη ο/ ΗβτοΐίΙβί, (429-427) 
(()) Ηϊρρο1χιίυ3, 428 ; (7) ΑηάΓοηιαο/ιβ, (430-424) 
(8) Ηβαώα, (425); (9) 8ηρρΗωιΐ8, (421); (10) Μαά- 
71655 ο/ ΗβτεηΙεε, (423-420); (11) /ο;ι, (419-416) ; 
(12) Ώαιΐζ}ιΐ6Γ5 ο/ Ττοι^, 415; (13) ΕΙβοΙτα, (413); ΙΝΤΚΟΟυΟΤίΟΝ 

(14) ΙρΜ^βηβία ΐη Γ«;/π>«,(414-412); (15) ΗβΙβη, 412 ; 
(16) Ρ/ιθ67ΐίααη Μ(άάβιΐ8, (411-409) ; (17) ΟΓβί/βί, 408 ; 
(18) Βαοο/ιαηαΙχ, 405 ; (19) ΙρΜξβιιβΐα ίη ΑηΙΪ8, 405. 

Ιη ΐΐιϊδ οίΐίϋοη ίΐιε ρΐα^β &Γ6 αιταη^εά ϊη ίΗτεβ 
ιηαίη §Γοαρ5, 1)α56(1 οη ΐΗείι• οοηηεχίοη ΛνϊΐΗ (1) Ιΐιε 
δίοΐ'γ οί' ΐΗε Τ^ο^αη \ναι•, (2) ΐΐιβ Ι^ε^βηάδ οί" Τ1ΐ6ΐ)65, 
(3) Ιΐιε Γ■ε§εη^1δ οί' Αΐΐιεηδ. Τΐιβ ΑΙοεβΙϊχ ίδ α δίοΓγ 
οί' οΐά ΤΗεδδ&Ι)•. ΤΗε ι-εαάει• ΓηιΐδΙ, ΗοΛνενεΓ, 1)ε 
ρΓερ&Γεά Ιο ίΐικί Ιΐιαΐ Ιΐιβ Τι•ο]&η \ν&ι• δεηεδ άοβδ ηοΐ 
ρι*εδεηΐ α οοηΐΐηαοιίδΐ}^ οοηηεοίεοί δΙοΓγ, ηον, ίη δοηιε 
(Ιεΐαΐΐδ, Ά οοηδϊδΐεηί; οηε. ΪΗεδε ρ1»7δ, ρΓοάυοεά αί 
Ιίηεδ \νϊ(1εΐ7 β-ραι-ί, αηά ηοΐ ΐη Ιΐιε ονάει• οί ΐΐιε δίοι•^, 
δοιηείϊηιεδ ρνεδεηί; δϊία&Ιΐοηδ (αδ ΐη Ηεοιώα, Όαη§ιΐΙβνχ 
ο/" Ττο-ΐ), αηά ΗβΙειι) ηιυΐααΐΐγ εχοΐιΐδΐνε, ΐΐιε ροεί; ηοί 
Κανΐη^ ίοΙΙοΛνεά Ιΐιε δαηιε Ιε^εηά 11η•ου§1ιου1; ΐΗε 
δβηεδ. 

ΤΗε ΟΓεεΙί Ιεχΐ οί Ιΐιΐδ εοΐΐΐΐοη ηιαγ 1>ε οαΐΐεά 
εοΐεοΐΐο, 1)εΐη§ Η&δεά υροη -ννΐιαΐ; αρρεανεά, αίΐει• οαΓε- 
ίαΐ οοηδίάεΐ'&Ιΐοη, ίο 1)ε ΐΐιε δουηάεδί; οοηοΐαδίοηδ οί 
ρΓενΐοϋδ εάΐΐοΓδ αηά οηίΐοδ. Ιη οηΐ^ α ίε\ν ΐηδίαηοεδ, 
ίΐηά ίοΓ δρεοΐ&Ι τεαδοηδ, Ηανε ίοοΐ-ηοΐεδ οη νείκΐΐη^δ 
Ηεεη ίκΐηιΐΐΐεθ. Ναιιοΐν'δ αη•αη§εηιεηΙ; οί Ιΐιε ο1ιοι•υ56δ 
Ιι&δ 1>εεη ίοΐΐονεά, Λ\•ϋ;1ι ίεΛν εχοερΐΐοηδ. 

Τΐιε ΐναηδίίΐϋοη (Ηΐ'δΙ ρηΜίδΙιεοΙ 1894-1898) Ιι&δ 
1)6εη Γενΐδεά 11ηΌΐιο;1ιοιι1;, Λνϊίΐι 1;\νο εδρεοΐαΐ αΐπΐδ, ίΝτηοουοτιοΝ 

ο1θδ€Γ β(ΐ6ΐίΙ}' ίο ΐΗβ οη^ϊη»!, βηά ^ΓββΙβΓ 1αοϊ(1ϋν ϊη 
€χρΓ€5δίοη. Ιΐ ίδ Ηοροά Ιΐι&ί; ΐΗε ηιαηγ Ηυη(ΐΓε(1δ οί" 
οοιτεοΐϊοηδ λνίΐΐ Ιϊε ίουηά Ιο 1)ΐ•ϊη§ ίί; ηο&Γβι• ίο Ιΐιε 
αΐίβίηηιβηΐ οί ΐΗεδβ οι)^ε^ιδ. ΤΗε νεΓδίοη οΓ ίΐιε 
Οι/αΙορ^, Λνΐιίοΐι λναδ ηοΐ; ίηοΐαάεοί ΐη ΐΗε ηιιΙΙιογ'β 
^Γβηδίίΐΐϊρη οί Ιΐιε Τι•3§ε(ϋεδ, Ιι&δ 1)εεη ιηβάε ίοΓ Ιΐιίδ 
εάίίΐοη. Τΐιίδ ρΐβγ 1ΐ3δ Ιίεεη §εηεΓβ11^ ηε^ΐεοίοά 1}}^ 
Εη§1ϊδΗ ΐΓαπδΙαΙοΓδ^ ΐΗε οηΐν εχίδίΐη§ Γεηάεΐ'ίη^δ ϊη 
ν6Γ8β 1)είη§ Ιΐιοδε οί 5Ηε11ε7 (1819), βηά λΥοάΠοΙΙ 
(1782). ΒΙΒΟΟΟΚΑΡΗΥ. 

Ι- Ειίίίϊοηΐβ ρτ{ηαϊρ€$ : — 

1. .1. Ι,ΕδοαΓΪβ (ΠοΓβηοθ, 1496); Μΐά., Ηΐρρ., 
Αι^., ΑικΙν. 2. Μ. ΜαβιίΓυδ (Αΐίΐιΐδ, Υβοΐοβ, 1503); 
17 ρ1&}'8, αΐΐ βχοβρϋ Ηίΐχ. Γηγ. (αοΚΙεά ίη α. δΐιρρίβ- 
τηβηΐΗΓ^' νοίιηηε), ίΐη(1 ΕΙεαΙτα. 3. Ρ. ΥίοΙοΓίαβ ; 
£ΐ€θ(ητ, ίΓοηι ΠοΓβηΙϊιΐθ Οοάεχ (1δ4δ). 

II. Ι^(6β(; ΟηίϊοΑΐ ΕάίΙϊοηΒ : — 

Ο. ΜαΓΓ37 (ΟΙ&Γ. ΡΓβδί», 1902-09) ; ΡΓΐηζΛνβοΙίΙβΐη 
(ΤβαΙίηεΓ, Ι.βϊρζϊ§, 1878-1902). 

III. Ι,αίβδί; ΙηιροιίαηΙ ΟοηιπιβηΙαΓΪββ : — 

Ραΐβγ, £ΐ11 ΐΗβ ρΐα,γβ, 3 ν. (λΛ'ΙιίΙίΐΙίβΓ αποί ΒβΙΙ, 
1872-1880) ; Η. \νβι1, 8βρί Τνα^/έάϊββ ά'ΕχιΗρίά& 
(Ραήδ, 1878). 

IV. Κβοβηί, ΙιηροιΙ&ηί Μοηο§Γ£ΐρ1ΐ3 οη Εηη'ρίοΐββ : — 

ΡεοΙιηΓΠίβ'β Επήρΐάεβ αηά (Ηβ 8ρΐν>/ ο/ Κϊί Βτστηα8 
(Ραη3, 1896), ΐΓαηβΙίΐίβά 1)γ ^ί1,η1ε8 Ι,οβίι (ΜαοΓηϋΐΛπ, 
1906) ; ^V^1£ιη10Λν^ιΕ-ΛIοβ1Iεη(^ο^ίϊ', Ηβταί-ΙεΒ (ΒερΗπ, 
1893) ; \ν. Χβ3ΐ1ε, Εητϊρϊΰΐα ίίβι• ΌϊοΗΐ&ν άεν (}ΓΪβ€Κ• 
%3€Ηαι Λιι/Ήάηηι^ (8ίιιΙ(;§ίΐι•ΐ, 1902) ; Ρ. Μαδί^ιιεΓαγ, 
Εηήρίάβ εΐ .$βα ϊάέεβ (Ριγιβ, 1908) ; νειταΐΐ, Ειιτίρίάε-ί 
ΐΗε ΚαΗοηαΙΪΒΐ (1895), Ροΐίτ Ρίαι^β ο/ Εηηρίάα 
(1905) ; ΤγΓΓεΙΙ, ΊΊιε ΒαΓχΗαηΙβ ο/ Ειιηρϊάεβ αηά 
οίΗεΓ Εί8αι/3 (1910) ; ΤΙιοηΐΒοη, ΕηΗρίάεα αηά (Ηβ 
ΛΐΙϊα ΟναΙωβ (1898) ; ^οη83, ΤΚε ΜοταΙ ΒίαηάροϊηΙ 
0/ ΕηΗρΐάεβ (1906). 

V. Ε(ϋΙΐοη3 ο£ 8ϊη§1β Ρ1&)•3 : — 

ΒαεΐΚαε, !)>' Ί• Ε. δ3η(1>'3 (^Άτη\>τ\ά^^& ΡΓβ33, 
1904), Κ. Υ. Τνιτθίΐ (Μαοιηίΐΐαη, 1896) ; ΕΙεοΛτα, 
Ο. Η. Κεβηβ (Βεΐΐ, 1893) ; ΙρΚ. αΐ ΑιιΙϊί, Ε. Β. 
Εη(;ΐ£ΐηΛ (Μαοηιϋΐαη, 1891); ΙρΚ. %η Ταιιήβ, Ε. Β. 
Εη§1&η(1 (Μαοτηϋΐαη, 1883) ; Μεάεα, \>γ Α. ΥΥ. 
ΥεΓΓαΙΙ (ΜίΐοΐΒίΙΙίΐη, 1881-1883) ; 0νεΒΐ(8, λΥεΛά (?\1% 
ΡΓε33, 1895) ; ΡΗοεηΐββαβ, 1)ν Α. Ο. ΡεαΓ3οη (ΡίΙί; 
ΡΓβ33, 1911), ^. υ. Ρονν-εΐΐ ίϋοπδΐαΜε, 1911) ; 
Τνοαάεβ, Β,. Υ. ΤγΓΓεΙΙ (Μαοιηίΐΐαη, 1897). 

XV » ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΛΌΕΙδ νοΐ<. ι. β ΛΚΟϋΜΕΝΤ 

λΥκΕΝ ΐΗβ }ΐ08ΐ8 0^ ΗβΙία$ η>€Γ6 ηΐΗίΙαβά αϊ ΑαΙϊα 1>€ίίάβ 
ΐΗβ ηαηνιν ίβα, ινίίΐι ριυ'ροββ Ιο ίαϊί α§αΪ7ΐ6ί Τνοι/, ΐΗβχ) 
Λ'βΓβ ΗιηάεΓβά β•οιη άβρηΗϊηξ ΐΗοιοε Λ^ Ιΐιβ ινί'αΐΗ ο^ 
ΑνΙοηίί, ινίιο $ηβ^€Γβά ηο /ανουήη^ ιν'ιηά Ιο ΙΙοτν. Τΐιεη, 
η-Ηβη ϋιει^ 6η(]ηϊι•βά εοηοβηύιΐξ Ιΐιϊβ, ΟαΙν/ιαί Ιΐιβ ρΐ'ορίιβΐ 
ρΓοεΙαΐιηεά ΐΗαΙ ίίιε αηξβτ ο/ ίΐιε ΟοάάεβΒ 7νοηΙά ηοί 1)€ 
ηρρεαίβά $ανε ί)ΐ^ Ιΐιε εαοηβοε ο/ ΙρΜ§εηεΐα, εΐάβίΐ 
άακξΐιΐβ}• ο/ Α§αιηε)ηηοη, οαρίαΐη ο/' Ιΐιε ΙιοβΙ. Νοιν «Ηε 
αίοάε χ/εΐ ηηΐΗ Ηεν νιοίΐιει• ϊη Μι/οβιιαβ ; ΙηιΙ ΐΗβ Μη,ξ 
ιντοίε α Ιι/ΐ»§ ΙεΙΙεν Ιο Ιιο' ιηοϋιεν, δϊάάί?ι§ Ιιεν 3βηά Ιιβν 
άαη^ΙιΙετ Ιο ΑηΙϊ$, 1/ιεί•ε Ιο όβ ινεάάεά Ιο ΑεΜΙΙε^. ΑΙΙ 
Ιΐη8 άϊά 0άί]88εη8 άενΪ8ε, 6ηΙ ΑΰΜΙί€8 ίκηειν ηοΐΐώΐξ 
Ιΐιενεοβ Ιί'/ιεη ΐΗε ύιηβ άνετν ηεαν ΐΗαί βΐιε χΐιοηΐά €07ηε, 
Α§α7ηβΐηηοη τβρεηΐεά ΗΊιη 807•εΙι/. Α7ΐά Κενειτι Ϊ8 ΙοΙά 
Ηοτν Ιιε 8οηξΙιΙ ίο ηηάο ΐΗβ ενΐΐ, (υιά ο/ Ι/ιε ηιαϊάεη'ί 
εοιηϊη^, αηά Ιΐ07ν ΑοΙύΙΙεε ε88αί/εά Ιο 8ανε Ηεν, ατιά Ηθ7ν 
8/ιε ινϊΙΗτίξΙι/ οβεκεά Ιιε/•8εΙ/ β)7• ΗεΙΙοί' «αΐίε, ατιά ο/ Ιΐιε 
ηιαι•νεΙ ΐΗαΙ ΰε/εΙΙ αΐ ί/ιε 8αϋνΐ/ιαε. η 2 ΤΑ. ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡ02ΩΠΛ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

Χ0Ρ02 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ΑΓΓΕΛ02 ΒΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ, €αρΙαϊη ο/ ΐΗβ Ιιοβί. 

Οι,ο 8ΕκνΑνι: ο/ Αρα7η6ΐηηο7ΐ. 

ΜΕΝΚΧΑϋβ, Ιιτοΐΐΐίν ο/ Αραιηβιηηοη, ληβίαηά ο/ ΗβΙοι. 

Οι,ΥΤΕΜΝΕδτκΑ, ΐϋϊ/ε ο/ Α(/'χηΐίηιηοη. 

Ιριιιοενεια, ιΙαηρΚίι'Γ ο/Α[/αηΐ€Μηοη. 

ΑοΗΐυ^Εδ, 80)1 ο/ ΐΚί 8εα-ροίΙάέ33 ΤΗείίβ, 

ΜΕδβΕΝΟΕΒ. 

Οιιοκϋδ, €οη8Ϊ8ΐίη(} ο/ ινοιηαι ο/ ΟΊιαΙείβ ίη ΐΊι& ί^Ιε ο/ ΕηΙοβα, 
χνΐιο Ιιαί'ΐ. α•ο&&ΐ(1 ονα• Ιο ΑιιΗ» (ο «6β ΐΚεβαεΙ. 

0)•€8(εβ, ϊη/αηΐ βοη ο/ Αραηιβηιηοη, αίΐεηάαηΐβ, αηά ρηανάα ο/ 
<Λ« οΗϊε/β. 

8οΕΝ3 : Ιη 1;1ιβ ΟΓββΙί οαπιρ αί Αηΐίβ, οιιΐβϊάβ ΐΗβ Ιβϋί, ο£ 
Δ^αιηθίηηοη. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Ώ ττρβσβν, οόμων τώνοβ ητάροιθβν 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
στβίχω. τι δε καιρουρ^βΐς, 
^Α<γάμ€μνορ άναζ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

σττεύδω. 
μάλα τοι 'γήρα^ τούμον αυττι^ον 
και €7Γ οφθαΧμοΐς οξύ ττάρβατίν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τΐ9 ΤΓΟτ' άρ' άστηρ οδε ττορθμβύβι ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
"ϊιίίριος €^'γύς της ίπταττόρου 
Πλβίάδος άσσων (ίτί μβσσήρης. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουκουν φθο'^^ης 7' ούτ ορνίθων 
10 οΰτβ θαΧάσσης' σί^γαΐ δ' άνβμων 

τ6ν?)6 κατ ΈιΰρίΤΓον βγουσιν. ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ Νΐ§/ιΙ. Α Ιατηρ Ι)ΐΐΓηί)ΐ§ ϊη Α^αηιβηιηοη $ ΙεηΙ. οι,η 

δΕΚΥΑΝΤ τναίΐίησ τνΐί/ιοηΐ. αοαμεμνον αρρβαΓ5 

αί βηίΓαηοβ ο/" Ιβηί. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΑχοτΕΝτ, Ιίβίονε ί1ιΐ8 ίεηΐ οοιηβ δΐαη^. 

οίο δΕΚΥΑΝΤ {ροΊπϊηξ /οηναΓίΙ'). 
Ι οοιηε. ννΚ.αΙ; ριίΓροεε 1ι&8ΐ ΐΗου ϊη Ιι&ηοΐ, 
Α^αηιοηιηοη, ηι^ 1ίΐη^? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Αηά ΛνιΗ Ιΐιοιι ηοΐ; ΙΐΗδίεη ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ι Ιιαδίε. 
Γοι• Ιΐΐ6 ηεεά ο£ ιηΐηβ εΐοΐ 50&ηΙ δίεερ ρΐΌνϊάεΙΙι — 
ΤΗΐδ εΜ ο'ει• ηιΐηε ε^'εΐϊάδ Ιίΐνε νϊ^ϊίβηΐ δεη1;Γγ Ϊ8 ρΐαοεθ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

λνΐιαΐ; δίαΓ ϊη ίΐιε Ιιεανεη'δ ΗείσΗί ^οικΙεΓ πθεΙΙιΡ 

ΟΙ,Ό δΕΚΥΑΝΤ 

δίηιΐδ : ηί§1ι Ιο ΐΐιε Ρΐείαάδ δεγεη 

Ηε 18 5&ϊ1ϊη^ }'εΙ; ΙΙίΓουσΙι ιΗε πιίάδΐ; οί Ιιεανεη. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

δοοίΐι, γοΐοε ΐΗεί'ε ϊδ ηοηε, ηοΓ δίαηιΐϊενουδ οΐιεερ 

0£ 1)ΪΓά, ηοΓ Λνΐιϊδρει• οί δεπ ; ίΐηά άεερ 10 

Ιδ ΐΗε ΗιΐδΗ οί Ιΐιε Λνίηάδ οη Εαηριΐδ \\\ά\, δίεερ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

τί δε συ σκηνή<; €κτ6<; άϊσσ€ί<:, 
^Α'^άμξμνον αναξ ; 
€Τί δ' ήσυγία τ^δε κατ ΚυΧιν, 
καΐ ακίνητοι, φνΧακαΙ τβίγβων. 
στ^'νχύύμβν έσω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ζηΧω σ€, η^ρον, 
ξί^λω ο ανορων 09 ακίνονρον 
βίον βζβττζρασ' άγΐ'ώς άκ\£η<ϊ' 
τους δ' €ρ τιμαΐς ησσον ζηΚω. 
ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
20 και μην το καΚ,όν 7' ενταύθα βίου, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τοΰτο δε γ' ^στίν το καλόν σφάΧβρόν 

καΐ το ττρότιμον 

Ύ^υκυ μύν, Χύττη δε ττροσιστάμβνον^ 

τότε. μίν τα θεών ουκ όρθωθεντ 

ανέτρεψε βίον, τότε δ' άνθρώττων 

ιγνώμαο ττολλαί, 

καΐ δυσάρεστοι Βιεκναισαν. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ουκ ά'^αμαι ταΐιτ ανδρός άριστέως• 
ουκ εττΐ ττάσίν σ εφύτευσ' ά^αθοΐς, 
30 Ά'^άμεμνον, Άτρεύς. 

δει δε σε γ^αίρειν καΐ Χυττεΐσθαί' 
θνητός '^αρ εφυς. καν μη συ θεΧης, 
τα θεών ούτω βουΧόμεν' εσται. 
συ δε Χαμτττήρος φάος άμττετάσας 
ΒέΧτον τε γράφεις 
τήνδ' ην ττρο χερών ετί βαστάξεις, 
και ταύτα τταΧιν •γράμματα συ^χεΐς 
καΐ σφραγίζεις Χύεις τ' οττίσω, ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΣΙδ 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΛΝΤ 

ΥεΙ; ΛνίΐΗοαΙ; Ιΐι^ Ιβηί, Λ^ίΐιτιεΓηηοη ηΐ)τ 1οι•(3, 
λνΐιγ (3ο5ί; Ιΐιου ραοΰ ίΐιυδ ίΰνοπδΐιΐ^ ? 
ΟνοΓ Αυ1ί9 γοπίΙοΓ 18 ηίίξΐιί'δ ροαοε ρουν6(1 : 
ΤΙΐ0}' αΓ6 Ιιαδίιεά Λνΐιίοΐι α1οη§ ίΐιε Λναΐΐδ Ινεερ λν&ι-ά. 
Οοιηε, ρα33 Λνε Λνϊίΐιϊη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι εην}^ ϊΐιεο, 
Αηοϊεηί, αηά λνΐιοδο ιιηρει-ίΠεοΙ ηΐίΐγ ραοε 
Ι,ΐίε'δ ραΙΙίΛναγ ϋπΗεεάεά αηά υπΓεηοΛνηεά : ' 
ΒυΙ Ιϋΐΐε Ι εηνγ Ιΐιε 1η§1ι ίη ρΐ^οε. 

οι.η 8ΕΙΐνΑ\Τ 

ΥεΙ Ιΐιβ ϋίε οί ίΐιεδε ίδ §1οι•)Γ-οΐΌ\νηεθ. 20 

ΑΟΑΜΕΛΙΝΟΝ 

Α1ι, δίίΠ Λνίί;1ι ΐΗε ξΐονγ ϊδ ρονΐΐ ΙιοαηΛ. 

δλνεείΐ^ .ιηιΙ)ϋΐοη Ιειηρίεϋι, Ι ΙνοΛν ; 

ΥεΙ ΐδ ΐΐ η6ΪσΗΙ)ουι• ίο δονε (ϋδ(^υίεΙ;. 

ΡοΓ ΐΗε Οοάδ' Λνϊΐΐ οΙ&δΙιείΗ Λνίΐΐι ιηαη'δ Λνίΐΐ ηοΛν, 

\νΓεο1<ϊη^ Ιιϊδ ϋίε : ϋγ ητεη ίΐΐίΐΐ; ποί 

\νϋ1ι θΐνει-δ άεδίτεδ, Λνΐιοιη οηε ο&ηηοΙ οοηΐεηΐ, 

Νο^ν ϊδ ίΐιε ΛνεΙ) οί α ϋίε'δ Λνοι•1^ Γεηί. 

ΟΙ,η δΕΗΥΛΝΤ 

Νίΐ)^, ϊη α 1νίη§ Ι Ιονε ηοΐ ΐΗΐδ Γειοΐηίη^. 

Αΐι-εαδ 1)ε§αΙ; Ιΐιεε, Ασαιηειηηοη^ ηοΐ 
Οηΐγ ίο 1)&δ1ν ϊη οΐπ^δ ά\\ οίοαάΐεδδ-δΐιίηΐη^ : 30 

Νεεάδ τηυδί 1)ε ^ο^ &η(1 δοΠΌΛν ΐη ΐΐιγ ΙοΙ. 
ΜοΓίαΙ ίΗοιι Άτί : ϊΙιου^Κ ηαίίΓΓεά 1)ε Ιΐιγ άεδϊβ-ηΐη^, 

διίΐΐ Ιο ίιιΐίΐΐηιεηΐ ίδ Ιΐιε Οο(1δ' Λνίΐΐ 1)Γου§1ιΐ. 

Τΐιου Ιΐιε δΙαν-^ΗιπΓηεΓ οίΐΗγ Ιαηιρ Ιιβδί; 1ϋ1:εη, 
λΥηΙεδΙ; » ΙεΙΙεΓ — ΐη Ιΐιϊηε Ιιαηά ^εί §ι•&δρε(1, — 

Τΐιεη ΐΐιου εναδεκΐ; Ιΐιαί >ν]ιίο1ι Ιΐιοιι Ηβδί ΛνηΙΐεη, 
δεαίεδί;, &ηά Ιίΐ-εαΙίεδΙ; Ιίαηάδ αδ δοοη &δ οΐ&δρεά ; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ρΙτττ€ί<; τ€ ττεδω ττεύκην, θαΚ^ρον 
40 κατά Βάκρν χέων, 

καΐ των άττόρων ούΒβνος ενδεΐς 

μη οι) μαίν^σθαι. 

τι 7Γ0νβΐ<; ; τι νέον ττβρί σοι, βασιΧβΰ ; 

φέρβ κοίνωσον μΰθον 69 ημάς. 

ττροΫ δ' άνΒρ' ά^αθον ττιστον τ€ φράσβι^' 

ση 7«Ρ /*' «^λ,όχω τότε Ύνν^άρβω•^ 

ΤΓβμτΓβί φβρνην 

συνννμψοκόμον τβ δίκαιον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Ι^ίνοντο Κη^α Θεστίίίδί τρ€ΐ<; τταρθβνοί, 
50 Φοίβη ΚΧυταιμνήστρα τ βμη ξννάορος 

'Έ/Χένη τ€• ταντΊ]^ οι τα ττρώτ' ωΚ,βισμίνοί 
μνηστήρβς ηΧθον ΈΧλάΒος νβανίαί. 
ΒβιναΙ δ' άττβιΧαΙ καΐ κατ άλ\ή\ων φόνο<ί 
ζυνίσταθ' , οστΐ9 μη \άβοι την τταρθβνον. 
το ττρά^μα δ' άττόρως είχε Ύνν^άρβω ττατρί, 
δούναι τε μη ΖονναΙ τβ, της τύχ^]<; όττως 
αψαοτ άθραυστα} και νιν εΙσηΧθεν τάδε, 
όρκους συνάψαι δβξίάς τε συμβαΧβΐν 
μνηστήρας αλΧιίΧοίσί καΐ Βι' βμττύρων 
60 στΓονΒας καθβΐναι κάτταράσασθαι τάδε, 

ότου <^υνη γένοιτο ΎυνΒαρΙς κόρη, 
τούτω συναμυνβΐν, βϊ τις €Κ Ζόμων Χαβων 
οϊχοιτο τον τ εχοντ' άττωθοίη Χεχους, 
κά'ΤΓίστρατβύσβίν καΐ κατασκά'^βιν ττόΧιν 
'^ΕΧΧην ομοίως βάρβαρόν θ' οττΧων μ€τα. 
εττεί δ' βτηστώθησαν, εδ δε ττως <γέρων 
υττηΧθβν αυτούς Ύυνδάρβως ττυκνη φρενί, 
διδωσ' εΧέσθαι θυ^ατρί μνηστήρων βνα, 
οτΓΟί ττνοαΐ φέροιεν ΆφροΒίτης φίΧαι. 

* ΗβΓΠΒίβΓΗηγΒ : ίοΓ άριστα οί Μ88. 
ΙΟ ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

(ΐΛ8ΐθ8ΐ ίο οαΓίΙι Ιΐΐ6 ρΐηε-δΐίρ, βνβΓ δίΓΟΛηιίπίί 40 

Τε&Γδ ίΐ'οηι Ιΐιΐηο βγεβ ; ηοΓ 1ίΐο1νί;ΙΙι αη^^11^η§ 

Οί ηιαάηβδδ ϊη Ιΐιγ παίοη άθ5ραΐι•ίΊι1-δ66Γηΐη^τ. 
νν^Λΐ; ΐδ ΐΗγ ^ηεί, Ιΐιγ δ1;ι•α秀 αίϊΐϊοΐϊοη, 1νίη§ ? Οοητιε, ΙεΙ ηιε δ1ιηι•6 Ιΐιγ δΙοι•γ : ίο ίΐιε Ιογαΐ 
Τΐιου λνΐΐΐ; γ6Λ'6λ1 ϊΙ;, Ιο Ιΐιο Ιηιο 3ΐκ1 Ιηεά, 

\νΐιοηι, .ιί Ιΐιγ 1)ΐ•ίί]α1, Λνϋΐι Ιΐιε άοΛνεΓ Γογαΐ 
Τ)'η(ΐΛΓβυ3 δεηί; Ιο ΛναΐΙ υροη ί1ΐ)Γ ΙΐΓΪϋε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙΐΓβε ίΐ&α^ΐιίενβ ί,βάα, οΐιΐΐθ οί Τΐιεβϋπδ, 1)&ι•ε, 

Ρΐιοείίε, 3ηά €1}Ί;ειηηεδΐΓ3. ητιΐηε ο\νη ΛνΐΓε, 50 

Αη(1 Ηείεη. λΥοοΐησ ΐ]ιΐ8 Ιαδί, ρνίηοεδ εαηιε 

Ιη ί'οΓίυηε ίονεηιοδί ϊη α11 Ηεΐΐαδ-ΐίχικί. 

\νϋ1ι ίεαι-ΓιιΙ ΐΗνεβΙεηϊη^δ Ιίΐ-εαίΙιεά Ιΐΐθ^ηιηι•(1ει•^ ε^εΐι 

Α^αίηδΙ 1ιΐ3 ην&Ιδ, ΐί' 1ιε \νοη ΙιεΓ ηοΐ. 

Τΐιεη δΟΓε ρενρίεχεά λνβδ Τ^ικίαι-ευδ ΙιεΓ βϊγθ, 

ΗοΛν, §ΐνΐη^ οι• Γείιΐδίη]^, Ηε δΗοαΙά 'δΟΗρε 

δ1ιΐρΛνι•εο1ί : ηπά Ιΐιΐδ Ιίπησ οαηιε ίηίο Ιιϊδ ιιίϊγκΙ, 

Ήιαί εαείι ίο εαοΐι ίΐιε δΐιΐίΟΓδ δΙιοαΜ ηΐίΐΐίε οαίΐι, 

Αηά οΐίΐδρ Γΐ^ΐιί Ιιαηοΐδ, &η^1 Λνίίΐι Ιιιιπιΐ; δαοηβοε 

81ιοηΜ ροιιν (1πη1<.-οίΓεηη§δ, αηά δλνε&Γ Ιο ΐΗϊδ : — 60 

\νΐιοδε Λνίί"ε δοενεν Τ}'ηΛίΐι•ευ5' οΙιϊΜ δΙιοϋΜ 1)ε, 

Ηίιη Ιο (Ιείεικί : ίί" αηγ ίΐΌπι Ιιεν Ιιοηιε 

8ίο1ε Ιιεί' απά Ηεά, &ηά Ιΐιι•υδί 1ιει• Ιονά, αδίάε. 

Το ηΐίίΓοΙι ασίΐίηδί Ιιίιτι, ηηά Ιο Γίΐζε Ιιίδ ίΟΛνη, 

Ηεΐΐεηε οι• ίΐΐίεη, Λνΐίΐα ίΙιεΪΓ ιπίΐΐΐεά αιτα^. 

8ο Λ\ Ηεη ΐΐιεγ Ιιβά ρΐεθ^εά ΐΐιειη ΐΗυδ, αηά οιιηηΐη^τΐγ 

ΟΙγΙ Τ}•η(ΐ3Γευ8 Ιιαά 1)γ οι-αίΐ οιιίΛνίΙίεά ΐΗειη, 

Ηε Ιεί Ιιϊδ άαιίί^ΐιίει• Γηϊίΐδΐ ίΗε δΐιίΙοΓδ οΐιοοδε 

Ηίιη ιαπίο \ν1ιοηι Ι^ονε'δ δΛνεεΐ Λνίηάδ •νν&Γίεά ΙιεΓ. II ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

70 ^ δ' β'ίλβθ', 09 σφ€ μητΓΟτ' ώφβΧβν Χαββΐν, 
ΜβνεΧαομ. βλθων δ' βκ Φρνγών 6 τας θεάς 
κρίνων δδ', ώς 6 μΰθο<ϊ Άρ'γβίων έ'χεί, 
Αακβ^αίμον' , ανθηρός μβν εΐμάτων στοΧτ) 
•χρυσω Τ6 Χαμττρος βαρβάρω γΧι,^ήμαη, 
ερών ερώσαν φχετ' εζαναρττάσας 
'ΈιΧενην ττρος "Ιζης βούσταθμ' , βκΒημον Χαβων 
^ενεΧαον 6 Βε καθ' Έλλάδ' οίστρήσας Βρόμω 
όρκους τταΧαιούς ΎυνΒάρεω μαρτύρεται, 
ως γ^ρη βοηθεΐν τοίσιν ήΒικημένοις. 

80 Ύουντευθεν ονν"ΚΧΧηνες αξαντες Βορί, 

τεύγ^Ί Χαβόντες στενόττορ' ΑύΧίΒος βάθρα 
ηκουσι τήσΒε, ναυσϊν άσττίσίν θ' 6μοΰ 
ΐτητοις τε ττοΧΧοΐς άρμασίν τ ήσκημενοί, 
κάμε στρατη'γεΐν Βήτα Μ,ενεΧεω χάριν 
εΙΧοντο, σύ'^/'^/ονόν γβ. τάξίωμα Βε 
άΧΧος τις ωφεΧ' άντ εμού Χαβεΐν τόΒε. 
ηθροισμενου Βε καΐ ζυνεστωτος στρατού, 
ημεσθ' άττΧοία χρώμενοι κατ ΑνΧίΒα. 
ΤίάΧχας Β' 6 μάντις άττορία κεχρημενοΐζ 

90 άνεΐΧεν Ίφι^ένειαν ην εσητειρ (?γώ 

' ΑρτέμιΒι θύσαι τί] τοΒ' οίκονστ) ττεΒον, 
και ττΧούν τ εσεσθσι καΐ κατασκαφάς Φρνγών 
θύσασι, μη θύσασι Β' ουκ είναι τάΒε. 
κΧύων δ' εγώ ταύτ', ορθίω κηρύ^ματι 
ΎαΧθύβίον είττον ττάντ' άφιέναι στρατόν, 
ώς ούτΓΟΤ αν τΧάς θυ'^ατερα κτανεΐν εμήν. 
οι) Βή μ άΒεΧφος ττάντα ττροσφέρων λόγοι/ 
εττεισε τΧήναι Βεινά. καν ΒέΧτου τττυχαΐς 
'^ρά•\\Γας βττεμψα ττρος Βάμαρτα την εμην 
100 στέΧΧειν ΆχιΧΧεΐ θυ^γατερ' ώς <^αμουμένην, 
το τ αξίωμα τάνΒρος εκ^αυρούμενος, 

12 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

δΗε ο1ιθ56 — Ο Υιαά δΐιε ηενοι* ο1ιθ8οη Ιιίηι ! — 70 

Μεηβίαιίδ. Τ1ΐ€η ίΓοιη Ρΐιιτ^ϊα Ιιβ Λνΐιο ^υ^1§^(^ 

Τ1ΐ6 Οθ(1(ΐ€85ε5, 35 Ατ^ϊνε Ιβ^εηά ίεΐΐδ. 

Το δρηί'ΐΗ ς'ίΐηιο, Ιιϊίί νεδΙυΓΟ ΗθΛν6Γ-1)6δΐ£ΐη•6(1 

01εαηιίη§ Λνϋΐι ^ο\ύ, ΙίίίΛβπο ΙίΓανεΓγ^ 

ίιονεά Ηείεη^ αηά Λναδ Ιονεθ, εΐοίε Ιιει* απά ίΐείΐ 

Το Ι(1α*5 δίεηοΐϊηδίδ, Λνΐιεη ίΓοηι Ιιοιηε ά{ά\• 

ΜεηείΗϋδ ^νΗδ. ΤΙίΓου^Η Ηεΐΐ&δ ί"Γεηζ}•-δΙαη§ 

Ηε δρε(1, ϊηνοΐίϊη^ Τ}'η(ΐ3Γευδ' αηοίεηΐ; οαΐΐι, 

Οΐ3Ϊηιίη§ οίαΐΐ Ιΐιείΐ' 1)οηά ίο Ιιείρ Ιΐιε ΛνΐΌπ^εθ. 

Τ1ιει•ε3ΐ; υρ δρΐ'ηησ ϊΗε Ηεΐΐεηεδ δρεαΓ ϊη Ιιαηά, 80 

ΌοηπεΓ^ ιΠΛίΙ ο£ ί^§}^^, αηά Ιο ΐΗΐδ η3ΓΐΌ\ν ^οτ^α 

Οί Ααίιβ 03ηιε, ΛνίΐΗ ^πΠεγδ 3η(1 Λνΐΐΐι δΙιίεΜδ, 

Αηά πιβη^' α Ηονδο αιιά οΗ&ηοίδ 1113117 3η•3}•ε(1. 

Αη(1 ιηε ί'οι• Μεηείβιΐδ' δ3]<ε ΐΐιεγ οΐιοδε 

ΡοΓ οΐιΐεί, Ιιίδ 1}ΐ•οί1ιεΓ. \νοα1ά δοπιβ οΐΗεΓ ιιΐ3ΐι 

Μί^ΐιΐ 1)αί; Η3νε Λνοη Ιΐιο ΙιοηοιίΓ ΐη 1117 5ΐε3(1 ! 

ΝοΛν Λνΐιεη ΐΗε §3ί;1ιει•ε(1 ΙιοδΙ Ιο§εί1ιεΓ οβιηβ, 

Αι Ααΐϊδ άΐά Λνε ΪΆΤττγ ΛνεαΙΙιεΓ-ΙιουικΙ. 

Τΐιεη Ιΐιε δεεν Οα1ο1ΐ3δ Ιιαάε ΐη οαν εΙε5ρ3ΪΓ 

8137 Ιρ1ιΐ§εηεί3^ Ηει* Λνΐιοηι Ι \)&§άϊ, 90 

Το Αι•ϊεπιίδ \ν1ιο άννεΙΙείΗ ΐη ΐΗίδ ΐ3ηά ; 

δο δΐιοαίά Λνε νογΆξ^, Άηά δο Ρ1ιι•7§Ϊ3 δπιΐΐε ; 

Βυΐ; ΐί •\νε δΙεΛν 1ιει• ηοΐ, ίΐ δΐιουΐά ηοΐ; Ιιε. 

Ι, Λνΐιεη Ι 1ιε3ΐ•ά Ιΐιϊδ, 1)3(1ε Ταΐίΐι^ΐιΐυδ 

Όΐδίηίδδ Ιΐιε ΙιοδΙ Λνΐΐΐι ρΓοαΙαιπΒΐΐοη Ιοικί, 

δϊηοε Ι Λνοιιΐά πενεΓ ΙίΓοοΙί Ιο δΐ3γ ηιγ ε1ιϊ1(1. 

\νΐιει•ε3ΐ; πΐ7 ΙίΓοΙΙιεΓ^ ρ1ε3(ϋη§ ιη3ηΐί"ο1ά ρίεβδ, 

Το ΐΗε ΙιΟΓΓΟΓ ΐΗηίδί; ηιε. Ιη 3 Ι3ΐ)1ε1;'δ ίοΐάδ 

Ι λντοίε, απά 1)3άε ΙΙιεΓεΐη ιηγ "ννίίε Ιο δεηά 

ΟαΓ ά3υ§1ι1:εΓ, 3δ Ιο Ιιε Αοΐιΐίΐεδ' Ιιηάε, 100 

ΕχΙοΙΙεά ΙΙιεΓεΐη Ιΐιε ΗβΓο'δ 1ιϊ§1ι τερυΐε, 

13 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

συμττΧεΐν τ Άγ^αιοΐς οΰνβκ' ου θβΧοί \ί<^ων, 
ει μη τταρ ημοίν βίσιν 619 Φθίαν λεχος* 
ΊΤζίθω <γαρ είχον τήν^β ττρος Βάμαρτ' βμην, 
ψευ^ή συνάψας άμφΐ παρθένου <^άμον. 
μόνοι δ' Αχαιών ϊσμεν ώς ε-χει τάδε 
Κάλχα9, ^Ο^υσσεύ^, ΜενεΧεώ^; θ'. α δ' ου κάλως 
€<γνων τότ, αΰθι^ μεταγράφω καΧώς ττάΧιν 
εις την^ε ΖεΚτον, ην κατ εύφρόνης σκιάν 
110 Χύοντα και συνΖοΰντά μ εισεΐ8ες, ^έρον. 
άΧΧ' εΐα χωρεί τάσδ' εττιστοΧας Χαβών 
Ίτρος "Αργο9. α δε κεκβυθε δε'λτο9 εν τττυχαις, 
λόγω φράσω σοι τταντα τά'^'^ε^/ραμμενα• 
πιστός ιγάρ άΧόχω τοις τ εμοις Βόμοισιν ε*. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

λέγε καΐ σημαιν, ίνα και γλώσστ; 
σύντονα τοις σοΐς <γράμμασιν αύΒώ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ττεμπω σοι προς ταΐς πρόσθεν 
ΒεΧτοις, ώ ΑιίΒας ερνος, 
μη στεΧΧειν ταν σαν Ινιν προς 
120 ται^ κοΧπώΒη πτερν^' Ευβοίας 
ΑΰΧιν άκΧύσταν. 
εις άΧΧας ό}ρας 'γάρ Βη 
παι8ός Βαίσομεν υμεναίους. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
καϊ πώς ΆχιΧ^ύς Χεκτρων απΧακων 
ου μεηα φυσών θυμόν επαρεΐ 
σοΙ ση τ άΧόχω ; 
τόδε καϊ Βε'νόν. σημαιν 6 τι φή'ί. 

14 ι ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

δαίά λνίΐΐι Αοΐιαεα'δ ΙιοδΙ 1ΐ6 ΛνοαΜ ηοΐ; δηίΐ, 
ΕχοερΙ Ά Ιϊπίΐο οί" ουι• Ιιουδβ οαιηε Ιο ΡΗΐΗΐβ. 
Υεα, Ιΐιΐδ Ι οοαηίοά δΐιουΐιΐ ρει-δααάο ηιγ ΛνϊΓε, 
δυοίι ίΓΗΐηΐή^ οί" ίεί^ηοίΐ δροϋδαΐδ ίον ΐΐιε ιη&ί(1. 

Τΐιΐδ ηοηε Αοΐΐίΐοαη ΙςηοΝνεΛ ννϋΐι ιηβ, δ&νε 

Οαΐοΐιβδ, 0(1}•δ$6ΐΐδ, Μεηείίΐιΐδ. ΝοΛν 

Τΐιαί Λντοη^ Ι Ιιενε τενοΐ^ε, ίΐπίΐ ΛνήΙε Ιΐιε ΐΓϋίΙι 

νΥ'ϋΗϊη Ιΐιίδ δεί'οΐΐ^ Λνΐηοΐι ϊιι Ιΐιε §1οοηι ο£ ηΐ^ΐιί 

ΤΗοα δ&Λν'δί ηιβ, αιιοίεηί;^ ορεη αιιά τεδεαί. 110 

ϋρ, ξο, ΐΗϊδ ΙεΙΙεΓ υηΐο Αν^οδ 1)εαΐ' ; 

Αηά Λνΐιηί Ιΐιε Ι&ΗεΙ; Ιιϊάεΐΐι ΐη ίΐδ ίοΐάδ, 

Α11 ΐΠίπί^δ 1ΐ6Γ6 ΛνηΐΙεη, ΛνϊΠ Ι ΐεΐΐ ίο Ιΐιεβ, 

ΡοΓ 1ο}•3.1 ίο ιη^ Λνίίε αηά Ιιουδε ατί ΐΐιοα. 

ΟίΟ δΕΚΥΛΝΤ 

δρεβίν, αηά άεοΙαΓε, Ιΐιαΐ ιηγ Ιαίε Ηεανά 
Κΐη§ ΐι•αε 1)εδΐάε Ιΐιε Λνιϊϋεη \νονά. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

(Εβαά^) — " ΤΜ8 αάά Ι ίο ?«?/ ϊεΙίβΓ ιντΊί Ββ/οτβ : — 
Ο ο/ιίίά ο/' ί,βίΐα, άο Ι/ιοιι ββηά 
Τ/η/ άίΐιΐβ/ιίσκ 7ΐοΙ υηΐο Ι/ιβ ινανείβεβ βΐιοΐ'β 

0/ ΑαΙΐβ, ινίιβνβ ΐΗβ ΰβηά 120 

0/ Ιΐιαΐ χβα-ρϊηϊοη ο^' Εηδοβα ΙΪ68 
ΟιιΙ/-8ΐιαρβη. Ετβ ινβ οβίβΰναΐβ 
Οαν άαιισΗίβΓίΐ ηιατήα^ο-Ιΐάβ «υΐβίηηίΐίβί, 
Α 86(18071 ιηη8ί τνβ 7ναα." 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Υεΐ, \ΐ Αείιΐΐΐεδ Ιοδε Ιιίδ ρ1ΐ§1ι1εά δρουβε, 

\νϊ11 ηοΐ Ιιϊδ αη§ει•'δ Ιειηρεδί; δ\νε11 
Α^αΐηδΙ ΐΗεε αηά Ιΐιγ λνίίε ? δατε, ρεπίοϋδ 
Ιδ ΐΐιϊδ ! — ϊί\γ ηιεαηΐη^ ίεΐΐ. 

15 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ονομ', ουκ ίρ^ον τταρ^-χων 'Αχ6λ€ΐ'9 
ουκ οΐ^β ι^/άμους, ούδ' ο τι ττράσσομβν, 
130 ούδ' ΟΤΙ κβίνω τταΐΒ' έττβφημισα 

νυμφζίου'ί βίς αγκώνων 
βύνάς €κ8ώσ€ίν Χέκτροίς. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

Βζίνά 7* έτ6Χμα<;, Ά'γάμβμνον αναζ, 
09 τω της θεάς σην ττα^δ' άΧοχ^ον 
φατίσας η<γ€<ί σφά<γίον Ααναοΐς. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οϊμοί, Ύΐ'ώμας ^ξβσταν, 

αίαΐ, τΓίτΓτω δ' 6ΐ9 άταν. 

αλλ' ϊθ' βρβσσωρ σον ττόΒα, '^ηρα 

μη8€ΐ) ΰτΓζίκων. 

ΠΡΕ2ΒΥΪΗ2 

140 σττεύδω, βασιλβΰ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

/4?; νυν μήτ' άλσώΒ^ις 'ίζου 
κρήνας, μήθ' ΰττνω ΘξΧγβί)<;. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
ΐΰφημα θρόβι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ττάνττ) δέ ττόρον σχιοτον αμείβων 
λεΟσσο, φυΧάσσων μη τις σβ \άθτ] 
τροχάλοΐσιν δχοις τταραμβι-^αμένη 
τταϊΖα κομίζουσ' βνθάΒ' άττήνη 
ί^αναων ττρος ναΰς. 
150 ην ηάρ νιν ττομίΓαΐς άντησ'ρς, 

ΤΓολιν ίζόρμα, σεΪ€ χαΧινούς, 
€7Γ4 ΚνκΧώττων ίείς θυμβλας. 

ι6 ι ΙΡΙΙΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.15 ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ Ηΐ5 ΠΗΓπε, ηο ιώογο, Αοΐιίΐΐβδ Ιεπάδ^ — Ιι&ΐΐι 1<ηο\νη 

Νοιι_ζ1ιί οΓ Ά Ιίπίΐε, ηοΓ αυ^ΐιΐ λυκ ρΐίΐηηο^, 
ΝοΓ Ηο\ν Ιο Ηίηι Ι Ιιανε, ϊη ΛνοΓ(1 αίοπε, 130 

Οϊνεη ιηγ άαυσΗίβΓ'β ΙΐΒπά. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Ρβ&ΐ'ίυΐΐν, Α§ίΐηΐ6Γηηοη^ Λν^δ ΐΗϊδ άοηε, 

Τΐιβί; ίΐιοιι δ1ιου1(1δΙ Ιίπηοτ ίΐιν οΐιϋά, Ο Κίηο:, 
ΗϋΗεΓ, ηαιηειΐ 1)Π(1ε υηΐο ίΐιε Οούάεδδ' δοη, 
ΥεΙ Ά 1)αΓηΙ-ο(Γεηη^ ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

λΥοε Ι Ι £ΐηι αΐΐ (ϋδίΓαα^Ηΐ : 
Ι 3ΐη ι•εε1ίη§ ι•ϋίη-Λν&ι•(3 ! 
δρεεά ύλγ ίοοί, αηαίεηΐ;, δ1αο1ίΐη§ ηου^ΐιΐ 
ΡοΓ εΐά. 

ΟΙ.Π δΕΚΥΑΝΤ 

1 δρεεά, ηα)^ \οϊά. 140 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

8ϊΙ; ΐΗεε ηοΐ άοΛνη ΛνΙιεΓε Ιΐιε ίοΓεδί-ίοαηΙδ Ιεβρ, 
ΝείΐΗεΓ 1)ε Ιίουηό \)γ ΐΗε δρείΐ ο£ δίεερ. 

ΟίΟ δΕΚΥΑΝΤ 

ΒΓε&ΙΙιε ηοΐ δαοΗ (1ουΙ)ί; &Ηιοιτε(1 ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ννΠεη ΐΐιοιι οοιηεδί; \ν1ιεΓε νι;ΐ)'δ "ρανί, Ι^εεηΐ}• ίΐιεη 
\\^ηΙο1ι, Ιεδί & οΙΐΛΓΪοΙ; εδοαρε ΐΐι^ Ιίεη, 
\νΗθ5ε ΓοΙΗη^ Λνΐιεείδ ρεΓαάνεηΐυΓε τηΆγ Ιίοςιγ 
Μ^ (1&υο^1ιίει• 1ιίΙ;Ηεην3Γ(1, βνβη ίο Λγ1ιει•ε 

Βε Ιΐιε δΐιίρδ οί" ίΐιε ϋαηα&η ιηεη. 
ΡοΓ, ϊΓ ϋιοα ϋξΥιί οη ΗεΓ εδοΟΓΐ-ίΓαίη, 150 

Τΐιεη Ιιιιτι Ιΐιεηι αΙ)ίΐο1ν, §Γ&δρ, δΐιαίίε ίΐιε τείπ : 
Το ΐΗε νΐ'αΐΐδ Ονοίορεαη δρεεά ΐΗειη Ά§Ά\η. 

17 
νοι^ 1 ο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1ΔΙ 
ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 €σται ταο£. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κΚΎ]θρων δ' έξόρμα} 
ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
•πιστός δε φράσας τά8β ττως βσομαι, 
λεγβ, τταώΐ σβθβν ττ} στ} τ' αλόχω ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

σφρα'γΐΒα φνΧασσ' ην ε'ττι δελτω 
τηνΒβ κομίζας. ϊθί. Χβυκαίνβι 
τόδε φως ή8η Χάμττουσ' ηως 
Ίτϋρ τ€ τβθρίτΓΤΓων των Άελ/ον 
160 σύΧλαββ μογβων. 

θνητών δ' ολ,βως ΐΐς τβλος ούδεΐ9 

ουο βυοαιμων 

οϋττω 7«ρ ^φν τις άΧνττος. 

Χ0Ρ02 
εμοΧον άμφΐ τταρακτίαν στρ. α 

■ψάμαθον ΑύΧίΒος ^ναΚίας, 
ΈιύρίΤΓον δ/α •χ^ευμάτων 
κβΧσασα στβνοττόρθμων, 
Χ.αλκί8α ττόΧίν βμαν τΐροΧιττουσ , 

ά>γ•χ^ιάΧων νΖάτων τροφον 
170 τάς κΧανάς Άρ€θούσας, 

Άχ^αιών στρατιαν ώ? ΙΒοίμαν 
άηαυών τε ττΧάτας ναυσιττόρονζ 
ημίΌ^ων, ους εττι Ιροι- 
αν έΧάταις 'χ^ί,Χίόναυσιν 
τον ζανθον Μει/ελαοι^ 
αμετ€ροι πόσβις 

* Αίίορϋπβ Νααο1ν'8 αη•αη§6ΐιιοηϊ αηά Γβ3,ιϋη§ ίοΓ 11. 149-152. 
ι8 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΛΤ Αυΐ,Ιδ 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Υ€α, Ιΐιίδ Λνίΐΐ Ι (Ιο. 

ΛϋΑΜΕΜΝΟΝ 

ΡΐΌΠΙ ΐΗο §αΐ€8 ίοΓίΙΐ βΟ. 
υΐ,ϋ δΕΚΥΑΝΤ 

ΥοΙ 1ιυ\ν δΐιαίΐ ίΐιγ ΛνίΓε αηοΐ ^;11^ άαιι^ι^ΙιΙοΓ 1ίηο\ν 
Μ^ ί'ίΐίϋι 1ΐ€ΐ"€ΐη, Ιΐιαΐ Ιΐιβ Ιΐιΐη§ Ϊ3 δο ? 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Κοερ Ιΐιοα Ιΐιΐδ δοαΐ, Λνΐιοδο ίιηρΓ6δ3 Ιίβδ 
Οη Ιΐιο ΙοΙΙει• Ι,ΐιοα 1)6αι•05ί. Α\να}' ! — ΐΗο δΐίίοδ 
Α1ΐ'€α(1)^ ανο §γ6}', ίΐηά ΐΐιογ Ιίίηάΐΰ αίαν 
λνίΐΐι ΐϊΐ6 (Ιΐίλνη'δ ίΪΓδΙ Ηυδίι, αηά ΐΗε διιη-§οά'8 οάι: 
ΝοΛν Ιιείρ ΐΗοα ηΐ}^ δΐι-βϋ; ! 

[Εχίΐ 01.ϋ δΕΚΥΑΝΤ. 

Νο 111311 Ιο ί1ΐ€ εηά ίδ ίοΓίυηαΙβ, 160 

Ηαρργ ίδ ηοηε : 
ΡοΓ & ΙοΙ υηνοχεά ηβΥβΓ ηιαη γ^ί λυοπ. [ΕχζΙ. 

ΚηΙο• οΗοηυδ 

€Η0Κυ3 

Ι Ιιαγβ οοηιε Ιο ΐΗβ Αυΐΐαη δεβ-^υΙΓδ νεί'^β, {8ΐι\ 1) 

Το ΙιοΓ §ΐ6αηιΐιι§ δαηάδ : 
Ι Ιιανε νογίΐ§ε(1 ΕιΐΓίρυδ' Γυδίιΐη^ δΐΐΓ^ε 

ΡΐΌΐιι Ιΐιε οϋγ ΙΗ&Ι δίαπίΐδ 
^αεεη οί Ιΐιε δεα-^αίε^ 01ΐ3ΐοΐ5 ηιϊηε, 

Οη Λνΐιοδε 1)θδθπι-ίο1(1 
Ατεΐΐιαδα ^Ιεαιηείΐι, Ιΐιε ΓοιιηΙαϊη άίνίηε, — 

Ηανβ οοηιε Ιο ΙιεΙιοΜ 170 

Τΐιε Αοΐΐίΐεαη Άνταγ, Άπά Ιΐιε ΙιείΌβδ' οαΐ'δ 

ΤΙιαΙ δΐιαίΐ οηΛναΐ'ίΙ δρεε(1 
Α Ιΐιουδ&ηά §α11ε^δ Ιο Τνογίαηά'δ δΙιοΓεδ. 

ΤΙιεδε 1\νο Ιίίη^δ 1ε.α(1 : 
Υεα, Μ'ϊΐΐι ρηηοε Μεηοΐίΐυδ ΐΐιε ^ο1άεη-1ιαίΓε(1, 

Αδ οϋΐ• ΟΛΥη Ιοί'άδ δα}^. >9 

ε 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΐΡβτΓουσ' ΆΎαμβμνονά τ βύττατρίΒαν 
στέΧλειν εττΐ ταν ΈΧ€ραν, αττ 
Ευρώτα Βονακοτρόφου 
180 ΤΙάρις 6 βονκόΧος αν βλαββ, 

Βώρον τας ΆψροΒίτα<;, 
οτ €7γΙ κρηναίαισί Βρόσοι<; 
'Ήρα Παλλάδί τ' βρίν βριν 
μορφάς ά Κ.ύ7Γρι<; έ'σχει/. 

ΤΓολύθυτον δε δί' άλσος Άρ- άντ. ά 

τ€μίΒο<{ ήΧυθον ορομβνα, 
φοίνίσσουσα "παρτιΒ' βμαν 
αίσ'χυνα ν€οθα\εΐ, 
«σττ/δοί βρυμα καΐ κΧισιας 
190 όττΧοφόρους Ααναων θβλουσ' 

ϊτητων τ' 6'χΧον ΙΒβσθαί. 

κατ€ΪΒον δε διί' Αϊαντβ σννεΒρω 
τον ΟΐΧέως Ύέλαμώνός τε '^όνον, 
τον "ϊ,αΧαμΐνος στέφανον, 
ΐίρωτβσίλαόν τ' ε'ττι θάκοις 
πεσσών ηΒομβνους μορ- 
φαΐσι ΤΓοΧυττΧόκοίς, 
ΏαΧαμήΒεά θ' , ον τεκέ τταΐς ό Ποσεί- 
Βάνος, ΑίομηΒεά θ' ηΒο- 
200 ναΐς Βίσκου κεγαρημενον, 

Ίταρ^ δε Μ,ηρώνην, "Αρεο<ί 
όζον, θαύμα βροτοΐσί, 20 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

Αη(1 \νίί1ι Κίη^ Ασαηιοπιηοη αΐΐ Ιΐιεβε ίαι-οά 

Οη ΐΐιβ ν€η§€ίΐηο6-Λναγ, 
Οη ΐΗβ (^11681 οί" ΗβΓ Λνΐιοηι ίΗε ΗβΓάιηαη ογολυ 

Ργοπι 1)651(10 Ιΐΐ6 ηνεΐ' 180 

0£ ΛνΗίδροηησ Γ6ε(1δ, Ηΐ3 δίη-Λνα§6 (Ιαβ^ — 

ΑρΙπΌίϋΙε Ιΐιε ^ΐνβτ, — 
ΡΓΟηιΐδεθ, Λνΐιεη ΐηΐο Ιΐιβ ίουηΙ<ιϊη άολνη 

δρΓίΐγ-νεϊΙείΙ εΐιο άεδοεικίεά/ 
\νΐΐ6η Λνίΐΐι ΗεΓΗ αη(1 Ραΐΐαδ Γογ ΙίβαυΙ^^'δ οΐΌλνη 

Τ1ΐ6 ϋνρηαη οοπίεικίβά. 
Απα ΐΗΐΌΐχσΙι Αι-ΐεηιίδ' ^νονβ οί δ&οπβοε (^Αηί. 1) 

Ηα5ΐΐη§ Ι οαηιρ, 
ννΐιϊΐβ δλνϊΛ ίη ιη^ οΗεεΙνδ άϊά Ιΐιβ οπηίδοη ΓΪδβ^ 

Τ1ΐ€ ΓΟδβδ οΓ δΗαιηε : 
Ροι• Ιο Ιοοίν οη ΐΗε δΗΐεΙάδ, οη Ιΐιε Ιεηίδ &§1εαηη 190 

νν^ΐΙ;1ι ίίΓηΊδ, Λναδ Ι ίίΐΐη, 
Απά οη ί1ΐΓοη§ίη§ ΐεαιτι ιιροη οΗ&ποί-ίείίΓη. 

Τ1ιει•ε ηΐΛΐ•1νε(1 Ι ΐΝναΐη, 
Τΐιε Οϊΐϊά Αΐίΐδ &η(1 Τείαηιοη'δ οΗΐΙά, 

δαίαπιϊδ' ρηάε. 
Βγ Ιΐιε δΙιϊΛϊη^ πιαζε ο£ ΐΗε άι•&υ§Ηΐδ 1)ε§ηϋε(1 

δ&ΐ δΐ(1ε 1)^ δί(1ε 
ΡΐΌΐεδϋβϋδ αηά 1ιο ίΐΐίΐΐ; Λνβδ δρι•υη§ 

0£ Ροδεΐάοη'δ δοεθ, 
Ρίΐίπιτιείΐεδ : Άπά Ιΐιενε, \)γ ΐΗε δίΓοη^ απη Ηαη^ 

0£ Βίοηιεάε, 200 

Όίά Λε άΐδουδ Ιε&ρ, αηά Ηε ^ο^6(^ ΐΗεΓεΐη ; 

Αηιΐ 1ιαΓ(1 Ιϊεδΐάε Ηίιη 
\νΕ3 Μεποηεδ οίΊΗε λΥαν-^οά'δ Ιίίη — 

Μεη Λνοη(1εηη§ εγεά Ιιϊηι. ^ Ιη Αηά7•07ηαι•Αε, 284-5, ΐΗβ ΓΪναΙ Οοά(1β8εβ9 &γθ (ΙββΟΓΪΐ^εά 
»3 1)α11ιίη8 ΐη α ίοΓββΙ-ίοιιηΙαϊη 1)βίθΓβ οοιηϊηβ ΙίβίοΓβ ΡαΓΪ3 ίοΓ 
ίικΙ^ΓηβηΙ-. 

21 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

τον άτΓΟ νησαίων τ ορ^ων 
Ααερτα τόκον, αμα δε Νί- 
ρή, κάΧλίστον Ά-χαίών. 

τον Ισάνεμόν Τ€ 7Γθ8οΐν μβσωΒ. 

Χαιψηρο^ρόμον ΆχίΧήα, 

τον ά Θ€Τί9 τ€Κ€ καΐ 

^βίρων βζβτΓονασβν, 
210 €ΪΒον αί'^ιαΚοΙσι 

τταρά τ€ κροκάΧαις Βρόμον βχ^οντα συν οττΧοι^' 

αμιΧλαν δ' €7ΓΟν€ΐ ττοΒοΐν 

ττρος άρμα τετρωρον 

βλίσσων ττβρί νίκας. 

ό δε ΒιφρηΧάτας έβοάτ 

ΈιύμηΧος ΦβρητιάΒας, 

ω καΧΧίστους ίΒόμαν 

•χ^ρυσοΒαιΒάΧτονς στομίοί<; 
220 ττώΧους κβντρω θβινομέΐ'ονζ, 

τους μεν μέσους ζυ<γίους, 

Χευκοστίκτω τριγί βαΧίούς, 

τούζ δ' έ'^ω σαροφόρους, 

άντηρ€ί<; καμτταΐσί Βρομών, 

ττυρσότρίγ^ας, μονό•χαΧα δ' ύττό σφυρά, 

ΤΓοικιΧοΒβρμονας• οίς τταρβττάΧΧβτο 

ΐΙηΧε'ίΒας συν οττΧοισι τταρ^ άντυ<γα 
230 και σύρΐ'^'^ας άρματβίους. 

ναών δ' βίς αριθμόν ηΧυθον στρ. β' 

καΐ θίαν άθίσφατον, 

ταν ^γνναίκβίον δψιν ομμάτων 

ώ<; ττΧησαιμι, μβίΧινον άΒονάν. 

καΙ κέρας μβν ην 

Ββξιον ττΧάτας β-χων 

32 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυθ8 

Αηά 1λ6γ165' 5οη ίΐΌΐη Ιίιε ΐδΙε-ΗϊΙΙδ ί»Γ 

ΤΙπΌπ^Η Ιΐιβ 86Η.-1ιαζ€ ^ΙβΗΐηϊη^ ; 

Αηά Νΐνευδ^ οί" α11 Ιΐιαΐ ΙιοδΙ; οί" λυβγ 
Τ1ΐ6 §00(111651; 86ειτιίη§. 

(Με.^οάβ) 
ΤΙΐ6ΐ•6 Λναδ Αοΐιΐΐΐβδ, \ν1ιοδ6 ίεεί &ι•β βδ Λνίηά& ίοΓ Ιΐιε 

δΙοππ-ΓΠδΙι υηνεΐηεά : 
Ηίιη Ι 1)ε1ιε1(1 ΛνΊιο οί ΤΗεΙίδ λναδ Ιίοιη, \ν•1)θ οί 

ΟΙιείΐΌπ λναδ ΐΓ3Ϊηεθ ; 210 

Οΐίΐίΐ ϊη Ηΐδ αιτηουΓ 1ιε Γ&εεά, ονεν εαηθ, ονεΓ δΐιίησίβ 

1ιε δίΓΗίηείΙ, [οΗαηοΙ; οί" ίουτ, 

ΜβΙοΙιϊπ^ ίη οοηΐεδί οί δλνΐΛηεδδ Ιιΐδ ΓεεΙ λνϊΐΐι α 
Κουηάΐη^ Ιΐιε δλνεερ ο£ Ιΐιε οουνεε ίοι• ίΐιε νΐοΐον^ : — 

ι•&η<^ ενβηηονε [ΐΐιαΐ; 1ιε 1)0Γε 

81ιοιιΙδ ίΐΌΐιι Ρ1ιει•ε1ϊ(1 Ευιτηείυδ, αηά &γε \νΐ11ι ΐ]ΐ6βΌ&(1 
δΐΏοίε Ηε Ιιίδ ΙιοΓδβδ ιηοδί; ^οοοίΐ^ — Ι δαλν Ιΐιειη, δα\ν 

^οΜ-^ΙΐΙίει• (Ιεοΐί 
Κϊοΐιΐ)^ Ιΐιεΐι• 1)ϋ;5 ; άπα ίΗε ηιίθηιοδί^ Ιΐιε οαν-^οΐίε ννΐιο 

ΐΐοΓε οη ΙΙιεΪΓ ηεοΐί^ 220 

ϋπρρίεά ΛνεΓε Ιΐιεγ, Λνϊΐΐι β. Ιιειγ ΗεΓε ατιά Ιΐιεί'ε Ιΐΐίε ά 

δηολν-δΐΏΪϋεη ίΐεοΐί. [ίυηιίηε^-ροδΐ δλνερί;, 

Ύ}\βγ ΐΥιΆΪ ίη ΐΓ&οεδ \νϋ1ιου1; Γουηά Ιίιε ρεηίουδ 
Β&^δ Λνει-ε ΐΗεγ, δροίΐεά Ιΐιεΐι• ίεΐΐοοίίδ : Ρείεΐάοδ 

Ι^εδίάε Ιΐιειη οη-ΐεαρί; : 
δΙιε&ΐΗεά ϊη Ιιΐδ Ιιαηιεδδ, \ιι\ή&ξ§ϊηξ \)γ οηγ-γ&ϊΙ ηγκΙ 

αχίε 1ιε ΐίερΐ. 230 

(8ΐκ 2) 
Αηά Ι οΗΐηε \ν1ιεΓε Ιΐιβ Ιιοεΐ οί ίΐιε Λν&ν-δΙιϊρδ Ηεδ, — 

Α ηιαΓνεΙ ρβδί; Ιεΐΐϊη^, — 
Το ίΐΐΐ ΛνίΙ;1ι ίΐιε νΐδΐοη α ΛνοηΐΕπ'δ ε^εδ 

Αηά 3. ΙιεαΓί; 3ογ-5Λνε1Ηη§. 
Αηά ίΙιεΓε^ οη ΐΗε ηβ1ιϊ\ναΓ(1 Λνϊη§ απ-α^εά, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

Φθιωτα<; 6 ΜυρμίΒων "Αρης 

ΤΓβντήκοντα νανσί θονριαις. 

■γρυσέαις δ' εΐκόσίν κατ άκρα Ντ;- 
240 ρτ}8€(; εστασαν θβαί, 

ΤΓρνμναι,•^ σημ Ά'χ^ίΧλβιου στρατού. 

'Αρ'γβίων δε ταΐσΒ' ίσήρβτμοί αντ. β 

ναες βστασαν ττελας• 

ων 6 Μ-ηκίστεως στρατηΧάτας 

τταΐς ην, ΎαΧαος ον τρέφει ττατηρ• 

Καττανέως τε τταΐς 

"ΖθενεΧος- ΆτθίΒος δ' αγωι/ 

εζηκοντα ναΰς ο @ησεω<; 

■παις εξής ενανΧόχει θεαν 
2δ0 Παλλάδ' εν μωνύχοις έχων τττερω- 

τοΐσίν αρμασιν θετον 

ευσημόν τε φάσμα ναυβάταις. 

Έοίωτών δ' ΟΊτΧισμα ττοντίας στρ. 7* 

ττεντηκοντα νήας εΙΒομαν 
σημείοισιν εστοΧισμενας' 
τοις δε Κά8μος ην 
•χ^ρνσεον Βράκοντ' εγ^ων 
άμφΐ ναών κορνμβα• 
Αηίτος δ' ό '^η'^ενης 
260 ^ΡΧ^ ναΐου στρατοΰ' 

Φωκίδος δ' άττο χθονος, 

οκρας οε τοισο ισας α^γων 
ην ναΰς Ο Ιλεως τόκος κΧντάν 
%ρονιάΒ' εκΧιττών ττόΧιν. 

Μυκίίνας δε τάς ^νκΧωττίας άντ. γ' 

τταΐς Άτρεως εττεμττε νανβάτα<; ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ ΑΟΕΙδ 

ννβδ ΡΗίΗΐα'β Μ^Γη1^^1οη Ιίαϋΐΰ-βίθ, 

ΡίίΊ}' οίίΠονδ δΛνίίί; ίοι• Ιΐΐ6 ΛναΓ, 

λνϊΐΐι ίΐιβ Γαηΐνδ οί οαΐ'δ Ι)^ ΐΗοΐν ΙίϋΚνανΙίδ 8\νΗ^'6(1 ; 

Αηά 1ιϊ§Η οη Ιΐιοίι• δΐΰΐ-πδ ΐη είϊΐ^ΐοδ ^οΐάβη 

Τ1ΐ6 Ν6ΐ•6Ϊ(1 ΟοάάοδδΟδ σΐοαηιεά αίίΐΓ, 240 

Τ1ΐ6 δΐ§η 1)ν ΑοΜΙΙοδ' ΙιοδΙ υρΙιοΜοη. 

Η&τά \)γ, \ίθ&\5 &(\ηεί\ \>γ Ιαΐβ αηΐο ίΐιοδε (ΑηΙ. 2) 

Όκ\ Ιΐιβ ΑΓ§ϊν€δ σ^^11^^ ; 
\νϊί;Η ΤΗΐηϊίδ' ίΌδ(;6Γΐίη§ ραδδβά ίΐιβ)^ ίΐιβ 86αδ^ — 

ΜοοΪΗίοπδ Ιιϊδ ίαΙΙιβΓ, — 
Απα λνίίΐι δΐΐιβηείιΐδ^ Οπραπεαδ* δοη, &1 Ιιίδ δΐύε. 
Αη(1 11ί€ι•6 (Ιϊίΐ Ιΐιο ^ϋΐΐε^δ οί ΑΐΙϊοα ι•ΐ(1β 
λνΐΐΐι ΐΐιε δοίοη ο£ Τΐιβδειίδ, Ιΐιε ηεχΐ Ιο Ιΐιε ΙεΛ, — 
δΗΐρδ ΙΙιι-εεδοοΓε, — ίΐη(1 Ιΐιε ρεεΗεδδ ρπάε 
Οί" ΐΗεΪΓ Ιίίαζοηι•^ Λναδ λ Λνΐησβ(1 οβγ, Ιίεαηη^ 250 

Ρ&ΙΙ&δ, ΛνίίΗ ΗοΓδεδ οί Ιιοονεδ υηοΐείί, 
Α 1)ΐ6δδέ<3 δϊ§η υηίο ίοΐΐί δεα-ίβι-ίη^. 

ΒοεοΙία'δ 1)ίΐΓΐί8 εεα-ρΙίΐδΗϊη^ (Λγ. 3) 

Ρίίΐγ ΙΙιεΓε Ιαγ : 
Ι ΐϊΐαι•1νε(1 ίΐιείι• εηδί^ηδ ίΐαδίιϊη^. 

Οαάηιιΐδ Ιι&ά ί1ιε}', 
\νΐιθδε Οοΐίΐεη ϋΓα^οη δΗοιιε 
Οη εαοΗ δίειτι'δ σ3ΐ•ηΐ5οη ; 
Αηά Εείίιΐδ ΕιΐΓΐΙι'δ δοη 

Εείΐ Ιΐιειι• ίΐι•ι•{ΐ)'. 260 

Οα11ε7δ ίνοηι ΡΗοοϊδ οπηιε ; 
Ιη Ι-οοΓίαη 1){ΐΓΐν8, ΐΗε δ&ηιε 
Β^ ίίΐΐε, Λνεηί; ΪΙιι•οηϊυιη'δ ίαιπε 

'ΝεαίΚ Αϊαδ' δννα^. 

Αΐι•εΐ(1εδ' Τϋαη-ραΐηοε, {Α7ΐΙ. 3) 

Μ^οεηαε, δεηί 

25 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ναών εκατόν ηθροϊσμίνου<ζ, 
συν δ' αδελφοί ^ ην 
τα<γό<ί, ώ<; φϋΧοζ φίΧω, 
270 τα9 φνγούσα'; μέΧαθρα 

βαρβάρων χάριν '^άμων 
ττραζίν Έλλα9 ώς \αβοί. 
€Κ ΙΙύΧου δε Νέστορος 
Τβρηνίου κατ€ί8ομαν 
7Γρνμνα<} σήμα ταυρόττονν όράν, 
τον ττάροίκον 'ΑΧφβόν. 

Αΐνιάνων δε ΒωΒβκάστοΧοι βττωδ. 

νάζς ήσαν, ων άναζ Γουι^ευς• 
αργβ' τωζ^δε δ' αϊ) ττελας 
280 Ηλίδος 8υνάστορες, 

ους Έττείους ωνόμαζβ ττάς λεώς• 

Έΰρυτος δ' άνασσβ τώζ^δε• 

Χβνκηρετμον δ' "Α/9?; 

Ύάφιον η'γβρ, ων Μ.β'γη'ί ανασσξ 

ΦυΧέως Χόχενμα, 

τα? Έχίνας Χίττων * * * * 

νήσους ναυβάταις άττροσφόρους. 

Αί'α9 δ' ό Έ,αΧαμΐνος '^ντροφος 
290 Ββξών κάρα<ί ττρο^; το Χαών ζύνα'^ζ, 

των ασσον ωρμς,ι, ητΧάταισιν 
Ισχάταισι συμττΧ&κων 
δώδε/ί' εύστροφωτάταισι ναυσίν ώϊ 
άΐον καΐ ναυβάταν 
εΙΒομαν Χβων 
ω ης €1 ττροσαρμόσζΐ 

^ Μ&ΓΐίΙαηά : ίοΓ "Α5ραστο5 οί Μ88. ΤΗβΐ'β Ϊ8 ηολνΗεί'β 
βΐ8θ &Ώγ ηαβηΐίοη οί αη Α(ΐΓ£ΐ3ί/η3 ϊη ί1ιΐ3 οοηηεοΐίοη. 

20 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΟΟδ 

Τ1πΌη<^0(1 (ΙεοΙίΒ οί ίΐν€-8οοι•6 §α11β)•5 : 

Ηί8 ΙίΓοίΙΐί;!• λνεηί; 
Αβ ίπεηά Λνϊΐΐι ΐτΐβηά, ίο ίίιΐνε 
Η^^^ Λνΐιο ίΐιβ 1ιοιη6-1)οηά8 1»ι•;ι1ίβ 270 

ΓοΓ 3ΐίοη σαΙίΗπί'ε δα1^^, 

ΡοΓ οΐΐίΐδΐίδεηιεηΐ;. 
ΤΗοι-6, δΐιΐρδ οί Ργίοδ' Ινΐη^, 
ΟθΓ6ηϊίΐη ΝοδΙαι•, 1)πησ 
Τΐιβ Λνοίΐ'ά 1)υ11-1)ΐΗζοηίη^ 

ΊΊλΛί Αίρΐιευδ ΙοηΙ;. 

Οουηεαδ, Κίη]Γ^ οΓ Αεηίαη ιηεη, (ΕροϊΙβ) 

ΜαΓδΙιαΙΙεοΙ «ταΐΐε^δ ϊλυο Ηπά Ιεη : 

Η.ΊΓίΙ ΙΙιεΓεΙιγ Ιΐιε 1)υ1\ν&ι•1<δ Ιο\νεΓ 

ΟΓ Ιΐΐ6 1οι•(1δ οί" Εϋδ' ρο\νεΓ, 280 

\\Ίιοηι Ιΐιε ΙιοδΙ Ερεΐαπδ Πίΐιιιε : 

ΕαΓ^Ιπδ ίο Ιεηά ΙΙιείΉ οαηιο ; 

Εεά Ιΐιε Τ&ρΐιίαηδ α镧εηΙ;-οαι•εά 

ΤΗεΓελνίΙΙιαΙ, Λνΐιίοΐι οΛνηεά £ογ 1ογ(1 

Ρΐιγίεπδ' δοϊοη Με§εδ^ λυΊιο 

ΡΐΌηι Ιΐιε Εοΐήπίκΐ Ιδίεδ, Λνΐιονείο 

Να ιηαη δαϊΐδ^ Ηϊδ ΛναΓ-ΙιοδΙ άιε\ν. 

Αί&5, δαίίΐτηίδ' Γοδίει-ϋη^, 

ΙΙεΙά ϊη ίουοΗ Ιιίδ ι•ί2ΓΐιΙ\ναι•(1 Λνίπδτ 

\\'ϊ{;1ι Ιΐιεΐι• ΙείΙ Λνΐιο ηεαί'εδί; Ιαγ : 290 

ΗεΙίΏ-οΙίε^ίη^ Ιίεείδ Λνετε ίΐιεγ 

ϊλνεΐνε, ΛνΙιίοΗ, ιπαΓδΙι^ΠεΓΐ οΐΐεηιιοδί;, 

€1οδε(1 Ιΐιε ϋηε Ιΐιαΐ £ηη§ε(1 ΐΗε οοακί:, 

Αδ Ι 1ιε3ΐ•(1, 8η{] ηοΛν ιηϊ^ΙιΙ ΓΠίΐνΙί. 

\\Ήθ50 Ανίΐΐΐ 1)3Γΐ)3ηθ \)Άν]ί «7 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

βαρβάρους βάριΒας 
νόστον ουκ αττασβται, 

βνθάΚ οίον βίΖομαν 
300 νάϊον "πόρβυμα, 

τα δε κατ οίκους κΧύουσα συ^κΧητου 
μνήμην σώζομαι στρατεύματος. ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
Μβΐ'ελαβ, τοΧμας Ζζίν , ά σ' ου τοΧμάν 'χρεών. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ατΓβλθε• Χίαν Ββσττόταίσι ττιστος βΐ. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

καΧόρ ιγέ μοι τούνβοΒος βξωνβυΒισας. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

κΧαίοις άν, ει ττράσσοι,ς α μη ιτράσσείν σε δβΐ. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ου χρην σε Χύσαί Βέλτον, ην ε^ω "φερον. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ού8ε 7^ φερειν σε ττάσιν" ΈιΧΧησιν κακά. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

άΧΧοις άμιΧΧω ταντ' άφες Βε τήνΒ' εμοί, 

ΜΕΝΕΑΑ02 
310 ουκ άν μεθείμην. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
ούδ' ε7ωγ' άφήσομαί. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
σκήτΓτρω τάχ' αρα σον καθαιμάξω κάρα. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
άλλ' εύκΧεες τοι Βεσττοτών θνησκειν ΰττερ. 

2δ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

Μβείδ Ιιΐιιι, ίΐΌΐη Ιΐιε §Γ3})ρ1ε δϊεΐ'η 
Νβνεν Ιιοιηε εΐιαίΐ Ιιε νείανη. 

Ι,ο, ΐ1ΐ6 §00(11)^ δβα-αιταγ 

ΤΙιαΙ ηιίηο ε^^βδ Ιιανε δεεη Ιο θαγ ' 

Εγ51; Ιΐιο ίίνεαΐ Λν&Γ-ηιυδΙοτ'δ δίοΐΎ 300 

ΤΙπΌΐι^Ιι ιηίηε Ιιοηιο ναημ, : ηοΛν ϊΐδ ^Ιογ^ 

Ιη ηιϊηο ΙιβϋΐΙ δΐιαίΐ Ιϊνε ίοΐ' αγ^. 

ΕηΙβΓ 0Ι.Ο δΕΗΥΛΝΤ, ζτααρϊηξ αΐ α ΙβΙΙβτ τνΗϊοΙι ΜΕΝΕΐ,Λυδ 
Ηα3 εηαΐβ/ιεά βτοτη Ηϊιη. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ. 

Μβηεί&ϋδ, ΐΗΐδ ΐδ οιιΙΐΉ^ε ! — δΙίΗΐηε οη ΐΗεε ! 

ΜΕΝΈΙ^Αυδ. 

δίβηά 1);ιε1ί ! ΤΗου άχ\, αΐΐ Ιοο Ιο^αΐ Ιο ίΗ^' \οϊά. 

ΟΙ,Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Α ρι-ουά τερΓΟΕοΗ ίΐιοιι οαδίεδΐ υροη ιηε. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Ι£ Ιΐιοα ο'εΐ'δίερ ΙΗ^ άυΐ^, Ιΐιοα δΐιαίΐ ηιε. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

'Τϊδ ηοΐ ίοΐ Ιΐιεε ίο υηδεαΐ ΐΗε δΟΓοΙΙ Ι Ιίαυε. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΝοΓ ^εί ίοΓ Ιΐιεε Χ,ο 1)ηη§ Ιο &11 ΟΓεεΙνδ Ιΐίΐηε. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

\νϋ1ι οΐΐιεί'δ αν^υε Ιΐΐίΐΐ ; 1)υ1; ίΐιϊδ τεδΙοΓε. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Ι Μ'ϋΐ ηοΐ ^ίεΜ ΐΐ; υρ ! 310 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΝοΓ Ι Ιεΐ; §ο ! 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

δοοη Ιΐιεη ιη^ 5ί;αίΓ δΐιαίΐ άαδΗ Ιΐιίηε Ηεαά ΛνϋΗ 1)1οο(1. 

ΟΙ.Π δΕΚΥΑΝΤ 

ΟΙοΓΪοϋδ ϋ \νβΓ6 ϊη ηΐ7 1οι•(1'8 οαιίδε Ιο άϊβ. 

29 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΜΕΝΕΛΑ05 

μέθες' μακρού'ς δε δοΟλος ων λεγείζ λόγοΐ'9. 

ηΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ω ΒβστΓοτ, άΒοκούμ€σθα. σας δ' έ'ττίστολα^ 
€ξαρ•πάσα<; ό'δ' βκ χ^ρών βμών βία, 
^Α'γάμβμνον, ον8€ν ττ) Βίκΐ] χρήσθαί θέλβί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τις ΤΓοτ' €ν πύΧαίσι θόρυβος καΐ λόγωί' άκοσμία ; 

ΜΕΝΕΑΑ02 
ουμος ονχ 6 τονΒβ μύθος κνριώτβρος Xέ^€^ν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

σύ δε τί τωΒ' 69 βρίν άφΐζαι, Μ.βνβ'Κβως, βία τ 
ά^€ΐς ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

320 βχ^ψορ βίς ημάς, ϊν αρχάς των λόγωι; ταύτας 
Χάβω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

μών τρέσας ουκ άνακαΧνψω βΧβφαρον, ^Ατρέως 
Ύ^ιγώς ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

τήν^' ορας ΒέΧτον, κάκιστων γραμμάτων ύττηρέτιν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

βισορω, και ττρωτα ταύτην σων άττάΧΧαζον χβρων. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ου, ττρίν αν Ββίξω γε Ααναοΐς ττάσι, τα'^η&ηραμμί.να. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ύ] ηαρ οισθ' α μή σε καιρός βίδβναι, σημαντρ' 
άνβίς ; 

3θ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΛϋΙ,Ιδ 

ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 

υηΐκίΐκΐ ! — 3. δΙανο, ΐΗου αιΊ ονει-ίαΐΐ οί" Λνοκάε. 

ΟΙ.Π $ΕΙΐνΑΝΤ 

Ηυ, ηΐΗδΙβΓ ! οαΐΓ.Ί^ε ! — Ιο, Ιΐιίδ ηι;ιη ΙιαίΗ δηαΐοΐιεά 
Βν νϊοΐοηοε Ιΐιγ Ιεϋει• ίΥοιη ηιϊηο Ιιηηύ, 
Α^ηιηεηιηοη, ηοΓ Λνϋΐ Ηανε Γ0§αι•(1 Ιο τί^Ηΐ ! 

ΕίΐΙοΤ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηα! 

\νΐι»1 Ιΐιϊδ Ιαηααΐΐ; αί ιηγ άοοΓδ^ βηά Ιΐιΐβ αϊΐδεεηιΐ}^ 
1)Γα\ν1 υρ5ΐϊη•ε(1 ? 

ΜΕΝΕΓ^Αϋδ 

Μΐηε ΐΗε η§1ιΙ ίο ερε&ΐί ΐδ — ιηϊηε 1)είΌΐ'ε ΐΗϊδ ίεΙΙοΛν 

ίο 1)6 ΙΐεΗΓίί. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\\Ίιει•είΌι•ε άοδί Ιΐιοα δίΓΪνε λνϊΐΐι Ιπηι, Μεηείβυδ, 3η(1 
Ι)^ νϊοΐεηοε Ιιαίβ ? [μεν. τ€ΐοα8€8 Ο.5., ινίιο β,νϊί. 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

ίιοοίν ιηε ΐη Ιΐιο ίαοε, ΐΗίΐΙ; Ι ηιαγ ηιαίίε Ιοεσϊηηίη^ οί" 320 
ίΐιε Ιβίε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δ1ΐ8ΐ1 Ι άνεαά Ιο ΙίίΊ ιηϊηε ε^εΐίάδ, \νΗο οί" άι-ε^άΐεδε 
ΑίΓευδ οαηιε ? 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

δοεδί ί,Ηοη Ιΐιίβ Ι&ΙιΙεί; — ΐΗΐ8, ΐΐιε Ι^εανει* οί" λ ίαίε οΓ 
δΗαιηε ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι Ιίεΐιοΐά ΐΐ, — αηά ίΐΌπι Ιΐιίηε Ιιαηά ίΐΐδΐ <3ο Ιΐιου δΐΐΓ- 
Γεη(1ει• ΐί. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ [λνΐ-ΐΐ ! 

ΝενεΓ, 6Γε Ι δΙιοΛν Ιο &11 Ιΐιε Ό&ηβαηδ ΐΗαΙ ΐΗει-είη ίδ 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΗοΛν ? — αηά άίάδΐ ίΐιοα Ι^ι-εαίί ηΐ}^ δεαΐ, αηά Ιίηολν'δΐ; 
Ιΐιοα \\Ίι&ί; ίΐιου δΐιοιιΐάεδί; ηοΐ ? 

31 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΜΕΝΕΛΑ02 

(άστζ. σ αΚηΰναί η , άνοιξα^;, α συ κάκ βίρ'γάσω 
Χαθρα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

που δε κάΧαβές νιν ; ω θβοί, σης αναίσχυντου 
φρζΐ'ός. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΊτροσΖοκών σην τταΐΒ' άττ' "Αρτους, ΐί στράτβυμ' 
άφίξβται. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τί δε σε τάμα δει φυΧάσσβιν ; ουκ αναίσχυντου 
τόδε ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

330 ΟΤΙ το βούλβσθαί μ' βκνιζ&' σο? δε δοί)λο9 ουκ 
'4φυν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουχι δείζ^ά ; τον €μον οίκβΐν οίκον ουκ €ας ζμί ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ττΧά^ια <^αρ φρονβΐς, τα μ^ν νυν, τα δε παΚαί, τα 
αυτικα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εδ Κ€κόμψ€υσαί• πονηρών γλώσσ' βττίφθονον σοφή. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

νους δ' ό μη βέβαιος άΒίκον κτήμα κου σαφίς 

φίΧοίς. 
ρουΧομαι οε σ €ξβλ€^ξαι, κη,ι συ μήτ ορ'^ης υττο 
άτΓοτρετΓου τάΧηθβς, ούτβ κατατβνώ Χίαν ε'γώ. 
οΊσθ' δτ' €σ7Γθύ8αζ€ς άρχειν Αανα'ίΒαίς ττρος 

"ΙΧίον, 
τω Βοκ€Ϊν μβν ούχϊ χρ^ίζ^ον, τω δέ βούΧβσθαι 

θβΧων, 

32 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ Αυΐ.18 

ΜΕΝΚΙ,Λυδ 
Υ^Ά, ΙΐηΙο Ιΐΐγ δΟΠΌΛν ΙίΓΛίνΟ ϊί, ΙΙιηΙ ι ΙίΠΟλν ίΐλγ δΟ€Γ6ί 

ρίοΐ. 

ΑΟΑΜΚΜΝΟΝ 

Α}' ? — ηικί ΛνΙιοΓο ιΐίίΐ^ΐ Γηιά ΐΐ ? — Οοάε, ΛνΙιαΙ ίΊοηΙ; οί 

ΜΕΝΕΙ.Αϋδ 

\ν;ιΙ(Ίιίιΐΰ; ΐί" Ιΐι^ οΙιΐΜ ίΊ-υπι Ατ^οδ Ιο ΐΗο ΗοδΙ ΛνεΓβ 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

^VI1;ι^ (ΙοδΙ Ιΐιοα Ιο δρ)^ ιιροη ιηε ? Ιε ηοΐ Ιΐιίδ άοηβ 
δΐιαηιοΐεδ^ΐγ ? 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

Μϊηο ο\νη ρΐεαδυτο λναδ ιηγ Λνίΐιτ&ηΙ. Ι αιη ηοΐ Ιΐΐ)' 

1)οη6ηι;ιη — Ι. 

330 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ιδ ηοΐ Ιΐιίδ ουίΓίΙίτεουδ ? \νοιι1(Ιδί Ιΐιοα Ιίιηίΐ; ΐη ιηίηβ 
Ηουδβ ηΐ)^ ρο\\'6ΐ• ? 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

Υεα^ ίΐιν ΐ1ιου<^ΙιΙδ ανε δΙιίΓΐγ, οΗ^ησΐη^ ενετ «ΐΐΐι Ιΐιβ 
οΐιαπ^^ίη^ ΙιοιίΓ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

8υΙ)11ν ΙΐΛδϊ ϋιοα ^Ιοζεά ίΐιε ενϊΙ Ι Ηαΐείαΐ ίδ Ιΐιβ 
ίΐι•|;Γα1 Ιοη^αε ! 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΒαΙ Ιΐιε ΐΓοηοΙιεΓοιίδ 1ιεαι% Ιο £πεη<Ιδ θΐδ1ο}'ίΐ], ίδ η 

ΙΐΟΗΓ^ οΓ ΛνΓοη/τ. 
Ι λνοιιΜ ηυοδϋοιι Ιΐιεε, .ιπά (Ιο ηοί; Ιΐιου Λνϊΐΐι δρϊπΐ 

3ηο;εΓ-ίαη•ε{1 [ονβΓ-Ιι&Γβ. 

Γεηοε αδίίΐε Γιόιώ Ιΐιεε ΐΗε 1ι•υ1;1ι, ηοΓ Ι Λνίΐΐ ρΓεδδ ΐΗεε 
ΗβδΙ; ίοΓίίοΙΙεη ΙιΟΛν Ιΐιοα ί3ίη Λνοαίοΐδΐ Ιείκΐ ΐΗε ΟΓεεΙίδ 

Ιο ΙΙίπΓη'δ δΙιοΓβ, 
Ρεί^ηεθδΙ ηοΐ Ιο ΛνίδΗ Ιΐιε ίΗϊη§, 1)αΙ ΐη Ιΐιΐηε ΠεβΗ; 

άίίΐδΐ; οΓ^νε ΐΙ; δΟΓε, 

33 
νοι>. Ι ο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΛΥΛΙΔί 

ώ<? τατΓβινο^; ησθα ττάσι, Ββξιάς ττροσθί'γ'γάνων 
340 καΐ θύρας ^χ(ύν άκΧ-τιστους τω θβΚοντί δημοτών, 
καΐ δί,δοι/ς ττρόσρησιν ίξής ττάσι, κβί μή τις θέΧοι, 
τοις τρότΓΟίς ζητών πριασθαι το φιλοτιμορ έκ μέ- 
σου ; 
κατ €7Γ€ΐ κατβσχβς αρχάς, μεταβαΧων άΧΧους 

τρότΓους 
τοις φίΧοισιν ονκβτ ησθα τοις ττρίν ώς ττροσθβν 

φίΧος, 
Βνσττρόσίτος έ'σω τβ κΧγιθρων σπάνιος. ο,νΒρα δ' 

ου χρεών 
τον ά'γαθοί' ττράσσοντα μβ^άΧα τους τροττους μβθ- 

ίστάναί, 
άΧΧα και βέβαιον είναι τότε μάΧιστα τοις 

φίΧοις 
ηνίκ ώφεΧεΐν μάΧιστα Βυνατός εστίν ευτυχών, 
ταύτα μεν σε ττρώτ εττήΧθον, ϊνα σε ττρώθ' ηυρον 

κακόν. 
350 ώς δ' 69 ΑύΧιν ηΧθες αύθις χω Π,ανεΧΧηνων 

στρατός, 
ούΒεν ησθ\ άλλ' εξεττΧησσου ττ) τύχτ] ττ} τών 

θεών, 
ουρίας ΤΓομττής σττανίζων, Ααναίδαι δ' άφιεναι 
ναΰς Βιη'γ'γεΧΧον, μάτην δβ μη ττονείν εν ΑύΧίΒι, 
ώς άνοΧβον είχες όμμα σύ^χυσίν τε μη νεών 
χιΧίων άρχων το ΐίριάμου ττεΒίον εμττΧήσας 

Βορός. 
κάμε τταρεκάΧεις' τι Βράσω ; τίνα Βε ττόρον εΰρω 

Ίτόθεν, 
ώστε μη στερεντας αρχής άττοΧέσαι καΧον κΧεος ; 
κατ εττεί }ίάΧχας εν ίεροΐς είττε σην θΰσαι 

κόρην 

34 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΊ' Λϋυδ 

ΙΙο«• Ιο α11 πΐ6η νν&δΐ ίΐιυα 1υ\νΙγ, οΐΗ5])ίιι^τ ΙΐΛίκΙβ οΓ 

ΗΐιιΐΙ}-, [Ιο Ιΐιεε, 

Κ'.Η'ρίη^ ο|)0Μΐ άοοΓδ ΐυν Λν1ιθ8θ οί' Ιΐκ• ίοΐΐν Λνοιιΐίΐ δοο1< 340 
1>ί(1(1ΐπ<ι• η11 ίΐαοοδί Ιΐιοΰ ΙΥεοΙν, ο1ι;ι11ίΐΐ£τϊιι<Γ ι11^ ηιοίΐρδί; 

Ιΐ0ίΐι% [ιη;ιι•ί;? 

8€θ1ίΐη§ 1)^ 1117 δΙιϊΛδ Ιο 1)υ)^ {κίνίΐηοειτιεηΐ; &8 ίιι ορεη 
ΛΙι, Ι)ΐι1; Λνΐιοη ΙΗ}- ρο\νθΓ νηδ \νοη, Ιΐιου οΗίίησεοΙδΙ α11 

ΐΗγ ηιΐεη : ηο ηιοι•ε 
\\'ηδΙ ϊίιου υηΐο ίπεπίΐδ ο£ (Ιη^β ^οηε 1))γ α ίπεικί «δ 

ΙΙιεί'εΙοίοΓε, — 
Ιπηοοοδδίΐ^ΐο, ίΐηά δουοηι ίοιπκΐ <•ιΙ ΙιοΓηε. ΤΙιε ηο1)1ε- 

δοαίεά 
Οη<ζ1ιί; ηοί;, ι•&ίδε(1 Ιο Ηϊ^^Ιι εδίαίε, Ιο Ιατη Ιιίηι ί"ΐΌΐη 

Ιΐιε ραϋΐδ οί ο1(]^ 
Ναγ, 1)υΙ; ηιΟΓε Ιΐιαη ενει• Ιο^αΐ Ιΐιεη ιιηΐο Ιιΐδ ίηοηάδ 

δΐιουΐά 1)0, 
\νΐιεη Ιιίδ ρολνει- Ιο Ιιείρ ίδ ηιοι•ε Ιΐιαη ενει•^ 11ίιόιι§Η 

ρΓΟδροΓΪΙγ. 
ΡϊΓδΙ ΙΙιΟΓεΐη^ Λν1ιει*ε βΐ'δΐ Ι ίοαηά Ιΐιεε 1»&δε, Ι νΐδΐί 

Ιΐιοε \νϋ;1ι Ηηιηε. 
Τΐιεη, Λνΐιεη ΐΗου αηά α11 Ιΐιε Ηοδΐ οί Ηεΐΐαδ υηΐο Αιιΐΐδ 350 

οίΐηιε, [Γηίΐ}'εά^ 

Νοιισίιΐ Μ-ΛδΙ Ιΐιου^ &1 Ηεανεη'δ νϊδίΐίΐίϊοη υϋει-ΐγ άίδ- 
\νΐιεη Ιΐ>ε Μίΐίΐΐησ 1)ΐ•εεζεδ ίπϋεοί ΐΗεε, ΛνΗεη Ιΐιε δοπδ 

οί 1)-ιη3ΐΐδ Ιίβάε [ϊη ναΐη. 

δεικί ίΐιε δΐιίρδ άϊδί^πικίεά Ιΐιεηεε, πογ Ιοίΐ αΙ Αυΐίδ ά\] 

Ο ΐΗγ ΓυείαΙ ίβοε, ίΐιγ 'Λνΐ1ι1ει•εύ εγε, ΙεδΙ ΐΗοα οη 
Ρηατη'δ ρΐηϊη^ [ροιίΓ ίΐιγ δρείΐΓδ ! 

ΊΊιοπ, ί;1ιε ΟΗρίΗΪη οία Ιΐιοιίδηηά ί^αΐΐεγδ, ηε'εΐ'δΐιουΐάδΐ; 

" \νΐΐΗΐ δΐιπίΐ Ι οίο ? " (Ιΐάδί; Ιΐιου &δ1< ιηε. " \\ΊιαΙ 
άενϊοε, Άπά Λ\Ίιεηοε, &ρρε&Γδ, [ηοΛνη ί " 

Τΐΐιΐΐ; οί 1υι•(3δ1ιίρ Ι 1>ε ηοΐ 1)ει•είΙ, ηοι• Ιοδε ιηγ ίίΐΐι• νε- 

ΤΗεη, \\1ιεη Οπίοΐιαδ οη ΐΗε αΙΙαΓ \)Άάο Ιΐιεε Ιίΐγ 11)^ 
οΐιίΐίΐ'δ Ιϊίε άολνη 

35 

ο 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΆρτέμιΒι, και ττΧοΰν βσβσθαι ΑαναίΒαις, ησθα,'ί 

φρ€ΐ'α<; 
'Λ60 άσμ€νος θύσβιν υττέστης τταΐΒα' και ττβμττβις 

€κωι>, 
ου βία, μη τούτο λε^ί^^» ο".^ Βάμαρτι, τταΐΒα σην 
Ββύρ' άτΓοστβΧλ,βιν, ΆχιΧΚβΐ ττροφασιν ώ^ '^αμον- 

μβνην. 
ο5τό? αυτός βστιν αίθήρ ος τάδ' ηκουσβν σβθβν} 
καθ' ντΓοστρέψας 'λ€\7]ψαι μβταβαΧων άΧλ,ας 

ηραφάς, 
0)9 φονβνς ούκετι θυ^ατρα σης βσβι. μΛίλιστά Ύβ. 
μύριοι δε τοι ττβττονθασ' αύτο' ττρος τα ττρά'^ματα ^ 
Ικττονονσ €κόντβς, βίτα Β' ξξεχ^ώρησαν κακώς, 
τα μβν ντΓΟ γνώμης ττοΧιτών άσννέτον, τά δ' βν- 

Βίκως, 
(ΊΒύνατοι γεγώτες αύτοΙ ΒιαφύΚάζασθαι ττοΧιν. 
370 'Ελλαδο<> μάλ,ίστ' έ'γωγβ της ταΧαιττόψου στίνω, 
ή θέ'λουσα Βράν τι κβΒί'όν, βαρβάρους τους 

ούΒβνας 
κατα'γβλώρτας ίξανησβι Βια σε καΙ την σην 

κόρην. 
μηΒβν άρα χρέους €κατι ττροστάτην θβίμην 

■χθονός, 
μηΒ' οττΧων άρχοντα- νουν χρή τον στρατηΧάτην 

βχβιν 
ττόΧβος ως άρχων άνηρ ττάς, ξύν€σιν ην βχων 

τύχη. 

Χ0Ρ02 

Ββινον κασί'γνήτοισι 'γί'γν^σθαι Χόλους 
μάχας θ', όταν ττοτ' έμττέσωσιν βις βριν. ' Α(1ορΙϊη§ Ραΐβν'β αΓΓ8ΐΐ)§6ΐη6ηΙ οί Ιίηββ. 
' ^νβϋΐίΐβίϋ'β ριιπϋΐυβ,ΐ,ϊοη. ^ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Λυΐ.18 

υηΐο ΑΓίεηιίδ,— Ιΐιβ Ι);ιη;ιϊ(1.<5 5θ 5ΐιου1(1 καΐΐ,— Λνϊΐΐι 

<ί^ΐΛί1ηο83 ίϊΐΐεά 
ΙΜίΐΙιεΙ^ ρΓοηπ56{3δΙ; Ιΐιου 1;ο δΐίΐ)^ Ιΐι^ (ΐΗυ§1ιΐ6ΐ• ; νοα, 

(1ί(ΐ8Ϊ; δεηοΐ ίι-εε-ΛνΐΠοά— 360 

ΧοΙ οϋη5ΐπιϊηο(1, ίΐιοα οαιίδΐ ηοΐ δπγ ϊΐ; — ίο Ιΐι^ (^ιιεοη, 

ίΐιαΐ !ιϋ1ΐϋΐ•\ναι•(1 
81)0 δΐιουΐίΐ δεηά Ιΐιγ οΙιΐΜ^ ηδ λυΙιο δΙιοιιΜ Ιηΐνρ 

ΑοΗϊΠοδ ίοι• 1ΐ6ΐ• Ιοί'ά : — 
Ι^ο, ί1ΐ6 δοΙίδΗΓπε δ1<γ ο'οι•1ΐ63(1 \ν1ιΐο1ι 1ΐ63Γ(1 Ιΐιοο ϋιεη 

ι•600Γ(1 Ιΐιγ νολν ! — [ιηί;δδΗ_£[6 ηολν, 

Νολν Ιΐιοα ΐυπι'δΐ αΙ)ουΙ, .ίγΙ; Γοιπ1^ ιτοαδϋπ^ ΙΙιηΙ; ϊΗ^τ 
δίΐνίηο^ Ιΐιοα Λνϋΐ; ηε'ει• 1)6 δΙα^ει* οί' 11ι}γ οΐιϊΐά ! δο ίδ 

α δΐΐΐΐ — [Η;ι$τ§ϊησ ΛνϋΙ 

ΜΗΐιγ &η(1 ΐΏΗπγ Ά ηιαη ϊδ Ιίΐνε Ιΐιοε^ ϊοίΐοίΐι \ν'ϊΐ1ι υη- 
Ο]) Ιΐιβ Ιιοίο^ΙιΙδ ο£ ροΛνοΓ ; ΙΙιεΓοαΛεΐ' ίΐΌπι ίίδ δυηιηιΐΐ 

ίίΐΠδ Λνΐΐΐι δΐιαηιε, [ΐΐιεηίδείνβδ ίο 1)1αηΐ6, 

8οιηε ΙΙιΐΌυσΙι 1)1ϊικ1ιΐ65δ οί Ιΐιε ρεορίε, δοιηε 1)6 ίΐΐΐ 
ΊΊΐΓ}' λνΐιοδε ηβι-νείεδδ Ιιαηάδ οαη Λν-πνά Ιΐιε οΐΙ}' ηοΐ 

ΙΙιαΙ ίΚο)^ Ιιανε Λνοη. [Ιιειιιοηη : 

ΗιιΙ, ίοΓ ηιε, 'ΐϊδ Ιΐίΐρίεδδ Ηεΐΐίΐδ ιποδί ο£ βΠ Ιΐι.ιί Ι 370 
Κίΐίη δΐιε ίδ οί 1η§1ι αοΐιίενεηιεηϊ^ γβί δΐιαίΐ ο&ΐϋίΤίΐΙϊειίδ 

ηΐίΐ1<ε 
Ηει- α ηιοοίν, Λνΐιο 'δο.-ιρε ΙιεΓ 1ιαη(1δ Γοι• ΐΗΐηε ατκΐ ίοι• 

Ιΐι^ ^ΛΐισΙιίβΓ'δ δ.αΐνε. [ΐΗε Ιαη^, 

Χε'ει* ηι;ΐ}' Ι ίον Ινίπδΐιίρ'δ οαυδε εχ&ΐΐ α ηιηη Ιο τυΐε 
Χοι• ίο Ιείκΐ α ΙιοδΙ ! Ηε ηεεάεϊΗ Λνίδίΐοηι Λνΐιο ΛνουΜ 

ηιεη οοηιηΐίίικί ; 
ΡοΓ Ίίδ Ιιίδ ίο Ιαείηι α η^ιΗοη Λνΐιο Ιιαίΐα Λνϋ ίο υηϋεΓ- 

δίαηθ. 

€Ηοηυ3 

Ρε3ΐ•ίυ1 Ίλνϊχΐ 1)ΐ•εϋιι•εη ΛνοΓ^δ ο£ 1ιί§Ιι (1ίδ(1αΐη 
Ληά οοιιΗϊοΙ &ι•ε, \ν1ιεη ίηΐο δΐηίε Ιΐιε)^ ί&ΙΙ. .^7 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

βούΧομαί σ' βίττβΐν κακώς αν, βραγία, μη \ίαν 

άνω 
βΧεφαρα ττρος τάναιΖΙς αγαγώ^», άλ,λα σωφρονβ- 

στβρως, 
380 ώ<{ άΒβΧφον 6νΊ\ άνηρ '^αρ γ^ρηστος αΙΒβΐσθαί 

φίΧβΐ, 
€67Γ€ μοί, τί 8βίνα φυσάς αίματηρον ομμ' €χ(ον ; 
τις άΒίκεΐ σ€ ; του κβ'χρησαι ; Χέκτρα 'χρηστ ερας 

Χαβζΐν ; 
ουκ βγοίμ' αν σοι παρασγείν ο)ν '^αρ εκτησω, 

κακώς 
ηρχες. ύτ €<γώ Βικην δω σων κακών, ο μη 

σφαΧβίς ; 
η Βάκν€θ σ€ το φίΧότιμον τονμον ; αλλ,' εν ά'^κά- 

Χαις 
εύττρεττΐ} ηυναΐκα γβήζεις, το ΧεΧο'^ισμένον τταρείς 
καΐ το καΧόν, εχειν ; ττονηροΰ φωτυς ίβυναΧ 

κακαί. 
ει δ' έ'γώ ^νονς ττρόσθεν ουκ ευ μετετεθην 

εύβουΧία, 
μαίνομαι ; συ μαΧΧον, Όστις άττοΧεσας κακόν 

390 αναΧαβεΙν θεΧεις, θεοΰ σοι την τύχην Βώόντος ευ. 
ώμοσαν τον ΎυνΒάρειον 'όρκον οι κακοφρονες 
φιΧό^αμοι μνηστήρες, η^ε δ' εΧττίς, οίμαι μεν, 

θεός 
κάξεττραξεν αυτΌ μαΧΧον ή συ και το σον σθένος, 
ους Χαβών στράτευ'• ετοιμΜΐ δ' εισϊ μωρία φρενών 
ου Ύαρ άσύνετον το θείον, άΧΧ' έχει συνιεναι 
τους κακώς ττα'γέντας όρκους και κατηνα^κασμε- 

νηυς. 

38 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.15 ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Νο\ν >νοϋ1(1 Ι ίη Ιιιηι υρΙ)ΐ•ίΐϊ(1 Ιΐιοβ, Ι)!•!^^^, ιιοί οχηΐΐ- 

ΐησ Ιιί^ΐι 
δΐΐίΐηιείβδδ 1)ΐΌ\ν5 οί Ιΐ3υ§Ηίγ δοοπιϊη^, ηαγ, \)\ιί ενβΓ 

5θ1)6ΐ•1ν, 
Αδ 1)€θοηΐ63 & 1)ΐΌΐ1ΐ€Γ ; ίοΓ Ιΐΐ6 ηοΙ)1α 1ιο1(1 ί)γ 

οΠΐναΐΓ^. 380 

Απδλνοι•, Λνίιγ ίΐιΐδ 1)Γ6αΐ1ι ίοΓηρβδΙαουδ, \ν1ι^^ Ιΐιεδβ 

1)1οο(1δ1ιο1; €3'6δ οί" δϊπίε ? 
\νΐιο άοΐΗ ΛνΐΌπσ Ιΐιεο ? ννίκιί {Ιοδί; οΓανβ ? Όοδΐ 

^'βίΐηι Ιο Λνίη ά νΪΓΐυουδ Λ\•ΐί"6 ? 
ΊΊπδ Ι οίΐηηοΐ; ίΐικί ίΐιοε : Ιιεν Ιΐιοα §αΐη6(1δ1;, νίΐεΐγ 

Γΐιίεάδΐ Ιΐιου. 
\\ΊιηΙ ? — ηιυδΐ Ι, Λνΐιο Ηανε ηοί 6γγ6(1, ίον Ιΐιγ 1ι•αηδ- 

ΙΤΓβδδϊοη δυίΤει• ηολν ? 
Ογ (ΙοίΗ ηιϊηο 8(1ν&ηοοηΐ6ηΙ §;η11 ΐΐιεε ? — τίΆγ, ΙιιιΙ οηε 

ίίοδΐι-ε ίΐιου Ιι,ΐδΐ;, [ΐΐιοα οίΐδί;, 

Ι η Ιΐιίηε αιτηδ Ιο είπδρ & Ιονεΐ)^ Λνοιηαη ! — Γε&δοη άοδί; 
Υεα, ίίικί ΙιοιιουΓ Ιο ίΐιε \νΐη(1δ ! — Ιΐιε ρΙεαδΠΓεδ οί ίΐιε 

νΐΐε αι•ε 1)ίΐδε. [ρΐαοε, 

Ι, Λνΐιο ενδΐ Ιοοίί ενϋ εουηδεί, ϊΐ Ι ηοΛν §ίνε ννϊδάοηι 
Αηι Ι ιηα(1 ? Να^ ταΙΙιεΓ ίΐιοϋ^ λνΐιο, 1ιανίη§ ΙοδΙ 3η 

ενϋ δρουδε^ 
\νοϋ1(]ί>Ι; νε-Λνϊιι 1ιοι•, 11ιου§1ι Ιΐΐ)^ Ιοδδ 1)ε ^Άΐη, Οοά'δ 

Ινϊηάηεδδ Ιο 11ι}γ Ιιοιίδε. 390 

Τΐιοδε ίηίαΐααΐβ ηιαΓΠβ§ε-οι•ανΐη§ δΐιίίοΓδ δΛνονε αη 

οηΙΙι ^η^1εεά [Οθ(1(1εδδ^ Ιεαά 

Ιΐηΐο Τνπ(ΐΗΐ•6υδ ; γοϊ Λεδβ θϊά Ηορε^ Ι Ιι-ΟΛν, ΐΗε 
Οη, ;ιη(1 ΙίΐΌυσΙιΐ; ιί πιΟΓβ ΐο ραδδ Ιΐι&η ΐΐιοιι αηά &11 

Ιΐιν δΙίΌΠ^ οοηίΓοΙ. [ίΙιεΪΓ δουΐ ! 

Ι.ε;κ1 Ιΐιεηι Ιΐιοη — Ο Ιΐιεδε ηνε ΓΟίκΙ}• ϊη Ιΐιε ίο\]γ ο£ 
Οο(1 ϊδ ηοΐ αη υικίϊδοενηΐη^ ]ΐΐίί^6 ; 1ιΐ8 εγεδ &ι•ε Ινεεη 

ίο ίί•γ [υηιί^ΐιίεοιίδίν. 

Οαΐΐΐδ εχαοΐεθ \ίγ οοπδΐι-αΐηΐ;^ πηά ΐΓοίΙι-ρΙϊ^ΙιΙ 1)6ιΐ1 

39 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

τάμα δ' ουκ άττοκτβνώ 'ιγώ τβκνα' κον το σον 

μβν €11 
πάρα Βίκην βσται κάκιστης βΰνιΒος τιμωρία, 
€με δε συντηζουσί νύκτες ήμεραί τ€ Βακρύοις, 
άνομα ^ρώντα κον Βίκαι,α τταΐΒας ους βΎείνάμην. 
400 ταντά σοί βραγ^βα ΧεΧβκται καΐ σαφή καϊ ρή8ια• 
ύ δε μη βονΧει φρονεΐν εδ, ταμ εγώ θησω 

καλώς. 

ΧΟΡ02 
ο'ίΒ' αν Βίάφοροι, των ττάρος ΧεΧβ'^μενων 
μύθων, καΧώς δ' εγ^ουσι, φβίΒβσθαι τέκνων, 

ΜΕΝΕΛΑ02 

αίαΐ, φίλους άρ ούγΐ κεκτήμην τάΧας. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ει τους φίλους <γε μη θέλεις άττοΧΧυναι. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

Βείξεις δε ττοΰ μοι ττατρος εκ ταύτοΰ 'γε'γως ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

σννσωφρονεΐν σοι βούλομ' , άλλ' ου συννοσεΐν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

69 κοινον αλ<^εΙν τοις φίλοισι -χρη φίλους. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ευ Βρών παρακαλεί μ', άλλα μη λυπών εμέ. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

410 ουκ άρα Βοκεΐ σοι τάδε πονεΐν συν Έλλάδί. ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ελλάς δε συν σοι κατά θεον νοσεί τίνα. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
σκηπτρω νυν αΰχει, σον κασί^νητον προΒούς. 
εγώ δ' επ' άλΧας εΙμι μηχανάς τινας, 
φίλους τ επ' άλλους. 

4θ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

'Τϊδ ηοΐ Ι Λνίΐΐ 5ΐ;ΐ}'ηιγΓΐιϊ1(]ι•6η ! ΝυΙ ΐπ ^ιι8ι^^^'δ (1θδρΐΙ;β 
8ο δΐιαίΐ Ιΐιϊηε &ν€η^ίη§ οη & \νΐΓΰ ηιοκί; \\'αηΙοη δρ66(1 

Ηΐ•ΐ<)^1ιΙ;, [ύαγδ υ£ ιηϊδ6ΐ•γ, 

\νΐη1ο Ι λνΛδΙε ΐΠι-οα^Ιι ηιςίιΐδ οί Λνοορΐπί);, ρίηβ ΙΙίΓουμ,Ίι 
Ι•Όι• ηιγ Ιαλνίοδδ, ^οίΐίοδδ (Ιοαίίιιο• Λνΐΐΐι Ιΐιε ο1ιί1(1ι•οη Ιίοηι 

Ιο ιηε ! [δΙοο(1. 

Ι.ο, ιηϊηο &ηδΛνοι•, ΙϊΠϋΓΗηά οΙείΐΓ, αηά οαδ}^ Ιο 1)ΰ ιιικίει•- 400 
Ιί Ιΐιοα 1υι•η ίΐΌηι Λνϊδοΐοηι, γαΐ δίκαΐΐ ηιΐηε Ηουδε ίοΐίολν 

ηΛογ ^οοιί. 

εποηυδ 
Τΐιίδ οοηΙΐΌνβι-ΙβΐΙι Ιΐΐίΐΐ ίΐιοα δίΐί<:1δΙ Ιικίοι-ε ; 
ΥίΙ; ^οο(1 ϊδ ίΐιν ι•€δο1ν6^ Ιο δρανο Ιΐιγ ο1η1(1. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΑΙ.ΐδ ΓοΓ λνι•6ΐο1ΐ6(3 1116 ! Ρπεηοΐδ Ιιανε 1 ηοηε ' 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Υρ.ί — ϊί ίΐιου 866ΐί ηοΐ; ΐο άοδίΓΟ}^ Ιΐΐ)^ Γηεηοΐδ. 

ΜΚΝΕΙ,Λυδ 

Ηολν ΛνϋΙ ίΐιου ρνονο ΙΙι^δοΙΓ οιΐΓ ί;ιί1ιει•'δ δοη ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Β)' 1)ΐΌίΙιοι•1ιοο(] 111 ΛνϊδίΙοηΊ, ηοί ΐη ίοΐΐ^. 

ΜΕΝΕΙ-Αυδ 

Ρπβικίδ οη^ΐιΐ ϊο ίεεί ίηβηάδ' δοι•ΐΌ\ν &8 ΐΙιείΓ ο\νιι. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Βγ Ινΐικίηεδδ, ηοΐ υη1ί^η^111εδδ^ οΐιαίΐεπ^ε πιε. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ννίϋ ϋιοα ηοί Ιΐιεη Λνΐΐΐι Ονεεοε Ιΐιίδ ΐΓ&νΛΪΐ δΙι&Γε ? 410 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηεΐΐηδ, Ηΐνε ΐΐιεε, Ιι&ΐΐι Οοθ'δ δΐι-οΐ^ε ύιΐνεη ηιαθ. 

ΜΕΝΕΙ^Λϋδ 

ΥίΐιιηΙ Ιΐιεη Ιΐιγ 8οερίι•ε, ΐι-ίΐΐίοι• Ιο ΐΗγ 1)γο11ι6γ ! 

Ι \νϊ11 1)6ΐΗΐ<β ηιε υηΐο οΐΐιεν ηιεαηδ 

Αηά οϋιει• ίηεικίδ, (Γ.ιιΙο• ΜΕδδΕΝΟΕΚ ι'/ί /ιαιίο.) 

41 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1ΛΙ 

ΑΓΓΕΛ02 

ώ ΙΙανβΧλιίνων άναξ, 
Άηάμβμνον, ηκω τταΐδά σοί την σην ά'^ων, 
ην 'Ιφί^βνβίαν ώνόμαζζ^ €ν Βόμοί^. 
αήτηρ δ' όμαρτβΐ, σης ^Χυταιμνηστρας Βίμας, 
καΐ Ίταίς Ό ρέστης, ωστβ τβρφθβίης ί8ών, 
■χ^ρόνον τταΚαίον δωμάτων βκΒο]μος ων. 

420 ίϊλλ' ώ9 μακράν βτβινον, βΰρυτον τταρα 
κρι^νην άναψύχουσι θηΧύττουν βάσιν, 
αύται τβ ττώΧου τ'• 669 δε Χειμώνων -χΧο'ην 
καθα,μεν αντάς, ώς βοράς '^βυσαίατο. 
€^0} δέ 7Γρό8ρομος σης παρασκευής χάρίν 
ηκω' -πεπνσται ιγαρ στρατός, τα-χβία '^αρ 
Βι^ηζε φήμη, τταΐΒα σην άφί^μενην. 
ττάς δ' βίς θεαν όμιΧος εργ^εται Ζρόμω, 
σην παΐΒ' όπως ϊΒωσιν οι δ' βύΒαίμονες 
εν πάσί, κΧεινοΙ καΐ περίβλεπτοι βροτοΐς. 

430 Χβ^ονσί Β'• ύμεναιός τις ή τι πράσσεται ; 
ή πόθον ε-χ^ων θν^ατρος Αγαμέμνων αναξ 
ε κόμισε παΐΒα ; των δ' αν ηκουσας τά8ε• 
ΆρτεμιΒι προτεΧίζουσι την νεάνιΒα, 
ΑύΧίΒος άνάσστ). τις νιν άξεταί ποτέ ; 
άΧΧ' εΐα, τάπΙ τοισίΒ' εξάρχου κανά, 
στεφανούσθε κράτα' καΐ συ, ^ΊενέΧεως αναξ, 
ΰμεναιον εύτρεπιζε καΐ κατά στε'-^ας 
Χωτος βοάσθω και ποΒων έστω κτύπος' 
φως ιγάρ τόδ' ήκει μακάριον τη παρθενω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
440 επγνεσ , άΧΧα στεΐχε Βωμάτων εσω• 

τα δ' ά'λλ' ίούσης της τύχης εσται καλώς. 42 ίΡΙΙΚ.ΕΝΕΙΛ ΑΤ Λυΐ.18 

ΜΕ88ΕΝΟΕΗ 

Ο Κίησ οΫ ΗοΙΙαδ' ΙιοδΙ, 
Α<^;ιηΐ6ΐΏηοη^ 1ο^ Ιΐι^ ο1ιϊ1(1 Ι 1)Γίπ^ Ιο Ιΐιοο, 
Ν;ιηΐ€ά οί Ιΐΐ06 Ιρίιΐσριιεΐα ΐη ίΐιίηε Ιιαίΐδ. 
ΗοΓ ηιοίΐιεν ΟΙνΙοηιηοδίΓα οοηιρδ λυϊιΗ Ιιθγ, 
ϋι•<.'δΐ65, ίοο, Ιΐΐ6 1)ίΐΙ)6, ίο «^Ιίΐοΐ Ιΐιίπε ενοδ 
\\Ίιο ί"ι•οΐΏ Ιΐιΐηε Ηοηιε Ιοη^ ΐίιιιβ ΙιαδΙ δο]οϋΐ•η6(1 ίαη 
ϋηΐ, αίΊεΓ Λνε&Γγ ^ου^η6^^ησ, άΙ ά δρηη§ 420 

ΓηΪΓ-ίΙολνϊηίτ ηο%ν ΐ1ΐ6 Λνοηιεη 1)ίΐΐ1ΐ6 Ιΐιεϊι• ίεβΐ, 
ΊΊιο)' ίΐη(1 ίΐιοίι• δίεεοΐδ — ί'οι• ηιϊοΐδΐ, Ιΐιε ιη{ίίΐ(]ο\ν-<ζΐ•Ηδ8 
\ν'β ϊαΓηεά ϋιεηι Ιοοδε,ΐΐιαΐ Ιΐιε}^ ηιΐ^ΐιΐ; ΙίΙΌΛνδε ΐΠετείπ. 
1. Ιο ρι•εραι•ε Ιΐιεε^ Ιΐιοϊι• ίοΓεηιηηει• οοηιε. 
ΚοΓ ΐίιε ΙιοδΙ ΙνηοΛνεΙΙι ΐΐ, δο δΛνίίίΙγ δρι•ε;ΐ(1 
ΊΊιε Γαηιουι- οί ΐΐιε οοιπΐπ^ οί 1;1ΐ7 οΐιϊΐίΐ. 
Αη(1 Ιο Ιΐιε δΐί^ΐι!; ι•υηδ αΐΐ ΐΗε ηιυΐΐϊίικίε 
Το δεε Ιΐιν εΐηΐιΐ ; ίοΓ ί'οΐΐν ΐη Ιιίι^ΐι εδΐαίε 
Ι'ηιηείΐ ηηοΐ οΐίδεννεά οί α11 οΐ35εΓνει•δ αΓε. 
" Α 1)ΐ•ί(1η1 13 ϋ ? " — ΐΐιεγ αδίί — " ον νίΙΐΆί ίδ Ιο\ναη] ? 430 
Ογ Ιι.ιΐΐι Ιΐιε Κίπε^, οΓ^'εανηΐηί^ ίοΓ Ιιΐδ οΙιίΚΙ 
8ειι1; ί'οΓ Ιιΐδ ^1{ιυί^11ΐε^ ? " Οΐΐιενδ ηιίι^ΐιΐ'δΐ Ιΐιοα Ιιεατ — 
" Το ΑιΊειηϊδ^ ίο Αυΐϊδ' ^ι1ε^η, Ιΐιεγ ρ3^ ^ 
Τΐιε τηαϊίΐεη'δ δρουδαΐ-νϋεδ ! Τΐιε 1)Π(1ε^ΐΌθΐη Λνΐιο ? " 
Ι'ρ Ιΐιεη^ ρΓερπιε Ιΐιε ηιαυπάδ ίογ δαοπΠεε ; 
(ΪΗΐ•1αη(] γοαΓ Ιιε&άδ : — ΐΗοα Ιοο, ρηηεε Μεηείαυδ, 
8ΐη1νε υρ Ιΐιε 1)ηά&1 Ιι^ιηη, δηά ΙΙίΓουίζΙι ίΐιε ΙεηΙδ 
Εεί Ιΐιε Ηιιίε ηη^^ Λνίΐΐι δοιιηά οί' οΐίΐηεΐπί^ ίεεί ; 
ΡοΓ §1ίΐοΐ3οηιε (3;ΐλνηδ Ιΐιΐδ (1;ιγ ιιροη ίΐιε ιϊιηϊ(3. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

'Τίδ \νε11 — Ι ίΗπιιΙν ϊΗεε : ραδδ Ιΐιου ηολν νϊίίπη. 440 

ΝΥεΙΙ δΐιαίΐ Ιΐιε τεδί δρεεά αδ Ραίε ιηΒΓοΙιεΙΙι οη. 

[Εχϊί ΜΕδδΕΝΟΕΗ. 

' α \νΒ,3 οηαίοιη&τγ ΐ3βίοΓθ α ιηαΓΓΪα^β ίο ιηαΐίβ οίΓοΓΪηίζ.'; Ιο 
ΑιΙβηιϊε οη 1^β11^1.1{ οί Ιΐιο ^η•ίύβ. Τΐιβ Ιι-ίΧ^ίο ΪΓοηγ 13 οΙινίοπΒ. 

43 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

υϊμοι, τι φώ Βύστηνο<; ; άρξομαί Ίτΰθβν ; 
€69 οΐ' άνά^κη<; ζβύ^ματ' ^μττβτττώκαμεν. 
ύττηΧθβ 8αίμωρ, ωστβ των σοφισμάτων 
ΤΓολλώ /γενέσθαι των βμών σοφώτερος. 
η ^υσ/γενεία δ' ώ<? έ'χεί τι •χρήσιμον. 
καί ^αρ Ζακρύσαί ραΖι,ω^ αύτοΙ<; έχει, 
άτταντά τ είττεϊν. τω δβ /γεννανω φΰσυν 
άνοΧβα ταύτα• ττροστάτην δε του βίου 

450 τον οηκον εγομεν τω τ' ο•χ\(ύ 8ονΧεύομεν. 

ε'•/ω ηαρ εκβαΧεΐν μεν αΙΒονμαί Ζάκρυ, 
το μη Βακρΰσαί δ' αύθις αΙΒουμαί τάΧας, 
€ΐ<? τά9 με^ίστας συμφοράς άφι^μένος. 
εΐεν, τι φ7]σω ττρος Βάμαρτα την εμην ; 
ττως Χέζομαι, νιν ; ττοΐον όμμα συμβαΧώ ; 
καΐ <γάρ μ' αττωλεσ' ετη κακυΐς α μου ττάρα 
ίΧθονσ' άκΧητος. είκότως δ' άμ' εσττετο 
θυ^ατρϊ νυμφεύσονσα καΐ τα φιΧτατα 
οώσουσ', Ίν ημάς υντας εύρήσει κακούς. 

•100 την δ' αΰ τάΧαιναν τταρθενον — τί τταρθένον ; 

"ΑίΒι^ς νιν ώς εοικε νυμφεύσει τάχα — 
ώς ωκτισ'" οΐμαι γάρ νιν Ικετεύσειν τά8ε• 
ό) ττάτερ, άτΓΟΚτενεΐς με ; τοιούτους γάμους 
ιγημείας αύτος χ6)στις εστί σοι φίΧος. 
τταρων δ' Όρεστης εΎ^ύς άναβοησεται 
ου συνετά συνετώς' ετι ^γάρ εστί νήττιος. 
αίαΐ, τον 'ΈιΧενης ως μ' άττώΧεσεν ^άμον 
^ήμας 6 ΐίριάμου ΤΙάρις, ος ειρ/γασται τάΒβ. 

ΧΟΡ02 
κά<γω κατωκτειρ', ώς ιγυναΐκα Βεΐ ξενην 

470 ύττερ τυράννων συμφοράς καταστενειν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

άΒεΧφε, δθ9 μοι Βεζιάς τΡ]ς σης θι^εΐν. 
44 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ Λυΐ.Ι8 

\νοϋ'δ ιηί; ! ννΊιαί; οηπ Ι 8;ι^, ογ λνΙιοΓβ 1)θϋ,Ίΐι ■* 

ΙιιΙο \ν1ι;ιΙ 1)οιΐ(ΐ5 οί (Ιοοηι Ηανο Ι 1>6οη οαδί ! 

Μι; ΚοΓίαηε Ιιαίΐι ουίΛνίΙΙίΐίΙ : δΐιο ΙιηΙΙι ρΓονεά 

Τοο οιιηηϊη^ Γηγ ΙΌγ λ11 πί^ δίΓαΙα^ίοπίδ ! 

Εο ηοΛν, ΛνΙΐΗΐ νίΐιιΙα§ο οΐ^ανοδ Ιο 1ο\ν1γ Ι^ϊγΙΗ ' 

ΓοΓ δυοίι ιτιαγ Ιί^ΐΗΐγ ε&δε Ιΐιεΐι• ΙιοαιΊδ Λνίΐΐι ΐ€&Γ8, 

Αηιΐ ίίίΐΐ ουί; αΐΐ ϊΙιεΪΓ ί^ηεί". ΪΗο δίΐηιο {);ιη§δ ΙουοΗ 

ΊΊιε 1ιϊ^1ι-1)θΐ•η ; ΙιπΙ οαι• Ιϊίο ϊδ Ιγηηηηζ^ά 

ΙΊγ (Ιΐ^ηϋγ : Λνε ατο Ιΐιε ρεορίο'δ Ιΐιπιΐΐδ. 450 

δο ϊδ ΐΐ. ΛνϋΗ ιηε, ίον Ι δΐιαιηε Ιο Λνοορ, 

Αιΐ(1 }'έ;1 δΐιαιηε ηοί; Ιο ν.οερ^ λ\ί•οΙο1ι Ιΐκιΐ Ι αιη, 

\νΐιο αηι £α11(?η ίηΐο (ΙβερβδΙ ιηϊδεΓγ ! 

Ι.ο ηολν, Λνΐιαΐ δΐιαίΐ Ι δ»^ υηΐο ηΐ}^ Λνΐίβ, 

Ογ Ιιολν νεοεΐνε 1ι6γ ? — •\νϋ1ι Λνΐιαΐ; οοιιηΐεηαηοΰ 

ιηεεί ? 
8Η6 Ικίΐΐι υηάοηε πιβ, οοηιίη<^ ιηίθδΐ; ιηίηο ίΠδ 
υηΙ)ϊ(]θ€η ! Υεΐ; 'Ιλναδ τεϋδοη δΐιε δΐιουΐά οοιηβ 
\\Ί<:Η ΙιεΓ ΟΛνη οΐιϋοΐ. Ιο ι-εηοίει- Ιο ΐΗο 1)ΐί(1ο 
Ι.ονε'δ δ6Γνϊθ6 — Λν1ΐ6ΐ•6 Ι δΐιαίΐ 1)ε νϊΐΐαίη ί'υιιηΛ ! 
Αη(1 Ιΐΐ6 υιι1ι;ιρρ7 ιηίΐϊά — λνΐΐ)^ η;ιηιο 1ι€γ ιηαϊά ? 460 

Γΐίκίεδ Γπεδεεηΐδ δΙίΗΐΙ ΙίΐΙ<ιε ΙιεΓ δοοη £ογ 1)ΐ•ίάε. 
Ο ηιε, Ιΐιε ρίΐ)^ οι Ο, Ι Ι Ηε&Γ ΙιεΓ ρΐ'^χ — 
" Α1ι, ίϋΐΐιει•^ λνϊΗ Ιΐιοιι δΐίΐγ ηιε ! ΝοΛν δυοίι \)\•\άΆ\ 
Μίΐ}•δΙ ΐΗοα Ιοο ήηά, αηά &11 \\'1ιοηι Ιΐιοα άοδί 

Ιονε ! " 
Οι-ε&Ιεδ &ϊ Ιιεν δίάε δΐιαίΐ Λ\•£ΐΐ1 ίΐιε σηο£ 
ϋηηΐείΐηϊησ, άςερ Λνϊίΐι ιηε&ηίη^, οΓ Ιΐιε ]ί?ιΙ)6. 
Αίαδ, ΙιοΛν Ρπ3Πΐ'δ δοη ΙιηΙΗ ταίπεά ιηε, 
Ρ&ηδ, -ννΐιοδε 5ΐη -ννϊΐΐι Ηείεη Λνι•οιι§Ηΐ α11 Ιΐιΐδ 

ΟΉΟκυδ 
Ι αίδο — ί&Γ &δ αΐΐεπ Λνοιη&η ιπα^ 
ΜοαΓΠ £θΓ ϋιε §ηε£δ ο£ ρηηοεδ — ρϋγ Ιΐιεε 470 

ΛΤΕΝΕΙ,Λυδ 

ΒγοΙΠεγ^ νουε]ΐδα£ε Ιο ιηε Ιο ^ναδρ Ιΐιϊηε Ιιαηά. 

45 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

διδω/Αί' σοί^ ^αρ το κράτος, άΰΧιος Β' εγώ. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
Πελοττα κατόμνυμ', ος πατήρ τονμοΰ ττατρος 
του σου τ βκΧηθη, τον τεκόντα τ' Άτρβα, 
η μην €ρ€Ϊν σοί τάττο καρδίας σαφώ<; 
καϊ μη 'ττίτ7]Εβ'; μη8βν άΧλ' όσον φρονώ. 
εγω σ αττ οσσων βκραλοντ οοο)ν οακρυ 
ωκταρα καυτοί άνταφήκά σοι ττάΧιν, 
καϊ των ΤΓΛλαίών εξαφίσταμαι Χό^ων, 

480 ουκ εΪ9 σε Βεινό^' βι,μΐ δ' ουττερ βΐ συ νυν 
και σοι τταραινώ μΎ)Ύ^ άττοκτείνβίν τέκνον 
μητ άνθβΧέσθαν τούμον. ου <^αρ βνΒικον 
σε μβν στβνάζβιν, τάμα δ' ϊ;δε'ω9 έ'νείΐ/, 
θντ^σκβίν τε του9 σους, τους δ' εμους όράν φάος. 
τί βούΧομαί '^άρ ; ου ηάμους εξαίρετους 
άΧλους Χάβοίμ' αν, εΐ ^άμων ίμευρομαι, ; 
άλλ-' άτΓοΧεσας άΒεΧφόν, 6ν μ' ηκιστ εχ^ρήν, 
ΚΧεντ)ν εΧωμαί, το κακόν άντΙ τά^αθοΰ ; 
άφρων νέος τ' η, ττρίν τα ττρά'^ματ' ε'^ηύθεν 

4110 σκοττών εσειΒον οίον ην κτείνειν τέκνα. 

άλΧως τε μ' εΧεος της ταΧαοττώρου κόρης 

εΙσηΧθε, συ'^'^ενειαν εννοουμενω, 

η των εμών εκατί θύεσθαυ <^άμων 

μεΧΧει. τί δ' 'Έ^Χένης τταρθένω ττ} στ) μετά ; 

ϊτω στρατει,α ΒιαΧυθεΐσ' εξ ΑύΧίΒος. 

συ δ' όμμα τταΰσαο Βακρύοις τε'γγω;^ το σον, 

άΒεΧφε, κάμε τταρακαΧών εΙς Βάκρυα. 

εΐ δε Τί κόρης σης θεσφάτων μετεστί σοι, 

μη 'μοί μετεστω• σοϊ νέμω τούμόν μέρος. 

500 αλλ' ε/9 μεταβοΧας ηΧθον από Βεινών Χό'γων 
εικός πεπονθα' τον όμόθεν πεφυκότα 

Φ ΙΡΜΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ-Ιδ 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ι φν& \ί. ΤΙηηε Ιΐιε 1πυη)|)1ι, ηιϊηο Ιΐια ραη^^. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 
[ 5Λν€ί1Γ 1)ν Ι'οίορδ, οί" ΓΠγ δΙΓΰ ΗΠ^ ΐΐΐίπε 

Νηηιοίΐ ί'ίΐΐΙιοΓ;, ;ιη^1 Ι)^^ Αίνοϋδ οατ οΛνη κιγο, 

ΤΙι.ιΙ ΓΐΌΐη ηιίηο 1ΐ€;ιι•ί'δ οογο Ι λνίΐΐ δρο,-ιΐί Ιο ΐΙΐί•β, 

Το δ6Γν€ ηο α\ά, 1)ϋί; &11 ιηϊηο ίηπιοδΐ 1;1ιοιι<γ1ι(;. 

Ι, δοοϊησ ΙιοΛν ΐΗϊηο εγεδ ίίΓε δ1:ι•63ηιϊησ ίο.ΐΓδ, 

Ι'ίίν Ιΐιεε, »ιι^ ίΙια αηβΛνεηη^ Ιεαι- Ι δ1ΐ0(1 ; 

Αη(1 ίΐΌΓη ίΗε Λνοι-άδ ΟΓδΙ υ11;οι•ε(1 Ι (ΙπίΛν ])Άθ]ί., 

ΓΙιν ίο6 ηο ΓηοΓβ. Ι>ο, ίη Ιΐιγ ρίποε Ι δΐηπ^ ; 480 

Αηιΐ Ι εχΙιΟΓΐ; ύι&6, ηοίίΗει- δίαγ Ιΐιγ οΙιΐΜ, 

ΝοΓ οΗοοδε ηιγ §οοά £οι• ίίπηε. υη]υ5ί; ϋ Λνενε 

Τΐιαί ΐΗου δΗουΙίΙδί; ^Γοαη, άπα αΐΐ ιη^ ου]ΐ Ιιε 

δλ\•εεί, 
ΊΊιηΙ 1;1ι}' δεεά άϊο, &ηά ηιίηο 1)ε1ιο1ο1 ΐΗε ϋίζΐ)!;. 
ΓοΓ, ■«ΙιαΙ Λνουΐοΐ Ι ? Οαη Ι ηοΐ ίίπά ά \η•\άα 
ΡεεΗεδδ εΙδεΛνΙιοΓε^ ίί" Ι ίοΓ ηΐΗΓπασε γε&Γπ ? 
ΗοΛν, δΗουΗ Ι Ιοδε — Λνΐιοηι Ιε&δΙ Ι οιΐί^ΐιΐ Ιο Ιοδε — 
Λ 1)ΓθΙΙιεΓ, λνΐη ά Ηείεη^ 1);κ1 ί'οι• §οοά ? 
Μτΐά \\•38 Ι αηά ι•αΛν-\νΐ11:ε(3^ ΙΐΠ 1 νίοΛνεά 
ΤΗϊησς ηβίΐΓ, ηηά δπΛν ΛνΗαί δ1ίΐ}'ϊη^ οΐιϋάΐ'εη ιηεαηδ. 490 
^"ε<ι Γΐίδο, ρίίν 1"οΓ ΐΗε Ηαρίεδδ ηΐ3Ϊ(1 
Ι)οοηιε(1 Ιο 1)ε δ13υσ11ίε1•ε^1 ίοΓ ηιν ΐ3Π(3ΗΓδ δαίίε, 
ί^ΐοίε ο'εΓ ηιε, οη ουΓ Ιίϊηδίιϊρ λνΗεη Ι ΐΗου^ΙιΙ. 
ΡοΓ Λνΐΐδΐ; λνϊΐΐι Ηείεη ΙιηϊΙι Ιΐιν οΙιϊΜ Ιο άο ? 
Γγοπι Αιιΐίδ Ιεί ίΐιε ΙιοδΙ; (Ϊ!5ΐ)3η{1ε(1 ^^ο ! 
Βυΐ ΐΐιου ίοΛεαΓ Ιο θΐΌΛνη ΐΗίηε ε7εδ Λνϋ;1ι ΙεΛΓδ^ 
Ο 1);•()ΐ1ΐ0Γ ηιίηε, ηοΓ ο1ΐ£ΐ11εη2τε ηιε Ιο λνεερ. 
Ιί' Ιΐιοιι ΗδδΙ; ραι•ί ίη ΟΓαοΙεδ Ιοιιοίηησ 1ι6γ^ 
Νο ρητί 1)ε ηιϊηε ! — ηην δίκινε Ι νίεΜ Ιο ΐΗοε. 
" 5\νϊί'1 οΐιβηβε ΐδ ΙιεΓε/' ίΐιου'ΐΐ δ&)^, '^ίΐΌπι Ιΐιοδε ^ηηι 500 

Λνοι•(1δ ! " 
Νη)^, ΙίϋΙ ιηοδί ηιεεί : ίοι• Ιυνε οί" Ιιϊιη νΐιο δρπιτι^ 

47 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

στ^ρηων /χ€Τ€7Γ€σοι/. άί/δρόί ου κάκου τρόττοι 
τοίοίδβ, γ^ρήσθαί τοΐσί ββΧτίστοι^ αεί. 

ΧΟΡ02 
<γ€νναΐ' έ'λ6^α9 Ύαντά\(ρ τ β τω Αώ<; 
ττρίτΓοντα' ττρο'γονους ου καταίσγυνβί^ σβθβν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΗΝ 
αίνω σβ, Μβι^ελεως, όη τταρά <γνώμηι> €μην 
υτΓ^θηκα^ 6ρθώ<ί του<; Χορούς σου τ' άξίω^. 
ταραχτι δ' άΒβΧφών 8ίά τ' βρωτα '^ί'^νβται 
ΊτΧ^ονβζίαν Τ€ Βωμάτων άττβτττυσα 
510 τοιάνΒε συηη&ν^ιαν ίΐΚΧΐ]Κοιν ττικράν. 
άλν ΐ)κομΐν '^αρ €ΐ? άΐ'α'γκαία'ί τύ^α<;, 
θυ'^ατρο<ζ αιματηρού βκττράξαι φόνον. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ττώς ; τις δ' αναγκάσει σβ την γε σην κτανείν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

άττας Ά'χ^αιών σύΧΧο^ος στρατ€υματο<;. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
ουκ, ην νίν 669 'Άργος γ' ίίττοστει\Ύ]<ζ τταΚίν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Χάθοίμι τοΰτ' αν αλλ,' εκεϊν ου Χησομεν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΤΟ ΤΓοΐον ; οΰτοί 'χ^ρη Χιαν ταρββΐν 6'χΧον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Κάλχα9 ε'/οεΐ μαντβύματ' Άρ'^είων στρατφ. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
ουκ, ην θάντ] «γε ττροσθβ• τούτο δ' βύμαρβ<;. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

520 το μαντικον ττυ.ν σττβρμα φιΧότιμον κακόν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

κούόεν γ' άρβστον ^ ουδέ 'χ^ρήσυμον τταρόν. ' Νίΐπο1< : ίοΓ 7ί χρηστόιτ, " ΪΌγ ηοίΗϊη^ βοοθ.'* 48 ΙΡΗίΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 
!•>0Γη Ιΐΐ€ δηηιο ΛνοΓηΙ), Ι οΙΐΛπ^β. Νο 1<η;ινο'ίί ΛνοηΙ 
ΕνεΓ ίο οίείΐνβ υηΐο ΐΗε 1)εΙΙοι• ρανί. 

€ΗΟΙΙΐ:8 

Κϊΰ^Ηί; ηοΐϊΐε δρβεοΗ, αηά Λνοι•ΐ1ΐ}' ΤηηΙηΙιΐδ, 
Ζοϋδ" δοη ! Τΐιοα δΐιαηιοδί; ηοΐ ΐΗίηε αηοεδΙοΓδ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙΐΗπΙίδ, Μεηοΐίΐιιρ, Ιΐιηΐ; Ι^εγοικί αΐΐ Ιιορο 

Τΐιοα ΙΐίΐδΙ; κροΐνοη πίτΐιΐΐν, ΛνοΓίΙιϋ}- οί ΐΗοο. 

8ΐΓί£ΰ ΙίεΙλνίχΙ; 1)ΐχΊ:1ΐΓ6η ίοι• α Λνοηιαη'δ δβΐίβ 

Μλ}γ ΓΪδο, ΟΓ οΓ ηηι1)ϊϋοη — Ουί οη ΪΙ, 

Ύ\\\9. Ιχΐπδΐιϊρ ίΐιηΐ 1)ηπσ5 Ι^ΐΙίενηεδδ ίο 1)οΐΗ ! 510 

Νη}•, 1)111 Λνε ΛΓβ 1:;«ι<Γΐεο1 ϊη ΐΗο ηεΐ οί Γαίβ ! 

λΥε ηεοίΐδ πιυδί ΛνοΛ Ιΐιε ιηαι•άοι• οί ιη^ οΙιϊΜ. 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

ΗοΛν ? — ΛνΗο δΐΐίΐΐΐ ίοΓοο ΐΗοε ίο θεδΙίΌ^ Ιΐιίηε Ολνη ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙιε Λνΐιοίε ίΐη-α}"• οί ί;1ΐ6 Αοΐιαε&η ΙιοδΙ. 

Μ ΕΝ Ε Ι. Λ υδ 

ΧενεΓ, ϊί ίΐιοα Ιο 7\Γ§οδ δεηά ΙιεΓ 1)&ο1ζ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιίδ ιηίσΗί; Ι δεενεΐΐγ. Τ/ιαί οαηηοΐ Ι — 

ΜΕΧΕΙ>Αυδ 

λνΐΐΗΐΡ Ρε.αΓ ηοΐ Ιΐιου Ιΐιε ι-ηΐ^ΐ^ΐε ονει-ηιαοΗ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Γηίοΐιηδ Λνϊΐΐ Ιεΐΐ Ιΐιε ΙιοδΙ Ιΐιε οι-αοίεβ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΝοΙι/ Ηβ /ΐτή Ηανα άΐι-ά — Ιΐιϊδ ΛνεΓε ηοί Η&γ(1. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙιε Λνΐιοίε δεεΓ-ί;ηΙ)ε ΐδ οηε 3ηιΙ)ϋ;ίουδ ειίΓδβ 620 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Α1)οιηϊηΗΐ)1ε &ηά υδείεδδ, — τνΜΙβ αΐϊνβ. 49 

\01.. ι. 6. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ ^κύνο δ' ον ΒβΒοικα^ οΰμ βσβρχβται ; ΜΕΝΕΛΑ02 δ μη συ φράζ€ί<{, ττώς αν νποΧάβοίμ' έ'7Γθ9 ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΗΝ 
ΤΟ %ίσνφ€ίον σττέρμα ττάντ οΙΒβν τί/δβ. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
ουκ έ'στ' 'Οδί'σσβι)•» 6 τι σέ κάμβ ττημαν^ΐ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ΤΓοικίΧος άβΐ 7Γ€φυκ€ του τ 6γ\ου μύτα. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
φιΚοτίμία μεν ένίγ^Εται, Ββΐ-νω κακω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ούκουν δθΛ•6?9 νίν στάντ έν Αρ-γειοις μβσοίς 
Χζξειν α Κάλχας θεσφατ εξη^ήσατο, 

530 Α-α/χ' ώς ύττέστην θύμα, κατά ψεύΒομαι, 

'Αρτεμώί θύσειν ; οΐς ξυναρ7Γάσα<ί στρατον, 
σε κάμ' άττοκτειναντα^ Άρ^είουι; κόρην 
σφάξαι κελεύσει ; καν ττρος "Αργός εκφύ'^ω, 
εΧθόντες αύτοΐς τείγεσιν Κυ/ίλωττ/οίς 
ξυναρττασονσί και κατασκαγουσι ^ιγν. 
τοιαύτα τάμα ττηματ'. ω τάλα<ί ε<γω, 
ίός ητΓορημαι ττρος θεών τα νυν τάδε. 
εν μοι φύΧαξον, Μενέλεως, άνά στρατον 
ελθών, οττως αν μη Κλυταιμνήστρα τάΒε 

5-40 μάθη, ττριν '^ΑιΒη τταΐΒ' εμην ττροσθώ λαβών, 
ώς εττ' ελαχίστοις Βακρύοις ττράσσω κακώ<ί. 
ύμεΐς τε σιηήν, ώ ξεναι, φυλάσσετε. 

5ο ΙΓΗΙΟΕΝΕΙΛ ΛΤ Λϋί.18 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΓΙιε ί«ί.ΐΓ Ιΐιαΐ δίβίΐΐδ οΌι• ηΐ€ — ίδ Ιΐιΐδ ηοΐ Ιΐιίπο ? 

ΜΕΝΚΙ^Αϋδ 

Ιί' Ιΐΐΰΐι Ιεΐΐ ηοΐ, 1ιο\ν δΐιοιιΐοΐ Ι ιιη(1υι•δΐΛη(1 ? 

ΑΟΛΜΚΜΝΟΝ 

ΛΗ Ιΐιίδ Ιΐΐ6 566(1 ο£ δίδ}•ρ1ηϊδ (ΙοίΗ ΙίηοΛν. 

ΜΓ.ΝΕΙ.Λυ3 

ϋ(1}^δδ€υδ ΟΗηηοΙ ^η^α^^ ίΐιοο αικί ιηο. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηο 15 Η}€ δΐιϊίΐγ — α ηιοΙ)-ρ;ιι•Ιί5αη. 

Μ ΕΝ ΕΙ. Α υ8 

ΊΊΐΓ.ιΙΙ ίο απΛϊϋοη ίδ Ιιο — ροπίουδ Ιηιηο ' 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ννϋΐ Ιΐ6 ηοί ΐ'ϊδο^ ΐΗΐηΙν'δί; ΐΗου, ίη ίΐιο Λτίτίνο ηιϊίΐδΐ;, 

Λικί ΙοΠ Ιΐΐ6 ΟΓΗοΙοδ Ιΐι;ι1 Οαΐοΐι,αδ δ]);ι1νθ, 

Λπ(1 ΙιοΛν Ι ρνοΓηίδοά ΑνΙεηιίδ Ιιει* νϊοΐϊηι, δ30 

ΛικΙ ηοΛν ρ1&}' ί^ΐδβ ? Απα, νοιίδϊηετ δο Ιΐιε ΗοδΙ, 

81ια11 1)ΐ(1 Ιΐιοπι δία^ Ιΐιεε^ ιηε, αικί δΗοπΗοε 

ΊΊΐ6 ηιαΐάεη ? ΤΗου§1ι ίο Α镧οδ Ι βδοαρε^ 

ΥεΙ Λνϊΐΐ Ιΐιε^ οοπιε, άε5ΐΐΌ7 Ο,, Ιο Ιΐιε §Γοαη(1 

Καζε ϊΐ ΛνίΐΗ η11 ΐίδ Ο^οίοροαη Λναΐΐδ. 

Ενεη ϋιίδ ίδ ηιϊηε αίΗϊαϋοη, Λνοε ίδ ηιε ! 

ΗθΛ\' Ι)^ ίΗε Οοάδ Ι ανη ΛνΙιεΙηιεΛ αιτιίίΐδΐ θεδραίι* ! 

Τίΐΐνε Ιιεεά ίοι* οηε ίΐιϊησ, Ι^ιόΙΙιοι•, ΙΙιιόιι^Ιι Ιΐιε ΙιοδΙ 

Ρίΐδδϊη^Γ, Ιΐκαΐ ΟΙ^ΙεηιηεδίΓα 1ιε»ι• Ιΐιϊδ ηοΐ, 

ΤϊΙΙ Ι Ιο Ηίκίεδ δΐι&ΐΐ Ιιανε δε&ΐεά ηιγ εΐιΐΐά, 540 

ΙΊΐίΐΙ ηιϊηε ;ιί11ΪΓΐ)οη Ιίε Λνίΐΐι ίεΜ'εδΙ ΙεΗΓδ. 

Λη(1, δίπιη^εΐ" (Ιπηίδείδ, Ηοΐ€ΐ ^οιη* ρεποε Ιΐιετεοί. 

[£.Γ(??/«/. 

Ε 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΛΥΛΙΔΙ Χ0Ρ02 Λ ..._..__ ρ^ μακαρβς οι μβτριας σβου στρ. 

μβτά Τ€ σωφροσύνας μβτέ- 
σχον Χβκτροίν 'Αψρο8ίτα<ί, 
ΎαΧανβία χρησάμβνοί 
μαινοΧών οίστρων, οθι Βη 
8ί8νμ' Έρως ό χρνσοκόμα^ 
τόξ' βντβίνβταί χαρίτων, 
550 το μεν ίττ' βύαίωνι ττότμω, 

το δ' €7γΙ συγχύσει βιοτά'ί. 
άττενέττω νιν άμβτβρων, 
ΚύτΓ/Οί καΧλίστα, ΘαΚάμων. 
βϊη δε μοι μετρία μεν 
χάρις, πόθοι δ' όσιοι, 
καΐ μετεχοιμι τα9 Άφρο8ί- 
τα9, ΤΓοΧΧαν δ' άττοθειμαν. 

διάφοροι δε φύσει<ί βροτων, άντ. 

Βιάφοροι δε τρότΓοί' το δ' ορ- 
560 θώ'ί εσθΧόν σαφές άεί' 

τροφαί θ' αΐ τταιΒευόμεναι 

με^α φέρονσ' εις ταν άρετάν 

τό τε γά/3 αί8εΐσθαι σοφία, 

τάν τ εξαΧΧάσσονσαν ^χ^ί 

χάριν ύτΓο ιγνώμας εσοράν 

τό 8εον, ένθα 8οζα φέρει 

κΧεος αΎηρατον βιοτα. 

/χεγα τι θηρεύειν άρετάν, 

<γυναιξιν μεν κατά Κ.υτΓριν 
570 κρντΓτάν, εν άνΒράσι δ' αν 

κόσμος ενΒον ο μυριοττΧη- 

θης μείζω ττόΧιν ανξει. 

52 1ΡΗΙ0ΕΝΕΙΑ ΛΤ Αυΐ,Ιδ 

0Μοηυ8 
Ο λνβΐΐ ίοΓ Ιΐιοηι ί"οι• Λνΐιοιη Ιΐιβ ^ι1Ρ6η (βίν.) 

0( Εονβ δΐΐίΐΐΐ ΙοιηροΓ ρίΐδδϊοη'» Ηΐ'β, 

Αικί 1)πη<^ ίΊ-αϋΐοη οί" (3εδίι•6 
νν'ίΐΐι ί^ΐίπΐΐε ρ;ΐ06 αηά 8θΙ)βι• ηιίοη, 

ννΐιθ86 δοαίδ αι•6 δεαδ αΙ ΓΟδΙ^ αι•ο δρ.•ιι•ο(1 
ΊΊΐ6 ί"ι•6ηζ}'-1;1ιη11, ΐΗβ ίβνεΓ-ρ,αϊη, 
ΊΊΐ6 δρκΠδ Ιΐιαΐ οΐιαηιι Ιΐιε αιτο\νδ 1:\\'Η,ΐη, 

ΤΙιε δΐιαίΐδ οί Εονε ΐΗε §Όΐί1εη-1ιαϊι•ε(1, 

ννΐιει-εοί οπε ίϋβΐΐι Ιίρί; Λνϊ1;1ι Ιιΐίδδ^ 550 

Αη(1 οηε Λνίίΐι ι•ϋϊη ο£ ιιηι-εδί; : — 

Ο (^αιεη οί' Βε;ιαΙ}% ίΐΌΐιι ιη}»• ΙίΓεπδί, 
Μν ΙίΓΪοΙίΐΙ 1)θΛνει•, ανειΊ; Ιΐιοιι Ιΐιίδ ' 

Ι.εΙ Ιονε'δ δ\νεε1; δρείΐδ ΐπ ηιεηδίη-ε ηιεεί 

Κεδί; οη ηιε ; ριη•ε (Ιεδΐνοδ 1)ε ηιϊηε : 

Μ.•ιγ ΑρΙιΐΌοΙϊΙε'δ (3ίΐ}'8ρι•ΐηί>- δΐιίηε 
Οη ηιε — αναηηΐ Ιιει* ηιϊίΐηοοη Ιιοηί ! 

ΤΙιε ΙιοίΐνΙδ οί ηιεπ 1)ε (3ϊνει•8ε-\νΓθΐι<>1ι1;, (.-/«/.) 

ΟϊνεΓδο ΙΙιεΪΓ Ηνεδ : 1)αΙ, ενει• εΐεηι• 

ΤΙη-οπί^Ιι αΐΐ, 1ι•αε §οο(1ηεδδ δ1ι;ν11 η))ρε3ΐ• ; 660 

Αη(1 εηοΐι Ιιΐοΐι Ιεδδοη Ιΐη'ουοίιΐγ 1ίΐΐ)<>1»1 

Ι-.εηι1δ Μ'ΐη^δ Ιο δοαν Ιο νΐΐ'ίιιε'δ Ηοανεπ : 

ΡοΓ ϊη δε1ί-ι•ενει•εηεε \νΐδΐ1οηι ίδ ; 

Αη(1 ίο (Ιϊδοεπι Ιΐιε πο,ΐιί; — Ιο Ιΐιϊδ 
Αη ίΐ1Ι-Ιι•3.ηδίοηηΐη§ οΙΐίΐΓπι ίδ ^ίνεη. 

Γαίΐείεδδ τεηοΛνη ίδ δΐιβά Ιΐιενεΐ)^ 

Οη Ιίί'ε Ι)^ Ρ;ιηιε. Α1ι^ §1οηοιΐ5 

ΤΗε ηυεδί οί" νίνίαε ίδ ! — ίοι• «ί 
ΊΊιε οίοίδίει-εά νίι•1υε, οΐιαδίίΐ^ : 570 

ΙίιιΙ;, Γοι• Ιΐιε ηιαη — Ιιίδ ίηΙ)οι•η ^Γίΐοε 

Οί" 1α\ν αη(1 ΟΓ^ει* ηιαίίεΐΐι ^ν&Άί, 

^γ δεπνίοε οί" 1ιει• δοηδ, Ιΐιε δίαίε : 
Ηίδ νίιΐυβ Λνοι-ΐίδ Ι)}^ ΙΙιοιίδΗηίΙ λν&^δ. 

53 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛ1 

€μο\€ς, ώ ΐΐάρα, 17Τ6 σύ γε ίττωί 

βουκΰΧος άρΎβνναΐς €τράφη^ 

Ίδαιαί9 τταρά μόσ^οις, 

βάρβαρα συρίζων, Φρν^/ίων 

αύΧών ΌΧυμτΓου καΧάμοις 

μίμήματα ττνέων. 

ΐΰθηΚοί δε τρίφοντο /30ες, 
580 δτε σε κρίσις βμηνβ θζάν, 

α σ Ελλάδα ττε/^ττει 
των βΧβφαντο^βτων ττάροι- 
θβν Βόμωρ, ος τά<; Έλει^ας 
βν άντωτΓοΐ'ζ βΧζφάροισίν 
βρωτα Βε^ωκας, 
βρωη δ' αύτ09 €7ΓΤοάθης. 

ΐ/ /Ί >/ >/ 

οσει^ βρι,ς βριν 

Ελλάδα σύι^ δορί ναυσί τ α.'γβί 
€ς Τροίας ττβρ^αμα. 

590 ιώ ίώ• μζ'γάΧαί με^άΧων 

βύΒαιμονίαί• την του βασιΧίω^; 

ίδετ' ^Ιφί'γβνβιαν άνασσαν 

την Ύυνοαρέου τε Κ.Χυταίμνι']στραν, 

ως €κ μβ'γάΧων εβΧαστηκασ' 

ε'ττί τ βύμηκβις ηκουσι τυγας. 

θεοί τοί κρείσσους ο'ί τ οΧβοφόροι 

τοις ουκ εύΒαίμοσι θνατών. 

στωμεν, Χαλ/ί/δος• εκηονα Θρέμματα, 
την βασίΧειαν Βεξώμεθ^ οχ^ων 
600 απο μη σφαΧερώς εττΐ ^αΐαν. 54 Ι 1ΡΗΙ0ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ιδ 

ΊΊιου οαιηβδί, Ραηδ, 1);κ•1ί Ιο λνΐιεί'ε, {Ερο(Ιι•.) 

Μΐ(] Κΐα'δ Ιΐί'ίίντδ 5ηο\\ ν ίαίτ, 

Α η6ίΐ11ΐ6ΐ•(1, Ιΐιοα (ΙϊιϊδΙ; ρίρβ 8ϋο1χ βΐι-ίΐϊη 
Τ1ΐ3ΐ; οΜ 01}'ηιριΐ5' δρϊηΐ; ΙΙιοΓβ 
Αλνοΐνβ Η§»ίηΛ 

Γιι11-υ(1ι1ί'Γθο1 Ινίιιε ΐη άτοϋπιν ρρίΐοε 

ΒΐΌ\ν5€(1^ \ν1ΐ6η Ιΐΐ6 δΐιπιιιιοπδ οαηιε Ιο Ιΐιβε 

Το ^υ^]ο■^ Ιΐιαΐ ΟοίΜΰΗδ-ηναΙι-γ 580 

\νΊιθ56 ϊδδϋβ δρεά ϋιεβ αηΐο Οΐ'οεοε^ 

Β^'ίοΓΟ Ιΐΐ€ ίνοΓγ ρηΐΛοεδ 

Το δΐΗΠί], Ιο δκε Ϊη Ηείεη'δ β^ηβ 

Τ1ι;ιΙ 1)υι•ιΐ6(1 οη Ιΐιίηβ, Ιΐιε Ιονεΐί^ΐιΐ; δΐιϊηο. 

Το ϋΐΓΪΐΙ λνΐΐΐΐ ΕΐΌδ' 60δΐαδΪ68. 

Ι'"οΐ• λ\ Ίιίοΐι 0ίΐιΐ5€ δίπίβ ίδ Ιοαίΐϊπ^ ;ι11 
ίί^ΙΙαδ, Λνϊίΐι δΐιϊρδ, Λνϋΐι δρρανδ^ Χ,ο ί'αΐΐ 
ΙΙροη Τΐ'ογ'δ ίοΛνεΓ-οοΓοηαΙ. 

\μ, 1()^ ΐΐιβ ^\•ο.λ\, οη68 ο£ Ιΐΐ6 είΐΓΐΙι, 

Ηο\ν 1)1ρδΙ ίΐι^ν 1)6 ! 590 

ΙρΙίϊίΓρηεία. ρΐΌαά ίιι 1)ίι•ί;1ι 

ΡΐΌΐη ρηηοβδ^ δ6€ ; 
5ϋθ ΓΙνίεηιηεδΙί'ίΐ, 1ι6γ Λνΐιο οίΐιηε 
ΟΓ Τνικίανεαδ — Ο δΙίΐΙέΊ^ ηηηιε 
ϋί" ηιϊι^ΐιΐ^ δΐι•65 ! Ο οΐΌ\νη6ί1 \νϊΙ;1ι ίαηιο 

ΤΗεϊι• άεδίίη^ ! 
Τ1ΐ6^ ί,ΐιαΐ 1)6 ΙϊΛεά ΗϊσΗ ΐη Λνο{ΐ11;Ιι, ίη ναχ^^ϊ, 
Αγ6 ενεη αδ Οο(1δ ΐη ιιιεαηρι• ιηοι-ίίίΐδ' δί§1ιΙ;. 

ΕηΙβΓ, ήά'ιηξίη α οΗαήοΙ, ει,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ αηά ιρηιοενκια, 
ινίΐΗ αίίβηάαηΐβ. 
δίαικί η•6, ΟΙι&Ιοΐδ' (1»υ§1ιΙ;€ΐ•5, ϊ\&άυ, 
δΙι•εΙο1ιϊησ Ιΐίίικίδ ο£ Ινίηοΐΐγ Ά\ά : 

8ο υηδΐυπιΙ)1ΐη§ ίο Ιΐΐ6 ^ΓουηοΙ 600 

* ΤΗο ιη^ΐΗϊο»1 ίην^ηΙοΓ οΓ Ιΐιβ βΙιβρΗβΓοΙ'δ ρίρβ. 

55 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ά^ανώς δε 'χβροΐν μαΚακΐ] ιγνώμΎ}^ 
μη ταρβήστ) νβωστί μοί μοΧον 
κΧβινον τβκνον ^ Κ.'^αμίμνονο';, 
μη^ε θόρυβον μηΒ^ βκττΧηξιν 
ταΐς Άργε/α^Ϋ 
ξεΐναί ξείναις τταρβχωμζν. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

όρνιθα μεν τόι^δ' αϊσιον ποιούμεθα, 

το σόν τ€ 'χ^ρηστον καΐ \6<^ων εύφημίαν 

εΧττί^α δ' 'έ'χ^ω ην ως ε'ττ' εσθλοΐσιν Ύαμοίς 

610 ττάρείμί ννμφα'^ω'^ό^. αλλ' οχημάτων 

εξω τΓορβύεθ' ας φβρω φβρνας κόρτι, 
καΐ ΤΓεμττετ εις μεΧαθρον ευΧαβούμενοι.. 
συ δ', ώ τεκνον μοι, Χεΐττε ττωΧικούς οχ^υνς, 
άβρον τίθεΐσα κώΧον ασθενές θ* αμα. 
νμεΐς δε, νεάνιΒες, νίν ά'^κάΧαυς ετη 
Εύξασθε καΐ ττορεύσατ εξ οχημάτων. 
και μοί χ€ρός τις ενΒότω στηρίγματα, 
θάκους άττήνης ως αν εκΧίττω καΧ(7)ς, 
αϊ δ' εΙς το ττρόσθεν στήτε ητωΧικών ζνγών, 

620 φυβερον <γαρ άτταράμυθον όμμα ττωΧικόν 

και 7Γαΐ8α τόνΒε τον ^ Α.'^ αμέ μν όνος ηόνον 
Χάζυσθ^, ^Ορέστην ετι 'γάρ εστί νηττιος. 
τέκνον, καθεύΒεις ττωΧικω ΒαμεΙς οχω ; 
ε^ειρ* άΒβΧφής ε'φ' νμβναιον ευτυχώς• 
ανορος >γαρ α'^ασου κηοος αυτός εσσΧος ων 
Χή-ψει, το της ^ηρτι^ος ισόθεον ιγένος. 
εξής κάθησο Βεΰρό μου ττοΒός, τέκνον, 
ττρος μητέρ , Ιφιγένεια, μακαρίαν δε' με 
ξεναισί ταΐσΒε ττΧησία σταθεΐσα Βός, 

630 καΐ ^εΰρο 8η ττατέρα ιτρόσειττε σον φίΧον, 

56 1ΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

Πολνη ϊΐΐβ ^ϋβοη βΙιλΙΙ δίερ, ηοΓ ίοατ 
81ιλ11 Ιΐΐϋ ρνίηοβδδ Ινηολν, υρδίαγεί!, 
Α^";ιηΐ6ΐηηυιΓδ οΙιΐΜ ι-κηολνηεά. 
8ΐι•£ΐηϋ;βΐ•δ \ν&, ηο Ιιιηιυΐΐ; Ιιεί'β 

Μαΐ•:^ Λνε : οηίΓαηοε υη(1ίδηι?ΐ}'6(] 
Βο οί ΑΓ^^οδ' δίΓΗη^ΟΓδ ίουικί. 

ΟΙ,ΥΤΚΜΝΕδΤΗΑ 

Αη ΟΓΠβη οΓ ^οοά ίοΓίυηο οοπηΐ Ι Ιΐιΐδ, 

ΊΊιγ 1νίη(1η6δδ αικί ί;ιϊι• §ι•6€ΐϊη^ ο£ Ιΐι^ δρεοοΗ. 

Ουθ(] Ιιορο Ιΐίΐνε Ι ίϊ\Άΐ Ι &ιιι οοηιο ίο Ιβίΐά 

ΤΙιβ ΙίΓΐάο ίο 1ι;ιΐ)})_7 Ιίπίΐίΐΐ. Γιόπι Ιΐιβ οάυ 610 

Τ;ι1ν6 γα Ιΐιο άοΛνον Ιΐιαΐ ίΌι• Ιΐιο ιιιηΐΛ Ι 1)ΐ•ΐη^, 

Αιΐίΐ 1)^ίη• ίο Ιΐιε ρ.χνΐΐίοη Λνϊΐΐι οοοά Ιιεεά. 

Απίΐ Ιΐιοιι, ηΐ}^ Γίαιιοΐιίεν, ίι-οπι Ιΐΐ6 Ηοι•δ6-\ν&ΐη 

δίβρ, 
Πίΐϊηΐϊΐ 7 δβΙΙΐηρ^ θο\νη Ιΐιγ Ιοικίον ίοεί ; 
Λη(1 γα Γεοβΐνβ Ιιεί", (Ιαιιΐδΰΐδ, ϊιι ^οιπ- αιτηδ, 
Αη(1 ί'Γοηι Ιΐιβ οΐιαηοΐ Ιιοΐρ 1ΐ6ΐ• δαίεΐ^ ίοιίΐι. 
Αικί ΙοΙ οηβ Ιβηά ίο ιηβ ά ρι-ορρίη^ Ιιαπί], 
'ΓΙΐΗί Ι ηι<α}' Ιβανο Ιΐιβ \ναΐη-δ€Λΐ οναοείαΐΐ^. 
8οιτιο, ρι•<ΐ}' γοιι, δΐίΐηά ΙϊβίοΓε ίΐιε ΗοΓδεδ' }^ο1νθ, 
ΚοΓ ΐϊιηοΐΌΐΐδ ίδ ΐΗβ ΙιοΓδο'δ Γβδίΐνε ε^^^ε. 620 

Αικί ΐΐιίδ ο1ιϊ1(1 Ιαΐίε γα, Α^ίΐιηεηιηοη'δ 1)ον, 
()ι•εδΙε5^ λνΐιο ίδ γαί α ΛνοΓοΙΙεδδ 1);ιΙ)ε. 
Ηο\ν? — 1α11ε(1 ίο δίεερ, α1π1(1, Ι^^ ίΐιβ 5\νίΐ)'ίη§ 

οαν ? 
νν&ΐίε ίοΓ Ιΐιν δίΐίεΓδ ])ΐ)(]α1 δΐιιΠϊη^^Ιγ ; 
Γϋΐ• ίΐιίηε 1ΐί;ΐ•οίο δίΓίΐΐη δΐιαίΐ ^^εΐ ίοι• Ιίϊη 
Α ΙιείΌ, ενεη ίΗε ΝεΓείά'δ ^ίθ(11ί1νε ο1ιϊ1(1. 
Ηίίΐιεν, ηιγ (Ιαυο,ΙιΙει•, δβ&ί ίΐιεε ;ι1; ηιγ δίοίε : 
ΗαΓ(1 1)7 Ιΐιγ ιηοΐΐιει•, Ιρίη^επεία, ΐΗΐ{ε 
ΤΗγ ρΐίΐοε, αηίΐ Ιο Ιΐιεδε δίΓΗπε^ει-δ δ]ιο\ν ηιγ Ιίΐΐδδ. 
ί,ο, ΐΗ^ί Ιιείονεά ίίΐίΙιεΓ Ι — \νε1εοαιε Ιιϊιη. 630 

57 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ω μητβρ, ΰττοΖραμούσά σ\ ορ'^ισθΐ]^ δε μή, 
7Γθ09 στέρνα ττατρος στέρνα τάμα ττβριβαΧω. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
ώ σέβας βμοί μέ'^ιστον, ^ Α'γαμέμνων άναζ, 
■ηκομεν, βφβτμαΐς ουκ άτηστούσαι σέββν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ί'γώ δε βούΧομαί τα σα στ6ρν\ ώ ττάτβρ, 
ντΓοΖραμουσα ττροσβαΧβΐν 8ί,ά -χρόνου. 
ΤΓοθώ ιγάρ όμμα Βη σόν. ορΎΐσθτϊς Ββ μη. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
άλλ', ώ Ύβκνον, χρψ φιΧοττάτωρ δ' άβί νοτ' ίΖ 
μάΧιστα τταίΒων τωδ' υσους έ^ω \βκον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

040 ω Ίτάτζρ, έσβΐΒον σ άσμβνη ττοΧλω 'χρύνω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
καϊ >γαρ ττατηρ σε• τόδ' ϊσον υττβρ άμφοΐν λέγείί. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

χαΐρ'" €ΰ δε μ ά'γα'γων ττρος σ έττοίησας, ιτάτερ, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουκ οίδ' οττως φώ τούτο και μη ψ€), τ€κνον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

€α• 

ώς ου β\€ΤΓ€ΐς €κη\ον, άσμενός μ ΙΒών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ττόλλ' ανΒρΙ βασιλ€Ϊ καϊ στρατηΧάττ) μι'ίΚβι, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ττα/ο' έμοί ηβνού νυν, μη ^ττΐ φροντίΒας τρέττου. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

άλλ' €ΐμΙ τταρά σοΙ νυν αττας, κουκ αΚΚοθι. 
58 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Αυΐ.18 

Επίοκ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΙΡΙΙΙΟΕΝΕΙΑ (?•««/»'«"; Ιο Λί.9 (ΙΙΊΝχ) 

Ο ηιοΐΐιει•, 1 οπΙγιιπ Ιΐιεβ — 1)ο ηοΐ λνι-οΗι — 
Από! ΙΐΰϋΓΐ Ιο ΙιοαΓί Ι αΐίΐβρ ηιν ίαΐΐιοι• οίοδο. 

είΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

ο ιηοδί; οί ηΐ6 ι-ενει-εθ, Α^αιηοπιποη Κίιΐ(Γ, 
\νε οοιυε^ οΐ^ειϋεηί; υηΐο ίΐιγ ΙιεΗεδΙ;. 

ΙΡΗΙΟΕΧΕΙΛ 

Ραίη ΛίΜ Ι, ίαίΗεΓ, οη ΐΐι^ 1)Γ635ΐ ίο ίηΐΐ, 
ΛίΙει- 5θ 1οη§ .' ΤΙιοϋ§1ι ο11ιει•8 Ι οιιί,ιιιη, — 
Ρ'οΓ Ο^ Ι ^εανη ί'οΓ ί1ΐ)^ ίποε ! — 1)ε ηυΐ ΛντοίΗ. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

ΟΗϊΙίΙ, Ιΐιϊδ ίΐιου ηια^δΐ : γ^Ά, ενει% ηιθ8ΐ; οί «11 
'ΓΗε ο1ιϊ1(1ι•εη Ι Ιιανε 1)οι•ηε, Ιΐιοα Ιον'δΐ; ίΐιγ 5Ϊι•ε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΓΛίΗει•, 50 Ιοπ^ ίΐ Λναδ — 5θ §1α(1 αηι Ι ! 640 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αη(1 §1α(1 αηι Ι : Ιΐΐ}' \\•οι•(ϊδ δαίίϊοε ίοι• ΐΛν&ίη. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηαϋ ! \νε11 ΙιαδΙ ίΐιοιι άοηε, ίπίΠει•^ 1)ηηο;ΐηα ηιε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ (α/λγ/λ) 

\ν'ε11 ? — οΐιίΐθ, Ι ΙνΠΟλν ηοΐ 1ιο\ν Ιο απδννεΓ Ιΐιίδ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

5ο ^Ιαά ίο 866 ιηβ — γβί Λνΐιαΐ Ιι-ουΐίΐεά Ιοοΐ^ ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Οη Ιίΐη^δ Άπά οαρίβΐηδ \ν6ί^Ηε1;1ι η1αη^ η οαΓε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΤΙπδ Ιιοαν 1)6 ιηΐηε — Ιΐιϊδ οηε ! ΥίεΜ ηοΐ Ιο οαι-ε ' 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Υε», Ι Ηπι &11 ϊΐιίηε ηο\ν : ηΐ)^ 1;1ιοα<^1ι{;δ δίνίΐγ ηοΐ. 

59 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΪ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μβθ€ς νυν οφρνν όμμα τ €Κτ€ΐνον φίΧον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

18ού <γ€γ]θά σ ώ<; 'γέ'γηθ' όρων, τίκνον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

650 κατΓβίτα Χβίββί^; Βάκρυ^ άττ ομμάτων σβθβν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
μακρά <γαρ ήμΐν ι) 'ττίονσ^ αττονσία. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

\ουκ οΐΒ ο τι φη<ί, ουκ οίδα, φίΧτατ έμοί ττίΐτβρ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

σνν€τα Χβ^ουσα μάΧΧον €69 οίκτον μ! ά-Ύβις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

άσννβτα νυν βροΰμβν, βί σβ γ' ευφράνω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ττατταΐ. το σίγαι^ ου σθβνω' σβ δ' γνβσα. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μ^ν' , ω ττάτβρ, κατ οίκον βττϊ τβκνοις σβθβν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

θίΧω γβ• το θίΧβιν δ' ουκ β-χ^ων άΧ^ύνομαι. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

οΧοίντο Χό'γχ^αι καΐ τα Μβζ^ελβω κακά. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

άΧΧου<; οΧβΐ ττρόσθ^ άμβ ΒοοΧέσαντ έ'χβί. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

660 ώ9 τΓοΧύν άττησθα γ^ρόνον βν ΑύΧίΒος μυχοΐς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

και νυν 7^ Ζ^' '^^^Χ^ΐ' δ'; τί μη στβΧΧβιν στρατόν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ττοΰ τους Φρυδάς Χβ'γουσιν ωκίσθαι, ττάτβρ ; 
6ο 1ΙΉ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

ΠΜΠΓ.ΚΝΚΙΑ 

ϋηΐίπϊΐ Ιΐιν 1)ΓυΛν Ιΐιοιι : Ιΰΐ; Ιονε ιηιΊΐ Ιΐιϊηβ ε}^^. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ι. Ο, οΐήΐά, Ι ^0}' — αδ Ι ^ο^, 866ΐη^ί; Ιΐιεε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Αικί γ^ϊ — ηηά γ^Ι — ίΗΐηο β^εβ »γ€ ΛνοΙΗη^ ΙεαΓδ ! 650 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΥκΛ, ίοΓ Ιΐιε .'ΐ1)5€ηοε }•οΙ; Ιο οοηιβ 15 1οη§. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ι Ινίιολν ηοΐ, ΙνίιοΛν ηοΐ^ (ΙοαΓ ηΐ}^ δΐνε^ Ιΐΐ}^ ιηεαηΐη^. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΊΊιγ Λνίδε άίδοεηιΐΏεηΙ; δΐΐΐ'δ ηΐ}^ ^πεί Ιΐιε ιηοι•ε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

8ο Ι ηΐΛγ ρΐείίδο Ιΐιεε, ίΌ]\γ Λνϋΐ Ι 1;ι11ν. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΛΙι ηιε ! (α.ύ(ΐ6) Τΐιΐδ δϊΐεηοε 1)ΐ•είΐ1ί5 ιη^ ΙιεανΙ; ! (αίοιιά) 
Ι Ιΐιαιιΐί Ιΐιοε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

51η^^ ίαΙΙιεΓ, λνϊΐΐι Ιΐι^ οΙήΜνεπ δΐ:»^ ίΐΐ Ιιοηιε ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ί νοαίθ. Μ)^ Λνΐδίι ίδ 1)3,η•ε(1 : Ιΐιει•ε Ιίεδ η\γ ^πε£. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΡοΓίδΙι ΐΗείι• Λναΐ'δ^ ίΐηά Μοηεί&αδ' ΛνΐΌπ^δ Ι 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Μ}^ ηιϊη δΐιαίΐ 1)ε οΙΙιεΓδ' Γϋΐη βι-δΐ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ίθη§ ίΐΙ)δεηοε Ιΐιίηε Ιΐίΐίΐι 1>εεη ίη Ααΐΐδ' ^ιιΐί". 660 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δΐϊΐΐ 1ιίη(3ει•εθ ίδ Ιΐιε αππ^'δ δρεεάϊη^ ίονίΗ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

\νΐιοΓ6 άΛνεΙΙ ΐΐιε Ρΐη^^ϊηηδ, ίαΐΐιει•^ οδ ιηεη δα^ ? 

6τ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΚΜΝΩΝ 
ον μ,ητΓΟΤ οίκ€Ϊν ώφβλ' 6 ΙΙριάμον Ώάρις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μακράν γ' άτταίρεις, ώ ττάτβρ, Χιττων 6/*€ / 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

■{■619 ταύτόν, ω θύ^ατβρ, ηκ€ί<; σω 'πατρί:\ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

φευ• 

βί'^' ην καΧόν μοί σοι τ α^βιν σνμττΧονν €μβ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

έ'τΓβστί καΐ σοϊ τι-'λονς, ίνα μνησβί ττατρό^;. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

συν μητρι ττΚζύσασ η μόνη ττορβύσομαι ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
μόνη, μονωθίΐσ^ άττο ττατρο^ καΐ μητβρος. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

(ΊΊΟ ου ΤΓου μ 69 αΧΧα 8ώματ οΐκίζβις, ττάτζρ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

€ασον. ου 'χ^ρη τοιά8' ίΙΒβναι κόρας, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

σττεΟδ' βκ Φρυ^ων μοι, θέμβνος €ΐ> τάκΐΐ, ττάτερ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
θύσαΐ μβ θυσίαν ττρώτα δβΐ τιν^ βνθάΖζ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

άΧΧα ξύν <'βρο?9 ■χρη τό γ' €ύσ€β€ς σκοττύν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

(ίσα σύ' ■χ^ερνίβων ^άρ εστ?/^€ί πέΧας. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

στήσομεν άρ' άμφΐ βωμόν, ώ ττάτίρ, •χορού ; ; 

62 ί ΡΙΠΟ ΕΝ ΕΙ Λ ΛΤ ΑϋΕΙδ 

ΑΟΑΜΚΜΝΟΝ 

\ν)ιεΓίί — Ο Ιΐΐ3ΐ ΡΓΐαηιϊά ΡίΐΐΊδ π(;'^^ Ιι.κΐ (Κνοΐί ! 

ΗΜϋΟΕΝΕΙΛ 

Γ;ιι• (1θ5ΐ Ιΐιοιι νθ}'ίΐσ€^ ίαίΙιΟΓ, Ιοανίη^ »ηο ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙιοη ,ιγΙ: ίη 1ΐ1ί6 οα^ε Λνϊΐΐι 1;1ΐ}' ίαϋιον, ο1ιί1(1, 

ΙΡΗΙΓιΕΝΕΙΛ 

(5'ί^//.ν) ΝΥοαΜ ϊίΛνοΓβ ηιοεί Ιΐιηΐ; Ι ηιΐ§1ιΙ νο}•3<5θ λνϊΐΐι 
ΙΙιοε ' 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιοιι Ιοο ιηυδί νο}'α§ε \ν•1ιει•ε Ιΐιοιι βΙιηΙΙ Ιΐιίηΐί οη ιηε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

81κ!ΐ1 Ι 5αί1 ΛνϋΗ Γη}' ηιοΐΐιει-, ογ ?ι1οηο? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΛΙοηε^ ίΐΌπι ιώοΙΙιογ δενοΓεά αη(1 ίι-οιη δΪΓε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΗοΛν ? ΙιαδΙ; Ιΐιοα ίοιππΐ ηιε, ίαΐΙΐ(.•ι•^ α ηελν Ιιοηιε ? 670 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Εηου§1ι ! Ιΐ; ίΐΐδ ηοΐ, ιηαί(1εηδ 1<ηοΛν δΐιείι ί1ιϊη§5. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

8ρεε(1 Ιί&οΐί Γιόπι Ρ\\γγ§ίΆ, ίαΐΗει•, νΐοΙοΓ ΙΙιβΓβ, 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Α δ3θπΗοε ηηίδΐ; Ι βτδί; οίί'εΓ Ηεΐ'ε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Υο.-ι, Ιΐιοϋ ΐΏαδΙ ΓενεΓεηοε Ιιεπνεπ Λνίΐΐι Ιιοί^ ηΐεδ, 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΊΊιϊδ Ιΐιοη δΙίίΐΗ δοε — δ1ι.α11; Ι))^ Ιΐιε Ιανει- δΙβπΓ], 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Γαΐΐιεί', δΐιηΐΐ Ι \^αά (ΐ3ηοεδ Γουπά Ιΐιε αΐΐίΐι• ? 

63 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ζ-ηΚω σβ μαλΧορ ή '/χ€ τον μ,η^εν φρονεΐν 
χώ/36ί. δε μβΧάθρων ει^τόί οφθηναί κόραα, 
ΤΓίκρον φίΧημα Βονσα Ββξίάν τ €μοί, 

680 μβΧλονσα 8αρ6ν ττατρο'ζ άττοικησβιν χρόνον. 

ώ στέρνα καϊ τταρτίΒε^, ω ξανθαΐ κόμαο, 
ώ<; άχθος νμίν εγεζ^ε^' η Φρν^ων "ττόΧίς 
ΈΧζνη τε• Ίταύο) τονς \ό^ους• ταχεία ^αρ 
νοτ\<; 8ίώκ€ί μ ομμάτων '^ανσαντά σου. 
ϊθ* 649 μβΧαθρα. σε δε τταραιτοΰμαί τάδε, 
ΑηΒας 'γβνβθΧον, βΐ κατωκτίσθην άηαν, 
μβΧλων ^ΑχιΧλεΐ θν^ατερ^ €κ8ωσ€ΐν εμην. 
άτΓοστοΧαΙ ^αρ μακάριαί μεν, αλλ όμως 
Βάκνονσί τους τεκόντας, όταν άλ\οίς Βόμοις 

690 ιταΐδας τταραΒιΒω ττοΧλά μοχθήσας ττατηρ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
ούχ ώδ' άσννβτός εΙμι,, ιτείσβσθαι δε μβ 
καύτην Βόκ€ΐ τάδ', ώστε μη σβ νουθετεϊν, 
όταν συν υμεναίοισιν εξά^ω κόρην 
άλλ' ο νομός αυτά τω χρόνω σννισχνανεΐ. 
τοϋνομα μεν ονν τταΐδ οί^^ ότω καττ^νεσας, 
<γενους δε ττοίου χοίττόθεν, μαθεΐν θέλω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Αϊ^ίνα θνγάτηρ ε<γενετ ΆσωττοΟ πατρός. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ταυτην δε θνητών ή θεών εζευξε τις ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Τίευς' Αίακόν δ' εφυσεν, ΟΙνώνης ττρόμον. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

700 τον δ' ΑΙακοΰ τταΐς τίς κατεσχε Βώματα ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Πϊ^λεύς• ό Πϊ^λευς δ' εσρ^ε Νηρεως κόρην. 
64 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑϋΓ-Ιδ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ο ΙιηρρϊοΓ ίΐιοα ίη ΐσηοΓαηοο Ιΐιαη Ι ! 

ΡίΐΒδ Ιΐιυιι λνίΐΐηα \ν1ΐ6ΐ•6 ηοηβ 1)π{; ηι;π(ΐΗ ί,ΐιαίΐ δεο. 

Οηε δ;κ1 Ινϊδδ ίίΓδΙ;, οηε οΐαδρ οί ίΐιγ ΓΪί^ΙιΙ; Ιηιικί, 

Ενε Ιΐ\ν Ιοησ δο]οαι•η ίΐΌΐη ίΐιγ ίαϊΐιει• ί"αι•. 680 

Ο 1)θδοιη, Ο νε οΐιεείίδ, Ο ^οίοΐοη Ικιϊγ ! 

Οη }•υα λ\ ΙκιΙ 1)ΐιι•άεη Ρ1ιι•}•§ϊ;ι"δ Ιο\νιι Ιιαίΐι Ιαίά 

Αηά Ηείεη ! Βαί; ηο ηιοι•ε — ίΐιε 8ΐΐ(1(1εη Ηοοά 

ΒιίΓδΙδ ο'εν ιηε ίΐΌΐιι ιηϊηε εγεδ αδ Ι Ιοαοΐι Ιΐιεβ ! 

Ρίΐδδ ΐηΐο ΐΐιο ικινίΐίοη. (ΕχΙΐ ιρΗ.^ Ρηπίυιι ιηε, 

Ο Εεύίΐ'δ οΙιίΚΙ, ϋ λνε11-ηϊί3[1ι 1)ΐ•εα1ίδ ηιγ ΙιεΗτΐ 

Το νΐεΐίΐ ίο ΑοΙιϊΠεδ' Ιιαηά ηιγ όαασίιίοι•^ ιτιΐηε. 

5ιιο1ι ραι-Ηπίίδ ηΐίΐΐνε ίοι• Ι3]ίδ3, 1)ΐι1; ηοηε Ιΐιε Ιεδδ 

ΤΙιεν λνιΐπίΐ^ ΐΗε ΙιεΗΓΐ;^ Λνΐιεη ίϋΐΗενδ Ιο δΐι-αποε Ιιοπιεδ 

Υϊε1(1 ο1ιίΜι•ειι ίοι• λνΐιοδε δ&ΐνε Ιΐιε^' Ηανε ΙαΙίΟϋτεά 1οη§. 690 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤηΛ 

Ι .1111 ηοΐ δο ίΐαΐΐ ; 1)ε δΐιΐ'ο Ιΐΐίΐΐ Ι ηο Ιεδδ 
81ΐ3ΐ1 ί"εε1 Ιΐιίδ ριη^ — ΛνΙιει•είΌι•ε Ι οΐιίάε Ιΐιεε ηοΐ — - 
λνΐιεη Ι Λνϊΐΐι ιηαη-ϊασε-ΐιγηιηδ Ιο,κΐ ίονίΐι Ιΐιε ηιαϊά ; 
Βαί ειΐδΐοπι ^ο^η^^1 Λνϊΐΐι ίίπιε δΐιαίΐ άείΐ(3εη ρ.ίϊη. 
Ηϊδ η&ιηε, Ιο Λνΐιοηι ΐΗοιι ΙιαδΙ 1)εΙΐΌΐ1ιε(1 ηιγ οΙιΐΜ, 
Ι Ιίπολν ; Ηίδ Ιαηά, Ηΐδ Ιΐηεα^ε^ λνουΐά Ι Ιεπνη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιε ΝγΐΏρΗ Αεσΐπίΐ λν&δ Αδοραδ' εΐιΐΐά : — 

€Ι>ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Απα (Ιΐά Λ ηιοιίαΐ Λνεά ΙιεΓ, οι* α Οθ(1 ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ζειίδ. Αεαευδ 1ιε Ι^β^αί, Οεηοηε'δ 1οι•(1. 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΛ 

λνΐιϊεΐι δοη οΓ Αε&ευδ ροδδεδδεά Ιιίδ Ηοιίδε ? 700 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ρείειίδ ; Ηπά Ρείειίδ λνεοΐάεά Νενευδ' ε11^1^1. 

65 
νοι.. Ι. ρ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

θ€οΰ Βί86ντος, ή βία θβών Χαβών ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Τιβίκ; ηΎΎυησβ καΐ δίδωσ' 6 κύριο<;. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

'^αμύ δε ττοΟ νιν ; η κατ οΐόμα ττοντιορ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
Χβφωι/ ΐν οΙκ€Ϊ σβμνά ΐΙηΧίου βάθρα. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ου φασί 1ζ.€ΐΐταύρ€ίον ωκίσθαι 'γ€ΐΌ<; ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

£ΐιταΰθ' €^αισαν Πϊ/λεωί γά/ΑΟΐ/9 θβοι. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Θ€Τί9 δ' βθρβψβν ή ττατηρ Άχ^λλεα ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ϋβίρωι•, 'ίν ηθη μη μάθοί κακών βροτών. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

710 φβυ- 

σοφός 7 ό θρ^ψας χω δίδονί σοφώτ€ρο<;. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τοιοσ8β 7Γαι8ος σης άνηρ βσται ττόσις. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ού μεμτΓτός. οίκβΐ δ' άστυ ττοΐον Έλλαδο9 ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ά,τη^ανον άμφΐ ττοταμον βν Φθίας οροι,ς. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

€Κ€Ϊσ άττάξβις σην βμήν τε τταρθ^νυρ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κβ'ινω μεΧησει ταύτα τω κεκτημένω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

άλλ' εύτυχοίτηΐ'. τίνί δ' εν ήμβρα '^/α/ΐ(:ϊ ; 
66 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΛϋΙ.Ιδ 

ΟΙ.νΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Βν Ιΐιο Οοά ^ι•&η1;6(1, ον ϊη Ιιβηνοη'δ ίεδρϊΐβ ? 

ΛΟΑΛΙΕΜΝΟΝ 

'ΤΛναδ Ζοαδ ΙίεΙίΌΐΙιείΙ 1ΐ6ΐ•, ;ιηί1 1ι6γ Γαΐΐιει• ^ανε. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

^V^1^^^ ςΗύ Ηε "«-εά ΙιεΓ ? — 'ηεΗΐΙι ίΐιε Ιιεανίη^ εεη ^ 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\νΗει•ε ΟΊιεΪΓοη άλνεΐΐδ •λϊ ΡεΗοη'δ 5»ονο(1 ίοοί. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤηΑ 

\\Ίιει•ε ΐΓΪϋεδ οί" ΟεηΙίΐυι•δ Ιιανε ΙΙιεΪΓ ΙΐίΐιιηΙ;^ ηιεη 5ίΐ}' ? 

ΑΟΑΜί:ΜΝΟΝ 

Υοα^ Ιΐιει-ε Ιΐιε Οθ(ΐ5 1ΐ€•υ Ρκίειίδ' ηΊ3ΐ•ηα§ε-Γε3δΙ. 

ΓΙ-ΥΤΕΜΝΕδΤηΑ 

Ι)ί(1 ΊΊιεΙίδ, οι• Ιιίδ ίαϋιεΓ^ τεαι• ΑοΙιΐΠεδ ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΟΙιείΐΌπ, ΙΙιηΙ 1ιε ηιί^ΐιΐ; Ιε&ΓΠ ηοΐ νϋε ιηεη'δ •ννΗ}•δ. 

ΟΧνΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Λν 50 ! 710 

\νίδε Λναδ ΐΗε Ιε&οΐιει•, Λνίδει* }'"εί Ιΐιε δίΐ'β. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

8ιιοΗ ΙιείΌ ϊδ ίο 1)ε Ιΐιν άαιίίίΙιΙεΓ'δ ΙογγΙ. 

ίΧΥΤΕ.ΜΝΕ8ΤΚΛ 

Νοηε 1)εΐΓΐ;εΓ. Ιη Λνΐΐιαΐ Οιτείν Ιο\\ η ϊδ Ιιΐί, Ιιοηαε ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Οη Ρ1)11ιΪΗ'δ ηΐίΐνοΐιεδ^ \)γ Αρΐίΐίΐηιΐδ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΒΛ 

ΤΗϋΙιει• ΛνϋΙ ίΐιοιι Ιε^ά Ιιεηοε 11ί}' οΐιϋοΐ 3η(1 ηιίηε ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Νίΐ^, Ιιίδ ρίΐΓΐ Ιΐιίδ \ν1ιο Ιαΐνεΐΐι Ιιογ Ιο Λνίίε. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Βίεδδΐπί^δ οη Ιΐιεπι 1 Οη λνΐιαΐ άα,γ δΐιβίΐ Ιΐιε}' ^νε^1 ? 

67 
ρ 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οταν σεΧήνης €ντυχ^η<ί βλθΐ] κύκΧο^. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

νροτ€\€ία δ' η8η τταιΒός €σφαξα<; θβα ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
μβΧΧω' 'τγΪ ταύττ] και καθεσταμβν τύχτ], 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

720 κατΓβίτα Βαίσβις τους γάμους €? νστβρον ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

θύσας γε θνμαθ' άμβ χρη θύσαί θβοΐς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ήμβΐ'ί δε θοινην που ^υναιζΐ θησομ^ν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

βνθάΒβ τταρ' ζυττρύμνοισίν Άρ^βίων ττΧάταί^, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

καΧο)<ί άνα'•^καίω<ζ τβ•^ συν^,ν^ηκοι δ' ομω<ζ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οίσθ' ουν ο Βράσον, ω ^ύναι, ; ττιθοΰ δε μοι, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τί, χρήμα ; ττζίθβσθαι ^άρ ζϊθισμαι σίθβν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ήμβΐς μβν €νθάζ' , οΰττβρ βσθ' ό ννμφίο'ς, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
μητρός τί χωρίς 8ράσβθ', άμε 8ράν χρεών ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ζκΖώσομεν σην τταΐ^α Ααναϊ^ώΐ' μετά. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

730 ημάς δε ΤΓοΟ χρη τηνικαΰτα τυγχάνειν ; 

^ ΓαΙηιβΓ αηά Εη^ΚαπίΙ Γββ,Γΐ ι^ά^α)5 αν^ άγκι'^αί τ€ ; " ΛΙίοΙ 
111^V5^^8 αικί βΐιίρβ' αηοΙιοΓβ ?" 

63 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αϋΐ.18 

ΛΟΛΜΕΜΝΌΝ 

\νΐΐ6η οοηιβδ ίυ11-οι•1)6θ1 Ιΐιο ιηοοη Λνίΐΐι 1)ΐ€88ΐη^ 
^1Ό^νη^^1. 

01.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

ΗίίβΙ; δίαίη ΐΗο ^ο^1^1^δ8' νίοΐίιη ίοΐ' ουν οΐπίοΐ ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ϋο ριπ•ρο86 Ι : ενεη Ιΐιίδ ^ν^ Ιιανε ϊη Ιιαηά. 

^I,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

"ΠΐΡΓοαΓίβι• Λνίΐΐ ΐΗοιι Ιιοΐά ΐΗε ΓηαΓΠΒ^τε-ΓβαΒί ? 720 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\\Ίΐί•π ίο Ιΐΐ6 Οο(]8 Ι Ιιανο οίΤει-εά οΐίεηη^δ (Ιηε. 

ΟΙ-ΥΤΕΜΝΕδΤΠΛ 

Αηά Ι, ννΙιοΓβ δΗ&ΙΙ Ι ιηπίνε ΐΚε Λνοηιεη'δ ίεαδί ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΗεΓΟ^ 1)γ Ιΐιε Α镧ίνε §α11ε^δ' δίαίεΐ)^ δΐεηίδ. 

0ΙΛΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 

Ηει-ε^ (μιοΐΐια ! — γεί ϋ πιιΐδί Ι^ε. Καίι• 1)εί"ίΐ11 ! 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Κηολν'δΙ ΙΗ}' ρ&ι% Ι'άάγ, ΐΗεη ? Μγ 1)ϊθ(1ϊιι§ άο, 

ΓίΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΛ 

\νΐι;ιΙ; Ιΐπη§ ? ΟΙιεάίεηοε ίδ ηι^ \\Όηΐ Ιο ίΐιεε. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ηει•ε^ \ν1ιεΓε Ιΐιε Ιιηάε^νοοιτι ϊδ, \\ ί11 Ι ιτηγδείί — 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Ννΐιαί; Γηο11ιει*'5 οίίίοε ΐη πιίηε αΐίδεηοε (3ο ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\νϊ1;1ι Ιιείρ ο£ Οαηααηδ §ΐνε Ιΐιγ οΐιϋά ανναγ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Βιιί Ι — λνΐιενε ιηυδί Ι ίαντγ &11 ΐΐιΐδ λνΐιίΐε ? 730 69 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
'χ^ώρβι 7Γ/309 "Αρ/γοί; τταρθβι^ονς Τ6 τημβΧβι. 
ΚΛΤΤΑI^:ΝΗ2ΤΡΑ 

ΧίΤΓοΰσα τταΐδα ; Τ69 δ' άνασγ^ήσει φΧό^α ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
€7ώ τταρβξω φώ<; ο ΐ'υμφίοις ττρέτΓβο. 

ΚΛ'ΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

'\ονχ^ ό νόμος οδτο9, συ δε γε φαΟλ' /;γβΓ ταδβ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ού καΧον έν ο-χΧω σ' έζομϊλ,βίσθαί στρατοί), 

ΚΛνΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

καλόν τβκονσαν τάμα μ βκΒονναι τίκνα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κάΙ τάς γ' ^^ οίκω μη μάνας βίναι κόρας. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

όχ^υροΐσί τταρθ^νωσι φρουρούνται καΧώς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τηθοΰ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
μα την άνασσαν Άρ'^/ααν θεάν. 
740 έΧθων συ τάζω ττράσσβ, τάν 8όμοις δ' εγώ, 
α χρη τταρβΐναι νυμφίοισί τταρθενοις. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
οϊμοί' μάτην 'ρζ\ βΧττίΒος δ' άττεσφάΧην, 
εξ ομμάτων Βάμαρτ' άττοστεΐΧαι θεΧων. 
σοφίζομαι δε κάττΐ τοΐσι φιΧτάτοις 
τί-χνας ττορίζω, ττανταχ^ί) νικωμενος. 
όμως δε συν ΙίάΧχαντι τω θυηττόΧω 
κοινγι το της θεού φίΧον, εμοί δ' ουκ ευτυχίες, 
εζιστορήσων ειμί, μοχ^θον Έλλ«δθ9. 
'χρη δ' εν Βομοισίν άν8ρα τον σοφόν τρεφειν 
750 "γυναίκα χρηστην κά^αθην, ή μη ^αμεΐν} 

' Ηβηηη,ηη : ίοΓ τρίφαν οί Μ88. 
7ο ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.13 

ΑΓ.ΑΜΚΜΝΟΝ 

ΙΌ Αγ^05 §ο : ίοΓ Ιΐιν γοαπίτ οίαιι^ΐιίενδ οαΓ6. 

ΟΙ,νΤΚΜΝΕδΤηΛ 

Αη(1 Ιεανβ ιη^ οΐιΐΐά ? — ίΐηά Λνΐιο δΐιηΐΐ ι•3ΐδ6 Ιΐιε Ιοιτίι ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 
Ι \νΐ11 ρΓθνϊ(ΐ6 δΐΐοΐΐ 1)Γί(1ίΐ1 ΙΟΓοΙΐ α3 Γΐΐ3. 
0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΛ 

Λ 11 οϋδίοηπ οιιίΓα^εά ! — ηοα^ΐιΐ; Ϊ8 Ιΐιαΐ Ιο Ιΐιεο ! 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Τυ ιπίιι^ΐβ \νίΐΗ α^η16^1 Ιιοδίδ 1)ε566ΐτΐδ ηοϊ ίΐιοβ, — 

ΟΙ,λ'ΤΕΜΝΕδΤΙΙΛ 

Ηοδβεηΐδ Ιΐιαί; ηιοίΐιβι• ^ίνβ αΛνα^' 1ΐ6ΐ• οΐιΐΐά ! 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΝοΓ Ιΐιαΐ ΐΐιοδβ ηιαΐάδ Άί Ιιοηιε 1)6 ΙείΙ αίοηε. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤηΑ 

ΤΙιεγ ί" δ&ίβ ηιαί(ΐ6η-1)0Λ\'6ΐ•3 Ιιβ \ναν(]6(1 ννεΐΐ. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ναν., 1ΐ6αι• ηιο — 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΛ 
Νο ! \)γ ΐ1ΐ6 Αν^ίνβδ' Οθ(1(ΐ6δδ-(111661ι ' 

Οο, οηΙΰΓ ίΐιίησδ Λνϊΐΐιοιιΐ : Λνϋΐιϊη ι1οοι•δ Ι 740 

ννϊΠ οι-άει- ΛνΙιαΙ; ίδ ίϋϋη§ ίοι• α 1)Π(ΐ6. [ΕχϊΙ. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Α1ι ιηΰ, ναίη ηιίηο βδδαγ ! Μγ Ιιορο ΐδ ίοϊΐβθ, 

\νΗο οιιΐ οί δΐε^ΐιΐ Λναδ ί&ϊη ίο δεπίΐ ιηγ Λνίίε. 

ννϊΐΐι δΐι1)1ΐ6 δο1ΐ6ηΐ6δ α^αϊηδΐ; ηιγ 1)6δ1:-1>6ΐον6(] 

Ι Λνεανε ρίοΐδ, γεί αιη ΐίαίτίεά ενεΓγννΙιενε. 

ΒαΙ ηοηο Ιΐιε Ιεδδ Λνϊΐΐι Οιΐοΐιαδ \νϊ11 Ι ^ο, 

ΤΙιε ρποΒΐ, ίΐιε Οοίΐίΐβδδ' ρΐεαδίινε ίο 6ηε[υίι•ε — • 

ΓοΓ ιτιε ΐ11 (Ιοοηι, ίοΓ Ηεΐΐ&δ ΐΓανβϊΙ δθΐ•ε. 

ΤΗε \νϊδε ηιαη ίη Ιιίδ Ηοιίδε δΐιουΐά Ιίεερ α Λνΐίε 

Ηείρίυΐ αικί §οοά — ογ ηενεν Ιαΐίε λ Ιη•ϊο1ε. [Εχίΐ 750 V ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΧΰΡ02 
ήζβί δί) 'ΧίμΟ€ΐ>τα κα\ στρ. 

Βίνας άρ'γυροειΒβΐ'ί 
ά'^/υρί'ς 'Έ^Xλάνων στρατιά^; 
ανά Τ€ ναυσίν καΐ συν οττλοίς 
ΐλίον βις το ιροία<ϊ 
Φοιβήιον δάτΓβδοι/, 
ταν }ίασάν8ραν ιν' ακούω 
ρίτΓΤβιν ξανθούς πΧακάμονς 
γΧωροκόμω στεφάνω Βάφνας 
760 κοσμηθβΐσαν, όταν θεού 

μαντοσυνοί ττνβύσωσ' άνα^/καί. 

στάσονται δ' ε'ττΐ ττερ^άμων άντ, 

Τροίας άμφί τ β τείχ^η 
Τρώ69, όταν γ^άΧκαστης "Αρης 
•πόντιος εύττρωροισι πΧάταις 
είρεσία ττεΧάζτ) 
^ιμουντίοις οχ^ετοΐς, 
τάν των εν αίθερι Βίσσών 
Διοσκούρων 'Έ^Χεναν 
770 εκ ΐίριάμου κομίσαι θεΧων 

εΙς '^αν Ελλάδα Βοριττόνοις 
άσττίσι καϊ Χό^χ^αις ^Α.γαιων. 

ΐΙερΎαμον 8ε Φρν^ών ττόΧιν εττωΒ. 

Χαίνους ττερί πύργους 
κυκΧώσας "Αρει φονίω, 
Χαιμοτόμους κεφαΧάς 
σπάσας, ττόΧισμα Ύροία<ζ 
ττερσας κατ άκρας ττόΧιν, 
θησει κυράς ττοΧυκΧαύστους 
780 δάίίαρτά τε ΐίριάμου. 

72 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Αυΐ,Ιδ 
οιοΗυ» 

ί,ΊιΙο δίηιοϊδ, ιιηΐο Ιΐιο δίΙνεΓ-δΗΊΓϋη^ 

Ε<1(1ίβ5, δΐΐδΐΐ οοιηβ ΐΗε Η€ΐΐ€η6 Ηοδί, 
\\'ί11ι σ&ΙΙονδ, λνϊΐΐι Ι^αΙΙΙε-^β&Γ οηΛνίΐΓ(1 1ιυΓΐΐη|» 

Το Ιΐιβ ρΐίΐίη οί ΡΗθ6ΐ>υ5, Ιΐιε Τιό^Ι&ικΙ οοίΐδΐ, 
\\Ίι&Γο Ιοδδείΐι €ϋ58ίΐη(ΐΓα 1ι6γ Ιπεδδεδ ^οΜεη 
\νϊΙΙι ΐΗεΪΓ ^ΛΓΐίΐηοΙδ οί ^ι-εεη-Ιεανεά \^3.γ επίοίθεη, 
Αδ ίΐιεγ Ιεΐΐ, λνΐιεη \)γ τη\σ]\ΐγ εοΓηραΙδϊοη ΗοΗεη 760 

Ηει• δουΐ ΐδ οη δΙοπη-ΛνίηιΙδ οί ρΓορ1ΐ6θ}Γ ΙοδΙ. 

(ΑηΙ.) 
Οη Ιΐιε Ηεϊ^Ηΐδ οί ίΗεΪΓ ίοΛνεΓδ δΗαΙΙ ίΐιε ΤΓθ]&ηδ, 
εηηηο^ίηο' 

ΤΗε ΓαηιρΗΓίδ οί Τγο^^, ίη ίΠείτ Ιι;ιπιεδδ δΙίΐΓκΙ, 
\\Ίιεη ονεΓ ΐΗε Λν&ίεΓδ ίΐιε νίΆΤ-νοά, Ι^ηη^ϊη^ 

Τΐιε δΐϋΐείν ^αΐίενδ Λνίΐΐι ο&γ5, ίο Ιΐιε δΐΓαηά 
Ι)Γα\\•εΐ1ι ηε3Γ, Λνΐιετε ΐΐιε ταηηείδ οί δίηιοϊδ »Γε δϋάίη^, 
'Γο Ηαίε ΗεΓ, ίη Ρπαηι'δ Ιιαίΐδ \\•1ιο ΐδ 1ιΐάΐη§ — 
δίδΙεΓ οί Ζευδ' δοηδ Ιιεανεη-Εΐίίοΐϊη^ — 770 

\νΐΐΗ 1)υο1ί1εΓ 3.ηά δρβατ υηΐο Ηε11αδ-1αη(]. 

(^Εροίΐβ.) 
Αηά Ιΐιε λν&Γ-βεηά δΐιαίΐ ^^Γάΐε λνΐΐΐι δΙ&α^ΗΐεΓ 
ΡεΓ^αηιυδ' Ιολνετδ οί δίοηε, 

Αηά ΐΐιβ οπρϋνε'δ Ιιεαά ])Άθ\ί \)&ηά 
ΊΊι&Ι ίΐιε ΙΙίΓοαί-δΙιε&Γΐη^ \)\Άάϋ νηαγ άβδοεη^, 
\νΊιεη 1ο\ν ίη Ιΐιε <1ϋδΙ Ηε ΗαΐΗ Υ)το\ΐ'^]\ί Ηεν, 

Ύτογ, ίΐΌΐη ΙιεΓ Ηεΐ^ΐαΐ; ονεΓίΙιΐΌΗ'η. 
Ηε δΗ&ΙΙ ηι&ΐίε ίοι• Πει* ηΐΕΐθδ α Ιαιηεηϋη^, 

Αηά Ιΐιε ^υκεπ οί ΡΓίαπι δΗαΙΙ ηιοαη, 780 

73 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ά δε Δί09 Έλειπα κόρα 
7Γθ\νκ\αυτος έσβίται 
ττόσιν ΊτροΧίΤΤονσα. μήτ βμοϊ 
μήτ' €μοΐσι τέκνων τ€κνοι^ 
ελττΐ•» άδε ττοτ' βΧθοί, 
οϊαν αϊ τΓολύχρυσοί 
Αν^αΙ καΐ Φρν^/ων αΧοχοι 
στησουσι τταρ' ίστοΐ<; 
μυθευσαι τάΒ' ε'9 άλΧήΧας' 

790 τις άρα μ βνττΧοκάμον κόμας 

ρνμα Βακρνόβν τανύσας 

ττατρ'ώο'; 6ΧΧυμίνα<ί άττοΧωτιβΐ ; 

δίο. σε, ταν κύκνου 8οΧΐ'χ^ανχ€νο<} <γόνον, 

€1 Βη φάτί<; βτυμο^, 

ώ9 €Τ€Κβν Λί/δα. σ' 

ορνιθι ΤΓταμβνω 

Δί09 οτ' άΧΧά'χθη Ζίμα<ζ, 

βίτ €ν ΒβΧτοι,ς Τίί€ρίσίν 

μνθοί Τίί'δ' ε'Ϋ άνθρώττονς 
800 ηνβ^καν τταρα καιρόν αλλω9. 

ΑΧΙΛΛέ*Τ2 
ΊΓον των Αχαιών βνθάδ' 6 στρατηΧάτης ; 
τί.9 αν φράσειβ ττροσττόΧων τον Πί;λεω9 
ζητούντά νιν τταΐΒ' βν ττνΧαις Άχ^ιΧΧέα; 
ουκ βξ ϊσον ^αρ μβνομβν Έύρίττου τΓβΧα<}. 
οι μβν <^αρ ημών οντβς άζυ^ες ιγάμων 
οϊκους βρήμους έκΧητόντβς €νθά8β 
θάσσονσ' ε'ττ' άκταΐς, οΙ δ' βχοντες βΰνιΒας 
και τταιΒα^' ούτω δ6α'09 βμττβτττωκ' βρως 
τί/σδε στρατβίαζ Έλλάδ' ουκ άνευ θεών. 
810 τουμον μεν ονν Ζίκαιον εμε Χε^ειν χρεών, 

74 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

Αηά Ιΐιε {Ιηιι^ΐιίβι• οί" Ζοιίδ 8ΐι;ι11 Ιϋίολν 
1η Ιΐΐίΐΐ ^1«\V> ί^"*! ί^'ί<^ ί1οο(1 δ1ι;ι11 ίΙο\ν 
ΟΓ Ηςί^η'δ ΙίίΛΐδ οί Γί;ρ6η1ΐηίζ, 

\νΐιο Ιΐϋΐΐι Ιοίΐ; 1)€ΐ• 1ιυδΙ)ίΐη(1 Ιοηε. 
ϋνοΓ ηίο^ ονοΓ ηιΐηο, ιηα}' ίΐιει-ε Ιοοηι— 

Νϋ, ηοί ίη Ιΐιε ίΐιίιχΐ σ(.•ηει•α1:ϊοιι — 
Νενει• δυοίι δ1ιαΛο\ν ο£ θοοηι 

Λδ δΐιαίΐ ΙιηιιηΙ; εαοΐι σο1(1-(ΐ6€ΐί6ί1 οΐίΐηιε 
ΟΓ Ιΐιο Γ,)•(Ιίίΐη, ίΐιε ΡΙητ^ΐΗπ, ηαΐίοη, 
Αδ 1)εδίϋο Ιΐΐ6 λνε&νίη^-ί'Γαηιε 
ΤΙιεν δ1ΐ3ΐ1 ^^■;ιί1 Ιο εαοΐι οΐΙιβΓ ίη ΐβην, ϊη (Ιβδραϊν : 

" Α1ι, Λνΐιο οπ ΐΗβ 1)ΐ•&ί(ΐ8 ο£ ηιγ δΐιίηΐη^ Ιιηϊι• 790 

Γ1εηοΙιίη<τ Ιυ'δ <τι•ίρ ΙιΊΙ ηιν Ιβανδ τίολνη δ1ιο\ν(η•, 

Με ίΥοηι ηΐ}^ ρενίδΐιίη^ εοιπιΐι•^ δΐιαίΐ Ιεαν 
Αδ οηε ρΐηοΐίεΐΐι α ί1ο\νει• ? — 

Ρ<)ΐ• Ιΐΐ}»^ δ&1\.ε, οΐιίΐοΐ οί" Ιΐιε δ\ναη ίΐνοΗ-ηεοΙίεά, 
[ί' ει•ί•(1εηοε-Λνοι•1,1ιγ Ιΐιε δίοι•^ 1)ε 
Τΐιαΐ; Ι^βάα \)Άΐ•α ίο α Λνϊη^εά 1)ΐι•(1 ΐΗεβ, 

ννΐιεη Ζευδ Λνϊΐΐι ϋδ ρΐαηιεδ Ιιαά Ιιίδ οΗα秀ί1 ίοι-ηι 
^ε^1ίε(1, 
ϋι• ^νI16ΐ11^1• ϊη δΟΓοΙΙδ οί ηιΐηδίΓεΙδ}^ 

δαοΗ Ιβίεδ αηΐο ηιΟΓίπΙδ Ιιαίΐι ΓαΙ^Ιε 1)ιόιι§ΙιΙ;, 

Τοίίΐ οιιΐ οί δεαδοη^ αηά α11 ίοΓ ηοαοΐιί;." 800 

ΕηΙνΚ ΑΰΗΙΙΧΕδ ΑΟΗΠ^Εδ 

\νΊιει•ε ΐδ ΑοΗαεα'δ 1>α111ε-ε1ιίεί ΙιεΓεΙιγ ? 

λΝΊηιΙ; ΙιεηοΗιηαη Λνϋΐ Ιιε&Γ \\Όΐ•(1 Ιΐιαΐ Ρείευδ' 8οη, 

ΑεΙιϊΠεδ^ αΙ Ιιίδ §ίΐ1εε ϊδ δεείίίη•^ Ιιίιη ? 

ΤΙιϊδ Ιαιτ^ίηο• ΙιείΌ ίηΐΐδ ηοΐ; αΐίΐίε οη ίΐΐΐ ; 

ΓοΓ δοηιε ίΐιεί'ε ίίΓε οί ιΐδ Λνΐιο^ γεί υη^νε^1, 

Ηηνε Ιείΐ ΙΙιεΪΓ (ΐΛνεΙΙίη^δ λνανθεηΐεκδ^ βηοΐ Ιιει•β 

8ίΙ ίθΙε οη Ιΐιε δΙιοΓβ^ δοηιε ΐΐιηΐ Ιι&νε χνίνεδ 

Αηά ^I1^1^]^εη : δαείι δίΓαηοε Ιοηοϊη^ ίυι• Ιΐιϊδ \νίΐΓ 

Ηαίΐι υροη Ηεΐΐαδ ίπΠεη 1)7 Ιιείΐνεπ'δ Λνίΐΐ. 

Μΐηε ΟΛνη, ηιγ η^Ηΐεοιίδ ^ηεναηοβ, ηιΐδΐ Ι δρε&ΐί, — 810 

75 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

αλλθ9 δ' ό 'χρτ/ζων αυτός νττβρ αυτού φράσα. 
<γην γαρ Χιττων ΦάρσαΚον η^β ΎΙηΧβα 
μ€νω 'τγΪ Χ67Γταΐ<ί ταισιΒ' ΈιύριΤΓου ττνοαΐς, 
^ίυρμιΒόνα'ζ ίσγ^ων οί δ' αβί ττροσκβίμζνοι 
ΧβΎουσ'" ΆγίλλεΟ, η μβνομβν ; ττυσον 'χρυνον 
έ'τ' έκμβτρήσαί 'χρη τΓρος ']Χίου στόΧον ; 
ορα ο , €ί τι ορασ€ΐ<;, η αττα^^ι Οίκαοβ στρατον, 
τα των 'Ατρ€ΐ8ών μη μίνων μ.ζΧΧήματα. 

ΚΛΎΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
ώ τταΐ θβά'ί Ί>Ιηρτ)8ος, ίνΖοθβν λόγων 
820 των σων άκούσασ βξββην ττρο Βωμάτων. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ω ττότνί' αίΒώ<ί, τήνΒβ τίνα Χβύσσω ττοτέ 
γυναίκα, μορφην βύττρβττή κ^κτημβνην ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
ου θαύμα σ' ημά^ αηνούν, οΐ<; μη ττάρος 
ττροσήκβ^• αΙνώ δ' οτί σβββίς το σωφρυνβΐν. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
τις δ' €4 ; τι δ' ηΧθβς ΑαναϊΒών €69 σύΧΧο'γον, 
Ύυνη 7Γ/309 άι>8ρα<; άστησιν ττβφρα^μβνου'ς ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Λί;δα9 μέν βΐμί τταΐς, Κ^λυταίμνήστρα δε μοί 
όνομα, 7ΓΟσί9 δε μούστίν Αγαμέμνων άναξ. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 
καΧως βΧεξας βν βραχεί τα καίρια. 
830 αισχρυν δε μοι γυναιξί συμβάΧΧβιν Χορούς. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

μβΐνον τι φβύ'^ζΐ'ί ; Ββξιάν τ €μτ} χερΙ 
σύναψον, άρχην μακαρίων νυμφευμάτων. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

τι φης : ε'γώ σοι Β(:ξιάν ; αΙΒοιμεθ' άν 

' Χ^αμίμνον , ει ψαύοιμεν ών μη μοι θ€μι<ί. 

76 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ ΛϋΕΙδ 

Ι-οΙ Λνΐιοδο Λνϋΐ 1)651(16, 1ιΐ5 ΟΛνπ οααδβ ρ16£ι^3 : — 
Ρΐιηι^,ιϋίΐ'δ Ιαπςΐ ίχηοΐ Ρείευδ Ιιανβ Ι Ιείί, 
Αη^ ΙΙιΐΌΐΐίίΗ Ιΐιοδο Ιϊσΐιΐ ;ιΪΓ5 οί" Εαηρυδ λναίΐ, 
Γ1ΐ6ο]<ΐη£Γ ηιν ^Iνηη^^1οηδ : }"θΙ υ镧6ηΙ ανε 
ΊΊΐργ 6Γ}', " ^^Ί1ν τΐίΐΐΐν, ΑοΙιϊΠοδΡ Ηολυ Ιοιι^ Ιίηιβ 
ΥοΙ; ηιιΐδί; Ιΐΐ6 ΤΓθ}•\ναι•ύ-1)οιιικ1 αιταγ Λν?.ϋ; οπ ? 
Αοΐ;, ΐί" Ιΐιοα οαηδί; ; είδβ Ιεβά Ιΐιγ Λν&ι•-1ιθδΙ Ιιοιηο, 
λνΗΪΙϊπ^^ ηο ηιονε οη ΑίΓβϋδ' δοηδ' (ΐ6ΐίΐ}'δ." 

ΕηΙα• ΓΙ.ΥΤΕΜΝΚ8ΤΗΑ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

Οΐιϊΐά ο£ Ιΐΐ6 Νει-εϊά Οοάάεδδ, ίΐΌπι Λνΐΐΐιϊη 

ΊΊΐ}^ γοΐοε Ι Ηεαι•(1, απά οοιηε ΛνϋΗοαΙ Ιΐιε ΙεηΙ. 820 

ΛΟΗΙΙ,Ι^Εδ 

Οι-εαΙ Ραεεη οί" δΗαιηείαδΙηεδδ, Λνΐιαΐ 1εΐΓΐ}' ΙιοΓε 
Βοΐιοΐίΐ Ι οΐΌλνηεά λυϊΙΙι ρεειΊεδδ Ιογείίηεδδ ? 

ΟΙ,Υ'ΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Νο Γπ^ιγεί Ιΐιοιι κΙιοιιΙΛδΙ Ι^πολυ ηιο ιιοί;^ ιιηδεεη 
Εγο Ιΐιϊδ : — Ιΐΐ}' δΙίΓΪηΙνΐη^ ιηούοδΐγ Ι ρι-αίδε. 

ΛαΗΙΙ.Ι.Ε8 

λνΠο αΐ'Ι Ιΐιοιι ? ^νΐιγ οαιη'δΐ ΐΐιοα Ιο ΑοΗαεα'δ ΙιοδΙ — 
Α ΛνοπΊ.-ιη ιιηίο ηιεη Λνίΐΐι Ιϊΐιοΐνίεΐ'δ ί"εη^ε^1 ? 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΛ 

Ι αηι Εείΐα'δ (]αιι§1ιΐ6ΐ• ; 01)Ίειιιη6δΐΓ3. ιιαιπεά 
Αιη Ι : Κϊη§ Α^ίΐιηοιιιηοη ΐδ ιη)^ Ιοί'ά. 

ΛΟ•ΙΙΙΙ.Ι.Εδ 

\ν'ε11 ΙιαδΙ ίΐιοα δίΐίϋ ία Ι^πεί" \ν1ι&ΐ; ιποδί ίηιροιΊδ : — 

ΥεΙ δΐιβιηε Λνενε Ιΐιϊδ, Ιΐιαΐ Ι λνϋΐι ΛΥοιηεη Ι&ΙΙν ! 830 

ΟΙ^ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

81λυ — ΛΥΐιεί'είΌΓε ίίβε ? Ν&ν, §ΐγε ιτιε Ιΐΐ}' η'^ΐιΐ Ιιαικί 
Το ^1ί^δρ^ Ιΐιε ρι-εΐυάε Ιο εδροηδ&ΐδ 1)1εδΙ. 

ΑεΗΙΙ.Ι.Ε8 

Ηολυ δίΐ^'δίΡ — ηιΐηβ Ιι&ηά ΐη Ιΐιίηε ? ΑδΗ^ηιεά Λ\'εΓ6 Ι 
Βεί'οΓε Ιΐΐ)' 1ογ(1 οί" δυοΗ υηδηηοϋοηεά Ιουοίι, 

77 ΙΦΐΙΈΝΕΙΛ Η ΕΝ ΛΥΛΤΔΐ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
θβμι<ί μάΧιστα, την έμην έΐΓβΙ ιγαμβΐς 
τταΖδ', ω θβάς τταί ττονηα^; Νηρ^^ιδο'ί. 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 
ΤΓΟίους ιγάμους φη<ί ; αφασία μ' ερ^€ΐ, ηνναι. 
€ί μή τι παρανοούσα καινονρ'^ζΐ'ζ Χο'γον, 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
ττάσίν τόδ' βμπ^φνκβν, αιΒβΐσθαι φυλονς 
840 καίνου'ς όρωσι καΐ '^άμου μεμνημά'οι^;. 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 
ούττωτΓΟτ' ζμνηστευσα τταΐΒα σην, <γνναι, 
ού8' ζξ Άτρβιδών ηΧθβ μοι λόγο9 '^άμων. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί 8ήτ' αν €Ϊη ; συ ττάλιν αν Χνγους βμον'ς 
θανμαζ' ' βμοί ^αρ θαύματ εστί τάττο σου. 

ΑΧΙΛΛΕΎ2 

βϊκαζβ• κοίνόν €στιν είκάζβιν τάδε• 

άμφω Ύαρ ου -^^βν^όμβθα τοις Χο'γοί'ζ ϊσως, 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
άλλ' η 7Γ€7Γθνθα Ββονά ; μνηστβνο) '^/άμονς 
ουκ οντάς, ως βϊξασιν α18ονμαί τάδε. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 
'ίσως €Κ€ρτ6μησβ κάμ,ί καϊ σε τις. 
850 άλλ." άμβΧία Ζος αυτά καϊ φηύλως φβρβ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
χαΐρ' ' ου '^/λρ ορθοΐς ομμασιν σ βτ' βίσορώ, 
ψβυΒης ^βνομβνη και τταθονσ ανάξια. 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 

κα\ σοΙ τόδ' βστίν βξ €μοΰ• ττόσιν δε σον 
στβι^ω ματβύσων τώνΒβ Βωματων εσω. 

78 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

€Ι.ΥΤΕΜΝΓ:8ΤηΛ 

'Τΐδ Λνΐιοΐΐν 53ηο1ϊοιιθ(1, εΐποε Ιΐιοιι αιΊ Ιο λνοίΐ 
Μ}• οίηΐϋ, Ο 5011 οί' ίΐιο ί,Άάγ ο( Ιΐιο δϋα. 

ΑεΗΙ1.Ι>Ε5 

λΝΊιηΙ; Λνοίΐοΐίηο; |;Ηϊ5 ? Ι ΙνίιΟΛν ηοί \ν1ΐίαϊ Ιο 5α}' — 
ΕχοορΙ οί' ΟΓΛΖΟίΙ Λ\ ϊΐδ Ιΐιΐ8 8ΐ:ι•{ΐιι<Γ0 ιιίΙεΓαηοβ οοηιο. 

είνΥΊΈΜΝΕΒΤΚΛ 

'Τϊδ ίΐΠ ηιοη'δ ηαΙιίΓΟ δο ϊη δΐιαηιο ίο δΐιπηίί 

ΒοίοΓο η€Λν Ιίίη αηά ΐαΐΐν οί 5ρουδ?ι1-ηΐ68. 840 

ΛΓΗΙΙ.Ι.Ε5 

Ι^Άάγ, ίΐιγ (Ιηιΐίξΐιίοι• Ιιανο Ι ηενεν Λνοοε(1^ 
ΝοΓ \νοι•(ϊ οί' ηΐίΐνπΗ^ο Αίι•6ΐΐδ' δοηδ Ιιανε δαϊςΐ. 

Οί,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

λνΐιαί δΙίΗΐΙ Ιΐιίδ ιηεαη ? ΤΗοα ιη^ΓνεΙ αί ηιγ Λνοι•(1δ 
Ιη ίιΐΓπ ; ί'οΓ ραδδίη§ δί;ι•&η§ε 3Γ0 Ιΐιίπδ ίο ηιε. 

ΑΟΗΙΙ.Ι.ΕΝ 

Τΐιϊηΐί : — Λνε Ιιανο οοΐΏΐηυη οαιίδβ Ιο δε&ΓοΙι υιιί Ιΐιϊδ. 
ΡεΓοΙίΗΠΟο ηοΓ Ιΐιοα ηοι• Ι δρεαίν ί&1δ€ ΙιβΓείη. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηονν ? — Ιιανε Ι 1)οεη 3ΐ)υ5€Λ ? 8εε1< Ι ά ΙμίΔά] 
\\Ίιίο1ι 15 ηοί;^ αδ άοίΐι δεειη ? Ι ηηι οηίδΐιείΐ ^ν^ί]1 
δΐιαιηε Ι 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

δοηιε οηε ρει•ο1ι»η?ε Ηβίΐι ΓηοοΙίεΓΐ 1ιοί1ι ίΐιεε ;ιη(ί 

ηιο. 
Ν?ιγ^ Ιϊ^ΐιίΐ)^ Ιιοΐά ϊί;^ Ιαγ ϋ ηοί ίο 1ΐ63ΐ•ί. 850 

ΟΙ-ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

ΡαΓεΜ'εΙΙ. Ι ε&ηηοΐ Λνϊίΐι υηδίιηηΐίΐη^ εγεβ 
ΜεεΙ ίΐιϊηε^ \ν1ιο αηι ηιαάε λ 1ϊ3ι•, ουίι•α§ε(1 δΟ. 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

ΡίΐΓε\νε11 Ι 1)ΐ(1 ΐΗεε ίοο. Ι ρ&δδ ΛνίίΗΐη 
ΥοπίΙεΓ ρανΐΐΐοη ηολν Ιο βεείί Ιΐιγ 1οι•(1. 

79 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ώ ξβι^', ΑΙακοΟ 'γ€ν€θ\ον, μύνον, ω σε τοι λβγω, 
τον θ€α<ί ιγβΎωτα παΐζα, καΐ σβ την Αή8α<; κόρην. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

τίς 6 κάλων ττύΧας ιταροΊξα'^ ; ώ<; τεταρβηκως καΧύ. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

^ουΧο'ς, ούχ^ άβρύνομαο τωδ'• τ] τνχ^η ^αρ ουκ βα. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
τίνος ; €μο<; μβν ούχι• χ^ρίς τάμα καΎαμβμνονος. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

860 τήσΒε της ττάροίθβν οϊκων,ΎννΒάρβω Βόντος ττατρός. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

βσταμβν φράζ', εΐ' τι 'χ^ριίζβις, ων μ εττεσχβί ζ'ίνβκα. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

η μόνω τταρόντβ Βήτα ταΐσΒ' βφβστατον ττνΧαις ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ώς μόνοίς \€<γοίς αν, ζζω Β' β\θβ βασιΧικών Βόμων. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ω τνχ^ί] ττρονοια υ ημη, σωσαα ους εγω σβΧω. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ό λόγος• ε/'9 μβΧλοντ' άνοίσ^ι 'χρονον βχ^βι, Β' Ο'γκον 
τινά. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
Ββξίάς βκατι μη μβΧλ', €Ϊ τί μοι χρ'ίζ^ΐ'ϊ Χβ'γβίν. 
8ο ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

οι,η δΕΚΥΛΝΤ {β'ουι ιν'ιΠιΊη Ιΐιβ Ιοιί) 
8ΐι•Ηη^βι*, ΑρΗοαδ' δοίοη, ί<ΐΓΓ)• Ιΐιοιι : Ννΐιαί; Ιιο, Ιο 
ίΐιοβ Ι οβΙΙ [αηίο Ιΐΐ€€ \\•ί11ι;ι1. 

λνΐιοηι Ιΐιο Οοάάοδ8 1)»ι•6 ! — ηηά ί,αάΆδ άαιΐίζΗΐ6Γ, 

Λ0ΗΙΙΧΕ8 

\\ 1ΐ(ΐ ϋηου^ΐι (ΙοοΓδ Ιιηΐί'-οροιεά οβΙΙείΗ ? — 0ίΐ11ί;Ι;Ιι 

ΟΙ,η δΕΚΥΑΝΤ 

1?οπ(1 ΛΙ11 1 ; Ιΐΐ6 η»Γη€ Ι δοοπι ηοί — ηοίίΙιβΓ ΓοΓίαηε 
δΐιϋοΓεΙΙι. 

ΑεΗΙ1,Ι.Ε5 

λνΐιοδε ? Νοί: ηιϊηβ αιΛ, ίΐιοιι^ ηο ραιΊ ϊη Α^βπιειηηοη'δ 
^οοίΐδ Ι Ιιηνε. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ηεΐί^, \\ Ιιο δΐίΐηάδ ΙίεΓοΓε Ιΐιε ΙοηΙ : ηιε Τ}'η^1^^εα8 

1ιει• ίαΐΐιει• §ίΐνε. 860 

Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

Ιμ, ι δίίΐ)^ : ϊί αυ^ΐιΐ Ιΐιοα Λ\Όα1άδΙ;^ δρεαίί Ιΐιαΐ £ογ 
Λνΐιϊεΐι Ιΐιοα 1)α(1'δΙ ηιε Λναϋ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

δΐ3η(] γε Ιλναϊη αίοηε — ηοηε οίΗεΓ ηεαί' ΙιεΓεΙ)}^ — • 
1)είΌι•ε ϊΐιε §3ΐε ? 

ΛΟΠΙΙ,Γ.Εδ 

8ρε;ι1ν : αίοηε ΛΥε αΓε. Ργοιώ ουί; Ιΐιε Ινίη^'δ ρανΐϋοη 

οοηιε Ιΐιοα ηΐ^Ιιει•. 

οι,η δΕΚΥΑΝΤ {οιΐβι-'ηια β•οπι Ιοι() 
ΓοΓίιιηε, ίΐηά ηιγ ίΌι•εδί§1ιΙ^ δ&γε γε ίΗειη \νΙιθ56 

δ&γ]'η<Γ Ι (Ιεδΐνε ! 

ΑΟΗΙΙ.Ι.Εδ 

δίαΐεΐγ ϊηνοοβϋοη Ιΐιίδ ! — ΐΐ ηιηγ Γοι• ηεεβδ ίο οοιηε 

ΛΥαίΙ ! 

Γΐ,ντΕΜΝΕδΤΚΑ (ΰί Ο. δ. ϊϋ οΐιοηί Ιο ΙοιεβΙ Ιο Η€γ) 
ί,ϊη^ει• ηοί; Ιο Ιουοίι ηιΐηε ίιαικί^ ϊί Ιΐιου ίο ηιε 

ΛΥουΙάδΙ ίεΐΐ ϋι^ Ιαΐε. 

8ι 
ναι.. Ι. ο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

οίσθα Βήτα μ όστις ων σοϊ καΧ τβκνοις βννονς 
βφυν; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

οΙΒά σ οντ εγώ τταΧαών δωμάτων €μών Χάτριν. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

χο"τί μ' €ν ταΪ9 σαίσι φβρναΐς βλαβών 'Α.'^αμ^μνων 

" Ί' 

ανα^; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

870 ήΧθζς βίς "Αρ<γος μβθ' ημών κάμος ησθ' άβί ττοτε. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
ώδ' ε%6ί. και σοϊ μ^ν εΰνους βίμί, σω δ' ήσσον 

7Γ0σ€ί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

€Κκάλυ7ΓΤ€ νυν ττοθ' ήμϊν οΰστινας στβ'γβις \ό^ον<^. 

ΠΡΕ2ΒΎΤΗ2 

ΊταίΒα σην ττατηρ ό φύσας αύτόχ^βιρ μβΧΧει 
κτανβΐν. 

ΚΛΥτΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

770)9 ; άτΓβτΓτυσ , ώ ^(ραιβ, μΰθον ου ^αρ βΰ 
φρονβΐς. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

φαΰ<^άνω Χβνκην φονβυων της ταΧαιττώρου Βζρην. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ω τάΧαίν εγώ. μβμηνως αρα τν^γ^άνζΐ ττόσις ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

άρτίφρων, ΊτΧην εΙς σε και σην τταΐΒα' τοντο δ' ου 
φρονεί. 

82 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

ΟΙ, η 8ΕΗνΑΝΤ 

Εθ)'3ΐ Ιο ΙΗ€6 ίίικί Ιο ί;1ΐ}' οΙιϊΚίΓεη \ν6ΐ1 Ιΐιοιι 1ίΐιο\νο8ΐ; 
ηιο, Ι \νεο!ΐ, — • 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

^>,τ, Ι Ιίΐιολν ίΐι,'ΐί ίΐΌΐιι οί ο1{1 ιηίηβ Ιιοιιβε'δ δενναηΐ 
Ιΐΐυΐι ΙιαδΙ ύοοπ. 

ΟΙ,η βΕΗΥΑΝΤ 

Αικί Ιΐιαΐ; Α^Ηηιοιηηοη {τ,-ιΐ ηιο ίη ρο55ε5ί;ϊοη ννϊΐΐι Ι,Ιι^ 

(1θ\\•6Γ ? 

ΟΧΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Γΐιοιι Ιο Α镧05 ΟΗΠιβδΙ Ννϊίΐι ηιε, 1ΐ3δΙ Βεεη ιηϊηε υηΐο 

ΐΗίδ Ιιουν. 870 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

8ο ϋ 15 : Ιο Ιΐιεε άενοίειΐ ιηοι-ε ίΐιβη Ιο Ιΐι}• Ιοιχΐ 
βηι Ι. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΛ 

Ρηΐΐιεε ηο\ν υηνεϊΐ Ιΐιγ δεοΓεΙ, ΛνΙιβΙδοε'βΓ ΐΗβ 
ιη^δΙοΓ^. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΛΝΤ 

Εο^ Ιΐΐ)^ οΐιίυ ΙιεΓ νει•}^ ίΉΐΙιει• Λνϋΐι Ιιι'δ ΟΛνη 1ΐ3η(1 
δοοη δΐιαίΐ δΐ»)^. 

ΟΙ^ΥΤΕΛΙΝΕδΤΙΪΑ 

ΗοΛν ? — ανηιιηΐ ΐΐιε δίοι•^, αηοίεηΐ; ! δϋΓε Ιΐΐ)^ λνϊΐ Ϊ3 
&11 &δ1ι•αγ ! 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

δενεηη^ ΐΗίηε υηΐιηρργ ά&υ^ΙιΙεΓ'δ δηο\ν^ ηεοΐν ΛνϊΐΗ 
ηιυΓ(1ει•'δ δηοι-ιΐ. 

ΟΙ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

01ι, α1»5 ίον ηιε ! Νο\ν Ιιαρί^ ιηιιι•(1ει•-ίι•εηζΐεά ΐδ τηγ 
1οι•ά. 

ΟΙ>Π δΕΚΥΑΝΤ 

δ&ηε — δανέ Ιοαο1ιϊη§ Ιΐιεε αηά ΐΐιΐε ^\^γ άβυ^ΙιΙεΓ : 
οη1^ ιηαά 1ιει•εΐη. 

ο ^3 

α 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

€κ Τίνος Χο^ον ; τις αυτόν ούττά'γων άΧαστόρων ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

θβσφαθ', ως γε φησο Κάλχας•, ϊνα ττορβύηταν 
στρατός. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

7Γ01 ; τάΧαιν^ εγώ, τάΧαινα δ' ήν ττατηρ μβλΧβι 
880 κτανβΐν. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ΑαρΒάνου ττρος Βώμαθ\ 'ΈΧβνην ^ΙξνβΧβως οττως 
Χάβΐ], 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

619 αρ' ^Ιφί'γ€ν€ίαν 'ΈιΧένης νόστος ην ττεττρωμζνος ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ττάντ έ'χείς• ΑρτβμιΒί θύσβιν 7Γαΐ8α σην μβΧΧβο 
ττατηρ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

6 δε "γάμος τταρεΐχε ^ -πρόφασιν, η μ ζκόμισβν εκ 
Βόμων ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ίν ά'γά'γοίς γ^αιρονσ^ ^Αγ^ι,ΧΧβΐ τταΐΒα νυμφεύσονσα 
σην. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ θύ'^ατβρ, ηκβίς εττ' όΧίθρω καΐ συ και μήτηρ 
σάθβν. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

οικτρά ττάσγετον Βυ ουσαΐ' Ββινα Β' Ά'^αμβμνων 
€τ\η. 

' ΟοιηρβΓζ : ίοΓ τίν' «ϊχί ο£ Μ88. 
84 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ,Ιδ 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕίΤΗΑ 

\\ΊιηΙ Ιΐΐ6 ΓΡαδοη ? λΥΗπΙ; ανοη<5Ϊιι§ Οοηιοη (Ιπνο5 
Ιιϊιη Ιο ίΐιε δίη ? 

ΟΙ.Ο δΕΠνΑΝΤ 

Οταοΐβδ, 35 Οαΐοΐιαδ δηγβΐΐι, Ιΐιαί ίΐιο ΙιοβΙ Γπαγ ρΗ53 

ΐΙΐΟ 863. 

αΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

\\Ίιί11ΐ6Γ ? νν'οε ίοΓ ιηβ^ ίοΓ Ιΐιοε^ Λνΐιοδβ ίαΐΐιον \\•3ϋ:$ 

Ιο ηιανάει- Ιΐιεε ! 880 

ΟΙ,Ο δΕΗν.ΛΝΤ 

ϋηΐο Όπι-οΐ.ιηιΐδ' Ιιηΐΐδ, ΐΗαΙ Μοηείαυδ ηΐίΐγ 1)πη§ 
ΙΚΊοη Ιιοιηε. 

ΟίΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

ίΐ.ι ! 18 Ηείεη'δ Ηοηιε-νεΙαι-ηϊη^ ίι•αιιο•1ιΙ; \νϊί1ι Ιρ!ιϊ- 
^^«ηεϊίΐ'δ άοοηι ? 

ΟΙ.Ο δΕΚνΑΝΤ 

ΤΗου 1ΐ3δΙ αΐΐ : Ιΐιβ δΪΓβ Λνίΐΐ 63οηβθ6 ΐΐι^ ο1η1(1 ίο 
ΑιΊοιηίδ. 

ΟΙ-ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Αικί Ιΐιβ ηΐΗΐτΐβσβ ηΐ3(ΐ6 Ιΐιβ ρνείεχΐ ! — (1ΐ'6\ν ηιε 
ίΐΌηι ηΐ)^ Ιιοιηο ίο ίΐιίδ ! 

01.0 δΕΚΥΑΝΤ 

δο ΙΗηΙ ΐΗοα δΙιουΜδΙ ^Ιβάΐν 1)ήηο; Ιΐιγ οΐιϊΐίΐ Ιο 1)6 
ΑοΙιϊΠβδ' Ιινίύε. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤηΑ 

Ώαιίί^ΙιΙεΓ, ίο οΐβδίι-αοΐϊοη οοηι'δΐ Ιΐιου^ Άϊ\ά ίΐι^ ηιοίΗβΓ 
αϊ; ύ\γ δίάε ! 

ΟΙ.Ο δΕΠΥΑΝΤ 

ΡίΙεοιίδ Ιοί; ϊδ Ιΐιΐηε, ίδ ΗβΓδ, βικί 8\νίιι1 ά&βΛ ίΐιγ \οτά 

6583ν€(1. 85 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2τΡΑ 

όΐγομαο ταΚαινα, δακρύων νάματ' ούκβτι στεγω. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
€Ϊ7Γ€ρ αλ'γβίνον το τ€κνων στβρομβνον, Βακρυρρόβι} 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
890 συ δε τάδ', ω 'γερορ, ττόθβν φης βΙΒβναι, ττίττν- 
σμβνο^ ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ΒέΧτοι^ (ύ'χόμην φβρων σοι ττρος τα ττρίν '^/β'γραμμβνα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ουκ εων ή ξνγκβΧβύων τταΓδ' ά<γβιν θανονμβνην ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

μη μεν οΰν ά'γβίΡ' φρορών ^αρ έ'τυγε σ09 ττύσίς 
τοτ €υ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κατα ττως φύρων <γ€ ΒέΧτον ουκ βμοί ΒίΒως 
Χαβύν ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
Μ€ϊ^€λ€ω9 άφείΧβθ' ήμά<;, δς κακών τώνΒ' αίτιο<}. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ τ£κνον ^ηρτίόος, ώ τταΐ ΐΙηΧβω^, κΧύβί,ς τάδε / 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 

€κΧυον οΰσαν άθΧίαν σε, το δ' ε/40ζ/ ου φαύΧως 
φβρω. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ιταϊΒά μου κατακτβνούσι σοΐς ΒοΧώσαντβς ^άμοις. 
λΥβίΙ ; ίοΐ' σηρομίν-ην ^ακρυρρο(Ίν οί Μ88. 

86 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αϋΐ.15 

ΟίΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΛ 

\ν'ο€ 18 ηιβ ! ϋηίΐοηβ ! Τΐιε ίουηίαΐιΐδ ο£ ηΐ}^ Ιεανδ 
ηΐίχ}^ ηοΐ 1)6 δ1α}^6(1 ! 

ΟΙ.Ο δΕΙίΥΛΝΤ 

Ιί' Ίϊδ ρίΐΐη ίο 1)0 ΙίενοίΊ οί οΐιίΐάι-οη, Ιοί ίΐιε Ιεαν-ίΐοοίΐ 
ΗοΛν. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Ναγ, Ι)ΐιΙ αηοΐεηΐ, λνΐιεηοε ΙίΛβΙ Ιιεανοί ϋ, 5Άγ&Βί ίΐιοη ? 

Ηολ\• (Ιοδί ΐΗοα Ινηολν ? 890 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

\νΊΐ1ι α ΙεΙΙενΙουοΙιίη^ ΙΙιβΙ&ί'ονεΙΐιηολνηΙΙεη,ΙιβδΙβά Ι. 

ΟΜ'ΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

ΟουηΙει•ηιαη(1ίη§, οι• ι•6-αΓ§ίη§ ιηε Ιο 1)πηβ• ηι^ οΗΐΜ ϊο 
(1ΐε? 

ΟΙ,Ο δΕΒΥΑΝΤ 

Να^; ί"θΓΐ)ί(1(1ΐη§ Ιΐιεε Ιο 1)ΓΪη§ ; ίον ΐΗβη Ιΐι^ 1οι•<1 \ν&3 
δοαπά ο£ Λνΐΐ;. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

\νΗ^ Ιΐιεη, Ιίεαηη^ δυοίι ά δΟΓοΠ, ίο ηιε άΐίΐδί; ηοΐ; (Ιεΐίνει* 
ίί? 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Μεηεί&αδ δηαίοΐιεά ίΐ ίΐΌΐη ιηε, οαιίδε οΓ ηΙΙ ίΐιεδε 
ιηίδεηεδ. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

^11^1(1 οί ΤΗεϋδ, δοη οί Ρείεαδ, ΙιεαΓεδΙ Ιΐιου Ιΐιεδε 
ΐηίαηιΐεδ ? 

ΑΟΙΙΐυ.Εδ 

ΥοΆ, 1 Ηε&Γ Ιΐΐ)^ 8θΓΓθ\ν, 1101• ηι^ ρανί ΐΗερεΐη Ι Ιβηιείγ 
1)ε&Γ. 

ΟΙ,νΤΓ,ΜΝΕδΤΒΑ 

Τΐιε^ "ννϊΠ δία)^ γπ^ (Ιαυ^Ηίει•, δε11ϊη§ Ι.ΐιϊηε εδρουδαΐκ ίον 
α δηαΓε ! 87 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΥ5 

α€μφομαί καγώ ττόσβι σω, κούγ^ άΐΓ\ω<ί οντω 

φβρω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

900 ουκ ετταιΒβσθησόμβσθα ΊτροσίΓ^σβΙν το σον ηόνυ, 
θνητο•^ €κ θβά^ Ύ^^ώτα• τι, ιγαρ εγώ σεμνύνομαι ; 
ΤΓβρΙ τίνος στΓουΒαστβον μοι μάΧλον η τέκνου 

Ύτερι ; 
αΧΧ' αμυνον, ώ θεά<ζ τταΐ, ττ) τ εμτ} Βυσττραξία 
τγι Τ€ Χε^θείσϊ] Βάμαρτι στ}, μάτην μεν, άΧλ' όμως. 
σοΙ καταστεψασ' εηω ην η^ον ώς '^/αμουμενην, 
νυν ο εττί σφαλάς κομίζω• σοι ο ονειοος ιξεταί, 
όστις ουκ ημυνας' ει γαρ μη ηάμοισιν εζύ^ης, 
αλλ' εκΧηθης <γοϋν ταλαίνης παρθένου φίλος 

ΤΓοσις. 
ττρος ηενειάΖος Βε, ττρος σης δεξιάς, ττρος μητερος• 
910 όνομα ^αρ το σον μ άττώΧεσ', ω σ' άμυναθεΐν 

χρεών, 
ουκ εχω βωμυν καταφυ'γεΐν άΧΧον η το σον ^γόνυ, 
ονΒε φίλος ον8εις ττελα μοι• τα δ' Αγαμέμνονος 

κλύεις 
ώμα καϊ ττάντολμ'• άφΐ'/μαι δ', ωσττερ είσοράς, 

ιγυνη 
ναυηκον στράτευμ' άναργον καΊτϊ τοις κακοΐς 

θρασύ, 
χρηοΊμ,ον δ', όταν θέλωσιν. ην Βε τολμ^ησ^ς συ μου 
χ€Ϊρ' ΰττερτεΐναι, σεσώσμεθ'• ει δε μή, ου σεσώ- 

σμεθα. 

Χ0Ρ02 

Βεινον το τικτειν κολ φέρει φιλτρον με'γα, 
ττασίν τε κοινον ο)σθ' ύπερκάμνειν τέκνων. 

88 1ΡΗΙ0ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

\νΓοΙ:1ι ηηι Ι ίΐ^ΗΪηδΙ Ιΐιν 1ογ(1 : Ι οοιιηΐ ΐΐ ηοΐ β. Ιϊΐΐΐο 
ίΐιίη^^. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ι λνϊΐΐ ηοΐ ίΐιϊηΐν δΐιαηιε ίο ΐ3θΛν•πΐ6 άολνη υηΐο 1;1ι)γ Ιίπεεδ 900 

Ιο οΗησ^ — [ρνϊάβ Ιο ηΐ6 ? 

Μονίαΐ ιιηίο οΙιϊΙΛ ο£ Οο^άρδδ : — Λνΐιαΐ; ΐδ ηΐΗΐΐΌΠ- 
ί,ο. ίοΓ Λνΐιοηι αΐιονε ηι^' άβϋσίτ^ει• δΐιοιιΐά Ι 1;ιΙ)οαι• ΐη- 

δΐηηΐΐγ ? [ραΪΓ 

ΛΙι. 1)6 ΐΐιοα, Ο ίτο(1ιΐ6δ5-1)θΓη, ρνοΙβοΙοΓ ιιηΙο πιλ' άβδ- 
Λικί ιιηΙο 1:ΙιοηΊαί(1οηη£ΐηΐ€(1ΐ;1ΐ}Ί)ηί1θ.Ηΐ1ν;πη1_ν11ιου^1ι 

ίί; λνβΓο. [1)η(1ο Ι οβηιε — 

Α11 ίοΓ Ιΐιο»; Ι ΛνΓοαίΙιεά 1ι6Γ ; ΐ6»(3ϊη§ 1ιει• Ιο 1^6 ΙΗλ' 
Οιηιο ίο δίαιισίιίοι- Ιοαάϊησ Ιιετ ! — οη Ιΐιεε δΐιηΐΐ ίαΐΐ 

ΐ'ί?ρΐΌ£ΐο1ι'δ δΐιαηιε, [Ιϊηΐνεά ϊη ηΊαιτϊασε-ΐϊεδ^ 

\νΐιο άιάδί δίπ^υ 1ΐ6ΐ• ηοΐ ; ίοι* ίΙιοιι^Η ^-ο ηβ'βΓ ΛΛ•ει•6 
Υί'Ι: ΐΐΐθ Ιιηρίθδδ ηιαΐάβη'δ 1ιιΐ5ΐ)ίΐπι1 ΛναδΙ Ιΐιοη οίΐΐΐβοί ΐη 

ηη^' Λνϊδβ. [ίΐείίν Ι — 

Βν ίΐιν 1)6»ι•(1 Ι ρτΆγ, Ιΐιν η§1ιί Ιι&ηά, 1)7 ϊΐιγ ηιοιίιεΓ'δ 
δίηοε ίΐιν πηπιο Λνβδ ηιΐηε ιΐΓκΙοϊηο;, δεε ΐΗ^' ηαηιβ ιιη- 910 

ίίίπιϊδίιεά 1)6. [ΐ;ι•6δδ. 

Αΐΐ&ν Ιιανο Ι ηοη6 Ιο ίΐεε ίο, δανβ Ιΐι^ Ιίηεε^ ϊη ηιν (Ιΐδ- 
ΝοΙ α ίπεηίΐ ΐδ ηεαν. Οί" Α^αηιεηιηοη'δ οι-αεί ι•εο1ίΐ6δδ- 

η6δδ [άοδί; ΙιεΗοΙά, — 

ΤΙιοα ΙΐΗδί Ιιεαί'ά ; αηά Ι «ηι οοιηε — α Λνοιηαη, 3δ ΐΐιοιχ 
ϋηΐο Ιΐιίδ ΛΓΓα^ οί" δε&ίοΐΐί, Ι&λνίεδδ, αηά Ιο ενίΐ 1)ο1(ί, 
Υεί, δο Ιΐιεν 1)6 Λνΐ11ίη§<, δίΓοη^ ίο Ηείρ. 1ί Ιΐιοη 1)υ1; 

ο1;ΐΓ6 εχίεηοΐ 
Ο'εΓ ηιϊηε 1ιε<ΐ(1 ίΐιϊηβ ΙΐΗπά, οαΓ Ιίίε ΐδ δ&νεά ; ϊ£ ηοί, 

οιΐΓ Ηίε Ηαΐΐι εικί. 

ΟΗοκυδ 
Μίίτΐιΐ:)^ 13 ιηοΙΙιει-Ηοοά, οί ροΐεηΐ δρείΐ : 
ΑΙ ι ηιοΙ,ΗεΓδ ίοΓ α οΐιϋά'δ Ιϊίε Λνϋΐ β^Ηί 1ιαι•(1. 

89 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1Δ1 ΑΧΙΛΛΕΥ2 ύψηΧόφρων μου θυμός αϊρβταο ττρόσω' 
920 βπίσταταί δβ τοις κακοΐσί τ' άσ-χ^άΧαν 
μετρίως τ€ γαίρειν τοίσιν β^ω^κιομβΡΟίς. 
\ζ\ο<^ισμίνοί ^άρ οι τοίοίΒ' είσΐν βροτών 
ορθώς Βίαζήν τον βίον γνώμης μετά. 
βστιν μεν ονν 'ίν ή8ύ μη Χίαν φρονβΐν, 
εστίν δε γβ^Ίτου -χ^ρήσιμον "γνώμην εχειν. 
ε<γώ δ' εν άν8ρ6ς ευσεβέστατου τραφείς 
Χείρωνος, εμαθον τους τρόττους άττΧούς ε'χειν. 
καΐ τοις ΆτρείΒαις, ήν μεν η^ώνταί καΧώς, 
ττεισόμεθ'" όταν 8ε μη καΧώς, ου ττευσομαι. 
930 αλλ' ενθάΒ' εν Τροία τ' εΧευθβραν φνσιν 
παρέχων, "Αρη το κατ εμε κοσμήσω Βορί. 
σε δ', ώ τταθούσα σγετΧια ττρος των φιΧτάτων, 
α Βή κατ άνΒρα 'γΐ'γνεται νεανυαν, 
τοσούτον οίκτον ττεριβαΧων καταστεΧώ, 
κούτΓΟτε κόρη σή ττρος ττατρος σφαψίσεται, 
εμη φατισθεΐσ'• ου ^αρ εμττΧέκειν ττΧοκα'ζ 
βγω ιταρέζω σω ττοσει τούμον Βέμας. 
τοΰνομα '^άρ, ει καΐ μη σίοηρον ηρατο, 
τούμον φονεύσει τταΐΒα σήν. το δ' αϊτιον, 
940 ττόσις σός' ά'γνον δ' ούκέτ' εστί σώμ' εμόν, 
ει Βι' εμ' οΧεΐται Βίά τε τους εμους Ύαμους 
ή Βείνα τΧάσα κούκ ανεκτά τταρθενος 
θαυμαστά δ' ώς άνάξι ήτιμασμένη. 
εγώ κάκιστος ην άρ' Αρχείων άνήρ, 
εγώ το μηΒεν, Μ,ενελεως δ' εν άΐ'Βράσιν, 
ώς ούγϊ ΤΙηΧέως, αλλ' άΧάστορος γ6γώ<?, 
ζϊττερ φονεύσει τούμον όνομα σω ττόσει. 
μα τον Βι' ύ<^ρών κυμάτων τεθραμμένον 
^ηρέα, φντουριγον ©ετιΒος η μ' ε'/είνατο, 

9ο ΙΡΗΙΓίΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Μγ Λνΐιοΐο δΟϋΓδ ο1ιΐν;ν1ι•ν ϊδ Ιο αοϋοη δϋιτβοί : — 

ΥοΙ ΙιηίΙι ηιγ δουΐ ΙΰΛπιϊ; ίειηρεί'αηοε ΐη ^ηοί" 920 

ΡοΓ ίΐΌΐιΙίΙβδ, Ηΐκΐ Ϊη ^ον ίοΓ Ιι-ίιητιρίΐδ \νοη : 

Γοι• δαοΐι ηιΐ'π αι•6 Ι))^ Γεπδοη δοΐιοοίεά Ιο ραδδ 

ΤΙίΓουβ^Ιι Ηίΰ Λνεΐΐ^ ϊη οοοΐ ^ικ1§^η^ηι δΡίΓ-νεΙΐαπΙ: ; — 

ϊηιο, ραίιι δοηΐιΊίηιβδ τελναπίδ ΐΗε ονει•-\νΐδ6, 

Υεί οίί οί' δε1ί-ι•ε1ϊαηοε ρνοΠί εοιηεδ. 

ΡοδΙει•ε(1 \)γ €1ιεΐι•οη, οηε Ιΐιαΐ ίε&ΓοΛ Οο(3 ηιοδί, 

λΥαδ Ι, ίχηά ΙεΗνηεά Ιο Ιι•εΛ(1 ηο Ιοι-Ιαονίδ ΛVί1^δ. 

Αηά Αΐνεαδ' δοηδ^ ΐ£ π^ΗΐεουδΙγ Ιΐιε^ Ιεαά, 

\νί11 Ι οΐίε^ ; είδε \νϊ11 ί ηοΐ ο1)ε}\ 

Ηενε, ;ΐδ ίη ΤΐΌγ, Ι'Π Ιίεερ ηιε ίνεε ηιαιι δϋΐΐ, 930 

Αικί, αδ Ι ιπη^^, ΛνΐΠ ^Γίΐοε α Ηεΐ'ο'δ ρανΐ. 

ΊΊιεε, Ιηίΐν, οαΙι•3ο•ε(1 1)γ ιΗγ πεανεδί Ιίϊη, 

\νϊ11 Γ, δο ίίΐΓ ηδ δΐιοΐι γοιπι^^ οΐΐίΐηιρΐοη οαη, 

Κί^ΐιΐ; ; δο δΗαΙΙ ηιγ οοηιρα,δδϊοη Ι^αείνίει- ίΐιεβ. 

Νε'ει• Ι)^ Ηει• ίπίΠεν δίαίη δΐιαίΐ" 1)ε Ιΐιγ οΐιίΐά, 

Οηοε εαΐΐεά ηιγ Ιιπείε. Ι ΛνϊΠ ηοΐ 1(.•ικΙ ιη^δείί 

Το 1)ε Ιΐΐ}^ ΙοΓίΙ'δ Ιοοΐ ΐη Ιήδ δΐιΙ)11ε ρίοΐ,δ ; 

Είδε ηιγ ηιει•ε ηαιηε, 11ιοιΐί>1ι ϋ Ικινε ίΐινιννη ηο 

δΛνυι•(1, 
51ΐ£ΐ11 δΐίΐγ ΐΐιγ οΙαιίί^ΙιΐεΓ : — αηά Ιΐιε οαυδε Ιΐιενεοί 
Τΐιγ Ιοί'ά ! Μγ νει•}' Μοοά Λνει•ε ηιαί'ίΙεΓ-ΙαΐηΙεά^ 940 

Ι£ ίΐιϊδ πιαΐ(1, δΐιίίενΐη§ λΥΓοη^^δ ϊηίο1ει•&1)1ε^ 
Ροΐ' ηιγ δίΐΐίε αηοΐ ηΐ}^ ηιαιτί^^ε 1)ε (ΙεδΐΐΌ^εά, 
ννίΐΐι ουίΓ&^ε ρ;ΐ8ΐ, Ιΰεΐΐεί αηηιεηΐεά. 
δο Λνει•ε Ι Ιίίΐδεδΐ αηιοη^ Αι•^ϊνε ηιεη, 
Α Ιΐιίηο- οί' ηοιχοΐιΐ, — αηά Μεηείαυδ ά τηαη ! — 
δρηπιο- οί ηο Ρείεαδ^ 1)υΙ δοηιε ν^η^εαηοε-ίϊεηοΐ, 
Ιί' ηΐ)' ηαηιε δΐιαίΐ άο Ιιιιΐοΐιεί'γ ίοΓ ΐΗγ ΙοΓά ' 
Νο, 6}Γ Ιΐιε ίοδίεΐ'-δοη οί Οοεαη'β Λνανεδ, 
Νενευδ, ΐΗε δΪΓε οί' ΤΙιεΙίδ Λνΐιο 1)&ι•ε ωε, 

91 , ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΤ 

9δΟ ούχ ίίψζταί σή<; θνγατρος Ά'γαμεμνων αναξ, 

ονΒ' 619 άκραν χ^ΐρ', ώστ€ ΐΓροσβαΧζΙν ττέττΧοις• 
η "ϊ^ίττυΧος ίσται ττόΧίς όρισμα βαρβάρων, 
οθβν τΓζφύκασ οι στρατηΧάται Ύ^νος, 
Φθία<ϊ δε τοΰνομ ονδαμοΰ κβκΧησβται. 
'πικρού'ζ δε ττροχ^ύτας γέρνιβάς τ €νάρ^€ται 
Κάλχας ο μ/ιντι^. τις• δε μάντις βστ' άνήρ, 
δ<? ολίγ' άΧηθή, ττοΧΧά δε ψζυΒή λε'γεί. 
τυχ^ίύν, όταν δε μη τνχ^τ], δίοίχεταί. ; 
ου των ιγάμων βκατί — μνρίαί κόραί 

%0 θηρωσι Χβκτρον τούμόν — βϊρηται τόδε• 

αλλ' ύβριν βς ημάς ϋβρισ' Αγαμέμνων άναξ• 
χρην δ' αύτον αίτβΐν τούμον ονομ' βμου πάρα, 
θήραμα τταίδός• η ^^Χυταίμνηστρα δ' βμοί 
μάΧιστ' έπβίσθη θν^ατερ' €κ8ούναΰ ττόσει. 
'έΖωκά τάν "ΈΛΧησιν, βί ττρος "ΐΧιον 
€ν τωδ' βκαμνβ νόστο<;• ουκ ηρνούμβθ' αν 
το κοινον αΰξβιν ων μβτ' βστρατβυόμην. 
νυν δ' ούΒβν βίμι, τταρά <^/β τοις στρατηΧάταις, 
βν εύμαρεΐ τε 8ράν τε καΐ μη 8ράν καΧώς. 

970 τ^χ' εΐσεται σίδηρος, ον ττρίν εις Φρύ^ας 

εΧθεΙν, φυνου κηΧίσιν αίματος χρανώ, 
εΐ' τις με την σην θυηατερ εξαιρησεται. 
άΧΧ' ησύχαζε• θεός ε'γώ ττεφηνά σοι 
μέγιστος, ουκ ών• άΧΧ' όμως '^ενήσομαι. 

Χ0Ρ02 

εΧεζας, ω τταΐ ΥίηΧεως, σου τ άζια 
και της εναΧίας δαίμονος, σεμνής θβοΰ. 92 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΛ ΑΤ Αυΐ.15 

Κϊη^ Α<ί;3Γηοιηηοη δΙι&Π ηοΐ ίουοίι Ιΐιν ο1)ΐΜ — 950 

ΝοΙ οπ 1\ίη• ιόΙ)€ ίο Ιαγ α Γιη<ξοι•-ϋρ ! 

Εΐ80 1ια1ί-1)αι•1)Ηΐ•ϊο δϊρ}•1α5 ^ Λνεΐ'β α οϋγ, 

\νΐκΜΐ06 δρΓΛπ^ Ιΐιρ, Ιίηε οί" γοηάεν Λν&Γ-οΙιϊοίδ' 

1ΐ011ίϊ6, 

Αικί ΡΙιΐΗΪΗ'δ ηαιηο λνεΓβ ηολνΙιοΓο η&ιηεά οί ιηεη. 

Ηίδ ηιεαΐ, Ιιΐδ Ι&νεΐ'-ίΐνορδ ο£ δβοπβοο, 

Οίΐ1οΗ.ΐδ Ιΐιε δ^ρι* δΐι»!! ηιο ! λΥΙκιΙ ίδ η δ66ΐ• ? 

Α ηιηη λνΙιο δρβίΐΐίδ ίοΛν ίναΐΐΐδ, 1)υΙ. ηιαπ}• 1Ϊ6δ, 

\\Ίΐ{•η Ιιΐδ δΗ&ίΙδ Ιιϋ, \ν\\ο ίδ Γϋϊηεά ίί Ιιε ιηΐδδ. 

Ιΐ ίδ ηοΐ ίοΓ Ιΐΐ6 Ιϊποΐε'δ δαίίε — 1)ΐ•ΐ(1εδ υηΙοΜ 

Αι•ε εα§ει• ίοΓ ηιίηε Ηίΐηοΐ — ΙΗηΙ; ίΐιϊδ Ι δαγ. 960 

Βιιί Κϊη^ Α§ίΐηιεηιηοη Ικιΐΐι ϊπδυΗεά ηιε. 

Η ο οασίιΐ; Ιο Ιιανε πδίνεά ηιγ ηβιηε'δ ιΐδβ ίίτδΐ 

οΓ ηιε 
Το ΐΓΗρ Ηίδ ο1ιί1(1. €ΙιίεΗ^ ΙΙιγοιι^Ιι Ιπίδί ϊη ηιε 
Ρίοΐ ΟΙγίεηιπεδΙι-α νΐεΜ 1ιει• Ιοί'Λ 1ιει• οΙαιι^ΗΐεΓ. 
Ι Ιιαοί ^];ι•3η1;εο1 Ιΐιϊδ Ιο Οι-εεοε, ΐί" οηΐγ δο 
Τΐιε νονησο ΐο Τιό}' ηιϊ§1ιΙ \)&, — 1ια(1 ηοί; ΓεΓυδείΙ 
Το αϊ(1 ΙΙιεΪΓ οαιίδε Λνϊΐΐι λνΐιοηι Ι ηιανεΐιεά ίο Λν&Γ. 
ΒϋΙ ηοΛν ΐη ^οη οΙιΐεΓδ ε^εδ Ι αηι &δ ηου^ΐιΐ : 
Το Ιιοπϋΐη• ηιε οι• δΐιαηιε πιε ϊδ &11 οηε ! 
δοοη δΐΐίΐΐΐ ηΐ}' δ\νοι•ί1 Ι^,ηοΛν — ει•ε ίΐ ^ο ίο Ύτογ 970 

Ι ΛνίΠ άίδΐ&ϊη ϋ Λνί1;1ι {1ε&1;1α-(1ε\νδ ο£ ϋΐοοά — 
Ιί <αηγ ηΐΛΠ δΐιαίΐ ΛνΓεδΙ; ίΐΌπα ηιε ΐΗγ θ&υ,ε^ΙιίεΓ. 
ΟλΙπι ΐΗεε : αδ δοηιε Οοά είτοη^ ίο δανέ Ι οοηιε, 
Τ1ιου§1ι Ι 1)ε ηοηε ; }•εΙ; λνΐΠ Ι ρΐ'ονε ιηε δυείι. 

ΟΗοηυδ 

Τΐιοα δρε&ΐνεδί, δοη οί Ρείευδ^ ΛνοιΊΐηΙν 

Οί ίΐιεε, &η(1 οί ΐΐιε δεα-1)οηι Οοάάεδδ (Ινεαθ. 

1 Ιη ΙνΥίΙία. ΤΗε ΟΓββΙί, ϊη νίε^ν ο£ α11 ίΐιαί. Ιΐιε -ννοΓά πίίλυ 
ΐηιρίίβιΐ Ιο Ιήιη, βοοι-ηβί! ίο αρρίγ ϋ Ιο Λνΐιαΐ, 1ιβ Γο^αι-εΙβά α3 
ηιΟΓβ οοΐΐβοΐΐοηβ οί (1\νβ11ΐη§8 οί 86Πΐί-8αν£ΐ§63. 

93 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
φβύ' 

7Γω9 άν σ ίΐταινβσαίμί μη \ίαν λόγοί9, 
μη^' €νΒβως τοίιΒ' άττόλΑσαιμι την χάριρ ; 
αίνούμβί'οι ^αρ ά^αθοΙ τρόττον τινά, 

980 μισοϋσί τον<; αΐνοΰντα^, ην αίνώσ' α'^αν. 

αίσ'χύνομαί δε τταραφβρονσ' οικτρούς Χό^ονς, 
ίΒία νοσούσα" συ δ' ανοσο'ζ κακών γ' βμών. 
«λλ' ονν έ'χβί. τοί σχ^ημα, καν αττωθβν η 
άνηρ ό χ/3ί;στ09, Βνστνχονντας ώφβΧβΐν. 
οϊκτβιρβ δ' ημα^• οικτρά ^γάρ ττβττόνθαμβν. 
η ττρώτα μέν σβ ^γαμβρον οίηθάσ βχβιν, 
κβνην κατβσχον ελττιδ'• €ΐτά σοί τάχα 
ορνι^ η^νοίτ αν τοΐσι μ^Χλονσιν '^/άμοι.•; 
θανονσ' έμη τταΐ';, ο σβ φυΧήξασθαο χρεών. 

990 αλλ' €11 μβν άρχά'; βιττας, βΰ δέ καΐ τέΧη' 

σου ^άρ θβΧοντος τΓαΐ<; ζμη σωθήσεται. 
βουΚβι νίν Ικίτίν σον ττβρι,τΓτύξαι. γόζ^ι/ ; 
άτταρθβνβυτα μεν ταδ'• εΐ δε σοί Βοκβΐ, 
ήξβι, 01 αίοονς ομμ βχουσ βΧβυυβρον. 
βΐ δ' ου τταρούσης ταύτα τβύξομαι σίθβν, 
μβνέτω κατ οϊκου^• σβμνά <^άρ σβμνννβταί. 
0/ίί.ως δ' όσον γε 8υνατον αΙΒβΐσθαι χρεών. 

ΑΧΙΑΛΕΥ2 

συ μητ€ σην τταΐΒ' ε^αγ' οψίν ε69 βμην, 
μητ 669 οΐ'€ίΒο<ί άμαθες βΧθωμβν, ηΰναΐ' 
1000 στρατός <γάρ αθρόος άργος ων των οίκοθεν 

Χεσχας ττονηράς καΐ κακοστόμους φιΧεΐ. 
Ίτάντως δε μ' Ικετεύοντες ηξετ εΙς ϊσον, 
εϊ τ' άνικετεύτως• εΙς εμοϊ ιγάρ εστ' ά'γών 94 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΟΕΙδ 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

ΙΙοΛν οηη Ι ρΓαίδβ Ιΐιοο, αηθ ηοΐ ον6ΐ•ρΓ&Ϊ56, 

Αικί γοϊ ηοΐ ιιιαι• Ιΐιο §Γαο6 1>γ δϋηί 11ΐ6ΐ•6θί"? 

Κυι• §οο(1 ιηεη ρΓαίδοά άο ΐη α ηιαηηει• Ιι&Ιβ 

ΤΙιο ρι-ϋίκει* ΐί 1ΐ€ ρΓΗίβεΙΙι ονεηηαοΙιΛ 980 

Ι Ι3ΐυδ1ι Ιο Ιΐιηίδΐ οη Ιΐιεε ιη3' ρΐΐεουδ Ιαΐβ. 

Μ}' ρΗίη ΐδ ηηΐηο ; ηιΐηε &η§υϊδΗ Λνηη^δ ηοΐ ΐΗεο. 

ΥεΙ ΐδ ϋ; ηοΙ)1ν (Ιοηο, Λνΐιεη ίνοιη Ιιΐδ Ιιεί^ΐιϊ; 

ΤΙιο σοοά ηΐΗΠ δίοορδ Ιο Ηεΐρ Ιΐιε δίπόΐνεη οιιεδ. 

Ρϊίγ ιηε, £οι• ίη ρίΐεοιίδ οαδε ίπη Ι, 

λνΐιο^ ίίι•δ1;, Ηαά (ΪΓβηιηεθ ίΠηΙ Ιΐιοα δΙιοϋΜδΙ λνεά ιη^ 

ο1ιΐ1(],,— 

ν^ίη Ιιορο ΛνΗδ ηιϊηε ! — ηεχΐ, 1ι&ρ1}' αηίο ΐΗεε 
111 οηιεη ί"οι• ΐΗγ 1)πο1&1 γεϊ Ιο οοηιε 
δ1ιοιι1(1 1)ε ϊηγ οΐιίΐοΐ'δ (ΙεαίΗ : Ιβΐίε Ιΐιου Ηεε(3 

ΙΙιεΓεοί. 

νν^εΐΐ δραΐνεδί Ιΐιου, Ιΐιε βι•δΙ Ιΐιϊη^δ 3δ Ιΐιε ΙβδΙ. 990 

Ι'ον, ϊί Ιΐιου \\'ϊ11 α, δΐιαίΐ ιη}^ οΙιίΜ 1)ε δανεά. 
λλ'οαίίΐδΐ ίΐιου δΗε οΐίΐδρεά Ιΐιν ΙνΓεεδ^ & δυρρϋαηΐΡ 
Νο ηιαϊίΐοη'δ ραιΊ Ιΐιΐδ — γεί, ί£ Ιΐιοιι Ιΐιίηΐν \νε11, 
81ιε δΐιηΐΐ οοηιε, ϋίϋη§ ίηηοεεηΐ ίΓ&ηΙν ε^εδ. 
Βηΐ; ϊί \νίΐ1ιουί; ΗεΓ Ι ιη&7 Λνϊη ηιγ δυίΐ;, 
Ιη ηι;ιί(1εη ρη(1ε ΙεΙ 1ιει• αΙ)ί(1ε λνΐΐΐιίη : 
ΥεΙ ηιοοίεδί^ 1)θΛνδ ίο \\ΆΥά ηεοεδδΐΐγ. 

ΛεΠΙΙ.Ι.Κ3 

Νλ^, Ιίππσ ηοΐ ίοΓίΙι ίΐιγ (ΐΒυ§1ιΙεΓ ΐη ηΐ}»^ δί§1ι1;, 

ΝοΓ, Ιαάγ, ΓΪδΙί -ννε Ιΐιε τερΓοαεΙι οί" ίοοίδ : 

Ροι• Ιΐιϊδ 1]π•οη^ε(1 Ιιοδί, οί" &1Ι Ηοηιε-ΐΓ&ηιηιεΙδ £ι•εε, 1000 

Ι^νεδ ενΐΐ 1)ηΙ)1)1ο οί' ηιαίΐείουδ Ιοη^υεδ. 

Ιη αη^ Λνϊδε ίΐιε δηηιε εηά δΐιαίΐ }'ε §αίη 

ντΆγΐΏξ ον ρΓβ^ειΙεδδ ; £ογ οηε ηιίσΐιίγ δΙηΓε 

' Εχοε38Ϊν6 ρΓαϊδβ λν£ΐ5 Ι36ΐ)βν6(1 Ιο ρΓονοΙίβ Ιΐιβ Οοοίδ' 
3θ£ΐ!ου8γ, Ηβηοβ ηο ΐΓϋβ ίΓΪδηά νοαίά ίηί1η1§β ΐη ϊί. 

95 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

μβ'γιστο'; υμάς βξατταΧλάξαί κακών. 
0)9 €ν 7* άκουσασ' ϊσθί, μη ΛίτβνΒώς μ' βρβΐν 
ψβνΒή Χάγων δέ καΐ μάτην Ιηκξ.ρΊομΜν 
θάνοιμι• μη θάνοιμι δ', ήν σώσω κόρην. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

οναιο συρβ-χώς Βυστνχ^ονντας ώφέΧών, 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

άκουβ ζή νυν, "να το ττρα'^/μ βχ^^] καΧώς. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
1010 τι τοΰτ €λ6^α9 ; ως άκονστβον '^ί σου. 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 
ΤΓβίθωμβν ανθίς ττατβρα ββΧτίον φρονοίν. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κακός τίς εστί καΐ \ιαν ταρββΐ στρατόν. 

ΑΧΙΑΑΕΤ2 

άλλ' οί λόγοί γε κατατταΧαίονσιν φόβους} 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ψυχρά μίν εΚιτίς• 6 τι δε χρή μβ Βράν φράσον. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
ίκ€Τ€ν' εκείνον ττρώτα μη κτβίνβιν τεκνα' 
ην δ' άντίβαίντ), ττρος €μβ σοι ττορευτβον. 
€1 ^άρ το χρηζον βττίθβτ, ου τούμον χρεών 
χωρεΐν εχεί, <γαρ τούτο την σωτηρίαν. 
«άγω τ' άμβίνων τνρος φίΧον '^ενησομαι, 
1020 στρατός τ αν ου μεμψαιτό μ', €ΐ τα ΤΓρά^/ματα. 
ΧβΧοΎΐσμβνως ττράσσοιμι μάΧλον ή σθβνβι. 
καΧώς δε κρανθίντων ττρος ήΒονην φίΧοις 
σοι τ αν γένοιτο καν εμοΰ χωρίς τάδε. ' ΜΐΙδβΓΕΥβ : ίοι• Κό'/ου! οί Μδ8. 9^ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ.Ιδ 

λν,ΊΪΙδ 1116^ — ίΐΌπι ενΐΐ Ιο (Ιοϋνοι• γοιι. 

(Ιιιο ί1ιϊιι<ί 1)0 51ΙΓ0 Ιΐιοπ 1ι;ΐίίϊ, Ιιαηπΐ -Ι ΛνϊΗ ικ)1; Ιϊρ. 

Ιί' Πγ ι (Ιο, ογ ηΐ()οΙ< γοιι, ηι,ιγ Ι (ϋο, 

Λ 11(1 (ΐπΐν ^16 ηοί, ίί" Ι δανέ Ιΐιε ιηηϊιΐ. 

ϋΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΕΛ 

Ηοηνοιι 1)1ί;53 ίΐιεε, Λνΐιο δΐίΐΐ δυοοουΓβδΙ Ιΐιε (ϋδ1ι•655ε(1 ! 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Νο\ν• 1ΐ€3Γ ηιε, ΙΙι&Ι Ιΐιο πΐίΐΙΙβι• λνοΐΐ η\Άγ ερεεθ. 

ΓίΥΤΚΜΝΕδΤΙΙΛ 

^^Ί1ηι; ιηεΗηεδί ίΐίου ? Ι ηεοοίδ ιπιΐδΐ ΙίκΙ Ιο Ιΐιεε. 1010 

ΛΟΗΙΙ,Ι,Εδ 

1>εΙ 113 Ιο ίΐ Ι^εϋεΓ ηιοοά ροι•8ΐΐΛ(1ε 1ιει• δϊι*6. 

ΓΙΛΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

Ηε 15 5οηιε11ηιι§ ΟΓανεη — ίε&Γδ ο'εηιιιιείι Ιΐιε ΙιοδΙ. 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8. 

\\•1 )ΐπ<!ί1ι1ί«.•ι• λντεδίΐεν νεαδοη ϊδ Ιΐιαη ίεαΓ. 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

€υ1(1 Ιιορο ΐδ Ιΐιΐδ : γ^ϊ ΒΆγ Λνΐΐίΐΐ Ι ηηίδΐ θο. 

ΑεΗΙΙ,Ι,Εδ 

Βοκεεοΐι Ιυ'ηι (ΐΓδΙ; Ιο ηιαι•(1ει• ηοΐ Ιιΐδ ο1η1(1. 

Ιί 1ιε Λνϊΐΐΐδΐίίικί Ιΐιοο, οοιηε Ιΐιοα αηΐο ιηε. 

ΡοΓ, ΐ£ 1ιε Ιιεεά Ιΐψ ρι-α γεν, Ι ηεε(1 ηοί δΙΪΓ, 

δϊικ-ε ΐη Ιΐιΐδ νει•γ γίεΜϊη^ ΐδ 1ιει• Ιίίε ; 

Αη(1 ίΓΪεηάΙίεν δο ίο η ίηοικί δΗπΙ! Ι «ρρε^Γ. 

ΝοΓ δΙίΗΐΙ ίΐιε αηιιγ 1>1;ιηιο ηιε^ ίί" Ι 1)ηη§ 1020 

ΊΊιΐδ ΐΗϊησ Ιο ραδδ 1)γ ΐ'εΗδοη, ηοΐ 1)γ ί'οΓοε. 

ΙΓ η11 £^ο Λνεΐΐ, υροη Ιΐιν £πεη(1δ ηικί Ιΐιεε 

81ιη11 ^Ιαοίηεδδ (ΙαΛνη^ ίΐπ(1 Ιΐιαΐ -ννίίΐιοαί, ιτιΐηε ΆΪά. 97 

νοί,. Ι. Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛί 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώς σωφρον' εΙτΓα<ί. Βραστβον δ' ά σοι Βοκβΐ. 
ην δ' αΰ τι μη ττράσσωμβν ων εγώ θζλω, 
τΓού σ αύθί<; οψομεσθα ; ττοΐ -χ^ρη μ άθλιαν 
έΧθοΰσαν βύρεΐν σην 'χβρ εττικουρον κακών ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ημείς σβ φιΆ,α^βς ού γύρεων φυ\άξομεν, 
μή τί,9 σ ϊΒη στειχ^ηυσαν ειττοημενι/ν 
1030 Ααναών Βι ογΧον μηΒε ττατρωον Βόμον 

αϊσχνν'• ο 'γάρ τοι ΎυνΒάρεως ουκ άξιος 
κακώς άκούειν εν <^αρ ϋΧλησιν με'γας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

€σταί τάδ'. αργ^ε• σοι με δουΧεύειν γρεών. 
εν ο εισι σεοι, οίκαιος ων ανηρ, σεων 
εσθΧών κυρησεις• ει δβ μή, τί Βεΐ ττονείν ; 

Χ0Ρ02 

τις αρ' νμεναιος Βια λωτού Λίβυος στρ. 

μετά τε φιΧο-χ^όρου κιθάρας 
σνρΐ'^'^ων θ' ύττο καΧαμοεσ- 
σάν εστασεν ια•χ^άν, 
1040 οτ' ανά Ιΐ7']Χιον αι καΧΧιττΧόκαμοι 

ΪΙιερίΒες τταρά ΒαιτΙ θεών 
'χ^ρυσεοσάνΒαΧον ϊ'χιιος 
εν Ύο, κρούουσαι 
ΤίηΧεως εις <γάμον ηΧθον, 
μεΧψΒοΐς %ετιν ά-χτιμασι τον τ ΑίακίΒαν 
Κενταύρων άν' ορός κΧεονσαι 
ΤΙηΧιάΒα καθ' νΧαν. 

98 11ΊΙΙ0ΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑΌίΑ^ 

ΓΙΛ ΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

ΛΙι ν.ΐ^ρ Λνοι•(ΐ8 ! Ι ηιιΐ8ΐ <ιοΙ ,-ΐδ 80Γηΐ5 Ιΐιοο 1)65ΐ. 
1^1 1, ίί λνε 8ΐι,•ί11 ηοΐ ^αίπ ιηΐηε Ικ^ίΐνΙ'δ οίοδϊΐ'β, 
λνΐιοι•(ΐ δΐΐίΐΐΐ Ι 506 Ιΐιοε ? — Λνΐιΐΐΐιει• δΐιαίΐ Ι §ο 
Ιιι ηιϊδυη-, Ιο Γιηά Ιΐιγ οΐιαηιρΐοη Ηαηά ? 

ΛηΐΙΙ.Ι.Ε8 

λνΐιη•ί* 1)651; 1)θβΐ8 \νΐ11 Ι Ιίεερ Λν.αΐοΐι Γοι• Ιΐιεβ, 

ΤΙιηΙ; ηοηο 1)6ΐιο1ά Ιΐαεε ΐΓανεΓδΐπίξ Λνί1(1-6γ6ά 

ΤΙιο 1);»ιι;ι;ιη Ιιοδί. δΐιηηαβ ηοΐ Ιΐΐ}' ί;ιΐ1ΐ6ΐ•'8 Ηουδο ; 1030 

ΚοΓ ΊνίκΙ.ηΧΊΙδ (ΐ686Γν65 ποί Ιο 1>0 Ιΐΐίκΐϋ 

Α ηιοοίί, Γυι• ίξΓβίΐΙ ίδ 1ΐ6 ηιΐάδΐ Ηεΐΐοηε ηιεπ. 

ΓΙΛΤΕΜΝΕδΤΠΛ 

ΊΊιΐδ 8ΐια11 1)6. Κυΐο ΐΐιου— Ι ιηιΐδί; 1)6 Ιΐιγ Ιΐιπιΐΐ. 
Κ' Ι Ικ'Γο 1)6 Οθ(ΐ8, Ιΐιν η'ίίΐιίεοιίδηεδδ δΐιηΐΐ 6;ιηι 
Τΐιυΐί• ί";ινυαι• ; ΐί ηοΐ, ΛνΙιβι-είοΓε δ1ιου1(.1 ηΐ6ΐι ίοΐΐ ? 

[^Εα-αιηΙ ίβνβι-αΙΙι/ α€ηιι,ι>Ε8 αηά ο•ι.ΥΤΕΜΝΕ8τηΑ. 
ΟΗοηυδ 
Ο ΛνΚαΙ 1)ΐϊί1;ι1 -Γιΐ'.ηΙ Γαη§ \νΐ1;ίι ΐΗο ΟΓ^ίη^ ('^^'"•) 

ϋί Ιΐιε υΐ)ν;ιη ίΐιιίε, 
\νίΐ1ι 1ιΐ6 ίοοΐΓ;ι11 οί' (Ιαηοενδ νερί^ίιι^ 

Το ΐΗε νοΐοε ο£ ΐΗβ ΙαΙε, 
\νϊ11ι ί1ΐ6 Ιΐιπίΐ οί" Ιΐιε τεεάδ' ^Ιηιΐ ,ςΐ'εεϋη^, 
Ιη Ιΐκ' ^1Η^ Λνΐιεη ο'εν Ρείϊοη ίΐεείϊιΐί^ 1040 

υπίυ Ι'είειίδ' εδροιίδαΐδ^ Λνίίΐι 1)ε;ι1;ιΊ)/5 

ΟΓ ίξοίάεη-δΐιοά ίοοΐ, 
ΤΙιε 1)6;ιιι1ΐίιι1-1ι•ε556α1 δοησ-ηιαϊίίειίδ 

Το Ιΐιο Οοίΐδ' ίεαδί εαηιε, 
Αικί Ιΐιεΐι• 1)π(ΐΗΐ-1ΐ}Ίηιι'8 Γ&νίδ1ιϊη§; ΟΛίΙεηοβ 

Βονε Τΐιείϊδ'δ ίΉιηε 
Ο'ει- ΐ!ΐ6 ΙιΐΠδ οΓ Ιΐιε €εηΐ,αιιι•δ ΓηΓ-ρεαϋπε;, 
Τ1ΐΓοα§Ιι ί!ιε ΛνοοίΙΙαηάδ ο£ Ρείϊοη δοΛ-δΙεαΙϊη^, 
ΤΙιε ηε\\'-1)θΐ•η δρΙεπάουΓ τενεαϋη^ 
ΟΓ Ιΐιε Αεβεΐά'δ ηαιηβ Ι 

99 
π 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ II ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1050 ό δε ΑαρΒανίδας, Δίός 

Χέκτρων τρύφημα φίΧον, 
γ^ρυσέοισίν αφυσσβ Χοίβαν 
βν κρατήρων ^γυάΧοί'ί, 
6 Φρί/Ύίος Τανυμι'ιΒη';. 
τταρα δε Χβυκοφαή ■ψάμαΘορ 
βίΧίσσομβναι κυκΧοα 
ιτ€ΐ>Τ7]κοντα κοραι <γαμον<; 
Νηρβως 6'χ^ορβυσαν. 

άνα δ' βΧάταισο στβφανώΒει τβ χΧόα άντ. 

θίασος βμοΧεν ίττττοβάτας 
1060 \\ϋνταύρων εττΐ Βαΐτα ταν 

θεώΐ' κρατήρα τβ Βάκ-χ^ον. 

/χεγα δ' άνβι λα^ον ω Ν7//))/(. κόρα, 
τταΐΒα σ€ %6σσα\ία μί^μι φώ9 
μάντις ο φοίβάΒα μοΰσαν 
€6δώ9 ηβννάσβίν 
Χειρωί/ βξοί'όμαζβρ, 

ος ήζα, γ^θονα Χο^/'χηρβσί συν ^Ινρμι^ύνων 
άστΓοσταΐ'ς ΐίρι/ιμοιο κΧβιναν 
1070 ηαϊαν βκττυρώσων, 

ΤΓβρΙ σώματι χρνσβων 
οττΧων Ήφαιστοττόνων 
κβκορυθμένος βνύυτ , εκ θεάς 
ματρος Ζωρηματ εχ^ων 
Θ€Τίδθ9, α νιν έτικτε. 

μακάριον τότε δαίμονες 
τά<ζ εύττάτριΒος ^άμον 
Ί^ηρηΒων έθεσαν 7Γρωτα<! 
ΙΙηΧεως θ' ίιμεναίους, 

ιοο ΙΡΙΙΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Λ υ 1.18 

Αη(1 Ό.ιπΙπίΗΐίί' οΐιΐΐιΐ, λνΐιοητ Ιΐιβ ])ίηίοη 1050 

Οί" Ιΐιο ί^ίΐ^ΐΰ 1)οι•ο 
Κγοπι ΡΙιγ^^ϊλ, Οαηνπΐ6(1ο^ ιηίηΐοη 

Οί" Ζοϋδ, ιΐίιΐ ροϋΓ 
ΙΊοιη Ιΐΐ6 οοΜ'.ς (Ιί'ρίΐΐδ ηοοίαν ; λνΐήΐο άαηοίπίτ 
Ι'οοΙ; οί Ιΐιο 8ΰα-ηι;ιίο1δ λνεΓβ ^•1;ιηοΐιι<Γ 
ΊΊιΐΌΐΐίίΙι οϊι•οΐ€3, ίΙιΐΌαετΙι ηιβζεδ οηΐηιηοίηίί 

ΤΙΐΟ Λνΐΐϊίθ δϋΐΐάδ Ο'ΟΓ. ί,€Λί-0Γ0\νηβ(1 0ίΐηΐ6 Ιΐΐ6 ΟεηΙ^αΓ πάβΓδ (^ΑηΙ.) 

\\\ύ\ Ιΐΐ€ΐι• Ιαηοεδ οί ρΐηβ 
'Γο Ιΐΐΰ ίοακί οί ίΐιο Η^ην(:•η-;ι1)^^1^^δ, 1000 

Αη(1 Ιΐιο 1)ο\νΐ3 οί Ιΐιεϊι• ^ν^ηρ. 
" Η;ιί1, δ6α-(|αοαη ! " — βο ναπί^ ΐΐιοϊι• αοοίαίηιϊη^ — 
"Α Ιϊίί,ΐιΐ; ονοΓ ΤΙιοδδ.αΙ)^ ί1;ιηιϊη<τ" — 
δ.•ιιι§ ^IΗΜι•οπ, Ιΐιο ιηι1)οι•η ηαηιϊιΐί^ — 

" ΑοΙήΠοδ ε1ι;ι11 δΐιϊηο." 
Αη(1^ Λδ ΡΙιθ6ΐ)ΐΐδ ιηΛ(ΐ6 οίεαι-ει• ΐ1ΐ6 νίδίοη, 

" Ηο δΐιαίΐ ραδδ/' δηπί^ ίΐιε δοοΓ, 
" ϋπίο Ρηαηι'δ ρΐΌυιΙ Ιαικί οη α ηιϊδδίοη 

Οί βΐ'Ο, Λνίΐΐι Ιΐΐ6 ερ63.ΐ' 1070 

Αηά ί1ΐ6 δΐιίίίΐίΐ οί ίΐιο Μνηιιί{]οηδ, ο1;ΐδ1πΐΊ§ 
Ιη ΰ,Όΐ(1 ; ίοΓ Ιΐιε ΓΪΓε-Ιίϊησ'δ οναδίηπ^ 
Γονοοδ δΐι.ιΐΐ οίοΐΐιο Ιιϊηι ΛνϊΐΗ ίΐαδίιίη^ 

λναιτίοι•-§εαΓ : 
Οί Ηίδ ηιοΐΐιει• ΐΐιε οίίΐ; δΗ&Π 1>6 ι^ίνοη^ 

Οί ΤΙιοΙίδ 1)ΐΌΐΐί^1ιΐ (1ο\νη." 
δο (Ιίά ΐ1ΐ6 ϋλνεΐίενδ ίη Ηεανεη 

^^'^ί11 Ιι;ΐ]ΐρϊη6δδ οΐΌΛνη 
ΤΙΐ6 Οδροιίδηΐδ οί Νενειίδ'δ Όίΐυοίιίον, 
\νΐιοη ίΐ 1)Π(1β ιηιίο Ρείευδ ΐΗ^^ Ιηοιι^ΙιΙ; Ιιργ 
Οί Ιΐΐ6 560ί1 οί Ιΐιε Ι,ονθδ οί Ιΐιε λΥαΙοΓ 

ϋΐιΐεί ϊη νεηοννη. 

ΙΟΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΤΔ1 

1080 σβ δ' €7Γί κάρα στβψουσι καΧλίκόμαν εττωί 

ττΧοκαμον Άρ'^βίοι,, βαΧιαν 
ώστβ ττβτραιων άττ' άντρων βΧθοΰσαν ορβων 
μοσ'χον άκηρατον, βρυταιον 
αΐμάσσοντβς λαιμόν 
ου σΰρΐ'^ηί τραψβΐσαν, ούΒ' 
€ν ροιβΖησεσι βουκόΧων. 
Ίταρα 06 ματβρί νυμφυκυμον 
'1ναχί8αίς ιγάμον. 

ΤΓον το τάς αΙΒονς 
1090 /) το τάς άρβτί'α βχβι 
σθίΐ'βίν τι ΊτροσωτΓον ; 
όττότε το μβν άσβιττον εχ^ί 
Βύνασιν, ά δ' άρβτα κατοττί- 
σθ^ν θνατοΐ^ άμβΧβΙταί, 
ανομία δβ νομών κρατεί, 
καϊ μη κοινός ά^ων βροτοΐς, 
μη τις θείον φθόνος εΧθτ]. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

βζηΧθον οϊκων ττροσκοττονμίνη ττοσιν, 
χρόνιον άτΓοντα κάκΧβΧοίττοτα στέκας. 
1100 εν 8ακρνοισι δ' ή τάΧαινα τταΐς εμή, 
ΤΓοΧΧάς ΙεΙσα μεταβοΧας αθυρμάτων, 
θάνατον άκούσασ , ον ττατηρ βουΧενεται. 
μνήμην δ' άρ' είχον ττΧησίον βεβηκότος 
Αγαμέμνονος τοΰ8', ος εττΐ τοις αίιτον τέκνοις 
ανόσια ττράσσων αύτίχ εύρεθησεται. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΑηΒας ^ενεθΧον, εν καΧφ σ εξω οόμων 
ηνρηχ', ιν' εϊττω τταρθενον χωρίς λόγοί'ς* ουί ουκ άκούειν τας <γαμουμενας ιτρεττει. Ι02 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΛ ΛΤ ΑυΟδ 

ΒιιΙ 111611 δ1ι;ι11 λνΓ6;ιΐ1ΐί' Ιΐιίηο Ικ-αιΐ (^Ερυύα) 1080 

ΓοΓ ^1^•;ι^11, Ιΐΐ}' §υ1(1οη 11;ι^1•^ — 
Λ8 ΙιείΓκι• ΛνΙιϊΙε απά ινά 
ϋολνιι ίΐ'οηι Ιΐιε ΙιίΙΙ-ΟΛνεδ 1β(1, 
Α νϊοΐίπι ριίΓΟ, — δΐΐίΐΐΐ δίαϊη 

\\'ϊ<:Ιι Ιίΐοοά ίΐιγ ΐΙιΐΌίΐΙ δηο\ν-ί;ιίι• ; 
ΤΙιοη<ί1ι ηενοΓ Ιΐιου Λνει-Ι 1)ΐ•0(1 

λνΐΐΐίΐ-β Λνϊΐΐι ίΐιρ Ιΐί'πΐηιεη'δ δίππα 

Τΐιο Γεοά-ρϊρεδ ΙΙιγιΙΙ Ιΐιο αΐι• : 
ΒιιΙ ;ιί ίΐιγ ιιιοΐ1ΐ€ΐ•'δ δίάο 
Νν.ΐδΙ ηιιι•δθ(], ΛνηδΙ ο1οο1<€ί1 » 1)ΐ•ίι1β 

Ρϋ1• 3. 1νίΐ1ο['δ ΙιεΪΓ. 
\νΊι;ιί; ηιΐο,Ιιϊ 1ι;ιί!ι ιιολ\^ 1090 

ΜοάεδΙγ'δ ηιαίάοη ί'αοο 
Ογ ν^ΪΓίαο'δ ΙιΐΌΛν ? — 

\\Ίΐ6ΐι ^τοίΐΐΰδδΐιοδδ 1)6αι•δ δ\ν.'νν, 
Αηά ηιοΓίίΐΙδ Ιΐιηίδΐ ανναγ 
νϊΓίαο, αηά ογγ " Οίνε ])1;ιοο ! " 
ννΐιεη ΙαΛνΙεδδποδδ 1ι;χΙ;1ι Ι&Λν (Ιοννη-Ιιοιΐ, 
Αικί ηοπε \νϊ11 Ιο Ιιϊδ 1)ΐΌΐ;1ιει• δ.αγ 
" Ι^βΙ αδ 1)6\ναΓ6 Ιΐιβ ^^α1ουδν οί (}θ(1 ! " 
ΕαΙβΓ ΟΙ.ΥΤ. ει.γτΕΜΝΕδτηΑ 

ΓοΓϊΙι οι Ιΐιε Ιεηΐ; Ιο δεείν ηΐ}- 1οι•(1 Ι οοηιβ, 
\\ Ι)ο ΐδ ίΥοιη Ιιϊδ ρανΐϋοη ίΐΐΐδειιΐ; Ιοιίδ^ ; 

Αιΐ(] οΙΐΌλνηε^ ϊη ΐεαί'δ ηιίηε Ιιαρίεδδ (1ίΐιΐ2;1ιΐ6Γ ίδ, ^100 

\νϋ1ι Λνίΐϊΐδ ηοΛν ηηφπο• Ιιίσΐι, ηοΛν ιηοηηϊηο^ 1ο\ν, 
8!ΐιοε δ!ιε 1ΐ;ι1ιΐ ΙιεαηΙ Λνΐιαΐ (Ιεηΐΐι 1ιει• ί";ιΐ1ιει• ΐ)1οΙδ. 
ίο, οί" οηε ενεη ηο\ν ο1πι\νη πίβ^ΐι Ι δρηίνε, 
Υοη Αο•;χηιειιιηοη, \ν]ιο δΐιαίΐ δΙι•αϊ,ίί1ιΐ\νΗ^^ δίαικί 
Οοηνίεΐ οί" δΐη &§;ιίηδί Ιιϊδ νει-γ εΙάΚΙ. 

ΚΐΐΙβΙ• ΛΟΛΜ. ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ο Ι^είΐη'δ ε!ιϊ1(1, Λνεΐΐ ηιεί \νϋ1ιοιιί ίΐιε ΙεπΙ. 

Ι λνοηΐιΐ δΐ)Ρ;ι1ν λνΐΐΐι ίΐιεε, εΐ'ε οιη• ί];ιιι<>;1ι1:εν εοηιε, 

ΟΓ ϋιαΐ ν\Ίιίο1ι ΓιΙδ ηοΐ Ι^νκίεδ Ιο 1)ε δΙιοιι1(1 Ιιε;ιι•. 

Ι03 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΛΥΛ1ΔΙ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί δ' €στιν, ου σοί καιρο<ί άντιΧάζυται ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΗΝ 

1110 €Κ7Γ€μ7Γ€ τταΐΒα Βωμάτων ττατρος μβτα• 
ώ<ί -χ^€ρνίβ€•ζ Ίτάρβισιν ηύτρβτησμβναι., 
Ίτρογύταί τ β βάΧλβίν ττΰρ καθάρσιου γ^ροΐν. 
μόσγ^οί τβ, ιτρο 'γάμων α9 θβα ττεσβΐν 'χ^ρβων 
ΆρτζμιΒι, μί\ανο<; αίματος φυσήματα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
τού9 ονομασιν μβν βΰ Χβ^βος, τα δ' βρ'γα σου 
ουκ οΖδ' οττω^ 'χ^ρη μ' ονομασασαν βύ λεγείΐ'. 
-χ^ώρβί δε θύ'^ατβρ βκτος, οίσθα <^ιαρ ητατρο^; 
ττάρτως α μέΧλβί, γυττο τοις ττίττΧοις α^€ 
Χαβοΰσ' Όρβστην σον κασί'^νητον, τεκνην. 

1120 1?)ου Ίτάρεστιν ηΒβ τΓβιθαρ-χ^οΰσά σοι. 

τα δ' αλλ' εγώ προ τησΒβ κάμαντής φράσω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

τβχνον, Τί κλαί€ί(;, ουο βσ ΐ]θ€ως οράς, 

βίς γΡ/ν δ' βρείσασ' όμμα ττρόσθ' ε-χ^εις ττίτΐΧους ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

φεΰ' 

τίν αν Χάβοιμί τών βμών άρ'χΐ}ν κακών ; 
άττασί <γαρ ττρώτοισί χρήσασθαι ττάρα 
[^κάν ύστάτοισι καν μεσοισι ττανταγ^οΰ]. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

τί δ' βστιν ; ώς μοί ττάντβς βίς βν ηκβτβ, 
σΰ'^γνσι,ν βχ^οντβς καΐ ταρα'γμοΐ' ομμάτων. 
ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

εϊφ' (ί.ν 6/5ωτλ/σω σε '^βνναυως, ττόσι. 

αγαμϊ:μνλν 
1130 ούύεν κβΧευσμού δεΐ μ'' βρωτάσθαι. θέΧω. 

104 ΙΡ1Ι10ΕΝΕΙΛ ΑΤ Αυΐ.18 

ΓΙΛΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Αη(1 Λ\ Ιιαΐ; Ϊ8 ΐΗΐδ Ιΐκιΐ; ίϊΐδ ίΐιε ϋηιο δο Λνεΐΐ ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δεπίΐ ίυι-ΐΗ Ιΐιβ Ιεηί Ιΐιο ηιαίά Ιο ^ο^η Ιιον δΪΓβ : 1110 

Ι'Όι* 1ΐ(?Γ6 ΐ1ΐ6 Ιιΐδίπιΐ ΛνηίεΓδ δΐίΐπύ ])ΐ•6ρΛΐ•ε(1, 
Αη(1 ηΐ(_';ι1 ίοΓ 1ι;ιηι1δ ίο ο;ΐ8ΐ; οη οίοίΐπδΐπίί ίΐηηαε, 
Αη(1 νϊοΐϊηΐδ ίΐιηΐ; ανα \)ήάίΐ\ίΐ ηιιΐδΐ 1)0 δίπίπ 
Το ΑΓίεηιϊδ \νΐΙ;1ι δρϊι•ϋιι§δ οί" (Ιαι-ΐί 1)1οο(1. 

■ €Ι.ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

ΓίΐίΓ δοιιπίΐ Ιΐΐϋ Ιΐιϊηείδ ίΐιοη ηαηι'δΐ; : 1)ΐιΙ; ίο Ιΐιν (Ιεοοίδ 
1 Ινίιολν ηοΐ ]ιο\ν Ιο <>•ίν6 ίίι^^-δοι1η^1^I1_^>■ ηηηιεδ. 
ΰ;ΐιιΐξ1ιΐ6Γ, οοηκί ίοΓίΙι : Ιο Ιΐιε υϋεηηοδί; ΐΗου Ινίιολν'δΐ; 
']Ίΐ}' δϊιν'δ (1ρδίμ;η. ΤΙιε 1)η1)ο Οι•0δΙί-δ ί;ι1<β, 
Απίΐ 1)ΐ•ϊη<ί ΐ1ι^ 1)ΐ•οΙ:1ΐ6Γ ίοΐοΐοοΐ ϊη ί1ΐ)' νοίίΐίδ, 

Ε/ΐίΐ•Ι• 1Η11ΙΟΕΝΕΙΛ. 

Ι,ο, δΐιβ 18 1ιει•6, οΙ)6(1Ϊ6η1; υηΐο Ιΐιεε. 1120 

Τΐιρ τεδί, ίοΓ 1ΐ6ΐ•, ίοΓ ηιε, ηι^δείί" Λνΐΐΐ δρεαίν. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Οΐιΐΐίΐ, λνΙιει-ρΓοΓε \νεερ, αηά 1)1ϊΙ;1ιεΐ3' Ιοοίί ηο ηιοι-ε, 
ΒιιΙ (_αι•ΐΙι\\α«1 1>ίΐκ1 ϊΐι^' νεδίυι•α-δ1ηΌυ(1ε{1 ε}'εδ ? 

Οί,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Α1ι 1110 ' 

Ηο\ν νΙι.ιΙΙ ι ιπλΙ^ο 1)θο^ϊιιιιίη§ οί" ϊη ^ Λνοεδ ? 
ΡοΓ \ν(;•11 ηΐίΐ^ 1 αοοοιιηΐ; εαοΐι οηε ίΐιε ίΪΓδΙ;, 
Μΐίίπιοδί, ΟΓ Ιαδΐ^ ίη πιϊδεΓγ'δ Ιαηοΐοίΐ \νεΙ). 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΗοΛν ηολν ? Ηονν ίΐικί Ι εηοΐι <αηι1 αΐΐ οοηδρίνεά 
Το δΙιο\ν ιηε Ιοοίνδ οί' ίιουΐιΐε αικί αιηαζε ? 

εΐ,νΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

Αη5\νει• ιηγ ί^ιιεδϋοη^ Ιιυδίιαιίίΐ^ Ιΐΐνε α ηιβη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Νο ηεεά Ιο Ηά ιηε : Ι νουΐίΐ Γαίπ Ιιε αδίνεά. 1130 

Ι05 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΤΤΑ1ΜΝΗ2ΤΡΑ 

την τταΐΒα την σην την τ βμην μβΧΧβί'ί κτανβΐν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ν 

€α• 

τΧήμονά γ' έ'λε^ας•, νττονοβΐς θ' α μη σε χρη• 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κάκ€Ϊν6 μοί το ττρώτον άττόκρίναι, ττάΧίν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

συ ο 7]ν γ βρωτας βικοτ , €ίκοτ αν κ\υοί<;. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ουκ ά\\' βρωτώ, καΐ συ μη λεγ' άΧΧα μοί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ώ ττότνια μοίρα καΐ τύ'χΊ] Βαίμων τ' 6/αΟ?. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
καμό<; 'γβ καΐ τησΒ' βίς• τριών ΒυσΒαιμύνων, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τίν^ ηΒίκησα ; ^ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τοΰτ' €μοΰ ττβύθβι, ττάρα ; 
6 νοΰζ οδ' αύτο'ί νουν έ'χωι^ ου τυ^γ^άν^ί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
1140 άττωΧόμβσθα. ττροΒέδοται τα κρνπτά μου. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ττάντ ο18α και ττβττύσμβθ' α συ μ6ΧΚ€ΐ<ί μβ Βράν' 
αύτο §6 το σί<^αν ομο\θ'γοΰντο<ϊ βστ/, σου 
καΐ το στβνάζβιν ττολλά. μη κάμης Χέ^ων. 

* Ηοηηαηη αικί ΓαΙογ ; Ιηιΐ; Γβαίΐίη^ ηηιοΗ οϋβραΐβιΐ. 
Εη^ΐρ.ικί Γοί'Λίπδ τί μ' ήδίκηπ-αϊ οΓ Μ8Η. "'\νΐιι•:•οίθΓ6 8ο \νΊΌη§ 
ιηβ?" Ναιιοΐν Γβαύβ τί$ σ' ήδί/η)σί,• " ΝοΛν \ν1ιο Ιιαίΐι \νΐΌη§ο3 

11ΐ6β?" 

ιο6 ΙΡΗΙΟΚΝΕΙΛ ΛΤ Αϋΐ^ΐδ 

( ΙΛΤΚΜΝΚίΤΠΛ 

'ΓΙιν οΐιίΐίΐ αποί ηιϊηο — ηκ*;ιιι'δΙ Ιΐκηι Ιη ηηηχίοι• Ιιογ.'" 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

1 1. 1 !— 

Α Ιποΐεουε (^υεδίίοη ! — ίουΐ δυδρϊοίοη Ιΐιΐβ 

εΐ>ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Κεηάει• ιηβ βηδλΥ'Οΐ• βτδΐ ακ Ιοιιοΐιΐηο^ Ιΐιίδ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Το ηυβδϋοη ίαΐι- ίίπι• αηδλνει• δ1ΐ;ι11; Ιΐιοιι 1ιρ&ι•. 

€Ι,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΛ 

Νου^ΙιΙ είδο Ι αδίί, Ιΐιου ηπδΛνει• ιιιο ιιηπίίΐιΐ οίδε. 

ΑΟΛΛΙΕΜΝΟΝ 

Ο ηιϊ^ΐιΐ^ ϋοοιη^ Ο ΓαΙβ^ Ο ίονίιιηο ηιίιιο ! 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Λικί ηιΐηε, ηηίΐ ΙιβΓδ ' ϋιιε ίηΐο ίον \\'νεί;ο1ιοί1 Ιΐη-ββ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\νΐιοηι Ιι.ινο Ι λνΐΌπ^εΛ ? 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΛ 

Τΐιοιι — απά οΓ ηιε — αδίί Ιΐιϊδ ? 
ΊΊιΐδ \ν'ίΙ ο£ ίΐιϊηε ΐδ υ1;1ει• λνΐΙΙεδδηεδδ ' 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ («.ν«/(?) 

ΙΤπ(1οηε Λπι Ι ! Μγ εεοΓεΙ ΐδ Ιιεΐηι^'^εά ΙΙίΟ 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤηΛ 

1 1•:ηοΛν α11 — }•ε,ι^ ι11^ ριίΓροδί-Λ επΊιιο Ιιανε Ιο,ανηΙ. 
ΤΙιγ νει^ δίΐεηοε αικί ϊ\\γ ίζΐΌ;ιη οη «^'οαη 
Ανε \\\γ οοηίεδδΐοη. Ι^ηΙ)οιιι• ηοί ννϊΐΐι δρεεοΐι. ιο7 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΑίΔΙ 

ΑΓΑΜΚΜΝΩΝ 

ΙΒον σιωττω' το '^αρ άναίσ'χυντον τι δβΐ 
-ψβυΒη χάροντα ττροσΧαββΐν ττ} συμφορά ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
άκουβ 8η νυν, άνακαΧνψ•ω <^αρ \ο<^ου<;, 
κονκβτι τταρωΒοΐς •χρησόμζσθ' αΐνί'γμασίν. 
ττρώτον μ&ν, Ίνα σου ττρώτα τοΰτ' ονβώίσω, 
€γ]μα<; άκουσαν μβ καλαββ'; βία, 

1150 'ΓΟ^' ττροσθβν άν^ρα ΎανταΧον κατακτανων, 
βρβφο<ί τ€ τούμον ζων 7Γροσού8ισα<; ττέΒω,^ 
μαστών βιαίω•ς των βμών αττοσττάσα'^. 
καΐ τω Αίος τε τταΐΒ' 6μω τε συ^ιηονω 
'ίττΊΓΟίσι μαρμαίροντ εττεστρατβυσάτην 
ττατηρ δε ττρίσβυ'ί ΎυνΒάρεώ'ί σ ερρύσατο 
'ίκετην ηενομενον, τάμα δ' εσ'χε^ αΰ Χεχη. 
ου σοί καταΧΧαχΘβΐσα ττερί σε καΐ Βΰμυυς 
συμμαρτυρήσει<ί ώ<; αμεμτττος ην 'γυνη, 
εις τ ΆφροΒίτην σωφρονοΰσα καϊ το σον 

1160 μεΧαθρον αύζουσ , ώστε σ εισιοντα τβ 
γαίρειν θνραζε τ' έζίόντ εύΒαιμονεΐν. 
σττάνίον 8ε θήρευμ άν8ρΙ τοιαύτην Χαβεΐν 
δάμαρτα' φΧαύραν 8' ου σττάνΐ'ς <γυναίκ εχειν. 
τίκτω δ' εΐΓΪ τρισΐ τταρθενοίσι τταΐΒά σοι 
τόν8', ών μιά<ί συ τΧημονως μ ά'ττοστερεΐ'ί. 
καν τις σ ερηταί τίνος εκατί νιν κτενείς, 
Χεξον, τι φησείς ; ή 'με 'χ^ρη Χε'^ειν τα σά ; 
'ΚΧενην ^ΙενεΧεως ίνα Χάβ)]. καΧον ^έ τοι 
κακής /γυναικός μισθον άττοτΐσαί τέκνα. 

1170 τά'χθι,στα τοΐκτί φιΧτάτοις οη'ούμεθα. 

αγ', ην στράτευση καταΧιττών μ εν Βώμασίν, 

1 Εη£ί1αηΛ; Να,ηοΐί αη(1 Ραΐβ^ Γβ1α.ϊη σφ ττροσούρισα! ττάλω 
οί Μ 88. 

ιο8 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ΛΓ,ΛΜΚΜΝΟΝ 

Ι, ο, Ι ;ιιη «ίΐοηΐ;. \\ΊκΊχ•Γυι•ϋ ιιΙΙοΓ Ηεδ, 
Λ 11(1 ;κ1(1 αηΐο ηιίδΓοΓΐιηιο βΙιαπΛοΙβδδπεδδ ? 

ΟΙ^ΥΤΕΜΝΕδ'ΓΗΑ 

Οίνε ο,•η• ηοΛν ; ίοι- Ι ΛνϊΠ υηίοΐά ιη^ ρΐεηδ, 

Νοι• ιίδο 1ΐΗΐί'-1ιΐηΙΐη<>; νϊάύΐοδ ηηγ ιηοΓβ. 

ΚΪΓδΙ^ — Ιΐΐ;ι1 \νΐΙ:1ι ΐΐιίδ Ι ηιηγ ιΧ'])ΐ•ο;ιο1ι ΐΗοε Ηΐ'δΐ; — 

Ιίν ^Ό^^^, ηοΐ οί ηιγ ν,η\], ά'ιά^ί ϊΗοα λνοά ιηο : 

ΤΗοιι δΙοΛνί'δΙ Τηηΐίΐΐιΐδ ιηγ δοιηοϋιη« 1οι•(1 ; 1150 

ϋΐ(1δΙ (1;ΐδ1ι ηΐ}' 1ίνίη<τ 1);ι1)(ί ;ι§;ηιΐ8ΐ Ιΐιο δίοηοδ^ 

Ενοη ίΐΌπι ηιγ 1)ΐ•ε&δΙ \νΐ11ι νίοΐοηοο Ιο&πη^ Ιιΐηι. 

ΤΙκΊΐ (ϋ(1 ΐΗο 8οηδ οί Ζειίδ, ιτιγ 1)ΐ•εϋιν(ίη ΐΛνίΐίη, 

Γ1;ΐδ1ππι>• 011 νΐιϊΐο δίοεοίδ οοιηε Ιο λναι• Λνΐΐΐι Ιΐιεε. 

Ιίιιΐ; ηιϊηε ο1(1 ίΉΐΙιει• ΤγηάαΓεπδ Ιιε^^^ειΐ Ιΐι^ Ιίίε, 

λνΐιο οαηι'δΐ 1ιΪ8 δΐΐ})ρ1ί;ιη1;, ηηά Ιΐιοα ΙίερΙεδΙ ηιε. 

8υ Γ6θοηεϊ1ε(1 Ιο Ιΐιεε αηά Ιο ΐΗϊηε Ιιοιίδε, 

Α 1)1;ιηιε1εδδ λνϊίε -νναδ Ι, — 1)ε ΛνϊΙηεδδ Ιΐιου, — ■ 

ΟΙΐΗδΙε ΐη (ΙεδΪΓεδ, ίηοΓε&δϊη^^ ϊη Ιΐιίηε 1ι;ι11δ 

Τ1ΐ}' δαΙίδΙηηοε δΐϊΐΐ, 5θ ΙΙιηΙ Ιΐιϊηε ειι1επιΐί2,δ-ίη 1160 

\ννι•ε ]ο}', ;ιη(1 ΐΐιίηε οιιΐ^οϊη^δ Ιιαρρϊηεδδ. 

ΙΙ.ίΓε δροϋ ίδ Ιΐιΐδ ί'οΓ ιιι;ιιι Ιο Λνΐη δΐιοΗ δροιίδε : 

Οί' ίτεΐϋη^ λνοΓίΙιΙεδδ Λνίνεδ ΐΙιεΓε ίδ ηο 1&ο1<. 

'ΓΙιίί^ ίίοη, λνϊΐΐι (1;ια<^•1ι1ει•δ Ιΐιτεε, Ιο Ιΐιεε Ι Ιιακε ; 

ΛικΙ οΓ οηε Λνϊΐΐ ΐΐιοα γοΙ) ηιε ηιΐΐιίεδδΐ^ Ι 

Νο\\ν, ϊΓ οηε αδίί Ιΐιεε Λν1ιει•ε£οι•ε ΐΐιοιι -ννΐΗ δ1α^ 1ιει•, 

δρεαίν, Λνΐι.αΐ ΛνϋΙ 5ίΐ}' ? — οι• ηιιΐδΐ Ι δρε.αΐν Γογ 

Ιΐιεε ? — 
ΤΙιλΙ Ηείεη'δ 1οι•(1 πια^τ \νΐη ΗεΓ ! Οίοηοιίδ Ιΐιΐδ, 
Το ρίΐν Ά ΛνηηΙοη'δ ρνΐοε ίη ο1ιί1άι•εη'δ Ιίνεδ ! 
8ο δΐιηΐΐ Λνε Ιηιγ Ιΐιΐη^δ Ιοίΐΐΐιεά ■«ΐΐΐι Ιΐιΐη§5 ηιοδί: 

Ιονεβ. 1170 

Οοηιε, ΐί' ΐΐιου ^ο ίο Λναι*, αηά Ιε&νε ιηβ Ηεΐ'β Ι09 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

κάκβΐ '^α'ηστ) 8ια μακρά<ί άττονσίας, 
τίν βν 86μοίς μ€ καρ^Ιαν βξβιν Βοκβΐς, 
όταν θρόνους τήσο βΙσίΒω ττάντας κενούς, 
κβνούς δβ τταρθβνωνας, β'ττΐ δβ Βακρύας 
μόνη καθώμαί, τηνΒε θρηνωοηΰσ άβί ; 
άττώΧεσέν σ , ω τάκνον, ό φντενσας ττατηρ, 
αύτος κτανών, ουκ άΧλος ούδ' αλ,Λ,ι; '^^ρί') 
τοιόνΒβ μίσθον καταλιττών ττρος τους Βόμον;. 

1180 ετΓβΙ βρα'χβίας ττροφάσβως εδεί μόνον, 
εφ' 77 σ βγω καΐ τταΐΒες αϊ ΧεΧβιμμ.εναι 
Βεξόμεθα 8β^ιν ην σε Βεξασθαί γύρεων, 
μη 8Ρ]τα ττρος θεών μητ ανα'^κάστ}ς εμε 
κακήν γενέσθαι ττερϊ σε, μητ αύτος '^εντ). 
εΐεν 

θυσεις δε την τταΐδ'• είτα τίνας εύγσ.ς ερεΐς ; 
τι σοί κατεύςεί ταηαθόν, σφάζύ)ν τεκνον ; 
νόστον ΤΓονηρόν, οίκοθεν γ' αίσγ^ρώς Ιών ; 
αλλ' εμε 8ίκαι.ον ά'γαθον εΰ'χ^εσθαί τι σοι ; 
ή ταρ' ασύνετους τους θεούς ή^οίμεθ^ αν, 

11!)0 Γ/' τοΐσιν αύθενταισιν ευ φρονήσομεν. 

ηκων δ' ε'9 "Αρ^ος τΓροσττεσεΐ τεκνοίσι σοΐς ; 
άλλ' ου θέμις σοι. τις δε καΐ ττροσβΧεψεται 
τταιΒων σ, εαν σώων ττροεμενος κτάνΎ]ς τινά ; 
ταυτ ή\θες η8η 8ια Χό^ων, ή σκήτττρά σοι 
μόνον 8ιαφερειν καΐ στρατηΧατεΐν σε 8εΐ ; 
ον χρήν 8ίκαιον Χό<^ον εν ^Αρ^είοι.ς Xέ^ειν• 
βούΧεσθ\ Άχ^αιοι, ττΧεΐν Φρυ^γών εττΐ γ^θόνα ; 
κΧηρον τιθεσθε τταΐδ' ότου θανείν γρεών. 
εν ισω ^γαρ ην τοο , αΧΧα μη σ εξαιρετον 

1200 σφά'^ιον τταρασ'χ^εΐν Αανα'ίΒαισι τταΐΒα σην, 
η Με/'ελεωζ' ττρο μητρός 'Κρμιονην κτανεϊν, 
ούττερ το ττρα'^μ ψ νυν δ' ε'γώ μεν η το σον ΙΙΟ ίΡΗΙϋΚΝΕΙΑ ΑΤ Αϋυδ 

Αί Ιιοηιρ, ηικί (;Ιη•οιι<ί1ι Ιοιιρ,• .Ίΐ)ίΐΐ•ηο6 Ιηιτγ ΐΙιΟΓβ, 
\νίϋι Λνΐιαΐ ΙιΟίΐΓΐ, Ιΐήηΐν'δΐ Ιΐιυιι, δΐΐίΐΐΐ 1 Ινο^-ρ Ιΐιίϋο 

Ηαΐΐδ, 
ν\Ίιοη ναοίΐηΐ; οί" 1ΐ6ΐ• Ι 1)ο1ιο1ά εαοΐι οΙιαΪΓ, 
ν.ιοηιιΙ; έ•;ιο1ι ηι;ιί(1ε'η-1)θλνοι•^ ;ιικ1 δίΐ: πιο (ίολνη 
Ιη Ιοηοΐίπΰδδ υί' ίεηΓδ, ίϋκΐ ηιοιιπι Ικτ ονοΓ ? 
" Ο οΐιϊΐά, Ηβ \ν1ιΐο1ι Ιίε^ξίΐί; ΐΗοο ιηυι•(3οι•6(1 Ιΐιοο 
ΙΙϊηικοΙΓ, ηοηο οΐΐΐίτ, Ι)^ ηοηε οΙΗογ ΙιηικΙ, 
ΐΑ'ηνΐπίϊ ιιηΐο ΐΗΐδ Ιιοπδο δΐιοΐι νοηίί6Ηηοί;-(Κ1)1 ! " 
8ε6Ϊη§ ΙΙιοΓε ηοεάείΐι 1)ΐι1; ίαΐηΐ ρι-οΐεχΐ ηοΛν 1180 

\νΊιει•6οη 1)θΐΗ Ι άπα Ιΐι^ δεεά ΙεΛ Ιο ΐΗεε 
81ΐίΐ11 §ι•εβΙ ΐΗοε Λνϊΐΐι δΐιοΐι §ι•εεϋησ — «δ Ιϊοίϊίδ ' 
Νηυ, 13}' Ιΐιε (ίοίΐδ^ οοηδίΓαίη ηοΐ ιηε Ιο Ιαηι 
ΤπιϊίΓεδδ Ιο Ιΐιεε ; ηοι• δαοΐι Ιιε ΐΐιου Ιο ηιε. 

Ι>ο ηοΛν — 

ΊΊιν οΙ^α,ί^ΙιΙεΓ δίαίη, \ν1ιαί; ρι•;ιγει• Λνϊΐΐ ΐΗοα ρπιγ Ιΐιειι, 

ΙηιρΙοΓε Λνΐιηΐ Ηεδδΐη^ — ΐίΐιΐΓ(1ει*ει• οί" Ιΐιγ οΐιίΐιΐ ? 

Αη ϊΐΐ 1ιοιηε-εοηιΐη§, δίηοε ίη δΐιαηιβ 'ΐΐιοιι ςοεδί ! 

\νει•ε'1 ^υδΐ; ΐΗαί; Ι ρτΒ,γ Άπγ §οοά ΐον ίΐιεε ? 

Ο δΐινείν ΓπιΐδΙ Λνε (Ιεειη Ιΐιε Οοίΐδ Ιίε ίοοίδ^ 

Ιί" \νε ΛνΐδΗ 1)1εδδΐη§δ υροη ιηιΐΓάεΐ'εΓδ ! ΙΙ'^^ 

\νί1ί Ιΐιοιι ΓεΙιιπι ίο Αι-ί^οδ, οΐαδρ Ιΐιγ 1).ιΙ)εδ ? 

ϋ1ι ΐηιρίουδ ΐΗοιιι^ΙιΙ ! ΥνΊιαί; οΐιϊΐά δΐιαίΐ ιηεεί Ιΐΐ)^ 

Ιοοίν, 
Ιί" ίΐιοιι Ηανε §ΐνεη ιιρ οηε οί" Ιΐιειη Ιο άείΐΐΐι ? 
ΗβδΙ; Ια'εη αοοοαπΐ οί" ΐΗϊδ ? Οι* ίδ ϋ Ιΐιϊηε 
Οηΐγ Ιο Η.ααηΙ α δοερίΓΟ, Ιεαύ α ΙιοδΙ ? 
Τΐιίδ ι•ί§1ιΙεουδ ρνοίίει• δΐιοιιΐάεδί; Ιΐιου Ιιανε ηιαίΙε — 
" \\'ϊ11 }•ε^ Αοΐιαεαιίδ, δαϊΐ ίο Ρ111•^^^ίι-1ίιη^1 ? 
Ε'εη ΐΐιεη οαδί ΙοΙδ Λνΐιοδε (Ιίΐιΐβ,ΐιίει- ηεεοΐδ ηιιΐδΐ άίο." 
Τΐιίδ Ιιαοί 1)εεη ίίΐΪΓ — ηοί Ιΐιαί ίΐιου οΗοοεε Ιΐιίηε ΟΛνϋ 
Τΐιε ϋηηαίΐπδ' νΐοΐίηι, ιννίΗει• ίΐιαη ίΐιαΐ 1ιε 1200 

λν'ΐιοδε €[υ&ΓΓε1 Ιΐιΐδ ΐδ, Μεηείαιίδ, δία^ 
Ηεηαίοηε ίοι• 1ι€γ ηιοΐΐιει•. ΝοΛν ιηυδί Ι, 

Ι ϊ ί ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

σώζουσα Χβκτρον τταιΒος Ιστβρήσομαι, 
η δ' βξαμαρτοΰσ, νττόροφον ν€(Ίνι8α 
Ί,ΐΓίίρτ'Τ) κομίζουσ, €υτνχΐ]<ζ 'γβρήσβται. 
τούτων αμβίΛίταί μ εΐ τί μη καλώ'ί λέγω* 
βΐ δ' €υ ΧύΧβκταί, μβτανόα δτ) μη κτανβΐν •"• 
την σ)ίν τ€ καμην τταΐΒα, καΐ σώφρων έ'σβί. 

ΧΟΡ02 
τΓίθου, το γαρ τοί τβκνα σννσωζβίν καΧον, 
1210 ^ Κτ/άμβμνον ούδείΫ τοΐσ8^ αν άντβίττοί βροτών. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

βΐ μβν τον ^Ορφβω<ς βίγ^ον, ώ ττατερ, Χο^ον, 
ΤΓβίθβον ε'ττάδουσ', ωσθ' όμαρτβΐν μοί 7Γ€Τ/?α9, 
κηΧβΙν τε τοΐ'=; Χο'γοίσι,ν ον<ί ββουΧομην, 
ενταύθ" αν ηΧθον. νυν δε ταττ' €μοϋ σοφά, 
Βάκρυα τταρβζω' ταύτα 'γαρ δνναίμξθ' αν. 
ίκ€τηρίαν δε ηόνασιν ε'^άτττω σέθεν 
το σώμα τούμόν, οττβρ €Τίκτ€ν 7/δε σοι, 
μή μ! α7Γθλεσ/79 αωρον ηΒυ 'γαρ το φώς 
Χ€νσσ€(,ν• τα δ' ύττο 7^9 μη μ ί8εΐν άνα'γκάσ]]<ί, 
1220 ττρωτη σ βκάΧεσα ττατερα και συ τταΐό' εμβ' 
ττρόηη δε 'γόνασί σοΐσι σώμα δοΟσ' εμον 
φίΧα<ί 'χ^άρίτα^ ε8ωκα κάντεΒεξάμην. 
λόγος δ' 6 μεν σος ην οδ'• αρά σ, ω τεκνον, 
εύ^αίμον ανδρός εν 8όμοίσίν οψομαι, 
ζώσάν τε καΐ θάΧΧουσαν άξιως εμού ; 
ουμος δ' οδ' ην αΰ ττερί σον εξαρτώμενης 
'^/ενειον, ου νυν άντιΧάζυμαι χερί' 
τι ο αρ εγω σε, τΓρεσρνν αρ εισοεξομαι 
εμών φίΧαισιν υιτοδο-χ^αΐς δόμων, ττάτερ, 

' λΥρϋ, Ηοαάΐαηι, αικί Επί,ΊίΐηοΙ, ίοΓ ϋιβοοιταρί; νώ» μί) δή ν» 
κτάΐ'ί)ϊ οί Μ88. Ραίε}^ Γ6ίΐύ8 τά,αά, μηκίτι κτάνΐ)!. 

112 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυί.18 

ΤΙΐ€ Ιογαΐ Λνΐίο, 1)6 οί" ηΐ}^ οΐιϋά \)^ι•^ίί, 

\^\^\\ν 8ΐιρ, ί1ΐ(• ΙιηΓίοί, Ι)ηη<ι^8 Ιιργ (Ιίΐιιι^ΙιΙοΓ Ιιοιηβ 

Τυ (ΐΝνεΙΙ ΐη 8ΐ);π•ί;ι ιπϊ(1 |)ΐ•()8))ΰπ1ν ! 

ΜρΓβίη ΐί Ι ρ1ο;κ1 ΐ11, ΐΗου αηδΛνεΓ ηΐ6 : 

1?ιιΙ ίί' ηιγ Λνοηΐδ η'η^ Ιηκ•, Γ6})οηί, δία^ ηοΐ 

ΊΊιν ^Iη1^] ;ηκ1 ιηΐηο^ ίΐηοΐ δο δϊιπίΐ ΐΗοιι 1)6 Λνί56. 

Γποηυδ 

Μθ6(1 Ικ'Γ ; ίοΓ |2;οοο1 ΪΙ ίδ Ιΐιοιι ]οϊη Ιο 5;ινβ 

ΊΊι^' οΐιίΐι]^ Α^αιηεηιηοη : ηοηο δΐιηΐΐ ^πίηδΗ^ Ιΐιϊδ. 1210 

1ΡΙ1ΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηηά Ι Ιΐιε Ιοη<^ικϊ οί Οπρίιεαδ, Ο ιη^ δίτο, 
Το οΐιαπιι Λνΐΐΐι δοη^ ίΐιε ΐΌοΙνδ ίο ίοΠοΛν πιο, 
Αη(1 ΛνίΙοΗ Λνϋΐι εΐοηιιεηοβ ΛνΙιοηίδοε'ρΓ Ι ΛνοιιΜ, 
Ι 1ι;ΐ(] 6δΚΗνΡ(1 ίί. ΧοΝν — ηιΐηο οηΐν ουηηίπδ: — 
ΤείΐΓδ Λνϋΐ 1 ΙίΓΪπο;, ίοΓ Ιΐιϊδ ϊδ α11 Ι ο;ιη. 
Αηά δυρρίίίΐηΐ; Λνϊΐΐ Ι ΐΛνΐιΐΰ ηΙ)οιιΙ Ιΐΐ}^ Κη66δ 
Μν 1^ο^1ν, ΛνΙιίοΗ ΐΚϊδ ηιοίΗϋΐ• Κιγο Ιο ίΐιοο. 
Α1ι, δίπγ 1Π6 ηοΐ υηΐΐιτιείγ ! 8\ν66ΐ; ϊδ Π^ΐιΐ; : 
ΓοπδίΓίΐϊη ιηε ηοΐ Ιο εεε Ιΐιε ηείΐιεν §1οοιη ! 
'Τ\ν;ΐδ Ι ίίΓδΙ; οαΐΐεά Ιΐιεε ίαΐΐιει•, Ιΐιοιι ιηε εΐιϊΐίΐ. 1220 

'Τλνηδ Ι ίΪΓδΙ; ίΙιΐΌπείΙ ηι^ Ικκί^' οη Ιΐι^ Ιίπεεδ, 
Αικί <^;ινε ΐΗεε δΛνεεΙ οπΓεδδεδ ηηοΐ ι•6οεΐνε(1. 
Ληά Ιΐιΐδ Ιΐιγ Λνοΐ'ά •νν'3.δ : " ΑΙι^ ιη^ Ιϊΐΐΐε πΐ3ί(3, 
ΗΙεδΙ δΐιαίΐ Ι δοε ΐΐιεε ίη λ 1ηΐδ1)ίΐηΛ'δ 1ι;ι11δ 
Ι,ίνίιΐίτ ίί"ί^ 1)1οοηιϊη<ί λ\όι•1;1ιϊ1}' οί ηιε ? " 
Απίΐ^ ;ΐδ Ι ίλνϊηείΐ ηΐ}^ ίϊιι^εΐ'δ ϊη Ιΐι^ 1)εΗΐ•Γΐ, 
\νΗει•6ΐο Ι ηοΛν εΗη<ί, ΐΗυδ Ι &ηδΛνει•ε(1 Ιΐιεε : 
Αηοΐ ΛνΗ&Ι οί Ιΐιεε ? δΐιαίΐ Ι §ΓεεΙ; \}\γ ^ν^γ 

Η&ΪΓδ, 

ΡαΐΗεΓ, •ν\•ίΐΗ 1ονίη§ Λνείοοιηε ϊη ηιίηε Ιιαίΐδ, « "3 νοι.. 1. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ]Λ1 

1230 ΤΓονων τιθηρούς άττοΒιΒονσα σοι τροφας ; 
τούτων €<^/υ) μβν των Χό^ων μνήμΊ]ν β'χ^ο), 
συ δ' €7η\€\ησαί, και μ άττοκτύναι ί^ελβίς 
μη ττρό^ σ€ 1ΐ6λθ7Γθ9 καΐ ττρος Άτρεω^ ττατρος 
και τήσ^€ μητρός, η πριν ό)Βίνουσ' €μ€ 
νυν Ββντβραν ό)8ΐνα τήνΒβ Χαμβάνβι. 
τι μοι μβτβστι των ΆΧβξάνΒρου ^άμων 
'^ίΧβνης τ€ ; ττόθβν ηΧθ' βττ' οΧβθρω τιομω, ττάτ^ρ ; 
βΧβψον ττρος ημάς, όμμα δ09 φίΧημά τε, 
ΐν' άΧΧα τούτο κατθανονσ' έ^ω σβθεν 

12-10 μνημ€Ϊον, βί μη τοις βμοΐς ττεισΟρς Χόγοις. 
αδελφέ, μικρός μβν συ γ' βττικονρος ψιΧοις, 
όμως δε σννΒάκρυσον, Ίκ^τβυσον ττατρος 
την σην άΒβΧφην μη θανβΐν αϊσθημά τοι 
καν νητΓίοις ^6 των κακών β'^'^ί'^νεται. 
ΐδου σιωττών Χίσσβταί σ' δδ', ω ττάτβρ. 
άΧΧ' αϊΒεσαί μ€ καΐ κατοίκτβιρον βίον. 
ναι, ττρος <^€ν€ΐου σ άντομβσθα 8ύο φίΧω' 
6 μεν νεοσσός εστίν, η δ' ηύξημενη. 
εν συντεμοΰσα ττάντο.. νικήσω Χο^ον 

1250 το φως τόδ' άνθρώττοισιν ήδιστον βΧεττειν, 
τα νερσε ο ουοεν μαίνεται ο ος ενχεται 
θανεΐν. κακώς ζήν κρεΐσσον ή καΧώς θανειν. 

Χ0Ρ02 
ω τΧημον Έλει^};, 8ια σε και τους σους γάμους 
άγώι^ Ατρειδαις και τέκνοις ηκει μέ^ας. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ε^ω τα τ οικτρά συνετός είμι και τα μη, 
φιΧων έμαυτού τέκνα• μαινοίμην <γαρ αν. 
8εινώς δ' εγ^ει μοι ταύτα τοΧμήσαι, ηύναι,. 
Βεινώς δε και μιγ τούτο <^αρ ττράξαί με δει. 
οράθ όσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε, 

114 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Λ ϋ 1.18 

Πορίΐγϊη^ ίΐΙΙ Ιΐιγ ίοδΙοηηΐΕξ Ιοϊΐ ί'ον ηΐ6 ?" 1230 

1 1<ΐ'ορ ι•οιηρηιΙ)ΐ•αηο6 οί' ΙΙίλΙ; οοηνοΐ'δο γοΐ • 

'ΓΙιοιι ΙυίδΙ; ΓυνίίοΙΙεη, Ιΐιοιι Λνοιιΐιΐδΐ: ιππηΙ^Γ ιηβ. 

ΛΙι πο ! — Ι)}^ Ροίορδ, 1)ν ί;Ηγ ί;ι4;1ΐ6ΐ• ΑίΓΟίΐδ, 

Αικί 1)ν Ιΐιϊδ ηιοΙΙιοΓ^ λνΐιοδο ίΐτδΐ 1ι•;ινηΐ1-ρηη<5δ 

Νυν ϊη ίΐιϊδ δοοοικί ,ιη^υϊδίι ηγο νοηοΛνού ! 

ννΐΐίΐί; ));ιι•1 Ηανο Ι ϊη Ρηπδ' νηρο οΓ Ηΰΐοη ? 

\\Ίιν, ί'ίΐΙΙκ'Γ, δΐιοιιΐά 1ΐ6 £οι• ηΐ}^ ι•αίη Ιιανο οοιηο ? 

Ι>()ο1< ()ΐι ιπρ — ί^ίνο ηιο οπο ΐξΐ,ιηοε — οΐι, οηο 1<ϊδδ^ 

ΊΊιηΙ Ι ιυ;ιν Ι^οί'ρ ΐη (Ικηΐΐι Γγοπι ίΐιοο 1)ηΙ ΐΐιΐδ 

Μοηιυπίΐΐ, ΐί Ιΐιοα Ηεοά ηι^ ρίοαάΐη^ ηοΐ. 1240 

Ι^ΓοίΙκτ, 8ΐη;ι11 Ιιοΐρ οίΐηδΐ; ίΐιοιι 1)ο Ιο Ιΐιγ Γποικίδ ; 

ΥυΙ «'οορ ΛνΐΐΗ ηιρ, }'6ΐ; δΐιρρΗοαΙε ί1ι^ δϊι•6 

Το δ1<ΐ}7 Ιΐιγ 8ίδΐ6ΐ' ηοΐ ! — δοιτιο δεπδβ οί ϊ11 

Ενοη ϊη Λνονάΐεδδ ϊηί;ιη1δ ίδ ίηΙ)οπι. 

Ι<ο, Ι)γ Ιιίδ δΐΐοηοε 1ιε ίπιρΙοΓεδ ίΐιεβ, ίΉΐΙιει* — • 

Η;ινε ηιεΓΟ}^, Ηανε αοιηρίΐδδΐοη οη ηιγ γοιιΐΐι ! 

^'εη, \:>γ ίΐιγ 1)εαι•(Ι \νε ρΐ'αγ Ιΐιεο, 1ονε(1 οηεδ 

ί\\;ηη, 
Α ηεδίΗησ οηε^ αηά οιιε α (1.ιιι<ίΙιίεΓ ^ΐΌ\νη. 
Ιη οιιε ογ^ δυηιηιϊηι^ ;ι11^ Ι ιηκ^Ι ρι•εναί1 ! 
δ\νεεί, ραδδίη^^ δ\νεεί;, ϊδ Ιΐ^Ηΐ ίον ηιεη ίο δβε, 1250 

1)εΗΐΙι ίδ 1)ΐιΙ ηοΐΐιΐηίτηεδδ ! λΥΙιο ρι•Λ3'δ ϊο ίΐίβ 
Ιδ ηια(1. 111 Ηί'ε ο'ει•ρα5δεΙ;Ιι §1οηοαδ άε^ΐΗ. 

ΟΗΟΗυδ 

Ο Ιΐιοα Λ\Ί•εΙοΗ Ηείεη ! Τ1ΐΓθΐι<ίΙι ίΗεε Ηπύ ΙΗ)? 5ΐη 
Οοιηεδ α^οην οπ ΐΗε Αίνεΐάδ αιιά ΐΗεΪΓ δεεά. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

1 Ινίιολν λνΐιαΐ ηδΙνεΐΗ ρϊίγ, λυΙιηΙ άοΐΗ ηοΐ;, 

λΥΊιο Ιονε ιπίηε ΟΛνη 1)3.Ι^εδ : 1 \νει•ε ηΐΛ(]ηΐΗη είδε. 

Αννίιιΐ ϋ ίδ, ιην Λνϊίο, ΐο ό&το Ιΐιΐδ (1εε(1, 

ΥεΙ ΛΛνί'υΙ Ιο ίονίϊεηι•. 1 ?ηιιχΙ άο Ιΐιϊδ ! 

Μαιίν }•ε }Όη εοαηΐΐεδδ ΙιοδΙ ΛνΐΐΗ ^πΐΐε^'δ Γεηοεθ, 

ι 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1260 'χ^αλκβων Θ' 'όττΧων άυακτβ^; 'ΚΧλήνων όσοι, 
οΐ'ί νόστος ουκ έ'στ Ιλίου ττύρ^ονς έ'ττί, 
€1 μι'] σβ θύσω, μάντις ώς Κάλχας λβγε^, 
ούδ' €στί Τροίας έξβΚ,βίν κΚβινον βάθρον. 
μΑμηνβ δ' άφρο^ιτη τις Ελλί/τ^ω/ν στρατω 
ττλβΐί/ («9 τάγιστα βαρβάρων βττΐ γβόνα, 
τταΰσαί τβ Χ^κτρων άρΊτα^ας ΚλΧηνικων 
ο'ί τας €ν "ΑρΎβί τταρθβνους κτβνονσί μου 
υμάς τ€ κάμρ, θβσφατ 6ΐ Χύσω θβάς. 
ου Μβλ'ελβώς μ€ καταΒβΒούΧωται, τίκνον, 

1270 οι)δ 67γΙ το κβινου βουΧομβνον βΧήΧυθα, 

«λλ' Ελλάς, 7] 8βΐ, καν θβΧω καν μη θέλω, 
θΰσαί σ€' τούτου δ' ησσονβς καθβσταμβν. 
€Χ€υθ€ραν ^αρ δεΐ νιν όσον €ν σοι, τέκνον, 
κάμοϊ Ύβνέσθαι, μηΒβ βαρβάρων ΰττο 
'ΈΧΧηνας όντας Χβκτρα συΧάσθαι βία. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ τβκνον, ω ξβναι, 

οί 'γώ θανάτου του σου μβΧ^α. 

φβύ'^βί σε ττατηρ" Αι^ΐ] τταραζούς. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

οί 'γώ» μάτβρ' ταύτόν 'γάρ 8η 
128υ μβΧος βίς άμψω ττ^τττωκβ τύχ^ΐ]ς, 
κούκίτί μοί φως 
ούδ' άΐΧίου το8β φέγγος. 
ιω ιω. 

νιφοβοΧον Φρνγών ϊ'άτΓος'Ίδας τ 
όρεα, ΐΐρίαμος οθί ττοτε βρβφος άτταΧόν έ'/3αλε 
ματρος άττοττρό νοσφισας, 

ιι6 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυυδ 

Απα α11 Ιΐΐ6 Ιίΐ-αζβη-ΙΐΗηΐΡδδεά Η«ί11ι;η6 Ιίίη^δ, 1260 

\νΐιο ο.ιηηοΐ νον;ΐίχο ιιηίο Ιΐίιπη'» ΙΟΛνβΓδ, 

λνΐιυ οαπηοί ηΐϋΰ ΤΐΌν'κ οϊίίκίοΐ ι•ι;ηολνη6(1, 

ΒιιΙ; \)γ Ιΐιν 1)1οοά, αδ Οιΐοΐΐίΐδ δηϋΐι, Ιΐιο δβεΐ'. 

Α ή^νγ ρηδδϊοη ηι<•κΐΛΐί;ηο11ι ΗβΠ,ΐδ' ΗοδΙ 

Το δΗΪΐ ΐη α11 ΙΐίΐδΙε ίο Ιΐιο ηΐίεπδ' Ιαποί, 

Αικί ριιΙ; απ ί^ηιΐ ίο πιροδ οί' Ηεΐΐεηε Λνίνβδ. 

Μν ^1ηασ|11;^^δ Λνϋΐ Ιΐικ}• δία)^ ίη Αι-^οδ — )Όα 

Αικί ηΐ6, — ϊί Ι Ηπηυΐ Ιΐΐΰ Οοίΐίΐβδδ* Ιιεδΐ. 

ΝοΙ Μΰπείίΐυδ ΗαίΙι επδίπνίίίΐ ιηε, οΐπΐά, 

ΝοΓ }•β{; Ιο δεννε Ιιϊδ ρΐεαδίιτε Ιιανε Ι οοηιε, 1270 

"Γϊδ Ηο11;ΐδ ΓοΓ Λνΐιοηι— Λνΐΐΐ Ι, λνΐΠ Ι ηοΐ— 

1 ηιυδΙ; δίαν ΐΐιεε : ΐΐιίδ ΟΗπηοΙ; Λνε Λνϋΐΐδίηικί. 

Ρι•εε ηιυδΙ δΐιε 1)ε, δο Γ;ιι• αδ ίη Ιΐιεε Ηεδ, 

Αικί ηιε, ε•1ιϊ1(1 ; ηοι• 1)^ «αΐίεηδ' νΐοΐεηοβ 

ΜυδΙ δοπδ οί' Ηεΐΐαδ οί' ίΐιεΐι• Λνϊνεδ 1)ε δροΐ1ε(1. 

[Εχϋ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ο οΙιϊΙγΙ ! Ο δίι-ίΐη^ει• (Ιαηίδείδ^ δββ ! 

\\'ϋε ΓοΓ ίΐιν (Ιεαίίι ! ΑΙ&δ ί'οι• ηιε ! 

Ύ1\γ ί'αίΐιει• ίΐεεδ^ ίο Ηαάεδ }ϊε1(ϋιιο• ίΐιεε ' 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Αΐίΐδ £θΓ ηαε, ηιοίΐιεν ! 

ϋηε δοπί^ ί'οι• πδ ίλν.ιΐη 
Ρ;ιΙε ίΐικίδ ιΐδ — ηοηε οίΙιεΓ 

Βαί ίΐιίδ δίΐά δίπιίη : 1280 

ϋροη ιτιε δΐιαίΐ ίΐιε Ηο^ΐιί αικί Ιΐιε 1)ε;ιηΐδ οΓΐΙιε δυη δΐιϊηε 
ηενεΓ α^ίΐϊη. 

Ο Ρΐιν^βΐίΐη |τ1α(1ε 

Ονε镧1οοιηεί1 1))^ Ιΐιε ονεδί; 
Οί' Ιάα, Λν1ιει•ε Ιαίά 

Ιη Ά δηολν-Ιιεαρεη ηεδί 
νν&8 ίΗε δΐκ•1ν1ίηι^ 1>>' Ρι•ϊαηι 035ί Γοι•ί1ι^ λνΙητΗ 1ιβ 
ΙθΓ6 ίΐΌηι Ιΐιε ιιιοΐ1ιει•'8 Ιιι-είΐδί, 

117 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

€'π•ι μόρω θανατόζντί 
Τίάριρ, 09 ^ΙΒαΐος 
1290 *ΐ8αΐος βΧβ'γβτ ε'λεγετ' €ν Φρνγών ττόΧβι. 

μη 7Γ0Τ ωφέΧ^ν τον άμφϊ 
βονσΐ βουκοΧον τραφβντα 

οΐκίσαι άμφϊ το Χβυκον ΰΒωρ, οθι 
κρήναι ^νμφάν κβΐνται 
Χβιμών τ άνθ^σί θάΧλων 
'χΧωροΐ'ί, ου ρο80€ντα 
άνθβ υακίνθίνά τ€ θβαΐσι Βρ^ττβιν 

1300 Ι'ρθα 7Γ0Τ€ Παλλάς €μο\€ 

καϊ ΒοΧίυφρων Κ.ύτΓρι<ϊ 

"Ηρα θ' Ί^ρμα<; θ\ 

υ Δίος «γγβλοί, 

ά μβν €7γΪ ττόθω τρυφώσα 

Κι!7Γ/)ί9, ίί δέ ΒουρΙ ΐΙαΧλάς, 

"Ηρα τε Δ^οί άνακτος 

βύραΐσί βασιλίσιν, 

κρίσιν εττΐ στνγναν 'έριν τε 

καΧλονάς, εμοί δε θάνατον, 
1310 όνομα μαν φέροντα Αανα'ίδαισιν, ώ κόραι. 

ητροΘύματ εΚαβεν "Αρτεμι<ϊ ττροί "Ιλιον. 
ό Βε τεκών με τάν τάΧαιναν, 
ώ μάτερ, ώ μάτερ, 
θίγεται ττροΒού^ ερημον. 
1x8 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ιδ 

Υεα^ ΙοΓΐ Ιιίιη Ιο Ιϊο 

Τϊΐΐ ϊ\\α άυαίΐι-ίΐοϋπι δΙιοαΜ οίαίιη 

ΡίΙΠδ, \ν1ΐ61•6ΐ)}^ 

ΤΙπΌΐΐβΙιουϊ ΤΐΌν λν;\3 Ιιΐδ ηηπκί 1290 

Ραπδ οΓ Ι(1α, ΛνΙΐΡΐ-ε ίΌ5ΐρΐ•6(1 α 1ιοι•(1ηκιιι ιηΐ(1 Ινϊηο Ιιε 

^Vοι11^ι Οοοΐ ηηιίιΐ ίοιιηίαϊπδ 

Οί ί"ϋ;ιιιι-5Ϊΐ\χη•ο^ δΐιοοη 
ϋί Ιΐΐ€ ηγηιρίΐδ οί' ίΐΐί* ηιοαηΙαίη5 
Ηίδ 1ιοηΐ6 Ιια(1 ηυί 1)6(ίη, 
ΝοΓ \ν1ιβι•6 1-0868 αποί 1)1α(,Ί)6ΐ1δ ί"οι• Οο(3(1εδδ05 1)1οοηΊ6{1 
αηιϊϋ ΛνηΙβΓπιεαίΙδ §ι•66η ! 

Οαηΐ6 Ιΐιο Ριΐθβη οί" Ββ§υί1ϊη§ 1300 

\νΊΐ:1ι Ιονο-ΐϊϊίρη ονε 
Ρ35δίοη-]\.ίικ11ίηο;, αηοΐ δΐηίΐϊη^ 
Αδ ίοΓ νΐοΙοΓγ η)§1ι ; 
Οαηιο Ραΐΐ.ΐδ ϊιι ρνϊιΐο οί" Ιιεν ρΓΟΛνοδδ, αηά Ηεΐίΐ Ιΐιε 
^ιι^^π οί' ΐίιε δίν)^ : 

Αικί Ηεπιιεδ Λναδ Ιΐΐ6ΐ•ε, 

Τ1ΐ6 Ηει•£ΐ1(1 οί' Ηε,ανεη. 
δο Ιΐιε δίνΐίβ οί' Μοδί; ΡηΪΓ, 
Εοαϋιεά οοηΐεδί;, λναδ δΐηνεη, 
\νΐιει•εοΓίο ιτηε άεαίΐι^ 1)ΐιΙ ίο Οαηααπδ §1οη\, Ο (Ιαηίδείδ^ 

Λναδ §ΐνεη. ,3ΐο 

Με ΐΐιε Ηυηίι-εδδ Γεεείνεΐΐι 
ΓοΓ 1ΐ6ΐ• ίίΓδΙίναίΙδ ο£ ρνε^, 
Αιιιΐ ηιΐηε ΟΛνη 5Ϊι•ε Ιεπνοΐΐι 
Ηϊδ εΙιϊΜ — (Ιοίΐι ν)είι•α}' 
Α άίΐιισΙιΐρΓ ηιοδί; ΛνΓεΙοΙιεά, Ο ηιοίΙιεΓ, ιη)' ηιοίΐιει-, βηθ 
ίΐεείΐι Ά\ν3ίγ. 

119 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ω Βυστάλαίν ('γά), ττίκραν 

τηκραν ιΒοΰσα ζυσέΧβναν, 

φορβνομαί Βι,οΧλυμαί 

σφα^αισιν ανοσιοισιν ανόσιου ττατρυ^;. 

μη μοί ναών ^α\κ€μβοΧά8ων 
1320 ττρνμνας αδ' ΑύλΙί Ββξασθαί 
τούσΚ βίς όρμους εις Ύροίαν 
ώφαΧεν βΚάταν ττομτταίαν, 
μ7]8' άνταίαν Κύριττω 
ττνβύσαί ττομτταν Ζβυς, μειλϋσσων 
αΰραν αλΧοις άΧΧαν θ ν ατών 
Χαίφβσί 'χ^αίρειν, 

τοΐσί δε Χύτταν, τοΐσι δ' ανάηκαν, 
τοις δ' εζορμάν, τοις Ββ στεΧΧειν, 
τοΐσι Ββ μβΧΧειν. 

1330 ή τΓοΧύμο-χθον άρ" ην ^ενος, η ττοΧύμοχ^θον 
άμερίων, το ■χρεών Βε τι Βύσττοτμον 
άνΒράσιν άνευρεΐν. 
ιω ιω, 

μειγάΧα ττάθεα, με<^άΧα δ' αχεα 
όί.αναΐΒαίς τιθεΐσα ΎυνΒαρΙς κόρα. 

Χ0Ρ02 
6γώ μεν οίκτείρω σε συμφοράς κακής 
τυχοΰσαν, ο'ίας μηττοτ ώφεΧες τυγείν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ω τεκοΰσα μητερ, άνΒρών 6'χΧον είσορώ ττεΧας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τόν γ6 της θεάς τταΐΒα, τέκνον, ω συ Βεΰρ^ 
εΧηλυθας. 

120 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Αυΐ.Ιδ 

λΥορ'δ 1116 Ιο Ικίνβ 86011 ΙΐΟΓ 

ΗίΊβη. Λν1ιθ56 ηηηΐ6 

Ιδ ίΐ 1)ΪΙΙ;61•|16δδ 1^.661161• 

ΊΊΐ3η ΛνοΓίΙδ ηι&γ ίνηπιβ ! 
81ΐ6 ίί? ηι.ΊοΙε Ιο ηιε δΙαιι^ΙιίΟΓ αικί (Ιοοηι^ αικί Ά ίαΐΐιεν'δ 
ο](ί6(1 οί δΐιαιηο. 

01ι Ιΐίΐά Αυϋδ νοοείνεά ηοΐ; 1320 

ΒΐΌπζβ ρΓΟλνδ 1οη§ ειηΐ^α^είΐ ! 
Ο 11Λ^1 Τι•ο)' 1)0011 ι•ορι•ϊονο(1 ηοΐ; 
\νΐη1ο Ιΐιοΐι• ρίηο-Λνϊιιο-δ ^οΐ.ινοά ! 
Ο Ιΐϋίΐ Ζουδ ηονοΓ Ιιι-οαΙΙιοΛ οη Ειιηρυδ ίΐιο 1)ΓοαΙ;1ι Ιΐιαΐ 
οιΐΓ νο)•αο•ΐη§ δία^'οοΐ ! — 

Ηβ Λνΐιο ΐοηιροΓδ Ιιίδ ίΐ^ίΐΐβδ 

ΙΙηίο ηιοη αδ 1ιο λ\ ϊ11 ; 
δοηιε δΐΐίΐΐνο οαί; β•1;κ1 δ;ι^1δ^ 
δοιτιε ΐη 5θΐτο\ν δΐΐ; δϋΐΐ 
ΡαΙε-ίεΙΙενεΐΌοΙ : Ιΐιοδε δρεοά ίΐΌηι ΐΗε Ηανεη^ ϋιε Λνΐιϊίε 

Λνϊηβδ οί" Ιΐιοδέ ηενεΓ ίϊΐΐ. 1330 

Ο Ιι•ηνίη1-Λνοι•η 866(1 

ϋί' ίΐιο δοηδ ο£ α άα^' ! 
Ηο\ν Γαΐε ΙιαίΗ άεοΓοοά 
ϋϊδίΐδίοι• αίλνα^ ! 
ννΐιηΐ; Ιίυΐ'ίΐεη οΓ ΗποαΐδΗ (Ιΐοΐ ΤγηίΙίίΓευδ' οΐιίυ οη ίΐιε 
Οαιιαηηδ Ιη^' ! 

ΟΗοκυδ 
Ι ρΐΐ}• ίΐιοο ί\)ΐ• Ιΐιίδ ιιηΐιαρρν ΙοΙ 
Κοιιιιιΐ οί" ίΐιοε : Λνοϋΐίΐ Ιΐιου ηε'οΓ 11α^δι; οοιπε ΐΐιενοοη 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Μοίΐιοΐ' ιηΐηε, Ι δεε α ΙΙίΓΟίΐβ• οί πιεη ΐΗαΙ Ιιϋΐιει• Ιι&δΐεη 
οη ! 

ΓίΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Οΐιΐΐά, 'ϋδ 1ΐ6 ίΌι• \ν1ιοπι Ιΐιου οαηιεβΐ Ιιίΐΐιει-, ενεη 
ΤΙιεΙΐδ' 8οη. 

121 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1ΔΙ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
1340 Βιαχ^αλάτέ μοί μβΧαθρα, δ/ζωες•, ώς• κρύψω Ββμας. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί δ(:', τίκνον, φβύγ^ίί ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΆχίΛ,λεα τόί^δ' Ι^βίν αίσ χύνομαι. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ5ΤΡΑ 

£09 η οή ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

το Βυστυχές μου των /γάμων αΙΒώ φίρζί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ουκ βν άβροτητι κβΐσαι ττρο^ τα νυν ττετττωκότα' 
«λλα μίμν'• ου σβμνότητος βρ^ον, ην δυνώμ^θα — 

ΑΧΙΛΑΕΤ5 

ώ <γύναί τάΧαινα, Αη8ας θύ^ατ€ρ, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ου ΛίτβυΒή θρο€Ϊς. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

δειν €ν Άρ/^βίοις βοάται, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τίνα βοην ; σήμαινβ μοι. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

άμψΐ σ>}? τταώός, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ΤΓονηρον είττας οιωνυν Χό<γων. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

ώ9 χρβων σφάξαι νιν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

κούδβΐς τοΐσΒ^ ίναντίον^ \£<γ€ί ; 

1 Ραΐβγ : ίοΓ ΐναντία οί Μ88. Εη^ΐαηά ΐ'εαάβ &μοι• κοϋτυ 
αντιάζΐται ; 

122 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΟΙ^Ιδ 

ΙΡΙΙΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηαη(1η);ιί(ΐΗ^ ορβ Ιο ηιε Ιΐιε (1οοι•8^ Ιΐιηΐ Ι ΛνϊΙΙηη ηιαν 

1ιί(ΐ6 ιιΐ3' ί'αοβ ! 1340 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\νΐΐρι•6ίοι•6 Αοβ, ηΐ}' οΐιϊΐίΐ ? 

ΙΙΉΙΟΕΝΕΙΑ 

ΡοΓ δΐιαιηε Ι οαηηοΐ ηιεεί ΑοΙιϊΙΙεΒ' §&Ζ6. 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

\νΐιει•εΓοι•β δο ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ννϋΐι δΐιαηιβ Ιΐιβ ΓπϊδβΓ^ ο£ ιώ^ Ι^ηοΐαΐ οι•ιΐ8ΐιε11ι ηιε. 

ΟίΥΤΕΜΝΕίίΤηΛ 

ΝοΙ; ίη ΐ)1ί_ι;1ιί ίοι• (ΙϋϊηΙ^ δ]ιι•ίιι]•;ϊιι<>• ηγΙ Ιΐιοιι Λνΐιεη 'ϋδ 

Ιΐηΐδ Λ\ϋ1ι Ιΐιεε. [1)ΐι1: ηια}' — 

Τηπλ' ίΙκΜΐ : ηο ϋηιε ίδ Ιΐιϊδ Γογ ιηαϊοΐεη ρηοίε^ ΐί' Λνε 

Εΐΐ/ιΊ• Α0Η11.Ι.Εδ ΛΓΗΙΙ.Ι.Ε8 

Ηιιρί^δδ Λνοηιαη^ οΐπΐίΐ οί" Ε^^1^•ι ! — 

ΟΧΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 

Τηιΐ}^ " Ιιαρίεδδ " ηαϊηε(1 ίΐιίδ άαγ ! 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

ΡεΗΐ•ί"υ1Ι)' ΐΗε Ανί-ΐνεδ οΐ,ιιηοιη•— 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

\ν' Η&Ι Ιΐιεϊι• οΙ&ΠΊουν ? — ίεΐΐ Ιΐιε ΐ1πη§. 

ΑεΗΙΙ.Ι.Ε8 

Τοϋοΐιΐη^ ϋιϊδ ΙΙΐ)Γ θειιι^ΐιίει•. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΛ 

Α1ι, ίΪΛγ \νο«1δ λνίΐΐι ενίΐ ρι•εδα»ε ι•ϊη§ ! 

Α€ΗΙΙ.Ι-Ε3 

" δΐ&ΐπ δΐιε ηΐϋδΐ 1)ε ! " οτγ Ιΐιε^. 

ΙΙ>ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

Ιδ ί;1ιει•ε ηοηε \\'1ΐ0δ6 Λνοι•(ΐ3 λνίΐΐι Ιΐιείΐ'δ οοηΐεηά ? 123 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ II ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
€19 θόρυβον εγωγβ καυτός ηΚυθον, 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ην , ω ξβνε ; 

ΑΧΙΑΛΕΥ2 

σώμα Χβυσθήναί ττετροίσι,. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
1350 μωι> κόρην σώζων βμην ; 

ΑΧΙΑΑΕΤ2 αυτο τούτο. ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί9 δ' αν €τ\η σώματος τοΐι σου θιηύν ; 
ΑΧΙΑΑΕΤ2 

ττάντε^ "ΈίΧληνβς. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

στρατός 8β ΜυρμιΒων ου σοι τταρήν ; 

ΑΧΙΑΑΕΥ2 

"ττρώτος ην €Κ€Ϊνο<; εγθρός, 

ΚΛΤΪΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

δ^' «ρ' οΚώΧαμεν, τέκνον. 

ΑΧΙΑΑΕΤ2 

οΐ μ€ τον ^άμων άττεκάλουν ήσσον\ 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ύττεκρίνω Βε τι ; 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 

την εμην μεΧλουσαν εύνην μη κτανεΐν, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Βίκαία 7"Ρ• 

ΑΧΙΑΑΕΤ2 

ήν εφήμισεν πατήρ μοι. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κάρΎοθεν γ' είΓεμψατο. 

124 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ΛίΊΙΙΙ,Ι,Είί 

Υοη, ηι^δβΐί ίη ΙππιιιΙΙ'ν ριτϋ λνηκ, — 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕβΤΗΑ 

\νΗ,ι1; ρεπί, δΙνϋπ^βΓ Γηεηά ^ 

Α0ΗΙΜ.Ε8 

Ενεη ίο 1)€ δίοηοά Λνΐΐΐι ίίΐυηεδ. 

ει,ντΕΜΝΕδτηΑ 
δίηοε ίΗοα ΙιπάδΙ Γηϊπ ηΐ)^ θβυ^^Ηίει• δραΓβθ ? 1350 

ΑΓΙΙΙΙ,Γ.Ε8 

Ενεη δο. 

εΐ,νΤΕΜΝΕδΤΒΑ 

ΒιιΙ 1ίΐ\' Ά Υ\Άηά οη (^€€ ! Αηά Λνΐιο δαοΗ (ϊεείΐ 
1ι;κ1 ιΐ3ΓΚ(1 ? 

ΑΟΗΙΙ,Ι,Εδ 

Λ11 Ιΐιε Ηεΐΐεηεδ. 

είΥΤΕΜΝΚδΤΚΑ 

Βυί Λνΐΐΐι Ιΐιοε νηδ ηοΐ Ιΐιγ ρεορίε'δ 1);ιϋ1ε-ΙιοδΙ ? 

ΑεΗΙΙ.Ι.Εδ 

ΡίΓδΙ \\'εΓε ΐΗεδε ίο ΙυΓπ Η^πϊηδΙ ηιε, — 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΛ 

ΟΗ ιη^ {Ι3ΐι<ί1ιΐ€ΐ•, Λνε ανε Ιοδί 

ΑΟΗΙΜ,Εδ 

ΤίΐυηΙεά ηιε 35 ΙΙπ-ηΙΙ Ιο πιαΓηπ^ε. 

ίΙΛΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Αη(1 Λν1ΐ3ΐ αη^Λνει- ^ίάδί Ιΐιοιι ίι•3ηιε ? 

Α0ΗΙΙ,Ι.Ε8 

"81»ν ηΐ)' άεδϋηεοί ΗηοΙε/' Ι 5;ιΐά, "γε δΗίΐΙΙ ηοΐ," — 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Υε-Ί, Ά πίτΐιίεοϋδ οΙηϊπι. 

Α€ΗΙΙ.Ι.Ε8 

" ^V11οη1 ]ΐ6Γ ίαΐΗεΓ ρΓοηιϊδεά '" 

ΓΙ.ΥΤΕΜΝΕ8τΗΑ 

Υε», Ιο Α镧ο5 δεηί ΛνϋΙι»! ίο 1)ΓΪη§. 

125 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 
άλλ' βνικωμην Κ£κρα'^μοΰ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΤΟ ΤΓολ,ν Ύαρ Ββινον κακόν. 

ΑΧΙΛΑΕΥ2 
«λλ' 6μω<; άρήξομβτ σοί. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

καϊ μαχ^ί ττοΧλοΐσιν βίς ; 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 

ίΐσορας τβύχΐ] φερο/^τας τουσδ'; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

οναίο των φρενών. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
άλλ' ονησόμβσθα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

1360 7Γαί? α/ο' ονκέτί σφα'^ήσεταί ; 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 

ουκ, β μου γβ ζώντος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

7/^66 δ' όστις άψβται κόρης ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

μυριοί γ • αξΐί ο Όονσσευς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

αρ ό '^ισνφον ^ονος ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

αύτος ούτος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ϊΒια ττράσσων, η στρατού ταχθβις νττο ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

αίρεθζΐς εκών. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ΤΓονηράν ιγ' αϊρβσιν, μιαιφονβΐν, 

126 ] ΡΙ 1 ΙΟΕΝΕΙ Α ΑΤ Αυΐ.18 

ΑΓΜΙΙ.Ι.Ε» 

ΥΐίΙ; Λν35 Ι ϋΐιΙο1;πηυιηχ•(3. 

ΟΙ,νΤΕΜΝΚδΤηΑ 

Λ1ι, Ιΐιβ ι•ηΙ)1)16 15 & ΙίΛπεΓιιΙ Ιΐιίη^ ' 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

ΥοΙ \νΐ11 Ι ^1^Γ^1κ1 Ιΐιοε. 

^■I.VΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

8ΐιιο•1γ β^τΐιΐ; ?»{^;.αϊη5{; α ηιιιΐΐίίικίο ? 

ΛΓΗΙΜ.Ε8 

δεεδί Ιΐιοιι ΐΗοεο \ν1ιο Ιίε&ν ηιίηε ΛπηονίΓ ? 

(ΊΛΤΕΜΝΕΚΤΗΛ 

Β1ο58Ϊη^δ οη Ιΐι^ άπιιηΐίεβδ ηιοοά 

ΑεΗΙΙ,Ι.Ε8 

^\'Η, Ι «ΙιλΠ 1)0 1)ΐ6δΙ;. 

ΓΙΛΤΕΜΝΕδΤΠΛ 

δΙιο δ1ι;ι11 ηοΐ ηοΛν ϋο οη Ιΐιο ίΐΐΐίΐι• Ιαϊά ? 1360 

Λ€ΗΙΙ.Ι>Εδ 

ΝοΙ Λ\ Ιιίΐο Ι ηιη Ιίνίιΐίτ ' 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

ί1ο\ν, \νί11 Ηπν οοηιε ίο δείζε Ιΐιε ηΐδίά ? 

ΛΟΗΙΙ.Ι,Εδ 

ΤΙιοιίδΛίκΙδ — Ηΐκΐ Οο1}•δδειΐ5 1εΛ(1ΐη§. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Ηε, Ιΐιε εεεά οΓ δϊβνρΗυδ ? 

ΛηΐΙΙ.Ι.Ε8 

Ενεη Ιιε. 

ΙΙ,νΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

5ε1ί'-1)ίά(ίεη, οι• ί1ΐ(1 λ11 Ιΐιε ΗοδΙ Ηρ})οίηΙ \ί ίΐιιΐδ ? 

ΛΓΗ1Ι.Ι.Ε8 

ΟΗοδεΠ; αηά οοηδεηΐίη^. 

ΟίΥΤΕΜΝΕδΤηΑ 

Ενϋ οΗοϊεε, ί"υι• ήιαΓάεΐΌΐΐδ νΐοΐεηοε ! 

127 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

άλΧ' εγώ σ'χτ]σω νιν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

άξβι κ ούχ άκουσαν άρττάσας ; 

ΑΧ1ΛΑΕΤ2 
ΒηΧαΒη ξανθή'ί βθβίρα^. 

ΚΑΤ ΓΑ Ι Μ Ν Η 2ΤΡ Α 

6/Α€ οε τί, γ^ρη οραν τοτβ : 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 

άντβ-χ^ον θυ^ατρύ'ί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ9 τονΒ' €Ϊν€κ' ού σφαγ^σβται. 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 
αλλά μην βίς τοϋτό γ' νζ^'• 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μήτ€ρ, €ίσακούσατ€ 
των €μών βττών ' μάτην ^άρ σ βίσορω Θυμον/Μνην 
1370 σω ττοσα • τα δ' άΒύναθ' ημίν καρτερεί ν ού 
ρήΒίον. 
τον μεν ουν ξένον Βίκαιον αΐνβσαι ττροΘυμία^' 
αΚ\α καΧ σε τονθ' όραν χρη, μη Βιαβ\7]θ[) 

στρατω, 
καΐ ττλεοΐ' ιτράζωμεν ούΒβν, οδε δε συμφοράς 

οΙα δ' βίσήΧθβν μ', άκουσον, μ?)Τ€ρ, έννοουμΑνην 
κατθαν€Ϊν μβν μοι ΒβΒοκταΐ' τοντο δ' αντο 

βονΧομαι 
βύκΧβώς ττράξαί τταρεΐσά γ' εκττοΒων το 8υσ^€V€ς. 
Ββύρο 8η σκβψαι μβθ' ημών, μητβρ, ώί καΧώς 

Χβ'γω. 
€ίς €μ Έλλα9 η μβ'γι,στη ττάσα νυν α-ποβΧεητα, 
καν βμοί ΤΓορθμός τε ναών και Φρυ'γών κατασκαφαί, 

128 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑυΜ8 

ΛΓΗΙΙ.Ι-Ε8 

Νηυ, 1)11 1 Ι ΛνϊΠ δΐίΐ^ Ιιϊηι. 

ΟΧΥΤΕΜΝΚΚΤΠΛ 

ΑΟΗΙΙ,Ι-Εδ 
(•ΙΛΤΕΜΝΕ8ΤΗΛ 

\\ΊιηΙ υιπδΙ: Ιΐιοη 1)6 ^1οπ6 οί πΐ6 ? 

ΑΟΗΙΙ,Ι.Εδ 

ΟΊΐιι^ υηΐυ Ιΐΐ}• (.Ίηΐίΐ. 

ίΙ.νΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

1ί" ΐΗΐδ ηΐ3}' 8ίΐνο 1ΐ€ΐ•, δΐίΐίη δΙιο δ!ι;ι1Ι ιιοί Ιϊο. 

ΑΟΗΙΙ^Ι,Εδ 

Αν, ίίικί δυΓεΙ)^ ηηΐο ίΐιίδ ϋ ΛνίΠ οοηιρ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Μοΐΐιει•, — Ιο ιηγ \νοΓ(ί 
Ηρανίνβη ^ε ! — ;ι^ζΗ^η5^ Ιΐιϊηε ΙιυδΙίΗΐκΙ Ι 1)ξ;1ιυ1ά ΐΗεε 

{ΐη<τ(*Γ-3ΐίη•ε(1 [1)Γ&νβ. 

ΓΗυ5εΙΡ8κ1}' : Ί;\νει•ο Ιι;π•(1 ΓϋΓ ιΐδ ίηενΐΐΗΐιΙε (Ιοοιη ίο 1370 
Μεεί; ϋ ϊδ Λνε Ιΐι;ιη1ί Ιΐιε δίΓΗΠ^εΓ-ΙιείΌ ίοΓ Ιιϊδ Λνίΐΐ Ιο 

δΗνε. [ΙίελνβΓε ; 

ΥεΙ, ίΐΐϋΐ 1ιε 1)ε ηοΐ ΓερΐΌ3ε1ιε(1 οί Ηεΐΐ&δ' ΙιοδΙ ηαυδίΛνε 
δο δΙιοιιΜ ηιΐη δεΐζε Ιιΐιη, Ηπά οαΐ'δείνεδ ϊη ηο Λνίδε 

Ιίεϋεν ίίίΓε. [ΐΐιου^ΐιΐ 1ιει•εοη. 

Ηε&Γ ΐΐιο ίΐιϊη^ ΙΙιηΙ Η&δΙιεά ιιροη ηιε, ηιοΐΐιει•, αβ Ι 
Ι^ο, Γεδϋΐνεκΐ Ι αιη Ιο (Ιίε ; αηά ϊάϊώ ίίπι Ι Ιΐΐίΐΐ Ιΐιΐδ 1)ε 

άοηε [3,Λν3.γ. 

Οίοτίοαδίν — ϊΐΐίΐί Ι ΐΗνυδΙ. ϊ§ηοΙ)1ε οι•3.νεη Ιΐιοιι^ΐιϊδ 
Ρνϋϊιεε, ηιοίΐιει•;, ΐΗϊδ οοηδίάεΓ Λνίΐΐι ηιε : ηι&Γΐί. 1ιο\νΛ\"ε11 

Ι δ&γ. 
ΙΓηΙο ιηε &11 ηιΐ^ΐιΐ^ Ηεΐΐ&δ Ιοοίνδ : Ι οηΐγ οεπ 1)εδ1;ολν 
Βοοπδ ιιροη ΙιεΓ — 3ΗΪΐίη§ οί 1ιει• §3ΐ1ε^δ,Ρ1ιι*^^3.'δ ονεΐ'- 

■ΙΙίΓονν, 

129 

νοί. 1. Κ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1380 τα9 τε μβΧλονσας γυναίκας ην τί Βρώσί βάρβαροι, 
μηκβθ^ άρττάζβίν βάν τάσδ οΧβίας βξ Έλλ«δο?, 
τον Έλεί^ϊ/ί τίσαντα<; οΧβθρον, ηντιν ηρττασβν 

ΐΙάρί•ί. 
ταύτα ττάντα κατθανονσα ρύσομαι, και μου κΤ^ος, 
Έλλάδ' ώς ηΧβνθβρωσα, μακάριον Ύβνήσβται. 
και ιγάρ ούδε τοί τι \Ίαν €μ€ φιλοψνχ^εΐν -χρεών 
ττασι γαρ μ "ΚλΧησι κοινον €Τ€Κ€ς, ον-χι σοΙ 

μόντ). 

αλλά μύριοι μβν άνΒρβς άσττΊσιν ττεφρα'^μβνοι, 
μνρίοι δ' βρίτμ εχοντβς, ττατρίΒος η8ικ7]μ€νης, 
8ράν τι το\μησονσιν €χθρού<ί χύττβρ 'ΚΧΧάΒο'ϊ 
θανβΐν • 
1390 η δ' €μη ψνχη μι ούσα ττάντα κωΧυσβι τάΒβ ; 

τί το ΒΙκαιον τοΟτ' ; εχοιμβν αρ αν άντειττβΐν €7Γ0<ί ; κάττ' €Κ€Ϊν βλ,θωμβν, ου δβΐ τόνδε δίά μάχ7]ς 

μοΧβΐν 
πάσιν 'Άρ'^β'ιοΐ'^ γυναικός βϊνβκ ούδε κατΘανύν. 
€ί? 7' άνηρ κρείσσων ηυναικών μουριών οράν 

φάος. 

βί δ' ββουΧήθη το σώμα τούμον "Αρτεμις Χαβεΐν, 
βμτΓοΒών Ύβνησομαι 'γώ Θνητ6<{ ούσα ττ] θεω ; 
αλλ' άμηχανον • Βί8ωμι σώμα τούμον Έλλάδί. 
θύβτ, βΚΊΤορθβΐτβ 'ϊροιαν. ταύτα <γαρ μνημεία μου 
Βια μακρού, και τταΐδες ούτοι καΐ '^άμοι καΐ 

δι ί,ί ■> ' 
ο ξ ε μη. 

1400 βαρβάρων δ' ''Ελλ?;ζ^α9 αρχειν εικός, άλλ' ου 

βαρβάρους, 

μήτερ, 'ΚΧΧηνων το μεν <γηρ ΒούΧον, οι δ' εΧζύθεροι. 

130 1ΡΗΙ0ΕΝΕΙΛ ΑΤ Αυΐ.15 

δβΓΰΙ^ ίοι• 1ΐ6Γ (Ιίΐιιι^ΗΐίΤβ ίΓΟίη 1);ιι•1:>ίΐπαηδ ίη ϋιε (ί;ΐ}•8 Ιο 1380 

οοηιβ, [Ιιηρρν Ιιοπιε, 

ΤΙιλΙ Ιΐΐ6 ΓβνίδΗοΓ 110 1110Γ0 ιηα^' δηπίοΐι Ιΐιοηι ίΊοηι & 
\\'\\α\ ίΐιε ροηΗΐΙ}^ Ϊ5 ρπΐά ίοι* Ραπδ' ουίΐ'η^ε, Ηείοπ'δ 

δΙίΗΐηο. [ιη^ ικιηιο, 

ΑΠ Ιΐήδ «^ΓεαΙάβΗνεΓΗΜοε 1 ίη (3ο;ιΐ1ι δΗίΐΙΙ οοιηραδδ, αικί 
Αδ οίΌπε^νΙιο^ίΐνείοΗεΙΙίΐδίνεεοΙοιπ,δΙίΗΐΙ ΐ3εί)1εδδίη^- 

η•ο^ν11ε^^. [δΙιοιιΚΙ 1)ε Γοιηκΐ ? 

ΜκίΙ Ι Ηνε, Ιΐι;ιί ο1ιιΚ•Ιιίιι<ί Ηίε ννΐΐΐι άεδρεπιΐε Ιιαικί Ι 
ΓοΓ Ιΐιε ί^οοΛ οί' Ηεΐΐεηοδ άίάδΐ Ιΐιοα 1)εΗΐ• ηιε, ηοΐ ί'οΓ 

ΐΗϊπε 3ΐοηε. [Ηοδοηι ΙΙιγομή, — 

Ι^ο. Ιιολν οοιιηΐΐεδδ ΛνΜη•ίοι•δ Λνϋΐι Ιΐιε δΐιίείοΐ Ιίείονε Ιΐιε 
Μνι•ΐ&άΗ^ηυ\ν Ιΐκ' Γαΐίκτίαικί ϊδΛνΐΌη§εί1; λνϋ;ίι δίΓειιποιι^ 

ΟΗΓ ϊη ΙΐΗΐκΙ, — [Ιίίικί. 

Α11 Λνϊΐΐ £ε3ΐ• ηοί Ιο εικ•οηηΙει• ίοεδ, Ιο οΐΐε ίοι• Ηε11;ΐδ- 
Αηά δΙίΗΐΙ α11 1)ε ϊΙιννίΐΓΐε^, Ι3;ιίί1ε(1 ])γ Ιΐιε Ιίί'ε οί" οηβ — 1390 

οί πιο ? [ίοι• ηηδ\νεηη§ ρΐεπ ? 

\^Ί^ει•ε ννενε ΐιΐδϋοε Ιιενε ? — αικί Λνΐιαί ε;ιη Ι δεΙ ίΌι-ΐΙι 
Τιιηι Λνε ηολν Ιο 1;1ηδ 11ίϊπ<γ αίδο : — ηενει• οιι^ΐιί Ιΐιΐδ 

ιηαη ίο ηααΐίε [δπΐίε ! 

λ\^{ΐι• οη α11 Ιΐιε Αι-^ίνεδ, ηο, πογ ρβηδίι — ίοι* ίΐ ίνοιιιαηχ 
λλ'^οΓίΗΐει• ΐΗαιι ίεη ίΐιοαδ&ηά ννοηιεη οηε ηιαη ΐδ Ιο Ιοοίζ 

οη 1ί§1ιί;. 

Ι-,ο, ίί' ΑτΙεπαΐδ Ιιαίΐι χνίΐίειΐ Ιο εΐβΐηι ηι^ 1)οθν Ηί^ 1ιει• 

νίφί, 
λνΐΐίΐΐ, δΐιβίΐ Ι, Ά Ηείρίεδδ ηιοΓίαΙ ννοηι&η, ΐΗλν&ιΊ ΐΗε 

Λ\ ί11 (Ιϊνϊηε ? 

Νίΐγ, ϋ οαηηοΐ Ιίε. λί^ \)ϋάγ αηΐο Ηεΐΐ&δ Ι Γεδϊ^η. 
δΓαεπβεε ηιε, ΐΉζε γο Ύγογ ; ίοι• ΐΗΐδ ΐΗΐΌα§1ι &11 Ιΐιε 

&§εδ ΐδ [ίη Ιΐιϊδ ! 

ΜγπιειτιΟΓίηΙ : εΙιΐΜτεη, ηιηπ'ίΗσε, ^1οι•^ — ά\1 ηΓε ηιϊηε 
Ρϊ^ΙιΙ; ϋ ΐδ ίΙΐΗΐ Ηεΐΐεηεδ ηιΐε ΙίίΐΓΐίίΐη&ηδ, ηοί ΐΐιβΐ; ηΗεη 1400 

νοίνε [ίι•εε1)οι•η ίοΐΐί. 

ΕεδΙ οη Ηεΐΐεηεδ, ιηοΙΙιεΓ. Ύ]\^γ 1>ε 1>οη(3ηιεη, λνε 1)6 

κ 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

Χ0Ρ02 

ΤΟ μα' σον, ώ νβάνι, Ύενναιως βγβι• 
το τ»}"» τύ'χ^]<; δε καΐ το της θ^οΰ νοσ€Ϊ. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

^Α^αμ€μνονο<; τταΐ, μακάριον μέ τί9 θζών 
βμζΧλβ θησβιν, ζΐ τνχ^οιμι σων ^άμων. 
ζηΚ,ο) δέ σον μβν "Ελλάδ', Ελλάδος δέ σε. 
€11 <^αρ τόδ' ζΊττας άξίως τε ττατρίΒος' 
το θίομα'χζΐν <^/αρ αττολίττοίσ', ο σου κρατεί, 
ε'^ελογίσω τα ■χρ7]στα τάνα'γκαΐά τε. 
1410 μάΧλον δέ \€κτρο)ν σων ττόθος μ εσερχεταλ 

€<'? την φνσιν βΧζψαντα• ^ζνναία ^αρ εί. 
ορα δ'• εγώ γαρ βούΧομαί σ εύε/^γετεΐ;^ 
\α.βύν τ έ'ς θί.'«"ου9• α,-χθομαί τ , ϊστω Ηετί9, 
€6 //.?;' σε σώσω Αανα'ίΒαίσί 8ία μάγιι<ζ 
ζΚθών άθρησον, ο θάνατο•; δείΐ^όι/ κακόν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

λέγω τάδ' [ούδέζ^ ούΖβν ^υΚαβου μ^νη ,'\ '\ 
η Ύυ^ι^αρΙ'ζ τταΐ•; 8ία το σωμ άρκβΐ μάγκας 
άνΒρών τιθζΐσα καΐ φόνους• συ δ', ω ^ε'ζ^ε, 
μη θνησκβ δ^' €μ€ μηΒ^ άττοκτβίνης τινά. 
1420 εα δέ σώσαί μ Έλλαδ', ην Βννώμ^θα. 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 
Ο) Χήμ άριστον, ουκ β'χ^ω ττρος τοΰτ ετ'. 
λε'γεα', ε'ττεί σοι τάδε Βοκβΐ' '^/^νναΙα '^άρ 
φρονείς• τι Ύαρ τάΧηθΐς ουκ βϊττοι τις αν ; 
όμως δ', ϊσως 'γαρ καν μβτα^νοίης τάδε, 
ως ουν αν βιΒης τάττ βμον λελεγ/ι-ει^α, 
€\θων τάδ' οττΧα θησομαι βωμού ττεΚ,ας, 
ως ουκ εάσων σ άλλα κωΧυσων θανβΐν. 
γ^ρησει δέ κα\ συ τοις βμοΐς Χό'γοις τάγα, 
όταν ττόΧας σης φάσ^ανον Οβριός ΐ8ΐ]ς. 

132 ΙΡΗίαΚΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

οποκυβ 
ΝοΒΙε ίΐιε ραιΊ Ιΐιοιι ρΐανοδί, ηι.ιϊίΐοη, Ϊ8 : 
Βαί Κβίε ίιη^1 ΑΓίβιηϊδ — ΐΐΐ ρίΐΓΐ Ϊ8 Ιΐκ•ϊί•8 ! 

ΑεΗ1Ι.Ι-Ε8 

ΑίξΗΓηβΓηηοη'δ οΐιϋά, α ϋοά οπηιο ιι€ηι• Ιο 1)1ο88 
Μ ρ, οοιιΜ Ι ΙιαΙ Ιιανε ννοη ϋιεε £ογ γπ}^ Ι^πάε. 
Η;ιρ})ν ΐπ Ιΐιοο ]« ΗρΙΙαΒ, ΐΗοιι ίη Ηεΐΐαδ ! 
\\'(•11 8ΗΪο1^1 ίΐκκι 1:1ιΐ8, ηηϋ ΝνοΓίΙιϋν οί οιιγ Ιαικί : 
'ΓΙΐϋΐι ΙιαδΙ 1ιιηκ•(1 αλνα^' ίιυηι δΙπΓε Λ\•ΐ1ΐι (ϊοίΐδ —α Ιΐιϊη^ 
'Γοο 1ΐ3ΐ•ά ίοι• Ιΐΐ66 — ΙΐΗδΙ Λνεί^ΐιεά ίΐιβ §οογ1 ΡΉΐβ 

ί;ραι•Ρδ. 
ΥιΙ Ιονε ίον ΐΗ^ε ηο\ν ίΐιηΐΐδ ηιε ίΙιΐΌυ^Ιι ίΐιε ηιονε 141υ 
ΤΙΐίΐΙ Ι Ηανε δββη Ιΐΐ}^ ηαΐαΐ'θ, ηοΙ)1β Ιιεαι-Ι:. 
ΧνΗριχ'ίοΓΡ Ιοοίν Ιο ί£ : ίΐιεε Ι ίίΐϊη \\•ου1(1 δβΓνε, 
ΑπγΙ 1)(ίΐι• Ιΐιρε Ηοιιαο. Ι οΐιαίε, 1)6 ΤΗείίδ ννίΐηοκδ, 
ΊΊιαΙ Ι δΙιυυΜ δανέ Ιΐιεε ηοί ίη ύαΐΐΐβ-δΐιοοίν 
\\'ϊΐ1ι Οίΐηα&ηδ. ΤΗίηΙί — ά ΐαΆτίιύ ΐΗϊηετ ίδ ιΐβίΐΐΐι. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ι δβν ΐΗϊδ, — ίΐδ οηε ραδί &11 Ιιο^^ε ίΐηίΐ ίεαΓ : — 

δυίίίεε ΙΙιη,Ι, ϊΙίιόιιο^Ιι 1ι6Γ Ιχ^αηίγ Τ3•η(]ίη•6αδ' οΗΐΙθ 

δίΪΓδ δΐηίε αιιά δΙααβΙιΙβΓ. ΤΙιου, Ο δίπιηοίτ-ρππςο, 

ϋΐ6 ηοΐ ίΌι• ηιο, ηοΓ δίαγ Ιΐιοιι αηγ ηιαη. 

ί,ϋί ιηε Ιίε Ηεΐΐ&δ' δανϊοαι•, ΐί Ι ηιαγ. 142ύ 

Α0ΗΙΙΧΕ8 

Ο δοαΐ ΗεΐΌΪο Ι — ηουι^ΐιΐ οαη Ι δαγ ηιονο 
ΗειτΙο, δίηοε βχεοί Ιΐιΐηε ΗεανΙ ϊδ. Τΐιγ Γβδοΐνο 
Ιδ ιιοΐϊΐε^λνΐι^ δΐιουΐά οηε δ&γ ηοΐ ΐΐιε ϊνυΐΗ ? 
Βιιί γεί:^ — ίοΓ 1ΐ£ΐρ1γ ^εΐ ΙΗ^ ηιοοά ιη&γ ο1ι;ιηο•6,- 
ΤΙι&Ι Ιΐιοιι ιη&}'5ΐ; ΙνίιΟΛν Ιΐιο ρι-οίΤει- ίΐκιί; Ι ηιαί^ε^ 
Ι §ο, ίο 2θ1&θ6 ιη^ \ν6αροη8 ηί§1ι ΐΗε άΙϊάτ, 
Κεα(1γ Ιο δαίϊοΐ' ηοΐ;^ ΙίΐιΙ 1)αι•^ ίΐχγ ά^Λ^.]^. 
Τΐιοα ηΐέίγδί:, ενεη ΐΐιου^ υηΐο Γηϊηε οίί'ει• Ιητη^ 
Ανίιεη Ιΐιου 1)ε1ιο1(ΐ6δί; αΐ Ιΐι^ ΙΗγο&Ι; Ιΐιε Ιίπίίε. 

»33 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1430 οΰκουν εάσω σ άφροσύντ) τί) σΐ) θανβίν 

€\θων δβ συν δττλοίί τοΐσΒβ 7Γ/}ό? ναον θ€ά<; 
καραδοκήσω σην βκβί τταρονσίαν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μήτβρ, Τί σιιγ^ Βακρύοις τεγγ^'•» κόρας ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

έχω τάΧαίνα ττρόφασιν ωστ άΧ'^βΙν φρά'α. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
τταΰσαί μ€ μη κάκιζβ• τάδε δ' €μοΙ ττιθού. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

λεγ', ώς τταρ' ημών ούΒβν άΒικήσβι, τβκνον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
/χ?;τ' ονν συ τον σον ττλόκαμον βκτίμης τρί'χός, 
μητ άμφϊ σώμα μβΧανας άμττίσγτ] ττβττΧους. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Τί δί) τόδ' βίττας, τίκνον ; άττοΧέσασά σ£ ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

1440 ού συ γβ* σέσωσμαί, κατ β με δ' βύκΧβης €σ€ΐ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

7Γ(09 βίττας ; ου ττβνθβΐν μ€ σην ψυχ^ΐ)ν χρβών ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ηκιστ, έτΓβί μοι τύμβος ου γωσθήσβταί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Τί Βή ; το θν]ίσκείν ου τάφος νομίζεται ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

βωμός θεάς μοι μνήμα της Δί09 κόρης. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

άλλ', ω τέκνον, σοΙ ττβίσομαι• Χε^βις ^γάρ ευ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ώς εύτυγοΰσά η Ελλάδος τ' βύερΎ^τις. 
134 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ ΑυΜ8 

Τΐιοα δΙιαΗ ηοΐ 1:1η•ουο;1ι α ΙιαδΙγ ίηιρυΐ8€ ςΐίβ. 1430 

Νο. Λνΐΐΐι Ιΐιρδο Αΐτηδ ΛνίΠ Ι ιιηΐο ΐΗβ δΐινίηε, 

Αηά ί'οι• 1;1ΐ}' οοηιίησ Ιΐιϋΐιει- ΛνίΠ Ι λναϋ. [Εχϋ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Μοί1ΐ6ΐ•, Λνΐΐ)^ Άτί ϊΥίοη \ν66ρϊη§ δΐίβηΐΐ)^ ? 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Οοοίΐ οηπδε Ηανε Ι, >νοβ'δ ηΐ6 ! Ιο ΙίΓΟ&Ιν πιιηβ ΙιβίΐνΙ 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Ροι•1)6αί•, ηΐίΐΐίε ιηε ηοΐ οΐ'&νεη ; 1)ηΙ; Ιΐιΐδ άο — 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΛ 

8ρ6&1ί : ΐΗοα δΐιαίΐ Ιιανβ ηο ΛνΐΌΠ]^ οί ηιε^ ηι^' ο1ιΐ1(1. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

81ΐ6&ι• ηοΐ; ίοι• ηιε Ιΐιε Ινεδδεδ ο£ Ιΐιϊπε ΙιαΪΓ^ 
ΝεΐίΙιεΓ ΐπ δίΐΙ)1ε δίοίε Άγγαγ ί\\γ ίοηιι. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\νΐΐ)^ δαγ'δΐ Ιΐιοη ίΐιΐδ ? λ^'^Ηεη Ι Ιιανε ΙοδΙ ί:Ηεε, 
οΗϋίΙ !— 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Ναγ, Ι ίΐιη δΑνε(3. Τΐιν §1οι•γ δ1ι&11 Ι 1)ε. 1440 

ΓΧΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Ηο\ν δα}'εδΙ Ιΐιοιι ? ΜηδΙ Ι ηοΐ ιηοιπη Ιΐιν (Ιεαίΐι ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Ν&)?^, ΠΆγ : ηο §ι•ίΐνε-ιηουη(1 δΐιαίΐ 1)ε Ιιεαρεά ίον ηιβ. 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

ΗοΛν Ιΐιεη ? — ίη θεαίΐι ΐδ 1)υι•ί;ι1 ηοΐ ιηιρίϊεά ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Ζευδ' Οαυ^Ηΐει•'δ ά\Ιάυ ίδ ηη^ δερηίοΐιτε. 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΛ 

Οΐιϊΐίΐ, Ι Λνϋΐ άο Ιΐιγ 1)ί(1(3ίη§. ΊΊίοιι δ&ν'δΐ ΛνεΙΙ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Αδ οηβ 1)1εδί;, 1)εηεί3θ{;οΓ οί ουτ Οΐ'βεοβ. 

135 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΪ 

ΚΛΤΤΛΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί δ?) κασί^γνηταίσιν αγγελώ σ^Θβν ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μηΒ^ άμφΐ κξίναί^ μ€\ανα<; ^^άψ^]^ ττβττΧονς. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

βϊττω δε τταρα σου φίλον βττος τι τταρθβνοίς ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

1450 χαίρ^ίν 7• ^Ορβστην τ έκτρεφε άνδρα τόνδβ μοι. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ττροσέλκυσαί νιν ΰστατον θβωμένη. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ω φίΧτατ , βττεκούρησας όσον εϊχε*» φίΧοα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

έσ^' ο Τί κατ "Αρ/^ο^ δρούσα σοι χάριν φέρω ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ττατβρα τον άμον μη στύ^βι ττόσιν τ€ σον. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

δείζ/ούς ά'γώνα'ϊ Βια σε δεΖ κβίνον Βραμεΐν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

άκων μ νιτίρ γή^ Έλλάδθ9 Βίώ\€σ€ν. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

δόλω δ', άηβννώ^ ^Ατρ€ω<; τ ουκ άξίω^. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

τί<{ μ είσιν άξων ττρίν στταράσσζσθαι κόμην ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

β'^ω'^ζ μ€τά σου — 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μη σύ γ* ου καΧώ^ λεγεί9. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΊΓΐΤτΚων εχομένη σων. 
136 ΙΡΠΙΟΕΝΈΙΑ ΑΤ Αυθ8 

ίΧΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

\νΐ)Λΐ; ηΐ€88ίΐ§β Ιο ΙΗ}^ δίδίενδ δΗαΙΙ Ι ΙιεαΓΡ 

ΙΡΠΙΟΕΝΚΙΛ 

ΊΊιεηι ίοο αη-Λγ Ιΐιοα ιιοί ίη 5ηΙ)16 «ίοΐο. 

εΐ,νΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

δΐι.ιΐΐ Ι 1)6ΛΓ ΐΗειτι δοιηβ λ\όγ(1 οί Ιονβ ίι-οιη ΐΗεβ ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Οηΐγ " ΡΗΓ€\ν6ΐ1 ! " Το ιη&ηΐιοοά τεακ Ιΐυ'δ 1)αΙ)β. 1450 

εΐ,νΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

Εη)1)ΐ•ηο6 Ιιίηι ! ί'οι• Ιΐιβ ΙαδΙ Ιΐιηε Ιοοίν οη Ιιΐηι. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ (/Ο ΟνβίΙβί) 

Όί^ΆΥΡΒί, Ιΐιοα §&ν'δί ιΐδ αΐΐ ΐΗε Ιιείρ Ιΐιοιι οοαίάδΐ ' 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Οιη Ι άο ίΐιι^ΐιΐ &1; Ιιοηιε Ιο ρΙβαδίίΓε ΐΐιββ ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Μ^ ΓηΙΗ6Γ ίΐη(1 Ιΐιίηε 1ηΐ5ΐ)Λη(1 ΙιαΙο ηοΐ ΐΗου. 

ΟίΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Α Γί-&ΓΓιι1 οοπΓδβ ίοΓ 1])ν δ&ΐνε ιηυδί 1ιε τυπ ! 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

δ(η•6 Ιοίΐ), ίοΓ Ηβΐΐαδ' 5&1<6^ Ηαΐΐι Ιιε άεδΙίΌ^είΙ Γηβ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Β^ §ιιίΐ6 υηΐνΐησίγ^ απλνοΓίΙιγ Αΐΐ'βϋδ' Βοη ! 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

^V11ο λνϊΐΐ ΐ6α(1 ιυβ, 6Γ6 ιηεη άι•ίΐ§ ηιε \)γ ιηϊηβ Ιιαΐι• ? 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΒΛ 

Ι Λνϊΐΐ (ζο ννίΐΗ Ιΐιεε — 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Νίΐγ, ΐΗου δ&}''δΙ; ηοΐ >νε11. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

0ι•3δρίη^ Ιΐίγ νεδίυτε. 

137 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

1460 ε/χοί, μήτβρ, πίθου, 

μίν' &)? εμοί τ€ σοι τβ κάΧΧιον τόδε. 
ττατρος δ' οτταΒών τώνΒβ τί<; μ€ ττβμττβτω 
^ΑρτβμιΒος €49 \€ΐμών\ οττου σφα<^ησομαί, 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Μ τ€κνον, οϊ'χβί ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
και παΚίν 7* ου μη μό\ω. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ΧίΊΓοΰσα μητβρ ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ώς ορα^ί γ', ουκ άξίω<ζ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΟΓ^εϊ, /λϊ; μβ 7Γρο\ί•7ΓΤ}<;. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ουκ €ώ στάζβίν Βάκρν. 
ύμβΐ*; δ' €7Γ€υφημήσατ, ώ ν6άνι8€<ί, 
Ίταιανα τημίΐ συμφορά Δΐ09 κόρην 
'Άρτεμίν ϊτω δβ Αανα'ίΒαίς ευφημία. 
1470 κανά δ' εναρ-χεσθω τι<;, αίθεσθω δε ττΰρ 

ιτρο-χ^ύταίς καθαρσίοισί, και ττατηρ εμος 
ενΒεξιούσθω βωμόν ώς σωτηρίαν 
"ΈιΧΧησι Βώσουσ εργ^ομαι νικηφόρου. 

α'^ετε με ταν ιΧίου 
καΐ Φρυ/γών εΧέτττοΧιν. 
στεφεα ττερίβοΧα ΒίΒοτε, φερ€Τ€' 
πΧάκαμος οΒε καταστεφειν 
•χερνίβων γε ττα'γάς. 

138 1ΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηεεά ηιε, ηιοΐΐιει• ιτιίιιε — 1460 
Τϋΐτγ : ίοΓ Ιΐιβο^ ίοΓ γπρ, 'ίΐδ 1)6ΐ1ει• 5θ. 
ΙνεΙ οηε οί ηι^ δίτε'δ ΙιεηοΗιηβη 1<?;ΐ(1 ιηβ οιι 
Το Αι-Ιειηίδ' ιηεαάολν, \νΗει•6 Ι δΐιιιΐΐ 1)β δΐ&ϊη. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Οΐιϊΐοΐ, ανί Ιΐιου ^οηε ? — 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ι δΐίαΐΐ ΓεΙιΐΓπ ηο ηιοι-ε. 

ΓΙ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

ίε&νΐπβ• ϊ\ιγ ηιοίΐιει• ! 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Αδ Ιΐιοϋ δεεδί : — 'Ιϊδ Ιιανά. 

ΟίΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηοΐίΐ ! — ο ίοΓδαΙίε ηιε ηοΐ ! 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Να)^, δΐιεά ηο ίε&Γ. 

(εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ β«/β?•ί ΐ/ίβ Ιβηί.) 

Υε (Ιαηίδείδ, Γίΐίδε &11-1ιαϊ1δ οί" Ηαρργ κρεεά — 

ΤΙιε ραείΐη ίοι• ηιγ ΙοΙ — Ιο Ζειίδ'δ οΗίΙίΙ 

ΑΓίεηιΐδ. Βίά ΐΐιε Ηοδί; Ιίεερ ΓενεΓεηΙ; Ηιΐδΐι. 

Βπησ ηκηιηίΐδ οί" δ&οηίΐοε, Ιεΐ Μηζε ΐΗβ Ηαηιβ 1470 

λνίΐΐι ριιπί^ίη;^ ιτιοηΐ ; 311(1 ΙεΙ; ιηγ δΐτε 

Οοιηραδδ Ιΐιβ βΙΙ&ι• ^^ο■11ι^ν&^^1. \^ο, Ι οοιιιε 

Το §ϊνε ίο Ηεΐΐβδ δαίεΐ)^ νΐεΙοΓ^^-εΐΌλνηεά. 

ΕαΙ<>β8 ώβ ρνθ€€83ΪοηαΙ οΗαηΙ. 

ίεηίΐ ιτιε ίοΓ ΙΗυηι'δ, Ρίπτ^ΐίΐ'δ, ονενΐΗΐΌ\νίη^ ; 

Οίνε Ιο ηιε ^αιΊηπίΙδ, ΐ3ΐ•ϊη§ ίεδΙοοηΐη§ θθΛ\'ει•8 : 
ίο^ ηΐ)^ Ιοοίνδ Λν;ιίΙ; ίΐιε 1)1οδδοηΐ5 ονεΓδίΐ'ΟΛνϊιΐίτ, 
Τΐιε ΙιΐδΙίΉΐ 1»νει•-δΙιο\νεΓ3. 

139 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1480 ΐΚίσσζτ άμφΐ ναον άμφΐ βωμον 

ταν άνασσαν "Αρτ6μίν, 

θβαν μακαίραν ώς έμοΐσυν, €1 'χ^ρεών, 

αίμασί θνμασι τβ 

θίσφατ βξαΧζίψω. 

ώ ττότνια ττϋτνια μάτβρ, ω<ϊ Βάκρυά γε σοι 

Βώσομβν άμβτβρα• 
1490 τταρ" ίβροΐς ηαρ ου ττρβττβί. 

ι,ω ίω νβανίοβς, 

συρβτταβίδετ' "Αρτβμιν 

ΧαΧκίΒος άντίττορον, 

ίνα Τ€ δόρατα μίμονβ Βάια 
ί βμον όνομα τασο Λυλίοος 

στβνοττόροίσιν 'όρμοι<ί. 

ίω 7» ματβρ ω Πβλασγία, 

Μνκηναΐαί τ €μαΙ θεράιτναι. 

ΧΟΡ02 
1500 Λαλείς ιτοΧισμα Πε|θσεω9, 

Κυ/ίλωτΓίωΐ' πόνον γ^βρών ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

βθρβψας 'ΈΧλάΒο μβ φάο<}' 
θανούσα δ' ουκ άναίνομαι. 

Χ0Ρ02 
κΧζος 'γαρ ου σε μη ΧίττΎ). ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ίω ιω. \αμ7Γαδοΰ'χο<; άμβρα Αί- 
ας τε φβ^Ύος, €τ€ρορ 
βτβρον αιώνα καΐ μοΐραν οίκησομεν. 
χαΐρέ μοί, φίΧον φάος. ιω ίώ. 140 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

Το ΛιΙριηίίί ΐΗο ^υ^^η, 1)1θ5ΐ Οο(1(ΐ658, Ιι•0Η(1ϊη§ 1480 

Α ιη6Η5ΐιι•ι•, ίηηο αηά Ηΐΐαι• οοηιρπδδ γο. 
Ι Λΐ'ΗδΙι Ιΐΐ€ οϋΓδβ οιιΐ; ΛνϋΙι Ιΐικ Ιιηΐίολνείΐ δΐιεάίΐϊη^ 
Οί" 1)1οο(3, ϊ£ Ιΐιΐδ ηΐϋδΐ 1)6. 

Μυ11ΐ6Γ, ίοΓ Ιΐιεε ηΐ)^ ίΌαηΙ οί ρϋ}' δίΓε&ηιεΙΙι 

ΝοΛ^'— ίοΓ Ι ηΐΗ)^ ηοΐ ηΐ Ιΐιο αΙΐπΓ Λνρρρ. 1490 

5ϊη§, Γη;ιί(1εη5^ Αι-Ι^ηιίδ^ Λνΐιοδε Ιειυρίε <>ΐ6ίηηεΐ1ι 
Τυ\νηι•(1 ΓΗαΙοϊδ, ο'ει* ΐΗε άεερ, 

Ργοιπ λνΙιοΓΟ, ϊη Αϋΐΐδ' 5ΐηιϋ:οηο(1 Ικινεπδ^ δΐιαίίεη 

1 11 ίιΐΓ}', δροίΐΓδ βι*6 ΆΪ τϊΐγ 1131116 υρ1:οδδ6(1. 
ΗλϊΙ, ιιιοΙΗ61•-1ηιιγ1 Ρ6Ιη5;5'^ • α^ϊϊ, ίοΓδίΐΙνεη 
Μ^οεηβε — Ιιοιηε — Ιιοιηε ΙοδΙ ! 

Γποηιΐδ 

ΟοδΙ Ιΐιυιι 011 Ιΐιε εϋ}' οΓ ΡεΓδειίδ ει•ν, 1500 

Βγ Ιΐΐ6 Ιυίΐ οί Ιΐιε €}Ό]ορεδ ΙίΐπΚΙεά Ηϊβΐι ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Ρ'οΓ Λ 1ί»;1ιΙ υηΙο Ηεΐΐϋδ ίΐιοιι ίοδίετεοΐδΐ ηιε, 
Α 11(1 Ι ίΐϊε — Ο ίΊεεΙ)^ Ι άίε £οι• Ιΐιεε ! 

ί Ηοκυδ 
Υε»^ ίοΓ Ιΐΐ)' §1οΐ'}' δΐιπ]! ηενεΓ οΗε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηαΐΐ, Ι,ί^Ηΐ (ϋνίηε ! 
Ηά\\, Όαγ ϊη ννΐιοδε Ιιαικίδ (Ιοίΐι ΐΐιε λΥοί'Μ'δ ΤογοΙι 
δΐιίηε ! 

Ιη α δ1ι•ίΐιι§6 ηελν ϋίε ιηυδί Ι ά\νε11, 
Αιΐ(1 Ά δίΓΗπ^ε ηεΛν ΙοΙ ηιυδί 1)6 ιηΐηβ. 
Ρ3ΓεΛ\•6ΐ1, άε&Γ Η^ΙιΙ; ίΗΐ•6ν\'ε11 ! [ΕχϊΙ. 

141 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

Χ0Ρ02 
1510 ϊΖβσθβ ταν 'ΙΧίου 

καΐ Φρν^ών βΧετΓτοΧιν 

στβΐ'χουσαν, βττΐ κάρα στβφβα 

βαλομέναν •χ^ερνίβων τε τταΎας, 

βωμον Βίαίμονος θεάς 

ρανίσίν αίματορρύτοις 

ρανοΰσαν €νφνή τε σώματος ^βρην 

σφα'^βίσαν. 

€ύ8ροσοί ττατρωαί 

ττα^αΐ μίνουσί 'χβρνιββς τε σε 

στρατός τ ^ Α-χ^αιών θέΧων 
1520 *1\[ου ττόΧιν μοΧύν. 

άλλα ταν Διό? κόραν 

κΧ^σωμεν "Αρτβμιν, θβών ανασσαν, 

ώς εττ' βυτνχβί Ίτότμφ. 

Ο) ΤΓοτνια, θύμασίν βροτησίοις 

γ^αρβΐσα, ττίμψον ζΐς Φρνγών 

^αΐαν 'ΈΧΧάνων στρατού 

και οοΧοβντα ιροιας εοη, 

\\Ύαμβμνονά Τί Χο'^'χαίς 

Έλλάδί κΧ€ίνοτατον στέφανου 
1530 δ09 άμφΐ κάρα θ' ίον 

κΧβος άαμνηστον άμφιθΐΐναι. 

ΑΓΓΕΛ02 
ώ Ύνρζαρζία τταΐ, ΚΧυταίμνηστρα, Βόμων 
βζω ΤΓβρασον, ώς κΧνΊ]ς έμών λόγων. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
φθοιγ^ής κΧνουσα Ββνρο σης άφίκόμην, 
ταρβονσα τΧημων κάκτΓ€ΤΓΧη<^ μΑνη φόβω, 
μη μου τιν' άΧΧην ξνμφοραν ηκης φέρων 
ττρος ττ] τταρονση. 

142 ΙΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ ΟΗΟΚυΒ 8οο Λνΐιο, ί"οι• Ιϋπηι'δ, ΡΙιτν,φΗδ^ ον(Μ•ΐ1ιι•θΛνΐη<τ, 1510 

\νϋ1ι 1ΐ6ΐ• ί;ιϊι• Ιιηίι- ί'οΓ ιίρηίΐι 1)65ΐΗη•0€ΐ Λνΐΐΐι ΗοΛνχτκ^ 
Ιδ Ιο Ιΐιο δΗΟπΗί'ίηΙ Ηΐΐηι• }ξοη\^ 

Βΰδρί-ΟΐΙ ΛΝΪΐΙΐ ΐΗν€1•-5ΗθΛν€Γ3 

Υο;ι, Ιυ Ιΐΐ6 βΐΐαι• οί Ιΐιο ηιυΐ'ίΙοΓ-ΙονεΓ, 

Το δρηηΐνΐΰ ΐΐ ν,'ϋΐι Ιΐιϊηε οιιΐηίδΐιίη^ Ιίί'ε, 
\νΗοδο οπηίδοη »11 ΐΐιγ δ1ΐΗρ€ΐγ ηοοίν δΙΐ3ΐ1 οονεΓ 
ΟΛδΙιοά 1)γ Ιΐιο ί'ΰΗΓί'αΙ Ινηϊίυ. 

ΡοΓ Ιΐιββ Ιΐΐ6 Ιαδίπιΐ ίίολνδ οί Ιΐι^ δϊΐ'β'δ ρουηη^ 

λνΉΐΙ : Ιΐιο ΑοΗ36;ιη Ιΐιοιίδ&ηάδ Τ1Ό^Λνα1•(1 δίν^ίη. 1520 

€Ίιαηί Λνο Ζειίδ' ί'ΐιίΐά, Ιΐιε Ηαη^1•^δδ-^^υ^6η 3(1οι•ϊη<τ ; 
ΓοΓ Ο, Ιΐΐ)^ Ιοδδ ϊδ ^&ϊη ! 

^ον^1• ίη Ιηιιπ,ίιι 1)1οο(], Ιο ΡΗι•}•§Ϊ3,'δ ίίΐΓ Ιαηά 

8ρρ(ί(1 Ιΐιου ίΐιε ΙιοΐΙ, Ιο Τΐ'ογ ΐΗε ΐ;ι•εΗδοη-δ1ιοι•(ί ; 
£ο 0Γ0\ν'η ΐΗε Κΐη§, θΓθ\νη Ηεΐΐ&δ Λ^'^<;11 α ^ηγΙηγκΙ 1530 

0£ §1θΓ)^ ενβηηοΓβ. Εη(βΓ ΜΕδδΕΝΟΕΚ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΗ 

03ΐισΙιΙίΊ• οΓ Τ}•ηά3Γ6υδ, ΟΙγίβηιηεδίΓβ, οοιηε 
ΓογΙΙι ίΐ'οηι Ιΐΐ6 Ιεηΐ:^ ΐΗίΐΙ Ιΐιοα ηι&^'δΐ Ιιεπτ ηιγ Ι&ΐε. 

ΕίΐΙεν ΓΙ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Ι 1ιε&ι•(1 Ιΐΐ}• νοϊοε, ππά 1ιϋ1ιει•\νΒΐ•ά Ι εοιηε, 
ν\'ΓεΙο1ιεά Λνϊΐΐι Ιιογγογ, α11 άίδίΓΗυσΙιί ΛνϋΗ £εηι• 
ί.εδΙ Ιΐιοιι Ιΐίΐνε ΙίΓουί^ΙιΙ Ιο θΓθ>νη Ιΐιε ρι•ε5εηΙ Λνοβ 
δοηιε ί'νεδίι οηε. ΐ'ί3 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΓΕΛ02 
σή(; μβρ οΰν τταίδος 7Γ€ρι. 
θαυμαστά σοι καΐ Βεινά σημηναί θεΧω. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
μη μεΧλβ τοίνυν, άΧλα φράζ' όσον τά-χ^ος. 

ΑΓΓΕΛ02 

1540 αλλ' ω φίΧη ύεσττοινα, ττάν ιτενσει σαφώ<ί. 
Χβξω δ' άττ' άρ-χτ)ς, ην τί μη σφάΧύσά μου 
ιγνωμη ταράζτ} ^Χώσσαν €ν λογοί9 βμην. 
ετΓβΙ Ύαρ ίκόμβσθα τΡ]•ί Δίός• κόρης 
Άρτ€μί8ος αλσο'ζ \ειμακά<; τ άνθβσφορους, 
'ίν ην Ά-χαίών σύXλο^ο<; στρατεύματος, 
σην τταΐΒ' ά'^οντες, ευθύς Αρχείων οχΧος 
ηθροίζεθ'. ώς δ' εσεΐ8ερ Αγαμέμνων αΐ'αξ 
εττΐ σφαλάς στείγουσαν εΙς άλσος κόρην, 
άνεστεναζε, καμτταΧιν στρεψας κάρα 

1550 8άκρυα ττροήκεν, ομμάτων ττεττΧον ττροθείς. 
η δε σταθείσα τω τεκόντι ττΧησίον 
εΧεξε τοιάΒ'- ω ττάτερ, ττάρειμί σοι, 
τούμον δβ σώμα της εμης νττερ ττάτρας 
καΐ της άττάσης ΈΧΧάΒος <^αιας ΰττερ 
θΰσαι ΒίΒωμ εκοϋσα ττρος βωμον θεάς 
άδοντας, εϊττερ εστί θεσφατον τό8ε. 
και τούττ' εμ εύτυ-χείτε, και νικηφόρου 
Βορος τΰγοιτε ττατρίδα τ εξικοισθε Ύψ'. 
ττρος ταΰτα μη ■ψαύση τις Αρχείων εμού• 

1560 <'"ί7?7 ττα/οε^ω <γάρ Βέρην εύκαρΒίως. 

τοσαΰτ' εΧεξε' ττάς δ' έθάμβησεν κΧύων 
εύ'ψυγίαν τε κάρετην της τταρθενου. 
στάς δ' εν μέσω ΎαΧθύβιος, ω τόδ' ην μεΧον, 
εύφημίαν άνεΐττε και σΐ'^ην στρατω• 
ΚάΧχα9 δ' ο μάντι^ εις κάνουν •χ^ρυστ/λατον 

144 ΙΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΑΤ Αυΐ.18 

ΜΕδδΕΝΟΕΗ 

Νβγ, 1)πί ίΉϊη 3Γη Ι ίο ΙεΠ, 
ΤοαοΗΐη^ ΙΗ3' οίηίοΐ, ά δίΓ&η^β βηά Ηλνρδοηιε Ιΐιίηετ. 

ΟΧΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

ί,ϊ秀à ηοΐ ΐΗβΐι, Ιιυΐ Ιεΐΐ ίΐ ΛνΐΐΗ ηΙΙ δρεεά. 

ΜΕ58ΕΝΟΕΚ 

Υ63, ηΙΙ, θβίΐι• πιΪ8ΐΐ'6δ5, οΙβΗΓίγ δΐιβίΐ ϋιου ΙοαΓΠ, 1540 

Κγοπι Ιΐιρ Ιίρ^ίηηϊησ ΐοΗ, οχοί,'ρΐ ηι^' ίοη^ιιε 

ΤΙιΐΌυ^Ιι ιη^ ηιϊηά'δ Ιυηιιοϋ ίΉΙΙει• ϊη 1;1ΐ6 ΙηΙθ. 

λνΗεη ίο Ιΐΐί- §ι•ονι; Λνο οηηιο οί" ΛτΙεηιϊδ, 

Ζευδ' οΙιίΜ, ίίηςί Ιο 1ι6γ ηιεπάοΛΥδ ΗθΛν6ΐ•-1)€5ΐαι•Γε(1, 

ΤΗε ρίποε οί ιηυδίει• ίον ΑεΙιαΡίΐ'δ ΙιοδΙ^ 

ί-,^Άά'ηι^ ί\\γ οΗϊΜ, 5ΐι•3ΐ^1ι1λναγ ΐΗε Α镧ίνε ΐ1ιΐΌΐι§ 

Οίίΐΐιετεά. ΒαΙ Λνΐιεη Κϊη§ Α^αιηείΏΠοη δίΐΛν 

ΤΙιε ιιι&ϊίΐ ίοΓ δ1αυ*;ΗΐεΓ εηΐεπη^ ΐΗε §ι•ονε, 

Ηε Ιιεανεά ά ^γοηπ, Ηε 1ιιι•ηεά Ηΐδ Ιιεπά ^ΛV3^ 

νν'εερΐη^, ηικΙ άτελν Ηίδ τοίίε ΙίείοΓε Ηίδ ε^εδ. 1550 

ΒιιΙ ίο ΗεΓ ί&11ιει•'δ δίββ δΗε ο^ηιε, «ηά δΐοοά, 

Αικί δ3ΐά ; " Μ^ ίαϊΗεΓ, άΙ ΐΗϊηε ΗεδΙ; Ι οοηιε, 

Αη(1 ίοΓ ηΐΛ' οουηίΓγ'δ δαίνε ιηγ Ιίοάν ]?ίνε, 

Αηά £θΓ η11 Ηεΐΐβδ^ ίο \)& 1ε(1 ο£ γοα 

ϋηΐο ΐΗε Οοάάεδδ' Άΐίαγ, λνϊΙΜη^Ιγ, 

Αηά δΗοπΗοεθ^ ΐί Ιΐιίδ ίδ Ηεανεη'δ (ϊεοΓεε. 

ΡΐΌδρει•, 5θ ίίΐΓ 3δ ΓεδΙδ Λ\'ϊ1;1ι ηιε^ Άηά \ν\η 

νΐαίονγ, &ηά τείαπι ίο ΓαίΠεΓίαπά. 

ΤΗεη ΙεΙ ηο ΑΓ^ΐνε \&γ ά Η&ηά οη ηιε : 

8ΐ1εη1;, υπΗϊηοΙιΐη^, \νΐ11 Ι γίεΐά ιη)^ ηεοΐί." 1560 

δο δραΐίε δΐιε ; Άηά ά\\ πιβι-νεΐΐεά Λνΐιεη Ιΐιεγ 1ιε&Γ(1 

ΤΙιε ιη&ΐάεπ'δ οουΓ&§ε αηά ΙιεΓ 1ιοι*οίδΐη. 

Ροι•11ι δΐοοά Τα11Ιΐ)'1ίίιΐ8 ίΐιεη, λνΐιοδε ραΓί ϊΐ ναδ^ 

Ρΐ'οείίΐΐηιίη^ δϊΐεηοε βηά ά Γενενεηΐ ΙηίδΙι. 

Αηά ίΐιε δεεί' Οαΐοΐΐίΐδ ϊη α §ο1άεη ηιπυηά 

145 
νοι.. Ι. Ι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

βθηκβν οξν χβι-ρΐ φάσ^ανον σττάσας 
κυΧβων βσωθβν, κρατά τ €στ€ψ€ν κόρη*;, 
ό τταΐς δ' ό ΙΙϊ7λεω9 €ν κύκλω βωμον θβάς 
\αβων κάνουν βθρβξβ ■χβρνιβά'ί θ' όμον, 

1570 €λ€^€ δ'• ω τταΐ Ζηνός, ω θηροκτόνβ, 

το Χαμττρον βίλίσσουσ' βν ζύφρονί] φάος, 

Ββ^αι το θύμα τόδ' ο ^β σοι Βωρούμβθα 

στρατός τ' 'Α-χ^αιων ' Κ'^αμβμνων άναξ θ' ομού, 

αγ^ραντον αίμα καΧΧιτταρθβνον δερί;^, 

καΐ 8ος ^βνίσθαι. ττΧονν νεών άττήμονα 

Τροίας τ€ ττεργα/ι' εξβΧεΐν ημάς δορί. 

βίς γήν δ' ΆτρβΐΒαί πάς στρατός τ €στη βΧβττων. 

ίρβύς δε φάσ<γανον Χαβών εττηνξατο, 

Χαιμον τ' εττβσκοττεΐθ', ίνα ττΧηζβίζν αν 

1580 '\'€μοΙ δε τ' άΧ^ος ου μοκρον είστ^ει φρζνί,'\ 
κάστην νβνβυκώς- θαύμα δ' ην αίφν7]ς όράν 
ττΧη^ης σαφώς ^αρ ττάς τίς ησθβτο κτύττον, 
την τταρθβνον δ' ουκ οίδει^ ου <γης βΙσβΒυ. 
βοα δ' ιερεύς, αττας δ' εττή'χησβ στρατός, 
άεΧτττον βίσιΒόντες εκ θεών τίνος 
φάσμ, ου γε μη8' όρωμενου ττίστις τταρήν. 
εΧαφος <^αρ άστταίρουσ' εκείτ εττΐ 'χθονί 
18εΐν μεγίστη Ζιαπρεττης τε την θεαν, 
ής αίματί βωμός εραίνετ αρΒην τΡ]ς θεού. 

1590 καν τωδε ΚάΧ^^ας ττώς Βοκεΐς γ^αίρων εφη' 
ώ τούΒ' ^ Κγαιών κοίρανοί κοινού στρατού, 
'\οράτε την8ε θυσυαν, ην η θεος'\' 
Ύτρούθηκε βωμίαν, εΧαφον ορεώρόμον ; 
ταυτην μάΧιστα της κόρης άσττάζεταί, 
ώς μη μίάνη βωμον εύ'γενεΐ φόν(ρ. 
"^Ί'ΐδεως τβ τούτ έΒεζατο, καΐ ττΧούν οΰρίον\ 
ΒίΒωσιν ήμΐν 'ΙΧίου τ' ετηΒρομάς. 

146 ΙΡΜΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.15 

Ι,;η(1 ί1()\νη η Ιίβοη Ινίιίίο Λ\ΊηοΙι Ηίδ Ιιαικί Ιι.ΐ(1 (ϊναννη 
ΟιιΙ οί' ΐΐ8 δΙιεΗΐΙι^ Ιΐιριι οι•θΛνπο(1 Ιΐκ; ιπίΐϊιΙίΊΓδ 1ιο;ΐ(1. 
ΙΊιεη Ρρίειίδ' δοη Ιουΐί ηιαυικί .ιικί ΙαδίΓπΙ 1)υ\ν1^ 
Αιιιΐ ΐ'ουη(1 Ιΐικ ηΙΙλι* οί Ιΐιο 00(1(1^88 ι•αη, 
Αη^1 γιίργΙ : "Ζβιΐδ' 1)ηιι§1ιΙ;6ι•, δία^εν οί Λνϋά 1)εαδΐ8, 1570 
\\Ίιυδο ν,ΊιεοΙδ οί 1ΐρ;1ιΙ ιόΙΙ δρΙεηάοιίΓδ Ιΐιι•υιι<τ1ι ίΚε 

ΑτεερΙ Ιΐιίδ οίΓεηη§ Λνΐιίεΐι \νε τεικίει• Ιΐιεε, 

ΑοΙι;ιεΗ'δ ΙιοδΙ, Λνίΐΐι Α^Ηπιεηιηοη Κίιι§, 

ΓΗε υπδπΙΙιεΛ Ιίΐυυά Ιτοιη ά {άϊυ ιπίΐίοΐεη'δ ηεείί. ; 

Αηιΐ §ι•3ΐιί Ιΐιε ^βΐΐε^'δ νο^Η^ϊη^ ιαιν εχεά ; 

Αικί ^ΓΗΐιΙ ουν δρεαΓδ ιτιηγ δρυίΐ ΐΗε Ιολνενδ οί' Ύτογ.' 

λνΐΐΐι 1)()λνε(1 Ηείκΐί; Αίι•ειΐδ' δοπδ 3ιιγ1 ίΐΐΐ Ιΐιε Ηοβ^ 

δίοοίΐ. ΊΊιε ρπεδί Ιυοίί. ΐΗε Ιίπίίε, Ιιε 5ρ;ι1ν^ Ιΐιε 

ρινιγει-, 
Ηε δοίΐηηεοί Ηεΐ' ΐΗΐ'ο.τΙ: ίοι• ίΐϋεδί; ρΐηεε Ιο δΐηΐνε — 
Τίκ-η ΙΙίΓου^Ιι ηιν δοιιΐ εχεεεςϋη^ Ηπ^ιιϊδΙι Ιΐινΐΐΐεά : 1580 
Μίπε Ηείΐ(1 οίΓοορεά : Ιο, α δυςίοΐεη ΐΏΪΓ&εΙε ! 
ΓΌγ είΐεΐι ηιαη ρΐίΐϊηΐγ Ιιεανά Ιΐιε ΗοΛν δίνίΐίε Ιιοιηε ; 
ΒυΙ ίΗε ιηαίά — ηοηε ΙίηεΛν ΛνΗϋΙιει• δΗε Ηαά ν.1η^δ11ε^1. 

Ι,οιιά εηεά ΐΗε ρπεδί : «Π εεΙιοεΛ 1)ηο]< Ιΐιε ονγ, 

Ηεεϊησ α ροιΊεηΐ 1)ν δοηιε Οοά δεηΐ; άοΛνη 

Ι'ιι1οο1<εο1-ίοι•, ραδί 1)ε1ϊε£, α11)εΐΙ βεεη. 

Γυι• ί^ίΐδρϊη^^ οη Ιΐιε ^Γοιιηά Ιΐιει•ε Ι.ιγ ά Ιιίηά 

ΜοδΙ Ιηι^ε Ιο δεε, &ηά ραδδΐη^ £αϊι• ίο νίεΑν, 

λ\ ϊΐΐι Λνΐιοδο 1)1οο(1 ίΐΐΐ Ιΐιε Οθ(1(1θδδ' άΗάυ γ.ιπ. 

ΊΊιεη ϋαΐοΐιαδ οηεά — ΙιοΛν /τΙίκΠγ }•ε ηιαγ §υεδδ : — 1590 

" Ο οΐιίείΐαΐπδ οί" ίΐιϊδ 1ε3§υεά Λείιαοίΐη ΗοδΙ, 

8εε γε Ιΐιϊδ νίοϋιη 1)γ ίΐιε Οοάάεδδ ΐ.-ιϊίΐ 

Βείοΐ'ε Ηεν άΙϊάυ, ενεη ά ιηοιιπί&ϊπ Ιιϊηοΐ ? 

ΤΗϊδ 1ιο1(1δ δΐιε ηιονε αεοερί&ΐίΐε ΐ1ι;ιη Ιΐιε ηι&ίίΐ, 

ΤΙιαΙ δΐιε δίαϊη ηοΐ; Λνΐΐΐι ηοΙ)1ε 1)1οο(1 1ιει• ηΙΙβγ. 

Οίαάΐγ δΐιε ΗβΐΗ αοεερίεά ΐΐιίδ, αηοΐ ^ΐΉπΙδ 

Το υδ ίαίΐ' νογα^ε &ηά οπδεί ιιροη Ύτογ. 

147 
Ι. 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

προς ταΰτα ττα<ί τί<ζ θάρσο<ς αίρβ ναυβάτης, 
χωρεί τ€ ττρο'ζ νανν ημβρας ώς τησΒε Ββΐ 

1600 \ίπόντα<; ημάς Αύ\ί8ος κοίΧονς μυχούς 
Αϊ'γαίον ο18μα Βιαττεράν. εττεί δ' άτταν 
κατηνθρακώθη θΰμ βν Ηφαίστου φλογί, 
τα ττρΰσφορ' ηύξαθ' , ώς τύχοι νόστου στρατός. 
•ττέμτΓβί δ' Αγαμέμνων μ ωστβ σοί φράσαί τίίδβ, 
λεγείζ^ θ' όποιας €κ θβών μοίρας κυρβΐ 
καΐ Βόξαρ βσχβν αφθίτον καθ' Ελλάδα. 
€'γω τταρων δβ καΐ το ττρά'γμ' όρων λβγω• 
η τταΐς σαφώς σοί ττρός θεούς άφίτττατο. 
Χύττης δ' αφαιρεί και ττόσεί ττάρες χόΧον 

1610 απροσδόκητα δε βροτοΐς τα των θεών, 
σώζουσί θ' ους φίΧοΰσίν. ημαρ 'γαρ τόδε 
θανοΰσαν είδβ καΧ βΧεπουσαν παΐ8α σήν, 

Χ0Ρ02 
ώς η8ομαί τοί ταΰτ' άκούσασ' αγγβλοι»• 
ζών δ' εν θεοΐσί σον μενείν φράζει, τεκο<ί, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ω παΐ, θεών του κΧεμμα '^ε'^ονας ; 
πώς σε προσείπω ; πώς δ' ου φώ 
παραμυθεΐσθαι τούσ8ε μάτην μύθους, 
ώς σου πένθους Χυ'γροΰ παυσαίμαν ; 

Χ0Ρ02 
κα\ μην 'Α'^αμεμνων άναξ στείχει, 
1620 τούσ8' αυτούς έχων σοί φράζείν μύθους, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ιγύναί, θυ^ατρός εν εκ οΧβιοί <γενοίμεθ' αν 

βχεί <γαρ όντως εν θεοΐς όμίΧίαν. 

χρη 8έ σε Χαβούσαν τόνΒε μόσχον νεα'γενή 

148 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Λ II 1.18 

Βί οί ^οοΛ ο1ΐ66ΐ• Ιΐιρη βνβι•^ ηυιηηει• ! 

Η (1100 Ιο ίΙΐ6 ^λΙΚύκ ; Γον ϊΐιΐίϊ ο1;ιν ηιιιχί Λνβ 

Ι'Ί^'οΙ; οιιΐ οί" Αυΐίδ' Ιιοΐΐυλν 1);ΐ)•5, αηιΐ οιό85 1600 

Τ1ΐ6 Αε^οαη δυτ^β." δο Λνΐιεη Ιΐΐ6 νίοΐΐιτι λ11 

Χν,ΐδ ΙίΐΐΓπΙ; Ιο αδίιεδ ϊη Ιΐιο ΡΐΓ6-^θ(1'δ ίΙηπΛΟ, 

•ΝΚ'ρΙ ρπιγΡΓ 1ΐ€ οίΤενεί! ίΌι• Ιΐιο ΙιοδΙ'δ ΓεΙυηι. 

Μί! Λί>;ιηκηιηοη δρ('(1 Ιο ΙρΙΙ ίΐιεβ Ιΐπδ, 

Λικί δ;ΐ)^ Λνΐιηΐ ΙιβΛνεη-δοηΙ; ίονίιιηβ ίαίι• 1ΐ6 1ι;ι1;1ι, 

\\ΊιηΙ: (Ιβαΐΐιίεδδ Γηηιε ΐΙηΌΐι^^Ιι Ηβΐΐαδ Ικ; Ιι;ιΐΙι 

Λνοη. 
Ι.ο, Ι Λνηβ ΐΗ6ΐ•6, άπα δρβαΐν αδ οηβ Λνΐιο δ&νν. 
ΌοιιΙιΐΙβδδ ίΐιγ οΐιίΐά λν,τδ Λν,ιΛρά ίο ίΐιε Οοϋδ. 
Ροι•1)6αι• ^ηοί", οεαδε Γγοιώ λ\ί•;χ11ι η^ΗΪπδΙ Ιΐιγ 1ογ(1. 
Οί ηιοΓίηΙδ υηίοΓβδεεη Ιΐιε Οοίΐδ' Λναγδ ηγβ, 1610 

Αηά ννΐιοηι ΐΗογ Ιονε ΐΐιεγ δ^νε : ίοι• Ιΐιϊδ δαηιε (1;ι^ 
Όνί秕 311(1 1ϊνϊη§ ΙιαίΗ 1)εΗθΙ(ϊ ίΐιγ οΙιϊ1(1. 

ΟΗοηυδ 
Ηολν ^1η(1 ι Ιιε,Ίΐ• Ιΐιβ ηιοδδοηο;ρι•'δ νβρονί ! 
Ηε δ.ΊΪΙΙι Ιΐιγ οΐιίΐίΐ Ι)ί(1ί•;; 1ίνϊη<•• ηιϊοΐκΐ Ιΐιβ Οο(ΐ3. 

^Μ'ΤΕΜΝΕδΤηΑ 

Ο (1;ιυ<Γ)ιΙ,βΓ, οί" Λνΐιαΐ; Οοά δίοΐοη .ίγΙ ίΐιοϋ ? 
Ηο\ν δΐΐίΐΐΐ Ι 1)ϊ(1 ίβΓβννεΙΙ Ιο ΐΗεε ? — Ιιολν 
Κηο\ν• Ιΐιϊδ ίοΓ αυσίιΐ: 1)ΐιΐ ;ι δλνεεί Ιίε, δροΐνεη 
Το Ιιεαΐ ί,ΐιο Ιιεαιΐ Ιΐιηί; ί'οι• Ιΐιεε ΐδ 1)ΐΌΐνεη ? 

ί'ΐιοηυδ 
ί,ο ΐΗενε Κϊιισ Α^ίχηιεηιηοη (1ι•&Λνε11ι ηϊ^ΐι 
Βεαηη^ Ιΐιε δείίδ.ιηιε Ιαΐβ Ιο ίεΐΐ Ιο ίΐιεε. 1620 

ΕηΙβ}• ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ννΐίε, ίοι• οαν οΐιΐΐθ'δ ίίΐΐε Ιΐ'ΐΐη^γ πι?ιγ \νε 1)&, 
¥ο\' δΗε ϊη Ιηιΐΐι Ηαΐΐι ΓεΙΙοΝνδΙιϊρ λνϋΐι Οοάδ. 
ΝοΛν ηιυδί ΐΗου ίβΐίε Ιΐιϊδ \νεηη1ίη§ Ιϊΐίΐε οηε, 

149 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

στ^ί'χβίν ττρος οίκους• ώς στρατός ττρος ττΧοΰν ορα. 
καΐ ■χ^αΐρβ• -χ^ρυνίά γ€ τάμα σοι ττροσφθβ'^/ματα 
Ύροίηθβν €σταί. και γένοιτο σοι καΧώς. 

Χ0Ρ02 
'χαίρων, Άτρεί^η, 'γήν ικοΰ Φρν^ίαν, 
-χ^αίρων δ' ζττάνηκε, 
κάΧλιστά μοι σκΟΧ' άττο Τροίας ζΧών. '5" ΙΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΑΤ Αυΐ.18 

Αη(1 ^οη^η^γ Ιιοηιβ ; Γογ 56;ι\να^^1 Ιοοίίδ Ιΐΐ6 Ιιοδί. 
ΓανβΛνΐϊΙΙ : — ΐΐ δΐιαίΐ 1)6 Ιοη^ 6Γ6 Ιΐιεο Ι ^νεεί, 
Γιοηι ΤΐΌ)^ ι•ε1ιη•ηίη§. Ββ ΐί λνεΐΐ ΛνϊΐΗ ΐΗεε. 

ΟΗοηυβ 
Γίΐ53, ΑΐΓ6ΐΐδ' δοίοη. Ιο Ρ1π*ν§ΐίΐ'δ ΐΛη(1 λ\ ϊΐΗ 'τ^ογ, 
Αηά Λνΐΐΐι ]ον Γιοηι Ιΐιε 1)α11;ΐ6-1;οί1 οοηιε, 1)εαηη§ Ιΐιε 
ϋΙοΓίυυκ δροίΐ 

Οί Τιο}^. 

[Ε.^βIIη( 0ΜΝΕ8. »5' ΑΕΟυΜΕΝΤ 

\\Ήε\ ΗβοίοΓ αηά ίΐιβ Τι•(>)αη,^, αχ Ηοωοκ ΙβΙΙβΙ/ι ϊη Ιΐιβ 
Ρ.ΐ§/ιΙ/ι Βοο/ί ο/' /?ίί ΙΗίκΙ, }ιαά άήνεη Οιβ ΟτβοΙί$ β•07η 
Ιιβ/'οΓβ Τγοι/ Ιαοΐί Ιο ί/ιβη• οωηρ Ββήάβ ΐΗβ αεα, Οιε //οχΙ ο/ 
Τγοι/ Ιίΐίβ ^Ό^ ΐ/ιαΐ 7ΐϊσ/ιΙ ΐη //ιβ ρΐαΐη ονβΓασανιαί Ιΐιβιη. 
ΑιηΙ ΐΗβ Τι•ο)αη8 χεηΐ {οιΊΐι Όοίοη α αρίβ ίο /ΐηο»> ινΗαΙ 
Ι/κ' 0ΓββΙ{8 ινβΓβ ηήηάρά Ιο άο. ΒιιΙ (ΙιβΓβ ινβηί {ονΐΐι αΐίο 
ίινο αρϊβ8 βοηι ΐΗβ οατηρ ο^' Ιΐιβ Ονββίίβ, ενβη Οώ/χχαιχ 
αΐίά ΏΊονιβάβίΐ, αηά Ιΐιβεβ ιηβΐ ΏοΙυη αηά χΐβη) /ιΐηι, αββτ 
ΙΙιαΙ Ηβ Ιιαά ΙοΙά Ιΐιεηι ϊη Ιιϊχ ^βα)• αΙΙ Ιΐιαΐ Ι/ιβι/ινοαΙά /ί•ηο»ν 
ο/ Ι/ιβ αηαη ο/' ΐΗβ Ττο]αη8, αηά ο/" ΐΗβ οοηηη^ ο/' ύιβΐν 
ζΐβαΐ αΙΙι/, ΕΙιεεκε ΐΗβ ΤΗναοΊαη, Ιΐιβ 80η ο/' α Οοάάβ88. 
Αηά Ιιβνε'ηι Ϊ8 ίοΐά ο/ Ιΐιβ οοηύησ ο/' Ι}ιβ ΤΙιταοΐαη Ιάηξ, 
αηά ο/' αΐί ΙΙιαΙ 1)ββΙΙ Ιΐιαΐ ηΐοΜ ϊη ΐΗε οανιρ ο^' Ιΐιε 
Τΐ'οϊαηχ, ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΠΡΟΣΩΠΑ 

Χ0Ρ02 ΦΤΛΑΚΩΝ 

ΕΚΤΩΡ 

ΑΙΝΕΙΑ2 

ΛΟΛΩΝ 

ΑΓΓΕΑ02 

ΡΗ202 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

ΔΙΟΜΗΔΗ5 

ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΡΙ2 

ΡΗ20Τ ΗΝΙ0Χ02 

Μ0Υ2Α ΟΕΑΜΔΤΙδ ΡΕΚ80ΧΑΕ 

Ηεοτοκ, €αρ(σ.{ιι ο/ (Ιιε ΗοβΙ ο/ Τιοι/. 

ΑΕΝΕΑ3, α Τ^ο^αη (Ηΐΐ/. 

Οοΐ,ΟΝ, α Τ^ο^αη. 

Κηερηεκο. 

ΕΗΕ3ϋ3, Α-ίΗ^ί ο/ ΤΗταο€, 8οη ο/ (Ηε Μηββ ΤετρδκΗοη. 

Οΐ)Υ35Εΐ•3, σ €να/(ί/ θπίΐ:. 

ϋΐ0ΜΕθΚ3, α ναΐίαηΐ Οη€^. 

ΑτΗΕΝΑ, α Οοάάίβε. 

ΡΑΚίδ, ηατηεά αίβο ΛΙεχαηάεν, α Ττο/αη, &οη ο/ Ρτΐαη. 

Οηακιοτεεβ ο/ ΕΚε&Ηβ. 

Τηε Μΐ'δΕ ΤίΓρήΓλοτβ, τηοΟαι• ο/ ΒΗεβιι^. 

ΟκοΕϋδ, €οηίΐ3ί{η^ ο/ βεηΐίηείί ο/ (Ηε Τ^ο^αη αηητ/. 

Οηατάί ο/ ΗεοΙον, 8οΙάϊετ8 ο/ Ιΐιε ΤΗναοϊαη ατηχ-ί/. 

δοκΝΒ : Ιη Ιΐιβ οαιηρ οί Τγο7, ΙιβίοΓβ ΗβοΙοΓ'β 1«ηΙ. ΡΗΣΟΣ Χ0Ρ02 

Ήάθί ττρος €ννα<ί 
ταν Έκτορίονς τις ντταστηστών 
αΎρντΓνος βασι'λβως, βΐ τβν-χοφόρων 
^εξαιτο ν^ων κΧηΒόνα μύθων, 
οι τβτράμοίρον νυκτ6<; φρονράν 
ττάση'ζ στρατιά^; ττροκάβηνταί. 
ορθόν κβφαλην 7Γή•χνν βρβίσας, 
Χνσον βΧβφάρων γοργωττοϊ' β^ραν, 
Χ^ΐττε 'χ^αμευνας φυ\\οστρώτου<ί, 
10 ' Έικτορ' καφο^ Ύαρ άκοΰσαι. 

ΕΚΤΩΡ 

τι? 00 ; η φιλιο'ζ φσο^'γος ; τι,ς ανήρ ; 
η το σήμα ; θροβί• 
τίνβς €κ νυκτών τα^; ημζτβρα<ί 
κοίτας ττΧάθουσ' ; βνέττβιν χρψ 

Χ0Ρ02 

φύ\ακ€<; στρατιάς. 

ΕΚΤΩΡ 

Τι φβρζί θορύβγ ; 
158 ΚΗΕδϋδ 

ί.ηία- ΓΗΟΗΐ.5 ηιαιτίιϊιψ Ιο Ηνοίον^ ίοιΐ, ίιβ/οίβ ιν}ιϊ<*Η 

είαηά ^ιιανάβ. 

ΓΗΟΚυΒ 

Ηο^ ρβ58 Ιο ΐΗε οουοΗ οί ΗοοΙογ }Όυι• Χονά, 

Υβ Λνβίοΐιίυΐ Ιιβηοΐιηιεη ίΐιπί §υίΐΓ(3 Ηίδ βίεβρ, 
ΙΓ ΙιεΓοΙίΣΐηοο Ιιο Λ\ί11 1ιο.ιι•]<.εη υιη• 1:ΐθίη§8, ίΐιε \νοκ1 

()ί' ΐΗοπι Ιΐινοα^ΐι ΐΗο ηίΰ,ΊιΙ'δ ίοιίΓΐΙι Λνπίοΐι ΐΗαΙ 
Ινεερ 
ΤΙκ; λνΐ(ΐ€ Λν,ΐΓ-ΙιοδΙ; δαίε-ίβηοοά Λνϋΐι Ιΐιβ δροΗΓ. 

Ηο ! ΓϋΐδΡ ΐΐιίηε Ιιεαά οη ίΐιίηο αηη υρδία^ϊπ^• ; 

υηδεβΐ Ιΐιΐηε 6}•ε5, Ιΐιε Ιιαίΐΐε-άίδίηα^ΐησ : 
Ι^εαρ ί"ΐΌηι Ιΐιίηε είΐΓΐΗ-δΙτελνη Ιεαί-Ιιεά δένε, 

ΗεοίοΓ : Ίϊδ Ιΐηιε ίο ΙιεαΓ. ]0 

ΕηΙβΓ ΗΚοτοΗ /τθ7?ί Ιΐιβ ίβηΐ. 

ΗΕΟΤΟΚ 

\νΐιο οοηιεΐΐι ? — ΐΐιε νοίοε οί α ίηεικί ? — λ\Ίι»1; λνί η^ΙιΙ ? 
ΤΗε ΜΗίοΙίΛνοΓίΙ §ίνε. 8ρε&1ί ΐΐιοιι ! 
ννΐιο 3Γε }•ε Ιΐιηΐ θινίΛν ηί^ΐι ίη ΐΗε ΗουΓδ οί ίΐιε ηϊ§1ιΙ 
Το η1^ εοιιείι ? Υε Γπιΐδί; ΗΠδΛνοι• ηοΛν. 

ΟΗΟΚϋδ 

δεηϋηείδ \ν6. 

ΗΕΟΤΟΗ 

\νΐι^• ϋιεη ΙΗΪ8 βίπ^Ηΐ ? 

Τ59 ΡΗ202 

Χ0Ρ02 

θαρσεί, 

ΕΚΤΩΡ 

μ,ων τί9 λοχο9 βΆ: νυκτών ; 

Χ0Ρ02 
ουκ έ'στί. 

ΕΚΤΩΡ 
τι ^αρ φνΧακοα ττροΧίττων 
κινεΐ<ί στρατίάν, ει μη τον έχων 
20 νυκτη'^ορίαν ; ουκ όΐσθα 8ορ6ς 

7Γ€λα9 Άργειου νυ-χίαν ημά<ί 
κοίτην ττανόττΧους κατ€χοντα<; ; 

Χ0Ρ02 

οττΧίζου χέρα, συμμάχων, στρ. 

"Έικτορ, βάθί 7Γ/309 βύνάς, 
οτρυνον έγχο9 άείρειν, άφύττνίσον, 
ττεμττε φίΧους ίεναι ττοτΐ σον Χόχον, 
αρμόσατε 'ψ'α\ίοι<; ΐττττους. 
τις βΖσ' εττΐ ΤΙανθο'ί8αν, 
η τον Έύρο^ττας, Αυκίων ά^ον άνΒρών ; 
30 τΓοΰ σφαγίων έφοροι, ; 

ΤΓοΰ δε 'γυμνήτων μόναρχοι ; 

τοξοφόροί δε Φρνγώρ 

ζεύ^νυτε κερόΖετα τόξα νενραΐς. 

ΕΚΤΩΡ 

τα μεν άγγελλεί9 Ζείματ άκούειν, 
τα δε θαρσύνεις, κούδεν καθαρω^' 
άλλ' η Ίίρονίου Παϊ/09 τρομερά 
μΑστι/γι φοβεΐ ; φυΧακας δε Χιττων 
κινείς στρατίάν ; τί θροείς ; τι σε φώ 
νέον ά^^έΧΧειν ; ττοΧΧά ^γάρ είττων 
40 ού8εν τρανώς άττεΒειξας. 

ι6ο ΕΗΕδυδ 

ΟΗΟκυβ 
ΓοΛΓ ηοί. 

ΗΓΧτοη 
Ιδ αη αιηΙ)υ8ΐι οί' (1αι•1νη633 οη υδ ? 

ΟΗΟκυδ 
Ν&γ, ηοηο. 

ΙΙΕΟΤΟΚ 

\νΐι^ ίΐιεη ΙιαδΙ; Γονδαΐνεη Ιΐιαδ 
Τΐιγ Λν,'ΐΐοΐι, Ηποί ιιρίΌυδΟδΙ Ιΐιε Ιιοδί;, ίί Ιΐιοα Ϊ3ηη§ 
Νο ΐ^^1^ηο■δ ? ΚηοΛνεδί Ιΐιου ηοΐ }ιο\ν ηΐσΐι 20 

Το ΐΐιο Αι•σίνο δρο,ΊΓδ Ιϊβ δ1υηιΙ)εηη§ 
Οαι• Γαηΐίδ ίη Ιΐιβΐι• Ι^αΐΐΐε-ραηορί^ ? 

ΟΗΟκυδ 
Ναγ, 1)υΙ; Λνΐΐΐι βνηιβίΐ ΙιηικΙ^ ΗεοΙοΓ^ δρεεά (-^/γ.) 

Ηεηοε ίο Ιΐιίηε αΐΐίεδ' ι•εδΙΐησ-ρ]<ιοε : 

Κοαδε Ιΐιεηι ίΐΌπι δΐιηηΐίει•^ αικί 1)ίι1 υρι-αίεβ 
δρε&Γδ : ΙεΙ 3. ίηεηά Ιο Ιΐιγ Λν&ι•-1)αηά ηιη. 
Βϋ }'ε »η(1 1)Π(11ε Ιΐιε οΐι&ηοΐ-δίεείΐ. 
\νΐιο ΛνΐΠ ί^ο ίοΓ ιΐδ Ιο ΡίΐηΐΗοϋδ' δοη, 

Οι• ΕιπΌρ&'δ^ Ιΐιε οΙιίεΓ οί" Ιΐιε Ι,γοϊαη ΆΥΐ-αγ ? 
λΥΗει-ε 1)ε ΐΐιε οΙιοοδβΓδ οί νΐε1ίπι.<! Ιο 1)ΐ6εά ? 30 

ΑηΛ ΐΐιε οαρΐίΐΐπδ οί" θΛίΊηιεη, Λνΐιει-ε 1)ε Ιΐιεγ ? 
Λι•ο1ιει•δ ο£ Ρΐινν^ϊίΐ, ΙεΙ δϊηεΛνδ 1)ε δΐίρρεοί 
Ο'ει* Ιΐιε ηοΐοΐαεδ. Ιο δ1ι•αίη ΐΗε 1)0Λνδ Ιιοηι-ΙϊρΙ 1 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ιη ρ&γΙ άοδί Ιΐιοιι 1)ηησ ίο υδ Ιΐάίη^δ οί (ΐΓείκΙ, 
Ιη ρανί: οί ί]^οο(1 οΐιεεν ; ηοπσ]ι{; ρΐ,αΐηΐγ ΐδ δηί(1, 
Ηαίΐι Ζειίδ' δοη Ρηη Λνίΐΐα Ιΐιε δοουΓ^ε οί ^υ&^:^η§ 
δίηαοΐν Ιΐιεε^ Ιΐιαΐ ΐίτυδ Ιΐιγ λναΐοΐι ίοι-δαΐνίη^ 
ΤΗοιι δΙαΓίΙεδΐ ΐΗε ΙιοδΙ ? \νΐι&ΐ ηιεαηείΗ Ιήγ οία- 

ηιοπΓ ? 
ννΐιαΐ; Ιϊάϊη^δ &Γε Ιΐιίηε ? Ιη Ιΐιγ ραηίο-$1&πιηιεΓ 

ι6ι Οί ΐΗΐΌησϊη^ \νοι•ο1δ ϊδ α ηΛ(1ΐ6 υηι•εα(1. 40 νοι.. Ι. Μ ΡΗ202 

ΧΟΡ02 
Ίτύρ αιθβί στρατός ^Αρ^οΧας, άντ. 

"Κκτορ, ττάσαν αν ορώναν, 
Βίί7Γ€τή δε νεών ττυρσοΐς σταθμά. 
ττάς δ' \\.'γαμ€μνονίαν ττροσίβα στρατο<; 
€ννύ'χ^ίος θορυβώ σκηνάν, 
νβαν τίν* βφιεμενοο 

βάξιν. ου γαρ ττω ττάρος ώδ' εφοβηθη 
ναυσί7Γορο<; στρατιά, 
σοι δ', ντΓΟΤΓΤβύων το μεΧλον, 
50 ηΧνθον αγγβλ,οί, ώ9 

μητΓΟτε τιν^ 69 εμε μεμψιν ειττ^ς. 

ΕΚΤΛΡ 

649 καιρόν η\θε<;, καίττερ ά'γ'γέΧλων φόβον 
ανΒρες <^αρ εκ ^η'ζ τήσΒβ νυκτέρω πΧάττ) 
Χαθόντες όμμα τούμον αϊρεσθαι φυ^ην 
μεΧλουσι• σα,ινει μ εννυ'χος φρυκτωρία, 
ω Βαΐμον, όστις μ εύτυ-χοΰντ ενόσφισας 
θοίνης Χεοντα, ττρίν τον Αρχείων στρατον 
σύρΒην ατταντα τωδ' άναΧώσαι 8ορί. 
Ί" ει 'γάρ φαεννοί μη ζυνεσχ^ον ηΧίου 
60 ΧαμτΓτηρες, ουκ αν εσγον εύτυγ^οΰν 8όρυ, 

ττρΙν ναΰς ττυρώσαι και Βιά σκηνών μοΧεΐν 
κτείνων ^Αχ^αιούς τ^δε ττοΧυφονω χερί. 
«αγω μεν η ττροθυμος ιεναι 8υρυ 
εν νυκτΐ χρήσθαί τ' ευτυχεί ρύμη θεοΰ' 
άλλ' οι σοφοί με καΐ το θείον ειΒότες 
μάντεις εττεισαν ημέρας μεΐναι φάος, 
καττειτ ^Αχαιών μηΒεν' εν γερσω Χιττεΐν. 
οι δ' ου μενουσι των εμών θνοσκοων 
βουΧας• εν ορφνη Βραττετης με'^α σθενει. 
' άλλ,' ώ9 τάχιστα χρη τταρα'^'^εΧΧειν στρατω 

102 ΚΗΕδυδ 

θΗοηυ3 
Ανί^Οδ' ηιτΛ^ 13 Λνϋΐι ΙκαΙο-ΓίΓεδ α^^ίολν, (/ίη<.) 

Ηί-ίΊοΓ, εηΙίΐηίΙΚΗΐ Ιΐιο Ηνοΐοησ ηΐ;£^1ιΙ; ; 
Ληϋ Ιΐιβ 1ϊη68 οΓ 11ι&ίΓ §α11ϋ}•8 ΛνίΙ;1ι ΙογοΙικβ αι•6 

Αη^1 Λνΐΐΐι Ιιιηιηΐΐ ίο Κΐη^ Α^αηιοιτιηοη'δ Ιεηΐ: 

8ΐι•(ί.ιηιίη<;• ιΙιοϊγ λναιτϊοΓ-ΐΙιοϋδίίικΙί ^ο : 

" Τΐΐ}^ 1)6ΐΐ65ί; ? " Ιΐΐ6}' ογ}^ : ΐ^Ιιε)^ αΓΟ νείιοηιοηί. 

ΝονοΓ ίη δΐιοΐι Λνΐδβ ΙΐίτοίοίοΓΟ 
5οαι•ϋ(1 Λ\•.ΐδ Ιΐιο 50ία-1)0ΐ•η6 ΙιοδΙ οί" ΐΗβ ίοβ. 

8ο — ίοΓ Ι (ίοιιΙ)Ι;ο(1 λνΐιαΐ Ιϊιηε Ιιαίΐι ϊη δΙοι•6 — 
Βί^ηηπίτ ηιγ ϋ(1ίη§δ Ιο Ιΐιεβ Ι οαηιε^ 50 

ΤΗαί; λνίΐΐι Ιΐιεο Ι 1)6 ΙιοηοβίοΓϊΗ οίεαι* ο£ 1)1απΐ6. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Τίηηεΐ^ Ιΐιοα οοηη'δΐ, 11ιου§1ι ΐΐιοιι θοδί Ηει-αΜ ίεαΓ. 

Υοη ιηεη &γ6 ιηίικίεά ίο Ηεο ίοιίΐι Ιΐιε Ιαηά 

\νϊ11ι οΙαΓίνϋη^ οαι*, εδοαρίη^ δο ηιν Ιίεη : 

Τηείι• 1)εαοοηδ οΓ Ιΐιε ηί§1ιΙ Ηαδίι ίΐιίδ Ιο ηιε. 

Α!ι ΡοΓίυηε, Ιΐιαΐ ίΐιου δΙιοαΜδΙ; ίη Ιι-ϊυηιρίι'δ Ιιουι• 

ΗοΙ) ο£ Ηΐδ ρΓεγ ΐΗε Ιϊοη, εΓε ηιν δρεαι- 

\\'ϊΐ1ι οηε δΛνοορ ηι;ι1<ο ίΐη οηΛ οί" Αι•ο;οδ' Ιιοδί ! 

ΓοΓ, 1ια(1 Ιΐιε δΐιη'δ 1)Π£^1ι1; Ιυι-οΐιοδ ηοΐ; ί)εεη (^α^η^116ί1^ 

Ι Ηαά ηοΐ δ1;α}'εά Ιΐιε Ιπϋηιρίι οί" ηιγ δρείΐΓ ϋΟ 

Εγ6 ι Ιιαά 1>υι•ηΙ Ιΐιείι• δΐιϊρδ, δλνερΐ ΐΗΐΌΐιςΙι ΙΙιεΪΓ 

ΐεηίδ, 
51α^'ίη§ Αοΐι&εαηδ Λνϋΐι Ιΐιΐδ άε3.11ι-ίι•&υί>•1ιΙ Ηαηά. 
Αβι•ε Λ\'&8 Ι ίο ρι•εδδ οη Λνΐίΐι ίΐιε δρεαί' 
Βγ ηίσΐιί, ίίΐΐνε Ιιεανεη-δοηί ίοΐ'ίυηε μϊ ίΐιε ίΙοο(1 ; 
Βιιί γουι• Λνίδε δεεΓδ, Λνΐιϊοΐι Ιίηολν ίΐιε ηιϊπίΐ οί" Οθ(1, 
Ρει•δυα(1ε(1 ιηε ίο Λν&ϊί ίΐιε (Ι&Λνη οί (Ιβ-γ, 
Αη(1 Ιεανε ίΐιεη ηο Αοΐιαε&η οη άνγ Ιαπίΐ. 
Βαί ίΐιε ίοε — ί/ιβι/ ίον ηΐ}Γ δοοίΙΐδα^εΓδ' τείΐε 
\ναίί ηοί : ίη (Ι&ι-ΐνηεδδ ππιαΛνίΐγδ Λναχ ίη ηιϊ_§1ιί ! 
8\νίίί πιυδί; Λνε δρεεά ουν δαηιηιοηδ ί1ηΌα§1ι ίΐιε Ιιοδί 70 

163 
Μ 2 ΡΗ202 

τβύγτ] ιτρόγβίρα \αμβάν£ίν Χηξαί θ' νττνου, 
ώς άν τί.9 αυτών και νεών θρωσκων βττι, 
νώτον 'χ^αραγθζί'ί κλίμακα^; ράντ] φάνω, 
οι δ' €1^ βρό^οισι Ββσμιοι ΧβΧημμίνοι 
Φρν^ών άρούρα<{ έκμάθωσι ^αττονβΐν. 

Χ0Ρ02 

' Έ/κτορ, τα-χυνεί'ζ πριν μαθβίν το Βρωμβνον 
αρΒρες <γαρ ει φεύ^ονσιν ουκ ΐσμεν τορώς. 

ΕΚΤΩΡ 

τί.? γα/) ττύρ' αϊθειν ττρόφασίς ^ Αρχείων στρατόν ; 

Χ0Ρ02 
ουκ οΊΒ'" ΰτΓΟΤΓΤον δ' εστί κάρτ εμτ) φρενί. 

ΕΚΤΩΡ 

80 ττάντ' άν φοβηθεΙ<; ϊσθο, Βειμαίνων τόΒε. 

Χ0Ρ02 
οΰ'ττω ττρίν ηψαν ττοΧεμιοί τοσόνΒε φως. 

ΕΚΤΩΡ 

ούΒ' ώδε γ' α,ίσχρώς εττεσον εν τροτΓτ} ζορός. 

Χ0Ρ02 
συ ταυτ' εττραξα';" καΐ τα Χοιττα νυν σκόττει. 

ΕΚΤΩΡ 

ά7Γλοί}? εττ' ε'χθροίς μύθος όττΧιζειν χέρα. 

Χ0Ρ02 
καΐ μην οδ' Αίνέας καΐ μάΧα σττοι/δ^ ττοΒος 
στει-χει, νέον τί ττρα^μ έχων φιΧοις φράσαι. 

ΑΙΝΕΙΑ2 

' Κκτορ, τί χρήμα νύκτεροί κατά, στρατον 
τάς σας ττρος εύνας φύΧακες εΧθόντες φόβω 
νυκτηΎοροΰσί καΐ κεκίνηται στρατός ; 

ΕΚΤΩΡ 

90 Αΐνεα, ττυκάζου τεύγεσιν Βεμας σεθεν. 
104 ΚΗΕδυδ 

Το ί^Γ,-ΐδρ ΙΙιεΪΓ ΓΟ&θ^ απτΐ8. Ιο δΐΐίΐΐίε οίϊ" δίοερ, 
Τ1ι;ιΙ ΒΟίηε — γοα, ηδ αΙ)θ.αι•ά Ιΐιοΐι• δΐιΐρδ ΐ1ΐ0}' δρηιΐί^, — 
λλ'ίΐΗ 1)ίΐο1ΐδ δροΛΓ-δοοΓοά ηΐίχγ δίαϊη ΙΙικϊγ ^ηηί^λνΗ^δ ναά, 
Αηιΐ οΐΐιετδ, Ι^οηοίηιοη δηίΐΓ6(1 ίη οοί1ίη§ οοηΐδ, 
Μλ}' Ιε.ίΓη Ιο ΙϊΠ ίΐιε §1οΐ36 οί" Ρ1ιι•γ§ΐαη βείοΐδ. 

Γΐιοηυδ 
ΗίχΙοΓ, 1;1ΐ}• ΙΊονγ Ικΐδίε οιιΐηιηηοΐΐι 1<ηο\ν1ΰ(1§β. 
λνΐιο11ΐ6Γ Ιΐιε^ Ηοο λνβ 1νΐιο\ν ηοί οειΊαΐπΙ^. 

ΗΕοτοη 
ννΐιγ Ιΐιοη δ1ιοα1(1 Α镧οδ' Ιιοδΐ δοΐ ίΪΓθδ αΜίίζο ? 

οιιοιιιΐδ 
Ι ΙίΐιοΛν ηοΐ : )•€ΐ ηιίηο 1ιοαι•1 ηιΐδ^ίνεδ ηιε ηιιιοΐι. 

ΗΚΟΤΟΚ 

Ι£ Ιΐιϊδ Ιΐιοα (1ι•εα(3, Ιΐιεη 1<ηο\ν Ιΐι^δείί" &11 Γεανδ ! δΟ 

οιιυιιυδ 
διιοΚ 1)1αζε οιιι• ίοοδ ηε'εν Ι^ΐπάΐεύ Ιιει-εΙοΓοΓΟ. 

ΗΕοτοη 
ΝοΓ ενεΓ Ινηελν δΐιοΐι δΙίΗΐηεΓυΙ ΐΌΐιΙ αδ Ιΐιΐδ. 

ΟΜοηυδ 
Τ1η8 Ι/ιοΗ 3ο1ιίον•ο(ΐ8ΐ : δεε Ιΐιοα Ιο Ιΐιε τεδί:. 

ιικετοα 
ΌαϊιΐδΙ ίοεδ οηε \\'&Ιε1ι\νοι•αΙ δ!ια11 δαίΗοο — Ιο Άττη. 

ΟΗΟιιυδ 
ϋ,ο, Λν1ιει•ε Λεηεηδ οοηιεδ ΐη ΙιοΙ-ίοοΙ ΙιαδΙε, 
Λδ οηε ΐΐιαΐ 1)εαΓε1;1ι Ιίάϊηςδ Ιο Ιιϊδ ίηεικίδ. 

ΕηΙα• ΑΕΝΕΑ8, ηοι,οΝ^ αηά οΙΙιβΓβ. 

ΛΕΝΕΑ8 

ΗεοΙοΓ, ίοΓ ■«Ίιαΐ οαιίδβ ΙΙιιόιιϊτΙι Ιΐιε Ηοδί; Ηανε οοηιε 
1)ίΐι•1-;1ΐη^ πηΐο Ι;1)}' οουοίι δοαι-εά δεηϋικίδ. 
5ΐ;αι•11ίη<5 ίΐιε Ιιο&ί, ίοι* ιπ<τ1ι11γ οοηιιηϋηίη§? 

ΗΕοτοη 
Αεηεαδ, ίη Λναι•-Ιιαι•ηεδδ ο&δε ίΐιγ 1ίιιιΙ)δ. 90 

ι65 ΡΗ202 

ΑΙΝΕΙΑ2 

τί δ' έ'στί- ; μώρ τις ττοΧβμίων «γγελλεταί 
λό^09 κρυψαΐος βστάναί κατ βύφρόνην ; 

Εκτηρ 
φενΎονσιν άν^ρβς κατηβαίνονσιν νβών. 

Α1ΝΕΙΑ2 

τί τώνΒ' αν βϊτΓΟίς ασφαλές τ€κμηριον ; 

ΕΚΤΠΡ 

αίθονσι ττάσαν νύκτα ΧαμιτάΒα*; ττνρο^' 
και μοι 8οκοΰσιν ου μβνεΐν €9 αύρων, 
άΧλ' €κκ€αντ€<ς ττύρσ €7γ' βνσέΧμων νβων 
φν<^11 ττρος Οίκους τήσΒ' άφορμήσβιν ■χ^θονός. 

ΑΙΝΕΙΑ2 

σύ δ' ώ9 τί Ζράσων ττρος τάδ' οττΧίζβί χ^ρας ; 

ΕΚΤΩΡ 

100 φβύ^οντας αυτούς κάττι θ ρωσκοντας ν€ων 
'^^ΊΧν '<^(^θ^ξω κάτΓίκβίσομαι βαρύς• 
αισ-χρον ^άρ ημΐν καΐ ττρος αίαγύντ] κακόν 
θεού Βώόντος ττοΧβμίους άνευ μάγτις 
φεν^βιν Ιάσαι ττοΧλα Βράσαντας κακά. 

ΑΙΝΕΙΑ2 
€Ϊθ' ησθ' άνηρ βΰβουΧος, ώς Βράσαο χερί. 
άλΧ' ου ^γαρ αύτος ττάντ' ετηστασθαί βροτών 
ΤΓβφυκβν αΧλω δ' άλλο ττρόσκειται ^ερας, 
σε μβν μάχεσθαι, τους δε βουΧβύβιν καΧώς' 
όστις ττυρος Χαμτττηρας βξηρθης κΧύων 
110 φβύ^βιν 'Κχαιούς, καΐ στρατον μελΧεις ά^βιν 
τάφρους ύττβρβάς νυκτός βν καταστάσεί. 
καίτοι ττεράσας κοΤΚον αύΧώνων βάθος, 
εΐ μη κνρήσεις ττοΧεμίους άττο χθονος 
φεύγοντας, αλλά σον βλεττοντας εις 8ορυ, 
νικώμενος μεν τηνΒε μη ου μόΧ-ρς ττολιν 

ι66 ΚΗΕδυ8 

ΑΕΝΕΑ8 

\νΐιαΙ ηΐ€3η€ίΗ Ιΐιΐε ? 1$ δΙεΗΐΐΙιγ αΓηΙ^αδοαάβ 
ΟΓ ίοοδ 'ηοαίΐι ^ι11•1νη^85' εοΓεεη αηηοαηο€(1 αίοοΐ ? 

ΗΕΟΤΟΠ. 

ΟιΐΓ εηεηιίβδ ίΐεο : ενεη ηοΛν Ιΐιεγ 1)0&γ(1 ΛεΐΓ βΐιίρδ. 

ΛΕΝΕΑ8 

λνΐιβΐ οειΊίΐίη ρΓοοΓ ΙιεΓοοί" Ιιαδί Ιΐιοιι Ιο Ιοίΐ ? 

ΠΕοτοη 
Α11 ίΗΐΌυ^τΗ Ιΐιε ηΐ^ΐιί; Ιΐιεγ Ινϊηοΐΐε ί1»ηιίη^ 1)Γαη(1δ : 
Υείΐ^ αικί ηιείΐιίηΐίδ Ιΐιε^ λνΐΐΐ ηοί Λναΐί; Ιΐιε ηιΟΓΠ^ 
ΒυΙ, 1)υι•ηίησ ίοιχίιεδ οη Ιΐιε ίαΪΓ-ΙίεηοΙιεά δΐιϊρδ, 
Ιη 1ιοιηε\ναΓά Ηίσΐιΐ; \\ί11 §εΐ ΐΗεηι Γγοπι ΐΐιΐδ 1αη(Ι. 

ΑΕΝΕΑ8 

Αηά ΐΗου^ Λνίΐΐι ΛνΙιαΙ; ίηίεηΙ; (ϊοδί; &Γΐη ΐΗίηε Ιι&ηά ? 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ενεη &δ ΐΗε^ ίΐεε^ ίΐηοΐ Ιεαρ αροη ΐΗείΓ άεοΐίδ, 100 

Μγ δρε&Γ δΐιαίΐ δ1^^ Ιΐιειη αηά ηιίηε οηδεί οΐ'αδίι. 
81ιαιηεία1 ϋ ΛνεΓε^ αηά (3&δΙ:οαι•{3ΐ7 Λνϊίΐΐίΐΐ, 
λν]ιεη Οοίΐ Ιο αδ «^ί^'εδ υηΓΟδΐ^Ιϊη•^ ίοεδ^ 
ΑΛεΓ δΐιοΐι ηιίδοΐιΐεί'δ ΛνΓοα^ΙιΙ Ιο ΙεΙ Ιΐιειη Ηεε. 

ΑΕΝΕΑ8 

λΥουΙά Ιΐιαΐ; Ιΐΐ}' ρηιαίεηοε πιαΙοΠεά ΐΐΐ}^ πιί§Ηΐ ο£ 

Ηαηά ! 
δο ΐδ ϋ : οηε ιη&η οαηηοΐ 1)ε α11-\νί8ε, 
ΒϋΙ; (ΙίνεΓδε ^ϊίΐδ ίο οΙίνεΓδβ ιηεη 1)ε1οη§ — 
ΡΐΌΛνεδδ ίο ΐΐιοε, Ιο οΙΙιεΓδ ρΓυθεηΙ οοαπδεί. 
ΤΙιοα Ιιεαι-'δΙ υί" ίΐιεδε ίΪΓε-1)ε&οοηδ^ Ιεαρ'δΐ Ιο Ιΐιϊηΐε 
Τΐιε Αοΐι&εαηδ ίίεε^ άοδΙ; ραηΐ ίο Ιε&ά Ιΐιίηε Ιιοδί 110 

ΟνεΓ ΐΗε ΐΓεηοΙιεδ ΐη ίΐιε Ιιιΐίΐι ο£ ηΐ^ΐιΐ;. 
^ εί ]£, ΐΐιε ίοδδ'δ 3'ίΐΛν•ηΐηΓ^ εΐιαδηι οιοδδεά, 
ΊΊιου ίιηά Ιΐιε ίοεηι&η ηοΐ ϊη ίίοΙ; ίο Ηεε 
ΤΙιε Ιαηά, Ιιυί δεί ίο ίαεε ίΐι^ δρεαΓ^ 1)ε\ναΓ6 
Εεδί^ ναηο^υϊδ1ιε(], ίΐιοιι Γείυπι ηοί υηίο Τιο}^. 

167 ΡΗ202 

ττως <γαρ ττβρασβι, σκόΧοττας έν τροττ^ στρατός ; 
ΐΓώ<ζ δ' αϊ) <γ6φύρα<; ^ιαβαΧούσ' ΙττττηΧάται, 
ην άρα μη θραύσαντ€ς αντύηων γ^νόα^ ; 
νίκών δ' βφβΒρον τταΐΒ' έ'τ^βίί τον υ?/λ€ω9, 

120 09 σ' ουκ βάσβί ναυσίν εμβαΧβΐΐ' φΧό^α 
ούδ' ωδ' 'Κ-χ^αιον•^ ώ<; δοκβΐς άναρττάσαι. 
αίθων <γαρ άνηρ καΐ ττβττύρ'^ωταί θράσεο. 
αλλά στρατον μβν ησνχον τταρ' άσττίΒας 
β'ό^βίν βώμβν €Κ κοιτών άρβιφάτων, 
κατάσκοτΓον δε ττοΧβμίων, 09 αν θέΧτ), 
ττέμτΓβίν 8οκ€Ϊ μοί• καν μεν αϊρωνταί φυ^γήν, 
στείγοντες εμττεσωμεν Αρχείων στρατω• 
εΐ δ €19 ΒόΧον τιν ή8' ά'^ει, φρυκτωρία, 
μαθόντες ε•χθρων μηγ^ανα^; κατασκόττου 

130 βουΧευσόμεσθα• την8' έ'^ω '^νώμην, άναξ. 

Χ0Ρ05 

τάδε δθΑ:εί, τάδε μεταθεμένος νοεί. στρ. 

σφαΧερα δ' ου φίΧώ στρατη'^ων κράτη. 

τι <^αρ αμεινον η 

ταχυβάταν νεών κατόττταν μοΧεΐν 

ττέΧας ο τι ΤΓοτ' άρα Βα'ίοίς 

ττυρα κατ άντίττρψρα ναυστάθμων Καίεται ; 

ΕΚΤΩΡ 

νικατ, εττειΒη ττασιν άνΒάνει, τάδε. 
στείχ^ων δε κοίμα συμμάχους" τάχ' αν στρατός 
κινοΐτ' άκουσας νυκτερους εκκΧησίας. 
140 ε'γώ δε ττέμψ^ω ττοΧεμι,ων κατασκοττον. 
καν μεν τιν εχθρών μηχανην ττυθώμεθα, 
συ ττάντ' άκούσεο καΐ τταρων εϊσει Χό<^ους' 
εαν δ' άτταίρωσ' εΙς φυ'γην ορμώμενοι, 

ι68 ΚΗΕδϋδ 

Ηολν 8ΐι;ι11 \νο ρη.ςδ ΐη ΓουΙ ΙΙιοϊγ ραΐΐρίκίοδ ? 

ΙΙ()\ν δΐιαίΐ ίΐιν οΊιαιΐοίοΡΓβ ΐΐιο 0ίΐα5ελνίΐ}'5 οΐΌδδ 

Αικί 8ΐ);ι11;οι• ιιοί ίΐιο αχ1ε8 οί Ιΐιε οηνδ ? 

ΤΙιουΰ,Ιι νΐί'Ιοι*^ ΐΗοπ ιηιΐδί δϋΐΐ ηιεοί; Ρείοαε' δοη, 

λ\Ίιο λνΐΐΐ ηοΐ δΐιΗοΓ Ιΐιεε Ιο Γιτε ίΐιο δΐιϊρδ, 120 

ΝϋΓ Ιίΐΐνΰ Ιΐιο Λο1ι;ιο;ιη8 ο.ιρΐϊνο, αδ Ιΐιοα Ιιοροδΐ — 

ΊΊιαΙ ηιαη οί ίΐΐΌ, ϊη ναΐοαι• α νοτγ Ιολνοι*. 

Να}', Ιεανο Λνβ δίοερίπ^ι^ υικίει* δ11^^1^1 ϊη ρεαοε 

Ουί' ΙιοδΙ, αΙ ι•6δί ί'ΐΌΐη ίι-αναίΐ οί" Ιΐιε δΐηίε. 

Ι οοιιπδεί^ δοικί Ιο δργ ιιρυη Ιΐιε ίοε 

\\Ίιθδο \νί11 «^ο, αηά, ίί' Ιΐι«_'}' ρυτροδε ίΐί,ί^,ίιί, 

Γοηΐι ΙεΙ υδ οΙιαΓ^ε, αηά ίαΐΐ οη Αι•^:ξθδ' ΙιοδΙ. 

ΒιιΙ ίί' Ιΐιεδε Ιιεαεοηδ 1υι•ε ιΐδ Ιο α δπαΓε, 

λΥε ίΊ•οηι Ιΐιε δργ οαι* ίοεδ' άενΐοεδ Ιεαηι, 

Αηά δο εοηί"ει• : Ιΐιίδ ϊδ πι ν ιηϊικί^ Ο Κίη§. 130 

ΟΗοκυδ 

Ενεη δΐιοΐι ΐδ πι ν ηιίικί ; 1)ε ΐΐ Ιΐιΐηε, Γγοπι ΐΐιγ ηιοοοΐ 

1)ε Ιΐιοιι δΛνίΐ}'ε(1 ; [δηαι•ε. 

ΓοΓ Ι Ιονε ηοΐ: ΙίεΙιεδΙδ οί εαρίαΐπδ Ιΐιαί 1)ΐ•ίη§ ΙίυΙ α 

Νολν'ΛνΙιαίΙΙιίησ Ι^είίρι-ΐΐΐίΐη Ιΐιίδ δ!ια11 οαν επιρηδε αΐά 

Τΐι&η ίο δεηά ίοΓίΙι α δοοαΐ \ν1ιο απί^ΐι Ιο ίΐιε 

^3ΐ1ε}'δ δΐιαίΐ ίανο [&η•αγεί1 

δ%\ΊΛ-ΓοοΙ:εά, απά 1εαι•η ννΐιγ εοιηεδ ϋ Ιΐιαΐ, Λνΐιενε Ιιε 

ϊΐιε ρΐΌ\νδ οί" Ιΐιε §α11ε}•δ^ Ιΐιε Πι•εδ οί ϋιε ίοεηιεη 

§1ίΐΓε ? 

ΗΕΟΤΟΚ 

5ο 1)ε ίί^ δΐηοε γε α11 1)ε ΐη οηε ηιίηίΐ. 

Οο, δΐίΐΐ οιΐΓ ίΐΠϊεδ : Ιι.'ΐρΐγ δΐιηΐΐ ίΐιε Ιιοδί;, 

Ηεηι•ϊη<^ οί οιιν ηϊο,ΐιΐ-οουηείΐ, 1)ε ηΐΌΐΐδεοΙ. 

Ι Λνϊΐΐ δεηά οηε ίο δ}!/ αροη Ιΐιε ίοε. 140 

Ιί αυι^ΐιΐ; %νε 1εαι•η οί .ιηγ δΐΓαϊα^εηι^ 

ΤΊιοα δΐιαίΐ; ΙιεαΓ α11, δΐι.ιίΐ 1νηο\ν ;ιη(1 δΙι&Γε οαν οουηδοΐ. 

ΒαΙ; ϊί ηολν ί1ΐι^1ι1;\ναΓ(1 Ιΐιε)^ Βε 1ααδ1εηίη§, 

169 ΡΗ202 

σάλτΓίγγο^ ανΖην ττροσΒοκών καραΒόκβι, 
ώς ου μ^νοΰντά μ• άΧλα ττροσμίζω νβών 
οΧκοΐσί νυκτο<ζ τήσδ' εττ' Άρ^βίων στρατω. 

ΑΙΝΕΙΑ2 

ττεμψ' ώς τά-χ^ίστα' νυν ^άρ ασφαλώς φρονείς, 
συν σοί ο βμ ογει καρτεροννσ οσ αν οε-η. 

ΕΚΤΩΡ 

ης Βήτα Ύρωων οι ττάρεισιν εν "ΧοΎφ 
150 θελεί κατοιττης ναΰς εττ ' Κρηείων μόΧεΙν ; 
ης αν ηενοηο τήσΒε ^ής ευερ'^/ετης ; 
ης φησίν ; οΰτοι ττάντ βγω Βυνησομαί 
7Γο\εο ττατρωα συμμά'χ^οις θ' ύττηρετεΐν. 

ΔΟΛΠΝ 

εγω ττρο '^αιας τονΒε κίνΒυνον θεΧω 
ρίψας κατοτΓτης ναΰς εττ' Αρχείων μο\εΙν, 
καΐ Ίτάντ ^Α'χαίών εκμαθων βουλεύματα 
ηξω' 'τγΪ τούτοις τόνΒ' υφίσταμαι ττόνον. 

ΕΚΤΩΡ 

εττωνυμος μεν κάρτα καΐ φιλότττοΧις 
ΑοΧων ττατρος δε κα\ ττρίν εύκ\εα Βόμον 
160 νυν ΒΙς τόσω τεθεικας εύκΧεεστερον. 

ΔΟΛΩΝ 

ουκοΰν τΓονεΐν μεν χρη, ττονοΰντα δ' αζίον 
μισθον φερεσθαι. τταντί <^αρ Ίτροκείμενον 
κερΒος ττρος έργω την χάριν τίκτει ΒιττΧήν. 

ΕΚΤΩΡ 

ναι, καΐ Βίκαια ταύτα κούκ άΧλως λέγω. 
τάζαι δε μισθον ττΧην εμής τυραννιΒος• 

ΔΟΛΩΝ 
ου σης ερώμεν ττοΧιόχου τυραννιΒος. 
170 ΚΗΕδυδ 

λΥδΙοΙι Ιΐιου, οχρροίίη^ αγε Ιΐιο ΐΓαιτιρβΙ'δ οαΐΐ. 

Ι Λνϋΐ ηοΐ; Ιβιτγ, ί>ιι<; λνϋΐι Ατ^οδ' Ιιοδί 

Τ1π3 ηίι^Ηΐ Λνϋΐ αΐαδίι Ι^οδίάο ίΙιοΪΓ 1αυηο1ιίη§-Λνα^5. 

ΑΕΝΕΑ3 

8οηά λνϊΐΐι η11 5ρο€(1 : δίΐίβ ηο\ν ΐ8 Ιΐιΐηε ΐηΐεηΐ;. 
Μ ο 5ΐι&11 ΐΗοα ήηά α 8ΐτ6ηιιου3 Ιιοΐρ βΛ ηαοά. 

ΗΕΟΤΟη 

\νΐιο ο£ ^ου ΤΓθ)ίΐη3 ρΓβδοηΙ; &1 ουν 5ρ6εο1ι 

ΓοηδβηΙδ Ιο ΰ:ο, ά αργ οη Αι•<ϊθδ' ίΙοοίΡ 150 

λ\ 1ιο λνϊΠ 1)6 1)θη6£αο1οι• ο£ Ιΐιΐδ Ιαηά ? 

\νΐιο αηδλνεΓδ ? — ηοΐ; ίη ενεΓγΙ^Ηίη^ οαη Ι 

Μγ ηαίϊνε οϋγ αικί Ιιογ αΙΗεδ δεί'νε. 

ΠΟΙ.ΟΝ 

Ι £θΓ ιην Ιβηά οοηδεηΐ Ιο (Ιαι-ε ΐΐιε πδΐν^ 
Αικί σο ;χ δρν υηΐυ Ιΐιε Α镧ΐνε δΐιΐρδ ; 
Αηιΐ, α11 Ιΐιοίΐ' οοιιηδοΐδ Ιεαηιί, Λνϋΐ Ι τείαπι. 
Οη οηε οοηάίϋοη ΛνϊΠ Ι ί&οε Ιΐιε Ιαδίν. 

ΗΕΟΤΟΚ 

λνο11-ηαιηε(1 άυϊ ίΐιου, Ο ΙονεΓ οί Ιΐιγ Ιαπά, 

ϋοΐοη : Ιΐΐ}' δΪΓε'δ Ιιουδε, ε^ίοπουδ ΙιεΓείοΓοΓε, 

Ιδ ηο^ν ο£ Ιΐιεε ηιαάε οίοιιΐ)!^ σίοποιίδ. 100 

Ο0Ι.ΟΝ 

Τΐιεη ηιπδΐ Ι Ιοϊΐ — ΙίΐιΙ £ογ τηγ Ιοϋ τεοεΐνε 
¥α §ιιει•(1οη ; £οι• ά\1 ΛνοΛ Ιΐΐ3ΐ; 1ια1;1ι ΓεΛν<αι•(1 
Ιη ρ^05ρε^ί;^ ίδ Λνϋΐι άοαίίΐε ρ1εα5ΐη•ε ΛνΐΌυ§1ιί. 

ΙΙΕΟΤΟΚ 

Υεα, ^υ5^; Ιΐΐ}^ οίαΐπι ϊδ ; Ι Γ^αίπ^αγ ϋ ηοί. 
Γίχ Άηγ ξ\ια•άοη, δανέ ηΐ}- ΐΌγαΙ ρο^ν^1•. 

ΡΟΙ.ΟΝ 

ΤΗ^ 1)υι•(1εη ο£ Γθ}•α1ϊ}^ Ι οονεί ηοΐ. 

171 ΡΗ202 

ΕΚΤΩΡ 

σύ δ' αλλά '^/ημα^ ΐΐρίαμώώρ γαμβρός '^/ξνοϋ. 

ΔΟΛΩΝ 

ουκ εξ εμαυτου μαζόνων ηαμύν θξΧω. 

ΕΚΤΩΡ 

■χρνσ6<; ττάρεσην, €ί τόδ' αΐτησεί '^^ρα'ζ. 

ΔΟΛΩΝ 

170 αλλ' έ'στ' εν οίκοι,<ζ' ου βίου σττανίζομεν. 

ΕΚΤΩΡ 

τι Βήτα χρ^^ζ^α ων κεκβυθβν "\\ιον ; 

ΔΟΛΩΝ 

εΧων Άχαίού<; Βώρά μοί ξυναίνεσον. 

ΕΚΤΩΡ 

δώσω• σύ δ' αϊτει ττΧην στρατηΧάτας νέων. 

ΔΟΛΩΝ 

κτεΐν', ου σ' άτταιτω Μβί^ελβω σγεσθαι γβ-ρα. 

ΕΚΤΩΡ 

ου μην τον Ο/λεωι» τταΐΒά μ,' εξαίτεΐ^ Χαβεΐν ; 

ΔΟΛΩΝ 

κακαΐ ΎεωρΎεΐν χείρες ευ τεθραμμεναι. 

ΕΚΤΩΡ 

τίν ουν \\.χαίών ζώντ άττοινάσθαι θεΧεις ; 

ΔΟΛΩΝ 

καϊ ττροσθεν είττον εστί χρυσός εν Βόμοίς. 

ΕΚΤΩΡ 

καΐ μην Χαφύρων γ' αυτός αίρήσει τταρών. 

ΔΟΛΩΝ 

180 θεοΐσιν αύτα ττασσαΚευε ττρος Βόμους. 

ΕΚΤΩΡ 

τι Βήτα μείζον τώνΒε μ! αιτήσει, ^ερας ; 
172 ΕΗΕ5υ8 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Α οΐιΐΐά οΓ Ρπαηι Λνεά, 1)6θοπιβ ιηγ Ιίΐπδίηαη. 

ΠΟΙ,ΟΝ 

Νο 1)Π(ΐ€ £θΓ ιη6 οΓ ίοΐΐν Ιοο 1ιϊ§1ι ίοι• ηιε ! 

ΠΕΟΤΟΙΙ 

ΚοίκΙγ Ιίοδ §ο1ι1^ ίΓ Ιΐιου Λνίΐί ηείν Ιΐιΐδ Γηοο(1. 

ΠΟΙ.ΟΝ 

ΤΙιαΙ Ιιανε Ι ϊη ιηΐηβ Ιιαίΐδ : ηοΐ Λνοαίΐΐι Ι Ιαοΐί. 170 

ιικετοκ 
\νΐιαΙ ΛνοαΙάδΙ Ιΐιοα Ιΐιεη οί" ΙνβαδυΓεδ ΙΗαηι 1ιοαι•(1δ ? 

ηοι.οΝ 
ΡΙει1§€ ιηε ηα^ §ϊΛ, ϊί" ΐΐιοα άεδίΓΟ^ ΐΗε ίοβ. 

ΗΕοτοκ 
Ι λνϊΐΐ (Ιεηγ ηαϋ§1ι1: — δανέ Ιΐιεΐι• ο<ιρΙΐνε οΙιίεΓδ. 

ηοι,οΝ 
δΐίΐγ ΐΗεηι : ηοΐ Μεηείααδ' ΙϊΓε Ι αδίί. 

ΗΕΟΤΟΚ 

δυτε^ Ιΐιου ΛνουΜδΙ; αδίί ηοΐ οί" ηιε Οϊίευδ' δοη ? 

ΟΟΙ.ΟΝ 

111 .ιί Γιείιΐ-ΐοίΐ Ιίε (1αϊηΙ^-ηϋΓΐαι•ε(1 Ιιαικίδ. 

ΗΕοτοη 
\νΐιοιη οΓ Ιΐιε (τΓεεΙνδ \νοα1(1δΙ; Ιιοΐοΐ Ιο Γ.αηδοηι ίΐιεη ? 

ΟΟΙ,ΟΝ 

Ει-ΟΛνΙπΙε Ι 5ίΐί(1 ϋ — σοΜ ηι^' Ιιαίΐδ Ιαοΐί ηοΐ. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Τΐιοη οοιηε^ αη(1 οΓ Ιΐιε δροϋδ ΐΏαΙί,ε οΐιοΐοε Ιΐιγδείί". 

ηοι,οΝ 
ΤΙιεδΟ Ιο Ιΐιε Οοάδ Ηαη^ ϊΐιοα οη ΙεΐΏρΙε-ΛναΠδ. 180 

ΗΕΟΤΟη 

ννΐι&Ι; §ΓεαΙει• ^υει•(]οη ΟΛΠδΙ ίΐιου αδίί Ιΐι&η Ιΐιεδε ? 

173 ΡΗ202 

ΔΟΛΩΝ 

'ίτητονζ ΆχίλΧεω9• 'χ^ρη δ' βττ άζίοις ττοναΐν 
ψυγ^ην ιτροβάΚλοντ βν κύβοισι ύαίμονο';. 

ΕΚΤΩΡ 

και, μην βρωνη γ' άντβρας ιττιτων εμού• 
εξ άφθυτων ^αρ άφθιτοί ττεφνκοτες 
τον ΐΙη\έω<ζ φβρουσί θούρίον ηονον 
ΒίΒωσί δ' αύτου<; ττωΧο^αμνησα^ αναζ 
ΤίτηΧεΙ ΙΙοσβί,δωζ^, ω<ί λεγοι^σί, ττυνηο'^. 
άλλ,' ου σ' βττάρας ψεύσομαί' δώσω δε σοί 
190 κάΧλίστον οϊκοίζ κτήμ ^ Α^ιλ\βω<; ο-χον. 

ΔΟΛΩΝ 

αΙνω• \αβων δε φημι, κάΧΧίστον Φρνγων 
Βωρον Βεγ^εσθα,ί τ?')9 εμή'ί εύσητΧα^χνίας. 
σε δ' ου φθονεΖν χρη' μυρι εστιν άΧλα σοι, 
εφ' οίσο τέρψει τί}σδ' άριστεύων ^θονός. 

Χ0Ρ02 
με'^α<ί ά^/ών, μεγάλα δ' εττινοεΐς εΧεΐν άντ. 

μακάρι6<ζ γε μην κνρήσα'ί εσει. 
Ίτόνος οδ' εύκΧεής' 

με^α δε κοιράνοισι ^αμβρον ττεΚειν. 
τα θεόθεν εττιΒετω ί^ίκα, 
200 τα δε τταρ άνόράσιν τεΧειά σοι φαίνεται. 

ΔΟΛΩΝ 

στει-χοιμ αν ελσων ο ες οομους εφεστιος 
σκευτ) ττρεττόντως σώμ εμον καθάψομαι, 
κάκείθεν ήσω ναΰ<; ε'ττ' Κρ'^ειων ττόδα. 

ΧΟΡ02 
ζΐΤΓ €1 τιν αλΧην αι^τι τιισο εξει<; στοΚην. 

174 ΚΗΕδυδ 

ΟΟΙ-ΟΝ 
ΑοΙίίΠβδ' 1ΐΟΓ565. Ηβ ίοΓ Λ\•ΟΓί1ΐ}' Γη66(1 

Μα3ΐ Ιοϋ^ Λνΐιο δοΐδ Ιιϊδ Ιίίο οη ίυιΐυπο'δ 1ι&ζ;ιγ(1. 

ΗίΧΤΟΚ 

Η& ! 5106(13 Ι οονεΐ; (ΙοδΙ; Ιΐιοα οονεΐ Ιοο, 

1'οΓ, ίοαίδ ΐηιηιοΓίηΙ ο£ ϊηιηιΟΓίαΙ δΪΓΟδ, 

ΤΙιον 1)ο;ΐΓ Ιΐιο 1);ιΐ1:1ο-6ασ6Γ Ρείοιίδ' δοη. 

'ΙΊιεδο Κϊπί^ Ροδοίοΐοη, ονοη ίΐιε 5ε&-_<;,Ό(3, ίατηοά, 

Μοη δ.ιγ, ηπά αηΐο Ρείουδ <;ανε ΐΐιεηι βι•δΐ. 

ΥεΙ Λνΐΐΐ Ι οΐιεαί ηοΐ Ηοροδ Ι Γαίδοά, ΙίαΙ; ^ΐνε 

ΑοΙιϊΠεδ' ίε&ιη, α §\οτγ Ιο Ιΐιϊηε Ιιοιίδε 190 

ϋΟΙ,ΟΝ 

Ι ΐΐι.ιηΐν Ιΐιεε : δο Ι Λνϊη ΙΙκίιι, §οο(11ί65ΐ ρνϊζε 
Μϊά ΡΙίΓν^ΐα'δ ίΐιουδαηόδ Ϊ3 ιηγ ν,ιΐουν'δ ^^υενοΐοη. 
Βε Ιΐιοα ηοΐ εηνϊουδ : οουηΐΐεδδ Ιΐιϊη^^δ Ι^εείαε 
δΙιαΠ ηΐδΐίε Ιΐιεε ^,Ιαά, Ιΐιε τυίει• οΓ ΐίιε ΙηποΙ. 

[Ζίχίί ΗΕΟΤΟΚ. 

οποηυδ 

(ΛηΙ.) 

Οι•εαΙ ΐΐιΐηε ειηρπδε ίδ^ αηά ^νεαΐ Ιΐιε Γε\ν&Γ(1 ΐΗου άοδί; 

εΐίΐΐηα ; [ρΙι&Η Ιΐιοα Ινίιολν. 

5ο ίΐιοα ιηαγ'δΐ 1)αί αΙΙίΐϊη Ιΐιενεαηΐο, Ιιίσΐι 1)1ί53 

Υεπί^ ΐΚϊδ ΐΗίηε ίΐάνεηίανε ίδ ίΓαυ^ΙιΙ \\•ϋ1ι ίαπιε. 

ΥεΙ, ίοΛνεά ■\νϊ1;}ι α ρηηοεδδ ! — ^ΙοΓ^Ηαά Ιΐιϊδ 1)εοη, 

Ι ίΐΌΛν. 

ΓοΓ ίΐιε (ίο(1'5 ρΗΐ% ενεη Ιεΐ; ^υ5ι^^ε Ιοοίνίοΐΐιε δ&ιηε : 
ΒυΙ ίοΓ ιηεη — ηενετ ^υενάοη πιονε ρεΓίεοΙ; αΐΆγ ιη»η 

1)εδίο\ν. 200 

ΟΟΙ.ΟΝ 

Νο\ν Λνΐΐΐ Ι §ο : ίο ιηίηε ΟΛνη Ηαΐΐδ Ι ρ3δ5. 
Το οΙοΐΗο ηιε ϊη δυοία ^αΛ &5 1)εδΙ; 1)είιΙ;3. 
ΤΗεηοε λνϊΐΐ Ι δρεεά ηιγ ίεεί Ιο ΑΓ^οδ' δΐιΐρδ. 

εΗοκυβ 
δα^', Λνΐΐί ίΗοα ύοη &υ§1ιΙ δ»νε Ιΐιβ Εΐϋτβ Ιΐιου ΙΐΗδΙ; ? 

175 ΡΗ202 

ΔΟΛΛΝ 

ττρβΤΓουσαρ έ'ργω κΧωττίκοΐς τε βημασιν. 

Χ0Ρ05 
σοφοί) πταρ άνΒρυς γ^ρη σοφόν τί μανθάναν 
\ζξον, τα βσταί τοΰ8€ σώματος σα^ή ; 

ΔΟΛΩΝ 

Χύκβίον άμφΐ νωτον άγομαι 8οραν 
και 'χ^άσμα θί]ρος άμφ βμω θησω κάρα, 
210 βάσιν τ€ χ^ρσί ττροσθίαν καθαρμοσας 
καΐ κώΧα κώΧοα, τετράττουν μιμήσομαί 
λύκου κβΧβνθον ττοΧεμίοις Ζυσβΰρβτον, 
τάφροί<; ΊτέΧάζων καΐ νέων ττροβΧημασίν. 
όταν δ' βρημον -χωρον εμβαίνω ττοΒί, 
8ίβαμος εΙμί• τ?}δε σύγκειται, δόλθ9. 

Χ0Ρ02 
άλλ-' ευ σ' 6 Μαίας Ίταΐς εκεΐσε και, τταλιν 
ττέμψειεν Έρμης, 6ς γε φηΧητών άναξ. 
ε-χ^εις δε τούρ'^ον, εύτυ'χ^εΐν μόνον σε χρψ 

ΔΟΛΩΝ 

σωθησομαί τε καΙ κτανών ΌΒυσσεως 
220 οϊσω κάρα σοί, σύμβοΧον δ' έχων σαφές 
φησεος ί\όΧωνα ναύς ε'ττ' Αρχείων μοΧεΐν, 
η τταΐδα Ύυ8έως• ουδ' άναιμάκτω χερΙ 
'>']ζ(ο ττρος οϊκους ττρίν φάος μοΧεΐν χθόνα. 

Χ0Ρ02 

%υμβραΙε καΐ ΑάΧίε καΐ Αυκια<; στρ. α' 

ναον εμβατεύων, 

"ΑτΓοΧΧον, ώ δ/,α κεφαΧά, μοΧε τοζηρης, Ικοΰ 
εννύχιος 

ιηβ ΚΗΕδϋδ 

Ο0Ι.ΟΝ 

Υεα, 8υοΗ »$ ίιΐδ τηγ \νοΓΐί, ιη}^ βΙεαΙίΙιγ δίερδ. 

οιιοηυβ 
ΒοΗονοδ ίΐιαΐ ίΊ-οηι ΐΐιε οπιΓίγ οινιΛ λνε Ιοαπι. 
8<ιν, \ν1ια1; δΐιαίΐ 1)0 Ιΐιε νεδίυτο οί Ιΐΐ}• 1ΐηιΙ)δ ? 

ηοι,οΝ 
ΟνοΓ ιη^ 1)αο1ί α ΛνοΙΓϋΙνίη Λνίΐΐ Ι οΐι-αλν, 
Λιιγ! Ιΐιε Ι^ηιίε'δ οηρΐπ"• ^ΛΛVδ δΐιαίΐ Γγλιπο ηιίηε 1ιεη(1 : 
Ιΐδ ίοΓείεεΙ Λνϋΐ Ι ί';ΐ5ΐοη ίο ηιϊηε Ιιηπίΐδ, 210 

1 18 Ιο^δ ίο ηιίηε : ΐΐιο ΛνοΙΓδ ίουι•-£οο1;ε(1 ^αϋ 
ΓΠ ηΐίΐΏΪο, 1)Λίί1ϊη2^ δο οιιν εηειηίεδ^ 
Ννΐιΐΐε ηε<ΐΓ Ιΐιε ΐνεηοΐι <αηο1 ραίε οΓ δΐιΐρδ Ι αιη ; 
Βαί λνΐιοηδο ίο α Ιοηε δροί οοηιε ηιγ ίεεί, 
Τ\νο-ίοοίεά «'ίΠ Ι Λναΐΐί : ιηγ τυδε ϊδ Ιΐιϊδ. 

οιιοηυδ 
ΝοΛν ΙνίηίΙΙν δρεβίΐ ίΐιεε Ηεηηεδ, Μ&ϊ&'δ δοη, 
ΡΓΪιιοε οί ίΐιε «τιηΐείιιΐ, ^οϊη^ αη(1 Γείιιπιίη^. 
ΊΊιοα Ιίηολν'δί ί1ι^ Λνοι•1ί : ίΐιοιι ηεεάεδί 1)υί §οθ(1 δρεεά. 

ϋΟΙ,ΟΝ 

ΚεΙιιι•η Ι δΐιαίΐ^ \νϊί1ι δΐηϊη Οίΐ3'δδευ8' Ιιεαθ 

Το δΙιοΛν ίΗεε^ — Λνΐιεη ίΐιοα Ιΐίΐδί ίΐιΐδ ίοΐίεη δανέ, 220 

" ϋοΐοη," δΐιαίί ίΐιοα δίΐ^^ " νεαείιεά ΐΗβ Αι-^ΐνε 

δ1ιίρδ/' — 
Ογ Τγάευδ' δοη'δ Ιιεηά. Νοί Λνίίΐι Μοοόΐεδδ Ιιαηά 
\νΐ11 Ι Λνίη Ιιοιηε βΓβ ά&Λνη ΓΪδε ο'ει* ίΐιε εαΓίΙι. 

ΟΗοηυδ 

{8ΐΓ. 1) 
Ο Κίη§ ΤΗνιηΙ)ΐ•αεαη, Ο ϋεΐίαη Ι.οι•(3^ Ο Ιιαυπίεν οί 

Ι>νοϊίΐ*δ ίαηε, 
Ο δΐιιιϋί 1)ΐΌ\ν, λνίίΐι ίΐι^^ Ιίονν (Ιο ίΐιοα, Αροΐΐο, ίΐιίβ 
ηί§1ιί (3ι•ίΐΛν ηεαΓ : 

177 
ναι.. Ι. Ν και ιγενον σωτήριος ανερι τΓομττά'ί 
230 άνεμων καΙ ξύΧΧαβε ΑαρΒανίδαί<ϊ, 
ω τταΎκρατές, ω Ύρο'ία<ζ 
τεί-χ^ϊ] ττάλαίά 8είμας. 

μόΧοί δε ναυκΧηρια, καΙ στρατιάς άντ. α 

Έλλάδθ9 ΒιότΓτας 

ΐκοιτο, και κάμψειε τταΧ,ιν θυμε\ας οϊκων ττατρυς 

'Ιλίάδας•. 
Φ^ίάδωζ^ δ' ϊτΓττων ττοτ' εττ' άντνγι βαίη, 
δεσττότοι; ττερσαντος Ά-χαιον'Άρΐ], 
240 τας ττόντιος Αΐακί8α 
ΤΙηΧεΐ 8ί8ωσι δαίμων. 

€7Γ€ΐ Ίτρο Τ οϊκων ττρο τ€ <γάς €τ\α μονός στρ. β 
ναύσταθμα βάς κατιΒεΐν ά'^αμαι 
Χηματος ' η σττανία 
των άβαθων, όταν τ} 
ζυσάΧιον εν 7ΓεΧά<γει και σάΧευτ) 
250 ττόΧις' εστί Φρυ^ών τις εστίν άΧκιμος' 

ενι δε θράσος εν αΐ-χ^μα• ττοτΐ ^ϊνσών, ος εμαν 
συμμαγίαν άτίζει. 

τίν ανδρ ^Αγ^αιων 6 ττεδοστιβης σφα'^εύς άντ. β' 
οντάσει εν κΧισίαις, τετραττουν 
μΐμον εγων εττΐ ^άν 
θιιρός ; εΧοι ΉίενεΧαν, 
κτανων δ' ^ Κτ^αμεμνόνιον κράτ ενεηκοί 
260 Έλειπα κακόηαμβρον ες χέρας <^όον, 

ος €7γΙ ττόΧιν, ος ες ηάν Ύροϊαν ■χιΧιόναυν ηΧυθ 
έχων στρατείαν. 

178 ΚΗΕδϋδ 

Το ουΓ ΙιβΓο'δ ρ€η1ου3 ιηίδΗίοη 1)ε ^αΐάε άπά δανίουΓ, 

.111(1 Ο ηιαϊηίαίη, 230 

ΛΙιηίίίΙιΙγ Ικ•1{)0Γ, οιιγ οηιίδο, Λνΐιο οί ο\ά άίά&Ι Ιΐκί 

ΓαπιρατΙδ οί" Τ1Ό^ υρΐ'οαι•. 

(Αη/. 1) 
Μ;ΐ)' Ιΐ€ Λνϊη Ιο Ιΐΐϋ ςαΐΐονδ &ηο1 επίον Ιΐιε ΙιοδΙ οί ΙΙοΙΙίΐδ, 

Ηΐκΐ δργ ουί Ιΐιοΐι• (Ιοοοίδ, 
Αη(1 Ιιοηιο Γοίυπι Ιο Ι] ίο αΙΐΗΓδ Ιΐιαί 1)ΐΐΓη ίη ιιίδ £αΐ1ΐ6ΐ•'8 

Ιιαϋδ ιιηΐο ΐΗοε : 
Αηϋ, λνΐιεη ΙΙοοΙοι- 1ι;ι11ι Ιιαιτΐεά Αοΐιαοα'δ αιταγ, τηαγ 

1ιε (3πνο Ιΐιε Ρΐιϋιίαη δίβεάδ, 
Τΐιο δΐίίοίίδ Ιΐΐίχΐ οη Ροΐβιΐδ, Αβ&ουδ' δοη, Λνονο ΙίΟδΙοννεά 

Ι))^ ί1ΐ6 ί,οι•(1 οί Ιΐιε δε.ι. 240 

(8/ν. 2) 
ΡοΓαδπιυοΙι αδ ίοΓ Ιιοηιε αη(1 ίοι• ίαΙΙιβιΊ&ηά αίοιιο Ιΐ6 

Ιιηΐΐι (ΙίΐΓκιΙ Ιο «^ο [οί Ιΐιε Ηεΐΐοηε δΐιίρδ, 

ΤΗΐΙΙιοΓ, αη(1 ^αζε οη ίΐιε ίοηοβ(1 ρ1;ιοε, οη ίΐιε οαιιιρ 
Ηίδ Ιιαηΐίΐιοοίΐ Ι εχίοΐ, — οί δΐιοΐι Ιιετοεδ ΙιιιΙ ίε\νδ1ια11 

1)6 ίοαη(1^ Ι ΙΐΌΛν, [δίαΐε'δ ρνοΛν Ιιεανίΐγ άϊρδ. 

\νΐιεη ΐΐιε δπη ΐη Ιΐιε δοα δΐηΐίδ δίοηηϋν, αηά Ιΐιβ 
Τ1ιει•ε ΐδ^ ΙΙιεΓε ίδ πιίίΐ Ιΐιε ΡΙίΓνί^ΐαηδ ίοαηά α ΙιείΌ ! — 

οιΐΓ ρΓΟΛνεδδ δΐιαίΐ ^Ιολυ 250 

Μϊ(1 ϊΐιε οΐαδίι οί ΐΗο 5ρεαι•δ : — αΙ ουι• Ιιείρ \ν1ιο δηεενδ, 

δίΐνο ΐΗε εηνϊοαδ Μ^δίαη Ηρδ ? 

(ΑηΙ. 2) 
ννΐιαϊ οΙιϊεΛαΐη Αοΐιαεαη δΐιαίΐ 1ιε^ αδ \νΐ{;1ι (1εα1;1ι ίη Ιιίδ 

Ηαηίΐ ]ιε ρνοΛνΙδ Ιο αηά ίι•ο, [εαι•ΐ1ι Ιιε δίεαίδ, 

Αδ Ϊη δΐΐίίρε οί α 1)ΐ•α1ε οί ίοιιι•ίο1(1 ίοοΐ ο'εΐ' ΐΗε (ΙαΛϋπ^ 
δίαΐ) ηιϊά ΐΐιε ΙεηΙδ ? Μα}Γ 1ιε δία^ Μεηείαυδ, αηά ΐΆγ 

Ασαιηεπιηοη 1ολ\', [ΙιεΓ δΗπε1< οαίρεπίδ, 

Υεα^ 1)εΛΓ Ιΐιε Ιιεαοί οί Ιΐιε -νν-ίΐν-ΐίΐη^ άεαά, απά, 1οα(1 &δ 
Εα}' ϊΐ ΐη Ηείεη'δ Ιιαηάδ — ΐΗε Ιιεαά οί ΙιεΓ Ινϊηδίπαη Λνΐιο 260 

Λνοι•1νε(1 ϋδ \\Όε, [αΐτ&γ οί α Ιΐιοιίδαηά Ιίεείδ. 

\νΐιο 5&ϊ1εά ίο Ιΐιε δίΓαηά οί ΤΐΌ^'δ ίαιι* Ιαηά \νϊ11ι 

179 
Ν 2 ΡΗ^02 ΑΓΓΕΛ02 

άναζ, τοιούτων Ββαττόταίσιν ά^^εXο<; 
€Ϊην το ΧοιΤΓον οΐά σοι φέρω μαθβΐν. 

ΕΚΤΩΡ 
η ττόΧΧ' ά^ρωσταις σκαια ττρόσκειται φρβνί• 
και Ύαρ συ ττοιμνα'ί ^εσττοταις τενχεσφοροι^ 
ηκ€ΐν €θΐκας ά'^'^βλοίν 'ίν ου ττρέττβι. 
ούχ οίσθα Βώμα τούμον η θρόνους πατρός, 
270 οΐ χρήν γεγωζ/είν σ' εύτυχοΰντα ττοίμνια; 

ΑΓΓΕΛ02 

σκαιοί βοτηρες εσμεν ουκ άΧλως λέγω. 
αλλ* ούΒεν ησσόν σοι φέρω κεΒνούς Χό'^/ους. 

ΕΚΤΩΡ 

τταυσαι Χε^ων μοι τας ττροσαυΧειους τυ'χ^ας• 
μάγκας ττρό ^χ^ειρών και οόρη βαστάζομεν. 

ΑΓΓΕΛ02 
τοιαύτα καηω σημανων €\η\υθα' 
άνηρ Ύαρ αρχής μουριάς στρατη\ατων 
στειχει φιΧυς σοι σύμμαχος τε ττ]οε ^ϊ). 

ΕΚΤΩΡ 

Ίτοίας πατρώας ^ής ερημωσας ττέΒον ; 

ΑΓΓΕΛ02 
©ρτίκης' -πατρός δε Στρυμόνος κικΧησκεται. 

ΕΚΤΩΡ 

280 ^νησον τιθεντ ελεξας εν Τροία πό8α ; 

ΑΓΓΕΛ02 

β'γνως • Χό^/ου δε δΐ9 τόσου μ εκούφισας. 

ΕΚΤΩΡ 

και πώς προς "ΙΒης όρ'γάδας πορεύεται, 
πΧα'^/χθεΙς πΧατείας ττεδίάδος θ' αμαξιτού ; 
1 8ο ΚΗΕδϋδ 

Πε-βηΙει• πεοτοπ. ΕηΙβτ δΗΕΡΗΕΠο α5 τηεβεβιιρβΓ. 

δΗΕΡΠΕΠΟ 

Κίη§, δΙίΠ ίΙίΓΟίιςΙι θανδ Ιο οοπιο 1)ο ϋ ιηΐηε Ιο 1)€3Γ 
8υοΙι 1;ί(1ίη§5 ϊο χηγ Ιοιοΐδ αδ ηοΛν Ι 1)πη§ ! 

ιΐΕοτοη 
Πα11-Λνϋ;1;6θ οΛ ΐΗο δρίπΐδ αΐ'ο οί οΙοΛνηδ. 
ΤΗοιι οοηι'δί;, ιηο56€ΐη5, ίο ρΐ^οβ Ιΐιαί; ϊΐΐ 1)οίιΙ$, 
λν'ϊΐΐι Ιίάΐη^δ οί" ΐΐιγ ίΐοοίνδ ίο \ναι•πησ 1οΓ(3δ. 
Κηολν'δΐ; ηοΐ η1^ ιηαηδϊοη, ηοι• ηΊ\' ίαίΙιβΓδ ΙΙίΓοηε ? 
ΤΙιΐΐΗβΓ δΐιουΐάδΐ Ιΐιοα \)&&τ \\οχβί οί" ίΐοοίίδ' ΐηοΓοαδο. 270 

δΗΕΓΗΕΙΙΟ 

ΌιιΙΙ-ΛνϊΙίοά ΛΓΟ Λνο οΙοΛνπδ^ Ι §.ιίη5€αγ ηοΐ : 
ΥεΙ ηοηο ίΐιε Ιεδδ Ι 1)ηη§ Ιΐιοε λνείοοηιε ηεΛνδ. 

Η ΕΠΟ η 

ΓοΛβΗΓ Ιο Ιεΐΐ ιηε 1ιο\ν Ιΐιε δΐιεερ-ρεηδ Ιΐιπνε. 
Βίίΐΐΐεδ Ιιανε "ννε ΐη Ιιαηά, αηά Ι^ι-αηάίδΐι δρεαΓδ. 

δΗΕΡΗΕΚΠ 

Ενεη δϋοΗ Ιΐιε ϋοΐίιΐί^δ βΓε ΛνΗει•εΛνί11ι Ι οοηιε. 

Α \ν•αι•ηοΓ οαρίαίηίη^ α οοιιηΐΐεδδ ΙιοδΙ 

ϋΓ&Λνδ η\ξϊϊ, — ΙΗ^ ίΐ'ίεηά, αηά ΐΗΐδ Ι&ηά'δ Λν&Γ-ίΐΙΙ^. 

ΗΕατοκ 
Ι,ε&νίησ Λνΐΐδΐ οοηηΐι^'δ ρΐαϊηδ υηΙεπΗπΙεά ? 

δΠΕΙΊΙΕΠΟ 

ΤΙΐΓ&εε : αηά Ηε Ιίεανδ Ιΐιε ηαιηε οί 5ΐι•)•ηιοη'5 δοη. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Κΐιεδϋδ ! ϋοΐΗ Ιιβ ΰοΙ; ίοοΐ; ΐη Τγο^, δΛ^'εΙ ΐΐιοα ? 280 

8ΙΙΕΡΗΕΗΠ 

Ενεη δο : ίΗου Ιί^ΙιΙεηεδΙ \\ά\ϊ ταγ δρεεοΗ'δ Ιοαά. 

ΗΕΟΤΟΗ 

\νΗ^ ]ουΓηε}•ε1;1ι Ηε ίο Ιθα'δ ρη^ίιίΓε-Ι.ιηάδ, 
5Λ\•εΓνίη§ Γγοπι }Όη 1)γο&(1 Ιιί^ΙίΛνα^ ο'ει ΐΐιε ρΐαίη ? 

ι8ι ΡΗ202 ΑΓΓΕΛ02 ουκ οίΒ^ ακριβώς, βΐκάσαι ^β μην ττάρα. 
νυκτός <^αρ ούτι φαΰΧον βμβαΚύν στρατόν, 
κΧνοντα ττΧήρη ττεδια ττοΧζμίας 'χβρός. 
φοβον δ' ά'γρώσται,'ς, οΐ κατ ^18αΐον λεττας 
οίκοΰμβν αύτόρριζον ίστίαν 'χθονό'ζ, 
τταρ^σγ^β Βρυμον νυκτο<; 'ένθηρον μόΧων. 

290 ΤΓοΧλί) 'γαρ ηγν @ρτ)κιος ρέων στρατ6<; 
έ'στβίχβ • θάμββι δ' β/ύττλαγβΐ'τβς 'ίεμζν 
7Γ0ίμνα<; ττρυς άκρας, μη τις Αρχείων μόΧη 
ΧβηΧατήσων και σα ττορθησων σταθμά, 
ττρίν 8η Βί Οίτων Ύηρυν ούχ 'ΚΧΧηνίκην 
ε^βξάμβσθα καΐ μετέστημ^ν φόβου, 
στεί-χ^ων δ' άνακτος ττρουξερβυνητάς 68οΰ 
ανιστόρησα ^ρηκίοις ΤΓροσφθβΎμασιν, 
τις ό στρατηγός καΐ τίνος κεκΧημβνος 
στβί'χ^εο ττρός άστυ ΤΙριαμιζαισί σύμμα-χος. 

300 καΐ ττάντ άκουσας ων βφιίμην μαθα,ν, 
€στην' ορώ δέ 'Ρήσον ώστε Βαίμονα 
βστώτ €ν ίτΓΤΓβίοίσι ©ρηκίοις 6'χοις. 
•χ^ρυση δε ττλαστίγ^ αυγενα ζυ^7]φορον 
ττώΧων €κ\ύ]£ γ^ίόνος εζαυ'^βστίρων. 
ττέΧτης δ' ε'ττ' ωμών γρυσοκόΧλητος τύττος 
βλαμτΓβ• ι ορ^γων ο ως αττ αΐ'^ιοος σβας 
■χ^αΧκή μβτώττοις ίτΓΤΤίκοΐσι ττρόσΒετος 
ΤΓοΧλοΐσι συν κώζωσιν βκτυττβί φοβον. 
στρατοί) δε ττΧήθος ού8 αν βν ^^ηφου λ,ο'γω 

310 θέσθαΰ Βύναι αν, ως άττΧατον ην ί8βΐν, 

ΤΓοΧΧοΙ μεν Ιτητης, ττοΧΧα ττβΧταστών τβΧη, 
ΤΓοΧΧοΙ δ' ατράκτων τοξόται, ττοΧύς δ' οχΧος 
<γυμνης όμαρτη, ^ρτ}Κίαν ε'χίον στοΧην. 
τοωσΒε Ύροία σύμμα'χος ττάρεστ άνηρ, 

Ιδ2 ΚΗΕ8υ5 δΗΕΡΗΕηη Ι ίνΐιΟΛν ηοΐ οενίίΐίηΐ)^ : οηβ ηΐίΐ^ (Ιϊνϊηο. 

\νϊ56 δίναίος}• Λν<-ΐ8 Ιιίδ ίο ιη;ΐΓο1ι Ι)^ ηϊβΐιΐ, 

ΗοΛπη^ 1ιο\ν ίθ6•ιηαη-1);ΐ!ΐ€ΐ5 Ιί^δοΙ Ιΐΐ€ ρ1;ιίη8. 

Υεί; ιΐδ, ΐΗε Ηίικίδ λνΐιο άΛνοΠ οη Ιάα'δ δίορεδ, 

ΊΊΐ€ ϊηιηιεηιοηαΐ οΓαόΙο ο£ ^όπγ ταοε, 

Ηίδ ηί<5ΐιΙ-ίΗΐ•ίη<Γ ΙΙΐΓου§1ι ΛνΌ0(1δ 1>€α5ΐ;-1ΐ£ΐυηΐ6(1 

δΟίΙΓΟίΙ. 

ΓοΓ Λνϊΐΐι 1ου(1 δΐιουίδ Ιίιβ οη-δυ镧ίη§ ΤΙίΓαοΐαη Ιιοδί; 290 

ΜαΓοΙιοά ; &η(1 ίη ραπίο-δίπιοΐν αιπαζε Λνε άΐΌνο 

ΟιΐΓ ίΐοοίνδ Ιο ΓΪθί^οδ, Ιοδί; υί" ΐ1ΐ6 Α镧ϊν6δ δοηιε 

λΥοΓΟ άΓ,ίλνίη^τ ιπ§1ι, ίο Ηαιτ^ αηά ίο δροίΐ 

ΤΗ}^ ί"ο1(1δ, ΐΐΐΐ αοοεηΐδ ίεΐΐ ιιροη οαι• ε&Γδ 

Οί ηο Οτεείν ίοη<ίΐιο, &η(1 δο Λνε οεαδεά ίι•οιη άΓβαά. 

ΤΗοη, (1ι•αΛνΐη<5 ηί§1ι, ΙΙιεΪΓ οΗϊείΙίΐϊη'δ ναη^να1•^1 

δοουίδ 
Ι (^υεδίίοηεά ίη ΐΗε Τ1π•αοϊ&η δρεεείι, αηά αδίίεά 
λνΐιο αηά Λνΐιοδε δοη ΙΙιεΪΓ οαρίίΐΐη Λνβδ, ΙΙιεΙ ηΐίίΓοΙιεά 
ΤΓογ\ναι•ο1, αδ Λν&Γ-,ι11)' Ιο Ρηαηι'δ δοηδ. 
Αηά, Ιιανάησ Ιιεανά ΛνΙιαΙε'εΓ Ι ΟΓ&νεά Ιο Ιίηο-νν^ 300 

Ι δίοοοΐ δΐίΐΐ, ;ιη(1 δ,αλν Κΐιεδυδ, Ιίΐίβ ά Οοά, 
ΤολνεΓΪησ υροη Ηίδ ΊΊΐΓ&οϊαη 1)αΙΙ;1ε-\ναϊη. 
Οοΐάεη Ιΐιε }Όΐνε-1)ε{ΐπι λνίΐδ ίΐΐίΐΐ ϋηΐνεά Ιΐιε ηεείνδ 
Οί" οαΓ-δΙεε(1δ ^ΙεΑΓηΐη^ Λνΐήίει• ΐΐιαη Ιΐιε δηονν, 
ϋροη Ιιϊδ δΙιοιιΚΙενδ Ιιίδ §ο1(1-1)1<ιζοηε(1 ΙίΐΓ^ε 
ΡΐΛδ1ιε(1 : α 1)ΐ•οηζο Οο镧οη^ αδ οη Ραΐΐ&δ' δΐιΐείοΐ^ 
ΙΤροη Ιΐιε £ι•οη11εΙ; ο£ Ηίδ Ιιοι-δεδ 1)ουηά, 
Οίΐησίη§ λνϊϊΐι ηι.αην & Ι^βΠ οΙαδΙκΛ ίοιίΐι (Ιίδηΐίΐ^. 
'ΓΙιε ηυηιΙ)ει• οί 1ιΪ5 ΗοδΙ Ιΐιοα οοιιΐάδΐ ηοΙ; δυιη 
Ιη δΐηοΐ αοοουηΐ — εγε εου1(1 ηοΐ πιε&δαΓε ίΐ. 310 

Μαη}' Λ Ινηϊ^ΙιΙ^ Ιοη^ Ιΐηεδ οί" ΐΗΓ^εΙεεΓδ, 
Αηά ίίΓοΙιεΓδ ηηηΐΐίίικίϊηουδ, Ηηά ά δΛν&ηη 
Οί (ΙίΐΓΐηιεη ρ,αδδοοΐ, ίΐοοοηίΓεά Τ1η-Λθϊίΐη-\νί56. 
δυείι \ν&ΓηοΓ Ϊ8 αΙ Η»ηά ίοΓ ΤΓΟ^'δ αΐΐ^ 

ιδ3 ΡΗ202 

δί/ οντ€ φεύ'^ων οΰθ* ντΓοσταθβί^; Ζόρι 
ό Π?7λ€ω9 ττι^ΐί €κφν^€Ϊν Βυνήσβταί. 

ΧΟΡ02 

οταν τΓολίταα ζύσταΟώσι Βαιμονα, 
€/37Γ66 κατάντης συμφορά ττροί τά^αθά. 

ΕΚΤΩΡ 
'7Γθ\\ού<;, €7Γ€ί8η τούμορ €ύτυχ^€ί 8ορυ 
320 και Ζευς ττρός >)μο)ν έσην, βύρήσω φί\ον<ς. 

αλλ,' ούΒβν αυτών Ββομεθ\ οιτινε'ζ τταΧαι 
μη ξυμτΓονοΰσιν, ηνίκ ζξώστη<; "Αρη<ί 
βθραυε Χαίφη τήσ8ε ^ής με'^/α<; Ίτνεων. 
'Ρήσος δ' εΒβιξεν οΙο<; ην Τροία φίλος* 
ηκβί ^αρ 669 Βαΐτ\ ου τταρων κυνη'^εταΐ'ί 
αίροΰσι Χείαν ούΒε συ^καμων 8ορί. 

Χ0Ρ02 
ορθώζ άτίζεις κάΊτίμομφο<ί εΐ φίΧοις• 
Βεχ^ου δε τού<; θεΧοντα<ί οίφεΧεΙν ττόΧιν. 

ΕΚΤΠΡ 

αρκοΰμεν οι σώζοντες ΊΧιον τταΧαι. 
Χ0Ρ02 
330 ττετΓΟίθα'; ηΒη ττοΧεμίους ^ρηκεναι ; 

ΕΚΤΩΡ 

ττετΓΟίθα • Βείξευ τούττιον σβΧας θεού. 

Χ0Ρ02 
ορα το μεΧΧον ' ττόλλ' αναστρέφει θεό<;. 

ΕΚΤΩΡ 
μισώ φίΧοίσιν ύστερον βοηΒρομεΐν. 
ό δ' οΰν εττείητερ ηΧθβ, σύμμα,γο'; μεν ου, 
ξενοζ δε ττρός τράττεζαν ηκετω ξένων 
χάρΐ'; 'γαρ αυτω ΐΙρίαμιΒών ΒίώΧετο. 

Χ0Ρ02 
αναξ, άττωθεΐν συμμά-χ^ους εττίφΘονον. 

1 84 ι ΚΗΕδυδ 

Αδ Ροίβυβ' δοη δΙίΛΐΙ ηοΐ ρΓοναίΙ Ιο εδΟΗρο, 
Ρίοεϊιι^ ΟΓ 1>ϊο1ϊη§ οηδβΐ; οί" ΐΗο δρο&Γ. 

οιιοηυδ 
ν\Ίΐ€η Ιο ουι• 1)υι•σ1ΐ6ΐ•5 Ιιεανοη Ιοηάδ ρΐ'ΟδοηΙ 31(1, 
ϋολνη-§1ί(ϋη§ ίο δΐιοοεδδ ΗοεΙδ Ροι-Ιηηε'δ δ1ι•€&ηι, 

ΗΚΟΤΟΚ 

Ηλ, τηαηγ λ Γι•ί6η(1 δΐιαίΐ Ι πηοΐ, ηο\ν ιτιγ δρο.ΐΓ 

ίδ 1;παηιρ1πη§, απά Ζεαδ ϊδ οη οαι• δίίΐε ! 020 

ΒαΙ ηε€^ λνε Ιιανε ηοηε οί δααΐι &δ ίη (1α}•δ ραδί 

δΙίίίΓοά ηοί; ουι• Ιοίΐ, Λνΐιοη Λι•οδ Ι^ηίΓεϋηρ^ 

λνϊΐΐι ηιΐ^ΐιΐγ 1)1αίίΙ Λνηδ Γοηύϊηε^ ΐΐιίδ Ιαικί'δ δίΐϊΐδ. 

Τΐΐί'π Κΐιοδίΐδ δΙιοΛνεά Λνΐιηΐ ίι•ΐοηά Ιιβ Λ\•Ηδ ίο Τι-ογ. 

Το ΐΗε ίείΐδΐ; 1ιε οοηιεδ, λνΐιο οίΐηιε ηοΐ; Ιο ίΐιε ΙιυηΐεΓδ 

\νΐ11ι Ιιείρ οί δρεαι•, ΛνΗαΙ Ιΐηιε ΐΐιε)^ ΐοοίί ΐ;1ιε ρν^γ. 

Γΐιοπυδ 
Κί^ΐιΐΐγ άοδί ίΐιου οοηΐεηιη .αηά Ιιΐίΐηιε ευοίι ίι•ίεη(1δ : 
ΥεΙ; λνείοοιηε Ιΐιειη ΐΐιαί ίαΐη Λνοαίά Ιιείρ οπγ Τγο^. 

ΗΕΟΤΟη 

Εηοιι^Η &Γ6 Λνε, ■«'ΐιο Λναι-^εά ΙΗαιη Ιοη^. 

εποηυδ 
ΛγΙ; δϋΓβ Ιΐιου Ιι&δΙ; ενεη ηοΛν (1εδΙΐΌ7εά Ιΐιε ίοε ? 330 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

8αΓε: Ιΐιΐδ ΐΗε δρίεπάουτ οΓ οοητΐη^ (ΙαΛνη δΐιηΐΐ ρΓονε. 

ειιοιιυδ 
Βε\ναΓε ίΐιε ίιιΙυΓε : οΓΐ (Ιοίΐι ίοιίηηε νεεη 

ΙΙΕΟΤΟΙΙ 

Ι Ιι&Ιε Ιο οοιηε Λνΐΐΐι Ιιείρ ίο ίηεικίδ ο'εΗαΙε : — 
Υβί, δΐηοε 1ιε ΙιαίΗ εοιτιο, ηοΐ; αδ ουι• α]\γ, 
Β\ιί ^ιιεδί, ιιηΐο οιιγ ίαΙίΙε Ιεΐ; Ιιϊπι οοηιο. 
ΊΊιε δοπδ οί Ριϊαιη οΛνε ηο Ιΐιηηΐνδ ίο Ιιίηι. 

ΟΗΟιιυδ 
Κΐη^, ΙΐδΙε ΛνεΓε 1)Γεά οί αΙΗεδ ίΠτυδί; ανταγ. 

ι35 ΡΗ202 

ΑΓΓΕΛ02 

φοβο<ί ιγβνοίτ^ αν ττοΧβμιοί,'; οψθβΐς μόνον. 

ΕΚΤΩΡ 

συ τ €1) τταραίνβΐς καΐ συ καίρίω<; σκοττύ^. 
340 ό γ^ρυσοτζυ'χΊ]<ζ δ οΰνεκ ά'^/'^βΧου Χό^ω 
'Ρήσο<; τταρεσται τ>7δε σύμμαγο^ γβονί. 

Χ0Ρ05 

ΑΒράστβια μβν ά Δ409 7Γαΐ<ϊ στρ. α 

εϊρ'^οί στομάτων φθονον 
φράσω ^αρ 8η όσον μου 
ψυχ^α ττροσφιΧβ*; βστιν βίττβίν. 
ηκβίς, ω ποταμοί) τταΐ, 
ήκ€ΐ^, βττΧάθη'ζ Φρυ^ίαν 7Γρο9 αύΧαν 
άστταστός, εττει. σε γ^ρόνω 
ΐΐιβρί^ μάτηρ 6 τε καΧλ.ΐ'γίφυ- 
350 ρο'ί 7Γοταμο<; ττορεύεί 

"ϊ^τρυμών, 09 ττοτε τά<; μεΧίρΒοϋ άντ. α 

ΊΛούσα^ Βί' ακήρατων 

8ίνηθ€Ϊ<; ύδ/506ίδ7/9 

κόΧττων σαν βφύτβνσβν ηβαν. 

συ μοί 7ι€ν^ 6 φαναΐος 

ηκβί^ Βίφρβύων βαΧίαΐσί ττώλοίς. 

νυν, ω ττατρίς ώ Φρυγία, 

ξύν θζψ νυν σοι τον ΙΧβυθβριον 

Ζήνα ττάρβστιν αΒβιν. 

360 αρά ΐΓοτ αΰθα ά τταΧαια στρ. β' 

Τροία τους ττροττότα•; τταναμερβύσει 
θιάσους ερώτων 

ψαΧμοΐσί καΐ κυΧικων οΙνοττΧανήτοίς 
έττώεξίαις άμιΧΧαυς, 

ι86 ΚΗΕ5υ8 

δΗΕΡΗΓΠη 

ίίϊδ ιη6Γβ Ηρρείΐηησ δΙιοιιΜ (ϋδηι.ΐ)^^ ουΓ ίοοδ. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

\νο11 οοιπίδοΐΐ^δΐ Ιΐιοα — -ίίιου Ιοο (ΙοδΙ δοε αηο-ΐιΐ;. 
ΤΙιΐδ ^ο1ί1(ίη-ηι;ιί1ό(1 Κΐιοδίΐδ Ιΐιοη κΐιαίΐ οοιηε, 
ΛοοοΓίΙϊη^ Ιο 1;Η^ \ν•οκ1^ οιπ• Ιαηίΐ'δ ίΐΐΐ^. 310 ΟΗοηυθ 
Νειηεδΐδ^ οΐιίΐά οΓΐΙιο Ηί§1ιεδΙ, (Λ7;•. 1) 

Μ V 1ϊ]ΐδ ίΐΌπι ρΓΡδαΓηρΙϊοπ Γοίπιίη ; 
Γον Ιίιε Ιΐιοιιςίιΐδ ίο ηιΐηβ Ιιοηιΐ; Ιΐιαϊ άυο ηίσΗεδΙ; 
δ1ΐ3ΐ1 πηο^ ΐΙίΓουί^Ιι γπυ ρίΐεαη-δίΓαΐη. 
Γΐιοα 1ΐ33ΐ; οοιηε, Ο Κΐνον-^οιΓδ δοη, Ιο οιιγ Ιαηά ' 
νΥεΙοοπιε Ιο Ρΐιι-γ^ία'δ ραΐαοε-σηίε, 
λΥΗοΐΏ Ιΐιγ ηιοίΗει• Ρΐρΐ'ϊηη ΙυίίΙι δεηί δο Ιίΐΐε 
Ργοπι Ιΐιε Γίνει• Μ-ίΙ;!! ξοούΐγ \)νΐάίΐ;€5 δραηηεοί, 350 Ενεη δίΓγίΏοη, λνΐιοδε Λν8ΐει•1)ΐ•εα1νδ ε(1(1ϊεά (ΑηΙ. 1) 

'Τ^ν^xί; ίΐιε 1)ΓεαδΙδ οι Ιΐιε ^α^εη οί" δοη^, 
ΤΙιηΙ Ιΐιε Γηαϊά Λνϊίΐι ΐΐιε ΙΙϊνεΓ-ο^οίΙ Λνειίίΐεά 
Βαι-ε Ιΐιεε^ 7ουησ οΗαπιρϊοη &η(1 δΙίΌΠί^. 
ΤΗοα 8γ1; οοηιε Ιο ιηε, ιηαηΐΓεδί Ζεαδ, Ι^οπιε Ηΐ<τΙι 
Ο'εΓ ίΗ^ δϋνεΓ-ίΙεεΙνεά ΗοΓδεδ ! Ο ίαίΐιει-ΐ&ηά 

ηιϊηε, 
ί,ο, ΡΥινγξΪΆ, 3. δ&νϊουΓ ! — αεείαΐηι Ιιϊιη ίοι• Ιΐιϊηε 
Β^ ίΐιε Οοάδ' §Γ&οε : — " Ζευδ ιη^ (ΙεΙϊνεΓεΓ ! " οτγ. 5Ηα11 δΗε ενεν &£Γ&ΐη, ουι• αηεΐεηΐ; Τ1Ό7, {'^Ιγ. 2) 360 

δεε Ιΐιε δυη §ο όοΛνη οη Ιΐιε νενεΓδ ^ο}', 

\νΐιΐ1ε Ιΐιε δοη2;δ Ιΐιαΐ; εχίοΐ δ^νεεί Ιονε αΓε ρε3ΐΐη§, 
λ\^Ηϊ1ε ίείΐδΙεΓ ϊο ίε&δΙεΓ ίΗε -ννϊηε-εΙίΗΐΙεπίίε οπείΐι, 

Αδ οίτείεδ ΐΗε ευρ, αηά ΐΗε 1)Γ&ΐη ίδ Γεείΐη^, 

ιδ7 ΡΗ202 

κατά ττόντον \\.τρ€ΐ8άν 

'^ττάρταν οΐ-χ^ομβνων Ίλ{(ζδο9 τταρ' ά/<:τα9 / 

ώ φιλθ9, εϊθβ μοί 

σα χβρί καΐ σω 8ορΙ ττρά- 

ξα<ί τά^' 69 οίκον €\θοί^. 

370 βλ^β, φάνηθι, ταν ζάχρυσον άντ. β' 

Ι1η\€ΐ8α ττροβαΧοΰ κατ' όμμα 7Γ€\ταν 
δαχμίαν ττβΒαυρων 

σχισταν τταρ' α,ντνηα, ττώΧονζ βρεθίζων 
Βίβο\όν τ' άκοντα ττάΧλων. 
σε ^αρ οντί'ζ νττοστας 

^ Αραβίας τΓΟτ' βν'ίΐρας δαττεδοί»; γορευσεί" 
αλλά νιν αδε ηα 
καταφθίμενον %ρΎ)κ\ μόρω 
φίΧτατον ά'χθο'ί οϊσει. 

380 ιω ιω. 

με^α<; ω βασίΧεν, κα\όν, ω Ρίρ-ρκη, 
σκύμνον εθρεψας ττοΧίαρχον ΙΒεΐν. 
Γδε χρνσόΒετον σώματος αΧκήν, 
κ\νε καΐ κόμτΓονς κωΒωνοκρότονς, 
τταρα τΓορττάκων κε\αδονντα<;. 
θεός, ώ Ύροία, θευς αύτος "Αρης, 
6 ^τρνμόνιος ττώΧος άοώοΰ 
Μ^ούσης ήκων καταττνεΐ σε. 

ΡΗ202 
χαΐρ', εσθΧος εσθΧοΰ τταΐ, τύραννε τήσΒε '^ης, 
" Άκτορ' τταΧαια σ ήμερα ητροσεννεττω. 
390 χ(^ψ(ύ δε σ' εντνχοΰντα καΐ ττροσημενον 
ττυρ'^οι,σιν έχθρων σν^κατασκά-^^ων δ' ε'γώ 
τείχη ττάρείμι, κα\ νεών ττρησων σκάφη. 

ι88 κΗΕδυδ 

ννΐιϊΐβ ΐΗο ΛίΓΟκΙδ' δίΐΐΐ ο'ργ Ιΐιο ϋαΛ εοα ίΐίΰΐΐι 
ΡΐΌπι ΤΐΌν ΙοΛν άοΛνη ϊη Ιΐιε οίϋη^τ Ιΐι&ΐ; Ιϊβϋι ? 

Ο ίπΰπά^ ηια}•05ΐ Ιΐιοα \νίΐ1ι Ιΐιίηο απη απϋ Ιΐΐ}' εροατ 

Το Ιιοΐρ ηιο ϊη Ιΐιΐδ ιη^ ηεεά αρρείΐΓ, 

Αη(1 Γεϊυιτι εαίε Ιιοιηο ίΊ-οιη ΐΥ\γ §1οι•}^ Ιιοτε ! 

€οιηε Ιΐιου, αρρε»)•, Ιΐιν 1)υο1ί1εΓ υριναϊδο : (^Αιιί. 2) 370 
Βε ίΐδ §ο1(]-3ΐιοεη ίΐαδίιεά ίη Αοΐιΐΐίεδ' ί&εε 

Αδ α §1είΐηιεΐ1ι ηΐΙίλναιΊ Ιΐιο οΙΐΛΠοΙ-Γηϋΐηο•, 
Αδ Ιΐιου 5ρεε(]εδί Ιΐιγ δίεεύδ οη ΐΙιυηίΙείΌΐΐδ-ρι-αηοϊηρτ 

Αΐ; ΐΗε Γοο ΐΥοιη ίΐι^ δρεαι•'δ ίϋΐ•1•:εά 1ϊ§1ι1ηίη§ 
(^ιιαίΐίπί^. 
Νοηε^ ΛνΙιο Ιιηΐΐι ΙίΓηνεά Ιΐιεε ΐη ίαι-γ ηίΐναηεΐησ, 
ίροη Ατ^ϊνε Ιαλνη υηίο Ηοι•α οίαποίπ"^ 

8!)&11 δίαιιά, ΙίΐιΙ ΗεΓε δΐιηΐΐ ΐΗε οοι-ρδε οί Ιιίιη δΐϋϊη 

ί,ΐβ, Ιίγ Ιΐιε Τΐιναοϊαηδ' (Ιοογπ οί 1)ηπε, 

Το ουηιΙ)6Γ ΐΗε δοΐΐ οί ίΐδ 1οη(1 ίυΐΐ ίπΐπ. 

ΕηΙβΓ ΚΗΕδυδ ΐη Ιιίδ ϋΐιαήοΐ, η'ΊίΙι ΤΙίΓαα'ιαη ^ηαΓά. 

Ηίΐϋ, §Γεαί; Κίη^^, Ιιαΐΐ ! — Ο Τΐιν.ιοε, οΓ ίΐι ν δοϊοηδ 380 

Τΐιε §1οι•^ ίδ Ιΐιϊδ — 1ι•υε ρι•ίηοε Ιο 1)ε1ιοΜ ! 
Μίΐνΐν νε ίΐιε δίκοη^ ΗιηΙ)δ Ιαρρεά ίη ε^οΜ : 
ΗεΗΓ(1 ^ε ΐΐιε 1)ε11δ οΐαδίι ρΓοικΙ ύεβαηεε, 

Αδ ΙΙιεΪΓ ΐοησαεδ Γγοιτι Ιιϊδ 1)ΐιο]γ1ει•-1ιαηύ1οδ ΙοΙΚά ? 
'Τΐδ α Οθ(1, Τ^ο^ ! Αι-εδ' δείί ϊδ ίΐιενε, 
ΤΗϊδ 5ΐ;ι•7ΐηοη'δ δοη^ΛνΙιοπι ΐΗε 5οη§-(^υεεη Ιίατε ! 
Βηη^ΐησ ϋηΐ65 οΓτείΓεδΙιίη^ Ιο Ιΐιεβ άοΐΐι 1ιε ίανε. 

ΚΗΕδυδ 

ΒΓανε δοη οι \>νΆ.\& %ϊχς, ρηηοβ οί" Ιΐιϊδ Ι&ηά, Ιιαΐΐ, 
ΗεοΙΟΓ ! Ι §ι•εε1: Ιΐιεε αιΊεπ ιηαην (Ιανδ. 
Ι 307 ϊη Ιΐΐ}' σοοά δρεεά^ λυΙιο δεε ίΐιεε οαιτιρεί! 390 

Νΐο[1ι Ιΐιε ίοεδ' ΙΟΛνει-δ. Ι εοηιε Ιο Ιιείρ ΐΗεε ταζβ 
ΤΙιεΪΓ Γ&ηιραΓίδ, αηά Ιο ίίΓε ί1ιεΪΓ §3ΐ1ε}'δ' Ηυΐΐδ. 

189 ΡΗ205 ΕΚΤΠΡ ΤΓοί τΡ]^; μβΧψΒοΰ μητερο^ Μοι;σώΐ' μιά^ 
&ρϊ)κός τ€ τΓΟταμοΰ ^τρυμΰνο^, φιλώ Χ^'γβιρ 
ταλ?;^69 άβΐ κού ΒίττΧοΰ'ί ττβφυκ' άνηρ. 
ΤΓοΚαί ττάΧαί χρήν ττίΒε σνγκάμνείν 'χθονϊ 
εΧθοντα, καΐ μη τούττΐ σ Άργβ/ωζ/ υττο 
Ύροιαν Ιασαι ττοΧεμιων ττεσεϊν Βορί. 
ου ιγάρ η λβ^βίς• ώ9 άκΧητος ων φΙΧοις 

400 ουκ ηΧθβ^ ούδ' ημυνα<ς ούΕι' εττβστράφης. 
ης ιγάρ σε κήρυξ η <γερουσία Φρυ^ών 
εΧθονσ' άμύνει,ν ουκ εττεσκηψεν ττοΧα ; 
ποίων δε 8ώρων κόσμον ουκ εττεμψαμεν ; 
συ 8' ε^^ενης ων βάρβαρος τε βαρβάρους 
"ΚΧΧησιν ημάς ττρούτΓίες το σον μέρος, 
καιτοί σε μίκράς εκ τυραννικός μ€>γαν 
%ρτ)κών ανακτά τ^/Β' εθηκ εγώ χ€ρί, 
6τ άμφΐ Ί^ά^'γαιόν τε ΐίαιόνων τε <γην 
^ρτ}κών άρίστοίς εμττεσων κατά στόμα 

410 ερρηξα ττέΧτην, σοι δε ΒουΧώσας Χεων 

"παρέσχον ων συ Χακτισας ποΧΧην χάριν, 
φιΧων νοσούντων ύστερος βοηΒρομεΐς, 
οι δ' ούΒεν ημίν εν '^ενει ^ πεφυκότες, 
πάΧαι παρόντες, οι μεν εν χωστοΐς τάφοις 
κείνται πεσόντες, πίστις ου σμικρά πόΧει, 
οι Β' εν θ' οπΧοισι καΐ παρ' Ιππε'ιοις οχοις 
ψυχράν άησιν Βίψιόν τε πυρ θεού 
μενουσι καρτερούντες, ουκ εν Βεμνίοις 
πυκνην άμυστιν ως συ Βεξιούμενοι. 

420 ταυθ' , ως αν εΙΒ[]ς"ΐ^κτορ' οντ' εΧεύθερον, 
και μέμφομαι σοι καΐ λέγω κατ' όμμα σον• 

' ν&ΙοΙνβηαβΓ αηά Ραΐβ^' : ίοΓ ^77'*''*** οί Μ88. 
190 ΚΗΕ8υδ ΙΙΕΟΤΟΚ δοη οί Ιΐιο Ηοπΰ,ΓηΙ ΜοΗιογ, οΓ Ιΐιβ Μιΐ56, 

Αηύ ΤΙΐΓίΐοίίΐη 8ΐΓνιτιοη'δ ίΐοοο], Ι Ιονκ Ιο δροηΐν 

Τ1ΐ6 ΐΓϋΐΙι : ηο ηι.ιη ;ιηι Ι οί' ύοιιΐίΐε Ιοη<5ΐιβ. 

Ι-οιισ, ΙοηοΓ δίηοο «ΙιουΜοίίΙ Ιΐιου Ιιανο οοιηο Ιυ ίΐΐοΐ 

ΊΊιίδ 1;ϋΐά, ηοι• δΐιβΰΓοϋ, ίυν αΐΐ Ιΐΰΐρ οί ίΐιΐηο, 

ΤΙΐίΐΙ Τγου 8ΐιοιι1(1 δίΰορ 'ηοαϋι 5ρεαι•δ οί ΑΓςίνο ίοοδ. 

Τΐιου ο&πδΙ; ηοΐ δΛ^ Ιΐιοα οαπι'δΙ; ηοΐ ίο ι11^ ίι•ϊοηί1δ, 

ΝοΓ νΐδϊΙθ(ΐ8ΐ ίοΓ ΙΙιοϊι•1κΊρ, ίοι• Ιαοΐί οί 1)ΐί]άίη§. 400 

\νΊι;ιΙ ΡΙΐΓ3'^ί;ιη 1ιει•;ι1(1^ οι• \ν1κιΙ Ηη11^;ιδδ.1σ^, 

Οίΐιηο ηυΐ ΛνϊΐΗ ίηδίΛπΙ ρναγεΓ ίοΓ Ιιείρ Ιο Τιό^ ? 

\νΐιαΙ; δρίοπύοιη* οί ί^ίίΐ^ ι1ϊ(1 \νβ ηοΐ δεπίΐ ίο Ιΐιεο ? 

Λΐϊοη ίΐ'οηι Ογοεοο <ΐδ λνο, οιιν ^ουηι1•^Iη&η, 

Το ΟΓΟεκδ (Ιϊοΐδΐ Ιΐιοα 1)€ΐι•;ι^ υδ^ α11 ίΐιοα οοαΜδΙ;. 

Υεΐΐΐιεε ίΐΌΐη ρεΙΙγ 1θΓ(1δ1ιϊρ ηιαάε Ι ^\•€άΙ, 

Υα\, Ινίηο^ οί α11 Ιΐιο Τΐιναοίηπδ, Λνϋΐι ίΐιϊδ απη, 

\νΊιεη ΓοιηκΙ Ραη^;ιευδ ;ιικ1 Ρίΐεοηϊια'δ Ιαηά 

Ιη 1)Λΐί1ε-1)ΐ•ιιηί οη ΤΙίΓαοίηη οΐιίείδ Ι £ε11, 

ΗΙκιΙίεΓεοΙ Ιΐιεΐι• δ1ιϊε1(1, <αικ1 ρ^ανε ΐΐιεΐι- ίοΐΐν Ιο ΐΗοε 410 

Ιη ίΙίΓαΙΙ. ΤΙιίδ ςτΗεε ίΐιοιι Ιι.ΐδί ίΐΌύ(3εη υηοίει- ίοοΐ, 

Αη(] 1αο;σ;π•(1 οοηι'δί ίο Ιιείρ αίίΐΐείεά ίπεηάδ, 

ννΊιϊΙε ίΐιε^ ίΐΐίΐί ίΐΓβ ϊη ηο Λνίδε Ιίίη Ιο υδ 

Η&νε 1οη<5 1)εεη 1ιει•ε ; απά δοηιε ΐη ^ι-ανε-ιηοιιηοΐδ Ηε 

δίαϊη, — 110 ιηεαη Ιο^'&ΐΐγ ίο οαι• οΐΐγ ίΐιίδ^ — 

δοιηε ^εί ϊη &ι•ιηδ Ιιεδΐάε ίΐιεΐι• 1)3.ίί1ε-εαι•δ 

Α1)ΐάε, επίΐυιίηο; Ιιαι-άπεδδ— οΙιϊΠν 1)1αδί 

Αηά ίΐιε δυη'δ ^Ιητε ί1ιΐΌαί-ραι•ο1πη§-, ηοΐ οη 1)εάδ, 

Ι,ϊΐνε ίΐιεε^ Λνίίΐι ρ1ε(3§ε οί ιηαην α Ιοη^ άοερ 

(ΐΓ&ΙΙί^Ιΐί. 

Τΐιυδ, ίΐΐίΐί ίΐιου ηι,ιν'δί 1ίηο\ν ΗεοίοΓ'δ ρΐαίη 1>1υηί 

ηιοοά, 420 

Ι 1>1&ηΐ6 Ιΐιεε &η(1 Ι δρεαίί. ϋ ίο ίΐιγ ίαεε. 191 ΡΗ502 

ΡΗ202 
τοιοντο<; βΐμί καύτυς, ευθείαν λ,ογωλ' 
τέμνων κεΧευθον, κού Βι,ττΧοΰς ττεφυκ άνήρ. 
εγω 06 μείζον ή συ τησό αττων 'χ^συνο^ 
ΧύτΓΤ} ττρος ητταρ Βυσφορων ετείρομην 
άΧλ' ά^χ^ίτέρμων ^αΐά μοί, "^κύθης Χεώς, 
μέΧλοντί νοστον τον 7Γρο<ί "Ιλ^οΐ' ττεράν 
ξυνη-^ε τΓοΧεμον Έύξενον Β' άφίκόμην 
•πυντου ττρος άκτάς, ^ρΐικα ττορθμεΰσαι στρατόν. 
430 ενθ' αιματηρός ττέΧανος ες <γαίαν ^Ι^κύθης 
ΊμτΧεϊτο λογχτ/» ^Ρνζ '^^ συμμί'^ης φόνος. 

τοιάΒε τοί μ' αττεΐργβ συμφορά ττεΒον 
Τροίας Ικεσθαί σύμμαγόν τε σοι μοΧεΐν. 
εττεί Β' εττερσα, τωνΒ' όμηρεύσας τέκνα, 
τάζας ετείον Βασμον εΙς Βομους φερειν, 
ηκω Ίτεράσας νανσΐ ητόντιον στόμα, 
τα Β' άΧΧα ττεζος ^ής ττερων ορίσματα, 
ούχ ως συ κομττείς τας εμάς άμυστιΒας, 
ούΒ' εν ζαγ^ρύσοις Βώμασιν κοιμώμενος, 
440 αΧν οΙα ττοντον %ρΎ]Κίον φυσήματα 
κρυσταΧΧόττηκτα ΙΙαίονάς τ έττεζάρει, 
ξύν τοΐσΒ' άυ-πνος οΙΒα τΧας τΓορττάμασίν. 

άΧΧ' ύστερος μεν ηΧθον, εν καιρώ Β' ομως' 
συ μεν ^άρ ηΒη Βεκατον ανχ^μάζεις έτος 
κούΒεν περαίνεις, ημεραν Β' εζ ημέρας 
ρίτΓτεις κυβεύων τον ττρος 'Αρ^είους " Αρην 
εμοί Βε φως εν ηΧίου καταρκεσει 
ητερσαντι ττύρ'^ους ναυστάθμοις εττεισττεσείν 
κτεΐναι τ' Ά'^αιους' θατερα Β' άττ' ΊΧιου 
450 ττρος οίκον εΙμι, συντεμων τους σους ττόνους. 
υμών Βε μή τις άσττίΒ' αρηται χερί' 

192 ΚΗΕ8ϋδ 

ΚΗΕδυδ 

Ενοη δΐιοΗ ηπι 1 : ηο θονίουδ ΐΓίίοΙν οί Λνοι•οΐ3 

Ι ί"ο1Ιο\ν : ηυ ιη;ιη Ι οί (1()ΐι1)1(_' Ιοιι<ίΐΐί•. 

1 ΓοΓ ηιν ίΐ1)«6ηοο ίι-οηι ΙΙιΪ8 1;ιη(1 λνη.ς νοχο(1, 

(Ίι.•ιίΐπ<τ λνϋΐι ^πεί οί ΙιβητΙ, ίπν πιογο ίΐΐίηι ΐΗοιι. 

ϋιιΐ; 8ογ11ιί&'5 ίοΐΐί, λνΐιοδβ ίΐΌπϋκΓδ ιπηγοΙι Λνϊΐΐι 

ηιϊηο, 
Ι'λοπ αδ Ι 56ΐ ίοΓ\\;ιι•{1, Τι•ο}^νην(1 1)οιιικ1, 
ΐνΐΐ οη ηΐ6, ενεη αβ Ι ι•ρ;ιο1ι6γ1 Ιΐιβ δΐιονεδ 
Οί Ειιχίηο, Λνίΐΐι ηιν ΤΙιπιοϊηη ΙιοδΙ Ιο οιό58. 
'ΙΊΐίΤΟ προη δονίΐιίίΐ'δ δοϊΐ σι-β^^ 1)1οοί1-^οιιΐ5 (Ιηρρ^Γΐ 430 
Κγοπι 8]ίο;ΐΓδ, οί ΤΙίΓαοϊαιι δ1{ΐυ§1ι1;<ϋ• Ιίΐεηΐ ννΐΐΐι 

δονίΙιΪΗΠ. 

8υο1ι Λνίΐδ ΐΗβ οΗαηοε ίΐιβΐ ΙΐΗΐτεά ηιγ ^οα1•η^^^η^ 

Το ΤΓογΙίΐηθ'δ ])ΐ3ίηδ Ιο 1)ε ΙΙιν 1)Ηί11ε-αί(3. 

Ι δπιοΐο ί1)οηι, Ιοοίν ΙΙιρϊγ δοπδ ίοι• Ιιοδϊ,ι^βδ, 

8εΙ; Ιΐιοιη η }'οαι•1}^ Ιι•ϊΙ)αΙ;β Ιο ηιν 1ιοιΐδ€, 

8ΐΓΗίίτΗΐ: δΗΐΙβίΙ ίΐοΓΟδδ Ιΐιβ δεα-^οΓ^ε, ;ιη(1 αηι Ιιειο. 

Τ ρ;ΐΗδθ(1 ηίοοΐ Ιΐιο 1)θΐχ1ει•δ οί Ιΐιγ 1;ηΐί1, 

Νυί, ;ΐδ ίΐιοη ρΓοικΙΙ}- ΐΗΐιηΙεδί, Λνϊΐΐι Γΐοοράιναιυ^ΙΠδ 

Οί λνίηε, ηοΓ 1νΐη_<^ δοΛ ϊη ^οΙΛεη Ιιηΐΐδ : 

ϋιιί λνΐιαί ί1ΐ6 ίογ δΙοπτι-1>1.ΐδΙδ &Γ6 ΙΙιηΙ δΛνοβρ 440 

Ρηευηΐηη δίερροδ ηηΛ ΤΗι•αοΪ3η δε;ι, Ι Ιραι-ηί 

Β^ δίοερίεδδ δηΙΓεπη^, ΛΜ•Ηρρ0(1 Ι^αΙ ΐη ΐΗϊδ ε1θ3ΐ<. 

ΕίΐΙε ϊδ ηιγ οοπιϊη§, ϋηιεί γ ηοηο ΐΗε Ιεδδ ; 

ΓοΓ Ιεη ίηΐΐ γεβΓδ ΙΐΗδΙ Ιΐτοα 1)εεη ΛΥΛίτιης ηοΛν, 

ΥεΙ ΙΐΗδΙ Ηε1ιϊενε(1 ηουί^ΙιΙ, (Ιοδί ίΓοηι (Ια^ Ιο ά»)^ 

ΑίΤίΐϊηδί ΐΗε ΑΓ<;ίνί•3 ^;ιδ^ ίΐιε άΐοε οίλναι•. 

ΒιιΙ ίοΓ ιηε οηε δαη'δ ο1ιι\νηιη<^ δΐιαίΐ δυίϋεε 

Το δίονηι ίΙιεΪΓ ΙθΛ\'εΓδ, Ιο ίθΐ! ηροη ίΙιείΓ ίίεβΐ;, 

Αη(1 δίαν ΐΗε Αοΐιαεπηδ. 8ο, Ιΐιν ίοϊΐδ εαΐ δΙιΟΓΐ, 

ΓΐΌηι Ιΐΐιιηι οη ΐΗε ιηοΓΓθ\ν Ιιοηιε Ι ραδδ, 450 

Οί }•οα ΙοΙ ηο πιαη ΙιΛ ίη Ηηη(1 α δΐιϊεΐά : 193 νοι.. Ι. ΡΗ202 €7^^ Ί^Ρ ^ζ^ του<; /Αεγ' αυ•χοννΎα<ί ΒορΙ 
7Γ€ρσα? Άχ^αίούς, καίττβρ ΰστβρος μοΧων, Χ0Ρ02 ιω ΙΟ). στρ. 

φίΧα θρο€ίς, φίλος Αίόθεν €ΐ• μόνον 
φθονον άμα^ορ ΰΐΓατο<ί 
Ζβυς θβΧοί άμφΐ 
σοΐς ΧοΎΟίσιν βϊρ'^αν. 
το δε νάϊον Άργοί^βΓ' ^ορυ 
460 ούτ€ ττρίν τιν' οντβ νΰΐ' 

(ΐνΒρών ετΓορβι/σβ σέθβν κρβισσω. ττώς• μοί 

^Α'χιΧζύς το σον έγχος αν ούναιτο, 

ττώς δ' Αί'ας ύττομβΐναί ; 

€1 γαρ εγω τοο ημαρ βισίοοιμ , αναξ, 

οτφ τΓοΧνφόνου 

•χ^βιρος άτΓοι,νάσαιο Χο'γγ^α, 

ΡΗ202 

τοιαύτα μβν σοι της μακράς απουσίας 
ττράζαι ΤΓοφβξω' συν δ' Ά8ραστβία λβγω• 
€7Γ€ί8άν €-χ^θρών Τ7]νΒ' έΧβυθβραν ττόΧιν 
470 θώμβν θβοΐσί τ άκροθίνι βξβΧτ/ς, 

ξύν σο\ στρατβύβιν '^ην ε'ττ' Άρ^βιων θεΧω 
καΐ ττάσαν βΧθων Έλλαδ βκττβρσηι Βορυ, 
όίς αν μάθωσιν ε'ζ' μ^ρζο ττάσχ^ειν κακώς. 

ΕΚΤΩΡ 

61 του τταρόντος τοΟδ' άτταΧΧα'χθιίις κακού 
ττόΧίν ν€μοίμην ώ? το ττριν ττοτ άσφαΧη, 
η κάρτα ττοΧΧην θβοίς αν βΐ^^ίην χάριν, 
τα δ' άμφί τ * Αργός καΧ νομον τον Ελλάδος 
ούχ ώδε τΓορθζΙν ράΒι', ως λεγείς, δορι. 

194 ΚΗΕδϋδ 

Ι ηιίπϊπΓί Ννίΐΐι πιν 5ρο;ιι• λνΐΠ βΙϊΠ Ιΐΐ6 νίΐηηίδ 
0( νοιι ΑοΙι,ΊοηπΒ, Ιιολ\8ο 1;ιΙο 1 οοηιο. 

{ ΗΟΗΙ'8 

(Αϊ/•. Ιο Αία. 820-832) 
Ηηίΐ Ιυ ΙΙκΌ Ι λνοΐοοιηο 1:1ιγ δΐιοιιΐ 15, οιιι• οΐιβηιρϊοπ 

ίΊοιη Ζί'Πδ ,τπίΐ οιΐΓ ΓγϊιίκΙ ! 
Οη1}' ιη;ιν Ζοιίδ Ιΐιο ηιο^Ι 1ιί<ζΙΐ6δΙ Γοκι^ίνι; Ιΐιείί ΙΙι^ 

ν^υπί, Η 11(1 (ΙοΓΰΐκΙ 
ΤΗοε ίΐΌπι ίΐιο ηΐίΐΗοο οί ^^;»1οι15ν, Ικτ \νί11ι Λνΐιοιη 

ΠΟΠΟ ηιην οοιιΐοηοΐ ! [Ιηικί 

Νβνο- Ιΐιο <Γ;ι11εν8 οΓ Ατςοβ, αίονοΐΐιηο ηοΐ' ΙαΙβ, ίο οπί' 460 
ΒΐΌΐι<ί1ιΙ; 1111(1 ίΐιο Ιιο5ΐ5 οί' ΐΗοΐι• ΗεΐΌΟδ η οΐιαιηρΐοη δο 

ηη'ΐίΐιΐν •>Γ Ιι;ιπ(]. [λνΐϊΐΐδΐ,'πκΐ ? 

Η()\ν ,κΙΐίΐΠ Αο1ιί11(.•8 οι• Λϊηδ Ιΐιν 1);ιΙΐ1ο-δρε;ιι•';ί 1ΐ_<^1ι1ηϊη§ 
Ο Ιΐΐ;ι1 1 ίΐίδο ηιαγ Ιΐνβ ίο 1)ε1ιοΜ ϋ, Ιΐιε οη-οοιηϊη^ (1;ιν ! 
Ο Ιο 1)ε1ιο1(1 α, ίΐιν νεη^ο&ηοε Ιηυηΐ]ΐ1ι;πιΙ. Λνΐιεη Ιϊίΐοίΐ 

Ιο δΐίΐ}• [ΐΙινοιίίτΗ ΙΙοΙΙ.Ίδ' ίΐηνιν ' 

Ι•Ί;ΐδΙιεΐ1ι Ιΐιε 1;ιηοε ΐιι ΐΗϊηε ΙιηικΙ, 8})ΐ•ε;κ1ίΐ)^ 1ι;ινυε 

ηΗΕ8υδ 

>ιΐ(•1ι ιΚοίΙδ \νί11 Ι, ΓοΓ ηιγ Ιοη^ ίΐΐ35εηεε' δπίνε, 

Ριτίοπΐ) ί'οι• Ιΐιεε. 8ο Νεηιεδίδ δην ηοΐ ηη}•, 

\νΐιεη Μ'ε ΙΐΗνε ίΓεεά ίΐιϊδ οϋγ οί ί'οεδ, ηικΙ ίΐΐυιι 

Η;ΐδΙ οΗοςοιι Ιη'ιιηιρίι'δ ίίτίίΗνιυΊί; ίον Ιΐιε ΟοΓίδ, 470 

ΊΊιεη λνίΠ Ι ιπ,ιγοΗ \νϊ11ι ίΐιεε ίο Ατίξΐνε Ιηπ^Ι, 

8\νοορ (Ιολνη, ηικί ΛνηδΙε ίΐΠ ΗοΙΙλβ Λνΐΐΐι ίΐιε δρεπΓ, 

ΤΙιηΙ Ιΐιε^ ΐη ίιιπα ηΐίΐ}-- Ιείΐηι \ν1ι&1 δΐιίϊεηη^ ηιεαιίδ. 

ΗΕΟΤΟΚ 

1ΐ ί, ΓΐεΗνει•ε(1 Γγοιπ Ιΐιίδ ΐηιηιΐηεηΐ ευνδε, 
Μϊί^ΙιΙ δ\ν;ιν Ά οϋγ ;ΐδ οί' οΙοΙ δεοιιτε, 
ΊΊιεη λνεΐ'ε ιην δοιιΐ ;ι11 ΐΗαηΙίΓιιΙηεδδ Ιο Ηεηνεπ. 
ΒυΙ. ί'οι• ί11^ ίίαΐΐί οί' Λτ^οδ ίΐηοΐ ίΐιε ιτιε.αοΐδ 
Οί Ηεΐΐαδ, ίΐιεδε δΐιαίΐ ηο 8ρε;η• Ιΐ^ΐιίΐγ \νΕ5ίε. 

195 ΡΗ202 

ΡΗ202 

οί) τούσΒ' άριστβα^ φασίΐ' 'Ε,ΧΚηνων μοΧβΐν ; 

ΕΚΤΩΡ 

480 κού μβμφόμβσθά γ', άλλ' αΒην €Καύνομ€ν. 

ΡΗ202' 

οΰκουν κτανόρτα τούσΒζ ττάν βίρ^άσμζθα ; 

ΕΚΤΩΡ 

μη ννν τα ττόρρω Ύαγινθ^ν μ€θ€ΐ<; σκόττβι. 

ΡΗ202 
άρκβΐν €0ίΚ€ σοι τταθ^ΐρ, Βράσαί δε μη. 

ΕΚΤΩΡ 

ΤΓολλτ/ς <γαρ αρ-χω κάνθά^ ων τυραννίΒο<ί, 
αλλ' είτε Χαιον εΐ'τε Ββξών κέρας, 
βί'τ' €ν μέσοίσί συμμα-χ^οί^, ττάρβστί σοι 
7Γ€\τ7ΐν βρείσαι και καταστήσαι στρατόν. 

ΡΗ202 
μόνος μά-χβσθαι 'πο\£μίοις,"Έίκτορ, θβ\ω. 
€1 β' αισγ^ρον Ίρ/^Ι μη σννβμττρήσαι νβών 
490 ττρύμνας, ττονήσας τον πάρος ττοΧνν -χρόνον, 
τά^ον μ Αχ^λλεως και στρατού κατά στόμα 

ΕΚΤΩΡ 

ουκ εστ βκ^ινφ θουρον άνταραι Βόρν. 

ΡΗ202 
καΐ μην λόγο9 γ' ν^ ^'^'^ έ'ττλει/σ' εττ' "ΙΧιον. 

ΕΚΤΩΡ 

εττλεινσε και ττάρβστιν• άΧΧα μηνΐ(ι)ν 
στρατηΧάταισιν ου συναίρβται δόρυ. 

ΡΗ202 

τις Βη μβτ αυτόν άΧλος βύΒοξβΐ στρατού ; 

ΕΚΤΩΡ 
Αίας €μοΙ μεν ούδει^ ήσσάσθαι Βοκβΐ 
χώ ΤΓδ<.•ω9 τταΐς' βστι δ' αΙμυΧώτατον 

196 ΚΗΕ8υδ 

ΗΗΕδυβ 

ΤΗ636 Ιΐιαΐ Ιιανε οοηιο^ ανο ΐΗβ^τ ηοί ηαηιεά 1ι6γ ΙιοβΙ ? 

11ΕΓΤΟΚ 

ΧοΓ Ι υιίδρπδε Ιΐιοιη^ Λνΐιο οαη 80ίΐι•06 τορεί. 480 

ΗΐΐΕδυδ 
ΊΊΐίΊΐ ίδ ηοΐ &11 αοΗΐενεά Λνΐιρη ΐΗοδο ατο δίαίη ? 

ΗΕΟΤΟη 

0&Ζ6 ηοΐ αί;ιι•, ηβδ^ΐεοΐϊηο; Ιΐηη^δ .ιΙ Ιιηικί. 

ηπΕδυδ 
Τΐιοα 566111* δΐ οοηίοηΐ; Ιο δυίϊεΓ ιιηαν6η§6<1 ! 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Μ)• ι•6α1ηΐ5 1)6 λνΐιΐο 6ηο\\•, Ιΐιυιισίι Ιιει-ε Ι δΐηγ. 
ΗαΙ Ιΐιοη — ιιροη ίΐιε ΙείΙ Λνΐπί^ ογ Ιΐιε η'^ΐιΐ;, 
Ογ οέΊΐίΓε οί" ουι• αΙΗεδ, ηια}•8ΐ Ιΐιοιι ρίαιιΐ 
ΤΙιγ 1)ΐιο1ν1βι•, αηίΐ απ•α)^ ίΐΐ}^ 1)ΗΐΙΐ6-1ΐη6. 

ΚΗΕδϋδ 

ΙΙεοΙον, 3ΐοιΐ6 Ι ίαίιι \νοιι1ι1 βοΐιΐ; Ιΐιβ ίοε. 

Υεΐ, ϊί" Ιΐιου ί,ΐιίιιΐν ίϊΐιαηιε ηοΐ Ιο Ιιείρ Ιυ ΓίΓβ 

Τΐιε δ1ηρ-8ίει•η5, &ί\&τ α11 ΐΐιγ Ιοϋδ ο'ει•ρ&5ΐ;, 490 

ΡοδΙ; ηιε Ιο ίαοε Αοΐιΐΐΐεδ αικί Ιιΐδ Ιιοδί. 

ΠΕΓΤυΚ 

ΌδΐαδΙ Ιηηι οηε οαηηοΐ; 1ΐΛ Ιΐιε εαοοι- δρεαν. 

ΚΗΕδϋδ 

ΥεΙ ηιηιοπΓ ι•&η ίϊΐΆΪ Ιιβ Ιοο δβΐΐεά ίο Τγογ. 

ΗΕατοκ 
Ηε δαΐΐεά, αικί 1ιε ίδ Ηεΐ'ε ; 1)υί, 1)θΐηίτ λνΐΌϊΙι 
\νΐ11ι ίεΙΙοΛν-οΙιίεΓίίΐΐηδ, Ηίΐεΐΐι ηοΐ; ίΐιε δρεαι•. 

ΗΗΕδυδ 
\νΐιο ηεχΐ; Ιιίηι ΐη Ιΐιεΐι• ΙιοδΙ Ιιαίΐι Ι)ί§1ι ι•εηοΛνη ? 

ΙΙΕΟΤΟΚ 

ΑΐΒδ Ι οοιιηΐ; ηο λνΐιίΐ οαι^]υη^, ϋγ Ιηηι, 

Αηά Τ}'(1εϋδ' δοη ; αικί Ιΐιαΐ ^ΗΙ) οΓαΛίεδί Ιίΐι&νβ 

197 ΡΗ202 

κρότημ ^08νσσβυ<;, Χημά τ άρκούντω<ί Θρασυ<; 
500 και ττΧβΐστα 'χίοραν τϊ/ΐ'δ' άνηρ καθυβρίαας. 
ος 669 ^Αθάνας σηκον €ννν'χο<ί μοΧων 
κΧεψας άγαλμα ναΐ)^ ^ττ 'Αργβίωζ^ φβρα. 
ή8η δ' αγύρτης τττωχικην '^χων στόΧην 
βίσηΧθζ ΊτύρΎονς, ττοΧΧα Β' Άρ^είοις κακά 
■ηράτο, 7Γ€μφθβΙ•ί"]Χ(.ον κατάσκοττος' 
κτανων δε φρουρούς καΐ τταραστάτας ττυΧων 
έζηΧθΐν αεΙ δ' έν Χοχοίς βΰρίσκ^ται 
Ηυμβραΐορ άμφΐ βωμον αστ^ος ττέΧας 
θάσσων κακω δε μ^ρμβρω τταΧαίομ^ν. 

ΡΗ202 

510 ούδεις άνηρ βνψυχος άζιοί Χάθρα 

κτβίναυ τον €χθρόν, άΧΧ' Ιών κατά στόμα, 
τούτον 8' Όν ϊζβιν φλ)? συ κΧωττικας ί!-8ρας 
καΐ μηχανασθαί, ζώντα συΧΧαβων ^'γώ 
τ,ϋΧων έττ' β'ξόΒοίσίν άμτΓβιρα'ζ ράχ^ιν 
στ'ησίύ 7Γ€Τ€ΐνοΐ<; '^νψϊ θοινατήριον. 
ΧΊ]στην 'γάρ οντά καΐ θβών ανάκτορα 
σνΧώντα δεί νιν τωδε κατθανβΐν μόρ(ύ. 

ΕΚΤΩΡ 

νυν μβν καταυΧίσθητ€* καΐ 'γάρ βύφρόνη. 
8βίξω δ' εγώ σοί χωρον, €νθα χρη στροτον 
520 '^^'^ <^(^ν νυχβΰσαι του τβτα^μβνου 8ίχα. 
ξύνθημα δ' ΐ]μΐν Φοίβος, ην τι καΐ δε/;, 
μεμνησ' άκουσας ^ριμα τ ά'γ'γβιΧον στρατω, 
υμάς δε βάντας -χρη ιτροταινί τάξεων 
φρουρβΐν β'γβρτί, και νεών κατάσκοττον 
οέχθαι ΑόΧωνα' καΐ 'γάρ βΐττβρ εστί σώς, 
ηΒη ττεΧάζει στρατοττεδοισι 'ΐρωικοΐς. 

Χ9δ ΚΗΕ8υ8 

Οάγεβοϋδ — γ&Ι, ίοΐ' οοϋΐ•&§6, 1>ι•Ηνβ 6πολ%', 

ΑιηΙ οΙηοΓ οί ηυδοΙπεί-Λνοι-Ινί-Γδ Ιο Ιΐιϊδ ΙηικΙ ; 600 

\\Ίιυ (•;ιηΐ6 1)}' ηΐ^ΙιΙ; αηΐο Αΐΐιεπίΐ'β ίαηο, 

Η<ϋ• ΐηι;ΐίί6 δϊοίε, βικί Ιί&νο Ιο Αγ§08' δΐιΐρδ. 

Ιη νϊΐε αΙΙΪΓΟ 1)υΙ ηοΛν, ίη Ιιβ^^ίΐι-'δ σιιίδ<;, 

Ηε ))αδδ6(1 οϋΓ §;ιΐ6-ΙθΛ\'ί;ι•δ : Ιοηάΐ^ ίΐίιΐ Ιιβ οιίΓδβ 

ΤΙΐ6 Αι•^ϊνρδ— 1ΐ6, Ιΐιεΐι• δρ^ ίο Ιΐϊιιηι δεηί ! 

Ηβ δΙβΛν Ιΐιε ^ιιανάδ, Ιΐιε λν^ι-άενδ οί" Ιΐιε Κίΐίί'δ, 

Απ(1 δΐυΐο ίοιίΐι. Αν6 ίη πηιΐηίδΐι ΐδ 1ι« ίοιιηά 

Β}' Ιΐιε Τ1ΐ}'ηιΙ)ΐ•Η6αη αΐίαι-δ ηϊ§1ι ίΐιε ίολνιι 

Ι_ιπ•1γΐιι§ — α ίουΐ ρ6δΙ Ηε Ιο \νι•6δ1ΐ6 Λνϋΐϊ ! 

ΗΗΕδυδ 

Νο ηιαη οί Ιαιι^ΗΐΙ^ δουΐ \νοα1(1 (Ιεΐο^η Ι))^ δίοαίΐΐι 610 

Το δΐίΐ)^ Ιιίδ ίοε ; Ιιβ ηιεείδ Ηίιη ίαοε ίο ίίΐοε. 

Τΐιΐδ 111311 Λνΐιο δΐί,υΐΐνδ^ ΐΐιοιι δϋ^εδί, Ηΐνε α ΐΗΐεί, 

Απίΐ Λνεανοδ Ιιίδ ρίοΐδ, Ιιίηι Λνϋΐ Ι Ιαΐνβ αϋνε^ 

Απίΐ ;ιί }ΌαΓ ^ίΐίεδ' οαΐ^οϊη^δ δβΐ Ιιίιη υρ 

Ιηιραΐοίΐ, α ίεαδί £οι• ναΙΙαΓβδ Ιιε&νγ-λνίη^βά. 

ΚοΙ)1)ει• ίίικί ΓϊΗβΐ' οί Ιΐιβ δΙίΓΪηβδ οί Οοίΐδ, 

Μεεί ΐδ ίΐ ίΐιαί Ιιβ άίε Ι))^ δΐιοΐι α (Ιοοηι ' 

ΗΕΟΤΟΚ 

ΕηοΗΐηρ }•6 ηοΛν ηικί ΓβδΙ, ίοΓ ίΐ ϊδ ηϊ^ΐιί. 

Α δροί ιιΐ}•δ6ΐί Λνϊΐΐ δΙιΟΛν Ιΐΐ66, ΛνΙιεΓε ίΐιϊηε ΙιοδΙ 

Μιΐδί 2ΐαδδ ίΐιε ηϊ§1ι1;, αρανί ίΐΌίτι ουι• ΆΐΎΆγ. 520 

" Ρ1ιοεί)αδ " ίΐιε Λνα1;ο1ΐΛ\ οπί ϊδ, ϊί ηεε(1 ΗΠδβ : 

Κειιιεηιΐ3ει• ΐΐ^ ;ηΐ(1 ίεΐΐ Ιΐ)}' ΤΙιπιοϊηιι ΙιοδΙ. 

{Το Ιΐιβ ΟΗοηΐίϊ) Υε ιηυδί §ο ίοΓίΙι ίη ίΐΌΐιΙ οί αΐΐ οογ 

Ηηεδ : 
^Vαι^11 Ιίεεηΐγ^ αικί οαι• δρ^ υροη Ιΐιε δΐιίρδ, 
Οοΐοη, Γεοείνε ; ίοι•, ϊί 1ιε 1ιε ιιη1ΐίΐπηε(1, 
Β)' ΐΗϊδ 1ιε (1ι•ϋΛνεί1ι ηϊ^ίι ΐΗε οαιηρ οί Ύνογ. 

\_ΕχβηηΙ ΗΕΟΤΟΗ αηά ΚΗΕδυβ. 

199 ρη:Ε02 

Χ0Ρ02 

τίνος (Ί φυΚακά ; τις άμβίββί στρ. 

ταν €μάν ; ττρώτα 
8ύ€ταί σημβΐα και ίτΓτάττοροί, 
530 Πλ6ί.άδ69 αίθβριαί' 

μ€σα δ' αίβτος ουρανού ττοταταΐ. 

βΎρβσθβ, τι μέΧλβτβ ; κοίτάν 

€<γρ€σθ€ ττρός φυΧακάν. 

ου \€ύσσ€Τ€ μηνάΒος αϊ^γΧαν ; 

ίίω9 οη τπίΚας αως 

ιγί^ν^ταί, και τις ττροΒρόμων 

686 γ' ^στίν αστήρ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τίν ίκηρύχ^θη ττρώτην φυΧακην ; 
* * * * 1 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Μΐ'γδόλ'ος 6ν φασι ϊίόροίβον, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τις 'γαρ βττ' αύτω ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

540 ^ίΧίκας ΤΙαίων 

στρατός η'γείρεν, ΜυσοΙ δ' ή μας. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ούκοΰν Αυκίους ττεμτττην φυΧακην 

βάντας ε'^είρειν 

καιρός κΧηρου κατά μοΐραν. 

• Α Ιίηε 18 ΙοβΙ Ιι^γθ, ΛνΙιίϋΚ βΚοαΙά οοιτβΒροηΛ ίο 1. 558. 
200 ΚΗΕ8υδ 

ΟΗοιιυ» 

(Λη) 
Ηο, \ναι•(]οι•δ, Ιο Λνΐιοηι Ϊ8 Ιΐιε ηβχΐ \ναΙο1ι §ίν6ΐι ? 

λνΐιοδβ Λναι•άϊη§ ίοΙΙολνβΐΗ ηιΐηβ ? 
ΓοΓ ίΐιο δΙίΐΓδ ίΐκιΐ; ν^Γε Ιη^^ΐι ίιι Ιΐιο ονοηΐη^ δίνγ ηνβ 

δρΐίίη^• : ιιρπ86ΐι γο δίε [ϋνοαύ \νϊη§δ δΐιϊπε. 

ΤΙιε Ρΐΐ'ί.κΐδ δί-νοη: ΐη ΐΗο ηιϊίΐδί; οί' Ιιεανειι Ιΐιε Κα<^1^'8 530 
Ηο, οοηιναοΐρδ, Λ\να1νΰ ί"ΐΌηΐ}Όΐη• δ]υηιΙ)οι• ! νΥΊιγ (Ιο γε 

1ΐιι<;•ι Γ ? Ηί{1ΐ€ΐ• ίο ιιιε ! [Ιι-αηιρ η])|)<';ιι• ! 

Ηο }'ε, 1ιο )'ε, ίΓοπι γοαν οοιιοΐιοδ Ιοϋρ, ίοι• Ιΐκ- δεηΙίπίΊ- 
1)ο )'ε δεε ηοΐ ηί;ιι• \ν1ιει•ε Ιΐιε δΐΐνει• εαν οί Ι,ΐιε ηιοοη 

ο'εΐ' ΐΐιε δεα Ιιαη^δ 1ο\ν ? 
ΤΙιε ^1;xνδρ1•^η_<ί εοηιείΐι — 1)ΐ•ε<"ΐ1ν οίΤγοιπ• δίεερ, ίοι• ίΐιβ 

(1;ι\\Ίπηο• ϊδ ηεαι•, ΐδ πεπν. 
ίο Ιΐιενε ϊη Ιΐιε εαδί ννΐιει-ε βίεαιτιεί;!! ά βΙάυ — 'Ιίδ ΙιεΓ 

1ι;ιι•1)ίιιο•εΓ : νοιίδε }'ε^ 1ιο ! 

ΒΕΜίεκυκυδ 1 
Ροι• ννΐιοηι λναδ ίΐιε ηΐ§;1ιΙ'δ <Ίι•δΙ; \νίΐ1;ε1ι ρνοείαίπιεά ? 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 2 

Κοι• Ιΐιε δείοη οΓ Μγ<ίί1οη, Οοι•οεΙ)υ8 ππηιεά. 

δΕΜΙΓΗΟΙίυδ 1 

\νΐίο Ιΐιεη ? 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 2 

ΤΙιε Ραεοηΐαηδ ΐΌΐΐδεά ΐΗε ίοΐΐί 540 

ΟΓ Οϊϋοία : ιΐδ Ιΐιε Μγδϊηπδ ννυΐνε. 

δΕΜίεΗοκυδ 1 
Ηίίΐ^ΐι ϋηιε ϊδ ϋ Ιΐιεη Ιΐΐίΐΐ Λνε 1ΐ3δ1εί1 ίο εαΐΐ 
ΤΙιε ίνεϊαπδ ; Ιο Ιΐιειη (1ί(3 Ιΐιε Γιί'ΐΐι λ\ίΐ1ε1ι ΓηΠ, 
\νΐΐ8η ίΐιε ΙοΙ Ιο θϋΐ• δίαΐίοπδ ίιδ5^<^•ηε^1 υδ &ΪΙ, 20Ι ΡΗ202 

Χ0Ρ02 

καΐ μην άίω, ^ιμόβντο<; άντ. 

■ημίνα κούτας 

φοινίας υμνεί ΤΓοΧνχ^ορΒοτάτα 
ιγήρυϊ τταώόλ,βτωρ 
550 μβλοτΓοώς άη8ονΙ<{ μ&ρίμναν 

ήοη οε νβμουσι κατ Ιοαν 
ΤΓοίμνια• νυκτιβρομου 
σύρίγγος Ιαν κατακούω' 
Θελ-Ύβι δ' όμματος βΒραν 
νττνος' άΒιστος <γαρ ββα 
βΧβφάροις ττρος άοΰς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τι ΤΓοτ' ου ττΧάθβί σκοττος, ον ναών 
"ΕιΚτο)ρ ωτρυνβ κατόττταν ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ταρβώ' γ^ρόνι,ος ιγαρ άττεστιν, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
560 αλλ' η κρυτττον Χό-χον βίστταίσας 

διόλωλε ; τάχ' αν €Ϊη φανβρόν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

αύδω Αυκίους ττβμτΓτην φυΧακην 

βάντας β'γβίρειν 

ημάς κΧήρου κατά, μοΐραν. 

\ 

ΟΔΎ22ΕΤ2 
ΑιόμηΒες, ουκ ηκουσας — ή κβνος ψόφο<ί 
στάζει δί' ώτων ; — τβυχ^έων τινά κτύττον ; 

202 ΚΗΕ5υ«» 

ΟΗΟΗϋδ 

Ι 1ΐ6ίΐΓ, Ι 1ΐ6ΛΓ — Ιϊκ ΐΐιο ηϊι>Ι)Ιϊη§;α]ο ! Ίΐιε ηιοΐΐι^ι• Ιΐκιΐ 

δίολν 1ΐ6ΐ• οΐιϊυ — [ηιιιι•{ΙοΓ-8Ϊίΐίη — 

Λκ 1)ΐΌ0{1ίί11ι Ιιοι•\νίη^ ο'ρν ίΐιε Γεαι-Γηΐ ΙΙιϊη^,ίΗεεΙενπίΐΙ 
Ι5ν 8ϊηκ)ϊί; οΐιαηίβΐΐι Ιιργ ΙιεηΓί-κΐΓΪεΙνεη \νίΐϊ1 ; Ιΐιε νοϊοε 

υί" 1ιει• \\Όε ηη^δ λ\ ίΐιΐ, [Ιιο})ε1ε88 ραίη ! 

Αδ ρίΐδδΐοπδ α ΙυΙε οί ιηαπ}»^ α δ1ηη§, — Λνίπίτεοί ροεί οί' 550 
Ηανίί. ! Ηοοίίδ ίο Ιΐιε ρίΐδΐιη-ε αιχ* ^ξοΐπ^ : Ιΐιεν 1)1εαί ϋδ 

ίΐιεγ δίΓαν (1ϋ\νη ί^]α'δ 1)ΐΌ\ν ; 
Αικί Ι Ιιεαν 11 ίΐοηΐ; ΙΙιιόιιο,Ιι Ιΐιε (Ιανίν, Ιΐιε ηοίε οί Ιΐιε 

ρϊρβ'δ εΐΗεΓε&Ι ει•)^ ; 
Αη(1 (ΙΐΌννδίΙιεαά Λνΐΐΐι Ηεν \\'ϊ{;ε1ιει•ν δΛνεεΙ; ϊδ 1ιι11ΐιι<Γ 

ηιϊηε ενε1ΐ(1δ ηο\ν ; [Ιΐιε (1ίΐ\νη ίδ ηίί>1ι. 

Ροΐ' ίο \νεαι•γ ε^εδ δΐιε εοηιείΐι, Ι ΛνοΙ;^ ηιοδί άεαι- ννΐιεη 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

λνΐιγ €]ι•αλνε11ι ηοΐ ηεαί' υηΐο ιΐδ Ιΐι&ί δοοπΐ 
\\Ίιοιη ΗεεΐοΓ ίο δργ οη ΐΗε ίΐεεί δεηΐ οιιΐ ? 

δΕΜίεΗοκυδ 2 
ίοησ δΙ^}'δ 1ιε : Ιΐιενε ΙιαυηΙδ ηιε α ίεαι•ία1 άουΐ)!;. 

δΕΜΙΟΗΟΗϋδ 1 

Ιδ 1ΐ6 δίβίη, ΐΠίπΙν ^β^ ίη &η 3ηΊΐ)υδε;ΐ(3β ? 660 

ΜίΐηϊίεδΙ; δοοη δΐΐίΐίΐ Ιιίδ ίαίε 1)ε ηιηάε. 

δΕΜΙΓΗΟΚϋδ 2 

Ι Γειίε γε Ιΐιεη ίΐιηΐ; Λνε ΙιαδΙε Ιο οαΐΐ 

'] Ιιε Ι.}εϊ{ΐηδ ; Ιο Ιΐιεηι άϊΛ ΐΗε ϋί'ΐΐι λναΐοΐι Γαΐΐ, 

\\Ίιεη ΐΐιε Ιοί Ιο ουι• δίαΐΐοηδ ίΐδδϊ^ηείΐ ιΐδ α11. 

ΕηΙβ)• οηγδδΕυδ αηά οιομεοε8. 

οηνκδκυδ 
Βϊοηιεοΐεδ, ΗεδηΓδΙ ΐΐιοα ηοΐ; — οι• ΙΙιιόπ^Η Γπίηε εαι•δ 
ΊΊιπΙΙδ 1)11 1 αη ειηρΙ}' δουικί ? — α οΐ&δΐι οίαιτηδΡ 

203 ΡΗ202 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

ουκ, αλλά Ββσμα ττωΧίκών έ'ξ άντνγων 
κΧάζβι σώι'ιρου• καμζ. τοι, ττρίν τϊσθομην 
Ββσμών άρα'γμον Ίτητικων, βΒυ φόβος. 
ΟΔΤ22ΕΤ2 
570 ορα κατ ορφνην μη φύΧαξιν βντύ•χΎ]<ϊ. 

Δ10ΜΗΔΗ2 
φυΧάξομαί τοι καν σκότω τιθείς ττόδα. 

ΟΔΤ52ΕΤ2 

ην δ' ονν ^'γβίρης, οίσθα σύνθημα στρατού ;,.. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

ΦοΙβον ΑόΧωνος οΙΒα σνμβοΧον κΧύων. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
>/ 
αα' 

€ύνας βρημους τάσδε ττοΧεμίων ορώ 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

καΐ μην ΑόΧων γβ τασδ' βφραζβν" \^κτορο<ί 
κοίτα<ϊ, εφ' ώτΓβρ έ'γχος βΙΧκυσται τοδε. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
τί δ/^τ' άν €Ϊη ; μών Χόχ^ος βββηκέ ττοί ; 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

ϊσως βφ' ημιν μηγ^ανην στήσων τινά. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

θρασύς Ύαρ'Έκτωρ νυν, εττβΐ κρατβΐ, θρασνς. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

580 τι δτ/τ', ^ΟΒυσσβΰ, Βρώμβν ; ου /γαρ ηνρομβν 

τον αν^ρ €ν βύναΐς, βΧττίΒων δ' ημάρτυμακ 

0ΔΤ22ΕΤ2 
στβί^^ωμβν ώ'ί τάχιστα ναυστάθμων ττβΧας. 
σοίζβι ηάρ αύτον όστις βύτυχή θΐών 
τίθησιν ημιν δ' ου βιαστέον τύχην. 

204 ΚΗΕδυδ 

ηιοΜκπΕί! 
ΝίΐΛ', ΊΪ5 δίοβΐ Ιιηπιοί^δ 1ιιιη<ί οντ (ΊΐίίποΙ-ΐΜΪΐδ 
ΙΊιηΙ ηηίί8. ΊΊηΌΐι^Ιι ηιο ΙοορΗ88(:•(1 α κΐιϊνει• οΓ Γοηγ, 
Τι 11 Ι ^1^5^^^η^ά Ιΐιο οίαηΐί οί ΙιοΓδεδ' οΐιηΐπδ. 

οοΥδδΕυβ 
ΒεΛν,ΊΓβ ΐΗου Ιϊ^ΙιΙ ηοΐ ιΙαΛϋη^ οη ίΙιείΓ ^^ιιαιχίδ. 570 

ΠΙΟΜΚΠΕδ 

Ενεη ϊη ιίαιί^πεϋδ λ\ ί11 1 δίορ ΛνϋΙι 1ΐΰΰ(]. 

οπν$δί:υδ 
ΒηΙ^ δΙιοιιΜδΙ Ιΐιοιι νοιίδε Ιΐιεηι^ ΙνίιοΛνεδΙ; ίΐκηι ίΐιε 
ΛνΗϊοΙηνοΓίΙ ? 

πιοΜκηκδ 
" Ρ1ιοοΙ)υδ " — ίΓΟίη Οοΐοη'δ ηιοηΐΐι Ι 1ιο;ιι•(1 Ιΐιο ΛνοΓά. 

ΟΟΥδδΕϋδ 

Η;ι ! νοιά οΓ ίοβδ Ιΐιίδ ΗνοϋΗο Ι δβο ! 

ηίΟΜΕΠΕδ 

ΥιΙ δΠΓοΙν Ποίοη 1ϋ1(1 ιΐδ Ιΐυιί Ιϊογο ];ι^ 
Η^^ιϋ^, ίΐ^ίΐίιΐΝΐ λ\ Ιιοιπ Ιΐιϊδ ιη^ δρείΐΓ ΐδ ΐΓΑΪΐεά. 

ΟΟΥδδΕυδ 

\\Ί);ιΙ; ηιβαηδ Ιΐιίδ ? Ιδ Ηίδ Ιι*οορ βΙδβΛνΙιϋΙιει* §οιιο ί 

ΟΙΟΜΕΟΕδ 

ΡεΓοΗαηοβ Ηε ΓΐΉπιεδ '^&ϊπδΐ; υδ α δίΓίΐΙίΐ^εηι. 

οη^δί^κυδ 
Αγ, \)ο\ά ίδ ΗεοΙοι•, ηοΛν 1ηπηΐ})1ΐίΐη1; — Ιίυΐά Ι 

ΟΙΟΜΕΠΕδ 

λΥΙι.ιΙ ΐΗεη, 0(1νδδευδ, δΗαΙΙ Λνε (Ιο ? ΤΚε πιπη 580 

\\'ε βικί ηοΐ οη Ιιίδ οοιιοΐι : οιιι• Ιιορεδ ανε ίοΐΐεά. 

οηΥδδΕυί 
ΚεΙϋΓΠ Λνε Ιο ίΗε δΐιίρδ' Άνι-Λγ ϊη Ιι,ι^Ιε. 
δοηιε Οοθ, ΛνΗοενει• ^ίνείΐι Ιιϊγπ ^οοά δρεε(1, 
δΐιίείοΐδ Ιιΐηι. 'Τϊδ ηοί ίοι• υδ Ιο δΐηνε λνίΐΐι Γ&Ιε. 

205 ΡΗ202 

ΔΙ0ΜΗΔΗ2 

ουκοΰν €7Γ Χΐνΐ,αν ή τον 'ύχθιστον Φρνγών 
ΤΙάριν μοΧοντε 'χ^ρη καρατομβΐν ζίφβι.• 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ττως ουν εν ορφντ] ττοΧβμίων άρα στρατον 
ζητούν ^υνήσβι τοι/σδ' άκίρ8νρω<ς κτανα,ν ; 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

αίσγ^ρόν γβ μεντοί ναύ^ έ'ττ' 'Λργειωΐ' μοΧαν, 
&90 8ράσαΐ'τ€ μηΒα' ττοΧεμίους νεώτερου. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

ττώς• δ' ου ΒεΒρακας ; ου κτανοντε ναυστάθμων 
κατάσκοττον ΑόΧωνα σωζομεν τά8ε 
σκνΧεύματ ; η Ίτάν στρατόττεΒον ττερσειν Βοκεΐς ? 
Ίτοίθου, ττάΧιν στεί-χ^ωμεν ευ δ' εϊη τυχεΐν. 

ΑΘΚΝΑ 
τΓοΐ 8ί] ΧιτΓοντες Ύρωικών εκ τάξεων 
χωρείτε, Χύτττ] καρ8ίαν ΒεΒη^μενοι, 
€<- μη κτανεΐν σψων' Εικτορ' ι) ΐΐάριν Θε6<? 
8ί8ωσιν ; άν8ρα δ' ου ττεττυσθε σύμμαχον 
Τροία μοΧόντα 'νήσον ου φαύΧω τρόττω ; 
600 δς εΐ 8ιοίσει νύκτα τήνΚ 69 αϋριον, 

οντ αν σφ' 'Α^ίλλεως• οντ αν Αίαντο•^ όήρυ 
μη ττάντα ττερσαι ναύσταθμ \\ρ'γει,ων σχέθοί 
τείχη κατασκάψαντα καΐ ττυΧών εσω 
Χυ^χτ] ττΧατεΐαν είσΒρομην ττοιούμενον. 
τούτον κατακτάς ττάντ έχεις, τας δ' ' Εκτορος 
εύνάς εασον καΐ καρατόμους σφαλάς, 
εσται <^αρ αύτω θάνατος εξ αλλϊ;9 χερός. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ΒεστΓοιν \\.θάνα, φθε'^ματος γαρ γισθόμην 
του σου συνήθη ^ήρυν εν ττονοίσί 'γαρ 

2θ6 ίΙΗΕδϋδ 

Νην, οη Λ^ηβΗδ Γ;ι11 λνο, οι• <•ιι Ι'.Ίΐί'^ — 

Οί ίοί•5 ιηοδί Ιΐίΐΐβίΐ, — Ηπά δηιίΐο οίΓ ΙΙιβΪΓ Η6η(ΐ3. 

ΟΟΥ88Ευ« 

Η(ΐ\ν 111 Ιΐκ' ο1;ιι1<, ;ιηιΪΓΐ8ΐ ;ι ΙιοίίΙ οΓ ίοθ8, 
ί'ηροιίΐΐί.^ λνϋΐ Ιΐιοιι ϋ^αιχίι, ;ιικ1 δΐην Ιΐιοδο 1\νίΐΐη ? 

ΟΙΟΜΚΙ)Κ8 
ΥεΙ 1)Η5β ΐΐ ΛνβΓΟ Ιο 1)16 Ιο Αΐ-σοδ' δΗίΐ)8 

\νίί1ι ηοα<τ;1ιΙ οί ιηΪ5θΗι>Γ Ιο ΐΗϋ ίοε ίΐοΐιΐενοά. 590 

οην88Ευδ 
ΝοίΗϊη^ Ηοΐιίενεοί ? Ηανε Λνε ηοΐ; δΐηΐη ίΐιε δρν 
Ι'ροη Ιΐιε «ί^ΙΙεγδ, Ποίοη ? Η;ινο Λνε ιιοί 
ΙΙίδ δροίΐδ ? Ι^οοίν'δΐ; Ιΐιοπ Ιο ι•.•ινΗ<το β11 ΙΙημγ οηηιρ ? 
Ηε;ίΐ• ηιε — νείπηι Λνε ; 50 ^^""(Ι ερεεοί ϋε υαΐδ. 

ΑΤΙ1ΚΝΛ αρρβαι-β (ώονβ Ιΐιβ 8ία^€. 

ΑΤΠΚΝΛ 

Ηο ! Λγΐιϋΐιει• ^^ο }'ε^ ίΐΌΐη Ιΐιε ϋηεδ οί Τγο}' 

Γΐεείη^, Λνϋΐι δοιτοΛν Γπηίίΐϊη^ ΐη νουν ΗεΗΓίδ 

'ΠιηΙ ΡοΓίιπιε ι^ΓΗΠίδ ^οιι ηοΙ: ίΐιε Ιίίε οί ΗεοΙοΓ, 

ΝοΓ Ραι-ϊδ ? ΚηοΛν }'ε ηοΐ οί Ιΐιϊ.ς η\\γ, 

Ιίΐιεδίΐδ, Ιο ΤΐΌγ ηι;ι<ί^ηϊίΐεεηΙ:]^ οοηιε ? 

Ι£ Ηε Ηνε ΙΗγοιι^Η Ιΐιίδ ηϊ^Ηί ιιηϋΐ Ιΐιε ώιννη, 600 

Ηΐηι ηείΐΐιει• Αϊίΐδ' ηοι• Λοίιϊΐΐεδ' δρεπι- 

81ι;ι11 δίπγ ίΐΌηι Λν;ίδ1ίηίί ίΐΐΐ Ιΐιε ΑΓ^;ΓΪνε ΗεεΙ, 

ΙνΗζϊπίπ; 3Όΐη• Γ3ηιρ;ιι•1;5, ηπΛ Λνίίΐιϊη γοιη* ^ξΛίεδ 

Μίΐΐνΐη/Γ Ιμ•ο;η1 Ιιπνοο οί οιΐδίΗΠ^ΙιΙ \νίΐ1ι Ηΐδ Ιπηοε. 

8ΐΗν Ιιίηι, ίίικί η11 ϊδ Ιΐιϊιιε. ϋαΐ Ηεοίον'δ οοηοΗ 

1>εΐ ΐ3ε : δρηνε ΐΗοιι Ιο δΐηίΐε Ηΐδ Ιιοίκΐ ίΐΌΐη Ιιίηι. 

Το Ηΐηι δΐιαίΐ άε^ΐΗ οοιηε ίΐ'ΟΓΠ &ηο11ιεΓ ΙΐΗΐιά. 

ΟΟΥδδΕϋδ 

Ο ^ηβ^η Αϋιεη» — ίοΓ Ι ΙνΠΟΛν ΐΗε δοαικί 
ϋί ΐΗ}• ίίΐιηϊϋίΐΓ νοίοε, δϊηεε ενοιηιοΓε 

Ζ07 ΡΗ202 

610 Ίταροΰσ^ άμύνβί<; τοΤ,^ βμοΐ'ί αει ττοτβ' 

τον άνΒρα δ' 7)μΐρ ττον κατηύνασται φράσον, 
ΊΓοθβν τέτακται βαρβάρου στρατεύματος ; 

ΑΘΗΝΑ 

οδ' εγγύς ησταί κού συνηθροισται στρατω, 
άλλ' έκτος αύτον τάξβοίν κατηννασεν 
Κκτωρ, €ως αν νυζ άμβίΛ^τηταί φάος. 
7Γ€\ας 8β ττωΧοί (ύρτ^κίων εξ αρμάτων 
ΧενκαΙ ΒεΒενται., Βιατιρεττεΐς εν εύφρόνη• 
στίΧβονσι δ' ώστε ττοταμίου κύκνου τττερόν. 
ταύτας κτανόντες Βεσττότην κομίζετε, 
620 κάΧΧίστον οϊκοις σκΰΧον ου '•^άρ 'εσθ^ οττον 
τοιόνΒ^ όχημα χθων κεκευθε ττωΧικόν. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ΑιόμηΒες, η συ κτεΐνε ©ρήκιον Χεων, 
ή 'μοί ττάρες γβ, σο\ δε χρη ττωΚους μελειν. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

ε'γώ φονεύσω, •τΓω\ο8αμνήσεις δε σύ• 
τριβών <^αρ ει τα κομψά και νοεΐν σοφός, 
χρη δ' άνΒρα τάσσειν ου μά\ιστ αν ό)φε\οΙ. 

ΑΘΗΝΑ 

κα\ μην καθ' ημάς τόι^δ' ^ΑΧεξανΒρον βΧε'ίΓω 
στειχοντα, φυΧάκων εκ τίνος ττεττυσμενον 
Βόξας άσημους ττοΧεμίων μεμβΧωκότων. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

630 πότερα συν άΧΧοις ή μονός ττορεύεται ; 

ΑΘΗΝΑ 

μόνος• ττρος εύνας δ', ώς εοικεν/'Κκτορος 
χωρεί, κατοτΓτας ση μάνων ηκειν στρατού. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

ούκουν ύττάρχείν τόνΒε κατθανόντα χρη ; 

2θ8 ΚΜΕδυ8 

Βομ'γΙγ ηιβ ίΐ) ηιν Ιοϋκ Ιΐιοιι \ν;ιι•(1ί•κΙ ιηβ, — 610 

'ΐνΐΐ Ιυ 115 Λ\•1ΐ(3ΓΚ Ιΐιίδ Ικ,τυ δΐκί-ρίπ^ί 1ϊβ8, 
\νΐΐϋΓ6 Ηε ΐδ δΐίΐΐϊυπΰά ίη Ιΐιε αΐίοη ΙιοδΙ. 

ΛΤΗΕΝΑ 

ΙΙει•« Ϊδ Ηε, ηΐ,ιζίι, ηοΐ 0|η;ιι•ΐ6ΐ•θ(1 λνϋΐι Ιΐΐ6 Ηοδΐ : 

ΙΚιΙοι• Ιο Ιη'πι .•ΐδΝί<ίη€(1 .•ι ι•ι•ΗΐίΐϋΓ-)ΐ1αθίί 

\\ ίΐΐιοιιΐ Ιιίδ Ιίηοδ, ϋ11 ιη<;γΙι1; «^ΐνυ ))1ηο6 Ιο ιΙη^'. 

ΗίΐΓ(1 1)ν, Ηΐ8 Λνΐιίΐβ δίεείΐδ Ιο Ιιίδ ΊΊπ'ίΐοϊηη γμγ 

Λγο ίοΐΙιεΓείΙ : ο1ε;ιι• Ιΐιεγ ^1ε;ιιη αΐ1ι\νΗΐ•1; Ιΐιε (1ίΐι•1\ 

Λδ ^Ιοίΐηΐδ Ιΐιβ λνΐιίΐε Λνϊιι<Γ οί' η ηνει•-δ\\;ιη. 

ΤΗΐ'δε 1ε;ΐ(1 νε Ιιεηοε λνΐιεη }•ο Ιΐίΐνε δίαϊη Ιΐιείι• Ιονά, 

ΡγοικΙ Ιι•οΐ)1ΐ}' £οΓ )ΌΐΐΓ Ιιαίΐδ : ΙΙιεΓε ϊδ ηο ΐ3ηά 620 

ΓΗαΙ; ΗοΜεΙΐ! δαοΗ α ΙεΗΐη οΓ οΗίΐηοΙ-δΙεε(ΐ8. 

ΟΟΥδδΕυβ 

Πϊοιηεθεδ, εϊΐΗοΓ δίΛ}^ ίΐιοιι ΤΙιπιοΐίΐ'δ Ιοίΐν, 
()ι• Ιεανε Ιο ηιε, αικί ϊΐιοιι Ιΐιε ΙιοΓδεδ 1ιεε(1. 

ϋΙΟΜΕΟΕδ 

Ι λνϊΐΐ 1)0 δΐίΐ^ει•. ΙΜηηΗΐϊε ίΐιου Ιΐιε δίεεάδ ; 
ΓοΓ νεί'δειΐ άΛ ΐΐιοπ ία ο'αίΐ, ηηίΐ Ιί^ί-η οί' λνίΐ. 
ΒεδΙ δει εαοΐι ιηίΐιι \νΗει•ε 1>εδΙ Ηϊδ Ιιείρ αναίΐδ. 

ΛΤΗΕΝΑ 

ί,ο, γοπίΙεΓ ΑΙεχΗΠ^εΐ' Ι (]ίδοει*η 

Οπην ηίίίΐι ιΐδ. Ριόιώ δοηιε ΛναΙοΙιηίΛη Ηαΐΐι 1ιε ΗεΛΓά 

Λ (ΙοιιΙ)ΙίΊιΙ ηπιιοιίΓ οΓ ίΗε ΗρρνοαοΗ οί ίοεδ. 

ηίΟΜΕΠΕδ 

Ογ οοιηείΐι 1ιε Λνϋΐι ο11ιει•δ, οι• αίοηο ? 630 

ΛΤΗΕΝΑ 

ΑΙοηε. Το ΗεεΙοΓ'δ οοαείι^ ιηεδεειηδ, 1ιε ίαΓΟδ, 
Το ίεΐΐ Ηο\ν δρϊεδ ιιροη Ιΐιε ίιοδί 1)ε 1ιει•ε. 

ΟΙΟΜΕΟΕδ 

Ου^Ηΐ Ηε ηυΐ ίΐιοη Ιο 1)ο Ιΐιε ίίΓδΙ; Ιο (Ιϊε ? 

209 

νοι.. Ι. ρ ΡΗ202 

ΑΘΗΝΑ 

ουκ ίίν Βυναίο του τΓβτΓρωμά-Όυ ττΧζον. 
τούτον δε ττρο'ζ σή<; ου θέμις γ^ειρο'; θανβΐν. 
άλλ' (07Γ€ρ ηκβί'ϊ μορσίμους φβρων σφα'γά'ί, 
τά'χνν • εγώ δε τώδε ξύμμα'χο'ϊ Κύ7Γ/3ί9 
^οκούσ άρω'^ο'ζ βν ττονοί^ τταραστατβΐν, 
σαθροΐ<; \ο<γοίσιν βγθρον αν8ρ άμα^ψομαι. 
640 καΐ ταύτ εγώ μίν βίττον ον δε γ^ρη τταθβΐν, 
ουκ οίΒβν οϋδ' ηκονσβν ε'γγυς• ων Χο'γου. 

ΠΑΡΙ2 
σε τον στρατη<γον καΐ κασί^νητον λέγω, 
' Εκτορ, καθβύΒβα ; ουκ ε'γείρεσ^αι σ' β-χ^ρήν ; 
β'χθρων τί-9 ημίν 'χρίμτττβται στρατβύματί, 
η κΧώ7Γ€<ϊ αζ/δρβς η κατάσκοττοί τινβς. 

ΑΘΗΝΑ 
θάρσ€ί' φυΧάσσβί σ ί/δε ττρβυμζνης Κ.υττρί'ί. 
μβΧβι δ' 6 σος• μοί, ττόΧβμος, ούδ' άμνημονώ 
τι.μίι•ς, βτταινώ δ' βυ παθοΰσα 7Γρο<ί σέθβν. 
καΐ νυν ε'ττ' βύτυ-χοΰντί Ύρωικω στρατω 
650 ηκω ττορβυουσ' άνΒρα σοί μ&'^αν φιΧον, 
τ?}ς• υμνοτΓοωΰ τταΐΒα @ρ'ηκίον θβάς 
^Ιούσης, ττατρο'ί δε '^τρυμόνο'ί κίκΧησκβταί. 

ΠΑΡΙ2 
αεί τΓοτ' €1) φρονούσα τυ'^'χ^άν€ί<; ττόλεί 
κάμοί, με^οστον δ' €ν βιω κβιμήΧιον 
κρινας σε φημν τ^δε ττροσθβσθαι ττοΧβΐ, 
ηκω δ' άκουσας ου τορώς, φήμη δε τις 
φύΧαξιν βμτΓβτττωκεν ώς κατάσκοττοί 
ήκουσ' ^Α-χ^αιων. χώ μβν ουκ ΙΒων Χέ>^/€1, 
6 δ' €ΐσι8ών μοΧόντας ουκ βχ^βι φράσαι, 
660 ών €Ϊν€Κ βύνάς ηΧυθον τΓρ6ς"Κκτορο<ϊ. 

2ΙΟ ι ΚΗΕδϋδ 

ΑΤΗΕΝΑ 

ΊΊιοα οηπδΐ ηοΐ; ονει-ρηβδ Ιΐΐ(ί (Ιοοιη οΓ ΓηΙβ. 

Ιΐ ιυηγ ιιοί 1)ΐ• Ιΐκιί; !)}' Ιΐιϊηο Ιιηικί Ιΐί• (Ιΐο. 

ίΐηδίί" Ιΐιοιι ηιτηίπδΐ Ιΐκ' ηιηη ίοΓ Λνΐιοηι Ιΐιοιι Ι)ΓΪη§'8ΐ 

Τΐιο δΙηυίίΙιΙεΓ-άοοηι. Το Ραπδ \νϊ11 Ι δεεηι 

Γ3'])ΐ•ϊδ Ιιΐδ ίποηοΐ, ρΓί'δεηΙ Ιο αΐά Ιιίδ ίοϊΐδ, 

Αικί λνϊΐΐι Γπίδο \\ΌΓ{1δ \νϊ11 ;ιηδ\ν6ΐ• Ιιίηι Ι Ιι,ιίο. 

ΤΗΐδ Ιιανε Ι Ιοίά γοα : ηοα^ΐιΐ Ιΐιε ι1οοηΐ(?(1 ηκιη 1νΐιο\νδ, 640 

ΝοΓ αυίίΐιΐ Ιι&ίΗ ίιεαι-θ^ ίοι• &11 1ιβ ίβ 8ο ηο&ι•. 

[Εχβαηί ου. αηά οιοΜ. 

ΕΐΐΙα• ΡΑΗΙ8. 

ΡΑΚΙδ 

ννΛΐ'-οΙιίεί αηοΐ ΙϊιόΙΗρι•, 1ιο, Ιο Ιΐΐ€6 Ι οαΐΐ, 
ΗεοΙοΓ ! ΌοδΙ; δίορρ ? Βεΐιονβδ Ιΐιεο ηοΐ Ιο \ναΙο1ι ? 
8οηιο ίοθ Ιο ϋδ ίδ ηϊί^Η υηΐο Ιΐιε ΗοδΙ — - 
ΜΗΠιικΙοΓδ 1\ϊ&γ, 01• ρεΓ&άνεηΙαΓβ δρΐεδ. 

ΑΤΗΕΝΑ 

ΡοΗΓ ηοΐ;. Ι, Ογρνίδ, Λν&ι•ά Ιΐιεε ο;ι•3οΐοιΐδ1}\ 

Ι 1;ι1<ε ΐ1ιοιι<^1ιΙ ίοΓ ίΐιγ λνανίίίΓε, πογ ίυΐ'ί^εί 

ΤΗϊηε Ιιοηοιη• άοηε ηιε, Ηπά ίΐιγ δεΓνΐοε Ιΐΐίΐηΐζ. 

Αηά ηοΛν^ %ν1ιειι ί;ι•ΐαηιρ1ιε11α ΐΗε ΗοδΙ ο£ Ύτογ, 

1.αΐ(Μη!ξ Ιο Ιΐιεε α ιηΐίίΐιΐγ ίπεηά Ι οοηιε, 650 

ΊΊιε ΊΊίΓαοΐηη δοίοη οί' Ιΐιε Μαβε, ΐΗε ^υ^εη 

Οί δοη§ : 1ιε Ι^εαΓδ Ιΐιε η&ηιε οί δΐΓ}'ηιοη'δ δοη. 

ΡΑΙΪΙδ 

Οι•ηοΐοηδ αι•1; ΐΐιου ιιηίο τηγ αϋγ δΐΐΐΐ, 
Αη(1 ιιηΐο ιηε^ Ι ΐΓΟλν Ι λνοη Γογ Ύΐ'ογ 
Ι^ϊίε'δ σοοάΐίεδί Ινε&δίπ'ε;, ^α(1§^η§ Ιΐιεε ηιοδί ίΆΐν. ^ 
ν;ι<τιιε Γυιηουι• Ι^Γουί^Ιι!; ηιε Ηϊΐΐιει• : δοηιε τεροΓΐ 
Αιηοη^^δΙ ΐΗε ^αανά Ιι&ά ηδεη ο£ Ατ^ΐνε δρϊεδ 
ϊΐνεη ηο\ν αΙ Ιιαπά. Οηε δαϋΐι ΐΐ; ΐΗαΙ; δ&Λν ηοπίξΐιΐ; : 
ϋηε δ»Λν ΐΗεηι εοηιε, γεΐ ηοίΗίησ ιηοι•ε οαη ΙεΙΙ. 
ννΐιει•είθΓ6 Ιο ΗεοΙοΓδ ι•6δΐΐη<5-ρ1αοε Ι οαιηε. 660 

711 ΡΗ202 

ΑΘΗΝΑ 

μη8€ν φοβηθ-Ρ/'ί • ούδβν €ν στρατω νέον 
"Κκτωρ δε φροΰΒος Ηρτικα κοιμήσων στρατόν. 

ΠΑΡΙ2 

σύ τοί μ€ ττβιθβις, σοΐ<; δε τηστβυων λογοί.9 
τάξιν φυΧάξων €ΐμ βΧβύθβρο^ φόβου. 

ΑΘΗΝΑ 

χωρεί• μβΧβιν <γαρ ττάντ €μο\ Βόκβι τα σα, 
ώστ' βύτυγουντα^ συμμά-^^ους €μού<ί οραν, 
ιγνώσεί οβ και σύ την έμην ττροθυμίαν. 

νμα<ί δ' αντο) τους ά^αν €ρρωμ€νους, 
Ααβρτίου τταΐ, θηκτα κοίμισαί ζοφη. 
670 κ€Ϊταί ^αρ ημΐν (ί^) ρη κιο^; στρατη\άτη<;, 
ϊτπΓΟί τ €-χονταί, ττοΧέμιοο δ' '^σθημβνοι 
γωροΰσ €ψ ύμά<ς• άΧΧ όσον τάχιστα χρη 
φβύ'γβιν ττρος όΧκούς ναυστάθμων, τι //-ελλετε 
σκητττοΰ ^7ηόντο<ί ττοΧ^μίων σωζβιν βυον ; Χ0Ρ02 εα εα /3«λε βαΚ€ /βάλε βά\β, 
θίν^ θένε• τί<; δδ' άνήρ ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

λευσσετε, τούτον αύΒώ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

/ίλώττες• οΐτινβς κατ ορφνην 
τόνΒβ κινοΰσι στρατόν, 
680 Βεϋρο δεΟρο ττάς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
τοιίσδ' βχω, τούσΚ βμαρψα. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τΐ9 Ο λο^θ9 ; τΓοθβν έ/βα9 ; ττοδαττος α ; 

212 ΚΗΕδϋδ 

ΑΊΗΚΝΑ 

Ρρλγ ηοΐΐιίη^ : ΐη ίΐιβ 1ιοί;1 ηο ρρι-ΐΐ Ϊ5. 
ΗίϊοΙοΓ Ιο ε[υίΐΓΐβι• ΊΊιπιοϊίΐ'δ Ιιοκί ί« ^υιιβ. 

ΡΛΙ118 

ΊΊιοα (ΙοδΙ ίΐδδυνε ιηε : Ιο, Ι ίι-υδί ίΐιγ «'ΟΓϋδ. 
Αη(1 ίι•οε οί" Ι^ηγ Ι ^ο Ιο ^απηΐ ηιγ ροδΙ. 

ΑΤΗΕΝΑ 

Οο : 1}6 ίΗου δϋΓβ Ιΐΐίΐί ίΐΐΐ ΙΗ^ οαι•(? ΐδ ηήηε, 
ΤΙιαΙ 5θ ΐΓΪυηιρΙΐΛπΙ; Ι ηι;ι^ δεε ηι^ ίηεπίΐδ. 
Υεα, Εη(1 Ιΐιου Ιοο δΗαΙΙ ρΓονε ηιν ζεαΐ ί'οι• Ιΐιοε 

[Ε.ήί ΡΑΚΙ8. 

Ηο γβ ! Ι 1)ϊ(] γοα, ον6ΐ•-6α§6Γ 1;\\'αϊη — 

ί;ιει•ΐ6δ' δοη 1 — Ιεί δίεερ ΐΗε -«ΊιεϋεοΙ δ\νοΓ(1δ ; 

ΡοΓ αΙ οαι• ίεεΐ άε&ά Ιϊεδ Ιΐιε Τ1ιι•αοϊαη οΐιϊΰί"; 070 

ΟιΐΓ ρΓΪζε 1ιΐ8 δίεείΐδ ανε. Βαί ίΐιε ίοε Ιΐίΐνε Ιιεαηΐ, 

Αικί οίοδε οη ^ου. Νολν ηιαδί γε Λνϋΐι ίΐΐΐ δροοιΐ 

Το νοη δΐιΐρ-οϊιαηηείδ Ηεε. \νΐιγ ϋη^ει• γε, 

\\Ίιεη 1)υΓδ1;δ ΐΗε δίοηη οί ίοεδ, ίο δανέ }Όαι• Ηνεβ ? 

Είΐία• οΐ)\&8Ευ8 ^Όιιο1νβ(ι Ι)ί/ ΟΗοκυδ, ΙηηιηΙίηοηχ/ι^. 

ΟΗΟκυδ 
Ηλ, δπιίΐε ! — 1ια, δΐηϊίε ! — Ιι.α, δΐΏΪίε Ι-^Ιυι, κηιϋε Ι 
8ΐ,αΙ) ίΐιοα ! — 5ΐ&\) Ιΐιοα ! — Λνΐιο ίδ Ιΐιίδ \\Ίί^;1ιΙ ? 

δΕΜΚΉοιιυδ 1 
ί,οοίί γο οη Ιιίηι— Ιΐιίδ ίεΙΙοΛν, Ι δα^ ! — 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 2 

Μ&Γ&υ(1εΓδ \ν]ιο ιιη(1ει• ηΐ^ΐιί'δ (1αι•1ν |)α11 
Αι•ε δίΛΓίΙΐη^ οιιι• ίΐιτΜ)^ ! — 
Ηϋ;1ιεΓ\νίΐι•(1, 1ιϋ1ιει•\νίΐη1, ;ι11 ! 680 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

Ι Ιιανε ίΐιεπι οαυ^Ιιί; ΐη ΐΗε §ι•£ΐδρ οΓ πη'ηε Ιΐίΐηιΐ ! 

δΕΜΙΓΗΟΚυδ 2 

(^Το οϋ.) \νΐια1; ϊδ Ιΐιγ ΙΐΌορ ?— Λνΐιεηοε Άϊί 11ιοα? — η 
ιηαη ο£ Λνΐιαΐ 1αη^ ? 

213 ΡΗ202 

ΟΔΤ22ΕΤ2* ιόί ου σβ 'χ^ρη ειόβναΐ' 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
θανβΐ 'γαρ σΐ]μ€ρον Βρασα'ί κακώς, 
ουκ ερβΐς ξύνθημ,α, Χό'γ'χνν ττρίΐ Βιά στέρνων μοΧβΐν; 

ΟΔΤ22ΐ!.Τ2 
η συ Βη '^ησον καΐ έκτας ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

άλλα τον κτενοΰντα σε 
ιστορώ. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
θάρσ€ΐ, ττελας• ϊθι. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τταΐβ, τταΐε, τταΐε ττας. 

ΟΔΤ22ΕΤ5 

ϊσ•χ€ ττάς τις. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ου μεν οΰν. 

ΟΔΤ22ΚΤ2 
α, φίΧιον άνΒρα μη θενης. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
κοΧ τί Βη το σήμα ; 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
Φοίβος. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

εμαθον' ί'σ^^ε ττάς Βόρυ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

οΐσθ^ οΊΤΟί βεβάσίν ανΒρες ; 

' Τΐιβ (1ϊα1ο§νιο Ιΐιαί ίο11ο\ν3 ϊκ ΛίίϊβΓεηΙΙγ οΐΐδίηΐίυΐοίΐ Ι)^ 
ναι-ίοηΒ οιΙϊΙοΓδ. ΙίίκΙΙιαηιΉ αηΛποτοιηοπΙ, ίΐίίορίβίΐ 1)γ Ραΐβ}-, 
18 Ιΐ6ΐ•6 £ο11ο\νβ(1, αΐ8θ Ιιϊδ ι•βο,ιΗη§ ο£ ιστορώ ίοι• ϊιττα• οί λ]8ί5. 

214 ΚΗΕδυδ 

οηΥ88Ευ8 
Νου^Ιιί Ιο ίΐιεβ ϊδ Ιΐιϊδ ! 

κκΜίοΗοηυδ 1 
ΓοΓ Ιΐιου δΐιπίί; ί1ΐ6 Γογ ενϊΐ ΛνΐΌυ•;Ιιί; Ιΐιΐδ ώιν ! 
Τοίΐ Ιΐιο ΛVΗ1;^11^^Ό1•^1, ογ6 Ιΐιβ δρεαΓ αηΐο ΐΐιίηε ΙιεανΙ 
Ιιανε ίοπικί Ιΐιο Λν;ΐ)• ! 

οογδδκυδ 
Ιία ! αικί ΙιαδΙ Ιΐιοα ιπαΓάΰΓεά ΙΙΙιβδυδ ? 

δΕΜΙΓΗΟηυδ 2 

Ν»}»^ Ιιΐδ Λνου1(1-1)ο ιπυΓάενεΓ, Ιΐιεβ, 
^υ^δ^^οη 1. 

οηγδδκυδ (Ιιβοΐϊοηΐηα ΐΚειη οβ^ Ιΐιβ αία^β). 
Ρεαι• ηοΐ, οοιηε ΙιϋΗει•. 
δΕΜίοΜοηυδ 1 
δΐηΐίο Ηϊηι ! δίπίνε Ιηιιι ! δΐηΐνε Ιιϊηι, }'ε ! 
οηγδδΕυδ 
Ηοΐιΐ, ε»οΗ ιηαη 1 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 2 

Να)^, Ιιοΐά Λνε λνίΠ ηοί; ! 

οοΥδδκυδ 
Ηϋ ! ΙεΙ ηοΐ; α ίηεηίΐ ί)ε δίαίη ! 

δΕΜΙΟΉΟΚυδ 1 

\\Ίΐ3ΐ ίΐιεη ίδ Ιΐιε λναΐοίηνονί! ? 

οοΥδδΕυδ 
Ρ1ιοεΙ)υ5. 
δΕΜίοΗοκυδ 2 
Κίοΐιΐ; : Ιιίδ ερεαι• ΙεΙ εαοΐι ι•εΓι•&ϊη. 

δΕΜΙΓΗΟΚϋδ 1 

ΚηοΛν'ί,Ι Ιΐιοιι \ν1ιϋ1ΐ(Μ• ΛνεηΙ Ιΐιε πιεη ? 215 ΡΗ202 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

τ^δε ττη κατβίΒομβν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

690 6/37Γ6 7Γα9 κατ ϊ'χνο<ί αυτών, ή βοην ζ'^ερτίον ; 

ΟΔΤ22ΕΥ2 

άλλα συμμά'χου'ζ ταράσσβιν Ββινον εν νυκτών 
ψόβω. 

Χ0Ρ02 

τίς άνΒρών ό βά<; ; στρ. 

τί<? 09 /Αβγά θράσο<ί €7Γ€υξ€ταί, 
γβρα, φυ/γων βμαν / 
Ίτόθεν νι>ν κυρήσω ; 
τίνί ττροσβίκάσω, 

6στί<ί δ<.' 6ρφνη<ϊ η\θ' άΒβίμάντω ττοΒΙ 
Βίά 7β τάξβων καϊ φυΧάκων έ'δρα? ; 
Θ6σσί3ίλθ9 ?) 
700 τταράλίαν Αοκρών νβμόμβνος ττοΧιν ; 
η νησιώτης σττοράΒα κέκτηται βίον ; 
τί<} ην ττόθβν ; 7Γθία<; ττάτρας ; 
ΤΓοΐον βτΓβύ'χ^εται τον νττατον θεών ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

αρ εστ υόυσσβως τονρ'γον η Τίνος τυοβ ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

€1 τοις ττάροιθε 'χ^ρη τεκμαίρεσθαι, Βοκεΐ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Βοκεΐς ^άρ ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
τι μην ου ; 

2ΐ6 ΚΗΕδυδ 

οηγδδΕίΐδ 
Ι ιπΗΓίίεά ίΐιεηι δοιηβλνΙιβΓβ ^οη(1ί>ι• ηϊ^ΐι. 

κΕΜίΰΗοκυδ 2 
Ργο88, ε&οΐι ΐΏΛΠ, υροιι ΐΐιεϊι• Ιι-αοΐί 1— οι• δΐιαίΐ λνε 

Γίΐΐδο Ιΐιο Ίαηηη οτγ ? 690 

οογδδΕυδ 
Νίΐ)^^ 'ίΛνβΓβ ρεΓΪΐουβ ίο δΟίίΓε ΛνίΐΗ ηί^Ηί-αΙίΐΓπΐδ α 
ΛναΓ-ίΐΙΙ)^. 

[οοΥδδΕυδ ίίψί αιναι/ ϊηίο ΐΗβ (Ιαν/^ηείχ. 

ΟΗΟκυδ 

Ηβ ΐδ §0116 ίι•οηι ιΐδ 1 — λυΙιο λνΗδ ί1ΐ6 ιτιαιι 
ννΐιο δΐΐϋΐΐ ναυπί ο£ Ιιΐδ &Λ\'6ΐεδδ ιώϊ^ΙιΙ; ? 
Οηί οί ηιΐηε Ιιηηάδ, Ιο, Ιιβ ναη — 
λνΐΐ6Γθ οη Ιιίηι ηοΛν δΙίΗΐΙ Ι 1ϊ<^•]ιί? 
υηίο \ν•1ιοπι δΙίΗΐΙ Ι Ιϊΐνεη Ιιίηι — Ιιίιπ^ Λνΐιο Λνΐΐΐι ίοοΐ; 
αιΐίΐΓπιϊά ΙΙίΓου^Ιι ίΐιε ηί<^^1ιΐ 
Ρ&δδβά ΐ'αηΐνδ, ραδδε<1 ηιηηγ ά δεηΐΐηεί-ροδΐ ? 

Α Τΐιοδδϋϋ&η ΐδ Ιιε ? 
ϋοΐΐι 1ιο (Ιλνεΐΐ ίη α ίολνη Ιΐιαΐ ίιΌΓη ί,οοπδ' οο&δΐ 

ί,οοίίεΐΐι ονοΓ ίΐιε δεα ? 700 

Οι•, ΗΙ1 ϊδΙίΐηοΙοΓ, Ηνβδ Ιιε ])γ ρϊι•Η0)' ? [Ι^ΟΗδΙ; ? 

λ\Ίιο ? — Λνΐιεηοε ? — \ν1ΐίΐΙ ίαΐίιειίΗπΛ-Ιιοηιε (ΙοίΗ Ιιε 
0( ΐΐιε Οοίΐδ -«Ίιοηι άοίΐι Ηβ οοηίεδδ ιηοδί; ΙιϊβΗ ? 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

\νΐιοδ6 (Ιεοά ΐδ Ιΐιΐδ ? — Οίΐ^δδβαδ' άίΐι•1ί: άβδΐ^η ? 

δΕΜΙΟΗΟΚυβ 2 

Υ6.α, ΐί" ίποηι Ηΐδ ρ&δΐ άοοάδ Λνβ ιηα^ άΐνΐηβ. 

δΕΜίΟΗοηυδ 1 
Ηά, ΐΗΐηΙίβδΙ; ίΐιοα δο ? 

δΕΜίοΉοκυδ 2 

Υβ», 1ιο\ν δΗουΙίΙ Ι ηοΐ ? 

217 ΡΗ202 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
θρασύς ^οΰν 69 ημά<;. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τίν άΧκην ; τίν αινείς ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

θ8υσση. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

μη /ίλωτΓος• αϊνβί φωτός αΙμύΧυν 8όρυ. 

Χ0Ρ02 
710 εβα καΐ ττάρο^ί άντ. 

κατά ΤΓτόΧίν, ΰτταφρον ομμ έχωζ^, 
ρακοΒύτω στόλ,α 
ττνκασθβίς, ξίφήρη<ϊ 

κρύφιος βν 7Γ€7Γλθ49. 

βίον δ' ετταίτών βίρττ' αγύρτης τις Χάτρις, 
λίταφαρό^χ^ρονν κάρα ΐΓουΧυτηνβς τ €^ων• 
ΤΓοΧλα δβ τ αν 

βασίλιδ' βστία,ν ^Ατρβώάν κακώς 
ββαζε Βήθβν έγθρος ων στρατηΧάταις. 
720 οΧοίτ οΧοιτο ττανδίκως, 

ττρίν €7γΙ <^αν Φρν^ών 7Γθ8ος ϊ•χνος βαΧβϊν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ειτ ουν Όουσσεως βι,τβ μη, φόρος μ βχεί' 
'Έκτωρ <^αρ ημίν τοις φύΧαξι μβμψεται.. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τι χάσκων ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

8υσοίζων — 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τί Βράσαι ; τι ταρββΐς ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

καθ' ημάς ττβρασαι, — 

2ΐ8 ΚΗΕ8υ8 

δΕΜίΓΐιοκυδ 1 
Α ι1απιι§ £θ6 υηΐο υδ^ Ι Ν\υΙ ' 

δΕΜίοΗοηυδ 2 
\νΐιθδβ οοιίΓίΐο ε^ Λνΐιαΐ; Γπαη, οίοδί Ιΐιοη ρναΐδο ? 
δΕΜίοΐίοκυδ 1 

0(1^88003 Ιΐιο οΐιϊεί". 
δΕΜίοΗοκυδ 2 
Ρι•ίΐΐ56 ηοΐ Ιΐΐ6 ρΐΌ\ν6δδ Ιΐιοα οί' ά Ιίηανίδΐι ίΐιϊοί" ! 

οΉοκυδ 
Ηε Οίΐηιβ ίη Ιΐιβ ο1α}'δ ονεΐ'ρίΐδΐ (^ΑηΙ.) 710 

ΙΙηΙο ΤΐΌγ : — £ΐΌηι Ηίδ ε)'εδ ι•Ιιευιη ροιινεά : 
Κα^^δ Γοηπίΐ Ιιΐδ 1)θ(1γ Λνει•ε εαδΙ; : 

'ΝεαΙΙι Ιιΐδ εΐοηΐν \να8 λ 1ιϊ(1(1εη δ\νοι•(1 : 
Ι^ίΐ^ε ;ι ν;ΐίί;ιΙ)οηά ν.ιΗιΊ 1ιε ρι•ϋΛν1ε(1, 1)(:'2ί,£;ίιΐί;' οηιιηϋδ 
ίΊ-οηι Ιΐιε ίεαδ^ΓιιΙ Ιίο.ίΓοΙ, 
ννϊΐΐι Ηεαά ονει•ο•ηηιε(1 λνίΐΐι Γουΐηοί,δ, αηιΐ Ιι.ιΐι• 

ΛΊΙ β1ϋι-(1οίι1εο1. 
Αδ Ιΐιου^ΐι ΐΗε \ν•;ιι•-ο1ιϊείδ' ίΌε 1ιε Λνενβ, 

ΤΙιο Ηουδβ 1ΐ6 ι•ενί1ε(1 — 
Τΐιο ΙιοιίδΟ οί Ιΐιε Αΐνεκΐ 1ίίη<ι^δ : — Ο ηιεεΙ;, 
Ο ]ΐΐδΙ νΙιοιιΙγΙ ϋ 1)ε ίΐιαΐ 1ιε ρεπκΐι, ει•ε 720 

Η ε ΐΓαιη])1ε Ρ1ιι•^<|;ί;ι 1)εηείΐΐ1ι Ιήδ ίεεί. 
δΕΜίαΗοκυδ 1 
\νΐιε11ιει• Οά^δδειίδ ον ,ιηοΐΐιει* εαηιε, 
Ι ί"ε;ιι• ηιε : ιΐδ Ιΐιε ^αανοΐδ δΐιπίΐ ΗεοΙοι- 1)1αιηε, — 

δΕΜίαΗοκυδ 2 
ΗοΛν 1)1αιηβ αβ ? 

δΕΜΙΟΗΟΗυδ 1 

δΐΐίΐΐΐ δρε.'ΐΐί Ιιΐδ δΐΐδρϊοϊοη οαΐ, — • 

δΕΜίειιοκυδ 2 
Οί Λνΐυιΐ (1εε(1 ? ννΐΐίΐΐ ΐδ Ιΐιγ ίεαι•Γυ1 ^οϋΐοΐ ? 

δΕΜκ,πυιιυδ 1 
ΤΙιλΙ ενεη Ι)^ αβ ραδδεά ίη — 

219 ΡΗ202 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τίν άντρων ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ο'ί τήσΒε νυκτός ηΚθον βίς Φρνγών στρατόν. 

ΗΝ10Χ02 

Ιώ, δαίμονος τύχτ) βαρβία. φβΰ φευ. 

Χ0Ρ02 

730 σΐ'/α 7Γα?, ΰψίζ^ • ϊσως <^αρ €69 βοΧον τις έρχεται. 

ΗΝΙ0Χ02 

ιω ιω, 

συμφορά βαρεία ^ρ-ρκών, 

Χ0Ρ02 
συμμάχων τις ο στβνων. ΗΝΙ0Χ02 > / 

ιω. Βύστηνος εγώ συ τ', αναζ %ρΎ]κων, 
ω στνγνοτάτην Ύροίαν €σώών • 
οΐόρ σε βίου τελθ9 είλεΐ'. 

Χ0Ρ02 
τίς εΖ ΤΓΟτ' ανδρών συμμά'χων ; κατ βύφρυνην 
άμβΧώτΓζς αύ'γαί, κοϋ σε >γί<γνώσκω τορώς. 

ΗΝΙ0Χ02 

ΤΓοΰ Τίν ανάκτων Τρωικών βύρω ; 
ΤΓού Βήθ^"ΈιΚτωρ 
740 '^'οΐ' νττασττίδίον κοΐτον ίαυβι ; 
τίνι σημήνω διάττων στρατιάς ; 
οία ττεττόνθαμβν, οΐά τις ημάς 
Βράσας άφανη φρούδος, φανερον 
^ρτ)ξΙν πένθος τοΧυττεύσας. 

220 Η11Ε8υ8 

5ΕΜΙΓΙΙ(>ΙίΠ8 2 • 

\\ Ιι;ιΙ ηΐΰπ ? — είΐ)^ Λνΐιο ! 

δΚΜίοΗοηυδ Ι 
ΤΙιε}^ Ιΐιηΐ Ιΐιΐβ πϊ§1ι1; Ιο ΐΗο ΡΙΐΓ^^^ΐαη ΆΐΎΆγ Λνοη 
Ιΐη•υιΐϋ;1ι. 

ηίΛΗίοΓκκιι {Ι^νΙιΊηά Ιΐιβ χνοΗ-χ) 
Ο Ια'αΐΊΐ ί/ιαηιΐ' υ//αΙο ! ΙΥοβα ιηβ ! ΐν'οβιι ιηβ ! 

ηιοιιυδ 
Η;ι ! Νο\ν 1ηΐ8Η γα ;ι11 ! ΟιόιιοΗ 1ο\ν ! ΡογοΙκιποη 

0116 οοηιείΐι Ιο Ιΐιβ 8η&Γ6. 730 

ΓΗΛΚΙΟΤΚΕΗ {1}βΙΐΊηά 8€6η68) 

ο Ι/ΐι' 8010 ηιΊχοΙιαιιοε Ιο ΤΙιταοβ ! 

οιιοκυδ 
'Τίδ δοηιε Ά\\γ ϋιαί Λναϊΐεΐΐι 11ι6Γ6. 

ΕηΙΐΊ• ΟΗΛΚίοΤΕΕΚ^ ιυουηάβά. 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΚ 

λΥοε'δ ηΐ6 ! Ο Κίιΐίτ υί ΤΙΐΓίΐοΐαηδ, \νο6 Γοι• Ιΐιεο ' 
Ο 1)ί11εΐ' δΐίτΐιΐ οί' Τγο^ ίο Ιΐΐ6ί; Ιΐιΐδ ά-Λγ ! 
ννΐιαΐ εηά οί' Μία Ιιαίΐι δίκιίοΐιοιΐ ίΐιεε Ιιειιοε ΆΥ,Άγ ! 

ΟΗΟΙίυδ 

\\Ίΐ() ;ΐΓί ίΐιοιι ? — \ν1ΐΗί &11)Γ ? — πιίιΐ6 β^οδ ί1ΐ6 ηΐ^ΐιΐ; 
Μ»1ί63 (Ιΐιη : ίΐιοο οαηηοί Ι (Ιϊδοεηι 3.ι•ί_ί>•1ιί. 

ΟΗΛΚΙΟΤΕΕΠ 

\νΐΐ€ΐ•ε δΐιαίΐ Ι 1ίί]^1ιί οη η. ΤΐΌ];ιη οΐιΐεί ? 

Ο \ν1ΐ€Γ6 δΙίΗΐΙ ΗεοίοΓ 1^6 ίουικί οί' ηι^ ι^υβδί; 

81αηιΙ)εηη<ζ ^εΐ ϊη δΙιίεΙά-ίεηοεΛ ι•εδΙ? 740 

ϋπίο \ν1ιοιη ο£}ΌΐΐΓ οΗΐείδ δΐιαίΐ Ι ίεΐΐ οπγ «ίνΐείΡ 
ΛΙι οιιι• οαΐίΐηιΐίίεδ ! — αΐι ίΌι- ίΐιε (Ιεεύδ ϊη ίΐιε ηίίίΐιΐ 
ΙΙηίο ΤΙΐΓίΐοΪΗ Λντου^ίιί ο£ ίΐιε ίείοη λυΙιο ν&ηϊδίιεά ίΊυιη 

δΐί^Ηί, 
\νΗο Ιιηΐΐι Ινίιίί αρ α δΐ^είη ο£ ηιίδει-γ ιηοηϊίεδί ! 

221 ΡΗ205 

Χ0Ρ02 

κακόν κυρζΐν η ΗρΎ)κίω στρατβύμαη 
€οοκ€ν, οία τούδε '^ι,'^νώσκω κΧύων. 

ΗΝΙ0Χ02 
€ρρ€ί στρατιά, ττβτττωκβν άναξ 

^ -? -? <? 
α α α α, 

750 οϊα μ" οΒυνη τβίρβί φονιου 

τραύματο'ζ βϊσω. ττως• άν όΧοίμην ; 

'χρήν ηάρ μ άκΧεώ^ί Ύήσόν τ€ θανβΐν, 

Ύροία κβλ,σαντ ζττι,κουρον ; 

Χ0Ρ02 

τάδ' ουκ €ν αΐνι^μοΐσι σημαίνει, κακά• 
σαφώ<ί '•^αρ αύ8α συμμάγ^ους 6\ω\ότας. 

ΗΝΙΟΧ02 
κακώ<ί πειτρακται κάττΐ τοΪ9 κακοΐσι ττρος 
αίσγτστα• καίτοι δί.9 τόσον κακόν τόδβ• 
θανβΐν <γαρ βύκΧβως μεν, εΐ θανβΐν 'χ^ρβών, 
ΧνΊτρον μεν οΐμαι τω θανοντί' ττώς ^γαρ ου ; 

760 7Όί9 ζωσί δ' 6^κο<; καΐ Βόμων βύΒοξία, 

ημεΐ<ζ δ άβουΧως κάκΧβώς οΧώΧαμεν, 
έ'ττεί Ύαρ 7)μα<; ηΰνασ Εκτορεια χειρ, 
ξύνθημα Χέξας, ηΰΒομβν ττεΒοστιβεΐς, 
κόττω 8αμβντ€<;, οΰδ' έφρονρεϊτο στρατ6<ϊ 
φυΧακαΙσί νυκτεροισιν, ούδ' εν τάξεσιν 
εκείτο τεύχη, ττΧηκτρά τ ουκ εττΐ ζυ^οΐς 
Ίτητων καθηρμοσθ , ώς αναζ εττεύθετο 
κρατούνται νμά^ κάφεΒρεύοντα<; νέων 
πρνμναισί• φανΧως δ' ηΰΒομεν ττεΊττωκότες. 

770 κά<γω μεΧούση καρΒία Χηξα<ί ΰττνου 

ττώΧοισυ χορτον, ττροσΒοκών εωθινην 
ζεύζείν €9 άΧκην, άφθόνω μετρώ χερί. 

222 ΚΗΕ8υδ 

Γποηυ8 
8οιη(• ί11, ηΐΡδίί€Γη5, ίο ΊΊιηκΪΗ'δ οοηιραηγ 
Βι;(';ι1ΐ8 — ΐί'ΐΐιίδ ηνιη'δ Λνοι•(1δ ιπΰΗΠ ;ιυ]^1ιϊ ίοι• ηΐ6. 

ΟΗΑΗΙΟΤΕΕΗ 

Ι^ικίοιιρ ίδ ϋΐη• ΙιοδΙ;, ΙηϊοΙ 1ο\ν ίδ οατ 1νϊη<τ 

15ν .1 οίοίκΐΐγ δίπΐ)^ 1)}' .α δΙίΌΐνβ οί" ^πϋε ] 

ΛΙ.ΐδ αηιΐ ;ι1;>δ ! Λνοβ λνοΓϊΙι Ιΐιο Λνΐιϊΐο ! 

ΛΙι, ΙιοΛν ;ηη Ι ίπΐγ ιναο1ίΐ;(1 1)γ ΐΐιο δΐίηη^ [(ϋβ ! 7Γ)0 

ΟΠηγ ^ίοΓγ Λνοιπκΐ ! \νοη1(1 Οοιΐ Ι η)ί_<)ί1ι1; δΐΓ,•νί<>1ιΙ\ν;ιγ 
\ναδ ΐΐ 111661; Ιΐι;ι1 δο δοοη ίΐδ 1ιο ο;ιπιο, νοιίΓ Τι•ο^''δ Ά\1γ, 
ΚΗοδίΐδ ίίικί Ι δΐιοιιΐά ρει-ϊδίι 1)γ εηά δο νΐΐο ? 

ΟΗοκυδ 
ί,ο, ηοΐ ίη η(1(1ΐ68 οίοΐΐι Ιιε ρπΗϊδΗ Ιΐιίδ : 
Νην, ρΐηΐιιΐγ οί" ηΙΗκδ άβδίΓογοά Ιιε ΙοΠδ. 

ΓΗΛΙΙΙΟΤΕΕΙΙ 

111 Ικιΐΐι 1)6611 λνΐΌα^ΙιΙ αδ — δΐηιηιε, Ιο οΐΌλ\'η ΙΗλΙ 

"ϋΐ," 
ΊΊιε Γοιιίεδί; δΙίΛΐΏε ! Υε», άοιιΐ^ΐε ϊ11 ϊδ Ιΐιίδ! 
Το άίε λνϊΐΐι ί'ίηηε, ί£ οηε ηιιΐδΐ άΐβ, Ι Ιι-ολν, 
Ιδ ΙιίΙΙεπιεδδ ίο Ιιΐηι ΛνΙιυ (Ιϊεδ — ΙιΟΛν ηοΐ ? 
ΥεΙ ί'&ιηε αη(1 ΙιοηοιίΓ αΐΌΛνη Ηΐδ 1ίνίη§ 1<ϊη. 760 

ΒηΙ, ;ΐδ Η ίοοΐ ^1^6δ, ί&ηιείεδδ λνε Ηπνε (ϋε^. 
Γ"υι•, δοοη αδ ΗεεΙοΓ ροΐπίεά ιΐδ οαΐ" ί]α3ΐ•1ει•δ, 
Αηά Ιο1(1 ΐΗε Μ'αίοΙίλνοΓά, οοπείιεά οη επνίΗ Λνε δίερί, 
ΟαίΛνοΓπ Λνί1:Ιι Ιοϋ : οιΐΓ Ιιοδί; ηο ΛνΗΪοΙιηιεη δεΙ 
ΡοΓ ηίοΐιίΐοη^ δ^ιΐΛΓά, ηοι• πιηΐν 1)γ ι•&η1ί Λνει•ε 1;ηΛ 
ΟιΐΓ ίίπηδ^ ιιοΓ ίΐΌηι Ιΐιε ΙιοΓδεδ' γοΐνεδ Λνετε 1ιιιη<ι^ 
Τΐιε ε&Γ-ΛνΙιίρδ, δίηεε ουΓ Ιίίη^ Ιΐίΐά Λνοηΐ ί]ΐΆί γα 
\νεΐ'ε εαηιρο(1 Ιηιιηιρίιηηΐ ηΪ£>;1ι Ιΐιε ^ίΐΐΐεγ-δίεπίδ : 
8ο, οαΐ'είεδδ αΐΐ, \νε Ηιιη»^ υδ άο\νιι ίπιά δίερΐ 
ΝοΛν Ι \νίΐ1ι 1ιεε(1ί"α1 ΐΊε;π•1; Γγοπι δ1πηιΙ)εΓ ΐΌδε, 770 

Αηά ίΐεαίί; Ιΐιε δίεεάδ ΙΙιεΪΓ οοπι \νϊΐ1ι δϋηΐΐεδδ Ιιαηά, 
ί,οοίίΐη^ Ιο }'θ1ίε ΐΐιεηι Λνϊΐΐι ΐΗε (1α\νη ίοι• ίΐ^ΐιΐ. 

223 ΡΗ202 

λβύσσω δέ φώτε ττβρίττοΧουνθ' ημών στρατον 
ΤΓνκνή<ί 8ί όρφρη'ς • ώ? δ' εκίνηθην ί'γώ, 
€ΐΓτηζάτΊ}ν τβ κανβγωρβίτην ττάΧιν 
ηττυσα 8' αντοίς μη ττεΧάζβσθαί στρατω, 
κΧώττα^ Βοκί'ισας σνμμα-γων ττΧάθαν τινά^. 
οι Ο ουο^ν ου μην ουο εγω τα ττΑβιονα, 
ηυΒον δ' άττβΧθων ανθα εΙς κοιτην ττάΧιν. 

780 και μου καθ' νττνον 8ο ζα Τίς τταρίσταταί' 

ίΤΓ7Γον<ί >γαρ α9 βθρβψα κάΒίφρηΧάτονν 
'Ρί/σω τταρβστώ'ί, βΙΒον, ώ? οναρ Βοκών, 
Χύκους βτΓβμβ^βωτα^ βΒραίαν ράγ^ιν 
θεινοντβ 8' ούρα 7Γ0)Χικη'ί ρινού τρί'χ^α, 
ηΧαυνον, αϊ δ' €ρρ€^κον βξ αρτηριών 
θυμον ιτνίουσαι κάνβ-χαίτίζον φόβην. 
εγώ δ' αμυνών θήρας εξ^εγειρο/χαί 
ττώΧοίσιν 'έννυχος ^αρ βζώρμα φόβος. 
κΧύω δ' ΐττάρας κράτα μνχθι,σμον νεκρών. 

790 θβρμος δε κρουνός Ββσττότου τταρα σφα'^αΐς 

βίΐΧΧβι μβ Βυσθνητοΰντος αίματος νβου, 
ορθός δ' άνάσσω χ^ίρΐ συν κεντ) 8ορός. 
και μ 'ε'^χος αύ'γάζοντα καΐ θηρώμενον 
Ίταιεί τταραστας νεΐραν εις ττΧευράν ξίφει 
άνηρ ακμάζων φασιανού <γαρ ησθόμην 
ττΧη'γής, βαθεΐαν άΧοκα τραύματος Χαβών. 
ττίτΓτω δε ττρηνής' οι δ' οχι^μα ττωΧικον 
Χαβόντες ιτητων Ιεσαν φν>γη ττοδα. 
α α. 
οΒυνη με τειρει, κούκετ' ορθοΰμαι τάΧας. 

800 και συμφοραν μεν ο18^ όρων, τροττω δ' οτω 

τεθνάσιν οι θανόντες ουκ ε-χω φράσαί, 
ούδ' ε^ όίΓοίας γειρός. είκάσαι δε μοι 
Ίτάρεστι Χυττρα ττρος φυΧων ττεττονθεναι. 

224 ΚΗΕδϋδ 

Τΐιεη 5ίρϊο(1 Ι ΙλνΛΪη Ιΐι.νί; ρΐΌλνΙεά αι-οιιηά ουι• ΗοδΙ 
ΊΊιΐΌΐι^Η Ιΐιε ΐΗϊοΙί §1οοηι ; ϋυΐ, 8οοη α8 Ι 1)&δΙίι•Γ€θ 

111 ΰ, 

ΤΙιε}^ οοΛνενεά ΙοΛν, Άπά δίΓαί/ξΙιΙ άι•ο\ν 1)Ηθ1ν β§ΛΪη. 

Ι οπΰά Ιο Ιΐιειη Ιο οοιηε ηοΐ ηοαν ουν ΙιοδΙ, — 

Ι)θί•ηιίιΐ£]^ δοηιο ϋιϊεν^'δ Γγοπι οπγ ;ι1Ηοδ (Ιτβλν ηί§Η : — 

ΝοϋίξΗΐ; δ.ιίίΐ Ιΐιεν ; ηοϋΙιΟΓ Λίΐϋοίΐ Ι ίΙιοΓοΙο, 

ΒϋΙ; ίο ηΐ}' οοιιοΐι λνεηΐ; 1)Ηθ1ί ηγκΙ δίορΐ ίΐ§ίΐϊη. 

Αηά ίη χη^^ δίεορ ίΐ νίδϊοη ηίσΙιίπιαΓοά ιηβ : — 780 

Τ1ΐ6 δίεεάδ Ι Ιεικίεά, ηικΙ ηί; Κΐιεδίΐδ' δίάε 

Ππινε ίη Ιΐιβ ο;η•, Ι δ3\ν' &δ ίη η Γΐτεπηι 

χΜοπηΙεά οί λνοΐνεδ 11\Άί Γοοίε αροη ΐΗείΓ 1)αε1νδ ; 

Λικί λνίΐΐι ΐΙιείΓ Ιηίΐδ Ιΐιεδε 1;ΐδ1ιε(1 ΐΗε ΗοΓδεδ' ί1;ιη]<8, 

8Γοιη•ΐίίη^ ΐΗεηι οη. Τΐιεγ δΐιοΓίεθ, πηά οαΙΙιΐ'εαίΗεά 

Κησο ίΐΌηι ΙΙιεΪΓ ηοδίηΐδ, Ιϋδδίηί^ Ιιί^ΐι ΐΗείχ• ιπαπεδ. 

Ι, ενεη ίη αοΐ Ιο δανέ ίΓΟίη ΐΐιοδε ίΐει•οε Ιΐιίη^δ 

Τΐιε δίεεάδ, \νο1νε : ίΐιε ηί^1ι1;-Ιιοη•οι• δΐηοίε ηιε 

α\νΗΐνε. 
Τΐιεη (Ιε.αΙΙι-ιτιοΗΐΐδ, &δ Ι ταίδεά ηΐ)^ Ιιεαίΐ, Ι ΗεαΓά ; 
Αικί ηελν-δΐιεά ΐ3ΐοο(1 ΙιοΙ;-λ\ εΐΐίιΐίί ρ1ίΐδ1ιε(1 οη ηιε 790 

Αδ 1)ν ηχγ πιυι•(1ει•ε(1 1οι•(1'δ άε&ίΙι-ΙΙίΓοεδ Ι 1η}γ. 
υρη§1ι{; Ι ΙοίίρΙ, ΛνίΐΗ ηενεΓ 3. δρε»ν ίη Ιΐίΐηοΐ. 
Βυΐ, &δ Ι ρεεΓε(1 αηά §ΐΌρε(1 ίο ίΐη(1 ηιγ Ιπηοε, 
ΓΐΌπι Ιι.ΊΓά 1}^ Οίΐηιε α δλνοιχΙ-ΙΙΐΓϋδί 'ηεΛίΗ ηΐ}' ηΐΐδ 
Ρι-οηα δοπιε δίΓοη^ πίΛη — δίΓοη^, ίΌι• Ι Μΐ Ιΐιε 1)1&<1ε 
8ΐ;Γί1ί.ε Ιιοιηε, ίεΐί ΐΗ&Ι άεερ ίυΓΓΟ-νν ο£ Ιΐιε §3δ1ι. 
ΡΗοε-(3ο\νη Ι ίεΐΐ : Ιΐιε οΙιηποΙ; αιιά Ιΐιε δίεεάδ 
ΤΗε ΓθΙ)1)ει•δ ίοο1<, αηά ί1ε^1 ίηΐο ΐΗε ηίσΐιΐ. 
Α1ι ηιε ! Α1ι ηιε ! 

Ρίΐίη ΓίίεΙνεΐΗ ηιε — Ο λνΓεΙοΙι ! Ι ο&ηηοΐ δΐίΐηίΐ. 
\νΐιηΙ ί11 Βείεΐΐ Ι 1ίηο\ν — Ι δ&Λν ίΙ;. ΗοΛν 800 

Τΐιε δίαίη ηιεη ρεηδίιεά, ΐΗίδ Ι οίΐηηοΐ Ιεΐΐ, 
ΝοΓ \)γ ΛνΗ»1 Ηαηά ; 1)ηΙ ΐΗίδ άο Ι ^1^νίηε — 
Ροπ11)' ΙίΛνε ΐΗε}' 1)εεη άε&ΐί; \νίί;1ι \)γ αΐΐίεδ. 

225 
νοι.. Ι. 9 ΡΗ202 

Χ0Ρ02 
ηνίογβ ^)ρτ]Κ0<ί του κακω<; 7Γ€'πρα'^/ΟΎ0<;, 
μηΒβν Βνσοιζ' ου ττο\ζμίου<; Βράσαί τάδβ. 
"Κκτωρ δε καυτός συμφορά'ί ττβττυσμβίΌς 
"χωρύ" συνάΧ'^εΙ δ^ ώ? βοικβ, σοΖς• κακοΐς. 

Εκτηρ 
ττώς οι μβ^ιστα ττηματ βξβιρ'^/ασμβνοι 
μοΧοντα υμάς ττοΧεμιων κατασκοττοι 
810 Χηθουσιν αίσγ^ρως, και κατβσφά'^η στρατός, 
κούτ βίσωντας στρατόττεΚ ελαττώσατε 
οΰτ βξιοντας ; τωνδε τις Βώσει 8ίκ7]ν 
ττΧην σου ; σε <γαρ Βη φύΧακά φημ είναι στρατού 
φροΰΒοί 8' άττΧηκτοι, τγι Φρυ'γών κακαν8ρία 
ΤΓολλ' ε^<γε\ωντες τω στρατηΧάττ] τ' εμοί. 
ευ νυν τοΒ' ΐστε, Ζευς ομώμοσται ττατηρ, 
ητοί μάραινα γ' ή καρανιστης μόρος 
μενεί σε Βρώντα τοίά8\ η τον' Κκτορα 
το μηΒεν είναι καΐ κακόν νομίζετε. 

Χ ΟΡΟ 2 
820 ΐΜ Ιώ, 

μεη αρ εμοι με^ , ω ττοΧίο^χ^ον κράτος, άντ. 

κακόν εμοΧεν, οτε σοι 

α,ΎγεΧος ηΧθον, 

αμφΐ ναύς ττυρ^ αϊθειν Αρ^γειων στρατόν 

εττεί αΎρυττνον ομμ' εν εύφρόνρ 
ουτ εκοιμισ ουτ ερριξ , 
ου τας ^ιμοεντιάΒας ττη^άς" μ)] μοι 
κότον, ώ άνα, θ?ις• αναίτιος ιγάρ 
έ'γωγε ττάντων. 

220 ΚΗΕ8υ8 

οιιοκυδ 

Ο ίΊι.τηοΙοοΓ οί ΤΙιπιοΐα'χ Ιοπΐ ί1Ι-8ΐηιτο(1, 

ΝονοΓ 5ι18ρ^(•1; οί" Ιΐιϊδ (166(1 ΙΙη'ικ• .•ι1ϋθ8. 

Ι,ο, Η«.•(•{:()ΐ•'8 5611", ΛνΙιο ΙιαΙΙι 1ι<_•;ιγ(1 οί" υοιιγ ΐΜίΝοΙίαποβ, 

υοηιεδ : ΐη Ιΐιΐηε ϋΐδ Ιΐ6 5οηΌ\ν6ί1ι, αε 1)θ5οοιη5. 

ΕηΙοΓ πκοτοΐί. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ηολν ρακίοιΐ ΐΐιε ηιεη ΛνΙιο «τοα^τΐιΐ Ιΐιΐ.ς (ΙϊγοβΙ; δοίΐΐΗβ — 

8ρΪ6δ ί'ΐΌΐη Ιΐΐ6 ίο6ηιοη^ρίΐ886(1 ιιιιιπ;ιγ1<6(1 οί^ου, 

ΡοΓ νοιίΓ δΐιαπιε, ίΐηά ί'οΓ 8ΐΗυο;Ηΐ6ΐ• οί ΐΗε Ιιοδΐ, 810 

ΧοΓ γο Λνϋΐΐδίοοίΐ ΐΙκΊΐι οιΙ;εηη<τ Ιΐιε οηηιρ, 

ΝοΓ ^οίησ ίΌι•1;Η ? 8Ιια11 αη^ δηΐΗΓΐ; ίοι• Ιΐιϊδ 

Ηπνε Ιΐΐ66 ?— ίοι• Ιΐιοϋ ΜαδΙ Λνακίοι- οί Ιΐιο Ηοδί;. 

ΤΙιεν ίΐΓ6 ,ί?οη6, υηκηιΐΙΙβη ! — ρ^οηο, ΛνίΐΗ ηιηην ά δοοίί" 

Λί ΡΙίΓν^ίίΐη 0θΛνΛΐ•(]Ϊ06 ?ιη(1 ιπε, νουτ οΐιϊεί! 

ΝοΛν Ιίΐιολν ΐΗϊδ Λ\'6ΐ1 — Ι)}^ ί';ι11)6ΐ• Ζ(;υ5 Ίϊδ δΛνοιΤΊ — 

δανοΐγ ίΐιο 5θουι•<ξ6, οι• (Ιοοιη οΓ ΙιβΒίΙδπΐΗη'δ &χο 

Α\ν;ιϊ1:8 ίΐιοβ ίοι• ΐΗϊδ ΛνοΛ : είδε Γεο)<οη Ιΐιοα 

ΗεοΙοΓ α Ιΐιίη^ οί ηου^ΙιΙ;^ ά. επινεη λντείοΐι. 

ΟΗΟκυδ 

{ΑηΙ. Ιο Λ'/Λ 45 1-1.66) 
λΥοε ίοΓ ιηβ ! Ιεη-ίΐιΐε ενΐΐ, ίΐΐι ίειτίΐίΐε, ϋί^Ηΐεί! οη ηιε 820 
\\Ίιεη ΛνΐΐΗ ηΐ)'ϋ(1ϊησ5 Ι οπηιε, Ο ΐΗοϋ \ν•;ΐΓ(1εν οίΤΐΌν, 

υηΐο Ιΐιεε, — 
Ί'ΐ(1ΐη<τδ οί 1)6ίΐοοη-βι•εδ 111; ΙΙπΌυ^Ιι ΐΗε Λν^ίνε &ι•ι•;ΐ}' 
1)γ Ιΐιε δ€&. 

ΥεΙ Ιιηνε Ι δυίΤεΓείΙ Ιΐιο ιιΐ<ί^1ι1; ηοΐ; Ιο (Ιιορ ίι-οιη Ικτ 

δΙιιηιΙϊεΐΌϋδ Λνίηΐί 
δίεερ οη Γηΐηε εγείίίΐδ — Ι δΛνε;ιι• ΐΐ 1)ν ΙιοΙϊοί,Ι 8ίηιοϊδ' 

δρηιι<τ ! 
ί.εΙ ηοΐ ίΐιίηε βη^^βΓ Η^αΐηδΐ ηιε 1>ο ΙιοΙ, \νΙιο βηι 

^ηϊΐΐΐεδδ, Ο Κΐη§ ! 

227 

9 2 830 ην δβ γ^ρονο) τταράκαιρον βρ'γον η \υ^ον 
ΤΓνθτ], κατά με γας 
ζωντα ττόρβυσον ου τταραιτοΰμαι. 

ΗΝΙΟΧ02 

τι τοΐσΒ' άτΓβίλ,εΐς, βάρβαρος τε βαρβάρου 
'γνώμην ΰφαιρβΐ την Ιμην, ττΧβκων Χόλους ; 
συ ταυτ βορασας• ουοεν αν οεξαυμβσα 
ούθ' οί 7Γαθόντ€<; ούτ αν οι τβτρωμβνοι 
άΧλον μακρού ^β δει σε καΐ σοφού Χό'^ου, 
οτω μβ ΤΓβίσβίς μη φίΧους κατακτανύν, 
ΙτΓΤτων €ρασθβί<ζ, ών €κατι συμμά-χ^ους 

840 τους σου<; φονβυβις, ττοΧλ' βττίσκητττων μοΧξϊν. 
ηΧθον, τεθνάσίν εύττρβττβστερον Τίάρις 
ζβνιαν κατήσγυν ή συ συμμάχ^ου<; κτανών. 
μη ηάρ τι Χεζ'ρ^ Μς τι<; ΆρΎβίων μοΧων 
δίωλεσ' ημα<ζ' τι,•=; αν ύττβρβαΧων Χορούς 
Ύρώων εφ' ήμά<ί ηΧθεν, ώστε καϊ Χαθεΐν ; 
συ ττρόσθβν ημών ησο καΐ Φρν^ών στρατό'ζ. 
τις ουν τβτρωταί, τις τβθνηκβ συμμάχ^ων 
των σων, μοΧόντων ων συ τΓοΧβμίων Χέγβίς ; 
ημείς δε και τβτρώμεθ', οί δε μείζονα 

850 τταθόντβς ούχ^ ορωσιν ηλίου φάος. 

άττΧώς δ' Άχ^αιών ού8εν' αίτιώμεθα. 
τις δ' αν 'χαμεύνας ττοΧεμίων κατ εύφρόνην 
'νησου μοΧών εξηύρεν, ει μη τις θεών 
έφραζε τοις κτανοΰσιν ; ού3' άφι^μενον 
το ττάμτταν ήσαν άΧΧά μηγ^ανα τά8ε. 

ΕΚΤΩΡ 
'χ^ρόνον μεν η^η συμμά'χοισι ■χ^ρώμεθα 
ύσονττερ ^' <γη τηΒ' Ά-χ^αϊκος Χεώς, 
κού8εν ττρος αυτών οι8α ττΧημμεΧες κΧύων' 

228 ΚΗΕδυδ 

ΤΗβη, ΐί ΙιοΓΟίΐΛον, <ΐί5 ίίηιε πιηηείΐι οη, οι• ΐπ ννοΓ(3 οι• 

ϊη (Ιοοίΐ 830 

ΕνβΓ Ιΐιοιι βηθ ιηε 1;ι•αηδ§ι•6δ5ίη§, Ο ϋιεη Ιο Ιΐιε ^Γ»νβ 
(3ο Ιΐιοιι κρεοά [Ι ρίρηϋ. 

Μο, — γοΆ, ΆΪϊνο ίο ί>;ο (1ο\νη Ιο Ιΐΐ6 ρϋ ; ηοι• ίΌι• ηιοιογ 

εΐΊΑΚΙΟΤΕΕΚ 

νν'Η)^ ΐΙίΓεαΙεη ΐΐιβδε, αηά δΐηνβ, ΙιπΛαπίΐη Ιΐιου, 

Το οο/χ'ϊϊ 1)Άΐ•\}ΆΥ\Άη λνϋ Λνίΐΐι §1οζϊη§ δρεεοΐι ? 

ΊΊιϊιιε λνίΐδ Ιΐιϊδ ηιυι•(1ει* ! Νοηε δίΐνε Ιΐιεε Ιΐιε ^1ε3^1, 

Ογ Λνουηιίεά 1ίνϊη§, δΐιαίΐ αοεοιιηΐ Ιΐιει-εοί 

(ίιιϊΐΐ^ ! Ι^οη^• δρεεοΐι αηά δυΜΙε δΐΐίΐΐΐ Ιΐιου ηεεά 

Το ηιαίίε ιηε Ιΐιϊιιΐν Ιΐιοιι ηιυΓίΙει-εθδί; ηοί; Ιΐιγ Γηεηθδ, 

Αδ οονεΐίηο; ίΐιο δίεεάδ, ίοΓ "ννΐιΐοΐι Ιΐιοιι δΐη^εδί 

ΑΙΗεδ Λνΐιοδε οοιηΐη§ Λναδ 8θ δ1ι•αί11γ υΓ§ε(1. 840 

Τΐιεγ Οίΐηιε — ΐΐιε^ αι•ε άεαά ! Μονέ δεεηιΐγ Ραπδ 

δΙίΗΐηοίΙ 
ΟυεδΙ-ίΉΐΙΙι, Ιΐιηη Ιΐιοα^ Λνΐιο ηιαι•(1εΓε(3δ1; Ιΐιϊηε .ιΙΗεδ ! 
Ναν, ηενεΓ ΙεΙΙ ηιε 'ίνν&δ δοηιε Α镧ϊνε ο&ηιε 
Αηά δίελν υδ ! νΥΙιο ο•οιι1(1 ΐΙίΓου^Ιι ίΐιε Τι•ο)ίΐη Ιΐηεε 
Ηανε ρ;ΐδδε(3^ απά λνοη Ιο ιΐδ, υηΐΏαι•1νε(1 οί ΪΗεηα ? 
ΒεΓοΓε υδ οβιτηρε^ ΛνεΓε ίΐιου αηά Ρ11^^§^ίι'δ Ιιοδί : — 
Οί" Ι//1/ ίΓΪεηθδ Λνΐιο Λναδ Λνουηάεά ΐΐιεη, Λνΐιο δίαίη, 
λνΐιεη εαηιε Ιΐιε ίοεδ Λνΐιεί'εοί' Ιΐιοιι ΙεΙΙοδΙ υδ ? 
\ν'ε — δοηιε αι-ε Λνοιιηάεά, δοιηε Ιιανε δυίΓει•ε(1 δοαίΐιε 
Μοι•ε άεηθίγ, απά ϋιε δπη'δ Η|>1ιΐ δεε ηο ΐϊΐονε. 850 

ίη ρΐηίπ λνοΓίϊδ-, ηο Αείιηεαη \\'ε αοοιίδε. 
\νΐιο οί" Ιΐιε ί'οε Ιιαά εοιηε, &ηά ίη Ιΐιε ηΐ§1ιΙ 
Ροιπκΐ Κΐιεδυδ' οουείι — εχεερί α ν•^τγ Οοά 
(ηήάοά Ιΐιε δΙ&^εΓδ ? Τΐιεγ ηο^ ενεη 1ίηε\ν 
ΤΙιαΙ 1ιε Ιιαά εοιηε ! Ο ηην^ Ιΐιϊδ ρίοί ίδ Ιΐηηε. 

ΗΓχτοη 
ί,οηι^ ϋηιε Ηανε Ι Ιιαά άείΐΐίηβ-δ Λνΐΐΐι αΠΐεδ, 
Ι-οης ίΐδ Αοΐι&εαη ίυΐΐί Ιιηνε ίνοά η\γ Ιαηά ; 
Νοι• ενεΓ 1»αι•ε Ι ί11 τερονί οί" ίΙιεαι. 

229 ΡΗ302 

€ί/ σοί ο αρ αρχωμβσσα ; μη μ €ρως βλοί 
860 τοιούτος ίττττων ώστ' άττοκτείναν φίΧους. 

και ταΰτ' ΌΒνσσβως' τις ^αρ ά\\ος άν ττοτβ 
εδρασβν ή 'βούΧευσεν Αρχείων άνήρ ; 
ΒέΒοικα δ' αύτον και τι μου θράσσει φρένας, 
μη και ΑόΧωρα σνντνχ^ων κατέκτανεν 
•χ^ρόνον <γαρ η8η φρον8ος ων ου φαίνεται. 

ΗΝΙΟΧ02 

ουκ ο18α τους σους ους ΧβΎβις ΌΒυσσβας' 
ημείς δ' ύττ' έ-χθρών ούΖενος 'ττεττ'λη^μεθα. 

Εκτηρ 
συ Β' οΰν νόμιζε ταΰτ', εττείττερ σοι Βοκεΐ. 

ΗΝΙ0Χ02 

ω ιγαΐα ττατρίς, ττως αν ενθάνοιμί σοι ; 

ΕΚΤΩΡ 

870 μη θνησγ^' αλ,ις /γαρ των τεθνηκότων 6•χ\.ος, 

ΗΝΙ0Χ02 

τΓοΙ Βη τράττωμαι Βεσττοτών μονούμενος ; 

ΕΚΤΩΡ 

οϊκός σε κεύθων ούμος εξιάσεται, 

ΗΝΙ0Χ02 

καΐ ττως με κηΒεύσουσιν αύθεντών χέρες ; 

ΕΚΤΩΡ 

δδ' αυ τον αύτον μΰθον ου Χηζει Χε'^ων. 

ΗΝΙ0Χ02 

οΧοιθ' ο 8ράσας. ου <^αρ εις σε τεινεται 
ηΧώσσ' . ως συ κομττεΐς• ή Αίκη δ' εττίσταται. 

ΕΚΤΩΡ 

Χάζυσθ'" ά'^οντες δ' αύτον εις Βόμους εμούς, 
ούτως οττως αν μη ^'γκαΧτ} ττορσυνετε• 
υμάς δ' ιόντας τοίσιν εν τε'ιχει χρεών 
880 ΤΙριάμω τε καΐ ^ερουσι σημηναι νεκρούς 

θάτΓτειν κεΧεύειν Χεωφόρου ττρος εκτροττάς. 

?3° ΗΗΕ8υ8 

\νίΙΙι Ιΐΐ66 8ΐιου1ο1 Ι 1)6<ίίη ? Μ;ιγ ιιο δΐιοΐι ΙιΐδΙ 

1•"θΓ δίκβίΐδ Ιαΐίβ πιο, Ιΐι.ιΐ Ι δΐιοιιΐά δίαν ηιγ ίπρικίδ ' 860 

ΊΊιϊδ ϊδ Οοίγδδΐ-ιΐδ' Λνοΐ'ΐν — ίοΓ \\Ίιο Ιχίδϊίΐε 

Οί' Λι•<>ϊν(.'δ Ηίκΐ (Ιενϊδρύ οι• Λνι•υυ^1ιΙ δΐκΊι (Ιεβίΐ ? 

Ι ΓρίΐΓ Ιηηι, αηά ιη}' ιηίικί ηιΐδ^ΐνεδ ιτιε 8θΐ•β 

Ι^ί*ί>ί; 1ΐ6 Ιιανε ηιεί; ουτ 1)ο1οη ίοο, αικί δίαϊη. 

ίοιΐ}ί 1ΐηι<; Ιιαίΐι Ιιε 1)ε€η ^οηο, ηοΓ }•ί;1; αρρί•;ΐΓ5. 

ΓΗΑΚ10ΤΚΚΗ 

1 1νΐΐ()\ν ηοΐ; ΐΐιΐηε (Μ^δδευδ^ \ν1ιοηι ίΐιοα πίΐηι'δΐ;. 
1 Ιΐίΐνε 1>66η δΐηίίΐεη Ι})^ ηο αΐίεη ίοε. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Τΐιεη Ιΐιίηΐί Ιΐιου δο, ΐί" ΐΗϊδ ίο ίΐιοε δεειη §οοά. 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΚΙΙ 

Ι^Άΐλά οί ηιγ ί&ίΐιεί'δ^ Ο Ιο άίε ΐη Ιΐιεε ! 

ΗΕΟΤΟΗ 

ϋίε ηοΐ : δΐιίΗοε Ιΐιίδ ηιιιΐΐϊΐηάε οί άοαά. 870 

ΟΗΛΚΙΟΤΕΕΗ 

Α1ι, Λνΐιϊΐΐιει• ίιΐΓπ ηιε, οί" ηι\' Ιοπΐ ΙχτοΛΡ 

ΗΕοτυκ 
51ιε11ει• Ηπά Ιιε&ΐίη^ δΐιαίΐ ηιϊηε ο\νη Ιιουδε ^ΐνε Ιΐιεε. 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΗ 

Ηο\ν δΐιαίΐ ϋΐ6 Ικιικίδ ο£ πιιιιχ1ει•ει•δ Ιοικί ηιίηε Ικαΐδ ? 

ΗΕατοιι 
ΤΙιίδ ηΐΛΐι ΛνϊΙΙ οεαδε ηοΐ 1ε11ίη^>• Ιΐιε βαπιε Ιαΐε. 

εΗΑΚΙΟΤΕΕΚ 

Ρεπδΐι Ιΐιε ςΐοει- ! ΝοΙ ίΐΐ Ιΐιεο" ηιγ Ιοη^υε 

Ηυνίδ Ιΐιϊδ, αδ ρΐίΐίηδ ΙΗ^ ρΓΪάε : — 1)ΐιΙ ^υδ1;^^^ 1ίηο\ν3. 

Ι1ΕΓΤΟΚ (/ο αΐ/βηάωιΐχ) 
Υε, Ιπίνε Ιπηι υρ ;ιπ(1 1)0ηι• Ιιΐιη ίο ηιΐηε Ιιοιίδε. 
δο Ιεηοΐ Ιήιη Ιΐιαΐ 1ιε δΙι&Π ηοί δίαηςίει• υδ. 
Αικί ^ε ηιυδί ^ο ίο ΐΐιοδε αροη ίΐιε %ναΠ, 
Το Ρη.ιιπ ;ιΐί(1 οιπ* οΙοΙεΓδ, 1)ΐ(1(]ίιι,ίί Ιΐιειη 880 

ΒαΓ^' Ιΐΐέ δΐίΐίη ΙίεδίοΙε Ιΐιε ριι1)1ΐο Λνα^. 

[ΕχβαίΐΙ ΰΰατβτί ινΐΐ/ι οηαιιιοτεεη. 

231 ΡΗ502 Χ0Ρ02 τί ΤΓΟτ' βντνχίας €κ της μβιγ/ιλη^ 
Ύροίαν άνά<γ€ΐ ττάΧίν 669 7Γ€νθο<ζ 
Βαίμωρ αΧλος, τί φυτβύων ; 1/ >/ •? ■» 

£α βα. ω ω. τί<ϊ νττερ κεφαλής θεός, ω βασιΧβΰ, 
τον νεόΒμητον νβκρον εν 'χειροΐν 
φοράΒην ττεμττει ; 
ταρβώ \ενσσων τόΖε φάσμα. 

ΜΟΤ2Α 

890 όραν ττάρεστι, Ύρωες• ή ^αρ εν σοφοϊς 
τιμάς ε'χουσα ΜοΟσα, σν^ηόνων μία, 
ττάρειμι, τταϊΖα τόνΒ' ορώσ' οίκτρώς φίΧον 
θανόνθ' νττ' ε'χθρων 6ν ττοθ ο κτεινας 'χ^ρονψ 
Ε6\ιος ΌΒυσσεύς άξίαν τίσει Βίκην. 

ΙαΧεμω ανθί'γενεΐ, στρ. 

τεκνον, σ οΚοφύρομαί, ω 
ματρος αΧ'γος, οίαν 
εκεΚ,σας όΒον ττοτΐ Ύροίαν, 
η ΒυσΒαίμονα καΐ μεΧεαν, 
900 άτΓομεμφομενας εμού ττορευθείς, 

άτΓΟ Β' άντομενου πατρός, βιαίως, 
ωμοί εγώ σεθεν, ω φιΧία 
φίλια κεφαλά, τεκνον, ώμοι, 

Χ0Ρ02 

όσον προσήκει μη <γενους κοινωνίαν 
εχ^οντι, κά'^ω τον σον οίκτείρω <^όνον. 

232 ΚΗΕδϋδ 

Γποηυβ 

\νΐιρι•οίοι•6 ίι•οηι 1ΐρίι>Ίιίίί οί νίοΐοΐ'γ 

Όοΐΐι Ροι-Ιαηο οίπιο; (Ιοννη Τιό}' ιιηΐο Λνοβ — 
ΡοΓίυηε 6δίΓαη§6(1 ? λνΐι,ιΐ ρυΐ'ρυκοΐΐι δΐιο ? 

(7'//ίί ΜυδΕ αρρ6αΓ8 αίονβ Ιΐιβ ίΐαββ ινϋΗ ηκΕδϋδ ίη Ιιβν 

αηη8.) 

Ηο )'6 ! — Ιο Ιΐΐ6ΐ•6 ! — λνΙΐΗί; 1ιο ! 
\νΐΐΗΐ Οοά ονεΛεαίΙ, Ο Κίιι§, (Ιοίΐι ιαρρε»!•, 
Ι η λνΐιοδβ 1ιαη(1δ ΐδ ΐΐιε οοι-ρδβ οί Ιΐιε ηεννΐ^ άβίκΐ 

Βοηΐβ &δ ΐΐ Λν61•6 Οη ίΐ 1)Ϊ6Γ ? 

Ι ηυαϋ ;ΐ3 Ι Ιοοίί οη ΐ1ΐ6 νίδΐοπ οί (1ι•6α(1. 

ΜυδΕ 

Τι•{φιη8, ίοΛΓ ηοΐ Ιο Ιοοίί : Ιΐιο Μπδε αηι Ι, 890 

Οηο οί Ιΐιο δοη<^-(ΐιΐ6εηδ^ 1ιοηουΓθ(1 οί Ιΐιο Λνίδβ. 

Μ^' ιΙοίΐΓ δοη 1 1)6ΐιο1(1 ϊη ρίΐεοιίδ δΟΓί; 

81;ιϊιι Ι))^ Ιιίδ ίθ€δ. Οηο άΆγ δΗπΙ! 1ιβ -ννΐιο δΙο\ν, 

Ουΐΐοίαΐ 0(]_νδδευ8^ ραγ βΐ ρεηαΐΐ;)^. 

(^Ιίαϊχβχ Ιίιβ άβαΐΗ-άΐΓ^β.^ 

Ιπ ηιοαπδ ύ\Ά% οί ηο δίΐ'αη^ε Ηρδ Ι ΙίοηΌλν, (βί''•) 

Ο δοη, ηιγ δοΠΌΛν, 

Ι \ν;ιϊ1 ίον Ιΐιεο. 
\νΐι;ιΙ λνοείυΐΐεδί ϊουπαεγ Λναδ Ιΐιίηε, ΐ,ΐιγ ίαπη^ 

Οί ϊΠ-δΙαιτεά (1;η•ίη^ 

Το Ί'γο^ ονεΓδε.Ί, 900 

ΟεδρΐΙε ταγ Λν&Γπΐηο^, ΐ1ι^ ί&ίΙιεΓ'δ ρΐεαίΐϊη^ ' 

ϋείΐΓ Ηεαοί ! — Ο ΜεεΛϊη^ 

Ηε&νΙ οί ΐΏε ! 

οΗοκυδ 

δο ί;ΐΓ Ε8 οηε ηιαγ ίαΐνβ οη Ιιϊηι \ν1ιο ΗαΙΙι 
Νο Ιίε οί Ινϊηδίηρ, Ι Ιοο Λναϊΐ Ιΐΐ)' δοη. 

233 ΜΟΤ2Α 
οΧοίτο μβν ΟΙν€'ί8ας, άντ. 

οΧοιτο δε ΑαρτίάΒα<}, 
09 μ' άτταιΒα <γ€ΐ>να<; 
βθηκβν άριστοτοκοίο• 
910 α θ' ' ΈιΧλανα Χίττοΰσα Βόμον 

Φρνγίων λεχεωζ^ βττΧβυσβ ττΧαθβΐσ 
υτΓ Ιλιω ωλεσε μεν σ €κατι ίροια'ζ, 
φιΚτατβ, μυριάδας τε ττόΧεις 
ανδρών άηαθών βκβνωσεν. 

η ΤΓοΧλα μβν ζών, ττολλά δ' €69 "Αώου μοΧών, 
ΦίΧάμμονος τταΐ, τή<ζ βμης ηψω φρενός• 
ΰβρα '^/άρ, η σ' βσφηΧβ, και ^ϊουσών βρις 
τβΚ6Ϊν μ' βθηκ€ τονΒβ δύστηνον Ύονον. 
ΊΓβρώσα ιγάρ 8η ποτάμιους Βι,ά ροάς 

920 Χεκτροις εττΧάθην Στρυμόνος φυταΧμίοις, 
6τ ηΧΘομβν γ?^9 'χρυσόβωΧον ες Χβττας 
ΐΐά'γ'γαιον ορ'^άνοισίν βζησκημβναι 
ΜοΟσαί με^ίστην €69 βριν μβΧωδίας 
δεινω σοφίσττ] Θρτ/ζα, κάτυφΧώσα μβν 
©άμυριν, ος ημών ττόΧΧ' βδεννασεν τεγνην. 
κάτΓβΙ σε τίκτω, συ^^όνους αιΒουμενη 
καΐ Ίταρθενείαν, ηκ ες εύύδρου τίατρος 
δίνας' τρέφειν δε σ' ου βρότειον ες ')(ερα 
ζ^τρνμών 8ί8ωσιν, άΧΧα ττη'^αίαις κόραις. 

930 βρθ' εκτραφείς κάΧΧυστα παρθένων ΰττο, 

(^ρηκης άνάσσων πρώτος ησθ' ανδρών, τεκνον. 
καν σ' άμφΐ ^ήν μβν πατρίαν φιΧαιμάτους 
άΧκας κορυσσοντ ουκ εδειμαινον θανεΐν, 
Ύροίας δ' άπηυΒων άστυ μη κεΧσαι ποτέ, 
είδυΐα τον σον ΎΓοτμον• άΧΧά σ' "Εκτορος 
1 Βηιΐιη : ίοι• σέ «ατά ο£ Μ88. 

234 ΚΜΕδϋδ 

ΜυδΕ 
€αΓ86 γο, 0(1}'δδ6ϋ5 αηά Οϊηοιίδ' δοίοη, (^Α/ιΙ.) 

ΊΊπΌΐιμ,Ιι Λνΐΐϋΐη Ι οιτ οιι 

Μγ ικ)1>1(ί ς1ι•;κ1 ! 
Οαι•3β ΙιΟΓ, Λνΐιο νο)•;ιΐίοι1 ί"ι•ϋΐη ΗβΠαδ ονοΓ 

Το α Ρ1η•}'§ϊαη ΙονοΓ, 910 

Α λναηίοη'δ 1)0(1, 
\\Ίκ) ίοι• ΤΐΌ3''5 3;ι1:(; ΗλΙΙι Λνϊο1θλν6(1 Ιιοηιοδ λνϊΐΐιοαΐ 
ηιιιηΙ)6Γ, 

Αη(1 1)θΛν6(1 ίΐιεε ΐη δίαηιΐίβι• 

Οί" (Ιοαίΐι^ άϋΆΥ Ιιεαά ! 

δονβ Ιΐίΐδί; Ιΐιοα Λνι•αη<Γ ιηϊηε ΙιεανΙ, Ρΐιίΐ&ηιηιοη'δ 

δοη, 
Ιη Ηίρ, Λπά δίηοβ Ιο Η&(1β3 ΐΗοιι Η&δΙ ρ&δδοίΐ. 
ΤΙήηβ ονεΐ'Λνεεηΐη^, νυΐηουδ νϊνίΐΐΓν 
\νϋΙι ΜϋδΟδ, ηι.κίο πιο 1)6αι• ΐΗίδ Ηπρίρδδ οΐιϋοΐ. 
ΓοΓ, αδ Ι \νίκ1ο(1 11ιι•οιι^1ι ίΐιε πνβΓ'δ ήολν, 
Ι^ο, Ι Λν;ΐδ ο1αδρ6(1 ίη δΐι•}ΐιιοη'δ ίι•υϊ1ία1 οοαοΐι, 920 

\νΐιη1; Ιϊιηε Λνο ο;ηη6 ιιηΐο Ραη^αεαδ' Γίοΐ^ε, 
\ν'1ιοδ6 {ΙαδΙ ϊδ §ο\ά, λνίΐΐι ΗαΙε αηά Ι^τε &^1•»}'6^1^ 
\νο ΜυδΟδ, ίοΓ §υ6άΙ δΐηί'ε οί' υιϊηδίι είδγ 
λνίΐΐι ΤΗναοΐα'δ οιιηηϊηο^ 1)?ιι•(1 ; αηά Λνβ ηΐίκΐβ 1)1ϊη(1 
ΊΊΐΗπΐ)Ί•ίδ, Λνΐιο ί'αΐΐ οίΐ Ιΐίκΐ ιηοοίνού οιιι* δΙνίΠ. 
Αικί, Λνΐιεη Ι 1)αι•6 ΐΗεε, δΐιαηιεά 1)6ίοι•6 ιη}' δϊδΐενδ, 
Αηά £οι• ιηγ πΐ3.ίάεη1ΐ6α(], άοΛνη ΐΐιγ δΐΐ'ε'δ ίαΐν δλνϊι*1δ 
Ι 0351; ίΐιεε ; αη(1 ίο ηιίΓδε ΐΐιεε δΐ;ι•}^ΐΏοη οΐίοδε 
Αηιΐδ ο£ ηο ηιοι•1<ι1, 1)ΐι1; ΐΗε Ροιιηίδίη-ηιαϊιΐδ. 
ΤΙιεΓε Γε&ι•εά ϊη ^Ιοι-ίουδ ί&δΐιΐοη 1>γ Ιΐιε Ν^ηιρίΐδ, 930 

Τΐιοα Γυΐεάδΐ Τ1ιι•&οε, ά 1ίΐη§ οί ηιεη, ηιγ οΗίΜ. 
\νΐιϊ1ε ίΙιΐΌΐι^Ιι (.Ηγ η&Ιΐνε Ιαηά ΐΐιοα (3ΐ(1δΙ ηοΐιϊενβ 
Οιχ\ι1; (Ιεεάδ οί" Λν&Γ, Ι ίε&Γεά ηοί ίοΓ Ιΐιγ Ιϊίε ; 
ΒαΙ δΙίΠ Ι λναηιοά ΐΗεε ηενεΓ Ιο ίίΐΓβ Ιο Τγο^^, 
ΚηοΛνίη§ Ιΐι^' άοοπι ; 1)αΙ ΗεοΐοΓ'δ εηιΙ)αδδί68, 235 ΡΗ202 

Ίτρζσβεύμαθ' αϊ τ€ μνρίαι ιγβρουσίαί 
€7Γ€ίσαν €\θ€Ϊν κάττίκουρησαι ψίΧυίς, 
συ τονΒ', Άθάνα, παντός αίτια μόρου, 
ουοβν ο υουσσ6υ<ί ουο ο Ιυο€ω<; τοΛτος• 
940 β^ρασβ 8ράσα<;' μη Βοκβί ΧβΧηθεναι. 

καίτοι ΤΓοΧιν σην σν^ηονοι ττρβσβςύομβν 
'Μ.οΰσαι μάλιστα κάτηγ^ρώμβθα -χθονί, 
μυστήριων τε των άττορρήτων φανας 
εδβιξβν 'Ορφβύς, αύτανεψιος νβκροΰ 
τον8' ον κατακτ6ίνβι<; σύ• Μουσαΐόν τβ σον 
σεμνον ττοΧίτην κάττι ττΧεΐστον άν^ρ βνα 
εΚθοντα, Φοίβος συ'γ'γονοι τ ησκησαμβν. 
και τώνΒβ μισθον τταιδ' έ'χου^' βν ά<γκάΧαις 
θρηνώ• σοφιστην δ' άΧΧον ουκ έττάζομαι. 

Χ0Ρ02 

950 μάτην αρ' ημάς Θρηκιος τρο•χτι\άτ7)ς 

€0€ννασ\ "Είκτορ, τώδε βουΧβΰσαι φόνον. 

Εκτηρ 
ηοη ταο ' ουοβν μάντεων εοει φρασαι 
ΌΖυσσίως τεγναισι τονΒ' οΧωΧοτα. 
εγώ δε 'γής εφεΒρον 'ΈΧΧηνων στρατον 
Χεύσσων, τι μην εμεΧΧον ου ττεμψειν φιΧοις 
κήρυκας, εΧθεΐν κάττίκουρησαι 'χθονί ; 
εττεμ^Ιτ• οφειΧων δ' ηΧθε συμττονεΐν εμοί, 
ου μην θανόντι γ' ούΒαμώς συνήΒομαι. 
και νυν έτοιμος τώδε καΐ τεύζαι τάφον 

960 κα\ ξυμττυρώσαι μυρίων ττεττΧων -χλιΒήν 

φίλος ιγαρ βλθων Βυστυχ^ως άττεργ^εται. 

ΜΟΥ2Α 
ουκ είσι <^αίας εις μεΧά^'χιμον ττέΒον 
τοσόνΒε νύμφην την ενερθ* αιτήσομαι 
της καρτΓοτΓοιού τταΐΒα Αήμητρος θεάς, 

2.^6 ΕΗΕ8ϋ8 

Λικί ιηοί;8.•ΐ£ζΡ3 αηίου ϋιαΐ οΚΚτκ Ινινε, 

\νι•()ΐι<τ1ιΙ υπ Ιΐιοε Ιο δεΙ; ί'υιΐΐι Ιο ;ιίι1 Ιΐΐ}• ί'ΐΊοπίΙδ. 

ΛΐΙιεπΗ, Ιΐιοιι .αι•ί ο&αδε οί' αΐΐ Ιΐιϊδ (Ιοοηι ! 

Ν;ιιιμ;1ιΙ (Η(1 Οοΐ7δδ€υδ, ηοϊΐΐιει• Τ^ίίευδ' δυη, 

λνΐίΐι ;ι11 ΐΗοίι• ίΐοίη^δ : — Ιΐιίηΐν ηοΐ Ι αηι 1)1ίικ1 ! 940 

Αιΐ(1 }'οΙ ΐΐιϊπο Αΐΐιοπδ Λνβ Λνϊίΐι Ιιοηοιιΐ' οι•(>\νιι : 

Μ}' δίδΙοΓ 8οη^-(|α6οηδ ο1ιΐεί1)' ΗαυηΙ ΐΐι^ Ιηιι^ ; 

Αικί ΐΐιε ΐοΓοΙι-ηι.ΊΓοΙι οΓΐΙιοδβ νεΐΙ^ίϋ ΜγδΙεηεδ 

13ίι1 ϋτρίιεαδ ίοηοΐι 1ιει•, εοιι$ϊη υΓ 1;1ιε (ίε;ΐ(1 — 

ΊΊιϊδ ^1ε;ιι1, λνΐιοηι Ιΐιοιι Ιιη^Ι δίαΐη ! Μιΐδαειίδ Ιοο, 

ΤΙΐ}^ οίΐίζεη τενενεοί, Ιΐιε εΐιίείεδί 1);ιι•(1 

Οί' ηιεη, Ιιίηι ΡΗοεΙ)ΐΐδ αη^1 Ιΐιε Μιΐίιεδ ΙηιΐηοίΙ : — 

Αηά ΙΙιΐδ ηιγ πιεεά ' — \νϋ1ι αηιΐδ ^1αδρε^1 ΐΌΐιηά 

ιη}' 5θη 
Ι Λν;ιϊ1 ' Νο ηβΛν 53^6 ■ννϊΐΐ Ι 1)ηη§ Ιο ΐΗεε. 

ΟΗοηυβ 
1•";ιΐ8ε1}' ΐΗεη ΊΊιΐ'α'.'ίΛ'δ εΙΐΗΠοΙεει• Γονϊΐεά 950 

υδ, ΗεεΙοΓ^ &δ Ιΐιε ρΙοΙΙεΓδ οί Ιιϊδ άεαίΐι. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Ι Ινίιελν ΐί : ηεεοί \\'αδ ηοηε οί δεεΓδ Ιο Ιεΐΐ 

ΊΊΐίΐΙ; Ιΐιίδ ηΐίΐη ])εηδ1ιε(1 1)γ Οοΐ^δδειίδ' οπιΓί. 

Αικί ΙιοΛν οοηΐίΐ Ι^ ΙίεΗοΜΐη^ Ηεΐΐίΐδ' ΙιοδΙ 

Οιιηρεά οη Ιΐιίδ δοίΐ, 1)υΙ δειιά ιηϊηε ΙιεπιΚΙδ ίοιΊΐι 

Το ίι•ϊεη(1δ, ίο 1)ί(1 ΐΐιειτι εοπιε ηηοΐ Ηεΐρ ουι* Ι.ατκΐ ? 

Ι δεηΐ ΐΗεηι ; »η(1 Ηε εαιηε^ Λνΐιο ΟΛνεοΙ ΐΒε αΐίΐ, 

Α1ι, Ιϋΐΐε ^ο^ Ιιανε Ι ίο δεε Ιιίηι άεαά ! 

Κείΐά)^ &ηι Ι ίο τεαΓ Ιιίηι ηοΛν α ΐοηιΐ), 

Αη^1 Ιο ΐ3ΐη*η \νίΐ1ι Ιιίιη δρίεηάοιιι• οΓ οουηΐΐεδδ ΐΌΐ)ε3. 960 

Α ίνίεη(1 1ιε οαΐΉε, ίη δοιτοΛν ^οεΐΐι Ιιεηεε. 

ΜυδΕ 
Ηε δΗαΙΙ ηοΐ; ίπίο εανίΐα'δ (ΙαΛ Ιηρ ^^ο (1οΛ\'η ; 
λνίΐΐι δυείι δίΓοη^ οι-γίηο• ΛνίΠ Ι ρναν ΗεΙΓδ ^ι1εεη, 
Οΐιίΐά οί ΟεηιείεΓ Ι^Άάγ οί επΓΐΙι'δ ίηοΓεαδο, 

«37 ΡΗ202 

ψνχην άνβΐναι τουΒ'" οψαΧβτίς δε μοί 
τον; Ορφβωί; ημωσα φαίνβσθαί φίΧονς, 
κάμοϊ μ€ν ως θανών τ€ κού Χβνσσων ψάος 
^σται το Χοίττον ου <^αρ βς ταντον ττοτα 
έ'τ' ασίν ούδε μητρός οψεταί Ββμας, 

970 κρντΓτος δ' €ν άντροις της ύτταρ'γύρου 'χθυνος 

άνθρωπτοΖαίμων κβίσβται βΧίιτων φάος, 
Ήάκ-χ^ον ητροφ7]της ωστβ ΐΐα'γ'γαίου ττέτραν 
φκησβ σεμνός τοΐσίν β18οσίν θβός. 
ρυον δε ττένθος της θαΧασσίας θ(£ον 
οϊσω' θανβΐν ιγαρ καΐ τον β κ κβίνης ■χ^ρεών. 
θρηνοίς δ' άΒβΧφαΙ ττρώτα μβν σ ΰμνησομεν, 
βττβίτ 'Αχ/λλ?; ^ζτώος €ν ΤΓβνθβι ττοτε. 
ού ρυσβταί νιν ΐΙαΧΧάς, η σ' άττ^κτανε' 
τοΐον φαρβτρα Αοξίου σώζει ββΧος. 

080 ώ 7Γαι8θ7ΓθΐοΙ συμφοραί, ττόνοι βροτών, 

ώς όστις υμάς μη κακώς Χο^ίζεται, 
άτταις 8ίοισ€ΐ κού τβκών θάψει τέκνα, 

Χ0Ρ02 

ούτος μεν ηΒη μητρί κηΕεύειν μεΧεί' 
συ δ' εϊ τι ττράσαειν τών ιτροκείμενων θεΧεις, 
"Έίκτορ, ττάρεστί' φώς Ύαρ ημέρας τόδε. 

Εκτηρ 

γωρεΐτε, συμμά-χ^ους θ' οττΧίζεσθαι τά-χ^ος 
ανω-^θε, ττΧηρυύν τ αύ'χ^ένας ζυνωρί^ων. 
ττανούς δ' ε-χ^οντας 'χρη μενειν Ύυρσηνικής 
σαΧτΓΐ'^'^ος αύζήν ώς ύττερβαΧων τάφρον 
990 '^^ΐ'Χ'Ι τ' 'Λχαίώ;/ ναυσ]ν αίθον εμβαΧεΙν 

ττεΊΓοιθα Ύρωσί θ' ημίραν ελενθεραν 
ακτίνα την στείχυυσαν ήΧίου φερειν. 

238 ΙΙΗΕδϋδ 

Το ίίΓίΐηΙ 1ιί8 ροηΐ γοΙι'.ινο. Μ ν (ΚΙ)Ι(ιγ ϊη νΙιο 

Ίο δΐιολν Ιΐηιΐ }ί;1; δΐικ ΙιυηυιΐΓί; ϋΐ'ρΐιειίδ' ίιίυικίδ. 

ΥεΙ Ιο ιηε &5 οηο ά^β,ά, ίήαΐ βεοδ ηοΐ ϋ^ίΠΐ;, 

ΗεηοείοΓΐΙι δΐιαίΐ 1ΐ6 1)6 : ηενεν δΐιαίΐ 1ιο οοηιε 

Το ηιεεί ιηε πιογο, ηοι• δεε Ηίδ ιηοΙΙιΟΓ'δ Γοπη. 

Ιη οηνεπίδ οί" Ιΐιε δί1νει•-νείπί•(1 1;ιη^1 970 

Α ^;ο€ΐ-ιηαη δΐιηΐΐ Ηε Ιϊε, 1)ε1ιο1(1ίη<ί Ιί^^Ηΐ, 

Λδ Β;ιοο1ιιΐδ' ρΐΌρΙιεΙ Ίιεαίΐι Ρ;ιη^;ιειΐδ' γοοΙϋ 

Π\νε1ί:, ίζθ(1 ΓενοΓοοΙ οί' ΐΗεηι Ιΐι;ιί ΙνΠίλν ^:11^ ΙηιΙΙι. 

ΜοΓο ΙϊσΗίΙ}^ ηοΛν ΐΗε ίτηεί οΓ ίΐιαΐ δεΛ-ηυεεη 

8Ιΐ;ι11 ί'ίΐΐΐ οη ηιε : ίοΓ Ιιεί' δοη Ιοο ηιιΐδί (Ιϊε. 

Τΐιεε ίίΓδΐ λνε δϊδίεΓδ ΛνϊΙΙ Λνϊίΐι (1ίΓο;ο8 Ιινπιιι, 

ΛτΙυΊΙεδ ίΐιεη, ίη Τΐιεϋδ' Ιιοιπ• οί ^νΐοί". 

Ν'οΐ; Ιιίηι δΙίΗΐΙ Ρ?ι11ίΐ8 δίΐνε, •νν1ιο ιηυι•ο1ει•εά Ιΐιεε, 

.'^ικ-Ιι δΐιαίΐ ιΐοϊΐι Ι^οχΐηδ' (]ΐιίνει• Ινεερ Γοι• Ιιίηι. 

Α1ι, Λνοεδ οί' ηιοΙΙιεΓδ ! Μϊδεηεδ οί" ηιεη ! 980 

Υε;ι, λνΐιοδο Ιηΐίείΐι Ιΐ'υε αεεοϋηΐ; οί γοη 

ΟΊηΙάΙεδδ λνϊΐΐ Ιίνε, ηοΓ 1>είΐι• δοηβ ί'οΓ Ιΐιε ^Γηνε. 

[ΚλίΙ. 

ΟΗοηυδ 

Νο\ν Ηΐ•ε Ιΐιε Κϊτι<ζ'δ (Ιεηίΐι-πίεδ Ιιίδ ηιοίΗον'δ ΟίίΓε. 
Ιίηί ΐί ίΐιοιι \νΐ1ΐ (Ιο Λνοκίν Ιΐιαί; Ηοδ ίο 1ΐ;ιπ(1, 
ΗεεΙοι•^ 'ϋδ ίϊηιε ; ίοι• ^οη(1ει• {1;ι\νηδ Ιΐιε (1;ι^. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Πε])ΛΓΐ νε : I)^^1 οπγ εοηιι-αϋοδ δΐινηνίιίνναγ Άηη, 

Λικί Ιαγ ΐΗε )Όΐνεδ υροη ίΐιε Γαν-κΙ,εεάδ' ηεοΐίδ. 

Τΐιεη ίονοΐι ϊη 1ι;ιη(1 ιηπ'-Ι: νε ηΛνίΐι'ί ίΐιε 1)1ίΐδΙ 

Οί ΤιΐδΟΗϊΐ οΐίΐηοη ; ίον Ι ίηίδί ίο ρνεδδ 

Ονει• ίΙιεΪΓ ίι•εηο1ι, ΙΙιεΪΓ λ\•;ι11ν, ;ιπ(ί ίΐι•ε ίΐιε δΐιίρδ 990 

ΑοίΐΗεαη, ;ιη(1 ίο 1)ΓΪηρι; ϊη ίκεεάοηι'δ (]η}' 

ΓοΓ ΤΐΌ^ λνΐίΐι νοηάει• δπη'δ ιιριίδϊη^ 1)εαηΐ5. 

239 ΡΗ202 

Χ0Ρ02 
ΊΓ^ίθου βασί\€Ϊ• στβΐ'χ^ωμβν οττΧοις 
κοσμησάμβνοι καϊ ζυ μμα'χία 
τ«δβ φράζωμβν τά'χ^α δ' αν νίκην 
Βοίη Βαίμων ό μβθ' ήμώι/. 340 ΠΗΕ8υδ 

οΗοηυβ 
Οίνο 1ιοο(1 Ιο Ιΐιο Κϊη^: ηοΛν πιλι-οΙι Λνο ίη Λ\';ιι•'δ .•ιη•.Ί}', 

Αικί ΙοΠ ιιηΐο Ιΐιρηι ΐΐΐίΐΐ Λνϋΐι Τΐ'ογ 1)6 ηΐΐϊϋά 
ΤΗοδε Ιΐηη§δ. Μαγ Ιΐΐ6 Οθ(1 ^ίνε ΐΓίαπιρΙι Ιο υ3 
δΙταΐι^ΙιίΛνα)^ 

\νΊιο β§1ιΐ5 011 ουΓ δΐάε. 

^ΕχβηηΙ ΟΜΝΕ8. 241 
νοί.. Ι. Β ΗΕΟϋΒΑ Η 2 ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

ΝΝ^ΗΕΝ Ττοιι ιναβ ΙαΙίβη Ιη/ ΐ/ιβ ΟτβοΙϊ.ι, ΙΙί'πιΙχι, Ι//€ ηηΐβ 
οΙ Ρήανι, αηά Ηογ άαηφίβηι, €ααααη(1ι•α ΐ/ι<; ρτυρίιβίαβα, 
(ΐΗίΙ ΡοΙΐ)χβηα, ινϊΐΐι Ιΐιβ οΙ/ΐ€>• ιυοιηοι ο/' Τιοί/, ινβτί 
νκιάβ 3ΐανβ3, δ<ηη§ ροΓίΐοηεά αιηοηο ΐΗβ νϊοΙοΓΧ, χο ίΐιαΐ 
ϋ(ΐίΐ8αηάτα ϋβοαιηβ ί/ιβ αοησιώίηβ ο/ Α^ανιοηηοη. ΒηΙ 
ΡοΙι/ίΙοπιχ, Ιΐιβ ι/οητισβαΐ ο/' Ρηαιη'χ χοηχ, Ιιαά Ιοη§ βνβ 
Ιΐιΐχ 1)βαι χβηΐ, ιήΐίι τηηοΗ ίτβαχίΐνβ ο/' ^οΐά, /ογ χηβ 
Ια'ο.ρνισ Ιο ΗΊχ ^αι1ι^^ χ ^'ή^η({ , ΡυΙι^νιεχΙοΓ /ώι^ο/' ΤΙιναοβ, 
χο Ι/ιαΙ /ιϊχ ηιοίΗβΓ Ιιαά οηβ οοηχοΐαΐϊοη ο/ Ιιορβ αηιΐάχΐ 
Ιΐι•)• (ΐβϋχ-Γιυίΐχ. Νοη) Ιΐιβ ΙιοχΙ ο^ Ονβεοβ οοηίά ηοΐ χίταϊ^/ιί- 
ιΐ'αι/ χαιΐ Ιιοηιε, ίβοαίΐχβ Ιο Οιε χρϊήΐ υ/' ίΐιβ'ιν άβαά Ηβτυ 
Λν.ΙίΐΙΙΰχ ιναχ §ίνβη ροινβΓ Ιυ Ιιυί/Ι Ιΐιβ ηύηάχ Ι'νονι ΰίοηώι§, 
ΙϊΙΙ νιαβί χαοηβί'β ινο-β τβηάβνβά Ιο Μηι, βνβη α ιηαϊάοι ο/" 
Τη»!, νιοχΐ 1)βαΗίΐ/'ηί ο/' ΐΗβ χβαά τοι/αΐ ; αηά βοτ ΐΊηχ 
I/ιει^ οΗοχβ ΡυΙι/χβηα. Αηά ηοτν /άη§ ΡοΙψηβχΙυι•, Ιιιχίΐιι^ 
)'οι• Ι/ιβ §οΙά, αηά /'βαηη§ ηο νοη^ααηοβ ο/' ιηαη, χΐβη) Ιήχ 
ινανά, ΐ/ιβ Ιαά ΡοΙι^άο>•αχ, α?ιά βηηιτ Ιηχ 1)υάι/ ϊηΐο Ιΐιβ χβα, 
χο Ιϊιαί ϊί ιναχ ΐη ρνοοβχχ ο/ Ιίηιβ οαχί ηρ Ι)^ ί/ιβ ινανεχ οη 
ύιβ χΙιοΓβ ινίΐί'τώι^ ιναχ ΐΗβ εαηιρ ο/' ΐ/ιβ ΟΓεεΙίΧ, αηά ιναχ 
1))•υνφΙ Ιο ΗεοηΐΗΐ. Αηά Ιιβνεϊη ατβ ΙοΙά Ιΐιε χυη•οιν ο/' 
ΙΙεαώα αηά Ιιεν τενειι^ε. ΓΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΠΡ02ΩΓΙΑ 

ΠΟΛΤΔΠΡΟΤ ΕΙΔΛΛΟΝ 

ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

ΟΔΪ22ΚΤ3 

ΤΑΛΘΥΒΙ05 

©ΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ ΟΕΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚδΟΝΑΕ 

ΡΚαηΙοτη ο/ Ροι.γοοκϋδ, 3οη ο/ Ρνΐατη Κΐη^ ο/ Τγοι/, αηά 
ΙΙβαιΙα. 

Ηεοοβα, υ}ϊ/β ο/ Ρνΐαηι, αιιά τηοίΗβν ο/ ΡοΙι/(1ο)Ή3 αηά 
ΡοΙι/χαια. 

Ροι,ΥΧΕΚΑ, ι/0Ηηί/€3ΐ άαη{/}ιΐ6Γ οί Ρηαιη αηά Ηεηώα. 

ΟοΥ88Ευ«, ί'Η{(-/εβί ϊη βηΐιΐΐβΐι/ ο/ ΐΗβ ΟνβεΙ:.•^, Κίιι// ο/ Ιίΐιαοα. 

ΤΑΐ,ΤΗΥΒίϋδ, ΙιβταΙά ο/ Κΐη^ Λψιηιβτηηοη. 

ΑϋΑΜΚΜΝΟΝ, Κίη(] ο/ ΔΓ'ΐ/€β')ΐαβ, αηά οαγίαΐη ο/ ΐΗβ Ιιο^Ι ο/ 

0)•6ΐ€6. 

Ροΐ,ΥΜΕδΤοκ, Κίη;} ο/ ΕαίΙβνη ΤΗ^α^ε, ιυΙικΚ ϊβ οαΐίαΐ ί/ιε 
ΟΗβηοηεββ. 

Ηανομαιο ο/ Ηεοχώα. 

0Η0Κϋ3 ο/ οαρίΐνβ Τΐ'0)αη η'οτηεη. 

ΑΐΙεηάαηΙ», Οτβεΐί αηά Τΐιναηαη (/ιιατάϋ, εαρίίνβ ίνοηιβη. 

δοΕΝΕ : — ΒείοΓβ Α^αιηοιηηοη'δ ΙεηΙ ίη Ιΐιο οειιηροί Ιΐιο ΟΓοβΙίβ 
οη 11ΐ(ί ϋοαδί οί Ιΐιο ΪΗΓϋ,οϊαη ΟΗβΓδοηβδθ. ΕΚΑΒΗ ΠΟΛΤΔΠΡΟΤ ΕΙΔΠΛΟΝ 

Η/ίω νεκρών κβυθμώνα καϊ σκατού ττνΧας 
Χίττών, 'ίν "ΑίΒη^ Χ^Ρ^^ ωκισται θέων, 
Πολύδωρος, 'Κκάβης τταΐς 'γβ'γως τ ί}^ Κίσσ€ως 
ΐίριάμου τβ ττατρύς, 09 μ, βττεί Φρνγών ΊτύΧι,ν 
κίνΒυνος έ'σχε ΒορΙ ττβσεΐν ΈΧλητίκω, 
δείσας ύττβξβττεμψβ ΎρωίκΡ]<ς 'χθονυς 
ΐΙο\υμ7ίστορος ττρο^ 8ώμα ΗρΎ]κίον ξένου, 
09 τ')]ν άριστην Ιίερσονησίαν ττΧάκα 
στΓβίρβι, φιΧιτΓΤΓον Χαον ευθυνών ουρί. 

10 τΓοΧύν 8ε συν εμοϊ -χρυσον εκττεμττει Χάθρα 

•πατήρ, "ν , εΧ ττοτ' 'ΧΧίου τεί^η ττέσοί, 
τοις ζωσίν εϊη τταισΐ μη σττάνις βίου. 
νεώτατο<; δ' ήν ΐίριαμιΒων, ο και με ^ης 
ύττεξεττεμψεν ούτε <γαρ φέρ&ιν 'όττΧα 
οντ έ7%09 οΓ09 τ' ην νέω βραγίονι. 
6ω9 μεν ουν 'γής υρθ' εκείθ' ορίσματα, 
ΊΓύρ<^οι τ άθραυστοι Ύρωίκή*; ήσαν ^θονός, 
" Κκτωρ τ' άδεΧφος ουμυς ηύτύγ^ει Βορί, 
καΧώς πταρ' άνΖρΙ ^ρηκΐ ττατρωω ξενω 

'20 τροφαΐσιν ώ<; τις τττόρθος ηύξόμην τάΧας. 

24^ ΗΕΟυΒΑ ΤΙιβ ρ/κυιίωη ο/" ΐ'οι.γηοηυί: αρροανχ Ηονβήηζ οχ•η• ΐΐιβ 
Ισηί υ/' Λξανιοηηοη. ροι,γοοκυδ 
Ι οοΓπβ ίΐΌΐη ν&ιιΐΐδ οί (ΙοηΐΗ, ίΓοιη §3ΐε•5 ο£ 

(1;ΐΓΐνηε55, 
\\Ίΐ( ι•ο ίΐΌΠΐ Ιΐιο Οοίΐδ αίοοί (ΙοίΗ ΗαΗβδ (ΐΛνρΙΙ, 
ΙΌΙνϋοηΐδ, ΙίΟΓπ οί" Η6ουΙ)<ι, Οδδεαδ' οΐιϊΐίΐ, 
Αηά Ρπαηι^ λνΐιο, ΛνΗοη ροΓΪΐ γγϊγΙ; Ιΐιε Ιολνη 
Οί Ρΐιηί^ίηπδ, Ιη' ΐΗε ί,ρβίΐΓ οί' ^^ϊ•^^:^^ ίο \'•λ\\, 
1 11 ΐν;ιι• ίπ)ηι Τ^ον1Ηη^1 ρηνίΐγ δεηΐ; ιηε ίοΓίΙι 
Τυ Ροΐνιηεδίον'δ Ιιαίΐδ, ίιΐδ ΤΪίΓαοΐαη ίι-ίεηίΐ, 
ί,οπΐ οί Ιΐΐ6 ίπΐΓ 1ί1ΐ1ι-1;ιη(1δ οί 01ΐ(;ι•5οη6δ6, 
\νΊιο Λνίϋι Ιΐΐϋ δρυΗΓ ηιΐοδ Ιΐΐίΐΐ, 1ιοι•δ{;-1ονΐιΐί( ίυ11<. 
Λικί δεοΓείΙν \νϋ;1ι ιηε ιην δΐι*6 δεηΐ ίοιίΐι 10 

ΜυοΗ ^ο\ά, Ιΐιαί, 5Ηοιι1(1 Ιΐιε ΙολνεΓδ οί ΙΗαιη ί;ι11, 
Ηϊδ δοπδ )•οί Ηνΐπί»; ηιϊ^ΐιί ηοΐ \)&^σΆ\•&ά 1)ο. 
ΥοαπετεδΙ; οί ΡπΛΠί'δ Ιιοιίδο \ναδ Ι : ίοΓ Ιΐιϊδ 
Ηβ δεηϊ ηιε ίοΓίΙι Ιΐιβ \&ηά, ΛνΗοδβ ^ουίΐιίαΐ &ι•ηα 
ΑνβίΙεΛ ηοΐ οι• ίο δλνα^ Ιΐιε δΐιίεΐά οι• δρεβι•. 
8ο, Λνΐιΐΐε υηΙ)ο«•εά Ιΐιε 1»ηο1'δ ίΐείεηοεδ δίοοθ, 
\ηά γ^ϊ ιιηδΙιαίΙεΓεά λνετε Ιΐιε Ιολνετδ οί Τγο^^, 
\νΗϊ1ε ίτΐιιιηρΙιεΛ }'εΙ ιη^• ΙίΓοΙΙιεΓ Ηεο1οι•*δ δρε.ιτ, 
ΚίΐΪΓ-ηιΐΓΐαι•ε(1 Ι^ν Ιΐιε ΤΙΐΓΗθί;ιτι, ιηγ δϊτε'δ ίπεικί, 
Ινϊΐίε δοηιε γοαη^ δϋρΐϊη^^ ^ι-ε^ν 1 — Ηίΐρίεδδ Ι ' 20 

249 ΕΚΑΒΗ 

€7Γ€ί δέ Τροία θ"Έκτορός τ' άττόΧΧ,νται 
ψυγή, ττατρώα θ' βστία κατβσκάφη, 
αύτο'ς δε βωμω ττρος θβο^μητω ττίτνβί 
σφα^βα 'Λχίλλεω9 ττα^δος• €κ μιαίφόνου, 
κτ€ίνβί μ€ •χρυσού τον τάλαίττωρον χάριν 
ξ€νο<ς ττατρωος καΐ κτανων 69 οΙΒμ' ά\6ς 
μβθηχ, 'ίν αντος χρυσον εν Βόμοις 'έγτ]. 
κβΐμαι δ' βττ' άκταί^, αλΧοτ' εν πόντου σάΧω, 
7ΓθΧλοΐ<{ ΒίαύΧοις κυμάτων φορούμ€νο<ϊ , 

30 άκ\ανστο<;, άταφος• νυν δ' υττερ μητρός φίΧης 

Κκαβης α'ί'σσω, σώμ' ερημώσας βμόν, 
τριταΐον η8η φβ'γ'γος αιωρούμενος, 
οσονπερ εν γτ; τ^δε ~Κ.ερσονησία 
μητηρ ε μη Βύστηνος εκ Τροίας ττάρα. 
ττάντες δ' ΆχαίοΙ ναΰς έχοντες ήσυχοι 
θάσσουσ εττ' άκταΐς τήσΒε ^ρηκίας χθονύς• 
ο Πι;λεω9 γαρ τταΐς ΰττερ τύμβου φανείς 
κατεσχ ΆχιΧλεύς ττάν στράτευμ' 'ΈιΧληνικόν, 
ττρος οίκον εύθύνοντας εναΧίαν ττΧάτην 

40 αιτεί δ' ά8εΧφην την εμην ΐΙοΧυξενην 

τύμβω φίΧον ττρόσφα'^μα καΐ ^ερας Χαβεΐν. 
καΐ τευξεται τοΰΒ', ού8' αχώρητος φίΧων 
εσται ττρος ανδρών η ττεττρωμενη δ' αγβί 
υανειν αοεΧφην τωο εμην εν ηματι. 
8υοΐν δε τταίδοιν 8ύο νεκρω κατό-^εται 
μητηρ, εμού τε της τε Βνστηνον κόρης, 
φανήσομαι ^άρ, ως τάφου τΧήμων τύχω, 
ΒούΧης 7Γθ8ών ττάροιθεν εν κΧυΒωνίω. 
τους Ύαρ κάτω σθενοντας εζητησάμην 

50 τύμβου κυρήσαι κείς χέρας μητρός ττεσεΐν. 

τούμόν μεν ουν οσονπερ ήθεΧον τυχεΐν 
βσταΐ' ηερα,ια δ' εκττοΒών χωρήσομαι 

250 ΗΕΟυΒΑ 

ΒαΙ λν1ΐ6η ΤΐΌ^ ρρπβΐιεοί, ρκπδΐιεά ΗεοΙοι-'δ 8οα1, 
Αικί ιη}^ δΪΓβ'β 1ΐ6;ΐΓΐ;1ΐ5 Λνενο ηιαοΐβ α άεδοΐαΐίοη, 
Λικί Ιιΐηίδείί" Άί Ιΐιο ^οά-ΐιυΐΐί ίΐΐΐίΐι• ί"€ΐ1 
81;ιΐη Ιίγ ΑοΊιϊΙΙβδ' 5οη, ΐΗε ιπυκΙοΓ-δΙαίπεό, 
ΊΊι^η πιο ίοΓ Ιΐι&ί; ^οΐά'δ δαίίβ ιπ)^ ίηί1ιει•'δ ί'ηοικί 
δΙκΛν, ίΐηά ΐΗε δΙαυ^ΙιΙβΓβά \\τ€ί;οΗ ηιϊίΐ δεα-δϋΤί^ε 

ΟδδΙ, 
ΤΗαΙ; ϊη 1ιΐ$ Ιιαίΐδ Ιιϊηίδείί ιηϊ^ΐιΐ; Ιίεερ ίΐιε ^όΙοΙ. 
ΝοΛν οη ΐΗε 1)εαο1ι Ι λνεΙΙοΓ, δυι•Γ-1)θΓη€ ηοΛν 
ΟπίΊ οη Ιΐΐ6 Γαοίη^ λν&νεδ' γ6οοϊ1 ατιά ηΐδΐι, 
ΤοηιΙ)1ίίδδ^ ιιηλνερΙ;. Ο'ογ νηγ ά^αν ηιοίΙΐΡΓ'δ Ιιοαά 30 

Νονν Ηϋ Ι, Ιείΐνίη^ Ιεηαηίίοδδ ιπ}^ 1)ϋ(1)^. 

ΤΗΐδ ΐδ Ιΐΐ6 11ιίΓ(1 ίΐαγ ΐΗαΐ Ι ΗονβΓ δο, 

Ενεη α11 Ιΐιε Ιΐιηε ΙΙιηΙ ΐη Ιΐιϊδ Οΐιετδοηεδβ 

Μ)' Ιιαρίρδδ ιιιο11ΐ6Γ ίαΓποΙΙι, Ιιηΐεά ίΊ-οπι Τιό^. 

Αη(1 ά\\ Ιΐιβ ΑοΗαοαηδ ΐ(11ο \ν•ϋ;1ι ίΐιβΐι• δΐιίρβ 

δϊΐ οη ΐΗο 1)6ίΐοΙιοδ ο£ Ιΐιϊδ Τ1η•αο•ί;ιη 1αη^1. 

ΡοΓ Ρκίειίδ' δοη αΐ^ονε Ιιΐδ ΙυηιΙ) ;ιρρΰαι•6(1, 

Αη(1 α11 Ιΐιε ΗοΠβηίο Ιιοδί; Αοΐιϊΐΐεδ δ1ίν}'ε(], 

ΙΙ,νεη αδ Ιΐιεγ 1ιοηιεΛν;ΐΓ(1 Ηΐηιε(1 ΐΗε 1)ηηε-ί1ίρί; οίΐΓ, 

Αηά οίαΐηιεά ίοι• Ιιίδ ΡοΙγχεηΗ ηιν δϊδίεΓ, 40 

ΓοΓ δΗοπίϊοε αηιΐ Ιιοηοιη• Ιο Ιιίδ ίοηιΐ) ; 

Υεα, β,ηά δΐιαίΐ Λνΐη^ πογ οί Ιιίδ ΙιεΓο-ίηεηϋδ 

Οίίίΐεδδ δΗ&ΙΙ 1)ε. Αη(1 Ρ&Ιε ΐδ 1εηί1ϊη]σ οη 

υηίο ΗεΓ (ΙεαίΗ ηΐ)^ δΐδΙεΓ οη Ιΐιϊδ ά&γ. 

Αηά ο£ ΐΛνο οΙιϊΙάΓεη δΐιαίΐ ιηγ πιοΙΙιεΓ δβε 

Τ\νο οοΓρδεδ, ηαϊηε, &η(1 Ιΐΐίΐΐ 1ιει• Ηαρίεδδ οΙίΐυ^Ηίει-'δ. 

Ροι• Ι, Ιο §αίη α ΙοηιΙ), λνίΠ — ΛνΓεΙοΙι— α])ρεΗΓ 

Βείοι-ε ΗεΓ ΗαηάηπίΐϊοΓδ ίεεί αηιΐάδί Ιΐιε δυν^ε. 

ΡοΓ ΛνϋΗ Ιΐιε ί,οΓάδ ο£ Όείΐ1;1ι Ηανε Ι ρνενίΐϋεά 

'ΤλνίχΙ ΐΏθ1;1ιεΓ-1ι;ιη(3δ Ιο ί&Π, ίΐη(ί \νΐη α ΙοπιΙ). 50 

ΛοοοηιρΗδΙιβά δΐιαίΐ 1)6 λ11 ίοι* •\ν1ιίο1ι Ι 1οη^ε(1. 

251 ΕΚΑΒΗ 

ίίικαρτ}• τΓβρα '^αρ ηο υττο σκηνη'ζ Ίτοοα 
'ΑΎαμέμνονο^, φάντασμα Ββιμαίνονσ' βμόν. 

φβΰ' 

ω μήτβρ, ήτις €κ τυραννικών Βόμων 
8ονΧ€ίον ημαρ είδες^ ώ^ ττρασσβ^ς κακώς 
οσοντΓβρ βύ ΤΓΟτ'• άντισηκώσας δβ σε 
ΐίρζΐ θβών τις της ττάροίθ' βνττραξίας. ■ν ΕΚΑΒΗ 

ά'γβτ, ω τταΐΒβς, την <γραυν ττρο Βόμων, 
60 ά<γ€τ ορθονσαι την όμό8ου\ον, 

ΎρφάΒβς, νμίν, ττρόσθβ δ' άνασσαν. 

Χάββτβ, φβρβτβ, πβμπβτ, άβίρβτβ μου 

'^ί-ραίάς ■χ^ειρος ττροσΧαζύμβναι,' 

κά^ώ σκοΧι,ω σκιττωνο χ^ρος 

ΒίβρβιΒομενα σττβύσω βραΒύττουν 

ήΧυσιν άρθρων ττροτιθβΐσα. 

ώ στβροιτα Αίός, ώ σκοτία νύξ, 

τί ττοτ αϊρομαι βννυχος οΰτω 
70 Ββίμασι, φάσμασιν ; ώ ττότνια 2ίθών, 

μέλ,ανοτττ βρυσών μάτβρ ονείρων, 

άτΓΟΤΓβμτΓομαί βννυχον όψιν, 

ήν 7Γ€ρΙ τταιΒος βμου του σωζόμενου κατά 
©ρ•^κην 

άμφΐ ΤΙο'λυξ€ίΐ'7]ς τβ φίΧης θνγατρος Βι' 
ονβιρων 

φοβεράΐ' όψιν βμαθον, εΒάην. 

ώ χθόνιοι θεοί, σώσατε τταΐδ' εμόν, 
252 ΗΕΟυΒΛ 

ΒυΙ Η^βά ΗεουΙίπ'δ δϊ^ΐιί; Λνϋΐ Ι ,ινοίά ; 

ΡοΓ ίοΓίΙι οΓ Αίζ.ιηιειηηυη'δ ΙεηΙ δ1ΐ6 δεΐ8 

ΗεΓ ίεεί;, 3])ρ;ι11ο(1 \)γ ΐΐιίδ ιπ)^ ^Ιιοδίΐγ ρΐΐίΐηίοπι. 

ΜκευΒΛ, άνοχχβά αχ α χίανβ, ηηά χι/ρροΗαΙ 1)ΐ/ βΊΙοι»- 
οαρίίνοχ, αρροανχ αονύη^ οηΐ ο/' Α^αιηννιηοηχ Ιού. 

Μο11ΐ6ΐ•, Λνΐιυ ίΐΛοΐ' Γ07λ1 Ιι.αΐΐδ 1ι;ΐ5ί; 56οη 
ΤΗβ (1ίΐ}' οί ΐΗπιΜοιη, Ιιολν Ιΐΐ}^ (ΙορίΗ οΓ Λνοβ 
Ε(]ιιλ15 ΐΗίηο Ιιοί<ί1ι(; οί ννεαΐ ! Α Οθ(1 ΙίΟΗΓδ (ΙοΛνη 
ΤΗε δοίΐΐε Λνϊΐΐι οΚΙοπ 1)1 Ϊ85 Ηεαροά, ηιϊηΐηί^ Ιΐιεε. 

[Εχϋ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ιιβαά ίοΓίΙι, Ο 1Ώ7 οΙιίΙάΓοη, Ιΐιβ δίποΐίεη ΐη ν6»Γ5 

ίΓοηι Ιΐιε ίεηί. 60 

Ο Ιεαίΐ ΙιεΓ, ηρΐ^εαππί^ Ιΐιε δίερδ οί }ΌηΓ ίεΙΙοΛν-ΙΙιπιΠ 
ΝθΛ\\, Ο }ε (ΐΗϋ<ΐ[1ιΙ:ί"Γ8 οί Τγο}% 1)πΙ οί οΐίΐ νοιιι• (|υεειι. 
Οίΐδρ ηαε, ιιρΙιοΜ, Ηεΐρ οηΛνίΐΓά Ιΐιε εΜ-ίοΓδρεηΐ, 
Ι^Άγ'ηχ^ \\ο\ά οί ιώ^ λνηηΐίΐεά Ηαηά, ΙεδΙ ίοΓ Λνε^ΐί- 

ηεδδ Ι ϊά\\ ; 
Αη(3, δΐΐδΐ&ϊηειΐ Ι)^ «■ ευΓνίη^ άχνη, ΙΙιεΓεοη 3.8 Ι 1ε»η, 
Ι \νΐ1Ι ΗαδΙεη οη\ναΓ(1 Λνϊΐΐι ΙοΙΙεηη^ ραοε, 
δρεεί1)η<τ ηι^ ίεεί ίη α 1η<ί;5.ΐΓ{1'5 Γ&οε. 
Ο ΗίίΗΐηίη^-δρΙεηάουΓ οί Ζειίδ, Ο ιώϊι•1< οί ΐΗε ηί^^ΙιΙ, 
\\Ίΐ}^ ςιιαίίε Ι ίοΓ νίδίοηβ ίη δ1υηιΙ)ει• ΐΗ&ΐ Ιι&υηΐ ιηε 
\νί1;1ι ΙειτοΓδ, ΛνϋΗ ρΙΐΛπΐοιπδ ? Ο Ε&ΓΐΗ'δ ηΐίΐίεδίϊο 

ιηί<^1ι1;, 70 

Μοίΐιεί' οί ^11•ε&Iηδ Ιΐιαΐ Ιιονει• ϊη άυδ1<:-\νίη;^εε1 ίϋ.ε^Ηΐ;, 

Ι ει•}^ Ιο ίΐιε νϊδίοη οί (Ι&νίαιεδδ " Ανίΐυηΐ; Ιΐιεε ! " — 

ΤΗβ άΓεαιη οί πι γ δοη Λνΐιο Λναδ δεηΐ ϊηίο Τ1ιι•3εε Ιο 

1)ε δανεά ίΓΟίη ϋιε δΙπα^ΙιΙεΓ, [1ονε(1 ^1Ηϋ§11ιε^, 

Τΐιε άι•ε3Γη Ιΐιαΐ; Ι δίΐλν οί Ροΐνχεηα'δ (Ιοοιη^ Iη^ (Ιείΐι*- 

λλΊιϊοΙι Ι 53Λν, \νΊιίο1ι Ι ΙίηεΛν, ΛνΙιΐεΗ &1)ίί1εΐΗ Ιο 

άαιιηΐ ηιε. 
Οο(1δ οί Ιΐιε ϋηίΙεΓννοΓίοΙ^ δβνε )^ε ταγ &οη, 

253 ΕΚΑΒΗ 

80 δ? μόνος οίκων αηκνρ ζμων 

την 'χ^ιον(ά8η ©ρ-ρκην κατβ-χ^βι 

ξίίνου πατρίου φυΧακαΐσίν. 

βσταί το νέον, 

η^βί τι /χ6λθ9 'γοβρον <γο€ραίς. 

ούτΓοτ' βμά φρην ωΒ' ά\ίαστο<ζ 

φρίσσα, ταρβεΐ. 

ΤΓον ΤΓοτβ θείαν 'ΈΑ,ένον ψυχ^άν 

η Κασάν^ραν εσ/δω, Τρωάδες, 

ώ? μοι κρίνωσιν ονείρου^ ; 
90 €ΐ8ον ^αρ βαΚιαν βΧαφον \νκον αιμονι 'χ^αΧά 

σφαζομβναν, άττ' €μών Ύονάτων στΓασθύσαν 
ανα<^κα 

οίκτρώς• καΐ τόδβ Ββΐμά μοί' 

ηΧθ' ντΓβρ άκρας τύμβου κορυφάς 

φάντασμ' Άχιλεω^• γτ^ί δε ^βρας 

των ΤΓοΧυμογβων τίνα ΎρωιάΒων. 

άττ' εμάς ουν άττ' εμάς τάδε τταώος 

ττέμψατε, δαίμονες, Ικετεύω. 

Χ0Ρ02 
'Έ^κάβη, στΓουδ^ ττρός σ εΧίάσθην 
τας Βεσττοσύνους σκηνας ττροΧητουσ', 
100 ΐν εκΧηρώθην και ττροσετά-χθην 

Βούλη, ττόΧεως άττεΧαυνομενη 
της Ίλίάδος•, Χό'γχι^ς αΙχμη 
Βοριθήρατος ττρος Ά'χαιών, 

254 ΗΕΟϋΒΑ 

Μίιιο Ιιοιίδε'κ ηικΊιοΓ, ϋ8 οιιΐγ οιιο, 

15ν Ιΐΐ(ί ίι•ί<-Ίκ1 οί' Ιιϊδ ίίΐΐΙιοΓ λνίΐι•(1θ(1 Λνβΐΐ 

\\ ΊιΟΓβ Ιΐΐ6 δηολνδ οί ΤΙιγ&οθ νείΐ ίοΐ'681 αηιΐ Γοΐΐ 

ΒηΙ; Λ δίι-Ηπσβ ηοΛν «ΐΓοΙίο (ΙηίΛνοΐΙι ιιοηι-, 
Αικί ;ι δίΓΛΪη οί λνϊίϊΗιΐίί ίοι- Ιΐιοιη Ιΐΐίΐΐ; \ν;ιί1. 
ΛΙι, ηβνεΓ .ΐ5 ηο\ν (1ί(1 Ιΐιβ ΙιεαιΊ ίη ιηε 0|υΗί1 

λνίΐΗ Ιΐιο Ιΐιηΐΐίπσ οί' ορηδβίβδδ ίοαη 
Ο Ιΐκιΐ ίΉδδίΐηοίΓ.Ί Ι ιηϊ_<ί1ιί; 1)υΙ ίΙί'δΟΓγ 
Το αη•6ί1θ ιηε ηΐ)' (Ιτεηηΐδ, Ο (Ι.ηΐί^ΙιΙεΓδ οί Τγο^, 
Ογ Ιίοΐεηυδ, ^ΐ,οά-Ιίΐιι^Ιιί δοει• ! 
ΓοΓ Λ (Ιηρρίείΐ ί;ΐΛνη Ι Ιιείιείά ΛνΙιίοΗ α ννοΐί'δ Γβά 

ίαη^δ ΛνοΓΟ ίοίΐΓίη^, 90 

\νΐιϊο1ι 1ιε (ΐΓ&ίτ^τεά ίΓοιη γπ^ Ιίπεεδ ■ννΙιεΓεΙο δΐιε Ιιβά 
οίηη^ ΐη Ιιετ ρϋεουδ ^εδρ&ϊι•ϊη^<ί. 

ΊΊιίδ ΙειτοΓ Λνϊ11ι;ι1 οη ιηγ δρΪΓΪΐ; ΐδ οοτηε, 
ΤΙιηΙ ίΐιε ί^ΠοδΙ οί Ιΐιε ηιϊ^Ηΐ^ ΑεΙιϋΙεδ Ιιαίΐι πδεη, 
Βηά δίοοά 
ΡΙίίίΗ οπ Ιΐιε ΟΓεδΙ; οί Ιιίδ εηι•ΐ1ι-1ιεΛρε(1 Ιοηιΐ) ; 
Αηοΐ Ηε οίαΐηιείΐι ά ^υειτίοη οί Ιιοποαν, Ιΐιε δρΐΐΐΐπ^ οί 
1)1οο(1, 
Αη(1 3, \νοε-δΙπο1<εη Τι-ομιη ηιαΐ(1εη'δ (Ιοοπι. 
Ο Οο^δ, Ι 3Γη δΐιρρΗίίηΙ 1)είοι•ε }'οα ! — ϊη 3η}' λνίδε 
Ιυπι, Ι ίιτιρΙοΓε }Όυ, 

ΤΙιίδ ίπΐε ίΓοιη ΐΗε οΙιϊΗ οί χηγ \νοπιΙ) ! 

Ε}ΐΙβτ ΟΗΟΚϋδ ο/" ναρίΐνβ Τνη^αη ινονιση. 

Ι Ιι,ινε ΗηδΙεά Ιιί11ιεΓ\ν'3ΐ•(1 ; Ιΐιε ρ&νίΐίοηδ οί ιη)^ Ιογ(3, 

Ο ηΐ}^ (|αεεη, Ηανε Ι ίοΓδ^Ιίεη, ίη Ιΐιε Λνΐιϊοΐι Ι 

δο]οιιπι ΗεΓο, 

\νΐιοιτι Ιΐιε \οϊ ΙιηΙΙι (Ιοοηιεά Ιο ίϋΠ υηΐο & Ιίΐημ:, α Ιΐιΐίΐΐΐ 

ΓΐΌΐη Ιΐίυηι οΗαδεά, Ιΐιε (^υαη^ οί Αοΐι&ε&η ΗιιηΙει-δ' 

δρείΐΓ, — 

255 100 ΕΚΑΒΗ 

ούδβι/ τταθβων άττοκουφίζουσ', 
άΧλ' άγγβλι'ίΐί βάρο<; άραμ,ζνη 
μ^ηα, σοι Τ€, ^/ύναι, κήρυξ άχζων. 
£ν ^αρ Άχαιων ττΧηρβι ξυνό8ω 
λε'γετα* Βόξαι σην τταΐδ' Άχ^λβΐ 
σφά^^ον θέσθαί' τύμβου δ' βττιβας 
οίσθ' οτ€ χρυσ€θί<; βφάνΐ] συν οττλοις, 
^^^ τα<; ττοντοττόρους δ' έ'σχε σ'χ^εΒίας 

Χαίφη ττροτόνοις €7Γ€ρ€ΐ8ομ€να<!, 
τάδβ θωύσσων 

τΓΟί δί;, Δαναοί, τον €μ6ν τνμβον 
στέΧ\.€σθ' ά<γ€ραστον άφ€ντ€<; ; 

ΐΓθΧ\.ή^ δ' €ρί8ο<ί σννέτταισβ κΧύΒων, 
8όξα δ' 6χ^ώρ€ί δί'χ' άν' ΈΧλήνων 
στρατον αίγ^μητην, τοις μβν 8ί8όναι 
τύμβω σφά'•^ίον, τοΙς δ' ούχΙ 8οκοΰν. 

120 ν^ δε το μ€ν σον σττεύδωι; ά>γαθον 

της μαντιτΓοΧου Βά«χί7? (ΐνί-χων 
\ξ.κτρ Αγαμέμνων 
τω @ησείδα δ', οζω Αθηνών, 
Βισσών μύθων ρητορβς ήσαν 
'γνώμη δε μια συνεχωρξίτην, 

τον Άχ^ίΧλβων τύμβον στβφανοΰν 
α'ίματι •χΧωρω, τα δε Κασάζ^δρα9 
Χβκτρ' ουκ ζφάτην της Ά-χιΧείας 
ττρόσθεν θήσ^ιν ττοτβ Χό'γχης. 

25θ ΗίΧυ ΒΑ 

ΝοΙ ΓοΓ Ιϊ^ίΐΊΐβιηπίΓ οί' ίΐιν )>πίη ; ιι.'ΐν, λ ΝπκΙομ Ιι,-ηβ 
Ι Ι.ι'ρΜ 
ϋί Ηοίΐνγ ί:ί(3ϊη^5, 1ιοι•«1(1 οΓ βοΓβ ίΐη<ίυί5ΐι υιιΐο 
Ιΐιοο, 
Ι•"οι• Ιΐι;ι1 ιπρΙ ίκ Ιΐΐ€ ίΐι•πΐ}' οί' Ααίιαοη, ίπιιΐ Ιΐιο^ Κίΐγ 
ΤΙιηΙ Ιΐιν ^11^1^1 ιιηΐο Αοΐιίΐΐβδ η δαοήΠοο ηιιΐδΐ; Ιίβ. 

Γυι• Ιΐιοη ΙίηοΛνβδΐ ΙιοΛν ΐη δΐιεεη οΓ ^ο1^1ρη .αηιιουι• δί'οη 1 10 

Ηο 5ΐοο(1 ιιροη Ιιΐδ ΐοΓηΙ), .•ιικΙ οπ Ιΐιο οοοΗΠ-ραοίη^ 

δΗίρδ 

Ι-;ιΐ(1 » δροΐΐ, ίΐΛ&ί ηοη6 ΙιηΙΗ δαΐΐείΐ, — γ^Ά, ϊΙλοηΐξΥι Ιΐιο 

Ηπΐΐίηπίδ 1)ΐ•;ιίΐ€ά [Ιιΐδ Ιϊρδ : 

ΤΗο δϋϊΐδ υρ Ιο ί1ΐ6 ^'Η.Γάδ ; — ?ιη^1 λ οι•γ ππι^ ίι•οηι 

" Ηο, Ό;ιιΐΗ;ιη8 ! ΛνΙιϋΙιοΓ ηοΛ\\, Ιεανΐη^ ιιηιχ'ίΐουηιεά 

}Ό111• νΟΛν [Η\ν(1^ ? " 

Οί' ΙιοηοιίΓ Ιο ηιγ ΙοηιΙ), ;ιηι1 ιηγ }ί;^οι•γ δρυπιεθ 
ΓΙιοη Η, δΐΐΓί^ε οί Ηί^^ΐι οοηΐοηΐίοη οΙαδΗοά : ΐΗο δρε,ΐΓ- 
ΙιοδΙ; ΐη οΐΐδδεπδϊοη 
λνΉδ οΙρίΊ:, δοηιο ον}τίη^ι^, " ΥΐΰΜ Ιιΐδ ΙοηιΙ} Ιΐιο 
νίοΐΐηι ! " — οΐΙιΟΓδ, " Ν;ι^ ' " 

ΝοΛν Ιΐ\6 Κϊησ -νναδ ίεΓνεηί Ιΐιει•€ Ιΐιπί Ιΐι^ άηιΐίίΐιίει• 

Ιΐιογ δΐιοαίίΐ δρηνε, 120 

ΡοΓ Ιΐιαΐ; Α^ϋηιεηιιιυη Ιονεΐΐι Ιΐΐ)' ρι•ορ1ιεΙ-1)ίΐθ(•1ιαπίΐ1. 
ΒιιΙ Ιΐιε δοηδ οί ΤΙιοδεπδ ΙλνΗίη, ΛΐΗεηδ' δοϊοπδ, ί'οΓ 
Ιΐιν Ιίίΐηε 
Ρ1εΗ(1εΓΐ 1)οΐ1ι, νεί ίον Ιΐιε νϊοΐίηι (Ιίιΐ Ιΐιείι• λοίε ηΙ 
νηΓΪΗΐιεε ίηΐΐ. 

" Υε οίΐηηοΐ; οΗοοδβ 1)ΐιΙ ονοννη \νίΐ1ι Ιΐιε 1ίί'ε-1)1υο(1 
δίΓεαηιίη^ (ΙοΛνη 
Αείιΐΐΐεδ' §ι•Ηνε Ι" Ιΐιεγ ε1»ιτιυιη•εο1 — " αηύ, ί'ον Ιΐιίδ 
Οίΐδδ^ηάΐ'ίΐ'δ 1)εά, 
81ι;ι11 Άΐιγ ^1η^ε ρι•ε£ει• ίο ΑοΙιϊΠεδ' ρΓΟλνεδδ ΙιεΓ — 
Α οοηεαίηηε, α 1)οη(1δΐΗν6 ? — 1 1; δ1ι;ι11 ηενει* 1)6 ! " 
ΐΗε}^ 8ίΐϊ(1. 

257 
νυι.. 1. 8 ΕΚΑΒΗ 

130 στΓουδαί. δβ λόγωζ/ κατατβινομβνων 

ήσαν ϊσαί ττως, ττρίν ο ττοίΚίΚ,όφρων 
κόττις, ?;δι;λόγο9, Βημοχ^αριστης 
Αα€ρτίά8ης 7Γ€ίθ€ί στρατιαν 
μη τον άριστον Ααναών ττάντων 
ΒούΧων σφα'^Ιων ζίνβκ αιτωθ^ΐν, 
μηΒέ ην βίττβΐν τταρα ΐίβρσβφόντ) 
στάντα φθίμίνων 
ω<ί ά'χ^άριστοι ΑαναοΙ Ααναοΐς 
τοις οί'χ^ομβνοις ύττερ ΈΧΚήνων 

140 Ύροία<; ττβΒίων άττέβησαν. 

7ίξ€ΐ, Ο υουσ€υ<; όσον ουκ ήθη, 
ττωΧον άφβΧξων σων άττο μαστών 
€Κ τ€ Ύβραίάς χ€ρ6ς ορμήσων. 

άΧΧ' ϊθι ναούς, ϊθί προς βωμούς, 
ΐζ' 'Α<γαμ€μνονος ίκ€Τίς γονάτων, 
κηρυσσβ θβούς τους τ' ονραν'ώας 
τους θ' ύτΓο ^αΐαν. 

η <γάρ σβ ΧιταΙ ΒιακωΧνσουσ 
ορφανον βίναι τταιΒος μβΧβας, 
258 ΗΕΟΙΙΒΑ 

ΒιιΙ Ιΐιο νοΙιβηΐίΊΚ'ίί ο(' κροοοΙ), ολγΙι ΓυηΙρικίίιιμ• 130 

Η^ζηίπδΙ ε;κ•1ι, [8οιι1(•(1, 

\\ ,ΊΝ 1);ι1;ιΐΗ•ι•(1, ;ΐΝ ΪΙ Λνοο, ΙίΠ Ιΐκί ρΓ.ιΙΐΓ Μΐ1)Ηυ- 

ΊΊκ' ιη;ιιι *)!' 1ΐ(>ηϊθ(1 Ιοη^^πο^ Ιΐιο ίπιοΐνίο• Ιυ Ιΐιο 

ΐΙίΓοηΐΓ, [ιηοιι1(1 : 

ί«ιοι•Ιθ8' 5ρ;νΛνη, '^ί.ιη Γη.^ΐιίοιι Ιΐιο ΙιοκΙ ιιηΐο Ιιίβ 

*' \ν€ ιηην ηοΐ Ιΐιπίδΐ; Η5κ1ο 1ΐ1<ο ηη ϋΐιΐΓ;ΐΝΐ λνιοΙοΙι/' 

Ιιο ΟΓΪοιΙ, [1);ιιι.•ι;ιη Ιιαικί, 

"ΤΙιο 1)ΐ•Ηνο8ΐ Π;ιη;ΐΗΐι ΙιοηιΙ ίίικί Ιΐιο κΙοιιΙινΙ 

ΛΙΙ 1(» βρ.ΊΓο οιιι• Ιι;ιη(ΐ5 Ιΐιο δίαίη οΓ Ιΐιο 1)1ο()(1 οί" 

1)οΐ)Γΐιηηϊ(1 ηΙ.ίϊπ, [ΐΐιηΐ; ί^ΐηικί 

ΝοϋΙκ'Γ δπΗΙτ Ιΐιηΐ ;ι νοΐοο ίΐΌΐη Ιΐιο πιπίνδ οΓ Ιΐκπι 

Ιιι ΐΐιο ])ΐ•ο56ηοβ οί ΗοΙΓδ ^ιι^^η δΙιοαΜ ΛνΐΐΗ δοοΗΐη^ 
1)ίί;ΙθΓ-1ν€οη 
Γι•ν, ' ΤΙι;ιη1ν1ο88 Γγοπι Ιΐιε ρΐαίπδ οί' 'Γγου ί1ΐ6 
Ι).•ιιιαηιΐδ 1ι;ινα δρ6(1, 
ΤΙΐΗΐιΙίΙοδδ αηΐο ΟηπΛαιι Ιίϊπ Λνΐιοδβ ^Γίΐλ'βδ ηνο Ιΐιϊοΐί 

λνΐιο (ίϊεά Ιο δ;ινο Ιΐΐί^ΐι• ΗΓοίΙΐΓί'Π — Ιΐιο δοοη- 
ίοι•|ο;οϋοη (Ιοαιΐ ! ' " 

Λικί 0^1νδδει1δ άναΛνοΙΙι ηοηι• — ονοη ηονν δΙιπΠ )κ' 1)ΰ 

Ργοιπ Ιΐιν 1)ΐ•οαδΙ; ίο γοιιγΙ Ιΐιν (Ι.ιιΗιΐίί, Γιοιη Ιΐιίηο 
;ΐ]ΰ;ο-εηί"οοΙ)1οί1 ^νηδρ. 

Ηίο Ιΐιοο Ιο Ιΐιε Ιοηιρίοδ ηοΛν : Ιι;ΐδΙο, 1)6ί()Γ0 Ιΐιε 

ίΐΙΐΗΓδ 1)θΛν : [οΐίΐδρ. 

ΓνοικΊι ΙοΛν Ιο Λίτ;τηιοιιΐ)ΐοη, Ηϊδ Ινίιοοδ ϊη δΐιρ))1ϊ;ιπΓ0 

]^\\\ ιιρ Ιΐιγ νοίοο ηηιΐ ιτγ Ιο Ιΐιο Οοίΐδ Ιΐι,ιΐ δϊΐ οιι Ιιίι;Ίι : 

Ι.εΙίΗε Νε11ιει•-(1λνε11ει•8 Ιιε&ΐ' ίΐ 11ιι•οιι§1ι ΙΙιεΪΓ (ΙηγΙ^- 

ηεδδ πη^ϊη§ \νϊΜ. 

ΓοΓ, εχοορί; ΐΗεγ ΙυΓΠ λγκΙ δράνε, λπΛ Ιΐΐ}' ρΓενηΙεηοε 

οί" ρι-.ινει• [εΐιϋοΐ, 

Κεοΐεειη Ιΐιεε ίι•οηι ΙιεΓΟ.τνίΊΐκιΐΙ οί !;])}.' Γϋΐη-δΐπείίεη 

2 59 

8 2 ΕΚΑΒΗ 

150 η δ€ί σ' €7ΓΐΒ€Ϊν τύμβου ττροττετή 

φοινισσομβνην αϊματι παρθένοι» 
€κ γ^ρυσοφόρον 
8€ίρή^ νασμω μξΧαναν^/(Ί. 

ΕΚΛΒΗ 

οί 'γω μ€\(ία, τι' ττοτ' άττύσω ; 
τΓοίαν άχ(ύ, τΓοΐον οΒυρμόν ; 
ΒβίΧαία οβίλ,αίον γί^'/^ως•, 
ΒηνΧβίας τα<; ου τΧατάς, 
τάς ου φβρτάς• ωμοί μηι., 

Τί9 άμυνα μοι ; ττοία <^ίννα, 
160 τΓοία δε ττόλίΫ ; 

φρούδος ττρζσβυς, φροΰΒοι τταΐδβς•. 
ΤΓοίαν, η ταυταν η κβίναν 
στάγω ; ττοΐ δ' ησω ; ττου τίς θβών 
η δαίμων νων ΐτταρω'^ό'ζ ; 

ω κάκ' ^νΐ^κούσαί Τ/3ωάδβ9, ω 

κάκ €νβ<^κοΰσαι 

ιτήματ , άττωΧβσατ' ό)\€σατ'• ούκβτι μοι βίο^ 

αγαστο<? εν φάει. 

ω τΚάμων αγ]σαί μοι 
170 7Γθύ<ί, α^ησαι τα ιγραία 

7Γρο9 τάνΒ' αυΚάν ώ τό,κνον, ω τταΐ 
^υστανοτάτα<; ματβρος, βζαΧθ' 
βζεΧθ' οίκων άΪ€ ματερος 
αύΒάν, ω τέκνον, «9 είΒτ/ς 
οίαν οϊαν άίω φάμαν 
ΊΓ€ρ\ σα9 'ψ•υ'χ^ά<ί. 

26ο ΗΕΟϋΒΛ 

Τΐιου ιιιυεί; βϋΓοΙ^' Ηνβ Ιο ^αζε ννΙιβΓβ α ηι,ιϊίΐεη οη 1ι6γ 

ίαοο [(ΙαΓίνΙγ-ι^ΙβΗηιϊηίΓ Ιϊ(1ο 

Οη α ^Γίΐνο-ηιοαηά 1ΐ€ΐ;1ι δΙαυ^Ηΐεΐ'^ο], Λνΐιίΐο Ιΐιε 150 

\νί•1ΐ6ΐ1ι, ΛΝ-ίΊΙείΗ Γγοιπ Ιΐιβ ηεοΐί λ\•1πο1ι Ιΐιε "^υΐιΐίίη 

ιηυΐ'ΙνΟ'πεδ (Ιεοΐί, [ιΐνί^-ίΐ. 

Αιιιΐ ίΐΐΐ 1ΐ6ΐ• \}θάγ οηηίδοηδ ΐη Ιΐιε 1)υΙ)1»Ηη^ 1ιοη•υΓ 

ιΐΕουπΑ 
\νοε ΓοΓ ιηίηε απ<ζαΐδ1ι ! λνΐιαΐ; οιιίοι•^ ίΐν;ιί1(?1;Ιι 

Τυ ΙΙιγϊΙΙ ίοΓίΙι ϊΐδ α^οηγ-ΙΙπΌί'δ ? 
λνΐιαΐ; Λν.ιίΐίη^• ΐΐδ ί'ιιΐιιοδδ οί ίοηηοηΐ υιιΙ,ΝνηϋκΙ,Ιι — 
\ν'η'1(•1ΐί-ο1 εΜ — 1)ϋ1;6ΐ• 1)οηο1;ι§ο \νΙΐ(;ι•ί; Ιιεαι-ί; αηά 
Ηεδίι Γαΐ1εί;1ι ? 

ΛΙι ηΐ6 ίοΓ ηιγ ννοοδ ! 

ΝΥΊΐϋΙ εΐΐίΐηιρίοη ίδ ΙείΊ; ιηε }■ — \ν1ι;ιί δοηδ Ιο (ΙεΓοηά 
ιηε ? — 

\νΐΐίΐ1; οϋγ Γοηιηΐπδ ίο ηιε ? Οοηε 160 

Ανε ιην 1υι•(1 αικί ιηγ δοηδ ! \νΐιίΙ;1ιει• ηο\ν δΐιηΐΐ Ι 

Λνυΐκΐ ηιο ? [Ι^εΐνίεικί ηιε ? 

λΥΙιϊΙΙιει• Ηεε ? Ιδ ίΐιενε Ουά — ίδ Ιΐιενε βεικί δΐιπίΐ 
ΑΙοηε — πΐοηε ! 

Οαιι^ΙιΙεΓδ οί Τγο^' — Ο γ& 1ιει•α](1δ οί ι•υίη, ^ε Ιιει-αΐοϊδ 
οί ηπιι ! — ■ 
\νΊι;ιΙ; ρι•υΓιΙδ ιη^ Ηίε αηγ ηιΟΓΟ^ \ν1ιοηι )όιιι• ΛνοΓοΙδ 
Ιΐίΐνε υηθοιιε, Ιιανε ιιηάοηε ? 
Νονν υηΐο ^οηάεΓ ρανίΗοη^ Ιυ 1(•11 Ιο ιηγ οΙιϊΚΙ 1ιοι• 170 
ιηκίοϊη^, Ι οηε ! 

ϋ,εαά,Ο νελντείοΐιεάεδί ίεεί^ΐεαιΐ γα ΐΗε εΐά-δίηοΐνεη 

Ο οΙαυ^ΙιΙεΓ^ Ο οΐιϊΐοΐ οί ά ηιοίΙιεΓ ιηοδί λντείοΐιε^, ίοι•ΐ1ι 

ίαηηΐΞ:, ίοι•1;1ι ίαηη^, [ηιοΐΐιεν'δ λνοΓΓΐ, 

Οοηιε ίι•οηι ΐΗε Ιεηΐ;, Ο ΙιεπΛειι Ιΐιε νοϊοε οί ΙΗ}• 

Το Ιΐιε ειΐ(1 Ιΐιοιι Γη;ΐ}'δΙ ΙνίιοΛν \ν1ια1; η Γυιηουι• οί ίΐ\νί'α1 

άεδραΐηη^, άεδρΗίνΐ»^, [Ικινε Ι Ιιεαι•(1 ! 

ΟοηοεΓηΐη|5 ΐΗε Ιίίε οί Ιΐιεε, ηΐ)^ 1)ε1ονέ(1^ 1)ΐιΙ ιιο\ν 

201 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ » ι ματβρ μάτβρ, τι βοάς ; τι νέον 
καρνξασ' οϊκων μ ωστ' ορνιν 
θάμββι τωδ' βξέττταξας ; 

ΕΚΑΒΗ 

180 οϊμοί, τάκνον. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

τί μ€ ^υσψημ€Ϊ<; ; φροίμιά μοι κακά, 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ, σας ψνχ^άς. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

€ξαύΒα, μη κρνψΐ]^ Βαρόν, 
Ζβίμαίνω Ζζΐμαινω, ματ€ρ, 
τί ΤΓοτ' άναστβνβίς. 

ΕΚΑΒΗ 

τάα'ορ τβκνον μεΧβας ματρυς. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Τί. τοΒ ά'γ'γβΧλζίς ; 

ΕΚΑΒΗ 

σφάζαί σ' 'Αρ'γβίωΐ' κοινά 
συντείνει ττρος τύμβον ^νώμα 
190 1Ίη7\.€ίΒα 'γέννα. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

οϊμοι, ματ€ρ, ττώς φθέ'^'^α 
άμβ^αρτα κακών ; μάνυσυν μοι, 
μάνυσον, ματβρ. 

ΕΚΑΒΗ 

αύδώ, τταΐ, Βυσφάμονς φαμας' 
ά^^βΧλουσ' Άρ'γίίων Βοζαι 
■\^ι]φ(ύ τάς σας ΤΓβρί μοι ψύχρας, 

262 ΗΕαυΒΑ 

ΕηΙβΓ ΙΌΙ.ΥΧΕΝΑ 

Ο ηιο11ΐ6Γ, ηιγ ηιοίΐιει•, ηΐΐίΐΐ; ηι^&ηείΐι Ιΐΐ}' οι-^ΐιι^Ρ 

\νΐι;ιί «ΐΓαη^β (Ιΐ'οαίΐ 11ιϊιι<γ 

1$ ίΐιίδ Ιΐΐίΐΐ; Ιΐιοα }ΐ6πι1(1(:•ίίΐ 
ΤΙκιΙ; Ιιαίΐι 5οαι•6(1 ιηο, Ιίΐίβ Ιο α 1)ίΓ(1 ίοΓίΙι-Ηγίιΐ'τ 
Οη δ1αι•1ΐ6(1 Λνίηο- 

ΟυΙ οί' ίΐιβ ρεαοε οί" 1ιι;ι• ιΐ68ΐ;? 

ΗΕΓυΟΛ 

ΑΙη8 ! Λνοε'δ Γηβ, ηΐ)^ άαυ^ΗΐεΓ ! 180 

ΙΌΙΛ'λΚΝΛ 

\\Ίι;ιί λνοηΐ οΓ ϊΙΙ-ΙίΟίΙϊπί^ Ϊ8 Ιΐιΐηρ ? Κιόιπ ΐΗγ ρΐ'ίΊικΙίιι^ 
ί11ί> Ι ϋϊνϊικί. 

ΗΕΟυΒΛ 

Αΐι 1116, Ιΐία ι1οοηΐ6(1 αηίο δίαα^ΐιίει• ! 

ΓϋΙνΥΧΕΝΑ 

Τί*11 ϊΐ ΟΧ1Ϊ, Ιεΐΐ ίΐ ουΐ, ηεϋίικι• Ιιϊιΐβ ο'ειΊοη^ ; 

ΡοΓ ηιΐηε Ιιεαι-Ι, ηι^' ιιιοΐΙιεΓ, Ϊ3 Ι^βΆνγ Λνΐίΐι (Ινβαά 
Ρον ΐΐιε ϋ(1ίη§5 Ϊ1ι.α1 οοηιβ ϊη Ιΐιγ ηιοατι. 

ΗΕΟυΒΛ 

Ο οΙιίΜ, Ο ο1ιϊ1(1 οί ίΐιβ <5ΐ•ϊεί-(1ίδΙι•;ιιΐβ•1ιΙ; ! 

ΡΟΙ,ΥλΈΝΛ 

Α1ι, Λνΐιαΐ; ϊδ Ιΐιβ ΐϊΐ€δδίΐ§6 ίο ιηε ΐΗοιι Ιΐϋδί. 1)ΐΌϋ|^1ιΙ ? 

ΗΕαυΒΛ 
ϋείΐΐΐι : £οι• Ιΐιε Ατ^ϊνε Λναιτίοι•-11ιΐΌη§ 

Αγ6 ΐη οηε ηιϊικί δεΙ, Ιΐιαΐ ΐΐιν Ιιΐοοοΐ Ιιβ δΐιεά 

Οη Ιΐιε §ι•αν6 ο£ Ρείειίδ' δοιι. 190 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Α1ι Γπε, ηιγ ιηοΐΐιει-, Ιιολυ οαη Ιΐιν Ιοη^ιιε 
Βρεαίί οιιΐ ΐΗε Ηοπόγ ? — Ρ,εΙ α11 Ιιε δαίίΐ : 
Ο ιηοΐΐιει• ηιΐηε, δ&^ οη. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο οΐιίΐϋ, Ι Ιι&νε ]ΐ6αΓ(1 ϋ, Ιΐιε δΐιαιηε αη(1 Ιΐιβ λντοη^, 
ΟΙ" Ιΐιβ Ατ^ϊνε νοίε, οί" ΐΗε (Ιοοηι ί'οΓίΙι δρεοί, 
Οί ίΐιε Ιιορε οί Ιΐΐ)^ ϋίε §οη6 — ^οηε ! 

263 ΕΚΑΒ« 

ΠΟΛΤΕΕΝΗ 

ώ Ββιρα τταθοΰσ', ω τταντΧάμων, 
ω Βνστάνον μάτβρ βίοτά'ς, 
οίαν οίαν αν σοι Χώβαν 
200 ζ•χθίσταν άρρήταν τ' 

ωρσβν τί? Βαίμων ; 
ούκεη σοι τταΖς• αδ' ούκ€Τΐ 8η 
γήρα Ββιλαίω ΒαΧαία 
συνΒουΧβυσω. 

σκύμνον ηάρ μ ώστ ούριθρβττταν, 
μοσγον ΒβίΧαία Β^ιΧαίαν 
€ίσοψ€ί ■χ^βιρος άναρ-πασταν 
σας• άττο Χαιμότομΰν τ ΆίΒα 
<γ«•9 ύτΓΟΤΓβμττομέναν σκοτον, ^νθα ΐ'βκρών μβτα 
210 τάΧαινα κβίσομαι. 

καΐ σε μέρ, μάτβρ Βύστανβ βίου, 
κΧαίω ττανΒνρτοί'ζ Θρήνοι^;• 
τον βμον δέ βίον, Χώβαν Χύμαν τ', 
οι) μβτακΧαίομαι, άΧΧα θαν€Ϊν μοί 
ξυντυ-χ^ία κρείσσων βκύρησβν. 

Χ0Ρ02 
και μην '0Βυσσ€ν<; βρ^^ται στΓουΒΡ} ττοΒΰς, 
Έικάβη, ν€υν η ΤΓρυ<; σε σημανών εττος. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
^γνναί, Βοκώ μβν σ' βΙΒβναί ^/νωμην στρατού 
•ψήφόν τε την κρανθΐΐσαν άΧΧ' υμω<ί φράσω. 
220 εδο^' Άχ^αιοΐς τταίΒα σην ΤίοΧυξένην 

σφάξαί ττρος ορθόν χο)μ' Ά^ίΧΧβίον τάφου, 
ημάς δε ττομττούς και κομιστήρας κόρης 
τάσσουσιν βΐναΐ' Θύματος δ' ^ητιστάτης 

264 ΗΕΟυΒΑ 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Ο δΐηοΐίβη οΓίΐπί^αίβΙι 1)€}Όηά ;ι11 οΙΙιοΓ ! 
Ο Ιί11(.'(1 λνϊίΐι αίίΐίοΐϊοη οί άοδοΐαΐΰ (]ίΐν8 ! 

\νΊι;ιΙΙ(?ιηρο5ΐ;,Λν1ΐίΐϋ€ΐηρο8ΐοίοιιΙπι^6ίΐη^8ΐΐΗΐηβ, 
Τοο Ιοαίΐιΐν Ιυ Ιοοίν οη, ίου αλνΐ'υΐ Ιο ηαηιο, 200 

ΗαίΗ α βΰπίΐ ηρΐΌΐΐδθ(1, ΐΗίΐΙ οη Ιΐιεβ ϋ; οαηιε, 
'ΓΙιηΙ Ιΐιν λνοιΆιΙ οΐιίΐιΐ Ιον Ιιοΐ' Λνοείπΐ ηιοΐΐκτ 
Νι,'νιηιιοιχ' οΙολυπ ΙΙίΓαΙιΙυιη'δ ρα11ΐ3 δΙι;ι11 ρ;ιθ€ ! 

Κοι• 1116, 1ί1ί6 α ^οιιη§■1^η§ πιοαιιΐαϊη-ραδΙαΓί'ίΙ, 

ί,ί1ί6 ;ι ο1ιϊ1(1 οί' ί1ΐ(ί Ιιβί'ά, 8ΐιαϋ Ιΐιου δ6β Ιοηι Ϊάυ, 
Ιη Λνοθ ίΐΌπι ΐ1ΐ}' \\υ^ίη1 6ηιΙ)ΐ•;ιθ€δ Ιοηι, 
Λικί, Λνίΐΐι ΐΙπΌίΐί 1)ν Ιΐιβ δίοϋΐ οΓ Ιΐιο' ίΐΐΐ-αι• δΙιοΓπ, 
Όολνη Ιο Ιΐιο αικ1ρι•\νοι•1ί1 οίανίνηοδδ Ι^οηιο, 
Ιη Ιΐικ Ι.ηηά υηδεβη ίο Ηο, ονονηιαδίοΐ'εά 

Οί ηιίδ6Γγ, 11ΐ6Γ6 •νν1ΐ6ΐ•6 ΐΐιβ (Ιραΐΐι-δίποΐνεπ 3,ι•β. 210 

ΓοΓ Ιΐιεβ, ί"θΓ Ιΐιο (ίανίν (Ια^'δ οίοδίηρ,• λγοπικΙ Ιΐίοε, 
Μοίΐιει•, ννίΐΗ υΙΙεηιιοδί λναίΐΐηοδ Ι ίτν : 

ΒιιΙ ίοΓ ΐΗΐδ, Ιΐΐ6 ϋί'ε ΐΐιαΐ Ι ηο\ν ηιιΐδΐ; Ιαοΐί, 
ΚοΓ ίΐΐΐ Ιΐιε Γϋϊη ΙΙιεΓεοί ;ιικ1 Ιΐιε λνταοΐί, 
1 \ν;λΐ1 ηοΐ, Ι, 8δ 1 £Γ&ζε ίΐΙ)αοΙί : — 
Ο ηα^, 1)ΐιΙ α Ιιαρρϊει• ΙοΙ Ιηιΐΐι Γουηοΐ ιηε, 
Ροι•3δηιυο1ι αδ ίο ιηβ ϋ; ΐδ §ίνεη ίο άίβ. 

ΓΗΟΚυβ 

ΒυΙ Ιο, ϋ(1}'δδειΐδ οοιηεδ Λνϊΐΐι Ιιυιτνϊησ ίοοΐ;. 
Το Ιεΐΐ Ιΐιεε, ΗεειιΙ>α, Ιΐιε ηενν ι1εοι•εε. 

Ε/ΐίβν υθΥ8δΕυ8. 

οπΥδδΕυδ 
Ι.πϋν, Ιΐιοϋ 1<ηο\ν'δ1;, Ι Ιι•ολ\ -, Ιΐιε ΙιοδΙ'δ τεδοΐνε, 
Αη(1 Ιΐιε νοίε οαδί, ^εΐ λ\ ί11 Ι ίεΐΐ ϋ Ιΐιοε : 
ΤΗε ΑοΗίΐεαηδ \νΐ11 ίο δίαγ Ροΐνχεηα 220 

Τΐιγ οΐιίυ, ιΐ))οη Αοΐιϊΐΐεδ' ϋ^πινε-ιηουικί'δ Ιιεΐ^ΙιΙ;. 
Με Ιΐιεν αρ))(>ίηΙ: ίο υδΐιεί' 1;Ηίΐ1ιει•\ν;ΐΓ(3 
Αηά 1)πη§ Ηιε ιη^1^^ : Ιΐιε ρι•ε.•ιί(1ειιΙ :ιπ(1 ρπεδί 

305 ΕΚΑΒΙΙ 

Ιβρβυς τ €7Γβσταί τοΟδε 7Γαί9 Άχί.λλεω9. 
οίσθ' ονν ο δράσον ; μητ άττοσιτασθ^^ βία 
μήτ €ί9 'χβρών άμϊΚΚαν β^βΧθτ]^ βμοί' 
'γί'γνωσκ€ δ' άΧκην καΐ τταρουσίαν κακών 
των σων. σοφόν τοι καν κακοΐ'ί α δβΐ φρονα,ν. 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ• τταρέστηγ^ , ώ9 βοίκ', ά^ων //.€γα?, 
230 ΊτΧϊ'ιρης στβναΎμών ονΒβ Βακρύων κβνύς. 

κάηωη άρ ουκ βθν\}σκον ου μ' βχρήν θανείν, 
ού8' ώ\€σίν με Ζεύ^, τρβφβί δ', δττως ορώ 
κακών κάκ άλλα μείζον ή τάΧαιν' έ'^ώ. 
€1 δ' εστί τοΐ<; ΒούΧοισι τους εΧευθβρους 
μη Χυττρα μηΒε καρΒίας Βηκτήρια 
εξιστορήσαι, σοΙ μεν είρησθαι 'χ^ρεών, 
ηρΜ^ δ' άκοΰσαί τους ερωτώντας τάΒε. 

ΟΔΤ52ΕΤ2 

εζεστ , ερώτα' τον γ^ρόνου <^/αρ ου φθονώ, 

ΕΚΑΒΗ 

οΙσθ' ηνίκ' ηΧθες 'ίΧίου κατάσκοττος, 
240 ουσχΧαινία τ άμορφος, ομμάτων τ αττο 

φόνου σταΧαΎμοΙ σην κατέσταζον /γενυν ; 

ΟΔΥ22ΕΤ2 
οίδ • ού <γαρ άκρας καρΒίας εψ-αυσέ μου. 

ΕΚΑΒΗ 

έγζ/ω δε σ' ι''^Xενη καΐ μοντ] κατεΐττ' εμοί ; 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

μεμνήμεθ^ ες κίνΒυνον εΧΘόντες μέ>γαν. 

ΕΚΑΒΗ 

■ηψω δε γονάτων τών εμών ταττεινος ων ; 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

ωστ ενθανεΐν γε σοΐς ΊτεττΧοισι χείρ' εμήν. 
266 ΗΕΟϋΒΑ 

ΟΓδηοΓΪβοε ΛοΙιίΠοδ' δοη δΐιαίΐ 1)0. 
Κιΐ()\ν'ί;1; Ιΐιοιι 1;1ΐ}' ρ;ΐΓΐ; 1;1ΐ€η ? — 1)0 ηοΐ Ιοπι ,ηνα)^ 
ΡογΙΌιχ•6^ ηοι• 1)ΐ•&ν6 ηαο Ιο ίΐιβ δΐιϊίΰ οί" Ιιαικίδ ; 
ΰιιί ΙνίιΟΛν Ιΐιν ηιί^ΐιΐ:, Ιΐιΐηβ ϊπηηίηοηοο οί ϊΠδ. 
ννΐδο ϊδ ίΐ 6ν(;η ιιιϊ(1 ΐΐΐδ Ιο 1ΐ€αι•1ν€η Γοαδοιι 

ΗΕΟϋΒΑ 

ν\'^οο ! Α δονο Ιπ&Ι ΐδ £ΐΙ Ιιαηά, ιηεδεεηΐδ, 

]3ιΐΓί1οιιθ(1 λνϊΐΐι ^Γοαηΐποδ, αηιΐ ΓιιΙίΐΙΚ'Λ οί' Ιοηι-δ. 230 

1 (Ιϊέ'ίΐ ηοί Ιΐΐίτβ ΛνΙκ'Γβ λνοΐΐ ιηίι;1ιΙ 1 Ιι.•ι\ (• (1ϊ(ί1 ; 

ΝοΓ Ζι;ηδ ^^δΙι•υ}'{:Ηΐ^ 1)ΐιΙ ΙιοΜοΐΙι ιηο ίη Ιίΐα 

Το δ66 — Ο ΛΥΓϋΙοΙι ! — ίΐΐδ ηιοΓΰ Ιΐιαη ΐΐΐδ ο'ονρηδί. 

Υι;1, ίί ίΐιο 1)υη(1 ιη;ιν (ΐικ'δΐΐοη οί' Ιΐιε Ιγρο 

ΊΊπη<;δ Ι-ΙιαΙ δΐιυιιΐιΐ νοχ ΐΐιβηι ηοΙ:, ηοι• ο•;ι11 Ιΐια Ιΐΰπιΐ;, 

'ίΊιο'π ίιΐδ ϋ ίΐι.ιΐ; Ιΐιοιι 1)6 ίΐιο ιμιοδϋοηοά ηο\ν, 

Αικί Ιΐιαΐ; Ι βδΐί^ αικί Ιιεανίνοη Ιΐιγ ΐί-'ρίχ. 

ΟΟΥδδΚϋδ 

8ο 1)0 ϋ : ίΐδΐν, Ι ^ηκΐί^β ηοΐ Ιΐιο (1<ί1;ιγ. 

ιικουϋΛ 
ΙΙβιηοηι1)6ΐ•6δΙ; Ιΐιοϋ ιI1^ οοηπη^• υηΐο ΊΊ•ογ 
Α δρ3^, ίη ι•α§δ νϊΙε-νβδΙιΐΓβά ; ίΥοηι Ιΐιίηε β•}'^^ ^^ 

'ΓγϊοΙΪΙριΙ αάοΛνη ΐΗγ ο1ΐ(ί6ΐί8 Ιΐιε ίτοιιΐδ οί" ^^ονε ? 

οηΥδδΕϋδ 
Ι (Ιο, 1"οι• (Ιεορ Ίί δ;ιη1ν ϊηΐο ηιΐηε ΙκητΙ;. 

Η IX υ 13 Λ 

Απίΐ Ηβΐΰπ 1ίη6\ν Ιΐιεβ^ αη(1 ΐυΚΙ ηοηε δ&νβ πιο ? 

ΟΟΥδδΕΠδ 

Ι οηΙΙ Ιο ιηϊικί : ιηίοΐ ροηΐ §ι•ΐιη Ι ΓεΙΙ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Αηά Ιο Γην Ιίηεεδ (ΙίάδΙ οϋη^, ΛΥίΐδΙ Ιολνΐγ Ιΐ)ρη ? 

ΟΠΥδδΕϋδ 

\νΐ11ι σν.ιςρ οΓ ίΐεαΐ;}! οίοδβύ οη Ιΐιγ νοί^εδ ιηϊπρ Ικιιΐίΐ. 

267 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

Τί όητ €λ€ξας οουλος ων ζμο^ τυτ€ ; 

ΟΔΥί2ΕΥ2 
ΤΓοΧλών \ό<γων ενρήμαθ', ωστ€ μη θανβίν. 

ΕΚΑΒΗ 

βσωσα 8ήτά σ βξέττβμψά τε γ^θονό'ί ; 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
250 ωστ βίσοράν γ€ φ€^^ος ηΧίον τόδε. 

ΕΚΑΒΗ 

ονκουν κακύνβί τοΐσΒβ τοΐ<ί βουΧεύμασιν, 
ος εξ βμοΰ μεν βτταθες οία φης τταθβΐν, 
ορας ο ουοεν 7]μα<ζ ευ, κακω<ί ο όσον ουνα ; 
^ά'χ^άρίστον^ύμών σττερμ', υσοί Βημη'γόρους 
ζηΧοΰτε τίμά'ς• μηΒε '^ί^νώσκοίσθε μοί, 
οΊ τού^ φί\ον<ί β\άΐΓΎοντε<ί ου φροντίζετε, 
ην τοίσο 7ΓθΧλοΐ<ί ττρος χάρίν Χεγητε τι. 
άταρ το 8η σόφισμα τονθ' η'^ούμενοι 
619 τήνΒε 7Γαΐ8α ψήφον ωρισαν φόνου ; 

260 ττότερα το χρην σφ' ε7Γη<γα^' άνθρωττοσφα'γεΐν 

ττρο'ί τυμβον, ένθα βουθυτεΐν μάΧΧ,ον ττρεττει ; 
ϊ) τού<ί κτανόντα<ί άνταττοκτεΐναι θεΧων 
ε/<? τήν8' Άχ^λλει/ς• εν8ύκω'ί τείνει φόνον ; 
«λλ,' ού8εν αύτον η8ε ^' εϊρ^ασται κακόν. 
'ΈιΧενην νιν αίτείν χρήν τάφω προσφά^ματα" 
κείνη Ύαρ ωΧεσέν νιν εΙ<ί Ύροίαν τ αηει. 
€1 8' αΙ-χμαΧώτων -χρή τιν' εκκριτον θανείν 
κάΧΧει Θ' ύττερφβρουσαν, ούχ^ ημών τό8ε' 
η Ύυν8αρΙ^ ^αρ ε28ο<} εκττρεττεστάτη, 

270 ά8ίκοϋσά θ' ημών ού8εν ησσον ηυρέθη. 

τω μεν 8ικα.ιω τον8' άμίΧΧο)μαι Χο'^ον 
α δ' άντί8ονναι 8εΐ σ άτταιτούσης εμού, 
άκουσον, ηψω τή^ ^μί}^, ώς φή<ϊ, χ^ρυς 
268 ΗΡΧυΒΑ 

ΗΚ(;υΒΑ 
Αν, 3ηο1 ΛνΙΐΗί δίΐΐίΐδΐ; ΐΗου — ΐΗοιι ηι^ 1)οη(1ηΐ8η Ιΐιεη ? 

οην8δΕυ8 
λΥοΓίΙδ — Λνοι-θδ Γιιΐΐ ιτϊΗΐΐ)^ Ι ίοιιπίί,ΐο 68οηρ6 ίΐΌηι (ίοηΐΐι. 

ΙΙΕΓϋΒΛ 

Ι δανείΐ Ιΐΐ€6 — επνει} ΐΐιεε, — δβηΐ Ιΐιοο ίυιΐΐι Ιΐιο Ι.ιικί ? 

οηνδδκυβ 
Αγ, %ι^Άη]^.5 ίο ί\\^ο, Ι δοε Ιΐΐ6 δϋπ'δ 1ΐ§1ι1; ηοΛν. 250 

ΗΕΟυΒΛ 

Λιί Ιΐιοϋ ηοΐ οαίΐϊίΐ' ρΐΌΛ'ΟίΙ Ιΐιοπ 1)γ ίΐιβδο ρίοΐδ, 
λΝ Ιιο Λνηδί Ι^ν ηιο $η οΙοηΙΙ; λνϋΐι ηε Ιΐιοα 5;ιγοδΙ:, 
ΥοΙ άοδί υδ ηοιι^ΙιΙ; §οοο1, ΙίπΙ; Ιΐιϊηο ιιίηιοδί ί11 ? 
Α Ιΐι.ιηΐίίοδδ δρ&Λνη, &11 ^6 Ιΐΐ3ΐ §ι•&δρ ;ιΙ Ιιοηοαν 
Ην 1«1)1)1ϊη§ ίο Ιΐιε ιώοΙ) ! — Ιοί; ιηε ιιοί ]ίΐιο%ν νοιι, 
\\Ίιο ΐπΐιίΓΟ ίνΐοπάδ, Ηποί ηοΐΐιίηίΐ^ ι-οοίν Ιΐιοι-εοί", 
8ο }'ε ηΐίΐν δοιηείίπη^ δίΐγ Ιο ρΐε^δε ίΐιε γηΙ^Ι^Ιο ί 
\\ΊιηΙ ΟΓ,ιΓίγ Λνϊϋηεδδ ΐιηησΐπβίΐ }'ε 
ΊΊιϊδ, 011 ιηγ ο]ιΐ1(1 ίο ρ;ΐ5δ }Όΐη• ιηαΓ(1εΓ-νοίε ? 
Νναδ'Ι; (1ιιΙ;}' άι-εΛν Ιΐιεηι οη Ιο Ιιιηπίΐη 5ΐ;ηι§1ιΙεΓ 260 

1_'ροη <ι 2^ι•ανε ηιονε ιηεεί; ίοΓ οχεη δΐηΐη ? 
()ι• (ΙοίΊι Αοΐιϋΐεδ. ίαιη Ιο ι•ο(][ΐηΙ:ε Λνϋΐι (Ιοαίΐι 
ΙΙίδ δΐίΐνεΐ'δ, ,μΐδίΐν 3Ϊηι (ΙεηΐΗ'δ δΐΐίΐίΐ αΐ; Ιιογ.' 
ΝοΛν ηενοΓ αηςίιΐ οί' Ιιηπιι ΛνΓοιι^ΙιΙ; δΐιε Ιο Ι)ϊιη. 
Ιΐοΐοπ δΐιουΐά 1ιε (Ιεηΐίπκΐ, Ιιΐδ ίοηιΐϊ'δ {\ί νίοΐίπι : 
Τ\νίΐδ δΐιε ίο Τΐ'ογ Ιΐιηΐ; (ΙτεΛν Ιιϊηι, λπιΙ τΙοδίΓονοΓί. 
Αιιά ΐί δοιηε οΐιοδεη οηρίΐνε ηοε(1δ ηιιΐδί ϋίε, 
Ιη 1)εηα1γ ρεει•1εδδ, ηοΐ Ιο υδ ροΐηΐδ Ιΐιίδ ; 
ΓοΓ Τ\•η(1?ιι•ουδ' ^1ηι1^111;^^ ηι,ΊίοΙιΙοδδ ϊδ ίη ίυιτη, 
Αικί Λν;ΐδ ίοιπιά ΛνΓοηί|;ίη§ Ιιϊιη ηο Ιεδδ Ιΐιαη Λνε. 270 

ΊΊιϊδ ρΐεα «σΗϊηδΙ Ιιΐδ "^υδι^^ε" Ι ίΐιτΗν. 
ΗυΙ λνΐιαΐ γοΙιιγπ Ιΐιου Ολν'δΙ ιηε, οη ιη^' εΐαίπι, 
ΗεβΓ — ϊΐιοιι ίΐΐάδΐ; Ιοηοΐι ιηΐηε ΙΐΗπθ, αδ Ιΐιου τίοδί; 
ο\νιι, 

269 ΕΚΑΒΗ 

καΐ τήσΒβ '^ραία^ ττροστητνων ττσ-ρηιΒο'ί' 
άνθάτΓΤομαί σου τώρΒβ των αυτών εγώ, 
χάριν τ' «ΤΓΟίτώ την τοθ' ικβτευω τε σε, 
μη μου το τί.Ι'.νον εκ χβρών άττοστταση^;, 
μιββ κτάνητ€• των τβθνηκοτων ολί9. 
ταύτη γεγί/ί^α κάττιΧηθομαί κακών 

280 ν^' ^ντί ΤΓοΧλών εστί μοί τταραψυχη, 

ττόΧις, τίθήνη, βάκτρον, η'^βμων όΖοΰ. 
ου τού<; κρατοΰντας -χρη κρατβΐν α μη χρεών, 
ούδ' βύτυχοΰντα<ί βυ Βοκεΐν τΓράζειν άει• 
κά'^ώ <γ()ρ ην ττοτ', ά\\α νυν ουκ εϊμ' βτι, 
τον ττάντα δ' οΚβον ημαρ εν μ' άφείΧετυ. 
ί/λλ' ώ φίΧον ηενείον, αΙΒεσθητί με, 
οϊκτειρον εΧθών δ' εΐ9 Άχαϊκον στρατον 
τταρη^όρ^ΐσον, ώς άττοκτεινειν φθονο'ί 
γυναίκας, ας το πρώτον ουκ εκτείνατε 

290 βωμών άττοσττάσαντες, άΧΧ' οίκτειρατε. 

νόμο<; δ' εν ύμΐν τοις τ' εΧευθβροίς ίσος 
καΐ τοΐσί ΒούΧοις αίματος κείται ττερι. 
το δ' αξίωμα, καν κακώς Xε^ης, το σον 
πείσει" λόγος• '^αρ εκ τ άΒοξούντων ιών 
κάκ τών Βοκούντων αυτός ου ταύτον σθενει, 

Χ0Ρ02 
ουκ εστίν οΰτω στερρός άνθρωπου φύσις, 
ήτις <γόων σών καΐ μακρών οδυρμάτων 
κΧύουσα θρήνους ουκ αν εκβάΧοί δάκρυ. . 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
'Έίκάβη, δίδάσκου μηδέ τω θυμουμενω 
300 τον ευ Χε^οντα δυσμενή ποιου φρενι. 

ε'γώ το μεν σον σώμ , ύφ' ούπερ ηύτυχουν, 
σωζειν έτοιμος ε<-/ϋ κουκ άλλως λέγω• 
Ί, δ' είπον εις απαντάς ουκ άρνήσομαι, 

2-10 ΗΕευΒΑ 

Αηά ΜπηΚΙεά οΐιοβίί, ΙοΛν οο\νοηη^^^ βΐ ηιγ ίεεί. 

Ιχ), ΐη ηι^ ΙιΐΓΠ Ιΐιίηο ΙιηπγΙ, ΙΗ}^ 1)ο;η•(1, Ι Ιοιιοΐι, 

ΤΙιηΙ ^Γ,'ΐοο οΓ ο1(1 ΓΟοίΗΐιηίπσ, ηο%ν ίΗν κιιρρϋ.ιιιί;. 

ΝυΙ; ΓΐΌΐη ηηηο αηπδ Ιοβΐ" Ιΐιοα ηιν οΙη1(1 ΗΛν;ιν, 

ΝοΓ δίαγ γε 1ι€Γ : δπΠϊοε Ιΐιο ;ι1ιτ;ΐ(1ν άοαά. 

Ιιι ΙιοΓ Ι ^ο}•, ΐη ΙιοΓ ίοΓ^εΙ πΐ)^ λνοοδ : 

ΡοΓ ιηηην η ΙοδΙ 1)1ίδδ δΐιο ιηγ δοΐποο ΐ5 : 280 

Μ}• οίί}• δ1κ% ηιίΓδΟ, δίίΐίΓ, ίί,υϊοΐο Γογ ιη^ ίοοί. 

ΝοΙ 1)Ί•αιιηουδ1^ ΐΗε δίΓοη^ δΗοηΜ ιίδο Ιΐιεΐτ 

ΝοΓ Ιΐιε}• Λνΐιΐοΐι ρι-οδροτ Ιΐιίη1< Ιο ρι•οδρει• ίί}•ε. 

Ι Ιοο οηοε λνηδ^ ΙηιΙ ιιολν ηιη Ι ηο ηιουε, 

Αη(1 α11 ηιν Λνεβΐ οηε ώιγ Ιιβίΐι Γεί'ί; Γιόπι ηιε. 

Ο, Ι)}^ 1;1ΐ}' 1)ο;ιπ1, 1ι;ινε Ιΐιοη νεδρεοί; Ιυ ηιε ! 

1*ϊΙν ηιε ; ίζο ίΐιοα Ιο Αοΐΐίΐεη'δ ΙιοδΙ ; 

ΡεΓδΠΗίΙε Ιΐιεπι Ηολν ΙΙιηΙ δΙίΗπιε ϋ ϊδ Ιο δΐ.ΐ}^ 

^^Ό1η^η, Λνΐι.ιιιι ίΪΓδΙ; }"ε δίελν ηυΐ;, Λνΐιεη )•ε ΙοΓβ 

Τΐιοδε ίΐΌηι Ιΐιο ίΐΐΐανδ, ])πί ί"θΓ ρϋγ δρ&ι-εοΐ. 290 

ί,ο^ Ιΐιε δΗπτε Ιπλν ϊδ 5ΐχΐΙ)1ΐδ1ιε(1 Ηηιοη•^ γοιι 

ΡοΓ ίτεε αηά Ιίοηίΐ η5 Ιοαοΐιϊη^τ 1)1οο(1-δ1ιε(1ι1ϊιΐ]5. 

Τΐιΐηε Ιιϊ^ΐι ΐ"ορηί«", 1ιθΛν ϋΐ δοε'ει• Ιΐιοιι δ))οα1\, 

8Ι)3ΐΙ δ\ναν Ιΐκ Ίπ : ίοι• ϋιε δπηιε δρεεοΐι ί-ηιτϊοΐΐι ηοΐ 

ΐΛΐίο ν.•ο\ξΙ\ί ίΐ'υηι ιηεη εοηϊεηιηεά ίΐηοΐ ιηεη ι•ενει•εί. 

οΗοκυδ 
ΤΙιεΓε 15 ηο ΙιυηΐΗη ηπίπνε δο Γε1εηί.1ε55 
Τΐιβΐ:, ΙιεΗΓίνεηίη^ί Ιο ΐΐιν ίίΓΟίΐηίιι^ίδ ;ιη(1 Ιΐιν λνηϊΐβ 
Ι^υη^ Ιεη^ΐιεηοοΐ οιιΐ^ ΛνοιιΊΛ ηοΐ ΙεΙ ί;ι11 Ιΐιε Ιε;ΐΓ. 

οηνδδκυδ 
Κεεείνε ίηδίΓϋοΙίοη, ΗεουΙίΒ, ηοι• Ιιϊπι 

ΡοΓ ΛνΓ&ΙΙι οοιιηΐ ίοε, λνΐιο Λνϊδείγ οουηδοΐΐεΐΐι. 300 

ΤΙιν Ηίε, ΙΙιΐΌΐι^Ιι Λνΐιοηι Ι ίοηπά (Ιεΐίνεΐ'ίΐηεε, 
ΠοΛοΙν ηηι Ι ίο δανέ ; Ι δίαηοΐ ΙΙιεΓείο. 
ΒυΙ >ν•1ΐϋΙ ίο αΐΐ Ι δ3)ο1, Ι υηδα}^ ηοΐ — 

271 ΕΚΑΒΗ 

Ύροία<; ά\ούση<; άρΒρΙ τω ττρώτω στρατού 
σην τταίδα Βοΰναι σφά'^ίον έζαιτουμίνω, 
€ν τωδβ 'γάρ κό μνουσίν αϊ ττοΧλαΙ ττόΧβις, 
όταν τις βσθΧος καΐ ττρόθυμο^ϊ ων αν η ρ 
μηΕβν φβρηται των κακιόνων ττΧβον. 
ημΐν δ' Άνίλλ€ύ9 άξιος τιμής, ^νναι,, 

310 θανών νττβρ γ% Ελλάδος κάΧλοστ ανήρ. 

ούκουν τοδ' αίσγ^ρον, βΐ βΧβττοντι μα' φίΧω 
-χρωμβσθ', βττβί δ' ολωλβ, μη 'χ^ρώμβσθ €τι ; 
€ΐα>• τι 8ήτ' €ρ€Ϊ τις, ην τις αν φαντ} 
στρατού τ αθροισις ττόΧβμιων τ αγωνία ; 
ΤΓοτβρα μα-χ^ονμβθ' ή φιΧοψυ^ίίσομβν, 
τον κατθανονθ' ορώντες ου τιμώμβνον ; 
καΐ μην €μοι<^/β ζώντι μέν, κα& ημίραν 
κβί σμίκρ' βχοιμι, ττάντ' αν αρκούντως ε-χοΐ' 
τνμβον δε βουΧοιμην αν άξιονμβνον 

320 τον βμον οράσθαι• δί-α μακρού ^/αρ ή γ^άρις, 

βΐ δ' οικτρά ττάσγειν φης, τάδ' άντάκονε μον 
βίσΐν τταρ' ήμΐν ονΒεν ησσον άθΧιαι 
<^ραιαι /γυναίκες ηΒε πρεσβύται σεθεν, 
νύμφαι τ αρίστων νυμφίων τητώμεναι, 
όη' η8ε κεύθει σώματ' 'ΙΒαία κόνις. 
τόλμα τάδ'• ημείς δ', ει κακώς νομίζομβν 
τιμάν τον εσθΧον, άμαθίαν οφΧησομεν 
οι βάρβαροι 8ε μήτε τους φίλους φίΧους 
η^εΐσθε μήτε τους καΧώς τεθνηκότας 

330 θαυμάζεθ', όίς αν ή μεν Ελλάς εύτυ•χη, 

ύμεΐς δ' εγ^ιθ' όμοια τοις βουΧεύμασιν. 

Χ0Ρ02 

αίαΐ• το 8ούΧον ώς κακόν ττεφυκ άεΐ 
τοΧμα θ' α μη 'χρη, ττ} βία νικώμενον. 

272 ΗΕΟϋΒΑ 

'Γ)ΐ3ΐ ηοΛν, Τγου ί.ιΚρπ, \ν(ί ΝΐιουΙ(1 γϊίΊιΙ ίΐΐ)^ οΗϊ1(], 

Αΐ^ •)ΐΐΓ ^^Γρηί Γΐιηιηρίοη'δ οΐπίπι, ίοΓ δβοΐ'ϊίϊοβ. 
[ ]""()ΐ• οΓΗιϊί; ΐ'οηηΊΐι λνρ.ιΤντιοδδ ϊη ηιο.ςί δίΜίοδ, 
ΙΊΊιηΙ, Ιΐκ)η<ί1ι ;ι ηι.τη 1)ο ΙίΓΗνε αικί ρΛίποΙ-δοιιΙοίΙ, 

Νο ο^ικ'πίοπ Γ^ηΐπδ Ιΐ6 ηαοΓε ϋιηη 1)Λδ€Γ ηιρπ. 

ΒιιΙ; Λνο, Λνε άροηι Αοΐιϋΐεδ Ιιοηοιιτ-ΛνοΓίΙιγ, 

\ΝΊΐ() (]ίθ(1 ίοΓ ΙΙίΊΙηί; ιΐ()1)1ν η8 ιηητι ηι;ίν. 310 

\\\•ιν ΙΙη8 ηοΐ δΐιαιηο Ιΐκ'ΐι, ;ΐ8 η ίΥΐοικΙ Ιο ΐΓΰ,αΙ; 

Ηϊιη Ηνίη^, 1)111 ηο ιώογο Ύνΐιβη Ιιε Ϊ8 ^^οηε ? 

Υι-Η, λνΐι,ιΐ Λνίΐΐ ΟΠΟ δη}' ΙΙκμι, ίί οηοο ,•ι<τ;πη 

ΊΊΐρ ΙιοηΙ; ηιιΐδΐ ^ίΐΐΐιει• ί'οι• ίΐιο δΙηΤο Λνίΐΐι ί'οεδ ? 

" Κί<ί1ιΙ; δΐι.ιΐΐ Λνβ," λνίΠ Ιΐιε^ ογ}•, " ογ οΐίη^ Ιο 
Ιΐίο, 

Βοΐιοΐίϋηο; ΙιοΛν ιιηΙιοη{)ηι•6(1 ^ο ΐΗε (1^ίι^1 ? " 

Υγη, ίοι• ιη}'5ε1ί', 1ιο\ν δο.ιηΐ δοε'ΡΓ ϊη Ιΐί'ε 

Μγ ίΉι•ε ίοΓ {]ΗΪΐν ηεεά, Ιΐιΐδ δΐιουΐίΐ δΐιίϊΐοε : 

ΥεΙ ί'αϊη ΛνουΜ Ι ηιν Ιοιηΐ) λνεΓΟ Γενειτηοε- 
ο'ΟλνηεΛ 

Ι η ηιεη'δ δΐ^ΙιΙ ; ενβηιιοΓε ΐΗίδ §Γ&οε &1)ί(1εδ. 320 

Βιιϊ, ίί ϋιοα ρΐ^ίη οΓ Ηηι•(1δΙπρ, ΙιεβΓ ηιϊηε απδΛνεν : 

\νίί:1ι πδ ΙΙιεΓε 1)ε ^Γεγ ηιαίτοηδ^ .ΐίΓε(1 κΪΓεδ, 

Νοί ηπ}^ Λνΐιίί; Ιεδδ Λνΐ'είοΐιεά Ιΐιαιι ητΐ ί1)οιι, 

Αικί 1)ΐ•ί(1ε8 οί ηο1)1εδ1; 1)η(1ε^ΐΌοηΐδ ΙείΊ ΓογΙοιπ, 

νν'Ηοδε εοι-ρδεδ γοικίεν άιΐδΐ οί" ΙγΙ» δΙίΓοικΙδ. 

Εικίητε Ιΐιίδ : Λ\'ε^ ίί" ειτ Λνε ^1ο Ιο Ιιοιιοιιγ 

ΊΊιε 1)ΐ•;ιγε, εοηίειιΐ λυϊΙΙ δίαηά εοηνϊοΐ; οΓ ίυΐΐ γ. 

ΒιιΙ γ& Βίΐι-Βίΐηαηδ, δΐϋΐ εοιιηΐ; ηοΐ &δ ίΓίεπτΙδ 

ΥοιίΓ ίπεικίδ^ ηον νεποίει* ^οιιγ Ιιεηήε (Ιοίκΐ 

ΗοηΐΗ^ε, Ιΐι.ιΐ ρι•οδ[)ει•οιΐδ δο ιπηγ Ηεΐΐίΐδ πδε, 330 

Αηά }7θΐΐΓ ι•ε'«'3Γ(1 τηΆγ ηΐίΐϊεΐι }Όυι• ροΗε}^. 

ΟΗΟΗυδ 

\νο6 Ι λλΊΐΛΐ Λ οιίΓδε ΐδ ΐΗι•3ΐ(]οιη'δ παίπτε, ηυο 
Εη(1ιιι•ΐη^5 Λνι•ϋη§ 1)ν δίΓοη^ οοηδΐΓ3Ϊη1; ο'εΓΐ)θΐ•πε ! 

273 
νοι.. Ι. τ ΕΚΑΒΗ" 

ΕΚΑΒΗ 

ώ θύ'^ατβρ, ουμοϊ μίν λόγοί. 7γ/309 αίθερα 
φρονΒοι μάτην ρίφ€ντβ<ί άμφΐ σου φόνου• 
συ δ' €Ϊ τι μείζω Βύναμιν ή μήτηρ ^χ^ΐ'ί, 
στΓούΒαζβ, ττάσας ώστ' άηοόνος στόμα 
φθο^^ας ίβΐσα, μη στερηθηναι βίου. 
ΊτρόστΓίΤΓτε δ' οΙκτρώ<; τοΟδ' '08νσσέω•ϊ ^όνυ 
340 κ^^ι ττεΐθ'- έ'χ6ί9 δε ττρόφασίν εστί '^/αρ τέκνα 

καΐ τωδε, την σην ωστ ενοίκτείραί τνχτην. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

άρω σ', ^ΟΖυσσευ, Βεξιαν ύφ' €ίματο<; 
κρύτΓΤοντα χ^ΐρα καΐ ττροσωτΓον εμτταΚιν 
στρέφοντα, μη σου ττροσθί'^ω <)'ενείά8ο'ί. 
θάρσει . ττεφευγας τον εμον Ικέσιον Αία• 
ώ<> εψομαί <γε του τ άνα'^/καίου χάριν 
θανείν τε χρήζουσ ' ει δε μη βουΧησομαι, 
κακή φανοΰμαι καϊ φι\οψυχο<; ^υνή. 
τί ηάρ με δει ΐ,ην ; η ττατηρ μεν ην άναξ 

350 Φρυ^ών άττάντων • τούτο μοι πρώτον βίου• 

εττειτ εθρεφθην εΧιτίΒων καλών ΰττο 
βασιΚεΰσι νύμφη, ζηΚον ου σμικρόν '^αμων 
εχουσ , ότου Βώμ εστιαν τ άφιξομαι• 
ΒέστΓοινα δ' ή ζύστηνο<; ^Ι8αίαισιν ην 
<γυναιζί, 7Γαρθενοι<; άττοβΧετττο'ς μετά, 
ϊση θεοίσι ττΧην το κατθανεϊν μόνον 
νυν δ' εΙμΙ δούλί/. ττρώτα μεν με τοΰνομα 
θανείν εράν τίθησιν ουκ εΐωθό^ ον 
εττειτ ϊσω<; αν Βεσττοτών ο^μών φρενα^ 

360 τύχοιμ αν, 6στι<; αργύρου μ ώνησα αι 

την'Ύ^κτορό'ί τε χάτερων ττοΧλών κασιν, 
ττροσθεΙ<; δ' ανάγκην σιτοττοιον εν δομοις, 
σαίρειν τε δώμα κερκίσιν τ εφεστάναι 

274 ΗΕΟϋΒΑ 

ΗΕΟ-ϋΒΑ 

λΓν (1«ιι^Ηίίΐ•, ΛνΗ8ΐ6(1 Η1-0 πιγ ^νο^^18 ίπ λιγ, 

Ι-Ίιπιΐί υηϊιιΙ}• ΓογΙΙι ηιν ρ1ι•α(1ίη,ίί5 ίοΓ ίΐιν \\ΐ<\ 

\ί Ιΐιοιι ο.ιπδί ΗΠίίΙιΙ ρποναίΐ 1)ί•3Όΐκ1 Ιΐΐ}• ηιοΐΐιοι•, 

Βο ίηδίΛπί; ; 35 ΛνΐΐΗ ηϊίίΙιϋη^ίΗΐε'δ ««(Ι ΐΙηΌηί 

ΜοΛίι, ιηοΗΠ, Ιΐιαΐ: Ιΐιοα 1)€ ηοΐ ΒοΓβίί; οί Ιϊίο. 

Κ;ι11 ]ΐϋ:ροιΐ5ΐν ηί Ιΐιίί 0(1ν5«;οιΐ8' Ινίιεο : 

Μοίΐ: Ιηηι. Α })1ο.•ι ίΐιοα Ιυίδί — Ιιο Ιοο Ιι&ΐΗ 1)»1>€5 ; 340 

λν^εΐΐ ιπΗ^' 1ΐ6 5θ ουηιρΛδδΐοηΕίε Ιΐΐ}' Ιοί. 

Ρ01.ΥΧΕΝΑ 
Ι ίϊΟβ, 0(1\ •"ί;01Ιδ^ ΙίΟλν ΗίΟΙΙ ΙιΪιΓνΙ Ιΐΐΐΐΐο ΙΐΜΠίΙ 

ΒοποηΙΙι Ιΐιγ νοδΙιιι•€, ΙΐϋΛν Ιΐκηι Ιιιπι'^Ι Ηλνπγ 

ΤΙη• ίποο, Ιεδί; Ι δΙιοιιΜ Ιοιιοΐι Ιΐΐ}- 1)οηγγ1. Γο31• ηοΐ : 

Ργοπι Ζοιίδ δπΓβ αΓί Ιΐιοιι, Γγοπι Ιΐιο 8ιιρρ1ίΗηΓ3 

ΓΙι;ιπΐ])ΐοη. 
Ι \νϊ1Ι <ί() Λ\ ίίΐι ΐΗεβ^ 1)ο1;1ι ί"οι• Ιΐιηΐ Ι ηηίδΙ:, 
Λπίΐ ΐΗπί Ι Ιοη^ί Ιο (ϋε. Αηά, ^νεΓο Ι ΙοΙΙι, 
Α εολνπηΐ «ίίιΐ Ιϊί'ε-οπινϊιις λνεΐ'ε Ι ρΐΌνείΙ. 
Ρ\)Γ, Λνΐιει-εί'οιε δΙιοαΚΙ Ι Ιΐνε, νΐιοδε 5π•ε Λναδ Ινίιιι; 
Οί' λ11 Ιΐιε Ρΐιιτίίΐίΐπδ ? 8ιιοΙι Λνπδ πιγ Ιίίε'δ (Ιηλυπ : 350 

ΤΙιετείΐΓίεΓ Λν^δ Ι ηυι1:ιπ•εο1 ιηί€ΐ 1)ΐ•ί§1ιΙ Ιιορεδ, 
Α ΙΐΓΪ(1ε ίον Ινίη^Γδ, ίοΓ Λνΐιοδε ΙιηποΙ ΓίνκΐΓγ 
Κηπ 1ιί{^"Η^ Λνΐιοδε ΙιηΙΙ ίΐηά 1ιε;η•11ι δΗοιιΙιΙ 1ΐ3ΐ1 ιηε 

ίΐαεεη. 
Αικί Ι — η1ι ηιε ! — Λνηδ Ί^άγ οί Ιΐιε ϋαιπεδ 
Οί" Ι(1;ι, ονηοδίινε αηιϊςίδΐ; ίΐιε ιιΐΗΪθεηδ, 
Ρεεν οί ίΗε Οοάδ — εχοε)){; ΙΗηΙ ηιαιι ηιιΐδΐ άίε : — 
Αη(1 ηο\ν η δΙανε ! ΊΊιε ηαηιε βίοηε εοηδίΓαϊηδ ηιε 
Το Ιοη^ ίοΓ (Ιε^ίΐι, 5θ δ1ι•«η^ε ίί ίδ ίο ιιιε. 
ΜοΓε — Ιΐ3ρ1γ αροη 1)ΐ•ιι1:Ηΐ-1ιε&ι•ίε(1 Ιοιχίδ 
Ι ηιί^ΐιΐ Ηε^ΐιΐ;, δΐιοΗ αδ Λνοιιΐά ίοΓ δΐΙνεΓ Ιϊαγ ηιε^ — 360 

δίδίεν οί ΗεοίοΓ Ηΐιά οί πΐ3ην «ι οΐιίεί ! — 
ΡοΓοε ηιε ίο §ηη(1 ίΐιε (|αεΓη Ιιϊδ Ιιηΐΐδ ΛνΐίΗΐη^ 
Αικί ηΐίΐΐνε ηιε δλνεερ Ηϊδ άΛνεΙϋη^, δίηηά 1)είοι•ε 

^75 ΕΚΑΒΗ 

Χνττραν ά'γονσαν ημ^ραν //,' αναηκάσ^ν 
λεχ?; δε τάμα ^ουΚ,ο^ ώνητό^ ττοθ^ν 
"χρσνβΐ, τυράννων ιτροσθβν Ί]^ιο}μζνα. 
ου 8ητ• άφίημ ομμάτων ζΚ.€νθ(-ρον 
φέγγος τόδ'/'Αίδτ; ττροστίθβΐσ βμον δε'/χας. 
αγ' οΐιν μ , Όδι^σσεΟ, καΧ Βίέρ^ασαί μ ίί^ων 
370 οντ ελττίδος• γαρ ούτε τον Ζί)ξη<=; όρώ 

θάρσο'ϊ παρ ημϊν ως ττοτ βν ττράξαΐ μβ χρή. 
μΡ)Τ€ρ, συ δ' ημΐν μη^εν εμποΒων 'γεντ) 
\€.^ουσα μηΒβ Βρώσα• συμβουΚου δε μοι 
θανβΐν ττρίν αίσγ^ρων μη κατ άξίαν τνχ^βΐν. 
όστις <^αρ ουκ βϊωθβ '^βυβσθαι κακών, 
φ€ρ€ί μβν, (ίλγεί δ' αυγ^ίν βντίθάς ζυ^ω' 
Θάνων δ' αν βϊη μάΧλον ζύτνχ^έστερος 
η ζών' το ^γαρ ζην μη καΧώς //.εγας ττόνος. 

ΧΟΡ02 

Βανος •χαρακτηρ κάττίσημος βν βροτοϊς 
780 €σθ\ών ιγβνβσθαι, κάττΐ μβΐζον βρχβται 

της ευγενείας όνομα τοΐσιν άξίοίς. 

ΕΚΑΒΗ 

καΧώς μεν βίττας, θ,ύ<^ατ€ρ• ά\\α τω κάλω 
Χνττη ττροσβστίν. βΐ δε δεί τω ΤΙηΧβως 
χάριν Ύβνβσθαι τταιΒΙ καΐ ψό^ον φν^/βΐν 
υμάς, Όδί'σσεΟ, τήνΒβ μα> μη κτβίνετβ, 
ημάς δ άγοντες ττρος ττυράν ^ΑχιλΧβως 
Κ€ντ€ίΤ€, μη φβίΒεσθ'• εγο^τβκον ΐΐάριν, 
ος τταΐΒα &€τι8ος ώΧβσεν τόζοις βαΧών. 

ΟΔΥ22ΕΤ2 

ου σ\ ω ^βραιά, κατθανβΐν ΆχιλΧεως 
390 φάντασμ ^Αχαιούς, άΧΚα τήνΒ^ ητήσατο. 

276 ΗΕΟυΒΛ 

Τΐιβ ΙοοίΏ, Λνΐιϋο; ί1.ΐ)'8 οί 1)ϋ1ρι•η€δδ θπι^ οη. 

Αη(1, 5θΐηολν1ΐ6ΐ•6 1)θΐΐ2;1ιΙ, δοιηβ Ικιικίδίβνο δΗαΙΙ 

(Ιί'ίϋε 
Μ^ οουοίι — ΛοοοιιηΙεά οηοβ α ρηζε ίοι• ρηιιοββ. 
ΝΰΥΡΓ ! — ίι-ρε ϋΐίΐιΐ; ηηηβ «\ κδ δΐιαίΐ ΙαδΙ 1)ο1ιο1(1 : 
'Γο ϋβΗΐΗ ηιγ 1)ϋΐ1ν ^ν^11 Ι άο^ΐοαίε. 
ί^ϋίΐίΐ υπ, Οϋ}'δδευ5, Ιοαίΐ ιηε Ιο ιη)^ ^ου111 ; 
Γοΐ' Ι 866 ηο αδδυΓίΐηοε, ηοι• ϊη Ιιορε, 
Νο, ηοΓ ΐη ο1;ιν-(1ι•ο;ηηδ, οί <ίθθ(1 (1,•ΐ)'3 ίο 1)6. 
ΜοΙΙιοΓ^ οίο Ιΐιοη ίιι ηυ Λνϊ^ο ΙηηιΙβΓ πιο 
Βγ \νοι•ά οι• άεεά ; 1)ΐιί Ιΐιοα οοηδεηΐ Λνϋΐι ηιε 
ϋηΐο ιηγ ιΐε.ιΐΐι, ετε δΐιαηιε υηιηεεί 1)εί»11. 
ΚοΓ Λνΐιυίίο ϊδ ηυΐ; λνοηΐ Ιο 1:αδ1ε οΓ ΐΐΐδ 
ϋΠαίοδ, Λνΐιϊΐε 1ιε ϋεαί'δ ιιροη Ιιίδ ηεοΐν Ιΐιε γοΐςε, 
Αηά (Ιε.'ΐΐΐι ίοι• Ιιϊηι \νεΓε ΙΐίίρρίεΓ ί'αι• Ιΐιαη Ηίβ ; 
ΚοΓ Ηίε ϊ^ηοΐίΐε ΐδ 1>αΙ ΟΓϋδΙιίη^ Ιοϊΐ. 

ΟΗΟιιυδ 

8ΐπιη§6 ίδ Ιΐιε ίηιρΓεδδ, ο1εαι•-δΙαιηρε(1 ιΐ{)θΐι ηιεη, 

ΟΓ μεηΐΐε ΙμγΙΙι, αικί α}'6 ηοΙ)ίΗΐν 

Ηί^Ιιει- αδρίτεδ ΐη Ιΐιεηι ΙΙιηΙ; ννοΓίΙίίΙ^ \ν^'άτ ΪΙ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Μγ ί\λη<ζ]\1&ι•, ηοΙ)1γ δαϊίΐ : γεί; αη^ξΐιίδΐι εΐεανεβ 

ΠιιΙο Ιΐκιΐ " ηυΙ)1γ." ΒαΙ; ίί' Ρείειίδ' δοη 

ΜαδΙ §αΐη Ιΐιίδ ^Γαοε, αηά γε ηιυδί Ηεε ΓερίΌαοΙι, 

Οάγδδεπδ, δίαγ ιιοί Ιιει* ϊη ίΐηγ λνίδε ; 

Βαϊ ιτιε, Ιεαοί ηιε αηίυ Αοΐιϋΐεδ' ρ}Ί•ε : 

81ηΙ) ΐΏε, δ])&ι•ε ηοΐ; : Ίλναδ Ι §ανε Ρίΐπδ 1)ϊι•1:1ι 

ννΊιο Λνίΐΐι Ιιίδ δΐιαίΐδ δηιοίε Ρείευδ' δοη απίΐ δΐ6\ν. 

οογδδκυδ 

ΝοΙ, Ιΐΐ66, §Γε7 ηιοΐΐιει•, άΐά Αοΐιίΐΐεδ' βΐιοδί 
Κε4ΐιίΓε ΐΐιε Αοΐιαεαη ιυεη Ιο ίΛ&γ, \)ηί 1ι6Γ. 

277 370 380 890 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 
νμ€Ϊς δβ μ άΧλα θνγατρϊ σνμφονβύσατβ, 
και δι<? τόσον ιτωμ αίματος ιγβνήσβται 
ιγαία νβκρω τ€ τω τάδ' βξαιτονμένω. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
αλί9 κόρη<; 6ί9 θάνατος, ου ττροσοίστέο'; 
άΧλος ττρος αλλω• μηΒβ τόΐ'δ' ώφβιΧομ^ν, 

ΕΚΑΒΗ 

ΤΓολλί/ γ' ανάγκη θυ<γατρϊ συνθανύν βμβ. 

ΟΔΥ22ΕΤ2 

Ίτως ; ου 'γαρ ο18α Ββαττότα^; κβκτημβνο'ί, 

ΕΚΑΒΗ 

ότΓοΐα Κισσός Βρυος οττως τήσΒ' βξομαι, 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ουκ, ην <γβ ττβίθτ] τοΐσί σου σοψωτ^ροις. 

ΕΚΑΒΗ 
400 ώί Τί/σδ' €Κοΰσα τταώος ου μβθήσομαι. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
αλλ' ούδ' 6<γω μην Τ7/2'δ' άττβιμ αυτού Χίττών. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

μήτβρ, τΓίθοΰ μοί' καΐ συ, τταΐ Ααερτίου, 
γ^άΧα τοκβΰσίν βίκότως θυμουμένοις, 
συ τ , ω τάΧαινα, τοις κρατοΰσι μη μάχου. 
βούΧβί 7Γ€σ€Ϊν ττρος οΰ8ας βΧκωσαί τ€ σον 
ιγέροντα γ^ρωτα ττρος βίαν ώθουμβνη, 
άσγτιμονησαί τ βκ νέου βραχίονος 
σ'πασθβΙσ\ α ττβίσβι ; μη σύ 7'' ου 'γαρ άξιον. 
αλλ', ώ φίΧη μοι μητ€ρ, ηΒ'ιστην χέρα 
410 δός- καΐ τταρβιάν ττροσβαΧείν τταρηΊΒι• 

ως οΰτΓοτ αύθις, άλλα νυν ττανύστατον 
ακτίνα κύκΧον θ' ηΧιου ττροσοψομαί, 

278 ΗΕΟυΒΑ 

ΙΙΕΓυΒΑ 

Υβί γ6 — αϊ; Ιεβδί ηιο Λνΐΐΐι ιη^ (1;ιυσ1ιΐ;€ΐ• 8ΐΗν : 
Τ1ΐ6η Ιλνίοβ 8θ ίΐεερ α (Ιταυ^Ηΐ οί' Ιίΐοοά δΐΐίΐΐΐ 8ίη1ί 
'Γο εαΓίΗ ππί! Ιο ίΐιο άείΐά Λνΐιο οΐ&ϊηιείΐι Ιΐιίϋ. 

οοΥδδΕυδ 
Τΐιν (1ίΐυ^1ιΐ6ΐ•'δ άεαίΐι δαίΚοεΙΙι : άβϋ^ΐι οη (ΙρηΙΙι 
ΜιΐδΙ ηοΐ 1)6 Ιιβίίρρά. \νΌα1ο1 Οοά \ν& ολνβά ηοί Ιΐιΐδ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι ηΐϋϋΐ — Ι ιηιΐδΐ; ^ΐβ >ν1ΐ€ΐ•β ηι^ (1αιι§1ιΐ6ΐ• οΐϊεδ 

οοΥδδΕυδ 
ΜιιχΙ ? — Ι ΙίηβΛν ηοί Ιΐιαΐ Ι 1ΐ3θ1 Γοιιηύ α ηιαδίετ 1 

ΗΕΟϋΒΑ 

Αδ ίν^ οΐΐη^δ Ιο οηΐν Λνϋΐ Ι οΐβδρ Ιιβι-, 

ΟΟΥΗδΕϋδ 

ΝοΙ ΐί Ιΐιοα 1ΐ6βά α \νίδ6ΐ• Ιΐι&η Ιΐΐ)'δ6ΐ£. 

ΗΕΟυΒΑ 

ΟοπδοηΙ Ι \νί11 ηοΐ ίο \οΙ §ο ιηγ οΐιίΐοΐ. 400 

οοΥδδΕυδ 
Νον Ι Λνϋΐ 1ΐ6ηο6 ά^ρανί άπα Ιεανε ΗβΓ Ιιβνο. 

ΡΟΙ.νΧΕΝΑ 

Μοΐ1ΐ€Γ, 1ΐ66(1 ηιο : ^ηά Ιΐιοα, Ι^αειΊεδ' δοη, 
ϋ 1)6αι• \νϋ1ι ρΗΓΡηίδ \ν1ηο1ι Ηανε οαυδε ίο ναξ^. 
ΜοίΗει•, ροοί' ιηοΐΙιΟΓ, δίΓΪνε ηοΐ Λνίΐΐι ΐΗε δΪΓοη§. 
\νου1(1δί ΐΗου 1)6 είΙΓίΙίΛναΓά 1ιυι•ΐ6(1, αηά Μουπά 1]\γ 

ίΐ6δ1ΐ, 

Τΐιϊηε Άφά Ηοδίι, ΛνϋΗ νίοΐεηοε ΙΙίΓαδΙ α^να^ ? 
Βε Ιιαδίίείΐ δΙιαιηείιιΠ)^, \)γ γοιιη^ δΙΐΌη§ ίΐι-ηΐδ 
Ηαΐεά ? — ΐΐιΐδ δΐιουΐάδΐ ΐΗου. Ν&^, 'Ιίδ ηοΐ λνοι-ΐΐιγ 

Ιΐιεε. 
Βαί; ηιοίΗβΓ, (Ιαι-Ηη^ ιηοίΗεΓ, §ίνε Ιΐιϊηε Ιιβηά, 
ΤΗ^ ά^ΆΥ, ά^αγ Ιιαικί^ αηιΐ Ιαγ Ιΐιν οΐιεείν Ιο ηιΐηε : 410 

8ϊηο6 ηενοΓ ηιοι•ε, 1)υί ΐΐιίδ Ι^δΙ Ιΐηιε οί α11 
81ια11 Ι 1)ε1ιοΜ Ιΐιε δυη'δ 1)6αΐΏ αηά Ιιίδ ογΙ). 

«79 ΕΚΑΒΗ 

τέλος δεχβί δϊ) των €μων 7Γροσφθ6>γμάτων, 
ώ μήτ€ρ, ω τβκοΰσ' άττβίμι Βη κάτω. 

ΕΚΑΒΗ 
ώ θύ^ατ€ρ, ημ€ίς δ' €ν φάβι ΒονΧίύσομβν. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
άρυμφο<ϊ άνυμβραιος ων μ! €χρήν τυχ^εΐν. 

ΕΚΑΒΗ 

οΙκτρα συ, τβκνον, άθΧια δ' εγώ >γυνή. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

€Κ€Ϊ δ* ^ν "ΑίΒου κ€ίσομαί χωρίς σέθβρ, 

ΕΚΑΒΗ 

ο'ίμοΐ' τι 8ράσω ; ττοΐ τβΧβυτησω βίον ; 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

420 ΒουΧη θανοΰμαι, Ίτατρος ονσ' έΧβυθέρου. 

ΕΚΑΒΗ 

ημείς δε ττεντηκοντά γ' αμμοροι τβκνων, 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

τι σοί ττρος "Κκτορ' ή <^ίροντ εϊ'ττω ττόσιν ; 

ΕΚΑΒΗ 

άγγελλε ττασών άθΧιωτάτην εμέ. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

ω στέρνα μαστοί θ\ οι μ βθρεψαθ^ ηΒίως. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ της αώρου θύ^ατερ άθΧία τύχ^ης. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

χαΐρ\ ω τεκοΰσα, χαίρε Κασάν8ρα τ εμοί, 

ΕΚΑΒΗ 

χαίρουσιν άΧ\οι, μητρϊ δ' ουκ εστίν τόδε. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

δ τ εν φίΧίττΊΓοις &ρτ]ζΙ ΤίυΧύΒωρος κάσις. 

ΕΚΑΒΗ 

εΐ ξ(} γ'• άτΓίστώ δ'• ώδε ττάντα Βυστνχώ. 
28ο ΗΡΧϋΒΑ 

Ροοοίνρ οίαΐΐ ιην ^ίΓΟίΊϊπίΤδ Ιΐιίδ Ιΐιο 1;ΐ8ΐ : — 

ϋ ιηοΐΐιει• — 1)Γ6»δ1; 1\\Άί \}ν&ι• ιικ' — Ι ^ιαεδ (ΐ€&11ηναι•(1. 

ΗΕΟϋΒΑ 

ο (]ίΐιι<Γΐι1;€Γ, Ι δΙίΗΐΙ γ^Ι Ιίνε οη ίη Βοηθβ^ε. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΛ 

ΒπίΙ^ί^ΐΌοιη ηοι• 1)ΐ•ίί1ίΐ1 ! — ηοιι^ΐιΐ οί' ;ι11 ιιΐ}' (Ιαε ! 

ΗΕΟϋΒΑ 
Ι'υίΛΑΕΝΑ 

Τ1ΐί;ΐ•6 δΐιαίΐ Ι Ιίε ΐη Ηαθί;δ, ίαν ίΐΌπι ΐΐιεο. 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΑΗ ηΐ6, Λνΐιαί δΐιαίΐ Ι (1ο? — Λν1ΐ6ΐ•6 βηύ ιη^' ΙϊΓβ ? 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Τυ ί]Ϊ6 α δΐϋνο, ■«Ιιοδε ίαίΙιβΓ λν.ΐδ ίΊ•6θ-1)θΐ•η ! 420 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ι η ίίίΊ}' δοηδ ηοι• ραΓί ηον ΙοΙ; Ιι&νε Ι ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

\\ΊΐίΐΙ δΐΐίΐΐΐ Ι ί(-11 Ιο ΗβοΙοΓ αηοΐ ίΐιγ Ιοι-θ ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΙΙερονΙ ιηε οί α11 \νοηιοη ΛνΓείοΙιεάεδί. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Ο 1)θ$οπι, 1)ΐ•6αδΐΒ Ιΐιαΐ δλνεείΐ^ πιινΙαΓβοΙ ηΐθ 

ΗΕΟϋΒΑ 

\νο6 ϊδ Ιΐΐ66^ (Ιαυ^ΙιΙει•, ίΌι• 1;Η^ ίαίβ ιιη1ίηιβ1}' ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Μΐ)11ιρι•, ίϋΓΟΛνοΙΙ : Οπδδ&ικίΓα, ίπι-ε Ιΐιβε λνβΙΙ, 

ΗΕΟΙ'ΒΑ 

ΟΐΙιβΓδ /«/*β η•βΙί — ηοί ίοΓ Ιΐΐ}- πιοίΙιεΓ Ιΐη'δ ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Μίίΐ ΤΗνβοϊαηδ Ιΐνβδ ιη^ 1)Γθί1ΐ6ΐ• Ρο1}•(Ιοι•α3. 

ΗΕΟϋΒΑ 

κ 1ιβ (3ο11ι Ιίνο. Ι οίοαίίΐ : δο ^1ίι^1ί Ϊ3 α11. 

2δι ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΕΕΝΗ 
430 ζτ) και θανούσης όμμα σνγκΧτίσίΐ το σον. 

ΕΚΑΒΗ 

τέθνηκ εγωγε ττρίν θανύν κακών ΰττο, 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

κομίζ\ ^ΟΒυσσβΰ, μ άμφίθβί<ζ κάρα τΓβττΧους• 
ώς ΤΓρΙν σφαΎηναί ^ έκτίτηκα καρΒίαν 
θρήνοισι μητρός τήνΒβ τ βκτήκω 'γόοις. 
ώ φώς• ττροσβίΤΓβΐν ^γαρ σον. ονομ' βξβστι μοι, 
μέτβστί δ' ούΒβν ττΧην όσον -χρόνον ξίφους 
βαίνω μβταξύ καΐ ττυράς 'Αχί,λλεω9. 

ΕΚΑΒΗ 

οι 'γώ, προΧβίττω' Χύεται δε μου μβΧη. 
ω θύ'^ατβρ, αψαί μητρός, €ΚΤ€ΐνον χβρα, 
440 δθ9• μη Χίττης μ" άτταιΚ . άττωΧόμην, φίΧαι, 

ως την Αάκαίναν σύ^<^ονον Αιοσκόροιν 
'ΕιΧβνην ϊΖοιμί' δίά καΧών ^αρ ομμάτων 
αϊσχ^ίστα Ύροίαν είλε την βνΒαίμονα. 

Χ0Ρ02 
αύρα, ττοντίάς ανρα, στρ. α 

άτ€ ΤΓοντοττόρους κομίζβις 
θοας ακάτους ε'ττ' οΙΒμα Χιμνας, 
ΤΓοΐ με ταν μβΧβαν ττορβύσβις ; 
τω ΖουΧόσυνος προς οίκον 
κτηθβΐσ άφίζομαί ; 
450 17 Δωριδος• ορμον αϊας 

η ΦθίάΒος, €νθα καΧΧί- 
στων υδάτων ττατέρα 
φασίν ^ΑτΓΐΒανον ττεδία Χίτταίνειν ; 

282 ΗΕΟϋΒΑ 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Ηε Ιϊνβδ, »ηά 1ιβ δ1ι»11 οίοδο ΙΗ)' «ίνίη^ β}'65. 430 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι — Ι Ιιανο ίΐίεά 6Γ6 (1}'ίη§, ΙΙιΐΌυ^τΙι ιώ^ \νοε5. 

ΡΟΙ,ΥΧΕΝΑ 

Μυίϊΐο ηιίηε 1ιο;κ], ΟοΙγ^δεαδ, ίιI1^ Ιοαίΐ οη. 
ΡοΓ, ΟΓβ }'θ δ1;χ^ 1116, Ιιαίΐι ηιγ ιηοΐΙιο•'δ ιιιο;ιιι 
ΜίΉβίΙ ηιίιι& Ιιεαι-ί, αικί ιηϊηε ΐδ ηιοΐΐϊη^ Ιιρτδ. 
Ο 1ϊί>•1ιΙ ! — Ι'οΓ γεί οη ίΐιν ηαηιρ ηΐίΐ}' Ι οηΐΐ ; 
Υνΐ ;ι11 ηιγ ."^ΙΐίΐΓίί ϊη Ιΐΐ66 ϊδ 1;1ιηΙ; δοαηΐ δραοβ 
Ηεηοε ίο Ιΐιο δλνοι•(1-6(1§6 αιΐ(1 ΛοΙήΠεδ' ρ}Ί•6. 

[ΕχβυηΙ οϋΥδδΕυδ αη^ ροι,υχενα. 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι πιο ! Ι δ>\Όοη — ΙιβηεαίΗ ηιβ ίαϊΐ ηΐ}^ ΙϊιιιΙίδ 

Ο (Ιαυ^ΙιΙοι•, Ιοιιοΐι Ιΐιγ ιτιοΙΙιβΓ — Γεηοΐι Ιΐιϊηε Ιιαηιΐ — 

(ΐίνΰ ϊί, ηοι• οΗϊΙιΙΙβδδΙοανβ ηΐ6 ! Γπεικίδ — υικίοϋρ ' 440 

01ι Ιΐιυδ Ιο δ6(ί Ιΐιαΐ δΐδίει* οί Ζ^υδ' 8οιΐδ, 

Ηείβη Ιΐιε 8ραι•1;&η ! — ίοΓ Ι)^ 1ΐ6ΐ• 1)ΐ•);^1ιί εγβδ 

Ιη ίίΐιαηιβίϋΐ ίαΐΐ δΗο 1)ΐΌυ^1ιΙ; (3ο\νη ρΓΟδροΓοαβ 

ΤΐΌ^'. 

[κίηΌοη5, 
οΗοκυδ 

Ο 1)ΐ'66Ζ6, ο ΙΐΓβοζβ, ονϋΓ δ6α-Λνα^δ Γίΐοΐησ, (.*»"//•. ΐ) 
\νΐιο οηΜ'ίίΓοΙ ΝνίΐίΙοδΙ Ιΐιβ οοε&η-ρΗοΐη^• 

Γ1βίΊ-ί1^'ϊιυ5 1<ο6ΐδ ο'ει• Ιΐιβ ηΐ6ΐ•6 (ΙαιΊί-δΛνεΙΗηο;, 
\\Ίπ1;ΙΐΡΐ•ΛναΓΓΐ Λνϊΐΐ; ίΐιοιι ΐ36αι• ιηε, Ιΐιβ 8θηΌ\ν-1α<1ρπ ? 
Ργοιιι Λνΐΐίΐΐ δΐ.ινβ-ηιανί; δΙι.ιΠ Ιΐιε οαρϋνβ ιη&ίί1ριι 

Ρ&δδ ϊηίο ΛνΙιαΐ. δίΓ&η^ε ηιαδ1;ει•'δ άλνεΐΐΐη^ ? 
Το α Ι)οπίΐη Ιι&νεη ? — οι* λνΐιενε, ονει•δ1;ι•ε»ιηίη^ 450 

ΡβΙ ΡΙι1:ΐΗ&-1ίΐηο1'δ ηιεα(1δ^ 1αιΐ2;1ι Ιονεΐϊεδί-^ΐείΐηιίπ^ 

Β;ιΙ>ε-ΛναΙει•δ Γγοιιι ίοϋπΐδ οί Αρϊάαηιΐδ Λνεΐΐϊη^ ? 

283 ΕΚΑΒΗ 

η νήσων, αΚίηρζί άντ. α 

κωττα τΓβμτΓομεναν ταΚαιναν, 
οίκτράν βωταν β-χουσαν υϊκοί<;, 
βνθα πρωτόγονος τε φοίνιξ 
Βάφνα θ' ίζρού'ϊ άνβσ'χ^β 
460 τΓτόρθους Αατοΐ φί\α 

ώδίΐ^ο9 α^άλμα Αία<ζ ; 
συν Αη\ίάσιν τβ κούραι<ί 

'Α/>Τ6/Ζί.δ09 Τ6 ^6α9 

■χρυσέαν αμττνκα τόξα τ βνΧοψίσω ; 

ί) Παλλάδος €ν ττόΧβι στρ. 

τάς καΧλώίφρου τ Ά^α- 
ναία<ς βν κροκίω ττβττΧω 
ζβύξομαι άρματι ττώΧους, 
470 €ν ΒαιΒαλέαίσι ττοικίΧλονσ' 

άνθοκροκοίσι 7Γήναί<ί, 
ϊ) Ύίτάνων Ύβνεάν 
ταν ^^^υς άμφίττύρω 
κοιμίζει φ\θ''/μω Κρονί8α<} ; 

ωμοί τεκβων εμών, αντ. β 

ώμοι ττατβρων 'χθονο<ί θ*, 
α καττνω κατερείττεται 
τυφομενα Βορίκτητος 
* Αρχείων• βγω δ' εν ξεί- 
480 να 'χθονί Βη κεκΧημαι 

8ου\α, λίΤΓοΟσ' Άσίαν 
Έ.ύρώ7Γα<ί θεράττναν, 
άλλά^ασ' " ΚιΒα θαλάμους. 284 ΗΕΟυΒΑ 

{ΑηΙ. 1) 
Ογ. Ιο ηιίίΡΓγ Ι)οηΐ6 !)>• Ιΐιο οαν,•; Ιιηηο-δλνεερίη^, 
Ιη Ιΐιο )ίίΐΛη(1-1ΐΛΐ1ίί ΙΙίΓοπίίΙι (Ι^γδ οί ^ν^^^)^η<; 

ΝΙι,-ϊΠ Λνο ιίλνοΐΐ, ΛνΙκΓο Ιΐιο ΓίΓδί-Ικ)!•!! ρηίπι, 

Γγοπι ΙΙΐΓ ο.ινίΐι, \νϋΙι Ιΐιο 1),•ιγ ΐΛνΐηβίΙ, «^ΙονιΓνίπετ 
\νίΙΙι οπίίΐιηπϊηι; ίνυικ1η_<το Ιΐιο οοιιοΐι λνΐιοτο Ιγΐη^ 

ΠοΛΓ Ι,οΙο ίΐϋ'ΐΐηρίΐ Ιο Ηει• ΐΓ,ινΗΪΐ'δ οικίΐηρ;, 460 

ΤΙιΟΓΟ (•Ιιηιι1:ιΊι^ϊ οί Αι•Ιοηιΐδ' 1:>ολν• ;ι11-^ο1(Ι(.•ιι, 
Λικί ίΐιο Ι)ΐ•()\ν8 Λνίΐΐι Ιΐ\6 ίΊοηΙΙβΙ οί ^^οΐίΐ οηΓοΚΙοη, 

\νίΐ1ι Ιΐιο ϋ(.•1ί;ιιι πι;ιί(1οιΐ8 υαΐ" νοίοοδ 1)1υΐ)(1ίη2: ? Ογ ϊη Ρ;(11;ΐδ'δ ίολνη Ιο Ιΐΐ€ ι•;ιι• ;ι11-§1οπί)ΐΐ5 (,ν/»•. 2) 

81ι;ι11 Ι γοΐνο Ιΐ)6 δίοείΐδ οη Ιΐιε δ-αίΤι-οη-^Ιοννίπ^'• ^ 
ν'είΐ πί Αΐΐιοηο, ΛνΙιοΓβ ίΐυδίι νΐοίοηοαδ 

ΊΊιο <ί,•π•1;ιιΐ(1'ί ίΙΐΛΐ οιιιηιϊη<ίθ8ΐ ΪΛ\-\^αν% άυο. \}Λνο\\\λλί^ 
Ιπ ηιαιιίίοΐοΐ Ιηΐ(?δ οη ίΐδ ίοΐοΐδ λνϊ(1ε-ί1θΛνίη<ί, — 470 

Ογ Ιΐιε ΙίΐΌοά οΓ Ιΐιε ΤϊΙίΐηδ Λνΐιοιη Ιϊί^ΐιΐηίηίτίΐ, 

ΙΙΐΛΐ ίοΐΐ 
ΡΐΕΓη€-•«ταρΙ ίΥοιη Ογοπιοπ, ίη 1οη§ είβερ 0[αρ11 ? νν'οε £οι• οϋΓ 1>3ΐ)68, ίοΓ ουί' ίΉΐΗβΓδ Ιιοαι•)^ ' (^ΑηΙ. 2) 

λν'οο ΓοΓ οιΐΓ οουηΐη', ιιιϊίΐ δΐηοΐνε λικΙ δηιοαΙάοΓ 
ΟτΗδΙιίπίί Ιο ηιίιι, ηικΙ ;ι11 1ιοι• ί^ΙοΓγ 

8ροίΐι•-ίί]>οϊ1οο1 ! — Ηπά ίΐη αΐίοη ΙηικΙ δΐι^ΐΐ Ιιοΐιοΐθ 

])€Γ 480 

Βοηοΐ ^ν•11ο λναδ ίΓεε ; ίοι• Ιΐι,ιΐ Αδίίΐ'δ δΐιοιιΐίίοι- 
ΐδ 1)θλ퀕(1 ιιη(1οι• Ειιι•ο))θ'δ }οΙ:6, 3η(1 Ι οίλνοΐΐ, 
Αη εχϊΐο ίΓοπι Ιιοτηε, ϊη » (Ιιιη^βοη οί ΗεΙΙ. 

' ?.β. ΕιηΙ)ΓοίάβΓ ΙΙιβΓβοη ΙΙιβ οΗαηοΙ απΓΐ 1ΐ0Γ8β9 οί Αΐΐιβηβ 
1)0£ΐΓΪη2 ΐΗε Οοά^β88 Ιο 1)α111β αβίΐ,ϊηΒΐ, ϋιβ Οίαηΐ3. 

285 ΕΚΑΒΗ 

ΤΑΛ0ΤΒΙΟ2 

ΤΓοΰ την άρασσαν δ// ττοτ' ουσαν Ίλίοι» 
Έίκάβην αν βζβυροιμί, Τρωάδες κοραι ; 

Χ0Ρ02 

αντΊ) ΤΓβλας σου νώτ έ'χουσ' β'ττί, γθοή, 
ΎαΧθύβί€, Κ€Ϊται ξυ'^κ€κ\τ[]μ€.νη ττζττΧοι^. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ώ Ζεί), τι λβ^ω ; ττότβρά σ άνθρώττοιχί ήραν ; 
η Βόξαν άΧλως τήνΒζ κεκτήσθαι μάτην 

490 ΛίτβνΒή, Βοκοΰντα^ δαιμόνων βίναι γεί'ος, 

τνχην δβ νάντα τάν βροτοί<ί έττίσκοττύν ; 
οι)χ ϊ/δ' ανασσα των ττοΧνχ^ρυσων Φρν^οη•, 
ούχ ϊ/δε ΤΙριάμου του με^^ οΧβίου Βάμαρ ; 
καΐ νυν ττόλίς μεν 7Γα9 ανεστηκεν Ζορί, 
αύτη δε ΒούΧη, 'γραΰ'ί, άτταί'ζ, εττϊ χθονί 
κείται, κονεί φύρουσα Βύστηνον κάρα. 
φευ φευ• /γέρων μεν είμ\ όμως 8έ μοι θανεΐν 
εϊη ττρίν αίσ'χ^ρα ττερίττεσεΐν τυ^χ^η τινί. 
άνίστασ , ω Βύστηνε, και μετάρσιον 

500 ττΧευράν ετταιρε καϊ το ττάΧλευκον κάρα, 

ΕΚΑΒΗ 

€Ρ.' τις ούτος σώμα τοϋμον ουκ εάς 

κείσθαι ; τι κινείς μ , όστις εΐ, Χυττονμενην ; 

ΤΑΛΘΥΒ102 

ΎαΧθνβιος ηκω ΑαναϊΒών υπηρέτης, 

^ Α'γαμεμνονος ττέμψαντος, ω 'γύναι, μέτα. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ φίΧτατ , αρα κάμ ετησφάξαι τάφω 
Ζοκούν ^Α•χαιοΐς ηΧθες ; ώς φίΧ' αν Χέ^οις. 
σττεύΒωμεν, ε^κονώμεν η'γού μοι, <γερον. 

286 ΗΡΧυΒΑ 

Εη(€Γ τΑΐ,ΤΗΥΒίυδ. 

ΤΑΙ,ΤΗνΒΐυβ 

λνίκΜ'ο 5ΐι;ι11 Ι ί^ΐικί Ιίογ ΙΙιηΙ οΓ ΙηΙο \\;ΐ5 (][υ€εη 
Οί ΙΗϋΐη, ΗοουΙ)<ι, }'6 ηιαϊιΐδ οί Τγου ? 

εΗοηυβ 
ί,ο ΙΙιοΓΟ, αηΐ<τ1ι ίΐιοο, οη Ιΐιο £ΤΓοιιη(1 οιιΙείΓεΙοΙηοΓΐ, 
ΤΛΐΐΙινΙ)ίυδ, 1ΐ€5 δΐιο ηιυ{ί1ο(1 ΐη Ηβν ιόΙ)05. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

λνΐιηΐ δΙίΗΐΙ Ι «»}', Ζεαδ ? — Ιΐΐϋΐ; Ιΐιοιι Ιουΐί,'δΐ οη ηιοη ? 

Οι• Ιΐκιΐ Ιΐιίδ ίβηο^' Γ^Ι.ςο Λνε νπίιιΐν Ιιοΐιΐ 

1'οΓ ηυιι^τΐιΐ:, Λνΐιυ οίοοιη ίΙιοΓε ϊβ ά πιοε οΓ Οο(ΐ3, 490 

\\ΊιίΙο εΐΐίΐηοβ οοηίΓοΠεΐΙι ^ΙΙ ίΐιϊηοδ Ηΐιιοησ ιηεη ? 

ΊΊιίδ — \\'&δ δΗε ηοΐ ίΐιε ΛνοΗΐΙΙιν Ρΐινν^ίηιΐδ' ο[ΐιοεη ? 

Τΐιίδ — νΗδ δΗε ηοΐ α11-ρι•θ8ρει•οιΐ5 Ρι•ί;ιηι'δ Λνϊί'ε ? 

Αη(1 ηολν Ιιεν οϊΐ^ ίδ α11 δ])ε;ιι•-ο'ει*ΐΙιι•οΛν•η ; 

Ιίενδείί"» δΙανε, οΐά, ο1ιί1(11θ5δ^ οη Ιΐιε εαι-ίΗ 

1>ϊεΙ:1ι, ΙιοΓ Ιιπρίεδδ 1ιεΗ(1 Λνϋΐι (Ιπίίί (Ιοίΐίειί. 

Α1ι, οΙ(1 ;ιηι Ι, γεΐ 1)ε ϊί ιηϊηε ίο οΐϊε 

Εκε ΐηΐο ίΐη}^ δίΐίίπιείαΐ ΙοΙ Ι ί&ΙΙ ! 

ΑΓΪδε, ί11-δΙ&π•ε(ϊ, αηύ ίΐΌηι ίΐιε εανΗι υ|)1ϋΊ 

ΤΙιγ 1)υ^]}' αηά Ιΐιϊηε 1ι6η(1 ;ι11 δηοΛν-1)ί-.';ρι•εηΙ;. 600 

ΗΚΟϋϋΛ 

Η;ι, \νΗο »ι•1 ^Ιιοιι Ιΐιηΐ; ΙεΙΙεδΐ ηοί ηΐ}' ί'πηηε 
Κεδί ? — Λνΐΐ}- άϊδΙαΓί) ηι^ ^ΐ'ίεί, Λνΐιοε'ει* ΐΗοιι Ιίε ? 

ΤΑίΤΗΥΒίυδ 

ΤηΗΙι^Ιίίυδ Ι, Ιΐιε Όηηααηδ' ιηΐηϊδίει•, 
ΟΓ Αι^αηιεηιηοη δεηΐ, Ο ί}αεεη, ίΌι• ΐΗεε. 

ΗΕουηΛ 
Ρηεηά, Γηεη(1, ά\± οοηιε Ιίεοίΐαδε ΐΗε Αοΐιπεαπδ λνϊΐΐ 
Το δίΛ}• πιε ίοο ? ΗοΛν δΛνεεΙ 1;11^ ίϊίΐϊη^ "\νει•ε ! 
Ηίΐδίε λνε — ηιπίίε δρβεά — Ο 3ηοϊεη{;, 1εΗ(1 ηιε οη. 

287 ΕΚΑΒΗ 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

σηΐ' τταίΒα κατθανοΰσαν ώ? θάψ-τ^^ζ, 'γυναι, 
ηκω μβταστβί'χων σβ• τΓβμττονσιν δε μβ 
510 Βίσσοί τ ^ΑτρβΐΒαί και λίώς Άχα.ί.'Λ:ο9. 

ΕΚΑΒΗ 

οΐμοι, τί Χβξβις ; ουκ άρ ως θανόν μΑνονς 
μβτηΧθζς ημάς, άΧλα σημανων κακά ; 
ολωλσ.9, ω τταΐ, μητρός άρττασθβΐσ^ αττο' 
ημ^βΐς δ' άτΐκνοί τούττΐ σ' ώ τάΧαιν εγώ• 
ιτως καί ιην έξβττράξατ ; α ρ αίδούμβνοί ; 
η Ίτρος το Ββινον ηΧθβθ' ώς βχ^θράν, ^βρον, 
κτ€ίνοντ€ς ; β/ττε, καίττβρ ον Χβξων φίΧα. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

δί,ττλα μ€ χρι'/ζίΐς Βάκρυα κβρΒάναί, '^νναι, 
σης τταί'όος οϊκτω• νυν τε γαρ λεγωι^ κακά 

620 τέ'^/ξω τόδ' όμμα, ττρος τάφω θ' Ότ ίοΧλντο. 

Ίταρην μ€.ν οχΧος ττας Άχ^αϊκού στρατού 
ττληρης ττρο τύμβου σης κόρης ε'ττΐ σψα^άς' 
Χαβων δ' ΆχίΧΧβως τταΐς ΧίοΧνξβνην χ€ρος 
βστησ εττ' άκρου χώματος, ττβΧας δ' εγώ* 
Χβκτοί τ ^Αχαιών 'έκκριτοι νβανιαί, 
σκίρτημα μόσχου σης καθέξοντβς χβροΐν, 
βστΓοντο. ττΧηρβς δ' ε'ί' χβροΐν Χαβών δεττας 
ιτά'^χρνσον αϊρβι χ^ορί τταΐς \\.χιΧΧ€ως 
χοας θανόντί ττατρί• σημαίνα δε μα 

630 σι^ην \\χαιωρ τταντί κηρΰζαι στρατω. 

«αγώ καταστας βίττον εν μβσοίς τάδε* 
σι^/άτ , Άχαίοί', σ^γα ττάς έστω λεώί, 
σίγα, σιώττα• νηνεμον δ' βστησ οχΧον. 
ό δ' βΙτΓβν ω τταΐ ΐΙηΧβως, ττατηρ δ' €μός, 
Ββξαί χοάς μου τάσΒβ κηΧητηρίους, 
νεκρών αγωγοΐ'?" ε'λ^έ δ' ώς 7ΓίΤ)ς μεΧαν 

2 88 ΗΡΧυΒΑ 

ΤΑ1.ΤΗνΒΙΓ8 

Ι^α^}', Ιΐ);ι1, ΐΗοιι ηι;ΐ)•8ΐ ϋιπ-ν ίΐιν άρΗ(1 οΐιίΐοΐ, 

Ι οοηιε ίη ηυεδί; ο£ ί,Ηεε ; απίΐ 5εη1; ?ιηι Ι 

Οί ΑΙγοιιβ' ϊΛνο δοηδ αηά ίΐιε ΑοΠαεπη ί'οΐΐ^. 510 

ΗΓ.ΟυΒΑ 

λΥοε ! — Λνΐιαΐ μόιι1(151; 8;ΐ}' ? ΝοΙ α3 ίο υηε (ΙεαΙίι- 

Λοοηιεά 
Οιηι'';1 Ιΐιοιι Ιο ηιε, 1)ΐιΙ 11^1•;!!^1^η^^^ πελν ννοεδ ? 
(Ίιΐ1(1, ίΐιοα ΗΛδΙ ρεπδΐιεά, ίϊ•οιη Ιΐιν πιοΙΚογ Ιογπ ! 
ΓΗϊΜΙρδδ, ?ΐδ Ιουοίαϊη^ ΐΗεε, αιη Ι — ά\λ \νι•6ΐο1ι ! — 
Ηολν (1ϊ(1 νε δίπγ Ηει• ? — Ιιονν ? — Λνϊΐΐι τενεΐ'εηεε ιηεεί, 
Ογ Λνίΐΐι 1)Γυΐε ουΐΓΛ^ε^ 3δ ηιεη δ1^^ α Γοε, 
ΛιιείεηΙ ? Τείΐ οιι, Ιΐιοαςίι ,ιΐΐ ιιηδλνεεί ίΐι^ Ιαΐε. 

ΤΑΙ^ΤΗΥΒίυδ 

ΤλνοίΌΜ Ιείΐι•-1:ι•ΐΙ)υΙε ΛνοιιΜδΙ Ιΐιοιι \νίη ΓΐΌηι ηιε 

Ιη ρϊΐν ίοι• ίΐιν οΗϊΙΛ. Μίηε ε)'εδ δΐιαίΐ Λνεερ 

ΊΊιβ ΐ.ιΐε^ αδ 1)}' Ιΐιε §ι•Ηνε Λνΐιεη δΐιε Λναδ (1}'ίη§. 520 

ΊΊιοΓε ηιεί Λναδ &Π Αοΐΐίΐε&'δ ΛναΓποι•-ΗοδΙ 

ΤΗι•υιι<;εί1 ηί Ιΐιε ^ΐ'ί^νε Ιο δεε ΐ1ΐ}' (1;η]§;]ιΐει• δίαίη, 

Τΐιεη Ιοοίν Αείπΐΐεδ' δοη Ροΐ^'χεηα'δ 1ιαικ3^ 

Αηίΐ οη Ιΐιε ηιουηά'δ 1ιεϊ§1ιΙ δει ΙιεΓ : Ι δίοοά 1)γ. 

ΛικΙ ΓοΠοΛνεά οί Ιΐιε Αε1ιαε&η$ εΐιοδεη νοιιΐΗδ 

\νΐιο5ε Ιιαηιΐδ δΐιοιιΐοΐ ειπΊ) ΐΗε δΐηι^^ΐΐη^δ οί ί\\γ 

Τΐιεη 1ίΐ1ςίη§ 'Ιλ\•ϊχΙ; Ιιϊδ Ιιαικίδ α εΐιπίϊεε ΙίΓΪηιηαεεΙ, 
Ρυι•ε §ο1(1, ΑοΗϊΙΙοδ' δοπ ίο Ηϊδ ^εα(1 δίνε 
Οι•ϊη1ί-οίϊ'εηη§8 ροιίΓεά, πηύ 8Ϊ§ηεο1 ηιε Ιο ρΓοεΙηϊηι 
8ϊ1εηεε υηίο Ιΐιε λνΐιοίε ΑοΗπεαιι Ιιοδΐ. 530 

Β^ Ιη'ηι Ι δΐοοά, αηά ϊη ΐΗε ηιϊάδΐ ίΐιπδ εηεά : 
" δίΐεηοε^ Αοΐιηεαηδ ! Ηιΐδΐιεά 1)ε ίΐΐΐ Ιΐιε Ηοεί; ! 
Ρεηοε ! — ηοΐ α Λνοηΐ ! " — δο 1)Γεαΐ1ι1εδδ δ^^11ε^1 Ιΐιε ίο11<. 
ΤΤιεη δρ&1<ε 1ιε : " δοη οί" Ρείευδ^ ίηΐΐιει• ιηΐηε, 
Αοοερΐ Γνοηι ηιε ίΐιεδε (Ιι-ορδ ρι•ορΐ1;ΐ;ι1:οι•γ, 
ΟΗοδΙ-Γϋίδίη^^. Ογηλυ ΐΗου ηϊ§1ι Ιο άι-ΐηΐί ρυΓβ Ιιΐοοά 

289 
νοι.. Ι. υ ΕΚΑΒΗ 

κόρη<; άκραιφΐ'£<; αϊ μ, 6 σοι Βωρούμεθα 
στρατός τ€ κά^ώ• 7Γρ€νμ€ΐ>η'ς δ' ήμΐν ^βρον, 
\ΰ(ταί τ€ ττρνμνα^ καΐ 'χ^αΚ,ίνωτηρία 

540 ν€ων δ09 ήμΐν τΓρ£υμβνοϋ<ζ τ άττ Ίλ/ου 

νόστου τνχοντα'ί ττάντα^ €ΐ<ί ττάτραν μοΧεΐν. 
Ύοσαϋτ έ'λε^ε, ττάς δ' έττηύξατο στρατό•ί. 
€ΐτ άμφί-χρυσον φάσ^ανον κώττη'ζ \αβων 
ΙξβΐΧκβ κοΧβον, λογάσί δ' Άργβίωΐ' στρατού 
νβανίαΐζ 'ύνβυσβ τταρθένον Χαβεΐν. 
ή δ' ώς βφράσθη, τόνΒ' βσι^μηνβν Χό^^ον 
ω την βμην ττβρσαντες ^ Κρ'^βΐοί ττόΧιν, 
βκουσα θντισκω• μη τα άψηταί χροο'; 
τούμον• παρέχω ^αρ Ββρην €ύκαρ8ίω<;, 

550 εΚβυθβραν δε μ\ ώ9 ΙΧβυθβρα θάνω, 

77/909 θβων μ€θ€ντ6•ί κτβίνατ• 6ν νβκροίσι 'γαρ 
ΒούΧη κβκΧησθαί βασιΧίς ονσ αίσχυνομαυ. 
ΧαοΙ δ' βΤΓβρροθησαν, Ά<γαμ£μνων τ άναξ 
βΙτΓβν μεθύναί τταρθβνον νβανίαίς. 
οΐ δ' ώ9 τάγ^ί,στ ηκονσαν υστάτην οττα, 
μεθηκαν, ονττερ καΐ μί'^ίστον ην κράτος, 
κά'ττεί τόδ' βίσηκουσβ Βεσττοτων εττος, 
Χαβονσα ΊΓεττΧου^ εζ άκρα<; εττωμίΒος 
ερρηζε Χα<^όνο<; εΙς μέσον παρ ομφαΧόν, 

660 μαστούς τ εΒειξε στέρνα θ\ ώς ίΐγάλ/Λατο9, 

κάΧΧίστα, καΐ καθεΐσα ττρο'; ηαίαν ηόνυ 
εΧεξε ττάντων τΧημονεστατον ΧοΎον 
ίδον τόδ', 61 μεν στερνον, ω νεατία, 
τταίείν ττροθνμεΐ, τταΐσον, εΐ δ' ύττ αν-χενα 
γ^ρηζει^ί, ττάρεστι Χαίμο^ ευτρειτη<ί 68ε. 
ό δ' ου θεΧων τε και θεΧων οϊκτω κόρ7]ς, 
τέμνει σώηρω ^τνεύματος 8ιαρροάς• 
κρουνοί δ' έγωρουν. η δε κα\ θνησκουσ όμως 

290 ΗΡΧυΒΑ 

ΏίΐΓίν-κρΙΗηί^ Γγογπ η ηιαϊιΐ. νΥβ βίνο ϊΐ Ιΐιββ, 

ΤΗε ΗοδΙ; ίίικί Ι. ΟΐΉοίουβ Ιο α8 1)ε ΐΗοιι : 

λ'ηιιοΙίδΗίο αδ ίο οακί Ιοοδο Ιΐΐ6 δίειτίδ ίπηΐ ουτϋδ 

Οί' Ιΐιοδε δΐιΐρδ^ 1ν^η^11^ Ιιοιηε-ΓεΙαηι Ιο Λνΐπ 540 

Γγοπ» ΤΐΌγ, &η(1 ά\\ Ιο τεαείι οαΓ ίαΙΙιειΊιιηά." 

8ο δραΐίε ίιε, — ΐη ΐΐιαί ρπι^-εΓ ^ο^η^^1 η11 Ιΐιε ΙιοδΙ, — 

Τΐιεη ίίΓ.'^δρε^^ Ιιίδ ^οΜειι-ρΙαΙεύ ίίΐΐοΐιϊοη'δ Ιιΐΐΐ, 

ϋι-ολν ίΥοιη Ιΐιε δΐιοίΐΐΐι, αηά Ιο Ιΐιοδο εΐιοδοπ }ΌυΐΙΐ5 

Οί ΑΓίτοδ' λν3Γ-1ιο$1 δΐ^ηεά Ιο δεΐζε ΐΗε ιηαϊά. 

Βιιί δΐιε, 1)οϊη§ Λνακε ΐΙιοτεοΓ, δραΐνο ίοΓίΙι Ιΐιίδ δρεεοΐι : 

" Ο Αΐ'ί^ίνεδ, νε λνΐιΐοΐι Ιαΐά ιη}' οίΐ}• ΙοΛν, 

ΓΓεε-\νί11ε(1 1 άΐε : οη ηιγ Ηεδίι Ιεϊ ηο ιπαπ 

Ι^Άγ Ιιαηοΐ : υπΗϊηοΙιίη^ \\'ΐ11 Ι γΐεΜ ιηγ ηεείί. 

ΒυΙ, 1)γ ίΐιε Οθ(1δ, ΙεΙ ηιε δ1;Ηη(1 ίι•εε, ΐΗε \ν1υΊε 550 

Υε δΐίΐ^, Ιΐιαΐ Ι ηια^ (3ιε £ι•εε ; ίοι• Ι δ1ΐ3πιο 

δίανβ ϊο 1>ε ε&ΐΐεοί ίη Η&ιίεδ, \ν1ιο αιη νογηΐ." 

" ΥεΛ ! " Ιϊΐνε α κΐ'ί'ίΐί^ 56» ΐΌ;ιι•εά Ιΐιε ΙιοδΙ : Ιΐιε Κίη2 

8ρα1%:ε Ιο Ιΐιε }ΌαΐΙΐδ ίο ΙεΙ Ιΐιε ηιαΐάεπ ^ο. 

Αη(1 ίΐιε^, δοοη αδ ίΐιε^ Ιιεααΐ ΙΙιηΙ ΙαδΙ Ι^εΗεδΙ; 

Οι Ηΐηι οί' οΐιϊείεδί ηιϊ^ΐιΐ;, (1ι•ε\ν 1)ίΐε1ί ΐΗεΐι• Ιιαηοΐδ. 

Αη(1 δΐιε, \ν•1ιεη ΐΐιΐδ δΐιο 1ιε.ιι•(3, Ιιει• ηιαδΙεΓδ' \νΌΐ•ύ, 

Ηει• νεδίυΐ'ε ^ι-ίΐδρεά, αικί ίΊ•οηι Ιΐιε δ1ιοα1(]ει•'8 

Ηεΐ^^Ηΐ 
ΚοηΙ ϋ ;ΐ(3ο\νη Ηει* δΐάε, (Ιοννη Ιο Ιΐιε λναίδΐ, 
Αη^1 1)θδοηι δΙιολνεΛ ίΐηοΐ 1η•ε;ΐδί8, ηδ οί η δΐίΐίπε, 560 

ΜοδΙ ϊάϊΐ.; αηά, 1)()\νίη§ Ιο Ιΐιε εανΐΐι Ιιει• Ιίΐιεε, 
Α ΛνοΓίΙ, οί' α11 \νοΓ(1δ ιηοδί Ιιενοίε, δρ^Ινε : 
" Ι^ο Ιιεί'ε^, Ο νοαίΐι, ΐί" ίΐιοιι &ι•1 ίαίη Ιο δίπίνε 
Μγ ΙίΓεΗδΐ^ δΐηΐίε Ιιοηιε : 1)υί; ί£ ΙίεηεΛίΙι ιην ηεείν 
Τΐιου Λνοιι1(1εδ1;^ Ιιενε χηγ ΙΥιτοάΙ ϊδ 1)&ι•οά Ιο Ιΐιεε." 
Αηά Ηε, Ιοίΐι αηά }'εΙ ίαΐη, ίοι* ηιΐΐι οί 1ιει% 
€1οανοδ ΛνϊΐΗ Ιΐιε δΐεεί Ιΐιε οΐιαηηείδ οί Ιΐιε 1)ΐ•είΐί1ι : 
ΡοΓίΗ §ιΐδ1ιε(1 ΐΐιε Ιΐίε-δριίη^δ : 1)υ1; δΐιε, ενεη ΐη 

άεαίΐι, 

291 

υ 2 ΕΚΑΒΗ 

ττυΧλην ττρόνοιαν ^Ιγ^ν €ύσ^ημ.ω<ί 7Γ€σ€ίν, 
570 κρύτΓΤουσ α κρύττταν ομματ άρσβνων -χ^ρβών. 

«'ττεί δ' ηφήκβ ττνβνμα θανασίμω σφα<^ΐι, 
ούδεις τον αύτον βΐ-χ^βΐ' ^Αρ^βίων ττύνον 
άλλ' οΐ μεν αυτών την θανοΰσαν €Κ χερών 
φύ\\οι<; ββαΧλον, οι δέ ττΧηροΰσίν ττυραν 
κορμούς φβροντβς 7Γ€υκίνου<}, 6 δ' ου φέρων 
ττρο^ του φίροντο<ί τοίάΒ^ ηκουβν κακά• 
βστηκα'ί, ώ κάκιστβ, ττ] νεάνιΒι 
ου ΤΓβττΧον ουδέ κόσμον έν χεροΐν €-χων ; 
ουκ εΖ τί Βωσων ττ} ττερίσσ εύκαρδίω 
680 ψυχήν τ άρίσττ) ; τοιάΒ^ άμφΐ σης λέγω 

7Γαίδθ9 θανούσης• εύτβκνωτάτην δε σε 
Ίτασών ηυναικών δυστυχεστάτην θ' ορώ, 

Χ0Ρ02 
Βανόν τι ττήμα ΐΙριαμίΒαις ε'ττε'ξεσε 
ττόλβί τε τημΊ]• θεών άνα'^καΐον τόδε. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ θύ^ατβρ, ουκ οίδ' εΪ9 ο τι βΧεψω κακών 
"ττοΧλών τταροντων ην ^αρ α-ψωμαυ τίνος, 
τόδ' ουκ ε'α μβ, τταρακαΧβΐ δ' εκβΐθεν αν 
Χύττη τις άΧλη ΒιάΒοχος κακών κακοΐς. 
καΐ νυν το μεν σον ώστε μη στενειν ττάθος 
690 ουκ αν Βυναίμην εζαΧείψασθαι φρενός• 

το δ' αν Χίαν τταρεΐΧες άγγελ^εΖσά μοι 
γενναίος, οΰκουν 8εινόν, ει γή μ,εν κακή 
τυχούσα καιρού θεόθεν ευ στάχυν φάρει, 
χρήστη δ' άμαρτούσ ών χρεών αύτην τυχείν 
κακόν δίδωσ6 καρττόν ; άνθρώττοίς δ' άεϊ 
6 μεν τΓονηρός ούΒεν άΧΧο ττΧην κακός, 
6 δ' ε'σί?λ09 εσθΧός, ονΒε συμφοράς ΰττο 
φύσιν 8ίέφθείρ\ άΧΧα χρηστός εστ αεί ; 

292 ΗΕΟυΐίΑ 

Τοοίν (•1ηο{68ί ίΐιοιιοΐιΐ οίοοονοιίδΐ^ ίο ίαΐΐ^ 

Ηίίΐϊη^τ Λνΐιαΐ Ιπάϋεπ ί'ΐΌηι ιηοη'δ 6}'ε5 δΐιουυ ϋο. 570 

Βιιί \\'1ιοη 5ΐιο Ιιαά δρεηΐ Ιΐ€ΐ• 1)Γοα11ι 'ηοαίΐι ΙΙιηϊ (1ε;ι11ι- 

δίΓοΙίΟ, 

Εαοΐι Αι•η;ϊνο '^άπ Ιιϊδ Ιβδίν — ηο πίαη 11ΐ6 δαηιο : 
Βαί δοηιο αροη Ιΐΐ6 (Ιοίκΐ Λνει-ε δΙι•Αλνϊη<Γ Ιεανεδ 
ΟαΙ οί" ίΐΐίίϊι• Ηαικίδ, αηά δοηιβ Ιιβαρ 1ιί<τ1ι ΐΗο ρ^^β, 
Βηη<>•ίη<>• ρίπε-1)ΐ11ο1:8 ίΙιΐίΙιεΓ : Λνΐιυδο ΙιαΓΰ ηοΐ 
Ηραπί δΐιοΐι αικί δΐιοΐι ι•οΙ)ΐι!•:6δ οί Ιιΐηι Ιΐιαΐ Ιίανβ : 
" ΠοδΙ δίαικί δϋΐΐ^ 1)3δ€8ί; Ιιβ&νΙ, Λνίίΐι ηοιι^ΐιΐ ίη Ικιικί — 
ΚοΙ)6 ίοι• ΐΗε ιηαϊάοη, η6ίί;1ΐ€ΐ' ονηαηιοιΐ ? 
ΝοϋίτΙιΙ; λνίΐΐ ΐΐιου ^ίνο Ιο οηβ ίη οοαΓ3^τ6 ηΐΗίοΙιΙρδδ, 
Νοίιίοδί; οί' δουΐ ? " 

διιοΐι 18 Ιΐΐ6 Ιαίε Ι ίεΐΐ 080 

Οί Ιΐιν (16.1(1 ο1ιί1(1. Μοδί ΜεδΙ ίη ηκ)1;1ΐίΊ•Ηοοι1 
Ι οοιιηΐ Ιΐιβο οί" α11 λνοηιεη, 3ΐκ1 ηιοδί Ιιαρίο^δ. 

ΓΗΟΗϋδ 

Οι•6α{1 ΙίαΙβ οη Ριϊαηι'δ Ιϊηβ απά οΐΐγ Ιι&ΐΗ ροαι•6(1 
Ιΐδ 1αν&-Ηοο(1 : — Ίίδ Ηεανεη'δ Γβδίδΐϊεδδ (Ιοοηι. 

ΗΕθυΐ)Α 

Ι);ιυ§1ιί€ΐ•^ Ι Ιίΐιολν ηοί οη Λνΐιαί ϊΠδ Ιο 1οο1^, 

5ο ηιαηγ ίηνοη^ ηΐ6 : ΐί" Ιο Ιΐιϊδ Ι ίυηι^ 

ΤΙιηΙ Ιιΐπίίενεΐΐι ιπε : Ιΐιεηοβ δίπηιηοηοΐΐι ηιε αοπΐα 

Αιιο11ΐ€ΐ• ^ηεί, οη-ιΐδ1ΐ6ΐ•ίη§; ϊΠδ οη ΐΐΐδ. 

Αη(1 ηολν Ι οαηηοΐ ί'ΐΌηι ηιγ δουΐ Ι^Ιοί ουί 

Τΐιΐηε ίΐ§οη^, Ιΐιαΐ Ι δΐιοαίίί \νηί1 ΐί ηοί, 590 

Υεί Ιιαδί Ιΐιοα 1).ιη•ε(1 Ιΐιε λνοΓδί, ρΐΌοΙαίηκ'ίΙ ϊο ηιε 

8ο ηοΙ)1ε. ί,ο, ΙιΟΛν δ1:ι•αη§ε, ίΐι,αί ενϊΐ δοίΐ 

Ηε&νεη-1)1εδΙ; λνΐΐΐι δβ&δοηδ ίαίι•, 1)6αι•δ §00(11}^ οτορκ, 

ννΐήΐε ίΐιε ί^Όθ(1, ϊί ίί ίίΐϊΐεΐΐι οί' ίΐδ άηοδ, 

Οϊνεδ ενίΐ ίΥιήί : 1)αί αίλνα^δ Λπιοη^ ηιεη 

ΤΗε οβίΐίίϊ' ηοΐΐιίη^ είδε Ιΐΐίΐη ονϋ ΐδ, 

ΤΗε ηοΙ)ΐ6, ηοΐιΐε, ηοι• 'ηεαίΐι ί'οι-Ιυηβ'δ δίΐ'βίϊδ 

ΜαιτείΗ Ηίδ ηαίπνε, 1)υΙ ίδ σοο(1 Ά\\ν&γ. 

293 ΕΚΑΒΗ 

αρ οι τ€κόντ€<; Βιαφβρουσιν η τρυφαί ; 

600 εχβί Ύβ μεντοί καΐ το θρβφθηναί καλώς 

Βί^αξιν €σθΧοΰ• τούτο δ' ην τις βΰ μάθτ], 
οΐΒβν το γ' αίσγ^ρον, κανόνι του καΧοΰ μαθών, 
καΐ ταύτα μεν 8η νους βτόξευσεν μάτην 
συ δ' ε'λί^έ καΐ σήμηνον ^Αρ^βίοις τάδε, 
μη θΐ'γ'^άνειν μοι μηδέν , αλλ' εϊρ^ειν ο-χΧον 
της τταώός. εν τοι μυρίω στρατεύματι 
ακόλαστος ο'χΧος ναυτική τ άναρ'χία 
κρείσσων ττυρός, κακός δ' ό μή τι 8ρών κακόν, 
συ δ' αυ Χαβούσα τεύ'χος, άρ'χ^αια Χάτρι, 

610 βάψασ^ ενε^κε Βεύρο ττοντιας αλός•, 

ως τταΐΒα Χουτροΐς τοις ττανυστάτοις εμήν, 
νύμφην τ άνυμφον Ίταρθενον τ άττάρθενον, 
\ούσω ττροθώμαί θ"• ώς μεν αξία, ττόθεν ; 
ουκ αν Ζυναιμην ώς ό βχω• τι ^αρ ττάθω ; 
κόσμον τ ά^είρασ αί)(^μα\ωτίδων πάρα, 
αϊ μοι πάρεδροι τώνΒ' εσω σκηνωμάτων 
θάσσουσιν, εϊ τις τους νεωστί δεσττότας 
Χαθούσ έχει τί κΧεμμα τών αύτ?]ς δόμων. 
ώ σ'χτι'ιματ οϊκων, ω ττοτ εύτυ'χεΐς δόμοι, 

620 ώ ττΧεΐστ εγων κάΧΧιστά τ , εύτεκνώτατε 

ΐΐρίαμε, ^εραιά θ^ ηδ^ βγω μήτηρ τέκνων, 
ώς εις το μηδέν ηκομεν, φρονήματος 
τού ττρίν στερέντες. είτα δήτ ο^κούμεθα 
ο μεν τις ημών ττΧουσίοις εν δώμασιν, 
6 δ' εν ΤΓοΧίταις τίμιος κεκΧημένος. 
τα δ' ούδεν άΧΧως φροντίδων βουΧεύματα 
^Χώσσης τε κόμττοι. κείνος όΧβιώτατος, 
οτω κατ ήμαρ τυ^χ^άνει μηδέν κακήν. «94 ΗΕΟϋΒΑ 

Η)• Ιίΐυυίΐ, ΟΓ ηιΐΓΐιΐΓΰ, ΐδ Ιΐιβ (ΙΐΙϊενεηοο ηι.ιοΐβ ? 

δοοίΐι, σοηΐΐο πιη•Ι;ιιι•ο 1)πη<;οΙ;1ι Ιβδδοηϊιιο^ 600 

Ιη ηοΙ)ΐ6η€δ5 ; αηά λνΐιοδο Ιοίΐηΐδ Ιΐιίδ Λνεΐΐ 

Βγ Ιιοηοαι-'δ Ιοιιοΐΐδίοηε ΙνΠΟλνοΙΙι 1);ΐ56ηι;δ8 ίοο : — • 

Α1ι, ιιηαναϊΗπί^; απΌλνδ οί Ιΐιε ιηΐπίΐ^ ! 

ΒιιΙ ^ο ίΐιοα, ίο ΐΗβ ΛΓ^^ίνεβ Ιΐιΐδ ρι•οο1;ιΐΐΏ, 

ΊΊΐίΐΙ ΠΟΠΟ ηιγ (1&ιι<]^1ι1:οι• Ιοιιοΐι^ 1)ΐιί; ίΐκιΐ; Ιΐιογ Ιίοορ 

ΊΊιο (•ΐΌ\\τ1 Ιΐιοηοε : ίη α Λν&ι•-αη•.α^ απίοΐοΐ 

Ι.α\ν1ο$δ Ιΐιο ΠΊοΙ) ϊδ^ απά Ιΐιο δΐιίρπιεη'δ Ηοοποε 

Οαΐΐ'ανεηείΐι ίΐαηιε — ίΐιο)^ ταίΐ οη ΛνΗο δΐηδ ποί ! 

[Εχίί ΤΑΙ>ΤΗΥΒΐυ8, 

ΒαΙ, αηοϊεηΐ 1ιαπ(1ηΐίΐΐ(1, Ιβΐίε α νβδδεί Ιΐιου^ 

Λπά ύϊρ, απά οί Ιΐιε δεα-1)πηε Ιιϊΐΐιει• 1)ηπ^, 010 

ΊΊιαΙ λνίΐΐι ίΐιε 1ίιδ^ 1)α11ι Ι ηι;ιγ \ναδ1ι ηιγ ο1ιΐ1(1, — 

Τΐιε 1)πο1ε απλνοίυεά, πωί(1 α ιηαΪΓΐ ηο ηιοι•ε,'^ — 

Αηά \&γ 1ιει• οιιΐ; — αδ ιηεεί; ΐδ^ 1ιο\ν οαη Ι ? 

ΥεΙ αδ Ι πι&}' ; ίοΓ 1ο^ \ν1ιαΐ ρ]^^^^11^ ϊδ ηιϊπε ' 

.Ιελνεΐδ ίΐΌητ Γε11ο^ν-^;ιρI;^νεδ λνϊΐΐ Ι σ;ι1;1ιει• 

ννΊιΐοΗ (Ιλνεΐΐ, ηιγ ηεΐί;•1ι1ίοαι•-11η•;ι11δ,ΐ1ιεδε Ιεηίδλνΐΐΐιίπ, 

Ιί" Ιΐίΐρΐγ Άηγ, ίο οϋΓ 1οι•άδ υη1νηο\νπ, 

Ηαΐΐι ϋηγ δίοΐεη ΐΓείΐδΐινε οί 1ιει• Ιιοιτιε. 

Ο δίαίεΐγ Ηαΐΐδ, Ο Ιιοηιε δο Ηαρργ οποε ! 

Ο ΓΪεΙι ίη ίαΐι* αΐίπηιΐ.ιηεε, ^οοάϋεδί οίίδρι•ίη§, β20 

ΡΓΐηπι !— &η(1 ί, ;ι ίϊΓογ Ιιε&ά οΐΌΛνπεά Λνϋΐι δοπδ ' 

Ηο\ν Ηΐ•ε \νε 1)Γου§1ι1; Ιο ηοιι^ΐιί;, οί" οΐάεη ρΐ'ϊίΐε 

8ΐ;π])ρε(1 1)<'η•ε ! Απίΐ Ιο, \ν6 ηιεη Ηΐ•ε ραίΤέίΙ ιιρ, 

Οηε οί αδ ίοΓ Ιΐιε ηοΐαεδ οί Ιιίδ Ιιουδβ, 

Αηά οηε ίοι• Ιιοποιπ• ΐπ Ιΐιε ηιοαίΐΐδ οί ηιεη ! 

ΤΗεδε ίΐιϊη^δ 1)ε ηοιιρ;1ι{;. ΑΙΙνηΐη Ιΐιε1ιείΐι•1;'δάενίδίη^3, 

Τΐιβ ναυηΐϊη^δ οί Ιΐιε ίοη^υο ! ΜοδΙ 1)1εδΙ ίδ 1ιε 

Το \ν?ιοηι ηο ϊ11 Ιιείηΐΐδ &δ άα^δ Λνεαν οη. 

^ Νο ρ1)ϊ1θ8θρΗίο ιηοΓαΙϊζίπί; οα,η αΛ'αίΙ Ιο α33αίΐ§β ιη^ 5θΐ•Γθ\ν. 
' Α9 1)βίη§ ιιηϊΐοά Ιο ΑοΙπΠοβ ΐχι ίΐεαίΐι. 

295 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 

ξμοί χρήν συμφοράν, στρ. 

630 βμοί χρήν ττημοναν ηξ.νίσ6αι, 

Ίδαιαι^ δτε ττρωτον ϋΧαν 
Άλε^αί^δρος• βΙΧατίναν 
βτάμεθ , άΧιον εττ' οΙ8μα ναυστόΧησων 
Έλει^α9 ε'ττΐ Χβκτρα, ταν 
καΧΧίσταν ό 'χ^ρυσοφαη'; 
"Αλί09 αύ^άζβι. 

ττόνοί ^αρ και ττόνων άντ. 

ανάηκαι κρείσσονες κυκΧοννται, 

640 κοινον δ' άζ ίΒία<ϊ άνοία<ί 

κακόν τα ΧιμουντίΒο 'γα 

οΧίθριον βμοΧβ συμφορά τ άττ άΧΧων. 

ΐκρί,ση ο βρις, αν βν 1- 

δα κρίνει, τρίσσα<ί μακάρων. 

τταΐΒα'; άνηρ βούτα<ί, , ^ 

εττωό. 

ε'ττΐ ^ορϊ καΐ φόνω καΐ εμών μβΧάθρων Χωβα,' 
650 στενβί δβ και τις άμφϊ τον βΰροον Έύρώταν 

Αάκαινα ττοΧνΒάκρυτος έν Βόμοι<ζ κόρα, 

ΤΓοΧίόν τ €7γΙ κράτα μάτηρ 
•■ τέκνων θανόντων 

τίθεται χέρα ΒρντΓτεταί τβ τταρειάν, 

Βίαιμον όνυχα τιθέμενα στταρα'^μοί^. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
γυναίκες, 'Έικάβη ττοΰ ττοθ^ η τταναθΧία, 
η ττάντα νίκωσ άνΒρα και θηΧυν σττοραν 
660 κακοΐσιν ; ού8εΙ^ στεφανον άνθαίρησεται,. 

Χ0Ρ02 
τί δ', ώ τάΧαίνα σή<; κακο'^Χώσσου βοή<ϊ ; 
ω<; οΰττοθ* εΰ8ει Χυττρά σου κηρύγματα. 

296 ΗΕευΒΑ 

Γΐιοπυβ 
Μ ν ύοοιη οΓ ςΙί^ΗδΙει• Μϋϋ λνι•ϋΙοη, ('^'**•) 

Τ1ΐ6 ιΐοοηι οί ηιίηο αη^ηίδΐι \να5 δ6ίΐΐ6(1, 630 

λνΐκίπ οί ΡίΐΓΪδ ί1ΐ€ ρίπ€-δ1ΐΗί"ΐ:δ ΛνβΓΟ δπιίΐίεη 

υροιι Ιάιχ, ί\\Άΐ εαΐ'ΐΐίλναπί ίΐιο}" τ&α\αά, 
Το π(1ο ονβΓ η(1^65 δυνί-λνΐιΐΐεηεά, 

Τϋΐ ί1ΐ6 1)Πί1ο-1)(ί(1 οί Ηί,Ίρη Λνπδ λνοη, 
λνοηι.ιη ίπΐπ-δΐ; οί ;ι11 Ιΐκιί 1)6 Η^ΙιΙριιιηΙ 
Βγ Ιΐκ* ^ο1(1 οί ίΐιο δΐιπ. 

ΡοΓ 1){ΐΙΐΐ6-Ιοί1δ, νβα, (Ιοδοΐίΐϋοηδ (^ΑηΙ.) 

Υβί δοι•6ΐ• ;ιι•οαηά υδ οίοδβ ; 
Απ ^ ίΐιρ ίοΐΐν οί οπρ 18 Ιΐιε ηαϋοη'δ 640 

Οεδίταοίίοη ; οί ίΐΗεη ίο65 
ΟοηιβίΗ ι•αίη Ι))^ 8ίιηοϊδ' λναίενε. 

8ο ίαά^ίΐά ϊδ ίΐιε 3ΐκ1§ηιοηί ^•ί\ βη 
νΥΗβη ί)η ΙιΙη ίΐιβ ί;ίι•ϋ"6 οί Ιΐιε Οίΐυ^ΙιίκΓδ 
Οί ίΐικ ΒΙο^δΡίΙ \ναδ δϊΓΪνβη, 

Γοι• 1>{ΐ11;ΐ6, ίοΓ ηιανύει•, ίοι• Γϋΐη (Εροάβ) 

Οί ηιίηε Ιι&ΙΙδ : — 1)γ ΕιιΐΌΐαδ ίδ ηιοηπ, 650 

\\Ίΐ6ΐ•ο ΛνίΐΗ ΙεαΓδ ίον ΐΐιεϊι• Ιιοηιβδ' ιιικίοίη^ 
ΊΉε ηιαΐιίβηδ ίίΐουηϊαη ^νοαη^ 

ννίκ'Γβ ΓΟΙκΙείΙΐ 1ΐ61• ΐΓθδδΡδ ΙΐΟ.ΙΓ^' 

ΤΗβ ηιοί!ΐ6ΐ• ίοι• δοηδ ίΐιηί ανε ϋείΐά, 
Αηά 1ΐ(ίν οΐιρρίνδ λνϋΐι \νο6-ίιιι•ΐΌ\ν5 ανε §ογ^, 
Αη(1 Ιιοΐ' Ηιίβενδ ανε νβίΐ. 
ΕηΙβν ΚΑΝΟΛίΑΐη, ινϊΐΐι ΰβαΓβκί €αΓη/ΐη§ α οονβνβά οονρχρ. 

ΗΑΝΟΜΛΙΟ 

νν^οηιρπ, ο Λνΐιενε ίδ ΗρουΙ)3, 5οηΌ\ν'δ Γ|ΐιερη, 

ννΐιο ρβδδβίΐι ενριτ ηιηη, βΠ λνοηΐΛπΙνίηοΙ, 

Ιη Λν'οεδ ? Να ηΐίΐη δΗαΙΙ ΐαΐνε α\ν•ίΐν ΗεΓ θΓθ\νη. 060 

ΟΗΟκυδ 
\ν!ι;ι1; ηολν, Ο ]ιη])1εδδ νοίοε οί 6νϊ1-1)ο^ίηο^ ? 
81ι&11 11ιε}Γ ηε'ει• δίεορ, Ιΐιγ ρυΙ)]ίδΙπηοδ οί§ηεί? 

297 ΕΚΑΒΗ 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

'Έικάβτ) φβρω τόδ' αΧ'γο'ί' βρ κακοΐσι δε 
ου ρά8ιον βροτοΐσιρ βνφημ^ΐν στόμα. 

Χ0Ρ02 
καΐ μην πτέρωσα τνγ-χ^άνβί Βόμων άττο 
η8\ €19 δβ καιρόν σοΐσί φαίνεται λόγοίς. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ω τταντάΧαινα κάτι μαΧλον η λέγω, 
ΒεστΓΟίν', ό'λωλας•, ούκβτ βΐ βΧέττουσα φως, 
άτταις, άνανδρος, άττοΧις, εξεφθαρμενη. 

ΕΚΑΒΗ 

670 ου καινον είττας, εΙΒόσιν δ' ώνεΙΒισας, 

άταρ Τί' νεκρον τόν8ε μοί ΙΙο\υξέν7]ς 
ηκεις κομίζουσ' , ης άττη'γ'γεΧθη τάφος 
ητάντων ' Κγαίών Βια χερος σττουΒην εχειν ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

7^δ' ούΒεν οΊΒεν, αλλά μοι ΣΙοΧυξένην 
θρηνεί, νέων δε ττημάτων ούχ ατττεται. 

ΕΚΑΒΗ 

οί '<γω τάλ,αίνα' μων το βακχεΐον κάρα 
της θεσττιωΒοΰ 8ενρο Κασάνορας φέρεις ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ζωσαν ΧεΧακας, τον θανόντα δ' ου στενεις 
τον8'• άΧλ' άθρησον σώμα ^υμνωθεν νεκρού, 
680 εϊ σοι φανεΐται θαύμα και τταρ' εΧττιΒας. 

ΕΚΑΒΗ 

οϊμοι, βΧέττω 8η τταΐδ' εμόν τεθνηκότα, 
11οΧύ8ωρον 6ν μοι ®ρΐ]ζ έ'σωξ'' οϊκοις άνήρ. 
άττωΧόμην 8ύστηνος, ούκέτ είμΙ 8ή. 
ω τεκνον τεκνον, αιαι, καταρχομαι νυμον 293 ΗΕΟϋΒΑ 

ΗΛΝΟΜΑΐη 

Το Ηοουϋα Ι 1)ηη^ Ιΐιϊδ ραηο• : ηιίίΐ \νο€8 
ΧοΙ εαδΐΐ)^ ηιβ)^ ηιοι-ΐαΐ 1ϊρ3 δρεαίί ί;ιΐι•. 

ΟΗοκυβ 
Ι.ο Λν1ΐ6Γ6 εΗε οοηι^ΐΐι ίΐΌΐιι "θ6ηβα11ι Ιΐιε γοοΓ3 : 
1 11 56η5οη ίοι• Ιΐι^ Ι^ιΐο αρρ^αι-οΐΗ δ1ΐ€. 

ΙΙΛΝΟΜΑΙΟ 

Ο £ΐ11-ίΐίϊ1ΐοΙο(1^ 11101-6 Ιΐΐίΐη Ιίρδ οαη δαγ ! 

ΡυοίΊΐ, Ιΐιοα ;ιι•1 δίαϊπ — Ιΐιοα δβοδί Ιΐιβ Ηοΐιΐ ηο ηιοΐ'6 

ϋηο1ιί1οΐ6(1, λνί(1θΝν6ί1, οϊίγΐΰδδ — ίΐ11-Γΐ6δΙι•υ)'Ρ(1 ' 

ΗΕΟυΒΛ 

Νο ηβλνδ Ιΐιίδ : 'Ιίδ 1)αΙ Ιααηϋη^ ηιβ λνΐιο 1ίηβ\ν. 670 

ΒιιΙ \νΙΐΡΐ•('ίΌι•6 οοηι'δΐ Ιΐιοιι 1)ηησΐη^ ηκί Ιΐιίδ οονρδβ, 
Ροΐνχεηα'δ, Λνΐιοδβ 1)ηι•ία1-ι•ϊΐ6δ, 'ίλναδ ίοΐίΐ, 
Βγ ά\\ ΑοΙιαΰα'δ Ιιοδί; \ν6ΐ•6 Ιιοίη^• δρεά ? 

ΗΑΝΟΜΛΙΟ 

81ΐ6 ηο1:Ιπη<ί Ι^ηοΛνδ : Ροΐ^χεηα — α1ι ιτιο ! — 
δΙϊΠ Λναϊΐδ δΐιρ, ,ΊΐκΙ ΐΐιε ηβλν λ\•065 §ι•αδρ6ΐΙι ηοΐ. 

ΠΓΧ'ϋΒΑ 

ο Ιιαρίβδδ Ι ! — ηοί — ηοΐ ΐΗβ 1)ίΐοο1ι&η1; Ιιβίΐά 
Οί ρΓορ1ΐ6ΐ6δδ Οαδδαηάΐ'α 1)ΐ•ϊηο•'δί; ίΗοιι 1ιΐί;1ΐ6Γ? 

ΗΛΝΟΜΛίη 

Τΐιοιι πΛπι'δΙ; Ιΐιε Ιϊνίη^ : ΙοιιΙ ίΐιβ ^16ίι^1 — Ιΐιίδ (1κ£ΐ(1, 
ΒεΛναϋεδΐ ηοΐ, — Ιοοίί, ΐΐιε (Ιεαά ίοΓηι ΐδ 1)&ι•6(1 ! 

[ υ?ΐ€ον€ί•ί Οιβ οοκρίβ. 

δεεηΐδ ίΐ; ηοΐ δίΓαηο'β — ΛνοΓδβ ίΐιαη αΐΐ 1)οάίη§ ίί-αι-δ ? 680 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι ιτιο, ηιγ δοη ! — Ι δεε Ρο1}'άυι•ιΐδ θείκΐ^ 
ννΐιοηι ίιι ίιίδ Ιιαίΐδ Ι (Ιεεηιεά Ιΐιε Τ1ιι•αοίΛη νναΐ'άειί. 
Ο ννι-εΙοΗ ! ϋ; ΐδ ιη^ (Ιεαίΐι — Ι αιτι ηο ηοΐ'ο ! 
Ο νηγ (^\\\\ά, Ο ιηγ ο1ιΐ1(1 ! 
Μϊηε αη{5υίδ1ι δΐιαίΐ Ιΐιπίΐ 

299 ΕΚΑΒΗ 

βακ'χβίον, €ξ ά\υστορο<; 
άρτί,μαΘη<ί κακών. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

β'γνως ηαρ άτην τταώός, ω 8νστην€ σν ; 

ΕΚΑΒΗ 

ατΓίστ άτΓίστα, καινά καινά, Βέρκομαι, 
690 £Τ€ρα δ' άφ' βτβρων κακά κακών κυρεΐ' 

ούΒέτΓοτ άστενακτος ά8άκρυτο<ί ά~ 
μέρα €7Γΐσχ^^ήσ€ΐ. 

Χ0Ρ02 
δβ/ϊ^', ώ τάλαινα, Ββινά ττάσχ^ομεν κακά. 

ΕΚΑΒΗ 

ω τβκνον τβκνον ταΧαίνας ματρο<ί, 
τίνι μόρω βντ/σκεις ; 
τίνι ττότμω κβίσαι ; 
ττρο^ τίνο'ϊ άνθρώττων ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ουκ οΐ^' €7Γ άκταΐ'ί νιν κνρώ θα\ασσιαι<ϊ. 

ΕΚΑΒΗ 

βκβΧητον, η ττεσημα φονιον 8ορ6<ς, 
700 €ν ψαμάθω Χβυρα ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

Ίτόντου νιν έξηνβ'γκε ττβΧά'γιος κΧύΒων. 

ΕΚΑΒΗ 

ώμοι, αίαΐ, βμαθον έννττνιον ομμάτων 
εμών όψιν, ου με τταρεβα φά- 
σμα μεΧανοτΓτβρον, 
αν εσειοον αμφι σ , 
ώ τεκνον, ουκετ οντά Δ609 εν φάει, 

Χ0Ρ02 

τί<? '^άρ νιν εκτειν ; οϊσθ' ονειρόφρων φράσαι ; 
300 ΗΕΓϋΒΑ 

ΤΙίΓΟίιι^Η 3^\ν;ιϊ1 5ΐιι•ί11ίη^ λνϋίΐ 
Ιη Ιΐιο 6αΓ5 οί πιο δΙϊΠ, 
ν\Ίιίο1ι ροηίοιΐ ΐΗοιε 1)111 ηολν ίι-οηι Ιΐιο ΐΙίΓυαΙ οΓ λ 
^1^1ηυη, ;ι Ιιεταΐί! οί" ί11. 

ΙΙΛΝΟΜΛ1Ι) 

^^^1ί;ι Ιΐιου ϊΐιεη Ιίΐιολν ι11^ εοη'δ άοοηι^ Ικιρίοεδ οηο ? 

ΗΕουηΛ 
Βΐ'νοικί, 1)ί•νοη(1 ΙίοΙίεί, ηοΛν Λνοο3 Ι 860. 

1115 η])οη ί1ΐ5 (Ιιτοη^τ οιιβ ίΐί'ίρι• &ηοΐ!ΐίτ: 690 

ΝενοΓ άΗ.^ δΐΐϋΐΐ ρϋδδ Ι)^ ΛνίΐΙιουΙ Ιεαι•, λνΐΐΗοιιΙ 5ί§1ι, 
ηοΓ ηιίηε ίΐιι§ιπ8ΐι ΓείΓίΐΐη. 
ΟΗυιιυδ 

ϋΓ6.1(1, ο (1ΐ•03(1 βνΐΐδ, 1ΐαρΐ65δ €[116611, ΛνΟ δϋίΤοΓ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο ο1ιί1(1, Ο οΙιίΜ οί ίΐ ^ΐεί-δίηοΐνεη ίηοΐΐιει- ' 
Β^ Λνΐΐίΐί ίηΐε ^1^(1ί>ι ίΐιοιι (ϊιε ?— ίη λνΐιαί; (Ιοοιη άοδί Ιΐιυιι 
1Ϊ6 ? — οΓ λνΐιηΐ ηιαπ ΛναδΙ Ιΐιοιι δΐίΐίη ? 

ΠΑΝΟΜΑΙΟ 

Ι ΙνΠΟΛν ηοΐ: οη Ιΐΐ6 δοα-δίΓαηά Γοηποί Ι Ιιϊηι. 

ΗΕΟυΒΑ 

€.151; υρ Ι)}• Ιΐιο 1ϊ(1ε, οι• δΐηιοΐί (Ιολνη Ι))• Ιΐιο δρε.ΊΓ ΐη ά 
1)1οοΓΐ-Γ6(1(ΐ6η6ά ΙΐΗΐιά 

Οη Ιΐΐ6 δηιοοΙΙι-ΙενοΠεά δίΐηά ? 700 

ΗΑΝϋΜΑΙΟ 

Τ1ΐ6 ουίδε» 5υΓ§6 ΐη-1)ΐ•6α1ίίηο• ί1ϋη§ Ιιίηι υρ 

ΗΕΟϋΒΑ 

λΝ'οο'δ ΙΒ6, 1 ύίδοοηι ΐί:^ ίΐιο λάδϊοτι Ιΐιαΐ 1)1η51;ο(1 ι«}' δί§1ιΙ 
Νοΐΐΐιει• ίΐίΐίεοί υηΐιεεθεοί Ιΐΐίΐί; 1)1αο1ν-Λνίη§ε(1 ρϊι&ηίοιη 

οΓ ηϊσΐιΐ;, 
\νΗίο]ι Ι δαΛν, Λνΐιίοΐι τενεβίεά Ιΐιαΐ ηΐ}^ δοη Λν.ΐδ ηο ιτιοι-ε 

οί ίΐιε Ιΐ^ΙιΙ. 

οιιοκυδ 
\νΐιο 5ΐε\ν• Ιιίηι ? ΟΗΠδΙ Ιΐιοα, ίΐΓε&ιη-&ιτε(1ει•, Ιεΐΐ ? 

30Ι ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

710 €/ζος €μ6ς ξένος, ^ργκιος ΙτΓττότας, 

ιν' ο 'γερων ττατηρ 'έθίτό νιν κρύψας, 

Χ0Ρ02 
οϊμοι, τί Χβξίΐς ; •χρυσον ώς 'έ-χ^οί κτανών ; 

ΕΚΑΒΗ 

άρρητ' άνωνόμαστα, θαυμάτων ττβρα, 
ούχ δσί." ούδ' άνβκτά. ττοΰ 8ίκα ξένων ; 
ω κατάρατ' άνΒρών, ώς Βιβμοιράσω 
χροα, σιΒαρβω τεμων φασ'γάνω 
720 μέΧβα τοΰ8ε τταώος ούΒ' ωκτίσω. 

Χ0Ρ02 
ώ τΧήμον, £09 σβ ττοΧυττονωτάτην βροτών 
Βαίμων εθηκεν όσης εστί σοι βαρύς. 
ίίλλ' είσορώ <^αρ τοΰΒε Βεσττότου Βέμας 
Άιγαμέμνονος, τούνθένΒε σι^ώμεν, φίΧαι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Εκάβη, τί μεΧλεις τταΐΒα σην κρντττειν τάφω 
εΧθονσ , εφ' οίσττερ ΎαΧΘύβίος η^^γειΧέ μου 
μη θί'^'^άνείν σης μηΒεν' 'Αρ'γείων κόρης ; 
ημείς μεν ούν εώμεν ούΒε ψαύομεν 
730 συ δε σχοΧάζεις, ώστε θαυμάζειν εμε. 

ηκω δ' άτΓοστεΧών σε' τάκεΐθεν <γαρ ευ 
ττεττραΎμέν' εστίν, εϊ τι τώνδ' εστίν καΧώς. 
εα• τίν' (ίνδρα τόνδ' εττΐ σκηναΐς όρω 
θανόντα Ύρώων ; ου ιγαρ Άρ^εΐον ττέττΧοι 
δέμας ττερηττΰσσοντες ά>γ<γέΧΧουσί μοι. 

ΕΚΑΒΗ 

δύστην', εμαυτην ^αρ Χέ<γω Χέ^ουσα σε, 
Εκάβη, τί δράσω ; ποτέρα ιτροστΐέσω ηόνυ 
^ Κτ^ αμέ μν όνος τοΰδ' η φέρω σΐ'γτ) κακά ; 

302 ΗΕΟυΒΑ 

ΗΕΟυΒΑ 

'Τ^Ήδ ιην Γπεπά, Ίλναε ιη^ ^ιιβδί, 'ΐΜΗδ ΐΗβ ΤΙιγηοίηιι 710 

€•1ι;χνϊοΙ-1υΓά [Ιιϊίΐε &ιΐ(1 Ιο \ν;ιι•{1. 

Το λν1ιο!ίο γΙι,ιγ^ο 1ιΪ5 ρ^Γβ}^ ίίΐ11ΐ6ΐ• ΙιαΛ ^ϊνεη Ιιίηι Ιο 

ΟΗΟΠυδ 

01ι, \ν1ΐΗΐ λνουΐοΐδΐ δΛ)• ? — δίενν Ιιίιη Ιο Ινεορ Ιΐιο §ο1(1 ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ο ΙιοΓΓΟΓ ιπΐ8))Ε'Λΐνα1)1(', ιΐίΐηΐί'ΐεδδ^ Βο^-οικί αΐΐ \\Όη(1ο• ! — 

ΙηιρΐυιΐΝ, υη1)ο;ιι•αΙ)1ϋ Ι λΝΊιετο εγο Ιΐιογ, ίπεηάδΐιίρ 

αικί ΙηιΐΗ ? 

Ο ΗεειίΓδοά ο£ ηιοη, Ιο^ ΙιΟΛν ΙιαδΙ ΐΗοιι οαι•νε€ΐ αδαικΙοΓ 

Ηΐδ Ηεδίι ! — ΙιΟΛν 1;1ιγ 1<ηίίο, -«Ίιοη ηιγ οΙιϊΚΓδ Ηηι1)δ 

(|ΐπν6Γ6(1 ΙΙιενειιηάΐΊ•, [αηηιείΐείΐ οί" ηιΐΐι ' 

Ηίΐΐΐι δΐαδίιεά Ιιϊηι αηά ιτιαπ^ΐεοί^ ίΐηά ΐΗοιι Λν&δΙ 720 

ΓΗΟΒυδ 

Ο Ιιηρίεδδ, ΙιοΛν α ΟοΛ, \ν1ιθδε 1ιαη(1 οη ίΗεε 
Ιδ Ιιεαν}•, ;ιΙ)ονε αΐΐ ηιοι•1;ι1δ Ιιεαρδ Ιΐιεε ρ;ιϊη ! 
ΒιιΙ Ιο, Ι 866 ουι• ηι&δΙεΓ ίοΛνεΓΪπί^ ηί^ίΐι, 
Λμπηιειπηοη : ίι-ίεικίδ, ΙιεηεείοΓίΗ ΗοΜ λνε ουΓ ρε?ιεε. 

/■:>,Ι€,• ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ. α^ΛΜΕΜΝΟΝ 

\\Ίιν δΐην'δΐ Ιΐιοιι, ΗεειιΙίίΐ, Χ,ο εηίοηιΐί Ιΐι^- οΐπυ, 

ΑοεοΓοϋη^τ Ιο ΊΉΙΙΙινΜυδ' ΛνοΓοΙ Ιο ιηε 

ΤΙιαΙ οΓ Ιΐιε Αι•ρ;ίνε5 ηοηε δΙιουΜ ΙοιιοΗ ίΥιγ ώηΐίζίλί^ν ? 

\νΐιει•εΓυΓ6 Λνε ΙεΙ Ιιεί' 1)ε, απά Ιοιιείι Ιιει* ηοί ; 

ΥεΙ Ιοϋεΐ'εδΙ ίΐιου, ΙΙιηΙ Λνοηάει• δϋιτεΐΐι ιηε. 730 

Ι οοιηε ίο δ^ιεεά Ιΐιεε Ιιεηοε ; ίοΓ α11 ίΐιϊπ^δ Ιΐιενε 

Λνε λνεΐΐ Λντοιίΐξΐιΐ— ίί 1ιει•είη ιπαγ &υ§1ιΐ 1)ε λνεΐΐ. 

Ηά, λνΐιο ΐδ Ιΐιΐδ Ιΐι&ΐ 1)}' Ιΐιε ΙεηΙδ Ι δεε ? 

\\ΊιβΙ ΤΐΌ].αη (Ιείΐά ? Νο ΑΓ^ίνε Ιΐιΐδ, Ιΐιε ΐΌΐ)ε5 

ΤΗαΙ δΙίΓουά Ιΐιε 1)0(1ν ιτιαίίε νεροιΊ ίο ιηε. 

ΗΕΟυΒΑ («ί/ί/β) 

Ηβρίεδδ ! — ηΐ}•δε1Γ Ι ηαιτιε ΐη η;ιηιϊη§ Ιΐιεβ — 

Ο ΗεοιιΙ)», Λ\Ίΐίΐ1; δΐΐίΐΐΐ Ι οίο ? — ογ ίαΐΐ 

Αι Ιΐιε Ινίη^'δ ίεεί;, ογ δίΐεηΐ 1»6ίΐΓ ιηϊηε ΐΐΐδ ? 

3θ3 ΕΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Τι μοί ΤΓ/ϋοσωττω νώτον έ^κΚινασα σον 
740 ^ύρει, το ττραχ^θβν δ' ου λ€7βί9 ; τί<; βσθ' οδβ ; 

ΕΚΑΒΗ 
αΧλ' €Ϊ μβ ζούΧην 7Γο\€μ(αν θ' η^ούμβνο'ί 
■ γονάτων άττώσαιτ' , αλ'^/ο<; αν ττροσθβίμ^θ' αν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουτοί ΤΓβφυκα μάντίς, ώστε μη κΧνων 
βξίστορήσαι σων όΒον βονΧβνμάτων. 

ΕΚΑΒΗ 

αρ' εκΧο'^ίζομαί γε ττρο^ το 8υσμεν€<; 
μάΧλον φρίνα^ τον^', οντος ονχΐ 8υσμ€νού<; ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

€6 τοί μ€ βού\€ί τώϊ'δε μηΒβν βΙΒβναι., 

εί9 ταύτον ηκεις• ιαά ^άρ ονΒ' ^^ω κΧυβιν. 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ αν Βνναίμην τοΰΒβ τιμωρύν άτβρ 
750 τβκνοισί τοις ξμοΐσί. τί στρίφω τάδε ; 

τοΧμαν άνά'^κΊ], καν τνχ^Μ καν μη τύ'χ^ω. 
^Α^άμεμνον, Ικετεύω σε τωνΒε ^οννάτων 
και σου <γ€νειου Ββξιάς τ' €ύόαυμονο<;. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Τί γ^ρΎ}μα μαστεύουσα ; μών εΧεύθερον 
αιώνα θεσθαι ; ραΒίον γάρ εστί σοί. 

ΕΚΑΒΗ 
ού Βητα' τού<; κακούς δβ τιμωρουμένη 
αιώνα τον ξύμτταντα ΒουΧεύειν θέΧω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

καΐ Βη τίν' ημάς εΙς εττάρκεσιν καΧεΐς ; 

ΕΚΑΒΗ 
ονοεν τι τούτων ο)ν συ δοξάζεις, αναξ. 
760 όρας νεκρον τόνΒ' , ού καταστάζω Βάκρυ ; 

304 ΗΕΟϋΒΑ 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\νΐΐ6Γί*ίθΓθ 011 ηΐΰ ^1ο51; Ιυνη ΐΗν 1)αί•1<, αηά ηιουηι, 

ΝοΓ ΙοΠεδΙ; Λνΐι&ί; Ϊ8 (Ιοηο, αηά ΛνΊιο ίδ ΐΗΐδ ? 740 

ΗΕουπΛ (αήάβ) 
ΒπΙ; ϊί, ηοοοηπΗησ ηΐΰ λ δΙανε ίίικί Γυο, 
Ηε ίΐιηίδί ιηε ίι•υιη Ηίδ Ινίιεεδ, 'Ιννει-ε ρϋπ§ οη ρίΐιι§. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Νο ρΐ'ορίιεί; 1)οι•η βιη Ι, ίο ^^α^]^ Ιΐιε ρΛΐΙι 
ϋί ΐΗεδβ ύίγ ηιυ5ίη§5^ ΐί Ι Ιιε&ι• ΐΗεηι ηοΐ. 

ΗΕ€υΒΑ (αήάβ) 
ί,ο^ 8αι•ε1)' αηι Ι εοιιηίϊησ Ιΐιϊ3 ηιαη'^ Ιιεατί; 
Ο'εΓπιιιοΙι ηΐ)^ ίοε, Λνΐιο ίδ ηο ίοε αΐ αΐΐ. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

δοοίΐτ, ϊί Ιΐιου Λνϋΐ Ιΐΐ3ΐ; ηοασίιΐ; Ιιενεοί Ι ΙίποΛν, 
Αι οπβ Λνε αΐ'ε : Ι οηιε ηοΐ. Ι, Ιο 1ιε;ΐΓ. 

ιΐΕουΒΑ (α,ιΐίΐβ) 
Ι εαηηοΐ, δ&νε Λνϋΐι Ιιείρ οί Ηίηι, ανεη^β 
Μγ οΠίΜι-εη — Λν1ιει•είοι•6 (Ιο Ι (Ιαΐΐγ Ιΐιιΐδ ? 750 

Ι ιηιΐδΐ ηεοΛδ νεπΐαι-ε, οι• Ιο Λνΐη ογ Ιοδε : — 
Α•σ;χπιεηιηοη, Ι 1)εδεεο1ι ΐΗεε 1)γ ίΐι^ 1:ηεεδ, 
Αηά Ιο^^ Ιΐιγ 1)ε&Γά, αηά Ιΐιγ νΐεΙοΐΊοαδ Ιιαηά — 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

^^Ί1;ιί; ηΐΗΪΙει• δεείνεδί Ιΐιου ? λνοιιΐίΐδΐ Ιιανε Ιΐιγ (Ιηγδ 
Ρπεο Ιιεηοείονίΐι ? δοοίΐι, Ιΐιγ 1)οοη ϊδ Η^ΐιΐΐ^ Λ\Όη. 

ΗΕΟυΒΑ 

Νο — ηο ! Ανεη^ε ιηε οί ηιΐηε αάνενδανγ, 
Αη(1 Ι \νί11 -«'είεοηιε 1ΐί"ε1οη§ 1)οη(1α§ε ΐίιεη. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΒιιΙ Ιο Λνΐιαΐ; οΙιαηαρίοηδΗΐρ (Ιοδϊ δυηιηιοη ηιε ? 

ΗΕευΒΑ 
Το ηου^ΐιΐ οί ά\\ Λ\'1ιεΓ6θί Ιΐιοιι ^1^εαη^εδ^^ 1ίΰι§. 
δεεδί; ΐΗου Ιΐιίδ οοι-ρδε;, ο'εΓ Λνΐιΐεΐι ηιγ ίε&Γδ ΐ'βίη (ΙοΛνη ? 700 

305 
νοι.. Ι. χ ΕΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

όρω• το μάρτοί μέΧλον ουκ '^γω μαθβΐν. 

ΕΚΑΒΗ 

τούτον ΤΓοτ' βτβκον κάφερορ ζώνης υττο, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

€στΰν δε τίί σων ουτο<ί, ω τΧήμον, τέκνων ; 

ΕΚΑΒΗ 

ου των θανόντων ΤΙρίαμώών ΰττ' 'Ιλίω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

η Ύαρ τιν' άΧλον €τβκ€<; ή Κ€ίνου<;, ηΰναι ; 

ΕΚΑΒΗ 
άνόνητά ιγ', ώς €θΐκ€, τόνΒ' ον βίσορας. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓοΰ 8' ων Ιτΰηγαν , ηνικ' ω\\υτο τττόΧις ; 

ΕΚΑΒΗ 

ττατηρ νιν ζξβττεμψβν ορρωδων θανβίν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓοΐ τ6)ν τότ όντων γ^ωρίσας τέκνων μόνον ; 

ΕΚΑΒΗ 

770 619 τ7']νΒ€ γωραν, ούττβρ ηυρέθη θανών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ττρος άν8ρ' ος αργ^ει τήσΒβ ΐΙοΧυμήστωρ 
γ^θονος ; 

ΕΚΑΒΗ 
ένταΰθ' έτΓβμφθη ττικροτάτου 'χρυσοϋ φύΧαξ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

θν^σκ€0 δέ 7Γ|θ09 τοΰ καΐ τίνο<; ττότμου τυγων; 

ΕΚΑΒΗ 

τΊνο<; Β' ύττ' άΧλου ; Θ/???^ νιν ωΧβσβ ξ€νο<;, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ώ τΧήμον η ττου χ^ρυσον ήράσθη Χαβα,ν ; 

ΕΙίΑΒΗ 
τοίαυτ', 67Γ€ΐΒη συμφοραν β^νω Φρυ^ών. 

3ο6 ΗΕΟϋΒΑ 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ι 5ε€, — )^6ΐ ΛνΙι»ί βΐιαίΐ ουηιο Ι ο'»ηηοΙ; ΙεΙΙ. 

ΗΕΟυΒΛ 

Ηίιη οηοβ Ι 1)αι*6, λικΙ α.\π•ΐοΛ ΊιβΗΐΙι πι^ ζοηε. 

ΑϋΑΜΕΜΝυΝ 

\\Ίιο ο£ Ιΐΐ}^ δοηδ Ϊ8 Ιΐιΐδ, Ο δοι•ι•ο\ν-οηΐδ1ΐ€(1 ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ΝοΙ οηε οί Ρι-ίίΐηι'δ δοπδ 1>^ Ιΐίαηι δίβίη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηολν ? άιάδί Ιΐιοιι ΒοΛΓ αηοΙΙιοΓ ηιΟΓΟ ΐΗαη Ιΐιεδε ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

Υεα — Ιο ηιγ §ΓΪεί, ηιεδβεηΐδ : ΐΗοιι δεεδί; Ηΐηι 1ιει•ε. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΥοΙ \\ Ίιενε λνβδ 1ιε λνΗηί Ιϊηιε ίΐιο οίΐ}^ ίεΐΐ ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

ϋΓοηάίπΓ^ Ηίδ άείΐΐΗ Ηΐδ ί'αΐΐιει• δοηΙ; Ιιϊηι Ιΐιεηοε. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Λικί ΛνΙιίΐΙιοΓ ί1ι•ενν Ιιϊηι Γιόπι Ιΐιε ιεδί Ηρηιΐ; ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ϋπίο Ιΐιΐδ Ιαηιΐ, Λνΐιεί'ε άεαά 1ι&ΐ1ι 1ιε Ιιεεη ίοαικί. 770 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Το Ρο1}τιιεδΙοι•, ι•α1ει• οί Ιΐιε \Άηά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Υεα — δεηΐ ίη ο1ια镧ε οί ΙΙιηοε-αοουΓδέά §ο1(]. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ληά οί \νΙιοιη δίαίη, αηά 1ΐ§1ι1;ΐη§ οη Λνΐΐίΐΐ (Ιοοιη ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Οί ΛνΙιοιη δανέ οηε ? — Ιΐιαΐ Τ1ιι•ίΐοί&η ίηεηά δΙοΛν Ιιίιη. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ο Λντείοΐι ! — ίοΐ' ΛαΙ Ηε ΙυδΙεά ίοΐ' Ιΐιε §ο1(1 ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ενβη δο, Λνΐιεη Ρ1π•)'§ί&'δ ίαΐΐ Λ\'&δ Ιίηολνη οί Ιιίιη. 

χ 2 ΕΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ηυρ€^ δε "ττού νιν, η τί<^ ην^γκβν νεκρόν ; 

ΕΚΑΒΗ 

ηΖ\ €ντυγονσα ττοντίας ακτής έ'ττί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
τούτον ματεύονσ' ή πονονσ' αΧΧον ττόνον ; 

ΕΚΑΒΗ 

780 λούτρ' φχ^τ' οΐσουσ' (ξ άλ09 ΤίοΧνξίνβ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κτανών νιν, ώ<; €θΐκ€ν, €κβάΧλ€ΐ, ζ^νος, 

ΕΚΑΒΗ 

θίΐΚασσοττΧαηκτόν η , ώδε Βιατβμών χρόα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ω σχβτΧία συ των αμέτρητων ττόνων, . 

ΕΚΑΒΗ 

6\ο}\α, κούΒ^ν Χοίττόν, ^ Κ<^/άμ€μνον, κακών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
φβύ φβΰ' Τί,9 οϋτω 8νστνχη<; βφυ '^ννη ; 

ΕΚΑΒΗ 
ουκ βστιν, βΐ μη την τύχην αύτην λ6γοί9. 
άλλ' ώντΓβρ εΐνβκ' άμφΐ σον ττίτττω '^όνυ, 
άκουσον, βΐ μβν οσιά σοι τταθβΐν 8οκώ, 
στέρ^οιμ αν €6 δε τονμτταΧιν, συ μοι '^βνού 
7Π0 τιμωρο<; άν8ρος άνοσιωτάτου ξένου, 

09 οντ€ τους 'γής νβρθβν ούτ€ τους άνω 
Ββισας ΒβΒρακβν βρ'^ον άνοσιώτατον, 
κοινής τραττβζης ττοΧλίίκις τυχών €μοί, 
ξενίας τ' αριθμώ ττρώτα των εμών φ'ιλων 
τυχών 8' όσων δβΖ' και Χαβων ττρομηθίαν, 
€κτ€ΐν€, τύμβου δ', ει κτανβΐν ^βούX€το, 
ουκ ήξιωσβν, άΧΧ' άφήκβ ττοντιον. 

3ο8 ΗΡΧϋΒΛ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ννΐΐί: ΤΟ ίουικί'δΐ Ιΐιου Ιιϊιη ? — ογ \ν1ιο Ηαίΐι ϋΐΌΐι^ΙιΙ Ιΐΐ)^ 

(163(1 ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

51ιο ΙΙιεΓβ : υροη Ιΐιε δίΓ&ηά δΗε οΗαηοβ(1 οη Ηΐιη. 

ΛΟΑΜΚΜΝΟΝ 

ίίεείνίη^ ΙιίΐΏ, ογ οη οΙΙιογ 1;;ΐ5ΐ<. οπιρίο^βί! ? 

ΗΕΟυΒΛ 

86η-1)Γίη6 δ1ΐ6 δου^ΐιί Ιο Ιανέ Ροίγχβηα. 780 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

8ο Ιΐιεη Ιΐιϊδ ^ηβδί-ίηεικί δΐ6\ν αηά οάβΙ Ιπηι ΓοΓϋι. 

ΗΕΟυΒΑ 

Υεα, οη ίΐιε δ6α Ιο άγιίϊ, Ιιίδ Ηβδίι ΐΗυδ 1ι&ο1<:6(1, 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ο Λ\Ό6 ίδ Ιΐΐ66 ίοΓ ΐΗΐηβ ηηπΐ6αδαΓ6(1 ρ&ίπδ ' 

ΗΕΟυΒΑ 

"Γϊδ (Ιεαίΐι — ΐΗοΓβ ίδ ηο άοερβΓ άερίΐι οί λνυε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αΐίΐδ, \ν&δ \νΌΐτι&η ε'βΓ δο ίοιΊαηε-οΐΌδΙ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Νοηε, βχοορί Ιΐιου \νοα1(1δΙ ηαηιβ ΜΐδίΌνΙυηο'δ δείί". 

ΒϋΙ ίοΓ ΛνΙΐΗΐ ο;\ϋ56 Ι 1)0Λν Ιΐιγ Ινηεεδ ίο οΐπδρ, 

Η(-ίΐι•: — ίί πιν ηρ;1ιΙεουδ (Ιυε ηι^ δαίϊεηη^δ δεείΏ 

Το ίΐιεε, Ι &ηι οοηίεηΐ : ΐί ηυϊ, άο ΐΗοα 

Λνοη^ο ηιε οη Ιΐυιΐ ίηιρίοαδ^ ΐηιρίοιίδ ίηεπίΐ, 790 

ννΐιο ηείΐΐιεν ίείίΓΟίΙ ΐΚε ροΛνενδ 1)6ηεα11ι ίΐιε ε;ιι•11ι, 

Χοι• Ιΐιοδε οη 1η§;1ΐ;, 1)ΐιί Λννοιι^ΙιΙ ηιοδί ίηαρϊοιίδ (Ιεείΐ^ — 

ννΐιο οίΙΙϊηιεδ άΙ ηιγ ΙαΙ)1ε βίε αηά άι•ίΐη1<, 

¥ον Λνείοοηιε ίοΓείΐίοδΙ ΐη ηιγ οοηηΐ οί" ίνΐ6η(1δ, 

Αη(1 Η3(1 £ΐ11 βΐιοδί.-θαεδ. ΥεΙ 1ιε \να1ε1ιε(1 Ηΐδ ίϊηιε, 

81εΛν Ιιϊηι, ηοΓ ίη Ηΐδ Ιΐιου^ΐιίδ οί τηιινάαγ ί'οαηίΐ 

Κοοηι ίοΓ Ά. ^ν&νε; ΙιυΙ οίΐ?ί; Ιυηι πίϊγΙ ΐΗε δε». 

309 ΕΚΑΒΗ 

■ημ(:ΐ<; μίν ουν ΒονΧοί τβ κάσθ€ν€ί<ί Ι'σως• ] 
άλλ' οι θβοΧ σθίνουσί γω κβίνίύν κρατών | 

800 νόμος• νόμφ <γαρ τους θβούς τυονμζθα ^ 

καΐ ζώμ€ν άΒικα καΐ Βίκαι ώρισμίνοί' 
09 €19 (Τ άνέλθών €1 Βιαφθαρήσβταί, 
καΐ μη Βίκην Βώσουσιν οΐτινβς ξένους 
κτείνουσυν ή θβων ίβρα τοΧμώσιν φέρβιν, 
ουκ εστίν ούΒεν των βν άνθρωττοις Ισον. 
ταΰτ' ουν βν αοσχ^ρω θβμβνος αώίσθητί μ€• 
οϊκτβιρον ημάς, ως ι^/ραφβύς τ άττοσταθβΐς 
18οΰ μβ κάνάθρησον οί' έχω κακά. 
τύραννος ην ττοτ , άΧλ,α νυν 8ού\η σίθβν, 

810 εύτταις ττοτ' ούσα, νυν δε '^ραΰς άτταις θ' άμα, 

άτΓοΧις, έρημος, άθΧίωτάτη βροτων. 
οϊμοί τάΧαινα, ττοΐ μ υττεζά'^είς ττόδα ; 
εοίκα ττράξείν ουΙ>έν• ω τάΧαιν' βγω. 
τι Βήτα θνητοί τάΧλα μεν μαθήματα 
μο-χθοΰμεν ώς χρτ) ττάντα καΐ μαστεύομεν, 
ττειθω 8ε τήν τύραννον άνθρωττοίς μόνην 
ούΒέν τί μάΧλον ες τέλος σττουΒάζομεν 
μισθούς ΒιΒόντες μανθάνευν, ϊν' ην ττοτε 
ττείθείν ά τίς βούΧοίτο τυ'γγ^άνείν θ' ά/ια ; 

8'20 ττώς ουν ετ αν τις εΚπίσαι ττράξειν καΧώς ; 

οι μεν 'γάρ οντες τταΐΒες ούκετ είσι μοι, 
αυτή Β' εττ' αίσ-χροΐς αΙγ^μάΧωτος οϊ'χ^ομαι• 
καττνον δε ττόΧεως τόνΒ' ύττερθρωσκονθ' όρώ. 
καΐ μην ϊσως μεν του Χό^ου κενόν τόΒε, 
Κ.ύ7Γρι.ν ττροβάΧΧειν άΧΧ' όμως είρήσεται• 
Ίτρος σοίσι ττΧευροΐς τταΐς εμή κοιμίζεταί 
ή φοίβάς, ην καΧούσί ΙίασάνΒραν Φρύ^ες. 
ΤΓοΰ τας φίΧας Βήτ' εύφρόνας Βείξεις, άναξ, 
η των εν (ύνί) φιΧτάτων άσττασμάτων 

310 ΗΕΟυβΑ 

Απά Ι^Ά δΐηνε 1 ηκιγ 1)6, Ικιρί^ \νο&]< ; 

Υεί; ίΐΓ6 ίΐιε Οο^1δ δίιυη^, αικί Ιΐΐ(.'ίι• ι-αίει- δίΓοη^^, 

Ενβη Ι,αΛν ; ίοΓ Ιϊ)^ ΐΗίδ 1.α\ν \νο ΙίηοΛν Οοάδ ίΐνε, 800 

λΥβ Ιϊνο, \ν6 ηι»1<6 (Ιϊνΐδϊοη οί" ΛνΓοη^ απά τί^Ηΐ ; 

Αη^ ϊί Ιΐιϊδ Άί Ιΐιν ΙίίΐΓ Ιίο (ΙΐδΗηηαΙΙοϋ, 

Αη(1 Ιΐΐ6}' δΙίίΐΠ γοπιΙογ ηοΐ αοοουπί ΛνΊηαΙι δία}^ 

βϋΡδΙδ, ΟΓ (]ίΐι•6 ι-ΐίΐο Ιΐΐ6 Οοάδ' Ιιοί}^ Ιΐιΐπίξδ, 

'ΓΙιοη αηιοιι^ί ιηεη ΐδ ΙΙιοΓε ηο η^ΐιίεοαδπεδδ. 

Τΐιϊδ οουηΐ Ιΐιεη δΙιαιηβΓαΙ ; Ιιανβ ΓΡδρροΙ Ιο πιο ; 

ΡΐΙ^' Γπο : — 1ί1ν6 Λ ραίηίει• δο (Ινανν 1)αο1ί, 

δοαη ιηε, ροΐ'β οη τηγ ροΐ'ίΓαΐΙιΐΓβ οί" Ύνοεδ. 

Α (|ΐΐ66η λναδ Ι, Ηπιε Λναδ, 1)ΐι1; ηοΛν Ιΐιγ δΙανε ; 

€ΐΌλνηε(1 ■ννϊίΐι ίαΐΓ δοπδ οηοε^ οΙιϊΜΙεδδ ηοΛν αηά 

ο1(1, 810 

ϋϋ)'1εδδ, Ιοηε, ο£ ηαοι-ΐαΐδ \νΓε1;ο1ιε(1εδ1;. 

\νοε ίον ιτιε ! — \ν1ιϊ11ιεΓ ΛνουΙάδΙ \νϋ1ιάι•3.\ν ίϊ^γ 

ίοοΐ ? 
Μεδεεηΐδ Ι δΗ&ΙΙ ηοΐ δρεεά — Ο Ιιαρίοδδ Ι ! 
ννΐιει-είοΓε, Ο \νΗει•είθΓε, αΐ &\\ οίΐιει• 1οι•ε 
Τοίΐ ηιεη, αδ ηεείΐεΐΐι, ίίικί ιηαΐνε εα^εΓ (μιεδί, 
ΥεΙ δααδίοη, ΐΗε αηι*ΐνα11ε(1 (^αεεη οί" ηιεη, 
ΝοΓ ρηοε \νε ραγ, ηοΓ ιηαΐίε α^1ο Ιο Ιε&Γπ ΙιεΓ 
υηΐο ρεΓίΌοΙίοη, δο α Γπαη ιπί^Ηί δνναγ 
Ηΐδ ίεΐίολνδ ;ΐδ 1ιε ΛνοιιΜ, αηά \νίη Ιιϊδ εη(1δ ? 
Ηο\ν Ιΐιεη δΙι&Π αηγ Ιιορε ^^οοά άαγδ ΙιεηεείΌνΐΗ ? 820 

δο ηιαη^ δοιίδ — ηοηε ΙεΓΐ ιηε αηγ ηιοΓε ! 
Μ^'δείί πιϊ(1 δΐιαηιε α δρεβΓ-11ιι•α11 Γαϊη-δρεοί ; — 
Υοη δΐΏοΙίε ο'εΓ Ύνογ ιιρδο&ηη§ ίη ηιγ δϊ^ΐιΐ ! 
ΥεΙ — ^^εΐ — Ίν\•εΓε υηαν&ίΐϊη^ ρΐεα ρεΓοΗ&ίΐοε 
Το οαδΐ Ι,ονε'δ δΗϊεΜ Ιίείονε ιηε — ^εΐ Ιίε ϋ δαΪΓΐ : 
ί,ο, Άί ύ\γ δϊ(1ε ηιγ οΗϊΙίΙ ϋα5δίΐηο1ι•ίΐ οουοίιείΐ 
Ιιίεδ, ίΗε ΙηδρΪΓεύ Οηε — ηατηεά οί ΡΙίΓγ^ϊαπδ δο. 
Τΐιοδε ηί^ΐιΐδ οί' Ιονε, ΗίΐΐΗ ΐΐιεϊι• πιεηιοη&Ι ρεπδΐιεά ? 
Ογ ίοι• Ιΐιε 1ονίη§1ίϊη(3ηεδδ οί Ιΐιε οοαοΐι 

3" ΕΚΑΒΗ 

830 Χ'^Ρ'^^ '^^^' έ'^^ί 7Γαί9 €μη, κβίνης Β' βγω ; 

€κ του σκότου /γαρ των τε νυκτβρησίων 
φίΧτρων μεγίστη 'γί'γι>€ται βροτοΙ<; 'χ^άρις. 
άκουε Βη νυν τον θανόντα τόνΒ' όρας ; 
[τούτον κα\ώ<; Βρων οντά κηΒεστην σέθεν] 
\Βράσ€α. βνος μοί μΰθο•ζ βνΒβης βτί. 
η αϊ μοί '^ίνοίτο φ^όγγο9 ίν βρα'χίοσι 

καΐ χ^ρσί καΐ κομαισι καΐ ττοδών βάσει 
η ΑαίΒάΧον τεγί'αι,σίν ή θεών τινο<;, 
ώ<; ττάνθ' ομαρτ[] σων β'χοιντο <γουνάτων 

840 κΧαιοντ', ετησκήτττοντα τταντοίους λόγονς. 

ώ Βεσ7Γθτ\ ώ μ£Ύθστον"Έι\Χησιν φάο'ί, 
ΊΤίθου, Ίταράσγε^ Χ^ψ'^ '^ΐΐ '^τρεσβύτιΒι 
τίμωρόν, εΐ καΐ μηΒέν εστίν, άλλ' όμως, 
εσθΧοΰ /γαρ άνΒρος ττ) οίκτ) θ' ίιττηρετείν 
καΐ τους κακούς Βραν τταντα^χοΰ κακώς άε'ι. 

Χ0Ρ02 
Βεινόν γβ, θνητοΐς ως ατταντα συμττίτνβί, 
και, τας άνά'^κας οι νόμοι Βιώρισαν, 
φίΧους τιθεντες τους γ€ ττοΧεμιωτάτους 
εχθρούς Τ€ τους ττρίν ευμενείς ττοιούμενοι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

850 ε^ω σε καϊ σον τταίΒα καΐ τύ^ας σεθεν, 

Εκάβη, Βι,' οίκτου χείρα θ' Ικεσίαν εχω 
καϊ βοΰλομαι θεών θ' ε'ινεκ άνόσιον ξένον 
καϊ του Βίκαίου τήνΒε σοι Βούναι Βίκην, 
€ί ττως φανεί7ΐ γ' ώστε σοι τ' ε-χ^ειν καΧώς, 
στρατω τε μη Βόξαιμι ΚασάνΒρας χάριν 312 ΗΕΟυΒΛ 

\\ΊΐίΐΙ Ιΐιαιιΐί δΙίΑΐΙ ιη}' οΐιίΐίΐ Ηανο, οι• Ι Γογ 1ΐί•ι• ? 850 

ΓοΓ οί Ιΐΐ6 ί1;ΐΓΐίη658 Άπά Ιΐιε ηϊβΐιΐ'δ 1ον6-;;ρρ1ΐ3 
Ουηΐ6ΐ1ι οη ηιεη Ιΐιο οΐιίοί'οδί ϋΙαΪΕη Γογ Ιΐΐίΐιιΐί. 
Η€αΓΐς€η ηολν, Ηεαιίνοη : 56€5ΐ Ιΐιου Ιΐπ3 (Ιβαά 

Ιίο ν .' 
Ιίοίη»: ίιίιη ιίί^ΐιΐ;, Ιο ίΗϊηβ ο\νη ιη;ιη•Ϊ3^€-1νίη 
δΐιαίί; Ιΐιοιι άο π§1ιΙ. Οηε ρΐεα ιηοΓε Ιαοίς ί γ6ϊ : — 
/Ο ΐΗαΐ Ι 1ΐΗ(1 η νυίοε ϊη ΐΗ^δβ ιηΐηε αηιΐδ 
ίΑηά ΙίΛηάδ ηικί Ιιλιγ αηοΐ ραοΐη^β οΓ ηι γ ίοοί, 
Β}' αι•1; οί" Ό;ιθ(3α1ϋ5 Ιεηΐ:, ογ οί ά Οοά, 
ΎΙλάϊ α\\ Ιο^εΙΙιβΓ ίο ίΥιγ Ιίηββδ ηιΐ^ΙιΙ ο1ϊη§ 
λν^βρΐπί;, ίιη^1 ρνβδδϊηίί Ιιοιηε: ρΐί-ηδ ιηΛπίίοΜ ! 840 

Ο πι_ν 1θΓ(3, Γηί>τ1ιίϊί^5ΐ; ϋί^ΐι!; ίο Ηεΐΐ&δ' δοπδ, 
Ηεαι-ΐίεη, Ο 1οη(1 ίΐιίηβ Ιιαηά ίο ίΐνεη^ε Ιΐικ α^βά ; 
ννΐΐΗΐ; ϊΗοιιοΙι α ΐΗϊησ ο£ ηουί^ΐιί; δΐιβ 1)6, γ^ί ΗεαΓ ! 
ΡοΓ Ίϊδ Ιΐιε £^00(1 ηιαη'δ ρ&νί ίο οΙιαπΊρίοη ησίιΐ, 
Αιιά 6ν6ΐ•)Λν1ΐ6ΐ•ε Ηΐΐ(1 αγβ Ιο δπιίΐε Ιΐιε \νΐΌη§. 

ΟΗοκυδ 
8ΐι•ίΐη<το, δίΓ&η^ε, 1ιο\ν α11 ΟΓΟδδ-οΙιαηοβδ Ιιαρ ίο ιπρη 
Τ1ΐ6δθ 1α^ν8 δΐιίίΐ Ιαηάηιαι-ΐνδ ενεη οί ίηεηάδΐιΐρ'δ Ιϊβδ,ι 
ΤϋΓπίιιο• Ιο ίΐ'ΐεπίΐδ Ιΐιε ΙήΙΙει-εδΙ; οί ίο63, 
€Ιι&η§ίη^ ίο εηηιίΐγ Ιΐιε Ιονβ οί οΐά. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι &Π1 δΐΐιτείΐ Ιο ρίίγ, ΗεοιιΙ)», Ιίοίΐι οί ΐΗεβ, 850 

Τΐιν δοη, Ιΐιν ίθΓΐ;αηε, αηά ί\\γ δυρρίΐαηΐ; Ηίΐη(ϊ ; 

Αηϋ ίοι• Ιΐιβ Οοάδ' ίΐηιΐ ΐιΐδίίοβ' δδΐίε \νοι•β ίπΐπ 

ΤΗΐηε ϊηιρίοαδ^εδίδΐιοαίά ΐΕδΙείοΓ Ιΐιΐδ Ιΐιν νοηςεηηοβ, 

δο ιηεαηδ ΛνεΓβ ίουηά Ιΐιγ ο&υδβ Ιο δρεεά, \ν1ιϊΐ6 Ι 

δεειη ηοΐ υηΐο Ιΐιε ΗοδΙ ίο ρίοί ΐΗίδ (Ιεαίΐι 

^ ΤΗβ 1α^5 οί ΓΪ^ΗΙ η,πίϊ %νιοη^ αηά ΐΗβ οΜί^αίϊοη Ιο 
Λνβη^β Ιΐιβ 1)1οοι1 οί Ιίΐη οοιηρβί Ηβ^η1^Λ Ιο ίΐΐΐ^ ΗβΓϊεΙί \ν•ίί}ι 
Α^ηιηεηιηοη, Ιιβι- ΙαΙβ βηβΓη}^, α^αίπΗΐ Ρο1}ΐηβ8ΐθΓ, 1ι6γ ΙαΙβ 
ίιίβηά. 

3^3 ΕΚΑΒΗ 

®Ρ!}κη'ζ ανακτί τόνδε βουΧβυσαι, φόνον. 
βσην '^αρ τ) ^αρα^μο<^ εμττβτττωκβ μοί' 
τον άν8ρα τούτον φίΧίον η<^€.ΐταί στρατό<;, 
τον κατθανόντα δ' Ιγβρόν βί δε σοι φίΧος 
860 δδ^ €στί, 'χωρΧ^ τούτο κού κοινον στρατω, 

ττρος ταύτα φρόντιζα" ώ<; θβΧοντα μβν μ βγβι<ί 
ι σοΙ ξυμτΓονήσαι καΐ ταγυν ττροσαρκέσαι, 
^ βραΒύν δ', Ά'χ^αιοΐ'ί βι ΕιαβΧηθήσομαι. 

ΕΚΑΒΗ 

φβύ' 

ουκ €στί θνητών όστις βστ εΧβύθβρος' 
η 'χ^ρημάτων ιγαρ οούΧός έστιν ή τύγτις, 
η ΊτΧηθος αύτον ττόΧβος ή νόμων ιγραφαΐ 
βϊρ'γουσί 'χ^ρησθαί μη κατά ^νώμην τρόττοις. 
βτΓβΙ δε ταρββΐς τω τ ογΧω ττΧβον νεμβίς, 
εγώ σε θήσω τούΒ^ βΧεύθβρον φόβου. 
870 σύνισθι μβν '^άρ, ην τί βου\βύσω κακόν 

τω τόνΚ άτΓοκτβίναντί, συνΒράσης δε μη. 
ην δ' ε'^ ^ Κγ^αιων θόρυβος η ^ττικουρία 
ττάσγοντος άνΒρός δρακός οΐα ττείσβται 
φανη τις, €ίρ^€ μη 8οκών βμην 'χ^άριν. 
τα δ' άΧλα θάρσβο• ττάντ ε'γώ θήσω καΧώς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ίτώς ουν ; τί Βράσεις ; πότερα φάσ^ανον χερΙ 
Χαβούσα Ύραία φώτα βάρβαρον κτενείς, 
η φαρμάκοισιν ή ^ττίκουρία τίνι ; 
τις σοι ξυνέσται χειρ ; πόθεν κτήσει φίΧους ; 

ΕΚΑΒΗ 

880 στε'γαι κεκεΰθασ αΓδε Ύρωα^ων οχΧον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τας αιχμαΧώτονς ειττας, ΈΧΧηνων ά'^ραν ; 
3Μ ΗΕΟυΒΑ 

ΓοΓ ΤΙΐΓίΐοία'δ 1ίϊη§; ίοΓ Ιΐιγ Ο&δδ&ηάηι'δ δίΐ1ί.β. 

ΚοΓ 1ΐ6ΐ•6Ϊη 15 ηιίιιβ Ηβαι^ΐ ο1Ϊ5(|αί6ΐβ(1 : — 

ΊΊιίδ νοΓγ ηΐίΐη Ιΐιο ΙιοδΙ αοοοαπί; ΙΙιοϊγ £ι•ίι;η(1, 

ΤΙιβ οίεαά ίΙιεΪΓ ίοε : ίΐιαΐ ά^ατ Ηβ ίδ Ιο Ιΐΐ66 

Ιδ ηουσίιί; ίο Ιίκτη, πογ ρανί Ηανε Ιΐιεδβ ϊη Ιιίιτι. 860 

λνΐιβΓοί'οΓΟ Ιαΐνο Ιΐιοιι^ΐιί : ϊη ιηε Ιΐιοιι ΙιηδΙ; οηε ί'αίη 

Το δ1ιαι•6 ΐΐιν Ιοϊΐ, αηά δ\νΐίΊ ίο Ιεικί Ιΐιεε ακί, 

ΗιιΙ δ1ο\ν Ιο ίαοβ ΐΗβ Αοΐιαεβηδ' ΐΏΐιηιιαπη^δ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Αΐι, βιηοη§ ιηοΓίαΙδ ΐδ ΐΗει-ε ηο ιηαη ίΓββ ! 

Το 1υοι•6 ΟΓ Ιο ίοι-ΐαηβ ίδ Ιιε δίανβ : 

Τ1ΐ6 οϊΙ}^'8 ι•{ΐΙ)1)1ε ογ Ιΐιε 1α\ν'δ ίιηρείίοΙιηιεΗί; 

ϋοπδίΓΛΪπδ Ιπιπ ϊηΐο ραΐΐΐδ Ιιίδ δουΐ ίΐΙ)1ιοι•5. 

Βυΐ; δΐηεε Ιΐιοα Γείΐν'δΐ;, άοδί; ονειταίε Ιΐιε οΐΌΛνά, 

Ενεη Ι λνΐΠ δεΙ ΐΗεε £ι•εε Λόπι Ιΐιϊδ Ιΐιν (1ι•εαά. 

Βε ρΓΪν^ ίΐιοα^ Λνΐιαί ϊ11 δοε'ει• Ι ρίοΐ 870 

ΓοΓ ηιγ δοη'δ δΙίίγεΓ, ΙίυΙ δΗίΐι•ε ηοί Ιΐιε άεε(1. 

Ιί" Ιυηιαίΐ ηιίίΐ Ιΐιε Αείιαε&πδ η'δε, ογ οι•γ 

Οί τεδοιιε^ Λνΐιεη Ιΐιε ΤΗι•αοί.αη ίεείδ ιη^ νεη<>•εαιιεε, 

Τΐιου ^11ε^1^ Ιΐιειη, ηοΐ ίη δεεηιίη^ ίον ιηγ δ;ι1νε. 

ΓοΓ α11 είδε, ίε&Γ ηοΐ : Ι λνίΐΐ δΐιαρε &11 Λ\'ε11. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηολν? Λνΐιαΐ λνουΜδΙ (1υ? ννοιιΐθδΐ ϊη ίΪΛγ \νηη1ί1ε(1 Ικιηά 
Α (1᧧εΓ οίαΐοΐι, ίίικί }•οη Βαι-Ιίαπαιι δία^ ? — 
ΝνΊΐΙι ροΐδοπδ ^1ο ΐΗε ίΐεεά, οι• Λνίΐΐι \ν1ια1; Ιιείρ ? 
\νΊι.ιί; 3.πη δΐΐίΐΐΐ αϊοΐ Ιΐιεε? ΛνΗεηοε \νί11; λνΐιι Ιΐιεβ 
ίπεηάδ ? 

ΗΓΧυΐΙΑ 

ΤΗεδε Ιεηίδ α Ιιοδί οί Τ^ο^ίιη ννοιτιεη Ιιίίΐε. 880 

ΑΟΑΜΚΜΝΟΝ 

ΤΗε οαρίΐνεδ ιηεαηεδί Ιΐιου, Οΐ'εείί ΗυηίεΓδ' ρνεγ ? 

315 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

συν ταΓσδε τον βμον φονία ημωρησομαί. 

ι ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

και 7Γώ9 ^νναίξΐν άρσ^νων βσταί κράτο<ί ; 

ΕΚΑΒΗ 

8€ίνον το ττΧήθος, σντ δολω τβ Βυσμαχ^ον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ββίνόν το μίντοι θή\ν μέμφομαι <^μνο<ζ. 

ΕΚΑΒΗ 
τί δ' ; ου γυναίκες βΙΧον Αί^ντιτου τέκνα, 
καΐ Αήμνον αρ8•ην αρσένων βξώκίσαν ; 
άλλ' ώ•ί Ύβνέσθω' τΰνΒε μβν μέθβς Χό'^ον, 
ττέμψον δε μοί τηνΒ' άσφαΧω'ζ Γί«. στρατού 
890 'γυναΐκα. καΐ συ ®ρ'ρκϊ ττΧαθβΐσα ζενω 

Χβξον καΧαρ σ άνασσα Βήττοτ ^ΙΧίου 
Εκάβη, σον ουκ βΧασσον η κβίνης 'χ^ρέος, 
καΐ Ίταΐ8ας• ώς δει καΐ τέκν βΙΖίναι Χό'γου'ί 
τού<; ζξ εκβίνη^. τον δε τη^ ν€υσφα^ον<ϊ 
ΐΙοΧυξβνη^ ε'τΓίσχες, Ά^άμεμνον, τάφον, 
ώς τώδ' ίΐδελφώ ττΧησίον μία φΧο'^ί, 
δισση μέριμνα μητρί, κρυφθήτον -χθονί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εσται τάΒ^ ούτω• καΐ γά/ο ει μεν ην στρατω 
7ΓΧοΰ<;, ουκ αν είγον τήνΒε σοι Βονναι •χ^άριν 
900 νυν δ', ου '-^αρ ιησ ουρια<ί ττνοας θεό'ζ, 

μένειν άνάηκη ττΧοΰν ορώντας ήσυχ^ον. 
^-/ένοιτο δ' ευ ττως• ττάσι 'γαρ κοινον τοδε 
ί8ία β' έκάστω και ττόΧει, τον μεν κακόν 
κακόν τι ττάσ-χειν, τον δε γρηστον ευτυγέΐν, 

3ΐ6 ΗΕαυΒΑ 

πκαυηΑ 
Βν Ιΐιοδβ λνίΠ Ι .ιν€η^ο Γπο οη ηι^ 5ΐ;ΐ}'εΓ. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ηονν ? — ΛνοΓηεη §ηϊη Ιΐιο ιηαδΙοΓγ όνοι- ηΐ(.η .' 

ΗΕΟυΒΛ 

Μίοΐιί,^' 3ΐ•€ ηιιηιΙίΟΓδ — )οϊηο(1 λνίΙ:1ι οΓ&ίΐ, ΐ'ΟδϊδΙΙεδβ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αγ, ιηίοΐΊΐ}', }•6ΐ ηιίβρπδε Ι Λνοηκιηΐίϊιιά. 

ΗΕΟυΒΛ 

λΥΗαΙ; ? άίά ηοί; Λνοηιεη δίαγ Αΰ§;^ρ1υ3' 5οη3, 
Αηά ΛνΗοΙΙγ οί 1ι€γ ηιαίεδ άΐδρευρϊε Ι^ειηιιοΒ ? 
Υεί 1)6 ϋ 5θ : ίοι•1>είΐι• ίο Γ6Η5οη ΐΗιΐδ. 
Βυί Ιο Ιΐιίδ Λνοηιαη σΐνε ΐΗοιι ίΗΐΌυ^Ιι ΐΗε Ιιο$1 
δαί'ε ρπδδίΐ^ε. 

(Το α ίβπ'ωιΐ) Τΐιου, (1ι•&\ν ηϊ^ΐι ουι• ΤΙίΓηοΐαη ^υοδί, 890 
δ^γ, " ΗεοαΙ)Η^ ΙαΙε ^αεεη οΓ ΙΗιιηι, 
Ο&ΙΙδ Ιΐιεε οη ίΐιγ Ι^εΐιοοί" ηο Ιεδδ Ιΐιηη Ιιεί'δ, 
ΤΙΐΛ' δοηδ \νί1;1ΐίΐ1 ; ίοΐ' Ιΐιεδε ηιυδί αίδο ΙιεΛΓ 
Ηει• ΛνοΓάδ." Τΐιε Ιϊυηίΐΐ οί Ροΐ^χεηα 
ί.&ΐε-δ1αιι^1ι1:εΐ'εο1, Αίταπιειτιηοη, ΐΐιου (ϊε1&}' : 
8ο δϊδίεΓ ΐοΐηεά Λνϋΐι 1)ΐ•οΐ1ιεΓ ΐη οηε ίΐ^ηιε, 
Α Γηοίΐιει-'δ ^1ουι)1ε ςπεί^ δΐι-αΐΐ Βε 6η1;οΓηΙ)ε(1. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

8ο δΐιαίΐ ΐΐ 1)ε : νεί, ηιί^Ηΐ Ιΐιε ΙιοδΙ 1)αΙ; δ3Ϊΐ, 

Νο ρο\νεΓ 1ι?κ1 Ι Ιο ^γ&πΙ Ιΐιΐδ §γ&06 Ιο Ιΐιεε ; 

ΒαΙ, δεείη^ Οοά δεικίδ ηο ίΙζίΐΓ-ίΌΙΙοΛνϊηο; ννΐηθδ, 900 

Νεεάδ ιτιαδί Λνε ΪΆΐ•νγ ΛναΙεΙιίη^ ϊάΐε δίΐίΐδ. 

Νολν {άϊυ ΙιεΓηΙΙ : ίοι* α11 ηιεη'δ \νε&1 ίδ ΐΐιϊδ, — 

Εαοΐι δενεΓ.αΙ ηιαη'δ^ αηά Γογ ίΐιε δ1;α1ε,— Ιΐιηΐ ί11 

Βεϋΰε ΐΗε \)Άά, ρΓΟδρεηΙ^ ^Ιιε ^οο^1. [Α'.πΛ 

317 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 
σν μίν, ω ττατρί^ 'Ιλιάς, στρ. α 

των άτΓορθήτων ττόλίς ούκβτί Χεξβί' 
τοίον ' ΚΧΧάνων ν€φο<; άμφί σε κρντττβί, 
ορι οη οορι ΤΓβρσαν. 
910 άτΓο δε στβφάναν κβκαρσαι 

ττνρ'γων, κατά δ' αίθάΧον 
Κ7]\ί8' οίκτροτάταν κβχρωσαί, 
ταΚ,αιν , ούκβτί σ' βμβατβύσω. 

μβσοννκτιο^; ωΧλύμαν, άντ. α' 

ημο'ί εκ Ββίττνων νττνο'ί η8ύ<; ε'ττ' οσσοις 
σκί8ναται, μοΧττάν δ' αττο καΐ 'χοροττοίον 
θυσίαν κατατταύσας 
ττόσι^ εν θα\άμοί<ί εκατό, 
920 ξυστον δ' ε'ττΐ ττασσαλ,ω, 

ναύταν ούκεθ' όρων ομιλον 
Ύροίαν Ίλ^άδ' εμβεβώτα. 

εγώ δε ττΧόκαμον άναΒετοι<: στρ. β' 

μίτραίσιν ερρνθμιζόμαν 
γ^ρυσεων ενότττρων 
Χενσσουσ* άτερμονα<; εΙ<; αύ^άς, 
ε7Γώεμνίθ<ί ώ9 ττεσοίμ ε'ς ευνάν. 
άνα δε κεΧαΖο'ί ε μόλε ττόΧιν 
κεΧευσμα δ' ην κατ άστυ Ύροίας τόδ'• ω 
930 τταΐδες 'ΈιΧΧάνων, ττότε Βη ττυτε ταν 

Ίλίάδα σκοτηαν 
ττερσαντε^ ηξετ οϊκου^ ; 
3ΐ8 ΗΡΧυΒΑ 

Ο'ΗΟΙίυδ 

Ο ηιγ Γ;ιΙΙΐ6ΐ•1&ηί1;, Ιΐΐιπη, Ιΐιυα ;ιγΙ ιιαιηεά ηο ιπογρ 

Μί(1 ΙίΐΐΓ^δ ιιπδροΐΐεί], (^7;•. 1) 

8ιιο1ι Ά 1)ΗΐΙΐ6-ο1ου(1 1^<^ί11ί6η^η§ δρεπΓδ επδΙίΓοικΙδ ΐΗεε 
ο'ει•, 

ΑΠ Γουηά Ιΐιεε οοϊΐείΐ ! 
ΊΊιου 3ΐ•ί ρϊΙοοαδ]}' δΐιοπι οί Ιΐΐ}^ 1)ΐ•θΛν8' ΐο\νεΐ"-(1ίίκ1ειη, 910 

ΑιηΙ δίΒίΓοΙιεά Λνϊΐΐι δΐίΐϊη 
Οί Ιΐιε ι•εε1ί ; αικί Ιΐΐ)' δίνεείλνίΐ^δ — ηΐ}' Γοεί δΐιαίΐ ηοΐ; 
ί;ι•6&(1 Ιΐιεηι, 

ΑΗ ιηε, &§;πτι ! 

Αι ίΐιε ηαίάηί^τΐιΐ ηΐ)^ άοοηι Ιϊ^Ηΐεά οη ηιε^ ΛνΗεη δίεερ 
δΐιεά (Αηί. 1) 

0'ει• εγεδ δΛνεεΙ ΐ'αίη, [Ιιϊΰ 1)ε(ί 

\νΐιεη £γοιιι δαεί'ϊΓιοε-άαηαε ίΐηά ί'ΐΌηι Ηαδίιεά δοη§δ υπ 

Μ/ 1οι•(1 1ΐΗ(1 Ιαίη, [Ιίεη 

Απίΐ ίΗε 5ρε»ι• οη ΐΗε Λν&Π λναδ υυΐιιιη^, ίον ΛναΙοΗιηηη'δ 920 

8α^ν• ηεαΓ ιιογ ί&ι• 
ϋνεΓΐι•&ηιρ1ΐη§ Ιΐιε ΙΙίαη ρΐαίπδ Ιΐιοδε δεα-Ιιοπιε ιηεη, 

ΤΗαΙ ΙιοδΙ ο£ \ν&Γ. 

Ι Λναδ ναη^ϊη^ ίΐιε 1)ΐ•αΐύδ οί" ιπΐπε Ιιαΐι- ΊιεαίΗ δοΛ 
δποοά-ΊΤοΐα : (Λ'/γ. 2) 

Οη ηιίηε ε^εδ ΐΗνο-ννη 
νν,ΐδ Ιΐιε σ]ρ,ιηι ίΐΌηι ΐΐιε ίαΐΐιοηιίεδδ άερίΐΐδ οΓ ηιΐιτοΓ- 
«τυΐίΐ, 

ΕΓε Ι δαηΐί (Ιολνη [Ιϊΐαδί; 

Το τηγ Γεδΐ οη ΐΗο οοηοΐι ; — 1)ΐι1; α ΐυιηιιΐΐ'δ Ιεηιρεδί- 

δλνερΐ 11 ρ Ιΐιε δΐι-εεί, 
Αη(1 Ά 1)&111ε-0Γ)τ ίΠαικΙει-εά — " Υε δοηδ οί" Οι•εε1<δ, οη 

ίαδί ' 930 

Βε Ιΐιε οβδίΐεδ οί Τιό^ ονενίΙίΓΟΛνη, Ιΐΐίΐΐ Ιιοιηε ίΐΐ ΙίΐδΙ 
Μα)^ Ιιαϋ ^'οαι• ίεεΐ ! " 

319 ΕΚΑΒΗ 

^Χν ^^ φί^ία μον07Γ6'7Γ'λο<ϊ άντ. 

ΧίΤΓοΰσα, Δωρις ώς κόρα, 
σβμνάν ττροσίζουσ' 
ουκ ηνυσ' "Αρτβμιν ά τΧάμων 
άγομαι δβ θανόντ ΙΒοΰσ' άκοίταν 
τον έμον ίΐΚιον βττϊ 7Γ6\α.γο9 
ΤΓοΧίν τ αττοσκοττουσ , ε'ττεί νόστιμου 
ΟΊΟ ι/αΟς €/ανησ€ν ττοΒα και μ άττο γα? 

ωρισβν Ίλιάδος• 
ταΚαιν , άττεΐττον άΧ^βι, 

τάν τοίν Αιοσκόροιν 'ΕιΧεναν κάσιν εττωδ. 

Ίδα60ϊ^ τε βούταν 
αίνότταριν κατάρα 
Βί,ύοΰσ', ε'ττεί μβ γάί 
€Κ 7Γατρωα<; άττώλεσβι/ 
ζξωκισέν τ οϊκων γά/χο9, ου ηάμο^ 
αλ,λ' άΧάστορός τι,<ί οΐζν;• 
950 αν μήτ€ 7Γ€Χαγο<; άΧιον ατταγάγοί ττάλιν, 

μητ€ ττατρωον Χκοιτ ε'? οίκον. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ω φίΧτατ άνΒρών ΤΙρίαμβ, φίΧτάτη δε συ, 
'Έ^κάβη, 8ακρύω σ' εισορών ττόΧιν τε σην, 
την τ αρτίων θανούσαν εκηονον σίθεν. 
φβΟ' 

ουκ βστίν ούΒβν τηστόν, οΰτ εύΒοξία 
οΰτ αΰ /ίαλως• ττράσσοντα μη ττράξβιν κακώ*;. 
φνρουσί δ' αυτά θβοί ττάΧιν τε καΐ ττροσω 
ταρα^μον βντιθέντβς, ώ? ά'^νωσία 
900 σεβωμβν αυτούς. άΧΧά ταΰτα μβν τι δει 

θρηνβΐν, ττροκότΓτοντ ούδέΐ' εις ττρυσθβν κακών; 
συ δ', εί' τι μβμφει τη-; €μή<ί άττουσιας, 

320 ΗΕΟυΒΑ 

ΓΐΌΐη ιην (ίθ»ν 1)€ά, ιην ΙυδΙ 1)θά,, Ι δρι-Λΐι^', ϋΐςβ ϋοηβη 
ιπηΜ " (Αηί. 2) 

ΒιιΙ 11ΐηΐΐΐΐ6-ν6Ϊΐ€(1, 

ΛικΙ Ιο Αι•ΐ€ΐηΐδ' βΛΙ&υ Ι ο1υη§ — ΜΌβ'δ ηαε ! Ι ρινΐ}'0(1 

Ιη νβίη, αηςί Λν3Ϊΐί•(ί. 
Ληοΐ ιην Ιοηΐ Ι Ι^εΐιείά 1}'ϊη§ άοίά ; ηπιΙ Ι λν;ις Ι)θΓΐιε 

Ο'ρΓ ^1ε^ρ δ^ΐΐ δεη, 
ί,οοίνΐη^ 1)ηο1ί ιιροη Τΐ'ον, 1)>' ίΐιο δΐιίρ Γγοπι ΙΗιιηι Ιοτη 
Αδ δΐιο δρο(1 οη ΐΐιο Ηκϋηδ-Λναιχΐ ρ;ι1:1ι : ΐΙιεηΛνοΰ-ίονΙοΓη 940 

Ι 5λ\ οοη^^1^ — αΐι πια ! — 

(ΕροίΙβ) 
Ι'ροη ΗοΙριι^ ΐΗε δΐδίει• οί' Ζβιΐδ' 8οηδ^ 1ιυι•1ίη|τ Βίΐοΐί, 
Αη(] οη Ρπηδ, ίεΐΐ δΙιορΗετίΙ οί" Ιάα, οϋΓδεδ Ηποΐί, 

ννΐιο ίΊ'οηι ηιΐηε Ιιοηιε 
Εγ ΐΗεΪΓ ϋπά&Ι Ιιαά τείΐ ηιε — Ίλναδ 1>γϊ^η1 ηοηε, ΐ3ΐιΐ 

Λ\ι•Η(•1< 950 

1)ενΐ1-λνι•ϋυ§1ιΙ : — ίο Ιιογ ί'Η^I1ε^1αη^1 Ιιοηιε ο'εΐ' ^οη δείΐ- 

ΪΥΆοΙί 

Νε'εΓ πιάν δΐιε ουιηε ! 

ΕηΙβι- ροενΜΕδΤοκ ινΊΐΚ Ιιη- Ιινο ΙΗΐΙβ χοιιχ αΙΙεηάβά 1)ΐ{ α 
ξαακά ο/ Τ/ιναοϊαη βρβαηηαι. 

ΡΟίΥΜΕδΤΟΙί 

Ρι•ί3ηι οί ηιεη ηιοδί; οΙείΐΓ ! — αηά (Ιεβί'εδΙ ίΗοα, 

Ο ΗεοηΙ)ίΐ^ Ι Λνεερ Ιίεΐιοΐάΐη^ Ιΐιεε, 

Τ1ι^ οϊίχ, Ά,ηά ΐΗΐηε οίΤδρι-ϊη^ δίβΐα δο Ιπίε. 

Ν(<α§1ιί; ϊδ ίΐιει-ε ιηηη ηΐίΐ}' Ιι-οδΙ^ ηοΓ Ιιΐ^ΐι τερηίε, 

ΧοΓ ρι-εδεηί Λνε»! — £ογ ϊΐ η'1α^ ΐυτη ΐο Λνοε; 

Α11 ΐΐιίηίτδ Ιΐιε Οοάδ εοηί'οιιηοΐ^ ΙιιιγΙ ίΐήδ λνα^' άιλΑ 

ΐΗ;ιΙ, 
Τυηηοίΐϊη^; η11^ ίΐιηΐ; Λνε^ ίΌι•ε1<ηοΛνίη:ζ ηου§1ιΙ, 
Μπν λνοΓδΙηρ Ιΐιεητι : — Λνΐιαΐ δΙνίΠδ ΐΐ Ιο ηΐίΐΐίε ηιοαη 960 
ΡοΓ Ιΐιΐδ, οϋΙι•ηηηίη§ ενίΐδ ηοηε ΐΗε ηιΟΓε ? 
Βυΐ; ΐί ιηΐηε ίΐΐίδεηοε Ιΐιου (Ιοδί εΐιΐάε, ΓοΓί^εβΓ ; 

321 
νοι>. Ι, γ ΕΚΑΒΗ 

σχί^' τν^γ^όίνω 'γαρ εν μεσοις @ρηκη<ί οροις 
αιτών, οτ ηΧθα δεΟρ'• ί'ττει δ' άφικόμην, 
η8η ττόδ' έ'^ω Βωμάτων αϊροντί μου 
€ί'ς ταύτον τ/δβ συμττίτνίΐ ΒμωΙς σέθεν, 
ΧβΎονσα μύθους ων κλ,νων άφικόμην. 

ΕΚΑΒΗ 

αίσ^ύνομαί σβ ττροσβΧβττβιν εναντίον, ' 
ΤίοΧυμηστορ, εν τοωΐσ^ε κείμενη κακοΐς. 
970 6τω γαρ ωφθην εύτνχ^οΰσ', αί^ώς μ εχ^εί 

εν τώδε ττότ/χω τυ^χ^άνουσ' ϊν εΙμΙ νυν, 
κούκ αν ΒυναίμηνττροσβΧεττειν σ ορθαίςκόραις 
ίίλλ' αύτο μη 8ύσνοιαν η'^ηση σεθεν, 
ΐΙϋΧνμήστορ' αλλω? δ' αϊτιόν τι καΐ νόμος 
^γυναίκας άνΖρων μη βΧεττειν εναντίον. 

ΠΟΛΤΜΗ5ΤηΡ 

καΐ θαυμά γ' ούΒέν. άλλα τις χρεία σ' εμού ; 
τι χρημ εττεμψω τον εμόν εκ 8ομων ττόδα ; 
ΕΚΑΒΗ 

ϊόιον εμαυτης δ»; τί ττρος σε βούλομαι 
καΐ τταΐΒας ειπείν σους• όττάονας δε μοι 
980 Χ'^Ρ'^'^ κεΚευσον τώνδ' άττοστήναι Βόμων. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

χο)ρεϊτ' εν άσφαΧεΐ γά/5 ?/δ' ερημία' 
φίΧη μεν ημΧν εΐ συ, ττροσφιλες δε μοι 
στράτευμα Αχαιών, άλλα σημαίνειν σε χρη 
τί χρη τον ευ ττράσσοντα μη ττράσσουσιν ευ 
φίΧοις ετταρκειν ώς έτοιμος είμ ε'γώ. 

ΕΚΑΒΗ 

ττρώτον μεν ειττε τταΐδ' δι^ εξ εμης χ€ρος 
ΤΙοΧύΒωρον εκ τε ττατρός εν Βόμοις έχεις, 
ει ζη• τα ο αΚλα δεύτερον σ ερήσομαι. 

322 ΗΕαϋΒΑ 

Ι•'(ΐΐ• ΪΙ1 ΐΐιο ηιί(]-ΊΊιι•306 ΐΓ.ιοΙδ αΙΉτ \ν?ι<5 1 
\ν|)£η ΐΗοιι οηηι'.ςΐ 1ιίΐ1ΐ6Γ : 5θοπ «8 Ι ΓΰΙιΐΓποά, 
Αι ρυίηΐ; νη^ 1 1υ Ιι.ΐί^Ιοιι ίυΓίΙι ηιίηβ Ιιοιηο ; 
\νΐκ•η Ιο, ίοΓ ΐΗΐδ 5.11110 εικί Ιΐιίηε ΙΐΗΠοΙιπίΐίά ο-αιηε 
Τοίΐϊη^ α Ιβΐβ Λνΐιοδο 1κ1ϊιι§3 ■ννίιι^0(1 ιιιϊιιε ΙΐΛδΙε. 

ΜΚΟυΒΛ 
Ι ίΙίΜΙΙΙΟ Ιο 1θθ1< Ιΐκ-ί! 111 Ιΐΐβ Γ;ΐΟΟ. «Ίκι ;1111 !>Ι11ΐ1ί, 

Ο Ρυ1νηΐ05ΐοΓ, 111 δυοίι ^ρρΐΐι υί' ϋΐδ. 

Τΐιοιι δίίλνεδΐ ηιε ΐη ννεαΐ : δΐι&πιε'δ ΙΙιγ.ιΙΙ Ι αιη, 970 

Ι'οιπκΐ Ϊη $υοΗ ρΐί^ΐιΐ Λνΐιοι-οίη Ι ηιη ίΐιίδ (1η ν. 

1 οΛίηιοΙ ί'&06 ΙΙιοεΛνίΐΙι ππδΐιπηίνίηπ^ ο}•εδ. 

\νΐ οουπί ϋ ηοΐ αδ ονϊΙ-ΛνϊΙΙ Ιο Ιΐιαε, 

ΡοΙνηιεδΙοΓ; ΙΙιεΓεΙίεδϊίΙε ϊδ οαδϊοπι'δ ΙιαΓ 

ΊΊΐ;ιΙ νοιπεη Ιοοίί ηοΐ ϊιι Ιΐιο 0}•εδ οΓ ηιεη. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟη 

Νο ιτιηηεΐ : — 1)υΙ λνΐΐίΐΐ; ηεοοΐ ΙΐΗδΙ Ιΐιοιι ο£ ιηε ? 

Κοι• Λνΐηιΐ ΟΗΐίδε ίι-οπι ηιϊηβ Ιιοηιε ΙιΐδΙ δ))ε(1 ιη^ ί'εεΙ? 

ΠΕΟυΐΙΛ 

Α δεοΓεΙ οΓ ηιΐηε Ολνη Ι ίαίη ΛνουΜ Ιεΐΐ 

'Γυ ΐΗεε ηικΙ Ιΐιϊηε. Ι ρΐ'α^' Ιΐιεε, Ιίίιΐ Ιΐιγ §ιιαΓ(1δ 

Αίοοί Γγοπι ϋιεδε ρανΐΐΐοηδ Ιο ■ννϋΙκίΓ&'νν'. 980 

1•ΟΙ>ΥΜΕ8ΤΟΙΙ 

ϋερΗΓΐ νε, ίοΓ Ιΐιϊδ δυΐϊίικίε ίδ δαίε. [ΕΛΰΐυιΙ σκαηΐί. 
Μν Γι-ίεικί ηγΙ Ιΐιου, Λνε11-\νϊ11εά Ιο ιηε Ιΐιίδ ΙιοδΙ 
Αείκΐέίΐη. Νολν ΙιεΗονεδ Ιΐιεε Ιο (ΙεοΙηΓε 
λνίκτεϊιι Ιΐιε )ΐι•οδρει•οιΐδ ηιιΐδΐ νεικίει• Ηεΐρ 
Το ίΊίεηίΙδ &(ί]ίοΙε(1 : Ιο, ρΓερανεά αηι Ι. 

ΙΙΕΟϋΒΑ 

Ρίΐ'δΙ. οΓ Ιΐιο δοη \ν1ιοηι ϊη ΐΗΐηε Ιιαίΐδ Ιΐιοα ΗβδΙ, 
Ροίγιΐοηΐδ, οΓ ηηϊηε Ηαηθδ, αηά οί Ηίδ δϊνε'δ — 
Ι^ϊνεΙΙι Ηε ? Ι λνίΐΐ αδίί Ιΐιεε ίΐιεη ΐΗε νοδί. 

323 
γ 2 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

μάΧιστα' τούκζίνου μβν βύτνχ^βΐ^; μίρο'ί. 
ΕΚΑΒΗ 
990 ω φίΧταθ', ώς €υ κάξίως σβθβν Χβ^βΐ'ί. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

τί 8ήτα βονΧα ^βύτβρον μαθβΐν εμού ; 

ΕΚΑΒΗ 

€6 τλ^ς τ€Κούση<; τΖ/σδε μβμνηταί τί μου. 

ΠΟΛΤΜΗ2Τηρ 

καΧ Ββνρό γ' ώ? σ€ κρύφιος €ζήτ€ΐ μο\ύν. 

ΕΚΑΒΗ 

'χρυσο'ζ δε σω9 δι^ ηΧθβν βκ Ύροία<; €χο)ν ; 

Π0ΑΎΜΗ2Τ.αΡ 

σώ?, €ν Βόμοΐ'ς •'/β τοΐ<ί βμοΐ'ί φρονρον'ΐβνο^;, 

ΕΚΑΒΗ 
σώσόν νυν αυτόν μηΒ' βρα των ττΧησίον. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 
ηκιστ' οναιμην του τταροντος, ω •γυναί. 

ΕΚΑΒΗ 

οίσθ' ουν α Χβξαι σοι τβ καϊ τταισίν θβΧω ; 

ΠΟΛΥΜΗ2ΤΩΡ 

ουκ οΙΒα• τω σω τούτο σημ,ανβΐ^ λόγω. 

ΕΚΑΒΗ 

ΙΟυΟ έ'στ', Ο) φίΧηθεα ώς• συ νυν €μοΙ φιΧύ, 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 
τί χρήμ' ο κάμε καϊ τεκν' βίΒβναί χρίώΐ' ; 

ΕΚΑΒΗ 

χρυσού τταΧαιαΙ Ιϊριαμι8ών κατώρυχες. 

ΠΟΛΪΜΗ2ΤΩΡ 

ταύτ' €σθ' α βούΧει τταιΒΙ σημΡ]ναι σΐθβν ; 

ΕΚΑΒΗ 

μάΧιστα, Βια σού γ'• €ί ^αρ βύσ^βη^ άνήρ. 
324 ΗΕΟυΒΑ 

ροΐΛ'ΜΕδΤοη 
5ιιι•ε1ν : &8 ΙοιιοΗϊησ Ιιϊηι ΐΐι^τ Ιοί Ϊ3 ίαΪΓ. 

ΗΕΟυϋΑ 

Οί•ίΐι• ί'π€η(1, 1ιο\ν ννεΐΐ ίΐιου δρεαίί'δί &η^ ννοΓίΙΐ)^ Ιΐιεβ ! 990 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Ριϊΐΐιεε, Λνΐιαΐ πρχί αιΐ ίαίη Ιο Ιβηνη οί ηΐ6 ? 

ΙΙΕΟυΒΛ 
ΡΟΙΛΜΕ3ΤΟΚ 

Υβα — ίίΐΐη \\&ά οοιηβ Ιο Ιΐΐ66 ίη δεοΓβΙ ΙιΐΙΙιβΓ. 

ΗΕΟυΒΛ 

Ιϋ ΙΗρ ί^υΐά 8Λίν, Λ\ }ιει•6\\ ϊίΚ Γγοπι Τιον Ηε οΗΐηε : 

ΡΟίΥΜΕδΤΰΚ 

δβΓε — ΛνΗΐ'άεά ίη ηιϊηε Η&ΙΙδ ίη &ηγ Λνίδβ. 

ΗΕΓϋΒΛ 

8ηΓ6 1<εερ ΐΐ : οονεΐ ηοΐ Ιΐιγ ηβίσ1ιΙ)οιη•δ' ί^οο^δ, 

ΙΌΙ,ΥΜΕδΤΟη 

Νίχγ, \Άάγ: ^υ^ 1)ε ηιίηε οί" ϋι;ι1; Ι Ιιανε! 

ΗΕευΒΑ 
Κηο\\''8ΐ; ΛνΙιαΙ Ι Γπϊη λνοαίιΐ ΙεΙΙ ίΗεε αηοΐ ίΐιν δοηδ ? 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Ι 1νηυ\ν ηοΐ : ϋιϊδ Ιΐΐ}' Λνονιΐ δΐιαίΐ δϊ§ηΐίν'. 

ΗΕΟυΒΑ 

ΤΙιενε ίδ, Ο ίΓίβηά άείΐΓ αδ Ιΐιοα ανί ίο ηιε — ■ 1000 

ΡΟΙ>ΥΜΕδΤΟΚ 

Υεα — ΛνΙΐίΐΙ ΐιηροΛδ ηι^ δοηδ «ηιΐ ιηε ίο 1νηο\ν ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

Οοΐίΐ — ίΐηοϊευΐ νίΐαΐΐδ οί §ο1(1 οΓ Ρι•ί3ηι'δ Ιίηε. 

ΡΟΙ.ΛΊΜΕ«ΤΟΚ 

Τΐιϊδ ίδ ίΐ; Ιΐιοα αιΊ Ϊάϊιλ ίο Ιεΐΐ Ιΐι^• δοη ? 

ΠΕΟΧΕΑ 

Υεα, \ίγ ύ^γ ηιοαίΗ : Ιΐιου Άτί & η^ΐιίεοιίδ «ιαη. 

3^5 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

τί 8Ρ]τα τέκνων τώνΒβ δβί 7Γαρουσία<ϊ ; 

ΕΚΑΒΗ 

άμβίνον, ην συ κατθάντ^ς, τονσΒ' εΙΒεναί. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

κάλώ'ζ βΧβξας' τ^δβ καΐ σοφωτβρον. 

ΕΚΑΒΗ 

οίσθ' ουν Άθάνα'ζ 'ΐΧία<ϊ ίνα στ^/γαι, ; 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤηΡ 

βνταΰθ' 6 χρι/συ9 6στί ; σημβΐον δε τί ; 
ΕΚΑΒΗ 
1010 μίΧαινα ττέτρα γή'ί ύττβρτέΧΧουσ' άνω. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ετ' ουν Τί βούΧξο των €Κ6Ϊ φράζ^ιν €μοί ; 

ΕΚΑ3Η 

σώσαυ σβ γ^ρήμαθ' οΐί συνβζηΧθον θίΧω. 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤΠΡ 

ΤΓοΟ Β?]τα ; ττύττΧων βντ6<ς η κρύ-^ασ έ'χβίί ; 

ΕΚΑΒΗ 

σκύΧων €ν ογΧω ταΐσΒβ σωζβται στ&'^αι<;. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ΤΓοΰ δ' ; αιδ' Ά'χ^αιών ναύΧοχ^οο ΤΓβρίτττνχ^αί. 

ΕΚΑΒΗ 

ίΖίαί 'γυναικών αΙγ^μαΧωτί^ων στέ^αί, 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

τάνΖον δε ττιστα κάρσάκον βρημία ; 

ΕΚΑΒΗ 

ούδεΐ9 'Α^γαιων βν^ον, άΧΧ' ήμ€Ϊ<; μόναί. 
άΧΧ' βρττ' 69 οίκους• καΐ /^αρ ΆρΎζΐοι. νβών 
1020 Χνσαι ττοθοΰσιν οϊκαΒ' €Κ Ύροία<; ττόΒα• 

ώ<? ττάντα ττράξα^; ων σε δεΐ, στείχτ^ς ττάΧιν 
ξυν ΊταίσΧν οΐητερ τον €μον ωκισα<; <γόνον. 

326 ΗΕΟυΒΑ 

ΡΟΙ,ΥΜΚΚΤΟΚ 

λνΐιαΐ ηρο(]6ΐ:1ι Ιΐιβη Ιΐιβ ρι-ρκοηοβ οΓ ιην 3θη8 ? 

ΗΚΓυΒΑ 
Ρ0Ι.ΥΜΕ8Τ0ΙΙ 

\ννΐ1 1ι;ΐ8ί ΐΗοιι δαί(1 : γ^α, 'ίΛνβΓίί Ιΐιε Λνΐ80ΐ• Λνα)^. 

ΗΕΟυΒΛ 

ϋοίίΐ Ινίιολν Λ\•1ΐί•ι•6 δίοοά ΑΐΗεηβ'δ Τ^ο^&η ί&ηε ? 

Ρ01.^■ΜΕ8Τ0Κ 

Τ1ΐ6ΐ•6 ?— ΐδ Ιΐιε §ο1(1 ΙΙιβΓβ ? — ίΐηά Ιΐιε Ιοίίεη, λνΐΐϋΐ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Α 1)ΐΛ€ΐί ΐΌοΙ^ ίΐΌΐη 11ΐ6 εανίΐι'δ ίαοβ ^ιιιι^η§ ίοΓίΗ. 1010 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

Ηαδΐ αα^Ηΐ ϋεδίάε Ιο ϊρΙΙ ιηε οί" ΐΐιαΐ; Ιιοαί'ά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

δοηιο ^θ^ν61δ Ι Ι^Γοιιο-Ιιΐ ΐΐιρηοε — Ιίεερ Ιΐιοηι £ογ ιηε. 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

\νΐΐ6ΐ•β? — λν1ΐ€Γ6? — ΙίειιεΛί!! ΐΐΐ)^ Γαΐπιβη!;, οι• ϊη Ιπάίη^ί 

ΗΕΟΙΙΒΛ 

Ιη )Όη ΙεηΙδ^ δ&ίβ 1)6ηε&1;η α Ιιεαρ οι 8ροΐΐ8. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

δ&Γε ? — Ιΐιεί'β ? — Αοΐιαείΐη δΗϊρδ εηιραΐβ ιΐδ Γοαηά. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ιηνΐοΐαίε αι•β Ιΐιβ οαρίϊνβ \νοιηβη'δ ΐεηίδ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΗ 

ννϊΐΐιϊη ίδ &11 δαΓε ? Ββ ίΐιεγ νοϊΛ οί' ηιεη ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ννΐΐΐιΐη ίδ ηο Αοΐιαεαη, οηΐ^ Λνε. 

ΕηΙει• ΐΐιε Ιεηίδ, — ίοι• ίαΐιι Ιΐιε Αι•£;ίνεδ ηνε 

Το απηιοοΓ ΐΗε δΐιϊρδ ίον 1ιοηιεΛναι•(1 Ηίο^ΙιΙ ί"ι•οπι Τιό}', — 1020 

Τΐιαΐ:, ΆΪΙ Λνεΐΐ ίΐοηε, Ιΐιοη ιτι^γδί; ΛνΐίΗ Ιΐιγ δοηδ ίαΐ'ε 

Το ΛνΙιεΓε Ιΐιου ^αν'δΐ ά Ηοηιε ιιηΐο ιη^ οΙιϊΜ. 

327 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 

οϋττω δεδω/ίας•, άλλ' ι'σως Βώσεις 8ίκ))Ρ' 
υΧίμβνόν τί.9 ώ? ε^'ς άντΧον ττ^σων 
Χβχριο'; €Κ7Γ€σεΐ φίΧας καρδίας, 
άμβρσα^ βίον. το ^αρ ΰττβ^/'^/υον 
Αίκα καΐ θβοΐσιν ου συμττίτνβί, 
1030 οΧβθριον οΧέθριον κακόν. 

ψεύσβι σ ο8οΰ τήσΒ' ελ7Γί-9 η σ' ξττη'γα'γεν 
θανάσιμου 7Γρο<ί ΆίΖαν, ω τάλα^• 
άτΓοΧζμω δε χ^φΐ Χ€ίψ€ί<ί βίον. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 
ωμοί, τυφΧούμαι φβ'γ^ο'ί ομμάτων τάΧα^, 

Χ0Ρ02 

■ηκούσατ άνΒρο^ %ρΎ]Κο^ οίμω'γήν, ψίΧαι ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ωμοί μάΧ' ανθο^, τίκνα, Βυστήνου σφα-^ΐβ. 

Χ0Ρ02 
φίΧαι, ΤΓβττρακταί καιν έ'σω Βόμων κακά. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

«.λλ' ούτι μη φύγιτβ Χαιψϊ]ρω ττοΒί• 
1040 βάΧΧων ^αρ οϊκων τώνΒ' άναρρηξω μύχιους. 

Χ0Ρ02 

ιΒού, βαρείας χάρος όρμάται β^Χος. 
βουΧεσθ' εττβισττεσωμβν ; ώς άκμη καΧεΐ 
'Έικάβϊ) τταρεΐναί, Ύρωάσιν τε συμμάχους, 

ΕΚΑΒΗ 

άρασσε, φείΒου μηΒεν, εκβάΧΧων ττύΧας' 
ου γα/9 ττοτ' όμμα Χαμττρον ενθήσεις κόραυς, 
ου τταΐΒας όψει ζώντας ους εκτει,ν εγω. 

328 ΗΕΟϋΒΑ 

ΗΚΓΓΒΛ αη(} ΐΌΐ.ΥΜΕδΤΟΗ ίΐ'ϋ/ι αηΐίΐτβη βΊΐΙο- ΐ/ιβ Ιηιί. 

ΟΗοηΐ'δ 
ΝοΙ }'ρΙ Ϊ3 Ιΐΐ6 ρεηαΐίγ ρπίοΐ, 1)ϋ1; Ιΐι^' Ιίαιο ϊδ αΙ Ιΐίΐπίΐ, 
Αδ Λνΐιο Γεοΐείΐι αςίονη αη ηΙ}}'55 ΛνΙιβΓείη ίΌοι11ο1^1 ίδ 
110116 [ΐΐιοιι ΙΐίΐίίΙ Ια '^ιι. 

δΙίίΓιΙ-^Ιίρρίη»^, ίΓοηι δ\νοβ1; Ηίε Ιηινίοοΐ, ί'υι• Ιΐιο Ηίο 
Ι'οΓ λν1ιρι•(ίνί;ι• ίΐ; οοηιείΐι ίο ρπδδ Ιΐιαΐ ΐΠε πί^ΐιΐί'ιιΐ 
(Ιεηκιηοΐ 
ΟΓ]υί>1ϊοί;'δ οίαϊιη ;ιη(1 Ιΐιο 1;ΐΛνδ οίίΐιε Οο(]8 1)^• αί οηο, 1030 
ΊΊΐ(ίΐι 18 ηιίιιοιΐ8 1)ίΐιιε 1Όι• ί\\α δίηπεν, Ο Γΐιΐιιΐ)ΐι>ί 
1)ίΐηί» ! [ϋηδεεη ΙαΆηά, 

Ιί δΙίίΐΠ ιηοοίί Ιΐιεε, ΐΐιν ΝνΗγίίΐηιιο-'δ Ηορε ; ίο ίΐιβ 
Το Ιΐιο ρΐαοβ οί' Ιΐΐθ άεαά ΙιαίΗ ϊΐ οΐι-ίίλνη Ιΐιεε, Ο 
ΛνΓκΙοΙι υηιΐοηβ 1 [ΐΗοιχ 1)6 δίαΐη. 

Βγ ίΐιβ Ιιαηά ηοΐ ο£ Λν&η-ίοΓδ^ ίΐιοιι Ιιεί'ο, δΐιαίί 
ροΐ-ΥΜΕδΤΰΐι (ινίΐ/ιϊη) 
ΛΙι, Ι αιη Ιήϊηάεά ο/ ιηϊιιβ ει/βα^ Γι^Ιιί — ινΓβίοΙι ! 

ΓΗΟΚυδ 

Ηεαί'ά γε ίΐιε γείΐ οί' γοηάει• ΊΊιι•αοϊίΐιι, ί'ηεικίδ ? 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ (^ΐνΊΐΙΐΊ)ΐ) 

Α/ι »ιβ, Ώΐιι ο/ιϊΙίίΓοη ! — αΐι Ιΐιβ αιιφιΐ υιανάο• ! 

ΟΗΟκυδ 
Κπεηάδ, δίι•&η§β §ι•ϊηι \ν•οι•1ί ΐδ ΛνΐΌΐιμΙιί ΐη γοικίει* ίεηΐ;. 

ροι,ΥΜΚδΤοκ {ινίΐΐώι) 
ίϊιη-βΐι^ δ^ .ννίβ /αβί ί/ιαΙΙ ιιβ ηοί βαναρβ ! 
Μι/ 1)Ιοη'8 ίΐιαίΐ ηυβ ί/ιΐί (ΙινβΙΙίη^χ νινιο^Ι ραΗχ ! 1040 

ΟΗΟΗυ8 

ΙνΟ, 6ΐ•αδ1ΐ6ί1ι ίΚενε δλνϊί"ί Ιιοΐί οί «ίαπί Ιιαηοΐ. 
δΐιαίΐ \ν6 Ιιυνδί ίη ? — ίΐιε ρεηΐ δΐιηιιηοηείΐι υδ 
Το Ιιείρ οί' ΗεοηΙια ;ιη(1 ίίιε Τι•θ3ίΐη (Ιαηιεδ. 

ΕηΙί'ν ΙΙΕΓυΠΛ. ΗΕουπΑ 

δηιίίε οη — δρηι-ε ηοί — αγ, 1)αίίει• άοΛνη ί!ιε ΓΐοοΓδ ' 
Νε'εΓ δΐιαίί ίΐιου δεί ΙιησΗΐ νίδϊοη ίη ίΐιϊηε υι•1)δ, 
ΝοΓ 1ίνΐη§ δεε ίΐιγ δοηδ Λνΐιοηι Ι Ιιανε δΐ&ίη. 

329 ΕΚΑΒΗ 

χ ΟΡΟ 2 

η 'γαρ «α^βίλβς• Θρ^/ία και κρατβΐς ξβνου, 
ΒβστΓΟίνα, καΐ ΒβΒρακας οΐάττερ λεγβλς / 

ΕΚΑΒΗ 

6"^€ΐ νιν αύτίκ' οντά δωμάτων ττάρο^ 
1050 τυφΧον τνφ\ω στεί'χοντα τταραφόρω ττοδί, 

τταίΒων Τ€ 8ισσών σώμαθ', ους (ίκτβιν' εγώ 
συν ταΐς άρίσταί<; Ύρωάσιν Βίκην δε μοι 

€οωꀕ 'χ^ωρβι ο , ως• ορα<ί, οο ζκ οομων, 
ίίλλ,' βκτΓοΒων άτΓβιμι κάττοστησομαί 
θυμω ζ^οντι €)ρΐ]κΙ Βυσμα'χωτάτω. 

ΠΟΛΤΜΗ5ΤηΡ 

ωμοί εγώ, -πα βώ, 

ττά στώ, ττά κέΧσω ; 

τβτράίΓοΒο'ί βάσιν θηρος ορβστερου 

τιθίμβνο'ζ ε'τΓΐ χ€Ϊρα κατ ϊ-χνος ; ττοι,αν, 
1060 ») ταύταν ή τάνΒ' 

€ξα\\άξω, τά9 

άνΒροφονους μάρ^^ται 

'χ^ρήζων ΊΧίάΒα'ϊ, αϊ με ΒιώΧεσαν ; 

τάΧαίναι κόραι τάΧαιναι Φρυ<γών, 

ω κατάρατοι, 

Ίτοί και μβ φυ^α τττώσσουσί μυ'χ^ων ; 

β'ίθβ μοί ομμάτων αίματοβν βΧ^φαρον 

άκίσσαιυ τυφΧον άκίσσαι , 'Άλίε, 

ώεγγοί α7Γαλλά^α9. 

α ο, 
1070 σίηα' κρυττταν βάσιν αισθάνομαι 

τάνΒβ 'γυναικών. ττα ττόδ' εττάξας 

σαρκών οστβων τ βμττΧησθώ, 

θοίναν ά<γρίων τιθέμενος θηρών, 

άρνύμενος Χώβαν 

330 ΗΕΟυΒΑ 

οποιιυχ 
ΗίΐκΙ δηιϊΙΙεη ? — ο퀕ι•οοιιιο Ιΐι^ Τΐη-αοΐηπ §αοδΙ;, 
^.^(Ι)^ ?— ΙιαδΙ οίοπΰ ίΐιο ιΐβοά ίΐιοα ΐΙίΓοαΙεηοίΙί»! ? 

ΗΚΟϋΒΛ 

Ηίιη >ί1ΐ;ι1ΐ Ιΐιοιι 5ΐι•αίμ;1ιΐΛν;ΐ}' ίί:^^ Ιχ-ΓοΓε ΐΐιο ΙεηΙϊ, 
Βΐϊιιϋ, ρηοϊη^- Λνίΐΐι 1)1ϊη(1 ίΐίηιΙεδδ-δΙυΐΏΗΐιι^ Ϋ^αί, 1050 

Αικί 1ιΪ5 1\\'ΰ ο1ιΐ1(1ι•οη'δ οοι•ρ5θ8, Λνΐιοηι Ι δίελν 
\νΐ1:1ι Τι•ο]αη ΙιοΓΟΪιικδ' ΙκΊρ : ηολν Ιιηΐΐι Ηε ραϊά ιτιε 
'ΓΙιε νεη^έ-ηηοε-ίΐιιοδ. ΤΙιβΓε οοηιεδ 1ιο ίΌιΙΙι, Ιΐιοιι 

δίίΟδΙ. 
1 Γγοπι Ηΐδ ])α1;1ι \νί11 δίβρ ; Ιΐιο Βεοΐΐιίπβ- ι•αο;β 
ΟΓ }Όηο1ρι• Τ1ιι*ίΐοΪΗη ηιοπδίει• λνϊΐΐ Ι κΐηπι. 

ΕηΙ^)• ΓΟΙΛΜΕδΤΟΚ, 

ΡΰίΥΜΕδΤΟΗ 

Α1ι ηΐί", Λ\ 1ιί11ΐ6ηναη1 δΐιαίΐ Ι §ο ?— Λν1ΐ6ΐ•6 δίαικί ? 

\\Ίΐ6ΐ•6 ίΐη(1 1116 α ηιοοι•ΐη*^-ρ1αθ6 ? 
Μιΐδΐ; Ι ρΐΌΛνΙ οη ΙΙιοϊγ ΐΓ,ιοΙν Λνίΐΐι ΓοοΙ αηΛ Λνίΐΐι Ιι.ιικί 
Αδ 3. ηιοιιηίαϊπ-ΐιοίΐδΐ δ]ιου1(1 ΐ)ίΐ06 ? 
Οι• Ιο Ιΐιίδ δΐάε οι* ΐΗαΙ δΐιαίΐ Ι 1αι•η ιιιε, ίοΓνβη^εαηοο 1060 

])αΓ5ΐηη§ [πιίηε υη^1ο^η§ ? 

ΊΊΐ6 δΙαυσΙιίοΓουδ Ιΐίΐ^δ οί Τιό^ Λνΐιίοΐι Ιιανε ννΐΌΐιοΗϊ 
Κουΐ (Ιαυ^ΙιΐβΓδ οΓ Ρ1ιι•}'§ίίΐ, ηιιινάβΓβδδΡδ 
ΑοοαΓδβά, ίη Λνΐιαΐ άβερ-Ιιί(1(1εη τεοεδδεδ 

Ατε γε οολνεηη^ ΐη Ηΐοΐιΐ; ? 
Ο οοιιΐάδΐ Ιΐιοα 1)αΙ ΗεαΙ ίΐιεδε ε}'ε-]3ΪΙδ ^ονγ — 
ϋ οοιιΜδΙ Ιΐιοα ΙιυΙ Ιιεαΐ Ιΐιε Ιιΐΐικ], ηικί ΐ'εδΐοΓε 
111 ε, 
Ο δΐιη, ύ\γ \\'^\\1 ! 
ΗΐδΙ— Ιιίδί: — Ιΐιεϊι• δίεαίΐΐΐ}^ ίΌοΐίίΐΙΙδ οι-εερ — 
Ι ΙιεΗΐ• ΐΐιειη— Λνΐιΐΐΐιεί' δ1ΐ3ΐ1 ίΐιΐδ ίοοΐ Ιεαρ, 1070 

ΤΙΐίΐΙ ΙΙιεΪΓ ίίεδίι αηά Ιΐιείι• Ιιοηεδ Ι ηι&)^ §0Γ^ε, αηίΐ ηιαγ 

δ1»1ν6 ιηε 
λνϊΙΙιΙΙιεΪΓ 1)1οο(]^&ηά α 1)£ΐη€[υ6ΐ:οΓ\νί1άΙ)ε{ΐδΙδ ιπαϊνεπιε, 
Κεί^ιηΙΐησ ΐΐιεϊι• οιιΐνα^ε λνεΐΐ 

331 ΕΚΑΒΗ 

Χνμα^ άντίτΓΟίν' ε/^ας ; ώ ταλας, 
ΤΓοΐ ττα φβρομαι τέκν' <;ρημα Χιττων 
Βά/ίχαίς " Α^ιΖου Ζιαμοιράσαι, 
σφακταν κυσί τβ φονίαν ΖαΙτ άνημ^ρον 
ονρείαν τ βκβοΧάν ; 
1080 ττα στω, πα κάμψω, ττα βώ, 

νανς οττως ττοντίοίς ττβίσμασι, Χι,νόκροκον 
φάρος στέΧλων, εττΐ τάνΒβ συθβΐς 
τέκνων εμων φύΧαζ 
οΧίθριον κοίταν ; 

Χ0Ρ02 
ω τΧήμον, ώς σοι Βύσφορ' εΐ'ρ^ασται κακά' 
Βράσανη δ' αίσ'χρα Ββίνα τάτητίμια 
Ζαίμων εΒωκβν 6στι<ί εστί σοι βαρύς. 

ΠΟΛΥΜΗ2ΤηΡ 

αίαΐ, ίω @ρϊ']κης 

Χο^χοφόρον 'ένοττΧον βΰίτττΓον "Α- 
1090 ρ£ΐ κάτο'χον <γ€νος. 

ίω Ά-χ^αιοί, ίω Άτρ€ΪΒαί. 

βοαν βοαν άυτώ, βοάν 

ϊτ€, μόλ€Τ6 προς θέων. 

κΧνβί τις ή ούΒβΙς αρκέσει ; τι μίΧΧατζ ; 

γυναίκες ώΧβσάν μ€, 

γυναίκες αίχμαΧωηοβς• 

Βεινα Βεινα ττεττοτθαμεν. 

ωμοί εμάς Χώβας. 

ΊΓοΙ τράττωμαι, ττοΐ ττορευθώ ; 
1100 άμτττάμβνος ούράνιον 

ύψίΤΓβτες εις μεΧαθρον, 'ίΐρίων 

ή Έ,είριος ένθα ττυρος φXο^έας άφίη- 

σιν οσσων αύ<^άς, ?) τον ' Αίδα 

μεΧανοχ^ρωτα ττορθμον αζω τάΧας ; 

332 ΗΕΟϋΒΑ 

\νίΐ1ι εΓπηίΓπει• τενεπ^ε ? — ΥΥοε ! \ν1)ει•ε »ιη Ι 

1)θΐ•ηε 
ΓοΓδίΐΙνϊηί»" ιη)' Γεηοείεδδ 1}{ΐΙ)εδ Ιο Ι)ο ίοηι 

Οί' Ιΐιε ύαοοίΐίΐπίΐΐδ οί' Ιιοΐΐ, [ΐ""^'ν 

ΗιιΙοΙιΟΓεοΙ ;ιικ1 ο;ΐ8ΐ;ΐΛνπν ίοι• Ιΐκ• (Ιου,^' 1)1π();1-|)οιιΐ1^τεΓΐ 

Οη α (Ιοδοΐίΐίε ιηοιιπίηίιι-ίοΐΐ ? [γοκΙ ? 

Α1ι, Λν1ιεΓ6 δΐιαίΐ Ι δίαικί ? — ^ν11^^;11^^ ^ο ? — ΛνΙιεΓΟ 
Λδ Ά δΐιίρ ίιιιΊίί ί?;ιί1 ΙΙιηΙ Ικιΐΐι ΙιηνοπΛναηΙ ρι•ρ«δθ(ί, 1080 

Ι νοιι1(1 ^];ιΓι ΐηΐο Ιΐιηΐ (ΙοαίΙι-ΙΐΗΐιηΐε^ Ιίΐϊι•, 
Ι Λνοιιΐίΐ ί,ΙπΌΐκΙ ηιν 1)&1)εδ ία ηιν Ιίποη νε$1, 

Ι ΛνουΙίΙ ^ιΐΗΐ•(1 ΐΗειη ΐΗεί'ε ! 

οιιοηιΐδ 
\νΓΡΐοΙι ! Λ\ Γε;ι1<6οΙ οιι Ιΐιοε ίΐνε ϊΠδ ίιιΙο1(.Γ;ιΙ)1ε : 
Γοιιΐ ιΐοοίΐδ ΐΗοιι άΐάδΐ:, ηικί ιηνίπΐ 2)ειι;ιΗ^ 
Α Οοίΐ Ιιαίΐι 1αϊ(1 οη ίΐιεε Λνίΐΐι Ιαε&ν^ Ιΐίΐηά. 

1>ΟΙ.ΥΜΕ8Τθη 

\νΐι;ιί Ηο! 5ρε;α•-1ίν£ΐηάΪ8ΐιεν8^η;ιΐΐοη πΓπι^εοΙ ΐηΜ-αι-ηοι-'δ 
\νεε{1 ! ί^ίΐΙΐΗΠΙ; 8ιεε^1 ! 

'ΓΙίΓΗΟϊαηδ ρο5865δεά οΓ Ιΐιε \Vα^-«^ο^1, Ιοιχίδ οί Ιΐιε 1090 
ννΐιαΐ 1ιο, νε Αο1ι;ιε;ιηδ ! — ΑίΓειίδ' δεεά ! 
ΙΙεδοαε ! Ηεκουε ! Ι Γπϊδε Ιΐιε ιτγ. 
Ο οοΓηε, ϊη ίΗε ιΐΗΐηε ο£ ΐΗε Οοίΐδ (Ιΐ'ίΐΛν 
ηϊ§;]ι ! [Ιιείρ ηιε πογ 11εε^1 ? 

Ηεβνδ απ}" ιπίΐπ ? — λνΐιεί'είονε άεΐα}• ? — ΛνϊΠ ηο ιη&η 
Οί Λνοιηεη ιπΐίΐοηε, βεδίΐΌ^εοΙ, ;ιηι ί — 
'ΓΗε Λνοπιεη οί Ί'Γογ'δ ε;ιρ1ίνϊ1ν. [ιΙεεΓΐ ! 
ΗοιτοΓδ ίΐΓί• \ν)•οιι^1ιΙ οη ηιε — Ιιοιτονδ! \νοε ίοι• ΐ1)ε ίείοη 
\νΐηΐ1ιεηνΗΐ•(1 δΐιπίΐ 1 1ιη•η ηιε ? λνΊήΐΙιει•- 
Λν&ΓοΙ ί&νε ? [ΐο ΐΐιε ηΐίΐηδίοηδ οί αϊι•^ 
δΐΐίΐΐΐ Ι Ιείΐ}) Λ8 οη Λνΐη^δ ίο Ιΐιε Ιιεϊίίΐιΐ; οί Ιΐιε Ιιεαλ'εη, 1 100 
Το Οιίοη ΟΓ δΐηιΐδ, ίεαι•ίιι1-§]εαηιϊη§ 
\νίί1\ ΐΐιε Ιίϋπιίηο• Ηαηιεδ ίπηιι Ιιϊδ εγεδ οαΐ- 
δίΓείΐηιϊη•;, [|ίθΓ§ε ίη άεδραϊι• ? 

Ογ ρΐυη^ε Ιο ΐΗε Βίαείίηεδδ οί (Ιαι-Ιίηεδδ, Ιο Η&άεδ' 

333 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 
σνηηνό)σθ\ όταν τα κρζίσσον' -η ψβρβιν κακά 
ττάθτ}, ταΚ,αίνη<ζ βξατταΧλάξαί ζοη'ς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
κρανγής άκουσας ηΧθον ου γαρ ησυγος 
1110 ττετρας οραας τταΐς \€\ακ άρα στρατον 

'Ητ^ώ ΒίΒοΰσα θόρυβον βΐ δε μη Φρυ^^/ών 
ττυρΎους ττεσοντα'ί ι^σμβν 'Έ^\\ηνων 8ορί, 
φόβοΐ' τταρ^σγβν ου μέσως οδβ κτύττο'ί. 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤΩΡ 
ω φίΧτατ', 'ησθομην '^άρ, ^ Α'^άμζμνον, σεθβν 
φωνής άκουσας, βίσορας α ττάσγ^ομβρ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

€α' 

ΐΙο\νμήσ7ορ ω 8ύστηνβ, τίς σ αττώλεσε ; 
τις ομ.μ' βθηκ€ τυφΧον αΐμάξας κόρας, 
τταΐ^άς τβ τούσΒ' βκτβίνβν ; η μζ'^/αν 'χόΧον 
σοΙ και Τ€κνοίσιν είχ^ν όστις ην αρα. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

1120 'Έ^κάβ^ι με συν <γυναιξΙν αΙ-χ^μαΧο)τίσίν 

αιτωΧβσ , ουκ αττωλεσ , α\\α μειζονως. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τί φής ; συ τούρ'^ον εϊρ'^ασαι τόδ', ώς λε'γεί ; 
συ τόΧμαν, Εκάβη, τήνΚ ^τΧης άμηγ^ανον ; 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

ώμοι, τί Χίζβις ; η <γαρ εγγι^ς εστί ττου ; 
σημηνον, βιττε ττοΰ σθ , ιν άρττάσας -χεροΐν 
Ζιασττάσωμαι καΐ καθαιμάζω χροα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ούτος, τί ττάσγεις ; 334 ΗΕαυΒΛ 

(ΊΙΟΠΓδ 

8ιπ;ι11 1)1αιη(\ ϊί" Ιιο λν1η(•1ι ,ςιιΗοΓοίΗ Ιιοανϊο• χνοΓδ 
'Γ1ι.ιπ ηι;ιιι ηι.ιν ΙίβΛί', δ1ΐυα1(1 Ηοε Ηϊδ λΥΓεΙοΙιεοΙ Ιίίβ. 

Εηΐ€Γ ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ. 

ΛΟΛΜΚΜΝΟΝ 

Ηοηηη^ » $ΗοαΙ Ι ς•;ιιικ' ; ίοι• ϊιι τιο λνΙιίΝ))^•^; 

ΊΊιε ιηυηηΐΗίη-ΐΌθ1ν.'5 οΐιίΐοΐ ΕοΗο ΐ1ιι•ου<ί1ι ίΐιο Ιιο$1 πιο 

Γγϊ<:χ1, Λν;ι1νϊ)ΐ§ ΐιηηηΐΐ;. Κηολν \νο ηοΐ Ιΐιο ΙοΛνεΐ'δ 

Οί' Ρίπτίίϊ'ΐ ί>7 ΐΐιε 5]ΐρ.ιι• οί' Ογ6ο1<8 Ιί;κ1 ίΉΙΙοη, 

Νό ϋΐίΐβ ρπηΐο ΙΐίίοΙ ίΐιϊδ οίπη^ουι• Γοαδΰίΐ. 

ΡΟΙ,ΥΜΚδΤυΚ 

ΠοΛΓ ίΊ'ΐοηίΙ — ίοΓ, Α^τΗΐη^τηηυη, Ίίκ Ιΐι^' νοίοε 
Ι ΙιοίΐΓ 311^1 ΙίηοΛν— δεεδί Ηκιιι λνΙι;ι1; Ι εηάιίΓε ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Η;ι, ΛνΓΟίοΙιρά ΡοΙγηιΟδΐοΓ, λυΗο Ιι.αΐΗ ηιηπ'βιΐ Ιΐιεε ? 
\νΐιο (1;ΐδ1ιεί1 Λνίίϊι 1)100(1 Ιΐαίηε ε}Χ'8^ αικί 1)1ΐιΐ(1εί1 

ίΗεε ?— 
δΙεΛν Ιΐιεδε ι11^ δοηδ ? 8οο11ι, ίΐ^αΐηδΐ; Ιΐιεε ;ιη(1 Ιΐιΐιιε 
ίτΓΪιτι ΛΥ'ίΐδ Ηίδ ίπΐ'}', ΛΝ'Ηοδοε'εΓ ϊί; νν,αδ. 

ΙΌΙ>ΥΜΕδΤΟΚ 

Ηει•ιιΙ)α, Λνϊΐΐι ΐΗε ΟΗρΙϊνε Λνοηιαη-ΐΗΓοη^, 1120 

ΟεδΙΐΌ}'εί1 ιηε — τΛΆγ, άεδΙΐΌ}'εά ηοΐ; — Ο^ ίίΐι• Λνοι•5ε Ι 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\νΐι&1 δα^'δΐ ΐΗοιι ? ΊΊιϊηε Ιΐιε {1εε(1^ <αδ 1ιε ΗαΐΗ 8ΛΪο1 ? 
ΓΙιου, Ηεευ1);ι, (Ιητε Ι,ΐιίδ ϋιϊη§ ίηιροδ5Ϊΐ>1ε ! 

ΡΟίΥΜΕδΤΟΚ 

Η» ! \ν1ιαΙ δαγ'δΐ ΐΗου ? — &η(1 ίδ δΐιε ηϊ^ΐι ηιε ηο\ν ? 
Γείΐ •νν•ΗεΓε ίδ δΐιε, ΐΗαΙ; Ι ιη&}^ ΐη ιηΐηε Ηαπίΐδ 
Οΐυΐοΐι ΙιεΓ &ιΐ(1 ι•εη(1, αηά 1)ίΐΐΗε 1ιει• Ηεδίι ίη ϋΐοοθ. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ {ΙίοΙάνΐζ /ΐϊνΐ Ι)α€ΐί) 

Ηο Ιΐιου, Λνΐιαΐ; αϋδ ΐΗεε ? 

335 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

ΤΓρο<; θβων σε Χίσσομαι, 
μβθβς μ βφζΐναί τ^δε μαρ^ώσαν χέρα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ίο-χ' €κβαΧωΐ' δε καρΖία•^ το βάρβαρου 
1130 λε'γ', ώ? άκουσα•^ σου τε τί/σδε τ' ε^ μίρει 

κρίνω Βικαίως άνθ' ότου ττάσχβΐ'; τάδε. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

\ί<^οίμ άν. ην τί-9 ΐΙριαμιΒών νβώτατος, 
Πολί/δωρο9, Εκάβης τταΐ'ζ, ον €κ Ύροίας ΙμοΙ 
ττατηρ δίδωσί Ώ.ρ^αμο'^ βν Βομοΐ'ζ τρίφβιν, 
ν7Γοτττο<; ων 8η Ύρωική'ί αλώσεως•. 
τούτον κατίκτειν• άνθ' οτον δ' βκτβινά νιν 
άκουσον, ώς βύ καΐ σοφτ) ττρομηθία. 
β^βισα μη σοΙ ττοΧέμιος Χειφθ^Ι^; 6 τταΐς 
Ύροίαν άθροιση καΐ ξυνοίκίση ττάΧιν, 

1140 γζ'όί^τες δ' ^ Αχαωι ζωντα ΥΙριαμώών τίνα 

Φρυ^ων ες αίαν αύθΐ'ί άρβιαν στόΧον, 
κάιτειτα ^ρηκη^ ττεδ/α τρίβοιβν τάΒε 
ΧβηΧατοΰντα, ^βίτοσιν δ' β'ό] κακόν 
Ύρώων, έν ωτΓβρ νυν, άναξ, βκάμνομβν. 
'Έικάβη δε τταίδός ηνοΰσα θανάσιμον μόρον 
ί λόγω με τοίώΒ' η'^/α'^/ , ώς κεκρυμμςνα^ 
' θήκα<^ φράσουσα ΤΙριαμίΒών εν ΊΧίω 
γρνσοΰ' μόνον δε συν τεκνοισί μ εισάγει 
ομου^, IV άλλος μη τις ειοειη ταοε. 

11.50 ΐζω δε κλίνης εν μέσω κάμψας ^ονυ• 

ΤΓολλαι δε γειρος α'ι μεν εξ αριστεράς, 
αΐ δ' ένθεν, ώς 8η τταρά φίΧω, Ύρώων κόραι 
θάκους εγουσαι, κερκίΒ' Ή8ωνής χερος 
ηνουν, υπ αύ^άς τούσ8ε Χενσσουσαι ττεττΧους' 
αλΧαί δε κάμακα %ρηκίαν θεώμεναι 

336 ΗΕΟϋΒΑ 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Βν Ιΐ)6 Οο(]δ Ι ρΓα}' Ιΐιοο, 
υηΐιηικί ηιβ — 1οο56 ηι^ ΓΓοηζίΰοΙ Ιιαικί οη 1ΐ6ΐ• ! 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΚθΓΐ)εαΓ : οΗδΙ οιιΐ ίΐιε δανα^^ε ίΐΌηι Ιΐιΐηε Ηε»ιΊ:. 

δρείΐΐί, ΙεΙ ηιε 1ι63γ ίΪΓ5ΐ; Ιΐιοε, ΐΗεη 1ι6γ, αηά ^ικ1§ε 1130 

^ιι5ι1}• ίοΓ Λν1ΐ3ΐ 031186 ΐΗΐΙδ ΐΗου 51ΐίΓ6Γ65ί;. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Ι ^ρεαίί : οί ΡΓΪΗηι'δ Ηοιίδε λναδ οηε, ίΗε }Όαη§εδ1;, 

ΡοΙ}•(1οι•υδ, ΗεοαΙϊα'δ εΐιίΐά, λ\ Ιιοιη Ιιίδ δΪΓε δεηϊ 

Ργοπι Τγο}' Ιο ηιε, Ιο ηαιΊιίΓε ϊη ιηϊηε Ιιαίΐδ, 

Μϊδίΐουΐίίϊησ, γ^ ηιαν §αεδδ, ΐΗε Γαΐΐ οί" Τνο}^. 

Ηΐιη δΙεΛν Ι. Ροι• Λνΐιαΐ οααδε Ι δίενν Ιιίιη, Ηεαι• : — 

Μίΐι-ΐν ΗοΛν Ι άεαίΐ λνεΐΐ, Λνίδείν^ ρι•α(1εηΐ1}' : — 

Ι Γεανεά ΐΙιεΪΓ δοη ιηϊ^ΐιί;^ ΙεΛ αΐΐνε ΙΗ^ ί'οε, 

Οβίΐιει• ΤΓυ}''δ Γεηιηηηΐ; αποί Γβρ?ορ1ε Ιιει*^ 

Αηοΐ^ Ιιε&ηη^ί; Ιιο-νν ά ΡπηηιΪΓΐ Ηνεά, Αείΐίΐεα 1140 

Το Ρΐιη'^ία-ΐαηά 3§αίη δΙιοιιΜ 1)ηη§ ΙιεΓ ΗοδΙ ; 

Τΐιεη δΐιουΐά Ιΐιε^ ΐΓαηιρΙε άοΛνη ΐΐιεδε ρΐαίηδ οί 

ΤΙίΓαοε 
Ιη ίοΓΛγ, ίΐπά ΐΗε ϊΐΐδ Ιΐΐ3ΐ ΛνβδΙεά ιΐδ 
ΒυΙ ηο\ν, Ο 1ίίη§, δΐιοαίά οη ΤΐΌ^'δ ηεί_ίΐ^ΙιΙ)ουι•5 ί3ΐΙ. 
Αηά ΗεουΙ)3, 1)είη§ Λνανε οΓ ΙιεΓ δοη'δ άεαίΐι, 
^^Ίι11^ι]1^δ^ια1ε_1ι1^ε^1 ιιιε^ ΐΐιαΐ; δΐιε ΛνουΜ τενεβΐ 
Ηϊ(1 ίΓεαδίιηεδ οΓ §ο1ά οί Ρηαιη'δ Ιϊηε 
Ιη ΤΐΌ^. Με οη1}' Λ^ΐίΗ ηι^ δοηδ δΐιε 1ε3(]δ 
\νί11ιίη ΐΐιε ίεηΐδ, Ιΐιπΐ ηοηε Ιίεδίάε ηιΐ§1ιΙ ΙνηοΛν. 
ΒθΛνΐη§ Ιΐιε Ιίηεε ΐΠενε δαί; Ι ΐη ΙΙιεΪΓ ηιϊάδΐ; 1150 

ννΗϋε, οη ηι^ ΙεΓί Ηαηά δοηιε, δοιηε οη Ιΐιε η§Ηΐ;, 
Αδ 1)}^ 3 ίι•ΐεη(1, ίονδοοίΗ, ΤΓογ'δ θ3υ^1ιΙεΓδ δ3ΐ 
Μαην : Ιΐιε λνεΐ) οί" ουΓ Ε(1οηΪ3η Ιοοηι 
Ρΐ'αϊδεά Ιΐιεγ, υρΐίίΐΐη^ ίο Ιΐιε Η^ΐιΐ; ηιγ ο1θ3ΐί ; 
Αηά δοηιε τηγ ΤΙη•3θί3η ΐ3ηοε 3άπιίι•ϊη§ ίυο1<^ 

337 
νοι.. Ι. ζ / ΕΚΑΒΗ 

ηνμνόν μ βθηκαν δίτττύ'χον στολίσματο<ί. 
οσαι δε τοκάδβ^ ήσαν, €Κ7Γα'γ\ούμ€ναί 
Ύ€κν €ν 'χβροΐν βτταΧλ,ον, ώς πρόσω ττατρο'ζ 
<γένοιντο, ΒιαΒο-χ^αΐς άμβίβουσαι 'χ^βρών. 

Ϊ160 κατ\ €Κ 'γαληνών—ττώ'ζ Βοκβΐ^ •,—ττροσφθβ'^μάτων 
ζύθύ<ί Χαβονσαο φάσ<^αν €Κ ττάττΧων ττοθξν 
κβντοΰσι 7Γαΐδα9, αϊ δε πόλζμίων Ζίκην 
ξυναρττάσασαί τα.9 €μα<; ^Ιγ^ον χ^ρας 
και κώ\α• τταισΐ δ' άρκίσαι χρΎ)ζων €μοΐ<;, 
€1 μίν ττρόσωτΓον βξανισταίην €μόν, 
κόμης κατείχον, βΐ δε κινοίην χβρας, 
ττΧήθβι γυναικών ονΒβν ήνυον τάΧας. 
το Χοίσθιον δε, ττήμα ττήματος ττλε'οΐ', 
6ζβίρ<^άσαντο δείζ^'• €μών ^άρ ομμάτων, 

1170 ττόρΎτας Χαβοΰσαι, τας ταΧαοττώρους κόρα'ς 
κβντονσιν, αί μάσσουσιν είτ' άνα στ€<γας 
φι/γάδες• ββησαν €Κ δε ττηδήσας ε'γώ 
θηρ ως 8οώκω τάς μιαιφόνονς κύνας, 
ατταντ ερευνών τοΐ-χον ώς κυρηι^Ιτης, 
βάΧΧων, άράσσων. τοιάδβ σττβύδωρ χάριν 
Ίτίττονθα την σην ττοΧβμιόν τε σον κτανών, 
Ά^άμεμνον. ώς δε μη μακρούς τβινω Χο^ονς, 
€1 τις /γυναίκας των ττρίν ε'ίρηκβν κακώς 
η νυν Χβ^ων βστιν τις η μβΧΧβι Χ€<γειν, 

1180 ατταντα ταντα σνντβμων ε'γώ φράσο)• 
ιγένος ^αρ οΰτε πόντος οντ€ ^ή τρέφει 
τοίόνΚ , ό δ' άε\ ζνντυχων επίσταται. 

Χ0Ρ02 
μηΒεν θρασννου, μηΖε τοις σαντοΰ κακοΐς 
το θήΧυ σννθείς ώδε παν μεμψη ^ενος• 
ποΧΧαΙ ^αρ ημών, αϊ μεν ούκ^ έπίφθονοι, 
αΐ δ' €19 αριθμόν των κακών πεφνκαμεν. 
338 ' Εεοΐί : ίοΓ ^Ισ οί Μ88. ΗκαυΒΑ 

Αικί δΐιϊρροά ηιε 5θ δΐϊΐίο οί" δροΛΓ Λπά δΐιϊοΐίΐ. 

Αδ ηιαπ^' η5 ΛνοΓΟ πιοίΙιβΓδ, Ιοικί ϊη ρηιίδβ 

ϋ&ηθίοίΐ ηιν 1);ιΙ)0'!, ίΐκιΐ ίΐΌπι Ιΐιβίι• κΪΓβ πίαι• 

Ύϊι^γ ηιί§1ι1; ϋο ϋυπιο, ίΐΌΐη Ιΐίΐτιά ίο Ιιαιιά ραδδεθ οη. 

ΤΙκ'Π, αΛίτ δΐιοΐι δηιοοίΐι δρβεοΐι, — οοιι1(1δ1; Ιΐιου 

Ι)υ1ίον(ί ? — 1160 

5υ(1(1οη1}' δηαΙο1ιίη§ (3ίΐ§ρ[Ρΐ•δ ίι•οιη ίΗείΐ' ι•οΙ}65, 
ΊΊι^ν δί&ΐί ηι^ δοπδ ; »ιΐ(1 οΙΙι^Γδ ηΐΐ αδ οηο 
Ι II ίυοηιεη'δ ϊαδίιϊοη ^ι-ΐρρεά ηιίηε Ιιαηάδ αηά ίεεί;, 
Αικί Ιιείςΐ : ηικΙ, Λνίκ-π Ι Γηίιι λνοιιΐιΐ Ηί(1 ηι^ δοηδ, 
ίί" 1 εδδαγοά Ιο πιϊδο ιηγ ί'ηοο, 1)ν Ιΐιε Ιιαΐι* 
ΊΊιεν ΗοΜ ηιο (1ολ\ η : ΐί Ι λνουΐοΐ ιηονε ηιΐηε Ιιαικϊίί. 
ΚοΓ Ιΐιε ΙιοδΙ ϋί Λνοηιεη — ΛνΓεΙοΗ ! — Ι ηοιι§1ι1: ρΐ'ενβίΐεοΐ. 
Αηιΐ Ιίΐδΐ; — Ο ουΪΓ3<ίε ΙΙίηιι ά\\ οαίπιοε ΛνοΓδε Ι- 
Α Ιιϊιίεοιίδ (Ιεεοί Ιΐιε}' Λνι•οιι§1ιΙ ; ίΙιεΪΓ ΙυΐΌοεΙι-ρίηδ 
ΤΙιεν ίίΐ'δδρ, Ιΐιεδε ντείοΐιεά ε^ει)ίι11δ οί ηιίηε βγεδ 1170 
ΤΙιεγ δίαΐ), Ιΐιεν Ηοοά Λνίΐΐι §υι•ο. ΤΗεη ϊΙιγοιι^Ιι ΐΗε 

ΙεηΙδ 
Ρ1εοΐη§ 1;1ιε)' ΛνεηΙ. ϋρ Γγοιπ Ιΐιε εαι•ί1ι Ι Ιε&ρΙ, 
Αικί ΙϊΙνε α -νν ίυ-1)εαδ1; εΗαδεύ ίΐκ; ι)Iοο^1-δ1;&^ηε^1 Ιιοιηκίδ, 
ΟΐΌρΐη§ ο'ει• α11 Ιΐιε \ν&11, ΗΙ^ε ίι•αο1ίίη^ ΙιυηΙδίηΗΐι, 
δηιίΐίη^ αικί 1)αΙΙ;ει•ίη|τ. Λ11 ίοι• ιώ)^ ζεαΓδ δαίίε 
ΓοΓ ίΐιεε, Ι δυίΤεΐ'εά ΐΗΐδ, λνΐιο δ1ε\ν Ιΐιγ £οε, 
Α^αηιειηηοη. \νΐιει•ε£οι•ε ηεε(1ε11ι ηιαπ}»• Λνονάδ ? 
^νίιοδο ενε ηοΛν Ηαΐΐι δροΐνεη ί11 οί λνοιπεη, 
Οΐ' δρεαίνεΐΐι ηολν, ογ δΐιαίΐ Ηεΐ'εαίΐεΓ δρεαίί, 
Α11 Ιΐιίδ ΐη οηε Λνοι•(1 Λνϋΐ Ι οίοδε απά δα}^ : — 1180 

ΝοΓ δεα ηοΓ 1αη(1 ιΐοΐΐι ηυΓΐιιι•ε δΐιοΐι α Ιη'εεΛ : 
Ηε Ιίηοννεΐΐι, λνΐιο Ηαΐΐι εοηνενδε \νϋ1ι, ίΐιειτι ηκ)8ΐ, 

οΗΟκυδ 
Βε ηο\\ ΐδε τεοΐνίεδδ^ ηοΓ, ίοΓ ΐΗϊηε ΟΛνη ΐΐΐδ, 
Ιΐίοΐαοίε ϊη Ιΐιϊδ Ιΐΐ}' ευΓδε α11 Λνοηιαηΐίίηά. 
ΡοΓ δοηιε, ^'εα ιηαη^ οί υί;^ άεδεΓνε πο 1)1αιηε, 
Τ1ιου§Η δοιηε 1))' νΐοε οί 1)1οοά οοαηΐ ιηίάδΐ ίΐιε 1)αΓΐ. 

339 
ζ 2 1200 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 
*Α'γάμ€μνον, άνθρώττοισιν ουκ ^χρην ττοτβ 
των ττρα'γμάτων την <γ\ώσσαν Ισγυα,ν πΧίον 

^^(^^ αλλ' βϊτβ 'χ^ρηστ €8ρασ€, χρή(ττ' έ'δβι Χέ^βιν, 

βί-'τ' αΰ τΓονηρά, τον<ί \ό^ονς €Ϊναι σαθρού<;, 
και μη Βννασθαί τάΒοκ^ βΰ λεγείν ττοτε. 
σοφοί μβν ουν εΐσ' οί τάδ' ηκρίβωκότξ<;, 
άλλ' ου Βύναίντ αν Βια τβΧου'; βίναι σοφοί, 
κακ.ω<; δ' άττώλοντ' οΰτι^ έξήΧυζί ττω. 
και μοί το μ^ν σον ώδε φροιμίθί<; έχε*• 
7Γρο9 τονΒβ δ' ζίμι., καΐ Xο^οίς άμ€ΐψομαί, 
09 φη'ί Αχαιών ττονον άτταΧλάσσων ΒίττΧοΰν 
^Α'γαμβμνονό'ί θ' €κατι τταΐδ' €μ6ν κτανβΐν. 
άΧλ", ό) κάκιστε, -πρώτα ττοΰ ττοτ' άν φίΧον 
το βαρβαρον Ύβνοίτ άν"Έίλ\ησίν γεζ^09 ; 
ούδ' αν Βύναιτο• τίνα δε καΐ σττεύδωι/ χάριν 
7τρόθυμο<ς ησθα ; ττότερα κηΒξύσων τινά, 
■η ξυ'^<^ενη<; ών, η τίν' αΐτίαν €χων ; 
η σης βμ€Χλον γή'; τβμβΐν βλαστηματα 
'7Γλ€νσαντ€'ζ αΰθις ; τίνα Βοκβΐς ττείσβιν τάδε ; 
ό χρυσός, βί βούΧοίο ταληθή 'λβ'γβιν, 
έκτεινε τον εμον τταΐδα καΐ κερΒη τα σά. 
εττεί ΒίΒαξον τούτο• ττώς, οτ ηύτύχει 
Ύροία, ττέριξ δε ττύρ^ος είχ ετι τττόΧιν, 

1210 βζη τε ΤΙρίαμος"ΈίΚτορ6ς τ ηνθει Βόρυ, 

τι Ο ου τοτ , ειττερ τωο ερουλησης χάριν 
θεσθαι, τρεφων τον ΟίαΐΒα καν Βόμοις έχων 
εκτεινας, η ζο)ντ ηΧθες Άρ^είοις άηων ; 
άΧΧ' ηνίχ ημείς ουκετ εσμεν εν φάει, 
καττνφ Β\εσημην άστυ ττοΧεμίων ΰττο, 
ξένον κατεκτας σην μοΧόντ ε'φ' εστίαν. 
ττρος τοΐσΒε νυν άκουσον ώς φαντις κακός. 

340 ΗΕΟϋ^Α ΗΕΟυΒΑ Α§;ιιη€ηιηοη, ηβνει• δΙιουΜ ίΐιίδ Ιΐιίη^• Ιιανε Ιιεεη, 
'ΓΙιαί Λ\Όΐ•(ΐ8 Λνίίΐι ιηεη δΐιουΐίΐ ηιΟΓβ .αναίΐ Ιΐιαη άεοίΐκ ; 
Βαί {τυοΛ άο^ά5 βΥιοιΛΛ Λνϊΐΐι νεαδοπίπ^δ οόο(1 [)α 

|)αΐι•6(1, 
Αικί 1);ΐδ6ΐ6δ5 ρΐείΐ 1)6 Γαπί^βί! 1)ν οαίΙϊίΤ ^]^^(^, 1190 

Αικί ηε'ρΓ αναϋ Ιο «ϊΐοζε ^η^αδ^^^6 ο'ει•. 
ΤΗεί'β 1)6 Λν1ΐ0δ6 ΟΓίΐίΐ; δποΐι αΗ; Ιιαίΐι ρενίεοΐεύ ; 
ΥβΙ οίΐηηοΐ Ιΐΐ6)' 1)6 οιιηηίη^ Ιο Ιΐΐ6 6η(1 : 
Ροαίΐν ί1ΐ6)^ ρεπδΐι : ηενει* οηε ΙϊηΙΙι 'δθΛ{)6ί1. 
διιοΐι ρνεΐιιάε Ιιαίΐι ηιγ δρεεείι πδ ίουοίιίηι^ Ιΐιεε. 
ΝοΛν \νίΐ1ι ρΐεα αιΐδΛνεΓΪη^ ρΐεα Ιυ Ιιϊηι Ι Ιαηι :— 
Το δραι•6 ΐΐιε ΟΓεεΙίδ, δαγ'δϊ ΐΗοιι, α ΐΛνΐοε-ΙοϊΙεά 1;αδ1<, 
ΡοΓ Αί^αιηεηιηοη'δ δαίίε Ιΐιοα δίελν'δΐ ηιγ δοη. 
Ν'ϊΐΐαϊη οί' νίΐΐίΐίπδ, Λνΐιεη, Λνΐιεη οοαίά Ιΐΐ)' ταοε, 
Τΐιγ ϋιυίβ ι•αο6^ 1)6 β. ίηεηά υηΐυ Ιΐιε Οι•εε1<δ ? 1200 

Νενει•. Αηθ^ ρηΐΐιεε, Λνΐιεηοε Ιΐιϊδ ίεΐ'νεηΐ ζεαΐ 
Το δει•νε Ιιϊδ οαυδε ? — (Ιϊάδί; Ιοοίν ίο \νε(1 Ηΐδ (Ιαυοίιίει• ? 
ΑνΙ οί' Ιιϊδ Ινίη ? — ΟΓ λνΐι&ΐ Ιΐι^ ρι-ϊναΐε εηοΐ ? 
Ογ \νει*6 Ιΐιεγ 1ί1ί6 Ιο δαίΐ α^ίΐίη αηά λναδίε 
ΤΗγ ΟΓορδ ? ννΐιοιη ΐΗϊηΙί'δΙ Ιΐιοα Ιο εοηνίηεε 

ΙιενεΙ)}- ? 
^ΙιηΙ §ο1(1 — 1ια(1δΙ; ίΐιοιι ΐ1ΐ6 Λνϊΐΐ ίο ίεΐΐ ΐΐιε ΙηιΐΗ — 
ΜϋΓοΙεΓείΙ ιτΐ}' δοη : ΙΥϊάϊ, αηά ίΗγ ^Γεεά οί' ξΆ\η. 
ΡοΓ, αηδΛνεΓ : λνΐη^, Λνΐιεη α11 ΛνεηΙ; Λνεΐΐ λνϊίΐι Τιό^, 
\νΐιεη γεΐ 1ιει• ναιηραΓίδ §ίι•1 ίΐιε οΐΙ}' ι-οιιποί, 
Αη(1 Ρπίΐιη Ιίνεά, αηά ί;ηυιηρ1ΐ6(Ι ΗεοΙοΓ'δ δρεαΓ, 1210 

ννΗ}^ ηοΐ Ιΐιεη, ΐί' ίΐιοα ίίΐΐη \νοιι1(1δΙ ε;ιι•η Ινίη^δ' ίΐι&ηΐίε, 
\νΐιεη ίη ιηϊηε Ιιαίΐδ }'ε Ιιαά ηιγ δοη αικί ίοδΐ6ΐ•ε(1, 
81;ΐ}' ΙιίΐΏ^ ΟΓ Ηνϊησ 1)ΐ•ίη^ Ιιΐιη Ιο Ιΐιε Οτεείίδ ? 
Βυί, δοοη αδ ΐη ΐΐιε Ιίο^ΐιί; Λνε \να11ίε(1 ηο ηιοι•ε^ 
Αη(1 Ιΐιε δπιοΐίε'δ Ιοίνεη ρι•ονεο1 ουΓ ίοΛνη ΐΗε ίοε'δ, 
Τΐιοιι δΙεΛν'δΙ Ιΐιε §αεδΙ Ιΐιαΐ οαηιε ηηΐο Ιΐιΐηε 1ιε;χΓΐ1ι. 
Νη^' ιηοΓβ, Ηεαν ηο\ν ΙιοΛν Ιΐιοα άυϊ νΐΐΐίΐίη ρΓονεά : 

341 ΕΚΑΒΗ 

χρήν σ , βϊτΓζρ ησθα τοΪ9 'Λχαίοΐσ^ΐ' φίΧος, 
τον γ^ρυσον ον φη<; ου σον αλλά τονΖ' ^γ^βιν, 

1220 Βοΰναί φέροντα ττβνομβνοί^ τε καΐ γ^ρόνον 

ΤΓοΧύν ττατρωας γίΐ^ άττβξβνωμένοί^' 
συ δ' ουδέ νΰν ττω σΡ]ς άτταΧλάξαί %β/)09 
τοΧμας, βχων δβ καρτβρβΐ<ί έ'τ' €ν Βόμοις. 
και μην τροφών μβν ώς σβ τταίδ' εχ^ρήν τρίφζΐν 
σώσα<ϊ τε τον βμον, εΖ^^ες αν καΧον κΧέος' 
βν τοις κακοΐς <^αρ άηαθοΧ σαφέστατοι 
φιλοΐ' τα 'χρηστα ο αυσ €καστ β'χει φιλον<;. 
€1 δ' βσττάνιζβς γ^ρι^μάτων, ό δ' ηύτύ'χ^βι, 
θησαυρο'ζ αν σοι τταΐς ύττήρ'χ^ ούμ6<ϊ μί'^/ατ 

νίΛΟ νυν ο ουτ βκβινον ανορ εχελς• σαυτω φιλον, 

•χρυσού τ 6νησί<; οΧγβται τταΐοβς τε σοί, 
αυτός τε ιτράσσεις ώδε. σοΙ δ' ε'γώ λε'γω, 
Ά^άμεμνον, βί τωδ' αρκέσεις, κακός φανβΐ• 
ούτ' βύσεβΡ) ^αρ ούτβ ττιστον οΐς βχρήν, 
ούχ 'όσιον, ου δίκαιον ευ δράσεις ^ένον 
αυτόν δε χα'ιρειν τοις κακοίς σε φήσομεν 
τοιούτον οντα' Βεσττότας δ' ού \οι8ορώ. 

Χ0Ρ02 

φευ φεύ' βροτοΐσιν ως τα χρ^ιστά πράγματα 
χρηστών άφορμας ενΖίδωσ άεϊ Χό^ων. 

ΑΓΑΜΕ?^ΝΩΝ 

1240 άχθεινα μεν μοι τάΧΧότρια κρίνειν κακά, 

όμως δ' άνάηκη' και ηαρ αίσχύνην φέρει, 
Τίρα^γμ ες γέρας Χαβόντ' άττώσασθαι τόδε. 
εμοι ο , IV ειοτ^ς, ουτ εμην οοκεις χάριν 
ουτ ουν Αχαιών άν8ρ' άττοκτεΐναι ξένον, 
αΧΧ' ως εχ-ρς τον χρυσον εν Βόμοισι σοΐς, 
χέζεις δε σαυτω ττροσφορ' εν κακοίσιν ων. 

342 ΗΕΟυΒΑ 

ΤΗοα οιΐ(;Ηΐθ8ΐ, ϊΓ ΐΗοα λνοΓΐ Ιΐιο Αοΐιββαηδ' ίπεικί, 
Ηανο 1)Γυα^>•1ιΙ; Ιΐι*; §υ1(1 Ιΐιοα ύαι-'δΐ; ηοΐ οαΐΐ Ιΐιΐηβ 

οΛνη, 
ΒιιΙ ΓοΓ Ιπηη ΙιοΜ ϊη Ιι-αδΙ, ίο Ιΐιεεε ίηιρονεηείιειΐ 1220 

Αικί Ιοη^ 1ΐηΐ6 οχϊΐοοΐ ίΊ'οηι 11ΐ(;ΪΓ ίαΙΙαειΊαικΙ. 
ΒιιΙ Ιΐιοα ηοΐ \χΙ οαηδΐ ορβ Ιΐιϊηε Ιιο&γΙ; Ιο ιιηοίοδβ 
ΊΊιν ι^Γΐρ ; Ιΐΐ}' ηιίδβΓ-οΙιιϊοΙι Ινβερδ ΐΐ αΐ Ιιοηιβ. 
ΥοΙ Ιι.ιάδΙ ΐΗοιι, αδ Ιίεΐιονβοί ίΗα^, τεανεά ηιγ δοιι 
Αηά δανοίΐ ;ι1ΐ\Χ', Ιΐιΐηε Ιΐίΐθ Ιιεεη ίαΪΓ ι•εηο•\νη. 
ΡοΓ ϊη .ΐ(1νει•δΐ1ν ΐΗε §οοι1 .ινε Γι•ίεη(ΐ3 
Μθ8ΐ; Ιηιε : ρΓΟδρεηΙγ Ηηΐΐι ίΊ-ίεπάδ υηδοαίΐ^ΐιί. 
Η;ΐ(1δΙ Ιΐιοιι 1;ιο1<ε{1 ηιοηεγ, ίίικί Ιιϊδ ΙοΙ 1)οεη Γλϊγ, 
Α ΐΓε&δίη -^ (Ιεερ ιπ)^ δοη Ιιαά 1)εεη Ιο ΐΐιεε : 
ΒαΙ ηοΛν Ιΐιου ΙιαδΙ ηοΐ Ιιϊηι ιιηΐο Ιΐιγ ίηεηά ; 1230 

Οοηε ΐδ Ιΐιε ^οΐά'δ αναϋ, Ιΐι^ δοηδ &Γε ρ^οηε, — 
Αηά ίΐιϊδ ΐΗγ ρ1ί<ί1ι1; ! ΝοΛν αηΐο Ιΐιεε Ι δ&γ, 
Α^&ηιεηιηοη, ίί Ιΐιου Ιιείρ Ιπιη^ 1)α36 Ιΐιοα δΐιονεδί;. 
Τΐιε ^οάΐεδδ, ί&ίδε Ιο Λνΐιοηι Ηε οΛνεά ί&ΪΓ ίίΐίΐΐι, 
Τΐιε ίηιρϊουδ Ιιοδΐ υηι•ίη;1ι1;εοαδ δΐΐδΐΐ Ιΐιου οοιπίοιί. 
ΊΊιου ^ο^εδ1; ϊη Ιΐιε Λνίο1νε(1, δΐιαίΐ Λνο δ^^, 
8ο (Ιοίπβ• — 1)αί; Ι ταΐΐ ηοί οη ηι^ 1θΓ(1δ. 

ΟΗΟΗυβ 

Ι,ο, Ιιολν Ιΐιε ^οοά ο&ιίδε ρ;ϊνε1;1ι βνεηηοΓβ 
Το ηιεη οοο&δίοη ί"οι• §οοά αν^ιηεηΐ;. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

11 Ηΐίεδ ιηε ποί Ιο ^ιΐ(1§ε οη οΐΐιει-δ' ΛνΓοη^δ ; Γ240 

ΥεΙ ηεείΐδ Ι ηιαδί^ ίοΓ δΐιαπιε ϋ λνει•ε ίο Ιαΐίε 
Τΐιΐδ ο&αδβ ΐηΐο ηιίηε Ιιαηάδ^ αηά ΐΗεη ΐΗΓυδΙ \}γ. 
ΒαΙ^ — ΛΝουΙάδΙ ΐΗοιι ΙίποΛν ηΐ}^ Ιΐιου^ΐιΐ, — ηοί ΐον ιηγ 

δαίίε, 
ΝοΓ Ιΐιε Αοΐιαεαηδ', άϊΛδΙ ίΐιοα δία)^ ΙΗ)^ ^αεδί, 
ΒυΙ ενεη Ιο Ιίεερ ΐΗαΙ ^οΜ Λνϋΐιίη Ιϊιΐηε Ηαΐΐδ. 
Ιη ϋιίδ ϊ11 ρϋ^τΐιΐ ΐΗου δρεηΐί'δί; ίο δει•νβ Ιΐιϊηε εηάδ. 

343 ΕΚΑΒΗ 

τάχ' ουν 'καρ νμΧν 'ράΖιον ζβνοκτονβίν 
ήμΐν δε γ' αίσγ^ρον τοΐσίν'Έ^Χλησιν τό^β. 
7Γω9 ονν σε κρίνας μη άΒίκβΐν ψύ'γω ■\^ό'^ον ; 
1250 ουκ αν Βνναίμην. αλλ' εττεί. τα μη κάλα 

ττράσσβίν βτόΧμας, τΧήθί καΐ τα μη φ'ίΚα. 
ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

οΐμοί, <^υναικό<^, ώς 'έοιγ^, ησσώμβνος 
ΒούΧης ύφεξω τοΐ<; κακίοσίν Βίκην. 

ΕΚΑΒΗ 

ονκονν Βίκαίως, βϊττβρ βιργάσω κακά ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

οίμοί τέκνων τώνΒ' ομμάτων τ έμων, τάΧα^. 

ΕΚΑΒΗ 

άΧ^€Ϊ<; ; τι δ' ?']μάς ; τταιΒο'ϊ ουκ άΧ^βΐν Βοκ€Ϊ<; ; 

Π0ΑΤΜΗ2ΤΛΡ 

'χ^αίρβί'; υβρίζουσ «9 βμ , ω ττανουρηβ σύ ; 

ΕΚΑΒΗ 

ου ηάρ μζ γ^αίρειν ■χ^ρτ] σβ τιμωρουμενην ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

άΧΧ' ου τάχ', ηνίκ' αν σε ττοντία νοτίς — 

ΕΚΑΒΗ 
1200 ^(ον ναυστοΧήστ] 'γης ορούς ΈΧΧηνίΒο<; ; 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤηΡ 

κρύψτ] μεν οΰν ττεσονσαν εκ καρχησίων. 

ΕΚΑΒΗ 

7Γ/0Ο9 τον βίαιων τνγ'χάνονσαν άΧμάτων ; 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

αύτη 7Γρ6<ί Ιστον ναός άμβήσει ττοΒί. 

ΕΚΑΒΗ 

υττοΊττεροις νώτοισιν η ττοίω τρόινφ ; 

ΠΟΛΥΜΗ2ΤΩΡ 

κύων ^ενήσει ττνρσ' ε'χουσα, Βέρ^ματα, 
344 ΗΕΟϋΒΑ 

Ηηρΐ^ >νί11ι γοη συβΒί-ιηυι-ίΙει• ίδ αδ ηου_<^1ιΙ, 

ΒπΙ ίο 118 \\•]ιΐοΙι 1)Ρ Ογ6ο1<5 ίοαΐ δΐιηιτιρ ΐδ ίΐιϊδ. 

ΜοΛν οαη Ι ιιικ•οικ1ρηιηοά ίκ1^υ<^^2;(ί Ιΐκ-ο ί^υΐΐΐΐεδδ ? 

Ι οαηποΐ. ΡοΓαδίπηοΗ αδ Ιΐιοα Ιιαδΐ (ΙαΓοά 1250 

Το (Ιο ί'οιιΐ (Ι^οίΐδ, 6ν€η άηιΐιι Ιΐι^ ΙίίΙϊεΐ' οιιρ. 

ΡΟΙ,ΥΜΚ.-ίΤΟΚ 

\\'υ<:' 'ϋ ηι? ! — 1)ν λ «οπιαιι-δίανκ ο'εΓοοηιε, ηιβδβοηΐδ, 
'\ρ&ΐΗ νεη^βΗποε οί" ϋιε λ'ϊΙρι• ηιυδί Ι ΙιΟΛν Ι 

ΗΕΟυΒΑ 

Ιί ίΐ ηοΐ ^ιι5ι^ ίί Ιΐιοιι Η.ΐδΐ νϋεηεδδ \ντοιι§1ι1; ? 

ΡΟΙΛ'ΜΕδΤΟΗ 

\νυο ίοΓ ηιγ 1)αΙ}6δ &η(1 ίοΓ ηιίηε 6^€8 ! — &1ι Λνΐ'είοΐι 1 

ΗΕΟυΒΑ 

Οηβν'δΙ ΐΗου ? — ίΐηά Ι ? — άοδΐ (Ιε^ηι ιη)^ δοη'δ 1ο55 δνν^εΐ ? 

ΡΟΙ.ΥΜΕδΤΟΗ 

ΊΊιοα ^ο^^δ^ ΙπιιηιρΗίη§ ονετ ιηε, ίΐίου ίΐεηίΐ Ι 

ΗΕΟυΒΑ 

δΐιοαίά Ι ηοΐ ]ογ ίοΓ νεη^εαηοε ιιροη Ιΐιεε ? 

ΙΌΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Α1ι, δοοη ΐΗοα δΙιαΗ ώοϊ, Λνΐιεη Ιΐιε οαΐδοα δυν^^ε — 

ΗΕΟυΒΑ 

δΗϋΙΙ ΙίεαΓ ιηβ Ιο ΐΗε οο&δΐδ οί Ηε11αδ-1αη(1 ? 1260 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟη 

Ν»)^, 1)αΙ δΐιαίΐ λνΐιείηι Ιΐιεε ίηΐΐεη ίτοηι ΐΗε ιπαδί;. 

ΗΕΟυΒΑ 

Υείΐ ? — ίοι-οεά οί Λνΐιοηι Ιο Ιαΐίβ ΐΗε Ιεαρ οί άεπίΐι ? 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

Τ1ΐ)•δε1ί δΗαΙΙ; οΗίπΙ) ΐΗε δΗϊρ'δ ιηαδί Λνϊΐΐι Ιΐιγ ίεεί. 

ΗΕΟυΒΑ 

δο ? — &ηά \νϊΙΙ» δΙιουΜεΓδ -ΛΊη^εθ, ον ίη \ν1ιαΙ; ^υΐδε ? 

ΡΟίΥΜΕδΤΟΗ 

Α άο^ \ν\ίΙ\ βι-ε-Γεά ε)^β8 δΐιαίΐ Ιΐιοα 1)εοοΓηβ. 

345 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

7Γώ9 δ' οίσθα μορφτβ της βμής μβτάστασι,ν ; 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ό @ρτ)ξΙ μάντις βΊττβ Αωνυσος τάδε. 

ΕΚΑΒΗ 

σοΙ δ' ουκ ε-χ^ρησεν ονΒβν ων έχε^ς κακών ; 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

ού ηάρ ΤΓοτ αν συ μ βίλες ωδε συν δόλω. 

ΕΚΑΒΗ 

1'270 θανούσα δ' η ζωσ ενθάΒ' εκττΧησω βίον ; 

Π0ΛΤΜΗ2Τηρ 

θανούσα• τυμβω δ' όνομα σω κεκΧήσεταί — 

ΕΚΑΒΗ 

μορφής εττωΒόν, η τι, της εμής ερεΐς ; 

Π0ΑΤΜΗ2ΤηΡ 
κυνος ταΧαίνης σήμα, ναυτίΧοίς τεκμαρ, 

ΕΚΑΒΗ 

ούΒεν μβΧεί μοι σου <^ε μοι ιόντος Βίκην. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 

καΙ σήν γ' ανάγκη τταΐΒα ΚασάνΒραν θανεΐν, 

ΕΚΑΒΗ 

άττε'πτυσ' αυτω ταύτα σοϊ ΒίΒωμ' ε-χ^ειν. 

Π0ΑΤΜΗ2ΤΩΡ 

κτενεΐ νιν η τούδ' αΚ,ο'χος, οίκουρος τηκρά. 

ΕΚΑΒΗ 

μήττω μανείη Ύυν8αρΙς τοσόνΒε τταΐς, 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

καύτον σε τούτον, ττεΧεκυν εξάρασ' άνω, 

ΕΚΑΒΗ 

1280 ούτος συ, μαίνει, καΐ κακών ερας τυ-χείν ; ΗΕαυΰΑ 

ΗΕΟυΒΑ 

ΙΙο\ν Ινπολν'δΐ ΐΗοα υί Ιΐιε οΐιαη^ΐη/^ οί" ιην «Ηαρε ? 

ί'ΟΙ,ΥΜΚδΤΟΙΙ 

Τΐιίδ Όΐοηγ5α3 Ιο1(], Ιΐΐ6 Τΐιπιο-ϊαη 56ει•. 

ΗΕΓυΠΑ 

ΒιιΙ ποιιοτίιΐ ίοΓβΙοΙά Ιο ΐΗβε οί Ιΐιβδβ Ιΐήηε ϋΐδ ? 

ΡΟΙΛ'ΜΕίϊΤΟΙΙ 

Ναγ : 6ΐ56\νΐ11ι βπϊΐε ϊΐιου ηε'ρΓ ΙιαΛδί ΪΓ,ιρρβίΙ ηηβ ΐΗαδ. 

ΗΕευΒΛ 
ΊΊΐ6ΐ•6 δΗαΙΙ Ι άί^, ον Ιϊνε πΐ}' Γαΐΐ Ιίίε ουί ? 1270 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΙΙ 

Πΐί: δΐΐίΐΐΐ Ιΐιου : αη(3 ίΗγ ^νανε δΐιαίΐ Ιιβαι- α ηαηιο — 

ΗΕΟυΒΑ 

ΑοοοιάίΐηΙ Ιο ηιγ δΐιαρε ? — ογ Λνΐι,ιΐ; Λνίΐί δα^ ? 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟη 

ΤΙιε λνι-εΙοΗεά ϋο^'δ Ονανε, δϊ§η Ιο δεαίΗΓβΓδ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Νου^αΙ Γβοΐί Ι^ δβεϊη^ Ιΐιου Η&δί ίεΐΐ; ιηγ νεη^εαηοβ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Υεη^ αηά ΙΙ17 οΠϋά Οαδδαηάνα Ιοο ιπαδί (Ιίε. 

ΗΕΟυΒΛ 

Α δοΟΓΠ αηά δρϊΙΙίη^ ! — ι)ίι^1^ οη ίΗεε Ι ΙιαιΊ ΐΐ. 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

δίαγ ΗεΓ δΐιαίΐ ΐΗΐδ Ιίϊη^'β ΛνίΓε, α 1ιοα5ε\ν&Γ(1 β•ι•ϊηι. 

ΗΕΟυΒΛ 

ΝενεΓ δο ιηαά ιηα^ Τ^πίΐΗΓευδ' {ΙπυσΙιΐρΓ 1)6 Ι 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Υεα — δΐ&γ Ηίιη ίοο, ορδλ\•ΐη§ϊη§ 1π§1ι Ιΐιε Ηχε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηο, Γείίολν, τανεδί ϋιου ? ΒοδΙ οουΓί ί\\γ 1)ηηε ? 1280 

347 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

κτβΐν', ώ9 €ν "Αρ'γβί φόνία Χοντρά σ άμμίνα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ουγ^ έ'λ^βτ' αυτόν, Βμώβ^, €Κ7Γο8ων βία ; 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤΩΡ 
άλγ€ί9 άκουων ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουκ βφζξβτβ στόμα ; 
ΠΟΑΤΜΗ2ΤΩΡ 
εγ/ίλϊ/ίτ'• €Ϊρηταί ^άρ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οΰχ όσον τάγο^ 
νήσουν βρήμων αυτόν βκβαΧβΐτβ ττον, 
(ΤΓβίτΓβρ οντω καΐ \ίαν θρασυστομξΐ ; 
'Έκάβη, συ δ', ώ τάΧαινα, Βίτττύχ^ους νεκρούς 
στ6ί')(ουσα θάτττβ' Βεσττοτων δ' υμάς γ^ρβων 
σκηναΐς ττ^Χάζαν, ΎρωάΒβς• καΐ <γάρ ιτνοας 
1290 ττρος οίκον ή8η τασδβ ττομττίμους όρώ. 

€1) δ' €ς ττάτραν ττΧβύσαιμβν, βΰ δβ τάν Βόμοις 
'έ'χρντ ϊΒοιμβν τώνΒ' άφβιμίνοι ττόνων. 

Χ0Ρ02 

ίΤ€ ττρός Χιμβνας σκηνάς τβ, φίΧαι, 
των ΒβστΓοσυνων ττβίρασομβναι 
μόγ^θων στερρά ^άρ ανάγκη. 34» ΗΕΟυΒΑ 

ΡΟΐΛ'ΜΚδΤΟη 

5?1λ}' οη : λ 1)«11ι οί 1)1οοΛ ίη Αγ§ο5 ΛνίΐίΙ,ς Ιΐιβο. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

11ί>8ΐ€ί ΗίΊίοΙιιηρη^ ΙιηΙε Ιιϊηι ίι•υηι ηιγ δϊ^Ηΐ; ρει•ίΌι•οο. 

ΡΟΙ>ΥΜΕδΤΟΗ 

Ατί ^.ιΐΐεά Ιο Η6ΗΓ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

δεΙ ουτΙ) υροη 1ιί3 ιηουΐΗ ' 

ΡΟί,ΥΜΕδΤΟΗ 

Α}', §3§ : ιη^ 83>' 15 δβίά. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Μα1<€ 8ρε6(1, ηι&1ί6 δρβεΛ, 
^\η^1 οη δοηιε άεδβΓΐ ί?1ειη(1 οαδί; Ιιίηι ίοΓίΙι, 
566ίιι§ Ηίδ 1)ο1ά πιουΐΐι'δ ίηδοΐεηοε ραδδείΐι ΐΗυδ. 
Ηεουία, Ηαρίεδδ, ί&Γβ ίΗου οη, εηίοπιΐί 
Τΐιν οοι-ρδβδ 1\νίΐίη. ϋπίΛν ηεαΓ, }€ άίίπιεδ οί Ύνογ, 
Το }•υυΓ Ιοίίΐδ' ίεηΐδ, ίοΓ Ι (ϋδοοπι α 1)Γ6εζ€ 
υρδρηη^ηίτ, Ιιοηιε Ιο ΛναίΙ ιΐδ, βνεη ηολν. 1290 

ΓαΪΓ νογΆξο Ιίο ουΓδ Ιο Ηεΐΐπδ, ίίΐΪΓ Ιΐιε ρ1ί§1ιΐ 
ΝνΐιοΓείη, ίτοιη Ιΐιεδβ Ιοίΐδ ίΓβεά, \ν€ βηά οιιγ Ιιοιηεδ. 

εηοηυδ 
Το ΐΗε ΙεηΙδ, Ο ίηεηάδ, Ιο ίΗε Ιιανεη ί&ι-ε ; 
ΤΗε )Όΐίε οί ΙΙη-αΜοηι ουΓ ηεοΐίδ ηιυδί \)&άτ. 
ΡβΙε Ιίηολνδ ηοΐ ρϊΐγ, ίπΐε Λνίΐΐ ηοΐ δραΓε. 

[Εχ€ΗηΙ ΟΜΝΕδ. 349 Α ΚΟ υ Μ ΕΝ Γ 

λνΗΕΝ Τγοχι >ναχ ΙαΙίοι Ι^ιι ΐ/ιβ &>•β€/ιΧ, Ιΐιο ρηηΦβ».<;ν8 ο) 
I/>^ ΙΙοιιχβ ί{/' Γήανι ινενβ αρρονίϊοηο.ά ί)ΐ/ Ιοί ίο ΐΗβ 
ίβναταΐ α/ήββ ο/' Ιΐιβ ΙιοχΙ. ΒιιΙ ΡοΙιμοια Ιΐιαίβ άοοιπΰά Ιο 
1)0 χαο7'ί/ί€ρΗ 0)1 Αο/ιΐ/Ιβχ' ίοηώ, αηά ΑχΙα/ωιαχ, /Λβ χοη ο/ 
ΗϋοΙοΓ αηά ΛικΙνοιπηοΗβ. ίΐιβιι ΙπιτΙσΙ ^νοηι α Μ^ΐι. Ιοινα\ 
Α?ιΗ ΙιετβΊη 1$ ΙοΙά Ηοιν αΙΙ Ι/ιίχ Ι)β/6ΐΙ ; αηά 1)οχΐάβ ΐΗβτβ 
ϊχ ηαιίξΐιΐ οΐχβ χαί'β ΐΗβ ΙανιβηΙαΙίοηχ ο/' Ιΐιβχβ Όηη^ΗΐβΓί 
ο/' Τνοιι, ΙΐΙΙ ΐΗβ άίι/ ΐχ χεΙ αβαηιβ, αηά ΐΗβ οαρίϊνβχ ατβ 
άήνβη άοινη Ιο ΐΗβ χβα. νοΪΜ Ι. Α Α ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΙΙΡ02ΩΠΑ 

Π02ΕΙΔΩΝ 

ΛΘΗΝΑ 

ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡ02 ΑΙΧΜΑΛηΤΙΑΏΝ ΤΡηίΑΔΛΝ 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΕΛΕΝΗ ϋΚΑΜΑΤΙδ ΡΕΚ80ΝΑΕ 

Ρ05ΕΙ00Χ, Ιΐΐ6 βοά ο/ (Κ€ 8€α. 
ΑΤΗΕΝΑ, α Οθάά€^8. 

ΗκοϋΒΑ, χυί/( ο/ ΡΗατη, Κΐιιρ ο/ Τνοι/. 

ΤΛΐ,ΤΗΥΒίυδ, ΊΐΐταΙά ο/ ίΐιβ /(Ο":^ ο/ ΗβΠαβ. 

ΟΑί^δΑΝϋΚΑ, άηΐΗΐΗΐΐτ ο/ Ιΐ€€ΐώα, (Ηβ ρνορ1ίΐ.ΐ€ί% ν.-ΐίοββ άοοιη 
ιικιχ (ο /)β Μΐβνβά 6?/ 7ΐοη€. 

Ανοκομαοηε, ίοί/ε ο/ Ηκ(οτ, νηοΐΚΐ.τ ο/ ΑχΙι/αηαχ. 

ΜκΝΕΐ,ΛϋΒ, Ηνο ο/ Ι^ραΗα, 1)νο(1ΐΐν ο/ Α^ατη^τηηοη. 

Ηεγ.εν, ινί/€ ο/ ΜαιβΙαηβ. 

0Ηοκϋ3, ηοτΐ8Ϊ8ίϊηρ ο/ οαρίίνε Ττο)αη ιοοτηεη. 

Αβίι/αηαχ, ΐη/αηΐ »οη ο/ ΗκΙον ; ^υατά», »οΙάχεν8, αΙΙΐ,ηάαηΙ». 

δοκΝΕ : ΤΗβ ΟτΓββΙί οαιηρ 1)βίθΓβ Τγο^. ΑΑ 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 Π02ΕΙΔΩΝ 
"Ηκω Χιττων Αι^αιοΐ' άΧμυρον βάθο'ζ 
ττόντον, Υίοσβώών, βνθα Νηριβων χοροί 
κάΧΧιστον ϊ-χνο<ς βξβΧίσσουσίν 7Γο8ός. 
βξ ου <^αρ άμφΐ τήνΒβ Ύρωικην χθόνα 
Φοίβος τ€ «άγω Χαίρους ττύριγους ΤΓβριξ 
όρθοΐσιν ^θβμβν κανόσιν, οΰττοτ €κ φρβνών 
βΰνοί άττίστη των βμων Φρνγών ττόλβί, 
η νυν καΊτνουταί καΐ ττρος Άργβί'οι» Βορος 
ολωλβ τΓορθηθβΐσ. 6 ^αρ ΤΙαρνάσιος 

10 Φωκβύς Έ7Γβί09 μηχαναΐσι ΪΙαΧλάΒος 

ί'^κύμον 'ίτητον τ^υγίων συνάρμοσαν 
ιτΰρηων εττβμψ^ν ει^τόν, οΧβθριον βάρος• 
οθβν προς άντρων νστβρων κ€κ\ησ€ταί 
8ονρ€ΐος ίΤΓΤΓος, κρυτττον άμτησχων 8όρυ, 
βρημα δ' άΧση καΐ θβων ανάκτορα 
φάνω καταρρβΐ' ττρος δε κρηττι'δων βάθροις 
ττέτΓτωκβ ΐΐρίαμος Ζηνος βρκείου θανών. 
ΤΓοΧύς δε χρυσός Φρύδια τε σκυΧβύματα 
ττρος ναΰς ^Αχαιών τΓβμτΓβταί• μένουσι δε 

20 ττρνμνηθεν ούρον, ώς 8€κασττόρω χρόνω 

άΧόχους τε καΐ τβκν εισίδωσιν άσμβνοι,, 
οί τήνο €7Γ€στράτ€νσαν" ΕΧΧηνες ττόΧιν. 

356 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΙΙδ ΟΡ ΤΚΟΥ ΗΚΓϋΒΑ βϊίουνβτεά χΙββρΪΗ§ οη Ιΐιο βανίΐι ϊη ]Ί•οηΙ ο/' α 

ΙΟίΙ. ΕΐΐΙβΓ ΡΟϊίΕΙΟΟΝ. 
ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Ι ΟΌΜΕ, Ρθ8θί(1οη Ι^ ίΐΌΐιι 1)πη}^ (Ιερίΐΐδ 

οι" Ι!ΐ6 Αε^οαη 8οα, Λν1ΐ6ΐ•6 Νει-βΐάδ άαηοβ 

Ιη 1ονοΙγ-\νον6η ραοίη^δ οί Ιΐιείι- ίεεΐ. 

Ροι•, 5Ϊηο6 Ιΐιρ ^αγ λνΐιειι νοαπΛ Ιΐιίδ ΤΐΌ3αη Ι^ηά 

Ρ1ιθ6ΐ)ΐΐ3 £111(1 Ι 1)ν Ιίηε ίίικί ρίαιπηιεί Γβ&Γοά 

Η€ΐ• Ιολνενδ ο£ δίοηε, ίι•οηί ηιίηε ΙιεαΓί ηε'ει- Ιιαίΐι Ηβίΐ 

ου 1ονϊΐ)<>•1\:ϊη(1ιΐ65δ ίοι• Ιΐιε Ρΐιτγί^ίαηδ' οϋγ, 

8ηιυ1ν6-δ1ΐΓου(1βι1 ηοΛν αικί \ναδΙ(;(1 ίΐπίΐ 1)ΐ•οαι^^1ιΐ 1ο\ν 

Βγ Αΐ'^οδ' δρε&Γ. Ροι• ΐΐι&ΐ ΡαηΐΗδδίΗΠ Λντίίτΐιΐ, 

Ρΐιοοΐαιι Ερεϊιΐδ, \)γ (Ιβνίοε ο£ Ραΐΐ&δ 10 

Ρίΐ'ίΐηυιιείΐ Ιΐιε ΙιΟΓδε \ν1ιθ5ε ΛνοηιΙ) Λναδ ίΊ•ίΐιΐί»1ιΙ λνΐΐΐι 

αηηδ, 
Αιΐ(1 δβηΐ Λνϋΐιίη γοη ΙΟΛνεΐ'δ ΐΐδ ι•ϋϊη-1ο£ΐ(1, 
ννΐιεηοε οί' ιηεη γεί ιιηΐίονη δΙηιΠ ϋ Ιιε ιιαηιε(1 
Τΐιβ \νου(1εη ΗοΓδε, επΓοΚΙει• υί" αηιΙίΐΐδΙιεΛ δρεπνδ. 
ΡοΓδίΐΙίεπ ανε ίΐιε ο;Γονε3 : Ιΐιε δΐη-ϊηεδ οί' Οο(1δ 
ΛΥϊΐΙι 1)1οο(1 αι•ε άι-ϊρρίηο; : οη Ιΐιε ίΐΙΙίΐΓ-δΙερδ 
Οί" 0ϋ}'-Λναηΐ6ΐ• Ζειίδ Ιϊεδ Ρτΐαιη (Ιβίκΐ. 
Μεαδυτείεδδ §ο1(Ι αηά ΡΗγ^^ϊλπ δροϊΐ'ί ραβδ (1ο\νη 
ϋηΐο Ιΐιε δίιίρδ Αοίιαεαη. ΤΗεγ 1)υ1; \ν&ϋ; 
Α 1)Γεεζε Γ;ιίΓ-ίυ11ολνϊπ^^, ΐΐι.ιί; ίη Ιΐιίδ Ιεηΐΐι }'ε;ιι• 20 

ΟιϊΙΗνεη ίϋκΐ Λ\'ϊνεδ λνίΐΐι ]ογ ίΐιεγ ηι;ιγ 1)ε1ιο1(1^ 
Τΐίβδε Ηεΐΐεηε ιηεη \ν1ιίε1ι ηι&ι•(•1ιε(1 ίΐ^αίηδΐ; }Όη ΙΟΛνη. 

^57 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

€^ω Ββ, νικωμαι <^αρ Άργβίας ^εά^ 
Ηρ<χ<> \\.θάι>α'ς θ\ αΐ συνβξεΐΚον Φρύ^ας, 
Χβίττω το κΧβίνυν "ΙΧιον βωμούς τ βμον^' 
ερημιά '^αρ ττοΧιν όταν ΧάβΎ) κακή, 
νοσβΐ τα των θβών ουδέ τιμάσθαι θβΧει, 
ΤΓοΛ,λοίς• δβ κωκυτοΊ,σιν αίγ^μαλ,ωτί^ων 
βοα Σκάμανδρος Ββσττότας κΧηρονμένων. 

30 και τας μεν ^ Αρκάς, τάς δέ Θεσσαλός λεώς 

€Ϊ\η'χ^ Αθηναίων τε ("ΰησβΐδαι ττρόμοί. 
οααι δ' άκΧηροί ΎρωάΒων, ίητο στέ^αις 
ταΐσδ' ε/σΐ τοις Ίτρώτοισιν έζτ]ρημίναι 
στρατού, συν αύταΐς δ' η Αάκαινα Ύυνδαρις 
'ΈίΧβνη, νομισθβΐσ αΙγ^μάΧωτος €ν8ίκως. 
την δ' άθΧίαν τηνΒ €ί τος βίσοράν θεΧει, 
ττάρεστιν 'ϋκάβη κείμενη ττυΧών ττάρος 
8άκρυα 'χεουσα ττοΧΧά καϊ ττοΧΧών νττερ' 
τι ττάίς μεν άμφΐ μνήμ Ά'χ^ίΧΧείον τάφου 

40 Χάθρα τεθνηκε τΧημόνως ΐΙοΧυξένη' 

φρούΒος δε ΐΐρίαμος καϊ τεκν• ην δε τταρθενον 
μεθήκ^ ΆτΓοΧΧων ΒρομάΒα Κ,ασάνΒραν άναξ, 
το του θεού τε τταραΧιττων τό τ' ευσεβές 
ιγαμεΐ βιαίως σκοτιον ^ Κ^αμεμνων λεχος•. 
αλλ^ ώ ΤΓΟτ' εύτυγούσα, χαίρε μοι, ττύΧις 
ξεστόν τε ττύρ'-^ωμ' εϊ' σε μη δίώλεσε 
Παλλάς Δ;ϋ? τταΐς, ησθ' αν εν βάθροις ετι. 

ΑΘΗΝΑ 

εζεστί τον <^ενει μεν άηγιστον ττατρος 
μέ^αν δε Βαίμον' εν θεοΐς τε τίμιον 
50 Χύσασαν εχθραν την ττάρος ττροσεννέτΓειν ; 

πο::5ΕΐΔηΝ 
εξεστιν αϊ <γαρ συ<^<^ενεΙς όμιΧίαι, 
άνασσ^ \\.θάνα, φιΧτρυν ου σμικρόν φρένων. 

35« ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ι, ονοΛοΓπε 1)}• Μο•<ι, Αγο^οβ' Ρυεεη, 

Αικί 1)ν Αΐ'ηεηη, Ιοαί^ιιεά ίυι• ΡΙίΓγ^ΐίΐ'δ ίίΐΐΐ, 

ΙΙίϋΐη ίΐιε «τΙοΓίοιίδ αικί ηιϊηε αΐΐαΐ'δ Ιεανβ. 

ΓοΓ λνΐιβη <>•πιη ϋεδοΐαϋοη Ιιαϋι δείζεά α 1ο\νη, 

1^1^ιί11ι^•^ αι-ο χνοΓδΙπρ αικί Ιιοηουι• οΓΐΙιε Οοάδ. 

\νίΙΙι ΛναϊΙδ υί' οαρίϊνκδ πιυΐϋΐϋάίηουδ, 

Μαι•1ίρι1 ίοΓ ΐΗεΪΓ Ιοπίδ \}γ Ιοί, 8οαηιαικΐ6ΐ• ηιοαηβ : 

8υιιΐί' Ιιανο Αι-οαάΐαηδ Λνοη, Τΐιεδδαΐίηηδ δοιηε, 30 

8()ΐπε ίαΐΐ Ιο Αΐΐιειίδ' οΐιϊείΐαΐπδ, ΊΊιεδουθ' δοηδ. 

Αηά α11 Τι•υ}•'δ (Ιαυοίιίενδ ηοΐ Ι)}^ ΙοΙ αδδΐ^ιιε^ 

Αγ6 Ίιεαϋι ίΐιεδε ΙεηΙε, ίοΓ οαρίαίηδ οί" Ιΐιε Ιιοδί 

δεΙ 1)ν : ΛνϊΙ:1ι Ιΐιεδβ ΐΐιε ΒρανΙαη, Τ^ικίανειίδ' 

οΗϊ1<ί, 
Ηείεη, αοοουηίεά οαρϋνε η^ΐιίεοιίδίγ. 
ΒϋΙ, Ιΐιε ιιίϊεΓ-Λνι-είοΙίί'Γΐ ίί" οηε οι-ανεδ Ιο δεε, 
ΊΊιεΓε Ηεΐΐι ΗεοαΙ)α ΙϊείοΓε Ιΐιε «ξαΐεδ, 
1)ο\νιι-ι•αϊηίπ<τ ηιαηγ α Ιεαν ί'οΓ ιηαηγ Λνοεδ, — 
Υεί Ινπολνδ ιιοί Ιΐιαί 1ιει• ο1ιϊ1(1 ΡοΙγχεπΗ 
Ηαΐΐι 011 Αείιϊΐΐεδ' ^Γανε Λίεά ρϊΙ;εουδ1}'. 40 

Ρι•ϊαιπ, 1ιει• δοηδ, ανε §οηε : ΟαδδαπίίΓο. — \ν1ιοιη 
Αρυΐΐο Ιείί ίι•εε νΐι•]σΐιι ίνεηζ^-άΐ'ίνεη, — 
51ιη11 Α^αηιεηιηοη ίοΓοε, Ιιϊδ Ιεηιαη-δίανε, 
ΡΙοιιΙίηε^ ί;1ΐ6 Οοίΐ'δ άεοΓεε αηά η^Ηΐεουδπεδδ. 
Ο αϋγ ρΐΌδρβΓουδ οηοε^ Ο δ1;οηε-1ιεΛ\'η ΙοννεΓδ, 
Γαι•εΛνε11 Ιο γοα ! Ηαά Ραΐΐαδ, Ζευδ'δ ε1ιί1(1, 
Νοί ι•ϋϊηε(1 ΐΗεε, βηη δί&1)1ί5ΐιε(1 ντεΓΐ Ιΐιοα )'εΙ; ' 

ΕηΙβΓ ΛΤ1ΙΕΝΑ. 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

Ιδ ίί νουοίΐδαίεά Ιο 1)ί(1 Ιΐιε οΐά Γειιά Ινυεε, 

Αη(1 δρεαίν ιιηΐυ ιηγ ίαί;1ιει•'δ πεαΓεδΙ Ιίϊη, 

Τΐιε ιιπ^ΐιΐ)^ Ιονά, 1ιοηοιιι•ε(1 αηιοη§δΐ ίΐιε Οοίΐδ ? 

Ρ03ΕΙ00Ν 60 

ΙΙ 18 : ίοΓ ϋβδ οί 1<ΐικ3ι•ε(1, ^υεεη Αϋιεηα, 

υι•ίΐ\ν Ιιε&ΐ'Ιβ \νϋ1ι δΙίΌπ^-οοπδίΓίιϊηϊη^ οοι•<33 οί Ιονε. 

359 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΑΘΗΝΑ 

€7Γτίν€σ^ ορ'γά'ϊ ηττίου^;• φέρω δε σο\ 
κοι,νου<} βμαυτ^ τ' €ΐς μέσον λόγοί'Ϋ, αναζ, 

Π02ΕΙΔΩΝ 

μων εκ θέων του καινον αγγελεΐ^ εττοί, 
7] Ζ7]νο<; ή καϊ δαιμόνων τινο^ ττάρα ; 

ΑΘΗΝΑ 

ουκ, αΚλ,α ιροιας εινεκ , ενσα ραινομεν, 
7Γ/309 σην άφΐ'^μαι Βύναμιν, ώς κοίνην \άβω. 

Π02ΕΙΔηΝ 
97 ΤΓού νιν, εγθραν την ττρίν εκβαΧοΰσα, νυν 
60 €49 οίκτον η\θε<ϊ ττυρί καττ)θάλωμένης ; 

ΑΘΗΝΑ 

εκεΐσε ττρώτ ανεΧθε• κοινώσει ΧοΎους 
καϊ συνθεΧήσεί^ αν ε'γω ττραζαί θέΧω ; 

Π02ΕΙΔΩΝ 

μάΧιστ • άταρ δτ) καϊ το σον θέΧω μαθεΐν 
ττότερον ^Α'χ^αιών ηΧθε<; εϊνεκ ή Φρυ^ών ; 

ΑΘΗΝΑ 

τού<ϊ μεν ττρΙν εχ^θρούς Ύρώα<ί εύφραναι θεΧω, 
στρατω δ' Ά'χ^αιών νόστον εμβαΧεΐν ττικρόν. 

Π02ΕΙΔΩΝ 

τι ο ωοε ττηοας αΧΧοτ 669 αΧΧους τροττου^ 
μισείς τε Χίαν καϊ φίΧεΐ<ϊ ον αν τύ-χτ)^ ; 

ΑΘΗΝΑ 

ουκ οίσθ^ ΰβρίσθεΐσάν με καϊ ναού<; εμού<; ; 

Π02ΕΙΔΩΝ 

70 οΙ^\ ηνίκ Αΐ'α9 εΐΧκε ίίασάνΒραν βία. 

ΑΘΗΝΑ 

κουοεν γ Αχ^αιων εττασεν ουο ηκουσ υττο. 

Π05ΕΙΔηΝ 

καΐ μην εττερσάν γ' '^Χ^ον τω σω σθενει, 
36ο ΤΗΕ ΌΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

ΑΤΗΚΝΑ 

'Τίδ ΛνεΙΙ, Κΐΐ)§ — 1;1)ν τί-ΐεηΐΐη^. Ι^ο, Ιΐιο ΛνοΓίΙδ 
Ι οβδί; 1)€ΐ>ν€6η υδ ΙοαοΗ ΙιοίΗ Ιΐιεε αικί ηιε. 

ΡΟδΕΙΠΟΝ 

Ηα ! 1)ηη^^65ΐ ΐΗοα δοηιβ ηΐΡδδα^β ίΐΌπι Ιΐΐ€ Οοάδ, 
Α >νοι•ϋ ίΐΌηι Ζευδ, ογ ίΐ'οηη κοηιβ Ηε&νρπΐ^ Οηε ? 

ΑΤΗΕΝΑ 

Ν&}', ίον ΤΐΌν'δ δΗΐνΡ, υροη Λνΐιοδβ δοΐΐ Λνε Ινεαθ, 
Ι δροΐν Ιΐιν ιηϊ^ΐιί, Ιο Λνΐη Ιΐιεε ιηϊηε αΐΐ^. 

Ρ08ΕΙΟΟΝ 

δο ? — ΙιαεΙ ΐΗοα 03δΙ ουί Ιΐιίπβ οΜ εηηιΐΐ;}^. 

Το ρΐΙ)Γ 1ιο•^ ηολν ίΐιαΐ; δΗε ίδ 1)αι•ηΙ \\ί11ι ήι•6 ? 60 

ΑΤΗΕΝΑ 

ΝίΐΛ' — ΐΏ)' ρείϊίϊοη ΓίΓδΙ — Λνίΐΐ; ]οίη Λνϋΐι ητ6 ? 
ννϋΐ Ιΐιοιι οοπδεηΐ ίη ίΐιαΐ Ι ί'ϋϊη ννουΜ άο ? 

ροδΕίηοΝ 
Υεα νοηΐ)^ : γεί Ι ίαϊη λνοιιΜ 1<ηο\ν Ιΐιγ λνίΐΐ. 
€οηι'ί>ί; Ιΐιοη Ιυ Ιι^Ι}) Αο1ι&(?αη ηιεη οι• Ρΐινν^ϊϋπ ? 

ΑΤΗΕΝΑ 

Μίηε θΐ•3ΐ\\'1ιΐ1β ίοβδ ΐΗο Τ1Ό^έιηδ ΛνουΜ Ι οΐιεβν^ 
Αιΐ(1 (Ιβαΐ Αοΐιαβα'δ ΙιοδΙ §,ηιη Ιιοηιε-ΓΟίυνη. 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

ΥεΙ ^ν11γ ΓΐΌΐη ηιοοοΐ ίο ηαοοοΐ ΐΐιιΐδ Ιεαρεδί Ιΐιου^ 
Ιη Γαη(1οηι δΟΐΊ 1)εϋ4;ολνϊη<τ ΗαΙε αη(1 Ιονε ? 

ΑΤΗΕΝΑ 

ΚηοΎν'δΙ; ηοΐ; 110^ν Ι Λν&δ οαΙι•&§6(1^ αηά ηπ)^ δΐιπηβ ? 

Ρ08ΕΙ00Ν 

Ι ΙίποΛν — Λνΐιεη Αΐαδ (Ιη駧€:ά Οπδδαικίι-α Ιΐιρποο, 70 

ΑΤΗΕΝΑ 

υηρυηί5ΐΐ6(1 οί ίΐιε Αοΐιαεαηδ — υηνεΙιιιΙίΡίΙ ' 

ΡΟΚΕΐυΟΝ 

Υεϋ, ΙΙιοα^Η 1)^ Ιΐΐ}^ ιιιί••ΙιΙ 11ΐ(?3ε 1αϊ(1 Ιΐίυηι 1ολ\'. 

361 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΑΘΗΝΑ 
τοι/γάρ σφβ συν σοι βονΧομαι Βρασαι κακώς. 

Π02ΕΙΔΩΝ 

€Τθΐ.μ α ρονλβί ταττ βμου. ορασβις 0€ η ; 

ΑΘΗΝΑ 

Βύστηνον αύτοΐς νόστον εμβαλβΐν Θ^Χω. 

Π02ΕΙΔΩΝ 

€ν γί] μβνόντων η καθ' άΧμυραν αλα ; 

ΑΘΗΝΑ 
οταν ττρος οίκους ραυστοΧώσ^ άττ' Ιλιοι;. 
καΐ Ζβύς μβν ομβρον καΐ γ^άΧαζαν άσττβτον 
ΤΓβμψβί ^ΐ'οφύύζ)] τ αίθβρος φυσήματα, 
80 €μοΙ δέ Βώσβιν φησί ττΰρ κ€ραύι>ιον, 

βάΧΧ€ΐΐ' Άγ^αιούς ναΰς τε τημττράναι ττυρί, 
συ δ' αϊ) το σον τταράσ^βς Αϊ'γαιον ττόρον 
τρικυμίαις βρβμοντα καΐ Βίναις άΧός, 
ΊτΧησον δε νβκρών κοΐΧον Ευβοίας μυ-νόν, 
ώς αν το Χοίττον ταμ" ανάκτορα βύσβββΐν 
ε^'δώσ' ^Αχ^αιοΙ θβούς τβ τους άΧΧους σί'ββιν. 

Π02ΕΙΔηΝ 
€σταί τάδ'• η χάρι,ς <γαρ ου μακρών Xό^ων 
Βεΐται• ταράξω ττελαγοί ΑΙ^/αίας άΧός. 
άκταΐ δε }^ίυκόνου ΑηΧιοί τε •χοιράΒβς 
90 "Χκΰρός τε Αήμνός Θ' αϊ ]χαφήρείοί τ άκραι 

ΤΓοΧΧών θανόντων σωμαθ' βξουσιν νεκρών. 
άΧΧ' ερττ' "ΟΧυμτΓον καϊ κεραυνίους βοΧάς 
Χαβοΰσα πατρός εκ ■χερών καραδοκεί, 
οταν στράτευμ Άρ^εΐον εζίτ] κάΧως. 
μώρος δε θνητών όστις εκττορθών ^ ττόΧεις, 
ναούς τε τύμβους θ', Ιερά τών κεκμηκότων, 
ερημιά 8ους αύτος ώΧεθ' ύστερον. 

^ Ηαι•1υη§ αηΛ Τ^ίτθΠ : ίοΓ (κπορθΐΊ οί Μ 88. 

362 ΤΗΕ ΌΑυθΗΊΈΚ8 ϋΡ ΊΈΟΥ 

ΑΤΗ ΕΝ Α 

ΤΗβΓοΓοΓβ Λνϋΐι ί1ιίη6 Ηβΐρ λνου1(1 Ι ^νοι•1^ ΐΗβίι• εοαίΐιβ. 

Ρ08ΕΙ00Ν 

Μΐηε Ιιείρ αΛναίΙδ ίΐΐ)- λ\'ϊ11. ΧνΐιαΙ \νου1(1δ1; Ιΐιοιι (Ιο ? 

ΑΤΗΚΝΑ 

ϋεαΐ Ιΐιοιη α Ιιοηιε-ΓεΙανη οι ενϊΐ δροβά. 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Ει•6 Ιΐιε}^ Ιεανο Ύνογ, ογ οη Ιΐιβ 1)νίη7 δρα ? 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

ννΊιεη 1ιοηΐ6Λ\'αη1-1)ουη(1 Ιΐιργ ^αίΐ ίΥοπι ΙΗαηι. 

ΤΙιειι Ζεαδ δΐιηΐΐ δοικί ί'υιΊΐι Γ3Ϊη υηαϋίτηΐΰΐε, 

Αηά Ιΐίΐίΐ, αηά ϋΐ&οΐνηβδδ οί" Ιιε&νβη'δ ΐ6ηιρεδί-1)ΐ•ε&ί;Η ; 

Αικί Ιο 1116 ρι•οη)ίδ6ΐ1ι Ηίδ Ιενίιι-ίϊίΐιηβ 80 

Το δπιϊίε Ιΐιε Αοΐιαο&ηδ αικί 1)υπι Ιΐιεϊι• δΐιίρδ Λνϊΐΐι Γιτε. 

ΒαΙ; Ιΐιοα — ίΗε Αβσς&η δοα-ρϋδδ ηιαίίβ ΐΗοα ιό;ιι• 

\\'ίΙ;1ι ηιοιπιί&ϊιι-δυΓ^ε αη(1 Λν1ιϊι•]ρίΐ5 οί ■«'ίΐίΐ ΙΐΓΪηε, 

Αιιά Ιΐιοιι Λνίίΐι οοΓρδΟδ οΐιοΐίβ Ϊ!,ϋ1)00ίΐ'δ δ^αΐί'; 

'ΓΙΐϋΙ Οτεείνδ ηιαν Ιεαηι ΙιεηοείοΓίΙι Ιο Γενεΐ'εηοβ 

Μ)^ Ιεηιρίβδ^ αηά ίο ίεαΓ &11 6ο(1δ 1)€3ί(ΐ6. 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Τΐιίδ δΗαΙΙ 1)6 : Ιΐιγ 1)θοη η66(1δ ηοΐ; ιηαην ννονάδ. 

Τΐιε Λνϊίΐε Α6<);οαιι δε& Λνϊΐΐ Ι ΙυηηοΐΙ ; 

Τ1ΐ6 δΗοι•6δ οί Μγοοηοδ, ΐΐιε Οεΐΐαη τεβίδ, 

δο^ΓΟδ^ αηά Ι.εηιηοδ, Ιΐιε ΟαρΙιεΓεαη εΙϊίΤδ 90 

λνϊίΐι ιηαηγ (Ιεαά ιηεη'δ οοΓρεεδ δΐιαίΐ 1)ε δίΓελνη. 

Ραδδ Ιΐιου ίο Οίγηιρυδ ; ίΓοηι Ιΐΐ}' ίαΐΗεν'δ Ηαηοΐδ 

Κεεεΐνε ίΐιε Ιενϊη-Ι^οΐίδ, αηά ΛναίοΗ ΐΗε Ιιουι• 

\\Ίιεη ΑΓ<Γθδ' ΚοδΙ δΐιαίΐ οαδΐ ίΐιε Ιιαλνδετδ Ιοοδε. 

Ροοΐ, ίΐιαΐ ϊη δαοΐν οί Ιολνηδ Ιαγδ ίεηιρίεδ ΛναδΙε, 

Αιΐίΐ ίοηιΙ)δ, Ιΐιε δαηεΙυ&Γΐεδ οί ίΐιε (1εα(1 ! 

Ηε, δθλνίιι§ (Ιεδοΐαϋοη, τεαρδ (1εδίι•αοΙίυη. [ΕχβαηΙ. 

ΗΕευΒΛ αιναΗπίτ, ναΐχβα ΗβπίίΊ/ υη Κα• αηη. 363 ΤΡΩΙΑΔΕ5 

ΕΚΑΒΗ 

άνα ΒύσΒαιμον πβΒόθβν κβφαΧήν, στρ. α 

βττάβίρβ Ββρην ονκβτί Ύροία 
100 ταδβ καΐ βασοΧής εσμβν Τροίας. 

μεταβαΧλομέΐ'ου Βαίμονος ανεγον 
ττΧεΐ κατά, ττορθμον, ττλεΖ κατά Ζαίμονα, 
μηδέ ττροσίστω ττρωραν βίότου 
ττρος κύμα ττΧεουσα τύχ^αίσιν. 
αίαΐ αίαϊ. 

τι γά/3 ου ττάρα μοι μβΧβα στβνα'χ^αν, 
Ύ) ττατρίς €ρρ€ΐ και τέκνα καΐ ττόσα ; 
ω ΤΓοΧνς ο^κος συστβλΧομβνος 
ττροηόνων, ώ? ούΒεν άρ' ησθα. 

110 τί με γ^ρη σί'γάν ; τι δβ μτ) σί'^αν ; άντ. α' 

τι δε θρηνησαί ; 

Βύστηνος ε^ω της βαρυΒαίμονος 

άρθρων κΧίσεως, ώς Βιάκειμαι, 

νωτ' εν στερροΐς Χεκτροισί ταθεΐσ'. 

οϊμοί κεφαΧής, οϊμοί κροτάφων 

ττΧευρών θ' , ως μοι ττόθος είχίζαί 

και ΒιαΒοΰναί νώτον άκανθάν τ 

εις αμφότερους τοί-χ^ους, μεΧεων 

εττΐ τους αΐεΐ Βακρύων εΧε<γους. 
120 μούσα 8ε -χ^αύτη τοΐς Βνστήνοις 

άτας κεΧαΒεΐν ά-χ^ορεύτονς. 

ττρωραί ναών ώκείαΐζ στρ. β' 

"ΙΧιον ίερον αΐ κωτταις 
Βί άΧα ττυρφυροειΒεα και Χιμενας 
Ελλάδο9 εύορμονς 
αύΧών τταιάνι στυ'γνω 
συρί'γ'γων τ εύφθό^^ων φωναις 

364 ΤΗΕ ηΑϋΟΗΤΕΗδ ΟΡ ΤΙΙΟΥ 

ηε(_•ι;ηλ (.ν/;•. Ι) 

ϋρϋΛ Ιΐιοα ίΗΐηε 1ΐ03(1, Ο ίοιΊαιιε-δοουνδΙ ; Γγοιπ ΐΗβ 

(■ηΓίΙι ηρΓΗΪίο ΐΐιγ ηοοίί 1)ο\\•€ί1 Ιονν. 
ΤΙιίί ηπη 18 ηοΐ Ιΐιν Τγο}•, ηοι• Ιΐιο Ιοπίδ αΐ'ο Λνε ηολν οι 100 

Τι-ογ, Ηΐκΐ ΐΐιο ίαΐε-λνίικί.'ί Ι^ίολν 
ΝοΙ Λδ οίΌΙοΙ ; Ιΐιοα ηιηδΐ Ι^ε&Γ ϋ, ιπιινΙ (ΙιίΓΙ: λνΐΐΐι Ιΐιρ 

8ΐι•€Ηηι, Η5 Ιΐιο Ιίίΐοί; οί" ΓοΐΊαπο Ηολν. 
ΒιΟΛδί ηοί λνίΐΐι ΐΗγ ρ1Ό^ν Ιΐιο δαΓ§65 οΓ \\{&, \νΙΐυ οπ 

ΛνΗνί•5 Οί' (ΙίδΗδΐΟΓ, ίΐΐ38 ! ίΙΓί; ΙοδΙ. 

\νΗ3ί Γοιηαΐποΐΐι ίο Γπα 1)υΙ Ιΐιο ηηΪ56ΐ•}'-ιτιθ£ΐη, λνΐιοδθ 

ΓοιιηίΓν. ν.Ίιοδο οΙιϋίίΓοη, λ\ Ίιοκο 1ιπ8ΐ);ιη(1, ίανο Ιοδί; ? 
Ο {)Γ()ΐΐ(1-5\ν6ΐΗη<•• δίΐίΐ οί' ;ι Ινίπί»;!}^ Ιίιιο ιΧΗ-ίειΙ ηολν ! — 

Ιιολν α Ιίπη^ Ι^αΙ οί ηοα^ΐιΐ Ιΐιοπ Λν;ΐδΙ ! 

(ΑίΐΙ. 1) 
\\ 1ι;ιΙ 8ΐ).ι11 Ι δρείΐΐν ? — Λνΐιαΐ Ιεανο ιηΐ8;ιϊι1 ? — Λνοβ'δ ιπϋ 

ίοΓ Ιΐΐ6 οοϋοΐι οί Ιΐΐ6 €νί1-δΐ3.1Τβθ1 ! 110 

1^0, ΗοΛν Ι Ιίε υηνεδίίαΐΐ^ 5ίι•6ΐ;ο1ιο(1 οιι ΐΐιο 1)0(1 υί 

ο,ι1;ιηιϊΙν ρίΐϋοδδ-ΙΐίΐηΙ ! 
Αΐ3δ ίοΓ ιηϊιιο 1ΐ0Λ(1, ίυι• ηΐ}' ίΙΐΓϋΙίΙίίηΐί ΒΓΟλνδ^ ίοΓ ηιϊηε 

ΙιοΗΐΙ ΐη ΐίδ αοΐιΐηρ^ ρι•ΐδοη Ιίίΐιτείΐ ! 
Ι }'εηι•η Ιο ι•θ(•1ν ηιε ;ιη(1 δλναν — λ3 ,α Ι^ΗΐΙν λνΐιοδε 1^ιI1- 

ΛνΗΐ'Ινδ Γοΐΐ 111 ίΐιε ΐΓοιι^Ιι οί ίΐιε 8ο;ι - • 
Το ηιγ 1ν06ηϊιΐ|!ί, ΐΗο Λνΐιίΐβ Ι Λν.ιίΐ ηιγ οΐι.-ιηΐ; οί δΟΠ'ΟΛν 

ίίικί ννεορϊη^ί ηηοείΐδϊη]2;1ν, 
Τΐιο ηιίη-δοη<ί ηενεν 1^η]νΡ^1 Λνίΐΐι Ιΐιε (Ιπηοε, ΐΗε 

^ίιπ^χ1^^1 ηιπδϊο οί ηιίδ€ΐ•ν. 120 

Κΐί€/! Ιο Ιιβί' ββ/, αηά αάναηοαι ίο /"γοηΙ ο/' .^Ια§β. 

Ο δΗΐρ-ρΓΟΛνδ Γαδίιΐπ^ (^7^. 2) 

Το ΙΗιιηι^ ΐ3ΐ•ιΐδ]ιΐπ_ίΓ 

Τΐιε ρυΓρ1ε-ίίυ8ΐιΐηο- δε.α Λνϊΐΐι 8\νϊίΐ οαΓδ, 

ΤιΊΙ ΗηΙεδ 1οπ(1-ϊ•ΐηφπ<τ, 

Τίΐΐ ))ϊρεδ (3Γ0Ηά-5Ϊη_φη£τ 

Ρι•οε1;ιΐιηεΛ γοα δλνΐη§ϊη§ οίΤ ΡΙιγ^^ϊηιι δΙιΟΓεδ 

Οη Η&Λνδει•δ ρΐαΐΐείΐ τρωιαδε:^ 

βαίνουσαι ττΧζκτάν, ΑΙ'γυτΓΤον 
■παίΒβυμ',^ βξηρτήσασθ , 
130 αίαΐ, Τροίας €ΐ' κόΧττοι^; 

ταν Μει^ελάοι; μεταιησσομβναι 

στνγνάν αΚογον, Κ,άστορι \ωβαν 

τω τ Έιύρώτα ΒνσκΧβιαν, 

α σφάζβί μ€ν 

τον 7Γ€ντήκ()ντ' άροτήρα τέκνων 

ΥΙρίαμ,ον, εμέ τβ μβΧέαν Έκάβαν 

€19 τανο €ξο)Κ€ίλ αταν. 

ωμοί θάκονς ο'ίους θάσσω ολ'τ. β' 

σκηνοίς βφβΒρος 'ΑΎαμβμνονίαις. 
140 8ονλα δ' άγομαι Ύραΰς ζξ ο'ίκων, 

κούρα ξυρηκ€ί πβνθηρη 
κρατ' βκτΓορθηθβΐσ υίκτρώ^. 
άΧλ' ω των 'ΐ^αλ/ίεγχεωϊ/ Ύρωων 
άΧο'χ^οι μβΚζαί,' μζ\€αί κούραι 
καΐ δυσνυμφοι, 
τύφβται, "Ιλίο/', αι,αζωμβν 
μάτηρ δ' ώσ6< τττανοί^ κΧα'γ'γαν 
ορνισιν 0770)9 βξάρξω '^ώ 
μοΧτταν ου ταν ανταν 

Οίαΐ' 7Γ0Τ6 οη 

150 σκητΓτρω Πριάμου δίβρβίΒομενα 

7Γθδ09 <^ΡΧ^χόρον ττΧα'γαΐ'; Φρυ'γίαΐ'ζ 
ζ-υκόμίΓοα ^ζηρχον Θβούς. 
ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Εκάβη, τι θροβΐ<ς ; τι Ββ θωύσσ€ΐς ; στρ. η 
ΤΓοΙ λόγο9 ηκ€ί ; 8ίά <^αρ μβΧάθρων ^ Τ^'ΓΓοΠ : ίοΓ παώΐίαν οί Μ88. 
^ Ηβηηαηη : ίοΓ καΙ κόραι οί Μ88. 366 ΤΗΕ ΠΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Βν Νίΐβ — δ1ιϊ|)5 ί'ίΐΙο(1 

Το ΙηιηΙ ΐΗε Ιΐίΐΐείΐ, ί,Ηε 8ΐ)αΓΐίΐιι \νί£β, 130 

€38ΐ(»ι•'ί; ίίί^Πιηιίπί;, 

ΕιίΓοίηίΐ' 8ΐι;ιηυιΐί>•. 

Α Ι'ιΐΓ^ οίαίιηϊηι»• Κΐπα; ΡιΪΗΐη'δ ΙϊΓε ! 

ΊΊΐ()ΐ駕1ι 50115 1ΐ6 οΗοΗδΙιεοΙ 

ΡΐΓίν. 1ΐΟ ρ6ΓΪίί1ΐΟ(1, 

Η 18 ηιιη•<ί6ΐ•ι?55 δΐιο : αικί Ιΐιο πηκοΓν-πίε, 
Ενεη ηιρ, 1ΐ;ι11ι δΐιο ΛνΓ€ο1ν6(1 οη Ιΐιε Γοοίνδ οΓ 

\νί)θ ίοΓ ηιν 5088ίοη (/ί/ίΛ 2) 

Μ 1(1 ί'οοδ' ορρΓ685Ϊοη ! 

νν'οθ, δΙίΐνε-ρΐΌοβδδίοη ! \νοβ, ^γο^ δΐιοηι ΗοβγΙ ! 140 

Γοπιο, Λνίίο <;ΓΪοί-1ίΐ(1οη, 

('υιηο ΙίΓΪοΙρ, οοηιο ηΐΗΪάριι, 

Ο Ικ'ίΐΓΐ,δ Ο1106 δΐηνεά οη Ιΐΐΰ 1)ΐ•ίΐν6 ΙιοαιΊδ οΙολοΙ ! 

λν'ηίΐ Λνε οιπ' }'6αι•ηΐη§ 

Ο'βΓ ΙΙίηηι Ιιηηιΐησ ! — . 

Αδ ο\*ι• ηο8ΐ1ΐη^8 Ιηπιϊηο^ ΐο Ιιβν δΐιοΐΐοηη^ Λνϊιι§ 

'ΓΙιε ηιοΙΙιοΓ 5οι•ε.αηιε11ι, 

Μγ 8θΐΐδ^-ί1οο(1 δίΓΡίΐηιοίΙι — 

ΝοΙ 8υο1ι, ηιοδεβηιοΐΐι, ;ΐ8 ΛνοιιΙ Ιο ΓΪη^ 

\\Ίΐ€η Ι 1)6η1; Ιίηιε^ Γαϊδϊηΐί 150 

ΤΙιο Οούδ' δΛνοεΙ ρι•;πδΐηίί, 

Αη(1 λναίοΐιεά Τι•υ}''5 (1;ιιιοί'8 ίίΓοιπκΙ ηιβ δλνίη^ 
Αδ Ι Ιοαηεύ οη Ιΐιε 5οε})ίι•ε οί' ΡΐΊ;πη ηι^ 1νίη§. 

Εη(α• Ι'γομ Ιΐιβ ΙοιΙα ιΐΛΐ,κ-αΐίΟΗυδ ο/' οαρύνβ Τκοβαη 

τνοιηβη. 

ΗΛΙ,Γ-ΓΗΟΚυδ 1 {81γ. 3) 

ννΐιγ ΓίΐΙΓδΙ ίΐιου, ΗεουΙ)Η?-^Λν•1ιγ άοδί Ιΐιου οΐ'γ ? 
λνΐΐίΐΐ ηαε&η ύϊγ \ίοτά& ? Τΐιε ϊεηΐδ \\'εΓε θΠεά 367 ΤΡΩΙΛΛΕ2 

άιον οίκτους ους οικτίζβί. 
δίά δβ στέρνων φόβος άίσσβν 
Ύρωάσιν, αΐ των8' οϊκων βί'σω 
8ου\€ίαν αΐάζυυσιν. 

ΕΚΑΒΗ 

160 ώ τ€κνον, Άρ^βίων ττρος ναύς ή8η 

κινείται κωττηρης χ^ίρ- 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

06 '<γω τΧάμων, τι θβλουσ' ; η ττοϋ μ! ηδη 
ναυσθλώσουσίν ττατρίας €κ ^άς ; 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ ΟΙΟ , €ίκαζω ο αταν. ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 5 \ 1 ' μβΧβαί μόχθων βττακουσόμβναί 
Τρωάδες•, βξο) κομισασθ' οϊκων 
στέΧλουσ' ΆρΎβΐοο νόστον. ΕΚΑΒΗ 6 ε. μή νυν μυι ταν 
170 €κβακχ€ύουσαν ΚασάνΒραν 

αίσχυναν Άρ^γαοίσίν, 
μαίναο , αττ αΚ'^εί ο αΚ^υνσω. ιω Ύροία Ύροΐα Βυσταν , βρρας, 
Βύστανοί δ' οϊ σ βκΧβιττοντβς 
καΐ ζώντβς καΐ Βμαθβντβς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

οϊμοι. τρομβρα σκηνής βλίττον άντ. γ' 

τάσδ' 'Α.'^αμίμνονος ^ττακουσομένα, 36» ΤΜΕ ΠΛυΟΗΊΈΠδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

\νΐΐ1ι Ιΐπί; ΙηιηοπΙ Ιΐιοπ λνηΐίοδί ννοοίαΙίΛ', 
Λικί ΓίΉΓ ΐ1ιι•ου<ί1ι ;ι11 ΙιοηιΙδ ίΙΐΓΪΐΙίοΙ 

ΟΙ' ΤΐΌ)''5 5{1(1 (ΐΛΠ^ΙίΠτδ, Λνΐιο ΓοΓ ΙΙΐΓ&Μοηι ΛναίΙ, 
Ιη γοη ρίΐνϊΗοηδ Μΐιϋβ λνβ 1)ϊ(ΐ6. 

Ι1Ε€υΒΛ 

€Ηί1ι1^ οΐιίΐοΐ^ Ιΐιο Ατ^ϊνο Ιιαηάδ \νίΐ1ι οαν ηπίΐ δ&ϊΐ 160 

Αγο Ι^υδ}• 1)}' Ιΐΐ6 Ιϊοΐε. 

ΗΛΙ.Γ-ΟΗΟΚυδ 1 

ΑΗ ηιβ ! λνΐιηΐ πιολιι Ιΐιε^ ? \νϊ11 ΐΗε}^ $1ι•»ί§Ηΐη•»7 

1)6ί11• Ιΐδ 

ΡΐΌΐη ίαίΙιεΓίαηά ίαι• ονει• δβα ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι ΙνποΛν ηοΐ : Ι 1)ΐιΙ Ι^οοίε ΐΗο οαΐ'δβ άΐ'αΛνη ηβ&ι* υ3, 
ΊΊιο άοοιη υί' πηδετν. 

ΙΙΑΙ>ί•-ΓΙΙΟΚυδ 1 

ννοε ! — Λνε δΐιαίΐ Ηολγ Ιΐιε δΐΐΓπηιοηδ^ " Ο γβ ά&υ^ΙιΙεΓδ 

Οί" Ί Γογ, ίι-οιη Ιΐιοδο ρανϊΐϊοιίδ οοηιε : 
ΤΗε Ανσίνοδ Ιηιιηοΐι ΐΐιείι• Ινεείδ υ^οη Ιΐιε \να1ει•δ, 
Τΐιε δίΐίΐδ αΐ'ε δρΓείκΙ ίΌπ Ιιοηιε . " 

ΗΕΟυΒΑ 

Αΐβδ ! ΙεΙ ηοηε οαΐΐ ΓογϊΙι Ιΐιε ίι-εηζ^'-οίηνεη 

ΟαδδίΐηάΓα^ ΙοαοοΙίΗηΙ-ρΐΌρΗείεδδ, 170 

ΡοΓ ΑΓ<τΐνε Ιϋδΐ Ιο δΙίΗπιε, ΙεδΙ ί,Ηεί'ε 1)ε §ϊνεη 

ΠΐκΙΓεδδ Ιο ηιγ άΐδίΓεδδ ! 
Τι•ο}', ίΊ'ον^ ιιπΗ.ιρρ^ 1 άοΛνη 11ιι•οα§1ι (ίερίΐΐδ οί 
ηπη 
ΤΗοα δϊη1<οδΙ !^3ΐι, ιιη11«ρρ^ ΐΗε^, 
ΤΙιν Ιοδί !^ΐ1ιν 1ϊνΐη<;• ραδδ Ιο ίΐιεΪΓ αηοΐοίη^, 

Τ1ΐ}' (1εα(1 Ιιανε ρα^δεοΙ 3Λν3^^. 
ΕηΙβΓ δΕοοΝο ΗΑΐ>Γ-εΗοηυ8. 

ΗΑΙ,Γ-ΟΗΟΗυδ 2 

Α1ι ηιε ! Γγοιπ Αϋ^Ήΐηεπιηοπ'δ Ιεηΐδ ϊη (ΐΓεαίί (^Α^ιί. 3) 
Ι οοιηε, Ιο Ηε&Γΐίεη, θ[υεεη^ Ιο ΐ,Ιιεε, 

369 

νοί.. Ι. Β Β ΤΡΩΙΑΔΕ2 

βασίΧβία, σβθβρ, μη μβ κτα'ΐ'ίΐν 
Βόξ Άργίΐ'ω;^ κβΐται μβΚ^αν, 
1Β0 η κατά ττρύμνα^ ηδη ναϋται 

στίΧΧονταί κίνβΐν κώττας. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ Ύ^κνον, ορθρευονσαν -^νχαν 
^κττΧηχθζΐσ ηΧθον φρίκα. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ηΒη τί9 6/3α Ααναών κήρυξ ; 
τω ττρόσκβιμαι ΒουΧα τΧάμων ; 

ΕΚΑΒΗ 

ΐΐγ<γνς ΤΓου κβΐσαι κΧηρου. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ιω ιω, 

τις μ ΆρΎβίων ή Φθιωτάν 
η νησαίαν μ άζβί 'χωραν 
Βνστανον ττορσω Τροίας ; 

ΕΚΑΒΗ 
190 φβύ φβν. 

τω δ' ά τΧάμων 

ΤΓοΰ ττα Ύαία*; Βου\€νσω Ύραΰς, 

ως «ί/φί/ί', ά 

ΒβίΧαία νβκρον μορφή, 

νβκύων άμβνηνον ά'^αΧμ', η 

ταν Ίταρα 7Γροθύροι<; φύΧακαν κατβγ^ονσ', 

η τταίοων σρεπτ€ίρ , α ίροι.α<; 

άρχαΎονς βΐ'χ^ον τιμάς ; 

Χ0Ρ02 
αιαΐ αίαΐ. ττοίοίς Β' οϊκτοίς στρ. Β' 

ταν σαν Χύμαν βξαιάξβις' 

370 ΤίΙΕ ΠΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΚ ΤΚΟΥ 

ί,οδί 1ΐΛ|>1ν ηολν (Ιιβ Λτ^ίνο ίίοοηι Ιιε 8ηϊ(ϊ, — 
Α (Ιουηι οΓ ^1^ίιι11 Ιογ πιο ; 

Οι• Ιιβρίν ί»1 Ιΐιο ^πϋθ^-δίρνηδ ΐΗε δΛνβορδ, 180 

Καη ουί, λγ6 5Λνϊη§ΐη§ ίΗτου^Η ίΐιε Ιίπηο. 

ΗΕΟυΒΑ 

01ιϊ1(1, Ι Ιιανο οοηιο, βίηοε ηβνν ίοΐ' Ιοπόγ δίεερε 
ΊΊιϊδ ΙΐίΐαηΙεά ΗραγΙ οΓ ηιϊηο. 

ΗΛΙ,Γ-ΓΗΟΒυδ 2 

Ηο\ν ? — ΙιηΙΗ 3, ΌΛηίΐ3η ΗβΓαΜ ΙιϊΙΙιογ Λνεπίΐϊηεί 

Ηροΐνοη οιη• άοοηι ? λΥΠοδε ΙΙιγηΙΙ ηπι ΛντεΙοΗβά Ι 
Οι•€ΐαίηο(1 ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ΤΗϊπε αη^υίδΐι οΓ δυδρεπδο ίδ εηθϊη§ : 
Τ1ΐ6 ΙοΙ, Ιΐΐ)^ ίΉΐε, ΐδ ηΐσΐι. 

ΗΑΐ,κ-ΓΗοηυδ 2 
Α1ι πιο ! Λνΐιηί Ιοι-ά οί" Αι-οο^' ίοΐΐί «Ιι,ιΐΐ ΙγλοΙ ιηε 

Ηειιοο, οι• Λνΐιαΐ οΗϊεί' ο£ ΡΙιΐΗΐα-Ι&ικΙ ? 
ννΐΐΗΐ; Ϊ8ΐίΐη(1-])ΓΪηο6 ίο ΓηίδΟΓ^ δΐιαίΐ δρεεοί ηιε 
ΡίΐΓ ί'ΐΌπι ΐΐιε Τ^ο^αη δίΓβηά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ν\'^οε ! Οη ΛνΗ&ί δροΐ οί ε&ιΊΐι δΐιαίΐ Ι, εΐά-δίηοΐίεη, 19(ι 

Βε ίΙΐΓϋΙΙ, α (3ι•οηε λνίίΐιΐη ΐΗε Ιιϊνε, 
ννε«]ί .18 ΐΐιε οοι•ρδε ίΐιηΐ 1}ΐ•ε.ιΙΙι ηο ιτηοΓε δΐι»!! (^αϊοΐίεη, 
01ιοί>1 οί" Ιΐιε οηοο-αϋνε, 

Το Ιίοερ \νϊ11ι ρίΐΐδΐεά Ιΐίαπίΐ & ηΐ3δ1ει•'5 ροιί&ΐ. 

Το ηαΐ'δε Ιΐιε 1)&1)εδ οί" δοιηε ρι-οικί ίοε? — 
ι, Λνΐιο \νίΐδ οΐΌΛνηε(1 ΛνϊΐΗ ΙιοηοιίΓδ Ηα1ί"-ϊιιιηιοι•ΐΗΐ 
Ιη Ύνογ — α1ι, 1οη§ α^ο ! 

ΟΗοκυδ ('^Ιί: 4•) 

λΥ'οε Ϊδ ίΐιεε ! — Λνΐΐΐι \ν1ι&ΐ λν&ΐϋη^δ \νί1ί; Ιΐιοα Ιαπιεηί; 
Ιΐι^ (Ιοοηι 

Οί" ουίΓα^ε-δΙι&ηαβ ? 

371 

ΒΒ 2 ΤΡί2ΐΑΔΕ2 

ουκ '1δαί'ο49 ίστοΐς κβρκίΒα 
200 8ίν€υονσ' βξαΧλάξω. 

νέατορ τβκβωΐ' σώματα Χβύσσω, 

νέατον μόχθους 'ό^ω κρβίσσονς, 

ή \€κτροι<ί ττΧαθβΙσ '¥^XΚάνων' 

ΐρροί νύξ αντα καΐ Βαίμων 

■η ΐίειρήΐ'ας νΒρευσομβ'ΐ'α 

ττρότΓοΧος σεμνών υδάτων βσομαι. 

ταν κΧειναν βϊθ' εΧθοιμεν 

Θ?/σ"6α)9 ενΒαίμονα 'χ^οψαν. 
210 μη '^αρ δ?) Βίναΐ' γ' Ευρώτα, 

ταν ε-χ^θίσταν θεράττναν Έλεΐ'ας, 

ενθ^ αντάσο) Μ,ενέΧα Βού\α, 

τω τα9 Ύροία'ς ητορΘητα. 

ταν Υίηνεωΰ σεμναν -χώραν, άντ. δ' 

κρητΓίΒ' Ού\νμ.ΊΤου κα\\ίσταν, 
6\βω βρίθείν φάμαν ήκουσ' 
εύθα\εΐ τ ενκαρττεία' 
τάδε 8εύτερά μοί μετά ταν ιεραν 
(&7]σεως ζαθεαν εΚ,θεΙν 'χ^ώραν. 
220 καΐ ταν Αίτναίαν 'ΐίφαίστου 

Φοινίκα'ί άντήρη '^^ώραν, 
"^ικεΧών ορέων ματερ\ ακούω 
καρύσσεσθαι στεφάνοις άρετά';. 
τάν τ αηγίστεύουσαν '^αν 
\ονιω ναιοιν ^ ττοντω, 

ί ι. ' 

αν υγραίνει καΧλιστεύων 
ο ζανθαν γ^αίταν ττυρσαίνων 
ΐίράθίς ζαθάαί^ τταγαΐσι τρεφων 
εύανΒρόν τ' οΧβίζων ηαν. ' να\,οιν {{.€. ναίοιμή 1)ίη(1θΓί : ίοΓ ναΰται οί Μ88. 372 ΤΙ Ι Ε ΌΑυΟΗΤΕΚδ ϋΚ ΤΚΟΥ 

Α8 Ι Ρ&06 Ιο απίΐ ΓΐΌ δΐιαίΐ ιη}' δΐιιιϋΐο ι11^^α^1 ηο Ιοοηι 

Ι η ϊνογ Η^ΐΛΪη ! 200 

Οη ίΐιε οοι•ρ565 οί" δοη8 ηιυδί Ι Ιοοίί ηΐ)^ ΙίΐδΙ — γπ^ Ι&δΙ^ 

\\Ίιοηι \νοι•δθ ίΠδ \νίΐίϊ, 
Το 1)6 ΙΙίΓαΙΙ Ιο Ιΐιε αουοίι οί α ^^^β1^ — αΗ, ηηη 1)1<'χδ<; 

Τ1ι;ιΙ ηΐ^ΐιΐ;, Ιΐιαί; {ιύα ! — 

Ογ 1\\α ν,Λίαν Ιο (Ιπην ίΐΌΐη ΡΰΪΓεηβ'δ 1ΐίΐ11ολν(ΐί1 δριίιι^ί 

λνΐΐΐι 1^οικ1ηιαί(1'δ Ιιαηίΐ : — 
Υρϊ ο1ι ηιΐ^ΐιΐ Ι οοηιο υηΐο Λνΐιενε Λναδ ΤΙιεδβιΐδ ]ίΐι^^, 

Ύ]\άΙ 1ιεαν6η-1)ΐ6δΙ Ιαηά ! — 

ΒιιΙ ηοί ίο Ιΐΐ6 δλνίΓΐδ οίΕαΓοΙαδ, ηοΐ ΐΗε Ι^οΝνεν 210 

Ο Γ ηιγ \νοι•δ1; ίυε, 
Ενεη Ηείθπ — ο1ι ηοΐ ίηΐο Μεηείαιίδ' ρο\ν6Γ 

\νΐιο 1)ΐ•οιι§1ιΙ Τγο^ Ιολυ ! 

(Αηί. 4) 
ΒαΙ Ιΐΐ6 Ιαηιΐ οί Ρεηεΐιΐδ, ΟΙ^ηιριΐδ' ίοοίδίοοΐ ί^ίι-, 

Τΐιε Ιια11οηε(1 ν,ιΐε — [Ιΐιει•6 

Ι Ικινε 1ιε;ΐΓ(] οί Ιΐιε 8ΐ;υι•ε οί ϋδ Λνεαίΐΐι ; εαιΊΐι'δ ΐηοι-εαδε 

ϋοΐΐι πενεΓίαίΙ. 

Ιΐ ΐδ ΙΙιεΓΟ Ι Λνοιιΐιΐ 1>ε, ϊί οη ΊΊιεδειίδ' δ;ιει•ε(1 δΙιοΓε 

Νο Ιιοηιε \\•αΐ1δ ηιε. 
Αηοΐ Ιΐιε 1<αικ1 οί Ιΐιε Εΐι-ε-σοο], ΐΐΐίΐί; Ιοοίνδ ίι-οηι Εΐηα ο'εν 220 

ΡΙιοεηϊεία'δ δοα, 

Ενεη δϊοίΐ^, ηιοΐΐιει* οί Ηΐΐΐδ, — Ηει• ίπηιε Ι Ιιεαν^ 

Ηει• ρ1Ό\νεδδ-ρ^^^^ :— 
ΟΓΟοηΙεηΙ οου1(1 1 (1\νε11 ΐη ΐΐιε Ιαηά Ιΐιαΐ οουοίιείΐι ηεαι• 

Ιοηίίΐ'δ Ιϊοίε, [δίαϊηδ 

\νΊιίο]ι ΐδ νναίενεά οί Οινιΐΐήδ, Ιΐιε Ιονεΐγ βίνεαηι Ιΐι&ί 

ϋ;ιι•1< ΙΐΗΪΓ Ι^πίίΐιΐ; ,ί^ο1(], 
Οί Λνΐιοδε ίουηίαϊηδ πιονΙ ΙιοΙ γ Ικτ ΙιείΌ-ηαΓδϊησ ρΐαίηδ 

\\'ίη \\'εα1ΐΙι υιιΐοΐιΐ. 373 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

230 καΧ μην Δαναών ό'δ' άττό στρατιάς 

κήρυξ νβογ^μων μύθων ταμία'ζ 
στβίγ^βι τα-χυττουν ϊ'χνο<; βξανύων. 
τι φ€ρ€ί ; τι λεγβί ; 8ου\αί ιγάρ Βη 
Δωρίδθ9 €σμ€ν 'χθονο'ί η8η. 

ΤΑΛΘΤΒΙ03 
ίίικαρη, ττνκνας ηαρ οισυα μ €69 ίροίαν οοου<ί 
έΧθόντα κηρυκ βξ 'Α-χ^αϊκοΰ στρατού, 
1<^ν(ύσμβνο<ζ δε καΧ ττάροιθβ σοί, '^ύναι, 
ΎαλθύβίΟ'ί ήκω καινον άγγελώΐ' Χο^ον, 

ΕΚΑΒΗ 

τόδε, φίΧαί Τρωάδες, δ φοβο'ζ ην τταλαί. 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 
240 η^η Κ€κ\ήρωσθ\ βΐ τόδ' ην ΰμίν φόβος. 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ, τίν ή Θεσσαλίας ττοΧιν 
Φ^ίαδος είττας ή Καδ/ζείας ■χθονό^; ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

κατ αν8ρ^ ίκάστη κούγ^ ομού λελόγ^^ατε. 

ΕΚΑΒΗ 

τίν* άρα τις βλα^ε ; τίνα ττότμος βύτυγ^ης 
^ΐΧίάΒων μάν€ί ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
οίΟ ' αλλ €καστα ττυνοανου, μη ττανο ομού. 

ΕΚΑΒΗ 

τούμον τίς τίς βΚαγζ τέκος, €νν€7Γ€, 
τΧάμονα ΚασάνΒραν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

€ξαίρ€τόν ν IV '^Χαβαν Αγαμέμνων άναξ. 
374 ΤΗΕ ΟΑυθΗΤΕΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

ίιΟ, Γγοιτι Ιΐιε Οίΐηίΐ»η ΛναΓ-ΙιοδΙ, Ιικίβη 230 

λνίΐΐι Ιϊάίη^δ, υηίο ιΐδ (ΐΓ&\νδ ηΐ^;;1ι 

Α 1ΐ6ΐ•ίΐ1(1 δρεεοΐΐη^ Ιιαδίίΐ}•. 
ννΐιαί Ιιβδί 1)ηη;5δ 1ΐ6 ? — ΙιοηοείοΓίΙι ι)οη^]η1α^{^6η 
Οί" ΟοΓΪαη 1αη(1 άϊϊι Ι ' 

ΚΐΐΙβΓ ΤΑΙ,τΗΥΒίυβ, 

ΤΑΐ,τηνΒΐυδ 
Οπ ιηαην ^υιη•ηρν^π,£;8, Ηί?οιιΐ3;ι, Ιο λικΙ ίι•ο 
Ι Ιιανο ρΗδδίΐΙ, Ιΐιοα 1ίηθΛν(;δ1;, 'ίλνϊχΐ Ιΐΐ6 Ιιοδΐ απίΐ 

Ινογ; 
ννΐΐίΤί'ΓοΓε Ι οοηΐ6 αίΌι-εϋιπε 1<ηολνη Ιυ ϊίλββ, 
'Γίΐ1ΐ1ΐ}•1)ίιΐδ^ λνϊίΐι ηελν ΐί(1ίιι§δ ίοι• Ιΐιϊηο εαι•, 

ΗΕΟυΒΛ 

Ιί ϊδ οοηιβ^ ίπεηίΐδ — Ιΐιαΐ; ννΐιίοΐι Ιιαΐΐι 1;ιϊί1 υροη ιηε 
Ι.οη§ Γεαι• αδ α 1ιαιιιαϋ秕 δρείΐ ! 

ΤΛΙ,ΤΗνϋΐυδ 

ΥοιίΓ ΙοΙδ αΐ'Ο οαδί; — ίί" Ιΐιΐδ Ιΐιΐη<ι• \να3 }Όαι• £εαι•. 240 

ΗΕΟϋΒΛ 

Χν^οε ! — οί Λνΐιαΐ οΐΐ^ ϊη ΤΗεδδΕίΙ)^^ 
Ογ ίη €α(1ηιιΐδ' Ιαπίΐ, (Ιοδί Ιΐιου Ιεΐΐ ? 

ΤΛίΤΙΙΥΕίυΧ. 

Υε Ιιανε Γαΐΐεη εαοΐι ίο 1ιει• \οι•(\, ηοΐ &11 Ιο^εΐΗει•. 

ΗΕΟυΒΑ 

υηΐο λνΐιοιτη Ιιαΐΐι εαοΐι Ιιεεη αΙΙοϋεΛ ? — ίοι• \ν1ιοιχι 
Οί" ΤΐΌ^'δ ίΙαίΏεδ Λνηϊίεΐΐι α 1ι&ΐ)ρ)' ^1οοη1 ? 

ΤΑΙ,ΤΠΥΒίυδ 

Ι ΙίποΛν : — 1)ΐιί; αδίν οί" εαοΐι, ηοΐ α11 αδ οηε. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Μ)^ (1ίΐυ<^1ιΙ;ει• — Λνΐιο Λνϊηηείΐι Ιιογ ίυΐ• ,α ρνε)^, 
0'αδδατΐ(3ι•;ι Ιΐιε ιηϊδει•γ-1)θΛνεο1 ? Ο Βίΐγ \ 

ΤΑΙ,ΤΠΥΒίυδ 
Κίιι§ Α^αηιεηιηοη'δ οΐιοδεη ρΐ'ίζε ϊδ δΐιε. 

375 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΕΚΑΒΗ 

250 Ύ) τα ΑακβΒαίμονία νύμφα 8ού\αν ; 

ίώ μοί μοί. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ουκ, άλλα Χβκτρων σκότια νυμφβυτηρια. 

ΕΚΑΒΗ 

η ταν του Φοίβου τταρθίνον, α 'γβρας 6 
'χ^ρυσοκόμα<ϊ έ'δω/ί' αλ€κτρ»ι> ζόαν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙ02 

€ρω<ί ετόξβυσ* αυτόν ενθβου κόρης. 

ΕΚΑΒΗ 

ρΐτΓτε, τβκνον, ζαθβους 
κ\ϊ)8α<ί, άτΓο χροό'; €ν- 
Βυτών στβφέων ί€ρούς στο\μού<ί. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
ου <γαρ μέ'γ αύττ] βασιΧικών \βκτρων τυ-χ^αΐν ; 

ΕΚΑΒΗ 

260 τί δ' δ ν€οχμόν άττ' βμβθβν βΧάββτε τβκος ; 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 

ΪΙοΧυξένην έ'λβ^α^, η τίν' ίστορβΐς ; 

ΕΚΑΒΗ 

ταύταν τω ττάλος βζβυξβρ ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

τύμβω τέτακταί ΤΓροστΓοΧεΐν Άχί,λλεως. 

ΕΚΑΒΗ 

οϊμοί ζ'γώ' τάφω ττροστΓοΧυν βτβκόμαν. 

> ν / Γ/ξ.» Λ ' >\ 

αταρ τΐ9 ο ο η νομός η 

τί θέσμίον, ω φίΧος, ΈΧΧάνων ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ευΖαιμόνίζβ τταΐΒα σήν βχίλ καΧώς. 

ΕΚΑΒΗ 

τί τόδ' έ'λα«•ί9 ; αρά μοί άίΧι,ον Χβύσσβί ; 
376 ΤΗΕ ΟΑυθΗΤΕΚ8 ΟΓ ΤΚΟΥ 

ΠΕΟυΠΛ 

ΙΙα ! Ιο Ιιίδ 8ραΓΐΛη Λνίίβ 8ΐιη11 δΐιβ 1)6 2δ0 

Α Ιιαη^ιπίΐίά, 3 1)οη(1\νοηιαη ? — Λνο6 ί$ ιηβ ' 

ΤΛΙ.ΤΗΥΒΙΙ,'8 

Να^^ 1^"^ ^"5 οοηοαΜηο ΐη δβοι-εΐ Ιυνο. 

ΗΕ0υ)3Α 

ΗοΛν ? — ΡΙιοεΙιιΐδ' ηιβΐάεη, \ν1ιθ5θ ^πεπίοη-^ναοο 
ΟΙ" Ιΐιε ΟοΚΐ€η-1ΐ3ΪΓ6(1 λναδ νΐι•οΐη (Ια^δ ! 

ΐ'Λΐ,τιινυιυδ 
ΊΊΐίΐΙ ιηαΐθβη ΐηδ])ΪΓαΙϊοη λνΐηοοίΐ Ιονο'δ δΐιαίΐ. 

ΗΕΟυΒΛ 

Ρΐίηί]^, Λίΐιι§1ι{:ί'Γ, ίΐιε ΙεηιρΙε-ΙνΟ}-^ ίΐΌηα Ιΐιεε^ ίίϊπίί, 
Αικί Ιΐιε ^;η•1;ιη(ΐ8 αΐΌΐιηά ίΐιγ ικοΐν ΐΐιηΐ οϋηο-, 
\\Ίιθδ<; δαονοοΐ αη•α}•ΐη^-5 Ιΐι^ ίυηιι (ίηι•ϊπί>• 1 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ηολν ? 18 α Ιίϊη^'δ οοιιοΐι ηοΐ Ιιί^ΐι Ιιοηοαν ίοι• Ιιεί' ? 260 

ΙΙΕΟυΠΑ 

Αηιΐ ίΐιο οΐιϋι] Ιΐια1}'6 Ιοι•ε ίΓΟίη ηιίηε ανηΐδ δο Ιίΐτε — 

ΤΑΙ.ΤΗνΒΐυ8 

Ρο1}•χοηίΐ ? — ΟΓ \ν1ιθδ6 ΙοΙ λνουΐάδΐ Ιΐιοα αδίν ? 

ΗΕΟυΒΛ 

ϋπίο Λνΐιουι Ιιαίΐι ίΐιε ΙοΙ'δ (Ιοοιώ γοΙνΡίΙ Ιιεν ΓίΐΙε ? 

ΤΑΙ.ΤΗΥΒΐυ8 

δΐιε 18 ιηίΐίΐε ηιίηίδΐΐ'αηΐ; Ιο Αοΐιϊΐΐεδ' ΙυηιΙ). 

ΗΕΟυΒΑ 

λΥοε'δ ιηε ! — Ιΐιεη & δεραΐοΐιτε'δ δει•ν3η1: Ι 1),ιι•ε ! 
Βυί Λνΐΐίΐΐ οιΐδίοΓΠ δΐιαίΐ ίΐιΐδ 1χ; Ιΐιαί ΙΙεΙΙεηεδ δΙι.ΐΓβ, 
()γ λ\ ΙιαΙ Ιΐιϊδ δίαΐαίε ? — Ο ίι•ΐεη(1, (1εο1;ΐΓε. 

ΪΛΙ.ΤΠΥΒΐυδ 

Οουηί Ιΐιγ οΙιϊΙγΙ Ιιηρργ. Ιΐ Ϊ8 Λνίΐΐ \νϋ1ι 1ιει•. 

ΙΙΕΓυΠΑ 

Βοΐΐι δΐιε }'εΙ δεε Ιϊ^ΐιΐ; ? — άϊά Ιΐΐ}' >νοι•(1 δο δουικί ? 

377 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
270 ^χ^ΐ• ττάτμος νιν, ώστ άττηΧλά-χθαί -πόνων. 

ΕΚΑΒΗ 

τί δ' ά Ύου ■χ^α\κ€ομ.ηστορο•ζ'Έ>κτορο<ί 8άμαρ, 
Άνδρομά-χ^α ταλαινα, τίν' β-χ^α τυγαν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙ02 

καΧ τήν8^ Άχίλλβως €\αβ€ τταΐς εξαίρβτορ. 

ΕΚΑΒΗ 

εγώ δβ τω 7Γρόσ7Γθλθ9, ά τριτοβάμονο^ Χ^Ρ^ 
Ββνομένα βάκτρου ^βραιω κάρα ; 

ΤΑΛΘΥΒΙ02 

Ίθάκη<; ^ΟΒυσσ€ύ<ί βλαχ' άναξ ΕούΧην σ' εγειν. 

ΕΚΑΒΗ 

ε ε. 

ίίρασσε κράτα κονρίμον, 
280 βΧκ ονύχβσσι ΒίτΓτυ-χ^ον τταρβίάν. 

ίώ μοί μοί. 

μυσαρω δολίω λελογχα φωτΐ ζουΧεύΰΐν, 
ΤΓοΧβμίω ζίκα^, τταρανόμω Βάκ€ί, 
09 Ίΐάντα τάκβίθζν €νθά8<€ στρέφβι, τα δ'> 
άντίτταΧ' αυθι^ βκβΐσε Βιτττύχω γλώσσα 
φίΧα τα ττρυτβρ' αφιΧα τιθ^μβΡ0<ϊ ττάντων. 
^/οάσθ\ ώ Τρωάδες•, μ^- 
βέβακα ΒύστΓΟτμος, οί-χομαί 
290 " Τίΐλαίν', α Βυστνχ^βστάτω 

ττροσάτΓβσον κ\ήρω. 

Χ0Ρ02 
το μ€ν σον οίσθα, ττυτνια, τα^ δ' €μα<ί τύγα<; 
τΐί αρ Α•χαιων ή τιν Άλλήνων ετ^ε^ ; 

378 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΤΑΙ,ΤΗΥϋΐυ» 

δ1ΐ€ Ιιαίΐι ίοαηά 1ι€γ ίαίβ — άοΉνει-αηοο ίΐΌπα Ιι•ουΙί1θ8. 270 

ΗΕΟυΒΑ 

ΒηΙ ίΐιβ λνϊίε οί ηιϊηε ΗοοΙογ Ιΐκ' οΐι^πιρίοη 

ι•ίίηο\νικ(1 — 
\νΐι;ιΙ (Ιΰοιη Ιιαίΐι ίΐιε ΙΐΗρΙοδδ Λη^ΓοηιαοΙιο ίουηά ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

ΑοΙιϋΙθδ' 5011 Ιΐίΐΐΐι Λνοη Ηογ, οΗοδβη Γοΐ' Ιιΐιη. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Αηίΐ Ιο Λνΐιοηι αηι Ι Ηαηάηιαϊιΐ^ ΛνΊιοβε 8ηο\ν-λνι•6Σΐ11ΐ6(1 

1)ΐ•ο\ν 
ϋνοΓ Ιΐιο ρΐΌρ ο£ Ά δΙ^ίΤ ιπυδί 1)θ\ν' ? 

τΑυΓΗΥΰΐυδ 
ΊΊΐ06 Ιΐΐιαοα'δ 1^ίη§ θΓΐ}'δδεα5 \νοη, Ιιίδ Ιΐιναΐΐ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1η5 αηοΐ ίΐ1;ΐ8 ! ηοΛν δΐηίΐΰ οη ίΐιγ οίοδο-δΐιονη Ιιβαά ; 
Νο\ν \νϊΐ1ι Ιΐΐ}' ι-εικίίησ ηαϋδ [)α 1\\γ οΐιεοΐίδ ίΥιηοΛνεά 

ΓοΛ ! 280 

λΥοε'δ ηιο, Λνΐιοιη Ιΐιο (Ιοοηι οΓ Ιΐιε Ιοίδ ΙυιΐΗ 1ε(1 
Το \)0 ΙΙΐΓίΐΙΙ Ιο α ίυιιΐ Λνι-είοΐι ΐΓεαοΙιενοιι^-Ιιεαι-ΙειΙ, 
Το Ιΐιε ΐΛΛνΙεδδ ηιοηδίει•, Ιΐιο ίοε οί' Ιΐιο ΐ'ΐί^ΙιΙ, 
\νΐκ)δε (Ιοιιΐίΐε-ΐοη^υεά ^ιIί5^1^ηίί, Λνΐιοίε οιίΓδβά 

δΐί-ϊίί,ΐιΐ 
Ρυΐϊί-ίΐι Η^ΙιΙ ίοΓ άαΐ'ΐίηεδδ, αηοΐ (ΙαΓΐνΐΐ€ϋ8 ί'οι• Ηί^ΙιΙ:, 
Β^' Λνΐιοδο \ν1ιίδρ6ΐ•ίη^δ νεήεδί; ίηεικίδ βΓβ ραιΊεά ! — 
λ\'^ίΐϊ1 ίοΓ ηιε, (ί&υ^^ΙιΙεΓδ οί' Ί"ι•ον Ι Ι 3ρ.ι εη(1ε(1 

Ιη αίΐει• ο&1ίΐΐΏίΙ}'. 
Ο λνΐ'είοΐι, λνΐιο 1)^ (Ιοοηι οί' Ιΐιε ΙοΙ Ιιανε άεδοεπίΐεοί 290 
Το &1))^8δεδ οί' ηιΪ8εϊ•ν ! 

ΟΗΟκυβ 
Τΐιν ΓϋΙε Ιΐιοη 1νηον\'εδΙ, ηαεεη : 1)ΐιί οΓ ιην Ιοί 
\νΐΐίΐΙ Ηεΐΐεηε, ννΐιαΐ Αοΐιαείΐη, Ιιαίΐι ευηΐι-οΐ ? 

379 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ίτ', βκκομίζβίν Ββΰρο Κασάν8ραν 'χ^ρβων 
όσον τάχιστα, Βμώβς, ώς στρατηΧάττ] 
€49 'χβϊρα Βώμβν €ΐτα τάς βΙΧη'γμερα^ 
και τοίσιν άΧλοις αίγμαΧωτίΒων αγω. 
€α, τι ΤΓβύκης α>Βον ίσταταί σελαί ; 
ΤΓίμττράσίν η τί 8ρώσί Τρωάδες• μνχού^, 
300 ώς β^ά^βαθαι τήσ8β μβΧΚ,ουσαι, •χ^θονος 

7Γρο9 "Α/3γο9, αυτών τ ζκτΓυρονσι σώματα 
θανζίν θέΧουσαί ; κάρτα τοί τούΧίύθβρον 
€ν τοις τοίοΰτοις ΒυσΧόφως φβρβι κακά. 
ανοιη ανοί'^ε, μη το ταΐσΒε ιτρόσφορον, 
ίγ^θρον δ' 'Ατ^α6θΪ9, 649 €μ αΐτίαν βάΧρ. 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ βστιν, ου τημττράσιν, άΧλα τταΐ'ϊ ^μη 
μαινα'ζ θοάζβί Ββνρο ϊίασάνΒρα Βρόμω. 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 
άνβγ€, ττάρβγβ, φως φβρε• σίβω, ώλβγω, στρ. 
ιοον ίουυ, 

Χαμττάσι τυδ' ίβρόν. 
310 'Ύμήν, ώ 'Ύμέναι,' Ιβυα^, 

μακάριος ό ^αμβτας, 
μακάρια δ' εγώ βασιΧικοΐς Χίκτροις 
κατ "ΑρΎος ά '^αμονμβνα. 
ι μην, ω ι μβναί αναξ. 

€7ΓεΙ συ, μάτβρ, βττΐ οάκρυσί και 
(^όοισι τον θανόντα ττατερα ττατρίΒα τε 
φίΧαν καταστένουσ 6'χεί9, 
ε'γώ τόδ' ε'ττί. '^άμοις βμοΐς 
320 άναφΧβΎω ττυρος φως 

€ς αύγά/', ε'9 αΙ^Χαν, 

38ο ΤΗΕ ΟΑυθΗΙΈΚ8 Οί^ ΤΚΟΥ 

ΤΛ1.ΤΗ\ Βΐυδ 

Αη•«ν ! — ^Ηδ5^η^1^8 ΙιΐίΙιΟΓ ηιπεί γ^ Ιϊπη^ 

λΥίΙΙι .ίΙΙ ί^ροΡΓί, Ιΐιι-Ηΐΐδ, Ιΐιαΐ; Ιο Ιΐιο ΛΐίΐΓ-Ιίίη^'δ Ιΐ3η(1 

ΠοΗνοϊηρ 1ιοι•, Ι ηκιγ ίΙιοιτηίΊοι• 1θ3(1 

ϋηΐο ίΐιο ΓΟδΙ Ιΐΐί" οαρίΐνβ (1αιη63 αδίΐίί^ηείΐ. 

Ηλ ! — ΐΙιΟΓΟΛνϊΐΗϊη Λνΐιαΐ ΙονοΙι-οΙαΓΟ Ιοηροϋι ΐΊίμ:1ι ? 

Ρΐη• ΐ1ΐΓ}' ΐΙιοΪΓ ΙηΪΓ ? — οι• Λνίκιΐ:, γοη (Ιηπίοη οί' Τγου ? 

Αδ ΙοοΙνίποΓ ίο 1)0 1ΐ3ΐο{1 ίΥυιιι Ιΐιί8 Ιαικί ΓοιίΙι 300 

Το Λι-^^οδ, άο Ιΐιεγ 1}ΐιι•η 11ιοιτίδε1νε$ Λ\'ϋ1ι ίικε, 

Βείπίτ ίηΐιι Ιο (3ΐο ? Ιη δοοίΐι ίΐιβ ίΊ-ρο-Ιιαι-η 5οα1 

Ιη δΐιοΐι δίΓηϊΙ: (Ίι^ΓεΙΙι βει-οείγ ΛφΐϊπδΙ ίΐΐδ. 

Ηο 1 ορεη, Ιε^Ι ά οίεεοί 1)εδεειηίη|^ ΐΗεδε^ 

ΒυΙ Ιο Αοΐιαεαπδ Ιιαίείυΐ, 1η•ίη^ ιηε 1>1&Γηε. 

ΗΕΟυΒΑ 

ΝοΛν 1137, Ιΐιογ ίϊνε ηο Ιεηΐ. Μγ Μ^εηίκ] οΙιίΜ 
Γαδ83η(1ι•Λ οοηιείΗ πίδΗϊη^ ΙιίΙΙιει•Λν3ΐ•(1. 

Ε7ΐΐ€ν ΓΑδδΑΝϋΚΑ 0αΓΤΙ)ίνξ ίκΓηΐΐΙβ ΙθΓ€ΐΐ65. 

€Αδ8ΑΝΟΚΑ 

ϋρ Λνϋΐι Ιΐιε Ιοι•ε1ι 1— §;ΐνε ΐΐ ηιε— ΙοΙ ιηε νοηθοΓ 

ννοΓ.ςΙιϊρ ίο ΡΗοοΙ)ΐΐ5 !— Ιο, Ιο Ιιολυ Ι 6ίη§ 
\V^^1ε ίΙιΐΌΐι^Ιι Ιιϊδ Ιεηιρίε ΐΐιε ίΐπδΐι οί ΐΐδ δρ1εη(1ουι• : — 

ΙΙνπιοη ! Ο ΜηνΓΪΛ^β-ίί'^ίί^ Ηγηιεη ηιγ Ινΐηισ ! 310 

Ηίίρργ ϋιε Ιίΐ-ίίΙεσίΌοπι Λνΐιο Λναίΐείΐι Ιο ηιεεί ιχιε ; 
Η;ιρ])γ ίΐηι Ι Γογ ΐΐιε εοιιείι \λνά\, δΙι&Π §ΓεεΙ ηιε; 

Ηο\•;ι1 οίροιΐδίΐΐδ Ιο Αι•<το5 Ι 1)ΐ•ίη_<τ : — - 

Βι•ί<1;ι1-1ίίη<ί, Ηγηιοη, Ιΐιγ ^^Ιογ^ Ι 5Ϊη§. 

Μοίΐιει-, ίΐιοα ϋη^ενεί!; Ιοησ ά\, ΐΗγ \νεορΐη^^, 
Ανε ηια1<εδΐ πιοηπ ίογ ηιγ δΐι•ε Λνΐιο Ιιαίΐι άϊεοί, 

Μοιινη'δΙ οαι• οίεαν οοιιηΐΓγ ΛνΐΐΗ δοιτολν υηδ1εερϊη§ : 
ΤΙιει-είοΓε ιηγδείί ίοι• ηιίηε ΟΛντι κιαιτΐα^ε-ϋάε 

Κ^η^11ε ίΐιε ίΐι-εΙ^ΓΗηάδ, α ίϊίοι-γ οιιΐ8Ϊι•εαηΊΪη<;, 320 

Τοδδ υρ Ιΐιε ΙΟΓοΗεδ, & τίΐάϊαηοε ίΗΐ•-§1είΐηιΐη§ : — 

38ι ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ίοουσ , ω 1 μ6ναΐ€, σοι, 
δ/δοι; δ', ω Ύ^κάτα, φάος, 
τταρθβνων βττΐ Χ^κτροι^ α ι^ό/χος έ'%66. 

7Γ«λλ€ ττόδ' αίθβριορ, ανα'γζ γορον, αντ, 

βναν €νοί, 
ως €7γΙ ττατρο<ζ βμον 
μακαροωτάταις τύ'χαις. 
6 χορός όσιος, 

αγε συ Φοΐββ νιν κατά σον έν 3άφναι<; 
330 άνάκτορον θνηττοΧώ, 

νμήν, ω ι μβναι , ι μην. 

χόρβυβ, ματβρ, άνα^β, ττόδα σον 
'έΧισσε ταδ' βκβίσβ μ€τ βμζθβν ττοΒών 
φέρουσα φιΧτάταν βάσιν. 
βοάτ€ τον 'Ύμίναιον, ώ, 
μακαρ'ιαϊς άοιΒαΐς 
Ιαχαΐς Τ€ νύμφαν. 
ϊτ , ω καΧλίτΓβττΧοι Φρνγών 
κόραι, μςΧττετ €μών '^άμων 
340 τον τΓβττρωμβνον βννα ττόσιν εμβθεν. 

Χ0Ρ02 
βασιλβια, βακχβύονσαν ου Χηψβι κορην, 
μη κοΰφον αϊρΐ] βημ' 69 'Αρ>γ€ίων στρατόν ; 

ΕΚΑΒΗ 

"Υ\φαιστ€, 8α8ονχ€Ϊ<ί μβν €ν <^άμοις β ρότων, 
άταρ Χνγράν γε Τ7]νΒ' άναιθύσσβις φΧο^α 
ζξω τ€ μβ^άΧων ελττίδωι/. οϊμοι, τβκνον, 
ώς ούχ ίιττ' αιχμής σ' ούΒ' νττ' Άρ'γβιου Βορος 
■ ^ ιγάμους /γαμβΐσθαι τούσΒ' βΒόξαζόν ττοτβ. 

7ΓαράΒος €μοΙ φώς' ου <γαρ ορθά ττνρφορβΐ»! 

382 ΤΗΕ ΠΛυΟΗΤΕΚΚ ΟΚ ΊΈΟΥ 

ΙΙνιηοπ. ίο 11ΐί•ο Ϊ5 ΙΙκίγ 1)Γί<ί1ιΙΐΗ•>;« ιΐ])1β.Ί])ίη^ : 

Αί'Ιοι• Ιΐιν ΛνοηΙ; νιΊιεη η η^<'^^^1 ίδ ίΐ Ιίΐίοΐο. 

(ΑηΙ.) 
ΡΙοίΐΙ, Ηγϊπίί ίεεί οί Ιΐκ' ιΙηηοοΓδ, ΓοΓίΙι-ΙρίκΙίη•^ 

Κονοί οί" Ιίηάβίδ : ηη§, 1)ίΐοο1ιαηα1 δίπίϊη^ 
Κίπί• ίη ΙΙκίΓ.Ιίδίίϊνίηρ,• ΐον ΓογΙππο οχο€θ(1ϊη§ 

Η;ιρρν, ίΐιαΐ ίΙΊΙ ίο ηιγ ί'ίΐίΐκτ ίο ί^ηΐιι. 
Ηοΐγ ΐίιο (Ιαιιοο ίδ, ηιγ (ΙπΙγ, ηΐ}' ί?1οι•}': 
1.ί•;κ1 ίΐιοιι ϊί, Ρΐιοβίίΐΐδ ; ιηϊίΐ 1);ΐ)•-ίΓ€6δ ΙίεΓοιβ 
ίΙκΌ 

Α}•ο 1ι;ινο Ι πιίηΐδί€ΐ•6(1, ί1ΐ€ΐ•6 ίη ίΐιγ Γαηβ : — 330 

Μαη-ίΗ^ε-Ινίπ^, Η^ηιβη ! — δίη^ Ιοικί Ιΐιο Γοί'πιίη. 

ΙΙρ, ηιο11ΐ€ΐ•;, ΐοίη ίΐιοιι ί11^ ΐ'ονεΐ : — Λνίίΐι ρ3065 

\νονοη Λνΐΐΐι ηιίη€ ΙΙίΓοιι^Η Ιΐιο δ\νεεί ηιεαδαΓε 
ί1ο6 ; 
Ηίί1ΐΡΓ\νΗπ1, ί]ιΐί1ιοι•λν;ιι•(1, ίΐιπιΐ ίΐιο οΙίΐηοο-ηΐΗΖΟδ : 

8ίη<:^ ονει• " Μ;ιη•ί;ι<^^-1<ίη<^^ ! — ΙΙ^Ίΐιοη !" δίη<5 γο. 
Βΐίδδ ονοΓ οΗίηιο ΙΙιγοιι^Η Ιΐιε ηοίεδ οί )Όαι• δίη§ίπ§ ; 
Ηίΐΐΐ }'€ ίΐιο ΙΐΓΪίΙε Λνίίΐι ^1η(1 νοίοοδ οαΐΓίη§ίη§. 
Οπυ^ΙιίοΓδ οί Ρ1π•}'ί^•ία, αι•ι•3}'0(1 ϋΐνο ίΐιε Οι-αοεδ, 

Ηνηιη }•ο ηιν Ιίπίΐηΐ, ΐΗε 1)ΐ•!(1ο^ίΐ•οοηι ίοι* ιηε 

Οοδίίηοά Ι)^ ίαΐβ'δ ενεΓίίΐδίίη^ ύοοΓΟΟ. 

οποηΐ'δ 
Ριιεεη, λνίΐΐ Ιΐιοιι ηοί νεδίπιίη ίΐιίδ Μαεηαά ηιαίά, 
ΕΓε δρεεά Ιιοΐ' Η^ίησ ίοεΐ ίο Αν^οδ' Ιιοδί ? 

ΗΕί'υΒΛ 

Ρίι•ε-ίζθί1, ίη δροακίΐΊ-ηΙεδ Ιΐιοα ϋίίΐιί'δί ίΐιο ίοΐ'οΐι ; 
ΒηΙ Ο, Λ ρΐίεοηδ ίίαηιο Ιΐιοη 1<ίη(1!οδΙ ηοΛν, 
Ρηγ ίι•οηι ηιϊηε Ιιί^ΐι Ιιορεί^^ ί'ην Ι — ηΐι πιε, ιην εΐιϊΐοΐ, 
Ηο\ν Ιίίίΐε οί δποΐι ηιαιτίίΐσε άι-ββιηεά Ι ενεν 
ΡοΓ ίΗεε, — Ά οαρίίνο, ί1ιι•3ΐ1 οί Λι•ο•ο5' κρε^Γ ! 
Οίνε πιε ίΐιε ΙογοΙι^ ίί ίιίδ ηοί ίΐι&ί; ίΐιοα 1)είΐι• ίί 

3δ3 340 ΤΡί2ΙΑΔΕ2 

μαινα<ί θοάζονσ', ούδε σ' αϊ τΰγαι, τίκνον, 
350 σεσωψρονηκασ' , άΧλ' έ'τ' βν ταύτω μβνβις. 

βίσφβρβτε ττεύκας, Βάκρνά τ άνταΧΧάσσβτβ 
τοΐ<ί τήσΒε μΑΧβσι, Τρωάδε9, ιγαμηΧίοί^. 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

μητερ, ττύκαζβ κράτ' εμον νικηφόρου 
και χαίρε τοΐ<; εμοΐσι βασιΧικοΐ'; ιγάμοίς, 
καΐ ττεμττε, καν μη τάμα σοι, ττροθνμά γ' τ], 
ωθεί βιαίως" ει ^αρ εστί Αοζίας, 
'ΚΧενης ^αμεΐ με δυσχερεστερον <^/άμον 
ό των Άχαιων κΧεινος Ά<γαμεμνων αναξ. 
κτενώ ηαρ αυτόν κάντιττορθήσω Βομονς 

360 τΓοινας άΒεΧφών καΐ ττατρος Χαβονσ' εμού. 

αλΧ' αΰτ εάσω• ττεΧεκνν ονχ υμνήσομεν, 
09 εις τράχηΧον τον εμον είσι χάτερων, 
μητροκτονηνς τ αγώνας, ους ούμοΙ <^άμοί 
θήσουσιν, οίκων τ ^ Κτρεως άνάστασιν. 
•πόΧιν δέ Βείξω την8ε μακαριωτεραν 
?) τους Αχαιούς, — ενθεος μεν, άλλ' Όμως 
τοσόνζε 7* ^'^ω σττ]σομαί βακχευμάτων, — 
οΐ 8ία μίαν <γυναΐκα καΐ μίαν Κύττριν 
θηρωντες 'ΕιΧενην μύριους άττώΧεσαν. 

370 ο δε στρατηγός ο σοφός εχθιστων ύττερ 

τα φίΧτατ ώΧεσ\ η^ονας τας οίκοθεν 
τέκνων άΒεΧφω 8ούς γυναικός εΐνεκα, 
και ταΰθ' εκούσης κού βια ΧεΧ-ρσμενης. 
εττεί δ' εττ' άκτας ηΧυθον ^καμανΒρίους, 
εθνγ)σκον, ου ^ής ορι άττοστερούμενοι, 
ουο νψ-ιττυρ'^/ου ττατριοος• ους ο Αρης εΧοι, 
ου τταΐ^ας είδον, ου 8άμαρτος εν χεροΐν 
ττεττΧοίς συνεστάΧησαν, εν ζεντ] δε γ^ 
κείνται, τα δ' οϊκοι τοΐσ^' 'όμοι εηί'^/νετο' ΤΗΕ ϋΑυθΗΤΕΚ8 ΟΡ ΤΙΙΟΥ 

Ιη Μ;ι^ηΗ^1 ίνοηζγ. ΊΊινιτιϊδίοι-Ιιιποίϊ, οΙπΙΗ, 

ΗολΙοιΙ ηοΐ; ίΐιν ιπΐικί, 1)πί δΐϋΐ ;ιι•1; ίΐιοη ϋΐ?ί{;Γ3ΐι§Ιιϊ 3δ0 

Οαιι^ΙαΙοΓδ ο£ Τΐ'ογ, ΙιεαΓ ϊη Ιΐιο ΐοιτίιβδ : ^ίνε 

Τοαι-δ ΐη 6Χο1ιαη§6 ίοι• Ιΐιεδε Ιιογ ηιηΓηΗρ;6-1ΐ)'Γηηδ. 

ΟΑδδΛΝΟΗΛ 

ΜοίΙιοΓ, Λνΐΐΐι Λννεηΐΐΐδ ο£ Ιηυηιρίι οΓΟΛνη ιηΐηο 

Ιιο.κΐ. 
Κ^^ο^^^ ΐΐιου ο'ει* ηιγ ιη;ιη•ίΗ2;€ Λνίΐΐι ά 1<ίη§. 
ΕδΓίΐΓΐ; ηΐϋ ίο Ιιίτη : ιΤ Ιΐιοιι ίΐικί ηιο Ιοίΐι^ 
\νϊΙΙι νίοΐοηοε Ιΐιηίδΐ ιηε : ί'οΓ, ϊί" Ευχίηδ Ηνοδ, 
1)οη(1ΗθΓ ΙΙΐΗπ Ηείεη'δ δΐιπίΐ ηιγ δροαδπΐδ 1)6 
Ίο Αί^αιπεπιποη, Λοίΐίΐε.-ι'δ ^1οι•ϊοιΐδ Ινϊη^:;. 
1)ο-η11ι δΐιηΐΐ Ι οΙο.ίΙ Ιιΐπι, Ιιπνοο οί" Κΐδ Ιιοιηο, 
Λνοη<ΓΪη^ δο ιηγ 1)ΓοΐΙιι•οη ηηά ηιγ 5ΪΓ6 : — 360 

Νο ηιοΓΟ ο£ Ιΐιηΐ; ; Ι λνίΐΐ ηοΐ δίιι§ Ιΐιε ίίχε 
ΤΙιηΙ οη ηιγ ποοίί, ;νη^ οΐΙιΟΓδ' ηεοΐνδ, δ1ι;ι11 Γ;ι11, 
ΤΗε ηιοΐ1ιοι•-ηιυΓ(1ΰΐ•ίπ§ δίΓΪίε, ηιγ δρουδίΐΐδ' ί'ηιϋ, 
ΝοΓ οί' Ιΐιο ονενίΙίΓΟΛν οί" Αΐι-εϋδ' Ιιοιίδε. 
Βαΐ; Ι Λνϊΐΐ ρΓονε ίΐιΐδ οΐίν Ιι&ρρϊρΐ" 
ΤΗ&η }Όη Αοΐιηοαηδ, — γο.α, ροδδεδδεά ηηι Ι, 
ΥεΙ; δΐπικί ΗεΓοϊη οί' 1)αοο1ι;ιηί; ι•&νϊη§5 οΙίίΐΓ, — 
\νΐιο £οι• οηε λνοηίΛη, ίοΓ οηε Λν&ηΙοιι'8 δ&ΐίε, 
Ιη ηυοδί οί' ΗοΙοΊΐ ΛνΗ,δΙεά Ηνεδ ιιηΙοΜ. 
Αηοΐ ΐΐήδ Λνίδο οΐιί^ί" — £οι• \ν1ι&1 1ιε 1ι;ι1βι1 ηιοκί; 370 

Ηε 1ι;ιΐ1ι Ιοδί; Λνΐιπί ιηοδί; Ιιε Ιονοά, 1ιοηιε-]ογδ οί 

οΙιϊΙίίΓοη 
Το Ιιΐδ ΙίΓοίΙιο• ίοΓ Ά ■«'οιηβη'δ δίΐΐίβ Γεδί^ηβίΐ, — 
Απ(1 δ1ΐ6 Ά ■«•ί11ΐη<:^ Ρ^'^,ν^ ι^ο Ινϊάη&ρρεά νίοϋηι ! 
Αη(1, ΛνΗεη Ιΐιεδε εαηιε υηΐο δο&ηιαηάεΓ'δ 1)η)ΐ1ίδ, 
Ρίΐδί ΰϊεά ίΐιεν, ηοΐ £ογ ηιαΓοΙιεδ ί"οεηιαη-1ι;ιη•ίε(1, 
ΝοΓ Ιιοηιε-Ι&ικί δΙηΐεΙγ-ΐοΛνεΐ'εΓί. ^Υΐιο ίεΐΐ ίη /ϊι^Ηί; 
δ?Λν ηοί ίΐιεϊι• οΙιϋοίΓεη^ ηοΓ 1)^ Ιιβικίδ οί" Λνΐνεδ 
Ιη Γο1)εδ Λνει*ε δΐινυικίεοί : Ι^ιιί; ίη ά δίναη^ε Ιηηά 
ΤΗε}' Ιΐε. Αηά ίη ΙΙιείΓ Ηοπιεδ Ιΐιε Ιίΐίε 1)ε£ε11 : 3δ! νοι,. Ι. ο α ΤΡΩΙΛΔΚ2 

380 χήραί τ' 'έθν^σκον, οι δ' αττα-ίδ^ί βν Βόμοι<ί 

άλλως Τ€/ίΖ'' βκθρεψαντβ'ί• ούδβ 7Γ/7ο9 τάφους 
(ίσθ' υστος αύτοΐς αίμα γ?} Βωρήσβται.. 
η τοΰΒ' επαίνου το στράτευμα έττά^ιον. 
σί'^άΐ' άμβι-νον τασ'χ^ρά, μη8β μούσα μοι 
'^/ζνοίτ άθί8υ<; ήτις υμνήσει κακά. 
Ύρωζ<ζ δε πρώτον μίν, το κάΧλίστον κΧ€θ<;, 
ύττερ ττάτρα'; 6θντ)σκον' ού'ς δ' βΧοι 8ορυ, 
νεκροί η €9 οϊκους φερόμενοι, φίΧων ΰττο 
εν ητ] πατρώα περίβοΧάς ^^%οζ^ 'χθονό^;, 

390 'χερσίν περίστα\έντε<; ων εχ^ρήν ϋπο' 

όσοί δε μη θάνοιεν εν μά'χτ] Φρο'^/ών, 
άεΐ κατ ημαρ συν Βάμαρτί καΐ τέκνοις 
ωκουν, 'Αχα^οΖς ων άπήσαν η^οναί. 
τά δ" Κκτορο•ί σοί λυττρ' άκουσον ώς• εχεί• 
δό^α9 άνηρ άριστος θίγεται θανών, 
καΐ ταΰτ Άγαιών 'ίζις εξερ'^/άζεταΐ' 
ει δ' ήσαν οίκοι, γρηστος εΧαθεν αν γεγώς. 
Υίάρις τ εγιμε την Αιός' (^ήμας δε μή, 
σΐ'^ώμενον το κήΒος^ ^ΐ'Χ'^τ ^ν Βομοις. 

400 φεύ^ειν μεν οΰν γρη πόΧεμον όστις ευ φρηνεΐ' 

ει δ' εΐ9 τόδ' εΧθοι, στέφανος ουκ αίσγρος πύΚει 
καΧώς οΧεσθαι, μη καΧώς δε 8υσκΧεες. 
ών εινεκ ου χρη, μήτερ, οίκτειρειν σε '^ην, 
ου τάμα Χεκτρα• τους γαρ εγθιστους εμοί 
καϊ σοΙ /γάμοισι τοις εμοΐς 8ιαφθερώ. 

Χ0Ρ02 

ώς• ι)8έως κακοΊσιν οίκείοι.ς γελα?, 

μεΧπεις θ' α μεΧπουσ^ ου σαφί} Βείξεις ΐσ(ος, 

^ Ραΐβγ άπα Τ^τγοΙΙ : ίοΓ κν5οί Ναιιοΐί. 
386 ΤΗΕ Ι)Λυ(;ΐηΈΗ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

\\Ί\τρ; ΛνΐΗοΛνοΓΐ (1ΐρ(], 5ΪΓ03 Ιϊπΰ,ΟΓ 111 Ιοικ' Ιι.ίΙΙν 380 

ΝΝ'ίΐΙιοιιΙ 8υιι«, Λνΐιοιη ί'οΓ ηυιΐίίΐιΐ; Ιΐιον ηπνίιιπ'ίΐ ; ηηιιυ 
Κιΐη,ιϊη ίο δΐ)ϊ11 εανίΗ'δ 1)1οο(1-<5ΪίΊ: αϊ Ιΐκ-ΐτ Ιοηιΐ)». 
8υοΙ;1ι, ^νοίΐ ίΐιβ Ιιοδί ΙιαίΗ εαι-ηοά δίκΐι ])ΐ•αί8θ ίΐδ 

Ιΐιϊδ ! 
])ΐ5ί Ιεί'ί; υηίοΐιΐ ΐΐιο άεεοΐδ οί δΐιαιτιε — ηοΐ ηιϊηε 
Βε νοίοε οί δοη^ ίο οΙιμπϊ Ιΐιηΐ ονίΐ ί&ΐβ ! 
ΗηΙ, ί'οΓ Ιΐιε Τι•ο]ίΐηδ, ίΪΓδί; ίοΓ ίίΐΐΙιενΙίΐηΛ 
ΊΊιε}• Λίειΐ — ;ν <^1οι•ίυιΐδ ^εαΐΐα ! \νΐαοηι ί'οεηιεη δίελν, 
Β)^ ΐνίεικίδ Ιΐιεΐχ• οοΐ'ρδεδ Ιο Ιΐιείι• Ιιοιτιεδ \νει•ε Ιίοηιε, 
Αικί ϊη Ιΐιε Ιιοιηε-ΐίΐηά εανΐΐι'δ ηνηΐΗ οπκ11θ(1 Ιΐιειη 
^υη1ρ;ιδδε^1 Λνίίΐι ^ιιίεοιίδ Ιιηηιΐδ' ()1)3ει•\•;ιηεεδ. .3!)0 

Αιΐ(1 ΛνΙΐΛίδο Ρ1ιι•3•^ϊίΐηδ ποί ϊη Ιιαϋΐε ^1^^^ι 
ΕνεΓ Λνϊΐΐι Λνϊίε ηηά ο1ιί1(1ι•εη άα^ 1)γ άΆγ 
Ό\\Ί^\\:, 3θ}'δ \ν1ιοι•οοί Ιΐιε Αοΐι,αεαιίδ ΐΛδΙεά ηοηο. 
ΡοΓ ΗεοίοΓ'δ Λνοεί'ιιΐ ίαίε — Ιιοίΐι• Ιΐιοιι Ιΐιε Ιηιίΐι : 
Ηε ρΓονεά Ιιϊηίδείί α Ηενο ενε Ηε (1ΐε(1 ; 
Αικί ίΐιϊδ ίΐιε Αοΐιηεπηδ' αοηιίπί; 1)ΐ•οιι^ί1ιΐ Ιο ρηδδ : 
Ηαύ Ιΐιογ ϊη Ονοεοε δίαγειΐ, ηοπε Ιΐίΐίΐ δεοη Ιιϊδ 

ρΓϋΛνεδδ. 

Αη(1 Ραι-ίδ Λνχ•{1(1ε(1 Ζοιίδ' οΙιίΜ : Ιι&ύ 1ιε Ώοί, 

Ηϊδ Ιΐίΐΐΐδ 1ια(1 1ι;ιΐ1ε(1 ίΐϋίΛηοε υηνί'ΐιοΛνηεοΙ. 

δοοί;1ι, Ηε Λνει•ε ΗεδΙ δΐιιιη Λν;ιι•, λνΐιοδο ϊδ Λνίδε : 401) 

Ιί ΛνΗΓ ηιυδΐ \)&, Ιιΐδ εοιιηΐΐ'γ'δ ενοΛνη οί ρνΐάε 

Ιδ (ΙεαίΚ ΙιεΓοΐο, ονανεη (Ιείΐΐΐι 1ιει• δΐιαηιο. 

Τΐιεη ηιηΐίε ηοί Γηοίΐη, Ο ηιοϊΙιεΓ^ ίοΓ Ιΐιγ ];ιη(ί, 

ΝοΓ ίοι• ηηγ οοιιείι ; ίοι• ηιν ιηοδΐ Ηϊΐΐει• ίοεδ 

Αηύ ίΐιΐηε δ1ι&11 Ι άεδίΓΟ}^ 1>}' ιηϊηε εδροιίδίΐΐδ. 

ΟΗΟΚυδ 

Ηολν Ηΐίίΐιεί}^ Ιίΐπί^ΙιεδΙ Ιΐιοα &1 Ιΐιίηε ο\νη ϊΐΐδ, 
Αη(1 1)0(1εδί Ιΐιϊη§δ Ιΐιοιι δε&ΐ'οε δΗαΙΙ δ1ιο\ν ίυΐίϊΐΐεύ ! 387 
00 2 410 τρωιαδε:§ 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

66 μη σ ΆττόΧλων εξ^βάκγ^υσβν φρ€να<;, 
ου τάν άμισθΐ τού^ βμού'ί στρατη\άτα<ζ 
τοιαΐσδβ φήμαί<; β'^εττβ/χττβς αν -χθονό^. 
άταρ τα σ^μνα καΐ ^οκήμασιν σοφά 
ούΒβΡ η κρβισσω των το μη8€ν ην άρα. 
6 γαρ /χεγίστος των ΐΙαν€ΧΚΐ]νων άναξ, 
Άτ/9€ω9 φί\ος 7Γαί?, τήσΒ' βρωτ βξαίρβτον 
μαίνάδος ύττέστη' καϊ ττβνη^ μΑν βίμ' εγώ, 
άταρ λεχο? γβ τήσ8' αν ουκ βκτησάμην. 
καϊ σοΙ μβν, ου '^αρ άρτια<ί έ'χεί9 φρένα*;, 
Ά/9γ€Ζ' 6νβί8η καϊ Φρυ^ων βτταινβσβις 
άν€μοι<; φβρβσθαί τταραΒίΒωμ' βττου δε μοί 
420 7Γ/0Ο9 ναΰ<;, καΧον νυμφβυμα τω στρατηΧάττ}. 

συ δ', ηνίκ αν σε Ααρτίου χρ^ίζ^] τόκος 
ά^€ΐν, €7Γ€σθαΐ' σώφρονος δ' εσει Χάτρος 
•γυναικός, ως φασ^ οι μοΧόντ€ς "ΐΧιον. 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

η ^βινος 6 Χάτρις. τί ττοτ 'έ'χουσι τοΰνομα 
κήρυκες, €ν άττίγθημα Ίτά'^κοίνον βροτοΐς, 
οι τΓβρΙ τυράννους καϊ ττόΧίΐς ύττηρέται; 
συ την €μην φης μητίρ" βίς ^Οδυσσέως 
ηξβίν μβΧαθρα ; ττοΰ δ' ^ ΑττοΧΧωνος λόγο6, 
ο'ί φασιν αύτην εις βμ ηρμηνβυμβνοί 
430 αυτού θανβΐσθαί ; τάΧΧα δ' ουκ ονβιΒιώ. 

Βύστηνος, ουκ οιδ' οΐά νιν μένει ττάθη' 
ώς χρυσός αύτω τάμα καϊ Φρυγών κακά 
Βόξει ποτ είναι. 8έκα <γάρ εκττΧησας ετη 
ττρός τοΐσιν ενθάΚ, Ίξεται μόνος Ίτάτραν ^ . . . 
ου δ>; στενον ΒίαυΧον ωκισται πέτρας • Ηβαΐ,ΐι &ης1 οΙΙιβΓβ ναατί & Ιειοαηει Ιιθγθ. 388 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ηίΐίΐ Ρ1)裕1)ΐΐ8 ηοΐ \νϋ1ι ίι•€ηζ)^ Ιΐιπίΐοοΐ Ιΐι^' ςοιιΐ, 

ΤΗοιι >νί1:1ι 8υο1ι 1)θάϊη<Γδ δΐιουΐιΐδΐ; ηοΐ υικ•1ι,•ΐ8ϋδα(1 

δρ66(1 ίι•οιη Ιΐιν ΙηποΙ ηΐ}^ Ιοιχίδ, Ιΐιο Ηηϋΐο-οΐιίιίδ. 410 

ί,ο, ΙιΟΛν Ιΐιοδο \ο(ίγ οηεδ, Λνϊδο ϊιι ιχ'ριιΐο^ 

Αγ€ ηο ■ννΐιίί 1)€ΐΙοι• Ιΐιαη Ιΐΐ6 ηοΐΙιίημ;-Λνοι•ΐ1ι ! 

ΡυΓ Ιΐιίδ ΐΏΟδΙ ηιΐ§Μγ 1ίίη<ζ; οί αΐΐϊοά Ηρΐΐίΐδ, 

Τΐιϊδ ΑίΓευδ' 5θη, 1ΐ3ΐΗ δΐοοροά Ηϊηα Ίιοίΐ1;1ι Ιονο'β 

ΡοΓ ^•οη ηιηά ^ϊγΙ, ο£ α11 ιπαϊάδ ! Ροογ βηι Ι, 

ΥοΙ ΛνοιιΜ Ι ηε'εΓ Ηανε ^οΙΙεη ηιβ 1ιβι• οοικίι. 

ΝοΛν, δορϊη^ Ιΐιοα Ιι&δΐ; ηοΐ αηδ1ι&1ΐ6ΐ•ε(1 λνΐΐ, 

ΤΗγ ηιοο1(8 Άϊ Αγ§05 Άηά ίΥιγ ρΓαίδβ οί" Ρΐινγ^ία 

Ι Ηΐη^ Ιο ΐ1ΐ6 Λνίιιάδ ίο δο&ΙΐβΓ. ΡοΙΚην ιηε 

ϋηΐο ί1ΐ6 δΐιΐιΐδ, οαΓ οαρΐϋΐη'δ ξ:^ουύ]γ ΙΐΓΐίΙε ! 420 

ΒϋΙ ίΐιοϋ (/υ ΗεοιιΙχι^ λνΐιεηδο ί,αβιΊβδ' δεεύ οΙεδίΓβδ 

Το ΙαΙνΟ Ιΐιεε, £ο11ο\ν. Α νίιΊιιοιίδ Λνοηιαη'δ Ι.ΙιγηΠ ^ 

δΐιπίΐ; ΐΐιοϋ ϋε, &δ δαγ αΐΐ Ιΐιαΐ οαηιβ Ιο Ί'γο^. 

ΟΑδδΑΝΟΗΑ 

Κεεη-Λνϋ;ΐε(1 \Άτ\&ί ίΐιΐδ ! \νΐΐ)Γ δΐιείι ίαΐν πΛίηβ 

ίίανε Ιιεναΐίΐδ, οοηιιηοη 1οα11ιΐη2^ οί ηιηηΐνΐικί, 

\νΐιο ΛΓε 1)111; ιηεηίαΐδ οί Ιίϊπίίδ ;ιικ1 οϊίϊοδ ? 

8;ιν'δΙ Ιΐιοα ηΐ}^ πιοίΗεΓ Ιο Οοΐ^δδειίδ' Ιιαίΐδ 

81ΐίΐ11 εοηιε ? λΥΙιεΓε 1)ε Αροΐΐο'δ 1)θ(1ίιΐ]θ•δ Ιΐιεη, 

ν\Ίηο1ι δίΐ^' — Ιο ιηε ηο ιηγδΐεΓ^ — Ιΐιαΐ δΐιε 

81ΐίΐ11 Ηει•ε άϊε ? — οίΗει• δΐΐίΐηιε Ι Λνϊΐΐ ηοΐ δρεαίί.^ 430 

ν\'ΓεΙε1ι ! — 1ιε ΙαιΟΛΥδ ηοΐ; \νΙιαΙ δυίΓει•ίη§δ Λναϋ ίον 

Ιήηι, 
δυοίι, ίΙΐΛΐ ηιγ λνοεδ αηΛ ΡΙίΓγ^ϊα'δ γεί; δΐιαίΐ δεεηι 
Αδ ,ί;ο1(1 Ιο Ηϊιη. Τεη ^ε&Γδ Ιο Ιΐιεδο ρ&δί Ιεη 
Αοεοιη])Ηδ1ιε(1, δΙι&Π 1ιβ ι*εαο1ι Ιιίδ Ιίΐηοΐ— ίΐΐοηε ; 
81ΐίΐ11 δεε λνΙιεΓε ΐη Ιΐιε ΐΌθ1<-§οι•<ξε ίεΐΐ €1ιαΐ"γ1)(1ΐ3 

' ι. ε. Βίανβ Ιο Ροηβίορβ. 

8ββ Ιία-ιώα, 11. 1259 73. τρωιαδε:^ 

Ββινη Χάρυβ8ις, ώμοβρώς τ' υρ€ΐβάτης 
ΚύκΧωψ, Αΐ'^/υστί'ζ θ' η συων μορφώτρια 
]\.ίρκη, θάλάσση<ί θ' άΧμυρά'ί ναοά^ία, 
Χωτον τ €ρωτ€<ί, Ήλιου θ' αηναΧ βύβ<;, 
440 α'ί σάρκα φωνηβσσαν ήσονσίν ττ ^Τ6, 

ΤΓίκραν Όδυσσεί <γήρυν. ως δί ^υντ€μω, 

ζών €ίσ' ες• ' Αίδου κάκφνγων Χίμννς ν8ωρ 

κάκ €ν Βόμοίσι μνρΓ βϋρησα μόΧών. 

άΧλ,α >γαρ τί τους 'ΟΒυσσεως βξακοντίζω ττυνους ; 

στβί^\ οττως τά'χ^ϋστ 69 ' Αίδοι; νυμφίω γα/ιώ- 

μβθα. 
η κακός κακώς ταφήσβί νυκτός, ουκ βν ήμβρα, 
ώ Βοκων σβμνόν τί ττράσσβιν, ΑαναϊΒών αρχ>^- 

Ύ^τα. 
κάμΜ τοί ν€κρον φάρα<γ'γ€ς ιγυμτάΒ^ βκβββΧη- 

μβνην 
νΒατι γβίμάρρω ρβουσαι, νυμφίου ττεΧας τάφου, 
450 θηρσί Εώσουσιν Βάσασθαί, την 'ΑττόΧΧωνος Χάτριν. 
ω στέφη του φιΧτάτου μοι θβών, ά<^άΧμάτ 

ΐΰια, 
'χ^αίρβτ' βκΧάΧοιφ' εορτής, αΐς ττάροιθ^ ή^αΧ- 

Χόμην. 
ϊτ' άττ' βμοΰ 'χ^ρωτος στταρα^μοΐς, ώς έτ' οΰσ 

ΐΐ'^νϊ) χροα 
δώ θοαίς αΰραις φέρβσθαί σοι τάδ', ώ μαντβΤ 

άναζ. 
ΊΓοΰ σκάφος το του στρατηγού ; ττοΐ ττοτ' 

βμβαίνβιν μ€ χ/5/; ; 
ούκβτ' άρ φθίίνοίς αν αΰραν Ίστίοις καραΒοκών, 
ώς μίαν τριών 'Άρινυν τήσΒβ μ" βζάξων χ^θονυς, 
χαΐρβ μοι, μήτβρ, Βακρύσ7]ς μηΒβν ώ φίΧη 

ττατρίς' 

390 ΤΗΕ ΟΛϋΟΜΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΙΙ.ιΗι ηκι^1ο Ιιογ 1αίι•, — Λνΐιρί'ε ηιοαηίαϊη-ΐιηιιιιΐίιι•^ 

ίΛοΙορϋ 
Κ;ινίη8,— ίίοε Ιιογ Ιΐιηί Ιαηιοΐΐι ηιοη ίο δννΐηε, 
Ι,ί^ίΐΐΓΪαη ϋΪΓΟο, — 5ΐηρ\νι•€θ1ί ίη 8η11 δεπδ, — 
ΊΊκ' 1οΙη5-ί•ι•;ινΐη<ί3, Ιΐιο δαη'δ δαοτεοί Ινίηο, 
\\Ίιθ56 (1ο;ΐ(1 Ηοδίι \νίΙ;1ι 3. Ιιυιη&η νοίοβ δΐι&ΐΐ ηιΟΗΠ, 440 

Λ οΙΪΓβ νοϊοο 1\)ΐ• ()(]νί5ί'υδ ! Το ηι;ι1ν6 6η(ϊ, 
Ηε δΐΐίΐΐΐ 5οε ΙΙ;ιι1«.•δ 1)νϊη§, 'δοαρε Ιΐιε δεα, 
^'εί, \ν1ιοη Ιιο Λ\'ϊηη6ί1ι Ηοιηε, ήηά ίΐΐδ υηίοΐοΐ. 

ΥοΙ; — Οά^δδβυδ' ΙΐΌΐιΙ)ΐ65, λνΙιενβίοΓβ δΙιοαΜ Ι Ιοοδβ 

Ιΐιεϊι• ^Ηνε1^η-Η^_2;11^ ? 
Οη, ΙΙΐΛΐ Ι ιπΗ}- ΗαδΙε Ιο λνεά ηιγ 1)Π(1ε§ΐΌοηι, ΗπΛεδ' 

δρουδΛΐ-])1ϊ^1ι1;. [οί όαγ, 

\'ΐ1ο υηε, νΐΐε δΐι»]! 1)ε Ιΐΐ)' Βαπαΐ^ Λανίίΐΐη^-, ηοΐ ϊη 1ϊι;•1ιΐ 
Ίΐιυα ΙΗηΙ ύι•ε.ιιη'δΙ οί Ιιΐ^ΐι ίΐοΗϊενειηΐ'πΙ;, οΐιίεί οί" 

Ό;ιη;ιυδ' δοπδ' ;ιη•;ιγ ! 
Υεπ, Ηΐκΐ 1116, Ηιιπίί οιιΐ α ηπ^Ι^εά οοΓδε, ΐΗε ιηοιιηΐηίη'δ 

ο1ι;ΐ8ηι-ι•ΐίΐ;, [α ι•;ινϊη-οίίΐ;, 

ΡοαηιΪ!ΐ<ί Λνϋΐι Ιΐιε λνΐηΐι•^ Ηοοάδ, δ1ι;ι11 ί^ΐνε Ιυ Ιοε.ΐδΐδ, 
ΗηγοΙ Ιίβδίίΐε ηιγ 1)ΐ•ϊ(1εί>•ΐΌθΐη'δ ^τιινε — ΑροΠο'δ 

ρήεδίεδδ-ΐκιικίιπίΐίά ιηε ! 450 

θΛΐ•1:ιη(1δοί'ί1ιε Οοά ηιοδΐ άε&ι• υηΐο ιηε,ηΐ}'δΙϊεΙ)πι\•ει•}', 
Ραι-ελνεΐΐ : Ι 1ι;ινε 1εί"1 ΐΐιε Ιεηιρίε-ίεαδίδ, ιιΐ}^ ]θ7 ϊη άα^'δ 

ο'εΐ'ρίΐδΐ : 
Ηεηοε, ίη Γεικϋηςδ ίΐΌΐη ιη^'^ \ίθάγ, Ιΐι&ΐ;, \ν1π1ε ^εΐ ηιγ 

1)1οοά ίδ οΙΐΛδΙε, [ΙοΓίΙ ' 

Ι ηια}' §ϊνε ΐΐιεηι ίο Ιΐιε Ιϊΐαδίδίο \νΆίί Ιο Ιΐιεε, Ο ΡΐΌρΙιεΐ- 
ννΐιεΓε ϊδ Α^αηιεηιηοη'δ §ίΐ11εν ? — λνΐιϊΐΐιει• §ο Ιο ρηδδ 

αΙίΟίΐΓά ? [ίΐιε δΗΪΐ ! 

ί,οΊίαν ηοΐ ίΥοιη εη^ει• λν,ιΐοΐιίηε^ ΐον ΐΗε Ιιΐ'εεζε Ιο ίΐΐΐ 
Οηε οί ΐΐιε Ανεηί>ει•δ ΤΗγ66 ίΐηι Ι Λνΐιοηι ΐΐιοα ίι-οιιι 

Ττογ δΗ&ΙΙ Ιιαίε. 
Ραι•ε Ι:Ικ•ε-\νε11, ιην ηιοΐΙιεΓ, Λ\'εερ ηοΐ ;— ίπΐπενίαπί!, 

ϋείονοιΐ πίΐιηε ; — 

391 ΤΡί2ΐΑΔΕ2 

οί τε 7ϊ}ς βνβρθ' αΒεΧφοΙ χώ τεκων ημα<ί ττατήρ, 
ου μακράν Ββ^εσθβ /ι• ηκω δ' 649 νεκρού'ί νικη- 
400 φόρο<ϊ 

καΧ Βόμους ττβρσασ^ Άτρεώών, ων άττωΧόμβσθ^ 
νητο. 

Χ0Ρ02 
Έικόβη<ϊ >γ€ραίάς φύΧακβς, ου οβΒορκατί 
ΒεστΓοιναν ώς άναυΒος βίς "ττβΒον ττίτνεί ; 
ουκ άντιληψεσθ' ; η μεθήσετ , ω κακαί, 
ηραίαν ττεσοΰσαν ; αϊρετ εΙ<ί ορθόν Βεμα<ϊ, 

ΕΚΑΒΗ 

εάτέ μ , οντοι φίλα τα μη φ/λ', ω κόραί, 
κεΐσθαι ττεσοΰσαν πτωμάτων ^αρ άξια 
ΤΓίίσχω τε καΐ ττεττονθα κάτι ττείσομαι. 
ω θεοί• κακούς μεν άνακαΧω τοι/? συμμάχους, 

470 όμως δ' ε'χει τι σγ^ημα κίκΧήσκειν θεούς, 

όταν τις ημών Βυστυγτ] \άιβτ) τύγτ)ν. 
ττρωτον μεν ουν μοι τάηάιθ^ εξασαυ φίΧον 
τοις Ύ^ιρ κακοΐσι ττΚ,είον οίκτον εμβαΧώ. 
ημην τύραννος κείς τύρανν^ ε^ημάμην, 
κάντανθ^ άριστεύοντ ε^εινάμην τέκνα, 
ουκ αριθμόν άΧΧως, άΧΧ" ύττερτάιτους Φρυ^ων 
ου Ύρωάς ούδ' ΈλΧτ/ίΊ^ ούΒε βάρβαρος 
<γυνη τεκοΰσα κομττάσειεν άν ττοτε. 
κάκεϊνά τ εΐΒον ΒορΙ ττεσονθ' 'ΚΧΧηνικω, 

480 τρίγ^ας δ' ετμηθην τάσΒε ττρος τύμβοις νεκρών, 

καΐ τον φυτουρΎον ΪΙριαμον ουκ άΧΧων ττάρα 
κΧύουσ εκΧαυσα, τοΙσΒε δ' εΐΒον ομμασιν 
αύτη κατασφα'^/εντ εφ' ερκείω ττυρα, 
ΊτόΧιν 0' άΧοΰσαν. ας δ' ϊ:'θρεψα τταρθενους 
εις αξίωμα νΐ'μφιων εζαίρετον, 
άΧΧοίσί θρε-^ασ εκ χερών άφ}]ρίθην. 

392 ΤΗΕ ΒΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Υε 1)οικΉΐ1ι Ιΐιο δοά, ηί^ 1)Γ6ΐ1ΐΓ6η ; — ίίΐίΙι^Γ, οί ΛνΗθ8β 
Ιοΐηδ Ι 03ηΐ6 ; — [βΙιηΙΙ οοιηο 

'Τϊδ ικ)1 Ιοη^ ίΐΓβ }'6 δΙίΗΐΙ §ι•€6ΐ ηιε : Ι ηηίο ιηγ άί•;κ1 460 
Τπυιη|)Ιι-θΓο\νηοά ί"ι•οηι Ιιανοο οί ί;1ΐ6 ΑίΓκϊά Ηοιίδβ ΙΙιηΙ; 
ΛνΐΌϋ^ΙιΙ οαΓ (Ιυυηι. 

[Εχίΐ ΤΑΙ,ΤίΙΥΒίυδ ΐνΜ €Α88ΑΝ0ΚΑ. 

οΗοκυδ 
Οτ&γ Η60ϋΙ)&'5 βΐΐεηάίΐηΐδ, ηι&Γΐί γ& ηοΐ; 
Υουι• ηιϊδΐΓβδδ δϊηΐνϊη^ δρεεοΗΙρδδ ίο Ιΐιε ολιΊΗ ? 
\νί11 }0 ηοΐ Ιΐέ-ΐρ 1ΐ6ΐ•, ΙιεανΐΙβδδ οηεδ, ΗυΙ Ιε&νβ 
Ηίτ ^γ^γ Ηίΐίι-δ ρΓΟδίΓαΙε ? Βεαί' γο. υρ Ιιει* ίΓαιηε. 

ΗΕΟυΒΑ 

ί,οανβ Γηε — Γαΐδβ Ιίϊηοίηοδδ νεΓΟ υη1<ίηί1ιιεδδ, §ΐι•1δ, — ■ 

δο Γαΐΐοη ίο Ηε. λΥεΙΙ ιπηγ Ι κΐπΐν 'ηε,ιΐΐι η11 

Ι δΐιίίεΓ, ίΐη(1 Ιι&νε δυίϊεηχΐ, <αη(1 δΐιηΐΐ δαίί'εΓ. 

Ο Οοίΐδ ! — ίο δοιτ^ Ιιείρεί'δ Ι αρρεαΐ ; 

Υεί Ιο ΐηνοΐίε ΐΗε Οοάδ Ιιηΐΐι δοιηε ίαίι- δΙιοΛν 470 

\νΉεη οΙιϊΜ οί ηι.ιη οη ενϊΐ ίοιΊυηε Ηίίΐιίδ. 

Καίιι .1111 Ι ΓίΓδΙ Ιο οίκιηΐ ιηίηε οΜεη 1)1ΐδδ ; 

δο δ1ΐ;ι11 Ι Λναΐνε ηιοι•ε ηιΐΗ ίοι• Ιΐιεβε ηι^ ^νοεδ. 

Ι •ν\'Η5 η ρνϊηοεδδ -ννεοΐιίείΐ ίο α 1<ΐη§, 

Αη(1 ηιοΙΙιεΓ Ι 1)εοαηιε οί ρι-ΐηοείγ δοπδ, 

ΝοΓ οΐρΐιενδ Ιΐιεδε, 1)υί Ρ1ιι•}'ο•ΐα'δ ηιί^τΐιΐΐεδί οΐιίείδ : 

Τ^ο^αη ηοΓ ΟΓεεΙί ά&ιηε, ηοΓ 1)&ι•1)αη&η, 

Μΐί^ΙιΙ ενεΓ 1)θίΐδί ΙιεΓ ηιοΙΙιεΓ οί δυείι £ΐδ ΐΗεδε, 

ΥεΙ Ιΐιεδε Ι δαΛν ]:>γ Ηεΐΐεηε δρε.ΐΓδ Ιαΐί! 1ο\\•, 

Απα δΙαοΓε ΐΗεδε ίΐ'εδδεδ αΐ ιη)^ (1ε?ιά δοηδ' §Γ&νο8. 480 

ΤΙιεΪΓ ίαΐΐιρι• Ργιλπι — ηοΐ ίνονη οίΙιοΓ Ιίρδ 

Ι ΙιείίΓοΙ ;ιη^ \ν^ρί Ιιΐδ άοοιη^ Ιιαί Ιΐιεδο ιηίηε ε)^εδ 

Βεΐιείιΐ Ιιίηι 1)υΙο1ιει•£Λ οη ίίιε α1ί;ΐΓ-δΐοηβ, 

Τγο^ δίΐο1^ε(1, ίΐιε ιη&ΐάεη (Ιίΐη^ΙιίεΓδ Ι Ιι&ά ηυΐ'δεά 

ΡοΓ ))ΐ•ίι1<" οί ρΓΪηεεΙ^ δροπδηΐ'; ΛνϊΐΙιουί ρεεν, 

Τοιη ίιοηι ηιϊηε &ηηδ — ίον &1ίεηδ Γεαι•ε(1 1 Ιΐιεηι ' 

393 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

κοΰτ €^ €Κ€ίνων €λ7Γί9 ώ<; όφθήσομαι, 
αυτή τ' €Κ€ίνας ούκίτ οψομαί ττοτβ. 
το Χοίσθων δε, Θρι^κ6<; άθΧί^ύν κακών, 

4ΰ0 ΒούΧη ^υνη '^ραΐ)•^ Έλλάδ' βίσ α,φίζο μ,αο. 

α δ' €στΙ γ]ρα τωδ' άσυμφορώτατα, 
τούτοις μβ προσθήσουσιν, η θυρών Χάτριν 
«Λ,^δας• φνΧάσσβιν, την τεκοΰσαν ' Εκτορα, 
η σίτοτΓοι,ζΙν, καν ττεδω κούτας €χ€ΐν 
ρυσοΐσί νώτοις βασιΧίκών Ικ Ζβμνίύύν, 
τρυχηρά ττερί τρνχηρον βίμ^νην χρόα 
ττεττΧων Χακίσ ματ , άΒόκιμ' όΧβίοις βχβίν. 
οΐ 'γώ τάΧαίνα, 8ίά '^άμον μιας βνα 
<^/υναίκ6ς οίων €τνχ^ον, ών τε τβύ'ξομαι. 

500 ώ τβκνον, ώ σύμβακχβ Ι^ασάνΒρα θβοίς, 

οΐαις βΧυσας συμφοραΐς Ιί'^νβυμα συν. 
σύ τ , ω τάΧαινα, ττοΰ ύγοτ εΐ, ϋοΧυξίνη ; 
&)? οΰτ€ μ άρσην ούτε θήΧβια σττορα 
ΊτοΧΧών Ύβνομβνων την τάΧαιναν ωφελεί, 
τί ΒΡ]τά μ υρθοΰτ ; εΧττίΒων ττοίων ΰττο ; 
α^βτε τον αρρον οήττοτ €ν ι ροία ττοόα, 
νυν δ' υντα 8ονΧον, στιβάδα ττρος χαμαιττετή 
ττέτρίνά τβ κρήΒβμν, ώ? ττβσοΰσ άττοφθαρώ 
Βακρύοίς καταξανθεΐσα. των δ' εύΒαιμόνων 

510 μηΒενα νομίζετ εύτυγείν ττρίν αν θάντ). 

Χ0Ρ02 

άμφί μοί "ΙΧίον, ώ στρ. α 

ΜοΟσα, καινών ΰμνων 

αεισον εν Βακρυοα 

ω8αν ετηκήΖειον' 

νυν <γαρ μέΧος εις Ύροίαν 

ιαχήαω, 

394 ΤΗΕ ΌΑυΟΗΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ν(» Ιιο]ΐ6 Ιιανε Ι οΓ 1)οΐηεί δοοη οί Ιΐιοιτι, 

Νο, ιιοΓ οί" 8Ρ6Ϊη^ Ιΐκ'πι ίοι• ονί'πιιοιο. 

Λικί Ι38ί, Ιΐΐ6 ίορδίοηο οί ιηγ ηιίδεί'γ, 

Οΐιΐ, αικί α δΙανο, Ιο ΗίΊΙηδ δΐι^ΐΐ Ι ι•οηΐρ ; 490 

Ληιΐ \ν1ΐίΐί ίηδίίδ Γογ ηιΐηε οΜ αι•6 ιηοδΙ; ιιπιιιβεί;, 

'Γο Ιΐιεδο ΛνϊΠ Ιΐιεν ίίρροίηΐ ηιο, Ιο Ιίεερ Ιίογδ, 

Α ροΓίΓβδδ, — ιηε, Λνΐιο §αν6 Ιο Ηεοίοι• 1)ϊι•1;1ι ! — 

()ι• ΙίΠΡΛοΙ Ιΐιβίι• 1η•ί';κ1, αητί οοικίι προη ίΐιε 

ΊΊΐ6 Λναδίείΐ ίοηη ίΪΛ&Ι ΙςηβΛν & τοναί \ίβά, 

\\'ίί1ι ί:;ι1:1:ει•ε(1 τα^δ ίο οίοΐΐιε ηιν δΐιηιπίίρπ ίι•;ΐιηρ, 

\\•8ΐαΓε ιιηιηεβΐ ίον Ιΐιοδε οηοε ίΙίΓοιι^Ηΐ ίιι 1)1ίδδ. 

\\'()β ! — ί'οΓ οηε Ιονεν οί οηε αάαΐίενεδδ 

\νΐι.•ιΙ Ιι&νε Ι ΙίΟΓπε ? — ΛνΙιαΐ ηγπ Ι }•εί ίο Ιοοηγ ? 

Ο (Ίιίΐίΐ ΟΐίίδΒπύηι, Ι3αοο1ι;ιηί-ίε11ο\ν οί Οοίΐδ, 600 

Μίίΐ νίκιί (Ιίδ&δίεΓ ειΐ(1δ ί1ΐ}' νΪΓ^ίη δΐηίε ! 

7\ικ1 ίΐιου, ϊ11-δίαη•0ι1 Ροΐ^χεη.α, Λν1ιει•ε ηΐ'ί ίΐιοα ? 

ΝοΓ δοη ηοΓ ^1ηιI<51)ί^^, ηοηε ιτηιαΐηδ ίο Ικίρ 

ΤΙιο \νΓείο1ιε(1 ιηοίΐιει•, οί α11 1)οι•η ίο ΗεΓ. 

\\ΊιεΓεί"οΐ•ε ίΐΐίπ ΓΗΪδο ιιρ ηιε ? — \ν1ιαί Ηορε ϊδ Ιείί ? 

(ίιιϊϋε ηιε, — Λνΐιο οηοε ίιι 'ίνογ ίΐ'οά ί1εΗοηίε1}', 

\\Ίιο αιπ ίΐ δΙανε ηολν,- — ίο δοιηε οαι•ί1ι-8ΐι•ο\νη 1)0ί1, 

'Γο Ηίπί; ιηε ι1ο\νη Λνΐιετε δίοηεδ δΙι.ιΠ ν^ίΐ ηιν 

ίαοε 
Αη(1 Λνηδίε ΐη ίείΐΓδ ίο όεαίΐι. Οί ηΐΐ ίΐιαί ρΓΟδρει- 
Αοεουηί ^^ε ηο οηε Ιι&ρρ}^ ει•ε 1ιε οΐΐε. 610 

ΟΗοηυδ 

Ο 5οη^-ίξθ(1(1εδδ, οΐΐίΐηί ϊη ιηΐηε ε&Γ (8/γ. 1) 

ΊΊιε (Ιοοηι οί ηιϊηε Ιΐίυηι : δίη<τ 
Τ1ι^ δίΓ&η^ε ηοίεδ ΙίΓοΙίεη \νϊΙ;1ι δοΐ) ηικΙ ίεπΓ 
1Ίι;ιί υ'ει• δερυΐοίπ'εδ δί,ί^ΐι Λν1ιει•ε ουι• (Ιρηγ ί]εΗ(1 Ιίε : 
ΓοΓ ηο\ν ί1η•ου<τ1ι ηι^ Ιϊρδ οαίλνίΐίΐϊη^ οΙε&Γ 

ΤΓΟ^'δ ηΗΜ-(1ΪΓ<Γε κΐΐίΐΐΐ Ηη§, — 

395 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Τ€τραβάμονο<; ώ9 ύττ άττηναζ 

*Αρ'γ€ίων οΧόμαν τάΧαινα ΒοριάΧωτο^ϊ, 

οτ' 'έΧίΤΓον ΐτΓΤΓον ουράνια 
520 βρβμοντα γ^ρυσβοφάΧαρον βΐΌΤτΧον 

€Ρ ττύΧαί'; Άγ^αιοί• 

άνα δ' ββοασβν Χ€ω<; 

Τ/α&)άδο<> άτΓΟ ττίτρα^ σταθ€ί^• 

ϊτ, ω ΤΓβττανμβνοί πόνων, 

τοΒ^ Ιβρον άΐ'άγετε ζοανον 

'Ιλίάδί. Αίο<γ€ν€Ϊ κόρα. 

τις ουκ ββα νβανίΒων, 

τί9 ου 'γ€ραώ<ί έκ Βόμων ; 

Κ€•χ^αρμ(ίνοι, δ' άοί8αΐ<; 
630 ΒόΧιον βσχ^ον άταν. 

•πάσα δβ ηίννα Φρυηων άντ. α' 

Ίτρο^ ττύΧα^ ώρμάθη, 
ΊΓβύκα €ν ούρβία 
ξβστόν Χογ^ον 'Λργείωι^ 
κα\ Ααρ8ανία<ϊ άταν 
θβά Βώσων, 

χάριν άζυ'^ο<; άμβροτοττώΧου' 
κΧωστού δ άμφίβυΧοίς Χίνοιο, ναο'ί ωσ€ί 
σκάφο<ί κέΧαινόν €19 βΒρανα 
540 Χάϊνα δάττβδα τ€ φόνια ττατρίΒι 

ΠαΧλάδο9 θβσαν θβά<ί, 
€ν δβ Ίτόνω και χαρά 
νύχιον €7γΙ κνβφας τταρήν. 396 ΤΗ Ε ΠΛϋΟΗΤΕΚΒ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΗοΛν Ιΐιο ΑΓ^τίνοδ' ΓοιίΓ-ίοοΙ λνηίη 
Ητοιίίίΐιΐ ηΐΰ Γυϊη λνϊΐΐι δροπΓ ηικί Λν•ί1;1ι οΙιλϊπ, 
λνΐιοη οΐαδίΐΰοΐ Ιο Ιΐιβ δΐί^ (Ιεαίΐι'δ Ηπηοπι-γ ι 

ΤΗ&Ι Ιΐκ'}' ΙοΓΐ ;ιΙ ουι• «^Ηίοδ ίΌι• οιη• 1);ιηυ— 520 

Τ1ι»{; ^υ1(1-(1οο]<6θΙ Ιΐιϊη^τ ! 
Αηά βίίΐΓ ίι•οηι ΐΐιε Γοοί^'δ δΐιεει• ΟΓΟδί; 
Α δΐιοιιΐ (Ιίά Ιΐΐ6 ΤΐΌ^-ΓοΙΙί ήΐημ; — 
" Γοηιρ, ν6 Ιΐιαΐ ίΥοπι 1ι•ουΙ)1(?δ 1ι;ινο ηολν ίοιιηοΐ ΓβδΙ, 
Αηά Ιΐΐ6 δΛΟΓοά ίι继ο 1)πη^ 
Το ΐΗε ΙΗ&η Μαί ύ ^ Ζς^δ 1>ίΐι•6 ! " 
λνΐιο Ιΐιοη οί ΐ1ΐ6 γουΐΐΐδ 1)ηί Λν;ΐδ ΐΗοΓβ ? 
\\ΊιηΙ ΙιοΛΓ^ Ιιοίΐά 1)υΙ ίι•οηι Ιιοιηε ίοΓίΙι δρ^^1^ 
λνϊΐΐι δοη^δ Ιΐΐίΐΐ Γϋίη-δπ&ΓΟ 

ΕηοοΓηραδδΐη^ ? 530 

8λνίίΙ δ1ι•β»ηΐ6(1 Ιΐΐ07 ίΐΠ ίο Ιΐιβ β;Λΐο, (//«/. 1) 
Τ1ΐ6 οΐιΐΐοΐΐ'εη ο£ Οαηΐηηιΐδ' ϋηε, 
λν'ίΐΐι ί1ΐ6 Αι•|5ίν6δ' §ίίΐ ίο ρΓορϋϊαΙο 
ΊΊιβ Μίΐΐίΐ δυρΓβηαε ο£ ΐΐιε θοιαΐΐιίεδδ Ιοαιτι ^ : 
Αικί Ιο ΡΙίΓγ^ία'δ οιίΓδε, Ιο ΐΗε αηιΙ)Πδ1ιεϋ ΓαΙε 
ΤΗ&Ι Λνίΐδ ρεηΐ ϊη Ιΐιε ηιουηΐ;ιϊιι-})ϊηε, 
ΤΗε οοίΐδ ο£ ΐΗε ίΐαχ Ηανε Ιΐιον ϋεά. 
1/ϊ1νε » ά&Γΐί δΐιΐρ οη άΐά ίί ^τΗοΙε 
Το Ιΐιε ιη?ιι•1)1ε-]η^1είΐιη ο£ Ιΐιε ί';ιηε, λνϋΗ Ι\\α δίΓβ&πι 
Οί" οαι• ί&ίΙιεΓίαηά'δ Ηοοά Ιο 1)ε (1>'ε(Ι^ 

Ενεη Ραΐΐαδ' δΐιηηε. 640 

Νο\ν ονει• ΐΐιεΐι• Ιοίΐ ;ιη(1 Ιΐιεΐι• <^1εε 
8ρι•εΗ{1 Μπείί ηί^ΐιΐ'δ νϊιΐίτδ οΐϊνϊηε ; 

' ΑΙΙικΙίη•:; Ιο ΐΗβ ο1αη§ ο£ απηβ ίΓΟίη \νϊΐΗϊη, οί ννΙιϊοΗ ΐΗβ 
Τγο3;\ιι8 ΐιι ΙΙιοΪΓ ϊηίαίιιαίϊοη Ιοοίί ιιο Ιιοεϋ, ίΐ9 ί\\βγ άΓΆ'^ξ^βά 
ΐΗρ λν'οϋΐΐοη Ηογκθ ΐηίο ίΐιο οϋγ. ϋί. νΪΓ>^ί1, Αβιι. η. 243. 

* Γίΐΐΐαδ ΑΐΗβηα, λυΙιο δρΓαη^' ΪΓοηι ΐΗβ ]ίιοα(1 οί Ζβπ3. 

3 ΔΐΗβηα, ηαιηοίΐ " Ραΐΐαβ οί Ιΐιβ ϋΙιαΓΪοΙ-δΙοοιΙβ." 

397 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Αίβυς τ£ Χωτος €Κτν7Γ€ί 
Φρύδια Τ€ μ^Χβα, τταρθ^νοι δ' 
άβριον άνα κροτον ττοΒωι^ 
βοάν τ' βμβΧτΓον βύψροι^^• €ν 
Βομοις δε ττα/χφαές σ€λα<? 
Ίτυρος μίΧαιναν αϊ'^/\αν 
550 [α/ίος] ^ ζΒωκεν ΰττνφ. 

βγω δε ταν ορεστβραν εττωδ, 

τότ άμφΐ μβΧαθρα τταρθβνον, 
Δίό<? κοραν εμβ^ττυμαν 
'χ^οροΐσι- φοίνι,α δ' ανά 
ιττόΧιν βοά κατζίγβ Περ- 
^άμων εδ/3α9• βρβφΐ] δε φίΧι- 
α τΓβρΙ τΓβττΧους ββαΧΧζ μα- 
τρί γβίρα'; ίτττοημάνα^' 
560 Χόγου δ' βξεβαιν "Αρη<ί, 

κόρα<ί βρ'γα Παλλάδος. 
σφα'^/αΐ δ' άμφιβώμιοι 
Φρνηών, 'έν τε ^βμνίυί<ί 
καράτομος βρημία 
νβανιών ^ στβφανον εφβρβν 
Έλλάδί. κουροτρόφω, 
Φρυ^ών δε πατριοί ττίνθο^. 

'Έικάβη, Χεύσσβίς τί/ι^δ' ^ Κν^ρομά-χΊρ) 
ξ€ΐΊΚθΐ<ί ε'ττ' ογοί'; ττορθμβυομέιηΐυ 
570 ηταρά δ' ΐΐρβσία μαστών ^ττβται 

φίΧος ^Αστνάναξ, "Έικτορο^ Ινι^. ^ 8ηρρ1ϊβ(1 1ιγ 1\Ιπι•Γ<α}'. 

2 Βοΐΐΐθ : ίοΓ νίανί^ων οί Μ88, 398 ΤΙ Ι κ Ι)Αυ0ΗΤΚΙ{8 ϋΡ ΤΚΟΥ 

ΒυΙ Ιΐκ' (ΙιιΙο 8ΐί11 })(.-ίΐ1ο11ι ιιιοη•ίΙ_ν, 

Ηΐϊΐΐ \\•ι•<?ίΐ11ΐ€ Ιΐιε (ΙίΐηοεΓδ ηικΙ 1\νϊη6 
ΊΊκ' ί'ίΐΐιτ-ίοοίοά ηΐ3Ζ6 ; 
Αικί Ιΐιο ]ιιΙ)ίΙίΐηί; οΗαηΙ ΐΗεγ ταίδε ; 
Αικί Ιΐκ• Ιιοηιοδ ^Ιυλν τεά \\ ίΐΐι Ιΐιε 8ρ1ειιϋοαι•5 5ΐιε(1 
ί\•οηι ίΐιε ΙοΓοΗεδ, Λνΐΐΐι Ιαπίΐ 1)ΐΗζε 

Ο'βΓ ίΐιε Γενεί Ιΐι.ιί δΐιΐηε. 5δ0 

Ιη ΐΗηί; Ιιουι• ίο ΐΗε ηιοιιη1;3ίη Μίΐίίΐεη, (^Ερο(Ιβ) 

υιιΐο Λι•1εηπ'δ, Ζειίδ'δ Ώίΐη<ί1ι1ει•, 
ΛΓυιιηιΙ ιηϊηε Η^Πδ λνηδ Ι δίηο•ϊη<; 
Ιιι ίΗε ίΐΗηοε ; ΙίΐιΙ α ίιεί'εε δΐιυιιί ηιιιπίετ-ΐαίΐεη 

Τ1ιι•ί11ε(1 Λνϊΐΐι ίοΓεΙ^οάίη^ οί' δ1;ιη<;1ιίεΓ 
Γί•Γ(τ<ιιηιΐδ' Ιιοηιεδ, αηά δοανεβ 1);ι1)εδ ίΐνϊπίί 
Κουικί ΐΗε δΙνίιΊδ οί ΐΙιείΓ ηιοΐΐιεί'δ ίΙιεΪΓ Ιιαηάδ Λ\"ει•ε 

Αί; Ιΐΐίΐΐ α^νίαΐ οιι1;οΓ}'ίη^. 

ΤΗεη ΙηίΓδΙ ίΌι-ίΙι νν»!• ίΓοιη ΐΗο ρΐηοο οί' Ιιΐδ Ιιίί]ϊιΐίί, 560 
ΓΐΌΐη Ιΐιε Ιηϊι- Ιΐΐϋΐ Ρ&11;ΐδ Ηη(] ίι•;ιιηε(1 ίοΓίΙι- 
δΐ)ΐ•ίιιπ;ίιι§ ; [δίΓεϋΐηϊησ. 

ΤΓυ}•'3 αΐΐαΐ'-ρίΐνεηιεηΐδ Λνίΐΐι δΙαη^ΙιΙεΓ \νεΓ6 
Το ΙιεΓ οουοίιεδ α ^Ιΐ3δ1;ΐ7 ^ηεδί οηηιε §Η(1ϊη§ — 
Α δρεοίΓε οί' Ιιεπάΐεδδ ηιεη, Όεδοΐ3ΐϊοη — 
Το ΐΗε ίοδΙεΓ-ηιοΙΙιεΓ οί \\•&Γηοι•δ 1)ΐ•ϊη^ίη^, 
υηΐο Ηεΐΐαδ^ α οογοπλΙ Ιηηπιρίι-ΐζίείίπιΐηί^, 
Αηιΐ α οΐΌλνη οί §ΓΪεί ίο ΐΐιε Ρ1ιι•ν§"ϊ<ιιι ιιαίίοπ. 

Τ.0 ! Αη(ΐΓθΓη&ε1ιε, ^ιI^εη; άι-αλνεΐΗ ηί<;1ι οη 

Α Λν;ιϊη οί ΐΗε ίοε 1)οι•ηε Ιιϊ<>1ι ; 
Οιι 1ιει• ΙίΓε&δί ι•οε1<εά, ΗεοΙοΓ'δ δοϊοη, 570 

ΟεαΓ Αδί^βηηχ^ (Ιοίΐι Ιϊε. 

Ε?ΐΐ€Γ ΑΝΠΚΟΜΛΓΗΕ ΟΙΙ (Ι η71ΐΙ('-Γ(ΙΓ ]}ί'(ΐρβίΙ ινϊΐΗ (ΐπηοιίΓ : 

Κα• ϋΐύΐά ϊη Ιιο• αΐΊηΑ: 399 ΤΡΩΙΑΔΕ2 580 ΕΚΑΒΗ 
ΊΓΟί 7Γ0Τ ά'πηνη<; νώτοίσι φβρβι, 
Βυστηνβ ^γυραι, ττάρεΖρο•^ 'χ^αΧκΙοΐ'; 
"\^κτορος οττλοίς σκν\οα τβ Φρνγών 
Βοριθηράτοις, 

οίσιν Άχιλλεωί τταΐ'ί Φθίώτη^ 
στβψβι ναού<; άττο Τροίας ; 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

Αχ^αιοΙ Ββσττόταί μ άιγουσιν. 

ΕΚΑΒΗ 

ώμοι. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τί τται,άν €μον στα'άζβι<ί 

ΕΚΑΒΗ αιαί. 


τωνο 


ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

αλγεωί/ 


ω ΖεΟ. 
ΕΚΑΒΗ 


και συμφ 


ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

0/9 ά 9 ; 


ΕΚΑΒΗ 


τβκεα, 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 


ΊΤρίν 


ΤΓΟτ' 


ημ€Ρ. ΕΚΑΒΗ 

βεβακ 6\βος, βββακε Τροία 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τΧάμων. 

ΕΚΑΒΗ 

€μών τ' εύ'γβνεια τταίΒίον. στρ. β' άΐ'τ. β' 400 ΤΗΕ ΠΛϋΟΗΊΈΠδ ΟΡ ΤΠΟΥ 

ΗΚ€υΒΑ 

λνΐιϊίΙιρΓ οη }•οη ο&Γ'δ Ιιοίβ^ΙιΙ οίοδί; ΐΗοιι η(3ο, 
Ο 1ι;ΐ])ΐ658 \νίΓΰ, \νϋ1ι ΐΐιε &ητΐ8 λΙ Ιΐΐ}^ δίιΐο 
Οί' ΙΊεοΙοΓ^ ;ηκ1 Ρ1ΐΓνι>;ϊ.ιη 1)αί11β-_ς€ίΐι•, 

ΊΊιο 8ΐ)υί1 οΓ Ιΐιε 5{)ο;ιι% 
ννΊΐ6ΐ•6Λνί11ι ΙΗηΙ; 8οη οί Αο1η11ε8 δΙι.ιΠ ύεοΐί 
ΤΙιο δΗπηοδ οί Ρΐιίΐιΐα Γιόπι ΙΊΐΓ^^^ίπ'δ ΛνΓοοΙί ? 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

(.9//•. 2) 
Αοΐιαεαηδ ουν ηΐίΐδΙεΓδ Ιο 1)οη6&§6 αΐ'β 1ι&1ίη§ ιηβ. 

ΗΕΟυΒΛ 

\νοο! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

\νΐι^' άοδί Ιΐιοϋ οΗαηί ηΐ)' ραε&η οί ιηίδον^ — 

ΗΕΟυΒΑ 

Λΐίΐδ !— 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

ΡοΓ ηΐ3'^ 1>ηι•(1οη οί \νο6, — 
ΗΕαυκΑ 
Ο Ζεαδ !— 

ΛΝΟηΟΜΛαΗΕ 

ΡοΓ Ι,ΐιο «η^^ιιίδΐι Ι ΙίποΛν ? 580 

ΗΕΟυΒΑ 

ΛΙι ο1ιί1(Ιι•6η ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΠΕ 
Ν ο ηΐΟΓβ 3Γ6 Λνε ' 

ΗΕΟυΒΛ 

(Αηί. 2) 
Οοηε ΐδ Ιΐιο οΐίΐαη ρΐΌδρανίΙγ^ 1Ί"θ7 Ϊ5 ηο ηιοιο ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 
Α1ΐ 1ΐ3.ρΐ6δδ 

ΗΕΟυΠΛ 

Οοηο 3Γ6 Ιΐΐ6 1ΐ6ΐΌ-δοιΐδ ΐΗπΙ Ι \)ο\•& ι 

4θΐ 
νοι.. Ι. ο ο ΤΡΩΙΑΔΕ^ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

φβΰ φ^ΰ. 

ΕΚΑΒΗ 

φβύ Βήτ' έμ,ων 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

κακών. 

ΕΚΑΒΗ 

οικτρά τνγα 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
7ΓΟλ,€09, 

ΕΚΑΒΗ 

α καττνοΰταί, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

μόΧοί'ί, ω ττόσΐ'ί, μοι, στρ. γ' 

ΕΚΑΒΗ 
βοα<^ τον Ίταρ "Αι8α 
τταίδ' εμ,όν, ώ μέΧεα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

590 σας 8άμαρτο<ϊ αΚ,καρ. 

ΕΚΑΒΗ 

σύ τ, ω Χνμ' Άχαιων, άντ. 7 

τέκνων δ?;7Γθτ' άμών 
7Γρ€σβυ^€νε•ζ ΐΐρίαμω, 
κοιμισαι μ €9 Αίοου/ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

οιδε ητόθοι μεηαΧοΐ' σγβτ\ία., τάδβ ττάσγομεν 

άΧγη, 
οί'χομ&νας ττολεωί, εττΐ δ' αλ'γβσί.ν αΧ^γεα κείται, 
Βνσφροσύναίσι θέων, 'ότε σος ^όνος εκφν<^/εν 

"Αώαν, 

^ Ραΐεγ αησί Τ^ΓΓβΙΓε Γβ£ΐ(ϋη§ €α(1ορΙοιΙ : ίοΓ δίσπυθ' . . 
Ώρίομΐ ο£ Μ88. 

402 Τ1ΙΕ ΟΛϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΙΙϋΥ 

ΛΝΙ)ΙΙΟΜΛ(ΊΙΚ 
ΗΕΟυΒΛ 

ΡοΓ §ηοΓδ — 

ΛΝΙ)Κ()ΜΛηΐΡ. 

Οιι ηιϊηο Ιιο,κΐ ΙΙιηΙ Γαΐΐ ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι Ιΐΐ6 ρΐί)' — 

ΛΝηηΟΜΑΟΉΕ 

ΟΓ Ιΐϊιιιη'δ Λν;ι11 — 

ΗΕΟϋΒΑ 

\νϊΗι ί1ΐ6 8Γηο1ί6-ρα11 κΐιτοικίοίΐ οΌγ! 

ΛΝηΐΙΟΜΛΟΠΕ 

€οηιο Ιο ηΐ6^ Ιηίδΐίαηοΐ, ηυ\ν — (81γ. 3) 

ΗΕΟυΒΑ 

Τΐιοιι οηοδί οιι Ιιΐηι Ιΐΐίΐΐ Ϊ5 ίίοπο, 
Ο 1ια})ΐ655, Ιο Ηπάοδ, ιηγ δοη — 

ΑΝηΚΟΜΑΟΙΙΕ 

ΊΊΐ}' Λνΐίο'δ (ΙοίΌπάοΐ' ΐΐιοη ' 590 

ΗΕΟυΒΑ 

ΊΊιοιι οη Λνίαοηι Λΐ(1 Αοΐι.αρ.απδ Ιιοίΐρ (^Αη(. 8) 

ΟαΙι-αί^β, Λνΐιοηι ευεδί Ι 1)ίΐι•6 

ϋηΐο Ργιεπι ίη ά&^δ Ιΐιαΐ; λνοΓε, 

Το Ιΐιίηβ Η&(1ε3 τεοεΐνε πιε Ιο δίοερ. 

ΑΝΟΗΟΜΑΟΗΕ 

δοΓε αι•ε οιιι• γε.ανπϊη^δ, δΐι.αι-ρ αη^αίδΐι ΐδ εοηιε οη υδ, 

Ο δοπΌΛν-δίΓΐοΙίεη ! 
Ι?ιηηο(1 οιη• οϋ^ ϊδ ; οΙουΛ υροη είοικί (Ιο ουι• ιηίδεηεδ 

Ιΐιϊοΐνειι, 
δεηΐ 1)}' Ιΐιε ΙΐίΐΙε οί" Ιΐιε Οοάδ, δΐηοε Ιΐΐ}• δοη Μ'αδ Γι*οηι 

Η;ΐ(1εδ οΙεΙίνεΓεθ,^ 

' ΡαΓΪδ, δραΓΟίΙ αΐ Ιιί» ΙιϊγΙΙι, ΐη βρίΐβ οί ί,ΐιε ρΐ'ορίιβϋγ Ιΐι,αΐ 
1ιβ εΙιοαΚΙ ηηιι Τγο3'. 

οη 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

09 Χβχ^ίων ατν^βρών χ(ψιν ώλβσε ττβρ'γαμα 

Τροίας. ^. 

αιματοβντα δβ θ^α τταρα Παλ-λάδί σώματα ΐ'βκρώρ 
^υψί φ€ρ€ΐν τβταται• ζυ^ά δ' ηνυσβ ΒούΧια 
600 Τροία. 

ΕΚΑΒΗ 
ω ττατρις ο) μεΧεα, καταΧει,τΓομβναν σβ Βακρύω, 
νυν Τ€λθ9 οίκτρον οράς, καΐ €μον 86μον βνΟ' 

βΧο'χβύθην, 
"Ι" ω τβκν , βρημοτΓοΧίς μάτηρ άττολβιττεταί υμών, 
οίος ΙάΧβμος οΐά Τ6 ττ^νθη 
Βακρνά τ €κ δακρύων καταΧειββται 
ίΐματέροίσι Βόμοις• 6 θανών δ' εττί- 
\άθ€ται άΧ'γβων άΖάκρυτος. 

Χ0Ρ02 

ώ9 ί^δύ δάκρυα τοΙς κακώς ττβττρα^όσί 
θρήνων τ 68νρμοι μονσά θ^ ή Χύττας έ'χεί. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

610 ώ μητβρ άνΒρός, 6ς ττοτ' Αρχείων 8ορΙ 

ττΧβίστους δίωλβσ', ' Εικτορος, τάδ' είσορας ; 

ΕΚΑΒΗ 
ορώ τα το)ν θεών, ώς τα μεν ττνρ^ονσ άνο) 
τα μη^εν οντά, τα δε ΒοκοΟντ άττώΧεσαν. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

άηόμεθα Χεία συν τεκνω, το δ' ευ'^ενες 
εις ΒοϋΧον ηκει, μεταβοΧας τοίάσΒ' εγον. 

ΕΚΑΒΗ 

το της ανάγκης Βεινον άρτι κά'/τ' εμού 
βεβηκ άτΓοσττασθεΐσα Κ.ασάν8ρα βία. 

404 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΊΚΟΥ 

ίΐί^• ίοΓ Λν1ΐ05€ 1)Π(1α1 βΟΟΙΙΓδΐ 'νν€1•β ΐΙΐΟ 1)Ιΐ1λνΛΓΐν8 οί 

ΙΗιπη Νΐιϊνοι•ί;(]. [ΐΐιαΐ; οι•υλν(1 Ιι^ν, 

Ρίΐ11&8 Ιΐΐ6 Οο(1ίΐ6δ8 15 \αίϊ &η)\ά οοΓρδβδ 1)1οο(1-1)ου11;οι•ίίο1 
8ροί1 ίοΓ Ιΐΐιϊ νυΐΐαΐ'ίίδ, ίΐηά Τνον 'ηβ&ΐΐι Ιΐιβ ^Ό1ί^-ι)Ηη^] 

ο£ ΐΙίΓαυοηι ΙιαίΗ Ιίοννοά 1ι€Γ. ϋΟΟ 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ρ»ΙΙΐ6Γΐίΐηθ, 1ι&ρΐ655^ Ι λνεερ ι1^^^^ λυΗο ηο^ν^ οί οαΓ 

£;ΐθ&5 ίοΓίοπ), 
8ΐ'β5ΐ; Ιΐιβ ρϊΗίαΙ βη(1, ίΐηά πιίηε Ιιοηιο \ν1ΐ6Γ6 ηι^' 

ο1η1(ΐΓ(;η Λνει-β Ι^οπι. [§οϊπΐ( — 

Οη1ο1ι•€η, ΒβΓεΛ οί" ιη^ οϋγ Άτη 1, Άηύ ίΊ•οιη ηιβ ανε ^^ 
ΗοΛν \νϊ1(1 15 ουΓ νν&ϊΐΐη^, ΟϋΓ Λνοε Ηολν ^16βρ ! 

ΤβΛΓ8 ιιροπ Ιε&Γδ &ι•β ίίολνϊπετ, (1ο\νϊιι<ζ, [1νηοΛνίιι<τ 

Μ^^ οιΐΓ (Ιοδοΐέΐΐε Ιιοιηεδ : — ΐΐκ; άϋ:ιά οη\γ, αη- 

Οί" δΟΙΤΟΛν^ ίθΓ§€ΐ Ιο \ν€€ρ. 

ΟΗοκυβ 
ΗοΛν δλνεεί υηΐο &ίϊ1ϊο1;6(1 δουίδ ατε Ιο&νδ^ 
ί,Ηπιεηίϊη^δ, &ηά Ιΐΐ6 οΗβηΙ; \νίΙ;Η 5οηΌ\ν ίΐ'ίΐιι^ΐιί; ! 

ΑΝΟΗΟΜΑΟΗΒ 

ΜοίΗβΓ οί ΙιεΓΟ ΗεοΙΟΓ, Λνΐιοδε δρεαΓ δίελν 610 

Ι η ο1ε^5 ραδί ηιαπ)"- αη ΑΓ§ΐνε, δεεδί Ιΐιου Ιΐήδ ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ι δεε ίΗε Οοάδ' ΛνοΓίί, λυΚο εχαΐΐ οη Ιιΐ^ΐι 
ΊΊΐίΐΙ \νΗϊο1ι Λναβ ηαιι§1ι1;^ αηά 1>ηη§ Ιΐιε ρΓουά η^πιεκ 
1ο\ν. 

ΑΝΟΚΟΜΛΟΗΕ 

Ι λνϋΐι ηι^ οΙιίΜ η δροίΐ αιη Ηπίεϋ ; Ιιϊ^ΐι 1)ΐι•ΐ1ι 

Ηαίΐι εοηιε Ιο 1)οη(1&§ε — α1ι ΐΗε ο1ι&η§ε, Ιΐιε οΐιαπ^ε ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Μΐ^Ηΐ^' 15 ίαΙε:^ίΓθΐη ηιίηε αηηδ Ιοο 1)υ1; Γ:θΛν 
Βγ νίοΐεηοβ ίοΓη Οβδδαπί^Γα ραδδεθ Άλναγ. 

405 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

φβΰ φβΰ' 

άλλος• τί9 Αί.'α9, ώ9 €0ίΚ€, Ββύτβρος 

τταίδος• ττεφί/ζ^ε σί}^• νοσ€Ϊ'ί δε •χ^άτβρα. 

ΕΚΑΒΗ 

620 ώζ^ γ' οντ€ μβτρον οΰτ αριθμός βστί μοί' 

κακω κακόν ^αρ 66? αμιΧλαν βργ^ζται. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
τβθνηκέ σοι τταΐς ττρος τάφω ΐΙοΧνξένη 
σφαγβίσ' Άχίλλεως, Βώρον άψύχω νβκρω. 

ΕΚΑΒΗ 

οί 'γώ ταλαινα. τοΰτ' βκβΐνο μοι ττ/ΐΚαι 
ΎαΧθύβιος αϊνΐ'^μ ου σαφώς εΖττβζ^ σαφές, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

βίδό;^ νιν αύτη κάττοβάσα τώνΒ' οχ^ων 
βκρυψα ΤΓβττλ,οις κάιτεκο-^^άμην νβκρόν, 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ, τεκνον, σων ανοσιών ττροσφαΎμάτων 
αίαΐ μάΧ" αύθις, ως κακώς 8ιόΧλυσαι, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

630 οΧωΧβν ώς οΧωΧβν, άλλ' όμως βμον 

ζώσης γ' οΧωΧεν βύτνχβστβρω ττότμω. 

ΕΚΑΒΗ 

ού ταύτόν, ω τταΐ, τω βΧέττβιν το κατθανβΐν 
το μ&ν ηαρ ονοβν, τω ο βνζίσιν βΧτηο^ς. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ω μητβρ, ω τεκοϋσα, κάΧΧιστον λόγοί' 
άκουσον, ώς σοι τβρψιν βμβάΧω φρβνί. 
το μη γενέσθαι τω θανείν ϊσον Χβ'γω, 
του ζην δε Χυττρώς κρεΐσσόν εστί κατθανεΐν. 
άλγεΐ γαρ ούδεν τών κακών ησθημενος' 
6 δ' εύτυ-χΊ'ισας εις το Βυστυχ^ες ττεσών 

4θ6 ΊΉΕ ϋΑυθΗΤΕΚ8 ()1• ΤΚΟΥ 

ΛΝυΚΟΛΙΛΓΗΕ 

Λΐη-Ί αικί αίαδ ! 

ιΜι.•;.(ΐΓ;Γη3 & δεοοιιά Αί&8 Γογ Ιΐιγ οίηΐά 

Π,ιΐΙι 1-15611. ΥεΙ Ηίΐδΐ; Ιΐιου ηιοιί' ηΐΗϊοϋοιίδ ^Ιϋΐ, — 

ΗΕΟυΒΛ 

Μείίδυιβ ηον ηαιηΙ)€•ι•ΐη§ \ν1ιο•οοί 1 Ινπονν ; 620 

Γογ ΐ11 Ιο ι•ϊνα1 ϊ11 οοιηεδ ενεηηοΓε. 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

81<Ίίη αΙ ΛοΙιΐΠεδ' ΙοηιΙ), Ροίγχβη» 

Τΐιγ οΐιίΐίΐ ϊδ ά^Άά, α §ΐΛ Ιο & ϋίείεδδ οονρδβ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

ο Λντίϊΐοΐΐθά Ι ! — ΤΙιβ ι-ϊάάΐε ΐΐιϊδ Ιΐιαΐ ει-δΐ 
Τ.•ι11;1ΐ}^1)ΐυδ δραΐνβ, ηοΐ οΙβίΐΓΐγ — ο1ι, Ιοο οΙβ&Γ ! 

ΑΝΟΚΟΜΑ€ΗΕ 

Μ ν56ΐί 1)6ΐΐ6ΐ(1 : Ι Ιϊ^ΙιΙεά ίι-οιη Ιΐιίδ οά\•, 

λίαύαά Λνϋΐι ηιγ ΐΌΐ)εδ Ιΐιβ οονδο, &η(1 δΐηοίε ιτιγ ΙίΓΟίΐδΙ;. 

ΗΕΟυΒΛ 

\\Όβ'δ τηε, ιην οΐπΐίΐ, ίοΓ Ιΐιίηε υηΐΐίΐΐΐοννοοΐ 8ΐ;ΐιι^ΙιΙ(•ΐ" ' 
\\Όε }'οί αφίϊη ! Ηολν ίααΐΐ^ ΗαδΙ Ιΐιοα ^1^^^ι ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

δΗβ 1ι»ΐΗ (1ί6(1 — &δ δΚε ΗαΐΗ (ϋεοί : γεί 1)ν ά ίαίε 630 

ΜοΓε Ιιίεδί; Ιΐιαη ιηΐηε, νΐιο }^εΙ; Ιίνε^ Η;ι11ι δΐιε άϊ^ά. 

ΗΕΟυΒΑ 

Νοί οηε^ ηΐ}^ οΙιΐΜ, ΛνϋΗ δΐ^ΐιΐ οί' (1;ιγ ίδ (Ιο,ιΐΐι ; 
ΡοΓ Ιΐιαΐ ϊδ ηαυ^^ΐιΐ^ ΐη Ιΐιΐδ ΐδ δρ&οε £ογ Ηορε. 

ΛΝΟΚΟΜΑαΗΕ 

ΜοίΗει•, Ο ηιοίΙιεΓ^ α ίαίΓει•, ΐΓυει* -λόγι! 

Ηε&Γ, Ιΐιαΐ Ι πιπγ Λνΐΐΐι δοΐίΐοε ΐοιιοΗ ΐΐιϊιιε ΙΐΡίΐνί : — 

Το Ιι&νε 1)6εη ιιηΙ)θΐ•η Ι οοιιηί αδ οηε Λνιΐΐι (ΙοηΙΙι ; 

ΒαΙ 1)εί1εΐ' (Ιεηίΐι ΐΐιαη Ιϊίε ίη 1)ΐ11;(ίΐ•ηεδδ. 

Νο ))ΗΪη ίεείδ ίΐε&ΐΐι, λνΐιϊοΐι Ιΐίΐίΐι ηο δειι^:(; οΓ ί1!δ : 

ΒυΙ \ν1ιο Ιιαίΐι ρι•ο.•5ροι•6(1, απιΐ 1ι;ιΐ1ι ί;ι11ειι οη ννοε, 

40 7 ΤΡΩΙΑΔΕ5 

640 ψνχ^ην άΧαται τ/}<? ττάροίθ' εύττραξία'ί. 

κβίνη δ' ομοίως ώστΓ^ρ ουκ ίΒοΰσα φώ? 
τβθνηκβ, κούΒβν οίδε των αυτής κακών, 
βιγω δε τοξεύσασα της βύΒοξίας 
Χα'χ^οΰσα ττλ,εΐστον της τύχης ημάρτανον. 
α ιγαρ γυναιξί σώφρον^ εσθ' ηύρημβνα, 
ταντ ζξβμό-χ^θουν'ΈιΚτορος κατά στβ'γας. 
•πρώτον μβν, βνθα — καν ττροστ} καν μη Ύτροση 
Λ^όγοί <γνναιζίν — αντο τοΰτ βφέΧκεται 
κακώς ακουβιν, ήτις ουκ εν^ον μβνβί, 

650 τούτου τταρβΐσα ττόθον βμίμνον εν Βομοίς' 

εϊσω τε μεΧάθρων κομψά θηΧειών επη 
ουκ είσεφρούμην, τον δβ νουν ΒίΒάσκαΧον 
οίκοθεν ε-χουσα -χ^ρηστον εζηρκουν εμοί. 
^{Κώσσης τε σι^ην όμμα θ' ησυχ^ον ττοσεί. 
τταρεί'χον• ηΒη δ' άμε χρήν νικάν ττόσιν, 
κείνω τε νίκην ών εχρήν τταριεναι. 
καΐ τών8ε κΧηοών εΙς στράτευμ ^ Αχαϊκον 
εΧθοΰσ' άττωΧεσεν μ• εττει >γαρ ηρεβην, 
^ ΑχιΧλεως με -παις εβουΧηθη ΧαβεΙν 

660 δάμαρτα' ΒουΧεύσω δ' εΐ' αύθεντών 8όμοίς. 

κει μεν 7Γαρώσασ"ΈίΚτορος φίΧον κάρα 
Ίτρος τον τναρόντα ττοσιν άνατττνξω φρένα, 
κακή φανουμαι τω θανόντι• τον8ε δ' αύ 
στυ/γοϋσ" εμαυτής Βεσττόταις μισησομαί. 
καίτοι Χε'γουσιν ώς μΓ εύφρόνη χαΧα 
το Βυσμενες <^υναικος εΙς άν^ρος Χεχος• 
άττέτΓτυσ^ αυτήν, ήτις άνΒρα τον ττάρος 
καινοΐσι Χεκτροις άττοβαΧοΰσ' άΧΧον φίΧεΐ. 
αλλ ουοε ττωλος ήτις αν οιαζυ^η 
670 της συντραφείσης, ραΖίως εΧξεί ζυιγον. 

καίτοι το θηριώΒες άφθο'γ'γον τ εφυ 

408 ΤΗ Ε ΠΑϋΟΗΤΕΚδ Ο Ρ ΤΚΟΥ 

ΓονΙοΓη οί δοιιΐ κΐη-ιγδ ί;ιι• ίΐΌΐη οΐίΐί'π 1)1ίδ8. 640 

Ιδ {Ιΰ.'κΐ, αηά ηοΐΐιΐπίί Ινηολνβΐΐι οί 1ΐ6ΐ• ΐΠε. 

ΒαΙ Ι, λνίκ) (1^^\ν ηιγ 1)θΛν αϊ ί"ίΐίι• ι•<?]ηι1;6, 

ν\Όη ονεηιιεΗδϋΓΟ, γβΐ ίαίι• ίυΓίιιηε ιηίϋδείΐ. 

Α11 νΪΓΐυουδ ίαιηε ΐΗαΙ Μ'οηιεη ε'βΓ Ιιανε Γυιπκΐ, 

ΤΗΐδ \\'αδ ηΐ}' (^υοδί, ηΐ}^ ^αίη, 'ηεαίΐι ΗεοΙον'δ τυοί. 

ΡίΓδΙ— 1)6 ίΗο Λνοηιαη δΐηΐΓοΙιεά Λνϊΐΐι οίΗβΓ δίαΐη, 

Οι• 1)0 δΗε ηοί — Ιΐιίδ νβι-γ ΐΐιίη^ δΐιαίΐ 1)ΐ•ίη^ 

111 ίαηιβ, ΐί' οηε ίΐΙ)ΐ(ΐ6 ηοΐ ϊη ΐΐιε Ιιοιηε : 

8ο 1)Ληίρ1ΐ0Γΐ Ι δΐιοΐι οι•ανΐηο^, ΙνερΙ ΐΗε Ηουδβ : 050 

ννϋΐιΐη ηΐ}' ΗολνοΓδ Ι δΐιίϊίίΓΡίΙ ηοΐ; Ιο οοιηε 

Τ1ΐ6 ΐίηδβΙ-ίΛΐΙν οί Λνοηιεη, Ηνεά οοηΐεηΐ 

Το 1)0 ϊη νΪΓίυε δοΐιοοίεοί 1)ν ηιΐηε ο\νη Ιιρηνί ; 

Νν'ϊΐΐι δΐΐεπί Ιοη^υε, Λ\'ϋ;1ι (|υϊε1; ε^ε, δϋΐΐ ηιεί 

Μγ 1οι•(1 : 1ίηε\ν ϊη Λνΐΐίΐΐ ηι;ιΙΙοι•δ Ι δ1ιοιι1(1 ι•α1ε, 

Αηά ΛνΗεί'ε 'ΐΛναδ ηιεεί Ιο ^^^1(1 Ιιίιη νΐοΙοΓγ : 

ννΐιεί'εοί Ιΐιε ίαηιε Ιο Ιΐιε Αείΐίΐεαη ΙιοδΙ 

ΚεαοΚεά, ίοι• ηιγ ι•αϊη ; ίοι•, \ν]ιεη Ι Λν&δ Ια'εη, 

ΑεΗίΙΙβδ' δοη Λνοηΐίΐ Ιιανβ ιηβ ίοΓ Ιιίδ \νίίε — 

Η 13 δΙανε ΐη ηιΐηε οΛνπ 1ηΐδΙ)απά'δ πιπΓίΙεΓεΓδ* 

Ιι&ΙΙδ ! 660 

Ιί ίΐΌηι ηιΐηε 1ιεαι*1 Ι ΐΙίΓΟδΙ ηΐ)^ Ιονε^ ηιΐηε ΗεοΙοΓ, 
Αηά Ιο ΐΐιΐδ ηελν ΙοΓίΙ ορε Ιΐιε (ΙοοΓβ Ιΐιενεοί, 
Ι δΐιηΐΐ 1)ε ίΓαΐΙι•εδδ Ιο Ιΐιε άε&ά : ΙιυΙ ίί 
Ι Ιοίΐΐΐιε ίΐιΐδ ρΓΐηοε, δΐιαίΐ Λνΐη ηι^ ηιαδίεΐ'δ' ΙΐΗΐε. 
Αη^1 γ&ί οηε ηί^Ηΐ, δα^ ΐΐιβ^, υηΐνηΐΐδ ΐΐιε Ι^ηοί; 
Οί λνοπιαη'δ Ιιη,Ιε οί αηγ 1ιυδΙ)&ηά'δ οουοΗ Ι 
Ι δοοι-η Ιΐιε Λνΐίε Λνΐιο ίΐΐη^δ ΙιεΓ δοηιείΐηιε ΙοΓίΙ 
Αλν&γ, ίΐηοΐ οη α ηεΛν οουοίι Ιονεδ ίΐηοΐΐιει• ! 
Νοί ενεη ΐΗε δίεεά, ίΓοηι ΗεΓ δΐ&ΐΐ-ηιαίο όΐδ^οΐνεοί, 
ννΐΠ λνΐΐΐι .1 Λνΐΐΐίηΰ; δρΐηΐ τίΓ&Λν Ιΐιε ^ο1<ε ; 670 

ΥεΙ δροι,^Ιι ηοΓ ιιηιΙεΓδίίΐηϋΐη^• ΐη ϋιε 1)Γα1;ε 

409 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ξυνέσβι τ' ά'χ^ρηστον τ?? φύσβι Τ€ Χβίττβται. 
σ€ Ο , οί ψίλ ϋικτορ, βογ^ον ανορ αρκουντα μοί 
ξυνβσβι, ιγβνβί, ττλούτφ τβ κάνΕρβία μ^'γαν 
άκηρατον δε μ' βκ ττατρο'ί Χαβων Βομων 
ττρωτος το τταρθβνβιον βζζύξω λ6χο9. 
καΙ νυν 6\ω\α<; μβν συ, ναυσθΧοΰμαι δ' εγώ 
ττρο'ζ ΕλΛ,άδ' αί-χ^μά\ωτο<; €ί<; 8οϋ\ον ζυ'γύν. 
αρ^ ουκ έΧάσσω των εμων η^εΐ κακών 
680 ΐΙο\υξένη<; οΧβθρον, ην καταστενβις ; 

βμοί <^αρ ούδ' δ ττάσι Χβίττβται βροτοΐς 
ξυνβστιν βΧτης, ούδε κΧίτττομαι φρβνας 
Ίτράξειν τι, κβΒνόν 7)8ύ δ' εστί καΐ Βοκβΐν, 

Χ0Ρ02 
είς ταύτον ηκεα συμφορά<;' θρηνούσα δε- 
τό σον 8ίΒάσκ€ΐ,ς μ' ένθα ττημάτων κυρώ. 

ΕΚΑΒΗ 
αύτη μεν οΰττω ναός είσέβην σκάφος, 
^γραφτ) δ' ί8οΰσα καΐ κΧύουσ' εττίσταμαι. 
ναύταις 'γαρ ην μεν μέτριος ^ γειμων φερειν, 
ττροθυμίαν ε'χουσι σωθηναι ττόνων, 

690 6 ιχεν τταρ' οιαχ^, 6 δ' εττΐ Χαίφεσον βεβως, 

ο δ' άντΧον εϊρ'^ων ναυς' ην δ' ύττερβάΧτ} 
ΤΓοΧύς ταρα^θείς ττόντος, ενΒόντες τύχη 
τταρεΐσαν αυτούς κυμάτων Βρομημασιν. 
ούτω δε «αγω ττολ,λ' ε'χ^ουσα ττ^ίματα 
άφθο'^'γός εΙμι καΐ τταρεΐσ' εώ στόμα• 
νίκα <γαρ ουκ θεών με Βύστηνος κΧύΒων. 
άΧΧ\ ω φίΧη τταΐ, τας μεν"ΈιΚτορος τύχ^ας 
εασον ού 'γαρ Ζάκρυα νιν σώσει τα σά' 
τίμα δε τον τταρόντα Βεσττότην σεθεν, 

700 φίΧον ΒιΒοΰσα ΒεΧεαρ άνΒρϊ σών τρόττων. 

καν 8ρας τάδ', 6*9 το κοινον ευφράνεις φίΧον<ϊ 

4ΙΟ ΤΗΕ ΠΑΠΟΗΤΕΚδ ΟΚ ΤΙΙΟΥ 

Ιδ ίοιππΐ, Λν1ιθ86 ιΐΛΐιΐΓΡ 1η<;?; Ιχΐιΐικί Ιΐιο ηι.αη. 
ΊΊιυπ, Ο ηιϊηε ΙΙοοΙογ, Λνακί ιπ}• ίΐ11;ίπ<>• ιιι;ιί(' 
1ιι 1)ίι•ΐ1ι αηιΐ Λνίδίΐοηι, ηΗ<Γΐιί;γ ϊη Λνοαίΐΐι αικί υηΙοηγ. 
>ίΙ;αϊηΐ65δ ίι•οιη ηΐ}' δΪΓο'β Ιιαίΐδ Ιΐιοιι ΙοοΙίΟδΙ; ιηε, 
Λικί ίίΓδί; ^1^^1δ1; νοίνε Λνϋΐι Ιΐιίηε ιπ^ ιηαί(1ριι {•<)ΐκ•]ι. 
ΝΌ\ν Ιιαδί ΐΐιοα ρεήδΐιεά : δε£ΐ-1>οπιο Ι δίκιΐΐ 1)6, 
ί^ρο&Γ-Λνοη, Ιο Ηεΐΐ&δ, υηΐο ΙΙΐΓίΐΙίΙοηι'δ )Όΐν€. 
Ι ΙηΙΙι ηοΐ Ιΐΐ6 (Ιοοηι ίΗεη ο£ Ρο1^x^η^α, 

ννΊιοιη Ιΐιυα Ιαηιεηίοδί, ΙβδδΟΓ ϊΠδ Ιΐκιη ηιίιιβ ? β30 

Νν'ϋΐι 1116 ηοϊ ενοη ϊδ 1ιορ6, Λνΐιϊοΐι Ηημ^ονδ ΙίΐδΙ 
\νίΐ1ι ίΐΐΐ ; ηοΓ Λνίΐΐι ϊάι' νίδΐοη οί' §οοά Ι οΐιεαί; 
Μίηβ 1ΐ6ηι•ί;, ί1ιοιι§1ι δλνεεί ΐΗεΓεοΓ Ιΐιε βα^^-άι-ε&ηι 
^νε^6. 

ΟΗΟκυβ 

Ενεη &δ ηιΐηε ϊδ ίΐιγ οαΐαηιΐΐ^ : 

ΊΊΐ)^ Λν'&ϋ (Ιοίΐι ίεαοΐι ιηε &11 ηΐ}^ άερίΐι οί' Λνοεβ. 

ΗΕευΒΛ 

ΤΙιου^Η ηενεν }'ε1; Ι δΙερρεά αΐϊοαί'ά ά δΐιίρ, 

Κγοιπ ρΐοΙιίΓεδ δεεη Άηά 1ιε&ι•δαγ ΙίηοΛν Ι Ιΐιίδ, 

ΤΙι&Ι, ίί" 11ιει*ε Ηε α δίοηη ηοΐ ρ&δδϊπίί «ι^ι-επί 

Οη ηΐΗπηει-δ, ίοΓ (Ιεΐίνεΐ'&ηοε 3ΐ1 ΙιεδΙΐι• ίΐιεηι : 

ΤΙιίδ δΙπηοΙείΗ 1)γ Ιΐιε Ιιείηι, ΐΐι&ΐ; Ι)^ ΐΗε δ;ιΐ1 ; 690 

ΊΊιαΐ 1)αΐ6ΐ1ι δΐιϊ}) : 1)ΐιΙ ίί" Ιΐιε δε&'δ ί'υΐΐ ί\υοά 

Ιη Ιυηηοϊΐ ονεΐ'ΛνΙιεΙηι Ιΐιεηι, οοΛνεά \)γ ίαίε 

Το ΐΗε Λνανεδ' (ΐΓΪνίη§ ίΐιε^ οοηιηιϊΐ; ΐΐιεηίδείνεδ. 

δο Ι Λνίΐΐιαΐ, ΐΗου^Ιι πιαηγ α λνοε ΐδ ηιΐηε, 

Αηι άαηιΐ), &η(1 Ι ΓείΓ&ϊη ηΐ}Γ Ιϊρδ ίι•οπι δρεεοΐι, 

ΕοΓ ΐΗε Οοάδ' ηιίδεΓγ-δυΓ^ε ο'εηιι&δΙεΓεΙΙι ηιε. 

Βυΐ, (1ε3Γ ηιγ άαα^ΙιΙεΓ, Ιεΐ Ιοε Ηεοΐοι•'δ ίϊχΐε, 

δεείη^ ηο Ιε&Γδ οί Ιΐιΐηε δΙι^Π πιηδοηι Ιιϊηι ; 

Βαί ΙιοηοαΓ Κίιη Ιΐιαΐ ϊδ ΐο-(1&γ ΐΐιγ 1ογ(1, 

Τεηάεπη^ ΐΗε δλνεεΐ Ιιινε ο£ Ιΐιγ \νΐηδοηΐ6η688. 700 

Ιί" ΐΗϊδ Ιΐιοα άυ, ίΐϊγ ίηεικίδ δΐιαίΐ δΐιαί'ε Ιΐι/ '^ογ, 

4.1 ι ΤΡΩΙΑΔΕ2 

καϊ Ίταΐδα τύνΒβ τταίδοί €κθρ€ψ€ΐα'ζ αν 
Ύροία μί^ιστον ώφβΧημ', 'ίν οΡ 7Γ0Τ€ 
Ικ σου η^νόμ^νοί τταΖδβς• ΰστβρον ττάΧιν 
κατοικισβίαν, καϊ ττόΧις Ύβνοι,τ' βτί. 
άΧλ' €Κ \ό^ου 'γαρ άΧλος βκβαίνβι Χο^ος, 
τίν αϊ) ΒβΒορκα τόνΒ' Ά-χ^ίΐϊκον Χάτριν 
στ€ΐ•χοντα καινών α'^'^εΧον βονΧβνμάτων ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
Φρνγών άριστον ττρίν ττοθ' "Έ^κτορος Βάμαρ, 
710 μη 'μ^ στν<γήστ}ς' ούχ €κων >γαρ ά<γ^€Xώ 

Ααναών τ€ κοινά ΐΙβΧοττιΒών τ' ά^ΎβΧματα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
τί δ' 'έστιν ; ως μοι φροίμίων άρχει κακών. 

ΤΑΑΘΥΒΙ02 

ί:'δο^€ τόνΒβ τταΐΒα — ττώς ειττω Χό^ον ; 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

μών ου τον αύτον Ββσττότην ήμΐν εχ^ιν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ϋύδβις Αχαιών τούΒβ δεστΓοσεί ττοτε. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ίίλλ' €νθά8' αντον Χεί-ψανον Φρνγών Χιττεΐν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ουκ οιδ' οττως σοι ραΒιως βϊπω κακά. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

€7Τ]']ν€σ αί8ώ, ττΧην εάν Χε^τ^ς καΧά. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

κτενοΰσι συν τταΐΒ', ώς ττύΘ]] κακόν με'^α, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

720 οϊμοι, <γάμων τόδ' ως κΧύω μείζον κακόν. 1 ο( Ταλογ ; Μ 88. «ί ; ΜΰΓΓα)^ V- «ϊ ποτε- 412 ΤΗΕ Ι)ΛυθΗΊΈΚ8 ΟΓ ΤΗΟΥ 

Αικί Ιΐιϊ5 1η^ Βοη'δ δοη δΗίΐΙΙ; ίΐιου Γοητ Ιο ηιηπ, 
Το Τγου » ιηϊρ^1ιΙ}' <ιϊ(1, Ιΐιηΐ οΠϋ^ιτη Ιίοπι 
Οί Ιΐιεο ΗοΓβαΛεΓ ηιαγ ίη (Ιαγδ ίο οοηιβ 
]ίαϊυ 1)0Γ, ίΐηά }'6ΐ α^αίη οιιγ οϋγ ηδο. 
Βιιί — ίοΓ α πβΛν ίαίο ίΌΙΙολνΰΙΙι οη Ιΐιο ο1(1 — 
ννΐιαΐ δβΓναηΙ; ο£ Ιΐιε Αοΐιαεαηδ δ06 Ι δΐπίΐο 
ΗϊΙΙιρΓνν'ΗΓά, ΙιοΓαΙά οί Ιΐιεΐι• ηε\\' ι•εδο1νο? 

ΕηίβΓ ΤΑΙνΤΗΥΒίυδ. 

ΤΛΙ.ΤΗΥΒίυδ 

Ο Λνϊίΰ οί ΗεοΐοΓ, ΡI1^^ρίι'δ ιηΐ^Ιιϋεδί οηοε, 

Λ1)1ιθΓ ηοΐ ηΐ6 : δονε Ιοΐΐι δΐΐίΐΐΐ Ι ,αηηοιιηοε 710 

ΊΊιε ΌηηΗίΐηδ' Ιιεδί, ΐΗε Λνοΐ'ά οί' Ρείορδ' δοηδ. 

ΛΝΟΚΟΜΛΓΗΕ 

\\ΊιαΙ ηοΛν ? — λνΐΐΐι λυΙιεΙ ί11 ρι•εί&οε άοδί 1)ε§ίη ! 

ΤΑίΤΗΥΒίυδ 

Τΐιΐδ οΐιϊΐά, Ιΐίίγε ΐΗεγ άεοι•εεά — Ηολυ οάώ. Ι δηγ ϋ ? 

ΑΝΠΚΟΜΑΟΠΕ 

Χοΐ — Ιΐιαΐ 1ιε δ1ι;ι11 ηοΐ Ιιανε οηε 1ογ(1 λνϊΐΐι ηιε ? 

ΤΛΙ,ΤΗΥΒΙϋδ 

Χοηε ο{ ΑοΗ&ε&πδ ε'εΓ δΐιαίΐ Ιίε Ιιίδ Ιοιά. 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

ΙΙολν ? — ΙιεΓε, α Ρΐινν^ΐ&η ι•εηιηαηΙ, δΙίΗΐΙ Ηε 1)ίάε ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ι 1<ηοΛν ηοί; §ειι11)' ΗοΛν Ιο 1)ΐ•εα1< δΗ(1 1ί(1ΐη§δ ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

ΤΙιαηΙνδ ίοΓ 1;Η}^δ1ιηη1<:ίιι^, δ&νε ΐΐιοα 1)ΐ•ίη§ ^Ιαά ϋίΐίη^δ. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Τΐιγ 5011 ΐΏΠδΙ (ϋε — δΐηοε ΐΐιοα ηιιΐδΐ Ηε3Γ Ι'ηε Ηοπόγ. 

ΑΝηΚΟΜΑΟΗΕ 

ΛΙί τηε ! — ά \νοι•5ε ί11 Ιΐιΐδ Ιΐιαη 11ιι•α1(1οηι'δ εοαοΗ Ι 720 413 ΤΡΩΤΑΔΕ2 

ΤΑΛβΤΒΙ02 

νίκα δ' 'Ο^υσσενς €υ ΙΙαί'έΧλησιν Χέ'^/ων — - 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
αίαΐ μά\\ ου ιγαρ μίτρια ττάσγομβν κακά. 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 

Χζζας αρίστου τταΐδα μη τρ€φ€ίν ττατρό•;, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τοιαύτα ιακησεΐζ των αυτού ττβρί. 

ΤΑΛΘΥΒΙ02 
ρΐψαι- δε ττυρ^/ων Ββΐν σφβ Ύρωικών άττο. 
άΧλ' 0)9 Ύβνέσθω, και σοφωτβρα φανεί• 
μητ άντβ'χου τοί/δ', βύ^/€νώς δ' ά\'^/€ί κακοΙ<;, 
μητζ σθενουσα μηΒβν Ισγύβίν Β6κ€ί. 
€'χ^βις ιγαρ άΧκην ούΒαμτ}• σκοτΓβΐν δε χρή' 
730 ττόλ^ς• τ' ό'λωλε καΐ ττόσ/ς, κρατβί δε συ, 

ημίν δε ττώς '^^υναΐκα μάρνασθαι μίαν ^ 
οίον τ€ ; τούτων βΐνβκ' ου μάχης βράν 
ουο αισγ^ρον ουοβν ουο ετηφυονον σβ οραν, 
ούδ' αύ σ ' ΚγαιοΙ'ί βου\ομαι 'ρηττει,ν άρά<;. 
€1 ηάρ τι Χβξβίς ω 'χ^οΧώσβται στρατός, 
οΰτ' άν ταφβίη τταΐς όό' ούτ οίκτου τύχ^οι. 
σΐ'γωσα δ' βύ τε ταΐς τύχαις κεχ^ρημβνη 
τον τού8β νβκρον ουκ άθατττον αν Χίττοις, 
αυτή τ Ά'χαι,ών ττρβυμβνβστβρων τυχοίς. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

740 ώ φίΧτατ', ω ττερισσά τίμηθβΐς τέκνον, 

θανβΐ ττρος έ-χθρών μητβρ' άθΧίαν Χιττών. 

ή τού ττατρος δε σ' βυζάνει άττώΧβσβν, 

ή τοΐσιΐ' άΧλοίς γίγΐ'έτα.ί. σωτηρία, 

το δ' ζσθΧυν ουκ βίς καιρόν 7)Χθ€ σοι, 'ΐΓατμ<>••:. 

' ΝαποΙνΉ οηιβηοΐαΐΐοπ ίυΓ ή/ΐίίϊ τ€ ■κρ})ί . . . οϊοΐ τ€. 

414 ΤΗΕ 1)Λυ0ΗΤΕΚΗ ϋΚ ΤΚΟΥ 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Οίΐ^δδοαδ' 5ρο€θΙι Ιο «δδυηιΌΙοά Οτοείίδ ρι-οναϊΐοοΐ — 

ΛΝηΚΟΜΑΟΗΕ 

ο Οοίΐ ! Ο Οοά ! Λνΐιαΐ πΐ6»δαΓο1ε5δ ϊ11 ϊδ ιηϊιιο ! 

ΤΑΙ>ΤΗΥΒΐυ8 

\ν3Γηίη§ ΐΗεηι ηοΐ ίο τεαΓ 3, ΗοΓο'δ δοη. 

ΑΝΠΚΟΜΑαΗΕ 

Μαγ Μ]ίθ τοάε άοοιηίη^ δοπδ οί Ιιϊδ ρΓονβϊΙ ! 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ηο ηιυδί Ιίε 11ιη•16^1 ίΓοιη 1)3111 ειτιοηΐδ οί" Τγο^. 
Χηυ, Ιεί ίΐιϊδ 1)Ρ, δο Λνΐδει* δΐιηΐΐ; Ιΐιοπ δΙιΟΛν, 
ΝοΓ οΐίη^ ίο Ιιϊπι, 1)υί {^υεεηΐίΐίε 1)εαΓ Ιΐιγ ρ?ιΐη, 
Ν^ΟΓ, Ι^είπ^^^ δίΓεη^ΗΙεδδ, (ΐΓε;ιηι Ιΐιαί ΐΗου άΛ δίΓοη^. 
Γυι• ηοΛνΙιεΓε Ιιαδί ίΐιου Ιιείρ : ηεείδ ηηΐ8ί ίΐιου 

ηι&Γΐν— 
ΟίΙν &ηί1 1οι•(1 ΗΓε §οηε ; Ιΐιοα αι•ί Ιιείά ίη ίΙίΓαΙ) ; 730 

Ηο\ν ε&η οηε Λνοηιαη βί^ΐιί ίΐ^&ΐηδΐ ουι• ΙιοδΙ ? 
ννΐιεΓεί'ονε Ι Λνοαίά ηοί δεε ΐΗεε δεΙ οη δίΓϊΓε, 
ΝοΓ (1οίη§ δΐΐί^ΐιΐ; δΐιουΐά 1)ΐ•εε(1 ίΐιεε δΐιαηιε ογ δρίΐο, 
\θΓ οη ίΐιε Αείιαεαηδ 1ιυι•1ϊη^ ιηαΐΐδοηδ. 
Γυι•, ϊί' Ιο ΛΥΓαΐΗ ΐΗ^ Μ-ΟΓίΙδ δΐιαίΐ Γοιίδε Ιΐιε Ιια*,!, 
ΊΊιϊδ εΐιίυ δΙίΗΐΙ ήηά ηο 1)υηα1, ηο, ηοΓ ι•αί1ι. 
Ναγ, Ιιοΐύ Ιΐιγ ρεαεε, αη(1 ηιεε1^1}' 1)ο\ν Ιο ίίΐΐε ; 
δο ηοΐ ιιηΒιΐΓΪείΙ δΐι&ΐί Ιΐιου Ιεανε Ιιΐδ οοι•δε, 
Αηά Ινΐηάΐΐει• Ιΐιε Αοΐιαε&ηδ δΐιαίί ίΐιοιι βηθ. 

ΛΧηηΟΜΑΟΠΕ 

Ο (1ηι•Ηη§ οΐιϊΐά, Ο ρΓΪζεά Ηΐ)ονε ;ι11 ρνίεε, 740 

ΊΊιοα ιηυδί Ιεανε Ιΐι^ ροοι• πιοΐΐιει•, άϊε 1)ν ίοεδ ' 
ΤΙΐΛ' Γ;ΐ1,1ιει•'5 ΙιεΓοϊδπι ηπηείΗ ίΐιεε, 
\νΐιιο1ι υηίο οΐΙιεΓδ \\'3.δ άεΐίνεπιποε. 
Ι11-Ηηιεά ΐΗν ίαΐΐιεν'δ ρΓΟΛνεδδ Λ\•αδ ίοΓ ίΐιεε * 4'5 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ώ Χεκτρα τάμα όυστνχτι τ€ καΐ 'γάμοι, 
οϊς ηΚ,θον 619 μ€Χαθροι>"Ή^κτορ6^ ττοτβ, 
ου σφά^ίον υίον Ααυα'ίΒαίς τβζουσ' (μόν, 
αλΧ' ώς τνραννον ΆσιάΒος ττοΧυαττόρου. 
ω τταΐ, Βακρν€ί(; ; αίσθάνβι κακών σβθβν ; 

750 τι μου ΒεΒραξαι χ^ρσί κάντε-χ^βι ττίττΧων, 

νεοσσός ώσεί 7Γτερυ^α<; είσττίτνων εμάς ; 
ουκ εΙσιν"ΈιΚτωρ κΧευνον άρττάσας 8όρυ, 
7'}9 ε^ανεΧθών, σοΙ φέρων σωτηρίαν, 
ου συηηενεία πατρός, ουκ Ισ-χ^υς Φρν^ών 
Χυ^γρον Βε ιτη^ημ' ευς τρά•χτ)Χον ύψοθεν 
■πεσων άνοίκτως, ττνευμ' άττορρήξεις σεθεν 
ω νέον ύπα^κάΧίσμα μητρί φίΧτατον, 
ώ γ^ρωτος η8ύ ττνεύμα' 8ία κενής άρα 
εν στταρ'^άνοις σε μαστός εζεθρε•ψ' 68ε, 

760 μάτην 8' έμό-χθουν καΐ κατεξάνΘην ττόνοις. 

νυν, ούτΓοτ' αύθις, μητερ άσττάζου σεθεν, 
ττρόστητνε την τεκοΰσαν, άμφΐ 8' ώΧενας 
ελίσσ' εμοΐς νωτοισί καΐ στυμ' άρμοσαν, 
ω βάρβαρ' εξευ ράντες" ΈιΧΧηνες κακά, 
τι τον8ε 7Γα18α κτεινετ ού8εν αϊτιον ; 
ω Ιυνοαρείον ερνος, ουττοτ εο ίΐίος, 
ΤΓοΧΧών 8ε ττατερων φημί σ εκττεφυκίναι, 
ΆΧάστορος μεν ττρώτον, είτα 8ε Φθόνου, 
Φόνου τε ®ανάτου θ', όσα τε γί} τρέφει κακά. 

770 ου ^άρ ττοτ' αύχώ Τ^ηνά γ' εκφΰσαί σ' εγώ, 

ΤΓοΧΧοΐσι κηρα βαρβάροις ' ΚΧΧησί τε. 
οΧοίΟ• καΧΧίστων <γάρ ομμάτων άττο 
αΙσγ^ρ6)ς τα κΧεινα ττεδι' άττωΧεσας Φρυ^ών, 
αλλ' ά^γετε, φέρετε, ρίτττετ', ει 'ρίτττειν 8οκεί' 
8αίνυσθε τού8ε σάρκας, εκ τε 'γάρ θεών 
8ίοΧΧύμεσθα, τταίδι τ ου 8υναιμεθ' αν 

4ΐ6 ΤΗ Ε ϋΑυθΗΤΕΚ8 ΟΓ' ΤΙΚ) Υ 

Ο 1)ΓΪ(Ι.•(1 ιηϊηο ηικί ιιιποη βνϋ-δίηιτί'ίΐ^ 

\\Ίκ•Γο1)γ Ι οίΐιηβ, Ιίπΐϋ Λνίΐδ, Ιο ΗοοΙοΓδ ΙιαΙΙ, 

ΝοΙ; ;ΐ5 Ιο ί)63ΐ• <ι 1);ιΐ30 ί"οι• Οΐ'ΟΰΙίδ ίο δίαγ, 

Νην, 1)ΐιΙ Ά Ινίη^ ίΌι• Αδΐα'δ ίι*αϋίυ1 Ιαπίΐ ! 

ϋΐιϋά, ίίοδί; Ιΐιοιι Λνεερ ? — οίοδί οοιηρι-οΐιεικί Ιΐι^ 

άοοιη ? 
\Ν'1ΐ}^ Λ\ί11ι ΐΗΐηε Ιιαικίδ οίαΐοΐι, ο1ίη§ίπ<5 Ιο ηιγ γοΙ>6, 750 
ίΐΐνΰ ίΐ£"{1<τ1ίιι,<ί ίΙοοίηίΓ Ιο η^δΐΐε 'ηε<αί1ι ηιγ Λνίιι^ξδ ? 
\ο ΗεοΙοΓ, !τ1<)ΐ•ίοιΐδ 8])ο,ιι• Ϊ11 ρ^ηρ, δΐιαίΐ πδο 
ΓΐΌΐη εαΓίΙι, λικΙ ΐ3ΐ•ϊημίη§ ΐΐιεε (Ιοϋνεναποε εοιηε^ 
Νο Ιίίηδηΐίΐη ο£ Ιΐι^ δΪΓε, ηο ηΊίρ;Ιι1; οί' ΓΙΐΓ^^ιΉηδ ; 
Βιύ, ίαΐΐΐιΐίί ίνοπι οη ]ιΐΰ;1ι Λνϊίΐι 1ιοι•π1)1ε ])1υιι<5ε, 
υηρϊΐίεά δ1ι;ι11 ίΐιοιι (Ιαδίι Ελνα^ ΐΐι^ 1)ΓεΗί1ι. 
ϋ 1εη(1ει• ηυΓδΙϊη,ίτ, δλνεεί Ιο πιοΐΐιει•, δΛνεεΙ ! 
Ο ι).•ι1ηΊ^ 1)ΐ*εαΐ1ι ! — ϊη ναΐη βηά α11 ίη ν;ιίη 
ΤΙιϊδ ΒΐΌΛδΙ ΐη δΛ\•ίΐοΜΗηίτ-1);ιηοΙδ Ιιαΐΐι ηιηΐανεύ Ι,Ηεε. 
νηίηΐ}^ Ι Ιι-αναΐΐεά αικί Λναδ δρεηΐ λνίΐΐι ίοίΐδ ! 760 

ΧοΛν, αηά ηο ηιοΓε £ογ ενεΓ, Ιίϊδδ ΐΐιγ ηιοίΙιεΓ, 
ηΐη<ζ ΐΗεε οη 1ιει• Ιΐιαΐ 1)αΓε Λεε^ Ιλνίηε ΐΗΐηε ίίΓηΐδ 
ΛΙ)υυΙ τηγ \ν&ΪΒί, Άπά \:ιγ Ιΐιγ 1ΐ2)5 ίο ηιΐηε. 
Ο Οτεείίδ λνΐιο 1ι;ινε ίοαηίΐ οαί οηιείΐϊεδ υη-θΓεε1<, 
\νΐι^Γ δίαγ Ιΐιΐδ ο1ιϊΙ(1 •νν1ιο Ϊ3 ^αϋΐΐεδδ Λνΐιοΐΐ}^ οί 

ΛνΓοης ? 
Ο Τ^'πίΐηι-ειίδ' ε1ιί1(], ηο εΙιϊΜ οί Ζεαδ ?ιι•1 Ιΐιοα ! 
Να^', 1)υΐ οί ηι;ιη}' δίτεδ Ι ηαηιε Ιΐιεε 1)οηα : 
ΟΙιϊυ οί Ιΐιε Η.Ηΐηΐϊης ΟαΓδε^ οί' Εηνν (•1ιϊ1(1, 
Οί' ΜπΓίΙεΓ, ϋεηΐΐι, οί' ίΐΠ ε&ΓΐΙι-ιιιαΊιινεά ρΐα^αεδ ! 
Τΐιεε ηενοΓ Ζειΐ8 Ι^ε^αΐ;^ Ι ά&ι•ε ίΐνοαείι, 770 

Α ευΐ'δε Ιο ηΐίΐη^ α ΟΓεεΙί, 1)&Γΐ)&ι•ϊ;ιηδ ηι&ηγ ! 
ΝοΛν ηήη δεϊζε ΐΐιεε, Λνΐιο Ι)}^ ΐΐιγ Ιϊπ^ΙιΙ ε^εδ 
Ροαίΐ^ Ηαδΐ Μ-αδΙεά ΡΙιι•}'§ία'δ ςΐοηυαδ ρΐίαίηδ ! 
Τβΐίε Ιιΐιη — 1)εαι• Ηεηοε, Άπά \\\ιή, ΐί ΙιαΗ ^ε \νΐ11 ; — 
ΤΗεη οη Ιιΐδ ίΙεδΗ ίε&δΐ ! Ρογ Λνε ρεΓΪδΙι ηολν 
Βγ Ιΐιε Οοάδ' (Ιοοιη, αηά οαηηοί; δ1ιϊε1(1 οηε οΗΐ1(1 

417 

νοί.. Ι. κ Ε ΤΓί2ΐΑΔΕ2 

θάνατον άρήζαι. κρύτττετ' άθΧιον Ββμα'ί 
καΙ ρίτΓτβτ' £69 ναΰν εττΐ καΧυν ηαρ βρ-χημαι 
ίιμάναίον, άττοΧβσασα τούμαυτΤ]'ϊ τίκνον. 

Χ0Ρ02 

780 τάΧαίνα Ύροία, μύριους άττώΧβσας 

μία<ί <γυναικ6<; καΐ Χβγ^ους στνγνοϋ -χάριν, 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

αγβ τταΐ, φίΧων ΤΓρόστΓτνγμα μβθβις 
μητρ6<ί μο^γβράς, βαϊνβ ττατρωοίν 
ττυρ^/ων β'ττ' άκρα<; στβφάνα'ί, οθί σοι, 
Ίτν&νμα μ&Θύναι Λ^ί^φος• βκράνθ^]. 
Χαμβάνβτ αυτόν, τα δε τοίάδβ χρη 
ΚΊ]ρυκ€ύβίν, 6στί<; ανοικτός 
καϊ άναι,^βία της ημετέρας 
Ύνώμης μαλΧον φίΧος εστίν, 

ΕΚΑΒΗ 

790 ώ τβκνον, ω τταΐ τταιΒος μο'/ερού, 
συΧώμεθα σην Λ^υχην άόίκως 
μητηρ κά^ω. τι τταθω ; τι, σ' β'-γώ, 
ουσμορε, Βράσω ; τά8ε σοι. ΒίΒομεν 
ττΚ.ηηματα κράτος στέρνων τε κόττους• 
τωνδε 'γαρ άρχομεν οί 'γώ ττολβω^, 
οΐμοί δβ σεθεν τι ιγαρ ουκ εχομεν ; 
τίνος ενδεομεν μη ου ττανσυΒία 
χωρεΐν οΧεθρου 8ια τταντός ; 

Χ0Ρ02 

στρ. α 
μεΧισσοτρόφου ΖαΧαμΐνος, ω βασιΧευ ΎεΧαμών, 
800 νάσου ττερικύμονος οίκησας ε8ραν 

4ΐδ ΤΗΕ ΟΛϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΊΈΟΥ 

Κγοπι (Ιΐ'ηΐΐι. Ο Ιϊΐιΐε Ιΐιίί; λνι-είοΙιοΓΐ Ιχκΐν οί ιηίηβ, 
Υί-η, ι-αίίΐ ίιιίο α 5ΐιίρ. Τυ α 1)ΐΊ(.1α1 ίαΪΓ 
Ηίΐνο Ι αΙίΛΪπΰά — Ι, \νΊιο Ιιανο 1θ5ΐ τηγ 5θη ! 

ΟΗΟΙίυδ 

Ο Ιιαρίοδδ Τΐ'ον, λνΙιο Η35Ι ΙοδΙ υηηιιηιΙιοΓβΛ 8θτΐ8 780 

Λ11 ΓυΓ ΟΠΟ λνυηΐΗΐι'δ 5α^:ε, οηο οοικΊι αΜιοιτείΙ ! 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

ΙΟυηιο, οΗίΙά, ίΥοιη Ιΐιγ Λνοείαΐ ηιοΐΐιεν'δ οΐίΐδρ 
15ιχ•Λΐν £ΐλνα}' : Ιο ΐΐιο 1ιοϊ<ί1ιΙ οί Ιΐΐ€ οοΓοηαΙ ΓίίΓε 
0£ Ιΐΐ}" ίοννει-δ αηοβδίΓίΐΙ ; ί'οι• Ι;1ι}γ ΙαδΙ ίίαδρ, 
Αδ Ιΐΐ6 άοοιη Ηαΐΐι ά60Γ6€(1, ιαυδί; 1)ΰ ΓΟΓκΙβΓεά 
ί,αν Ιιοΐιΐ οη Ηΐηι : — Ιιϊδ δ1ιου1(1 δΐκΊι Ιιβπιυίιΐίτ 1)ο 
λ\Ίιο ίδ ηιαοΐο Λνϊΐΐιουΐ ρϋ}', Λνΐιοδο ΙίΓοαδΙ; (Ιοίΐι 1)οαΓ 
Α βρΪΓΪΙ; ηιοΓο τυΐΐιίεδδ^ Ιΐιαΐ ΙΐΛίεΐΗ Ιο δρ&Γε, 
Μοι•6 ΐΐιαη ΐΗο δρϊπΐ Ιΐιαΐ; ^1^νβ!1^ι11 ίη ηιε ! 

[Εχβιιηί ΛΝπκυΜΛΟΗΕ^ αηά ΤΑΐ,ΤΗΥηιυβ 

η'Μ ΛδΤΥΛΝΑΧ, 
ΗΚΟυϋΛ 

ο οΐιϋίΐ, Ο δοη οι ηιίηε ϊΠ-δΙαιτοά δοη, 790 

υηη§1ιΙοουδ1}' γοΛ Ιΐιγ ϋίε ίδ ^οηο 

Κι•υιη Ιΐΐ}' ηιοΐΐιοι• αικί πιε ! λ\Ίιαί ϋίε δΐιηΐΐ Ι Ηνε ? 
\νΐΐΛΐ άο ΓοΓ ΐΐιεε, Ιΐίχρίβδδ οηβ ? ΑΠ λνε γλπ «τϊνε 
Αγο δπιΐίίη^δ ο£ Ηεα(1δ, αη(1 οη ΙίΓεαδΙδ 1)1υ\\δ πιϊηείΐ: 
ΤΙιεδε οηΐ^ 1)ε ουΓδ ' ^Vοε'δ ιηε Γογ ουι• ΐοΛνη 
ΑικΙ ΓοΓ Ιΐιεβ ! λνΐιαΐ δΟΗΐΙιε ίδ οί ιΐδ ηπίΐΐΐηίηειΐ ? 
\νΐι.•ιΙ Ιαοΐν Λνε Ιο Ιιοΐοΐ ιΐδ ίΐΌπι ίεΐΐ άεδίΓυοΙίοιι'δ 
ηεΐΐιεί'ηιοδί; Ηεΐΐ — 

Ργοπι ΐΗε δΛνίΛ ρΐυη^ε άοΛνη ? 

εποκυδ 

Ο Τείίΐηοη^ 1νϊη§ οί" ΐΗε 1;ιηο1 ΛνΙιεΓε ΐΗε λνίη§ οί" ΐΗε 

1)εε ίΐίΐδ αγε ΐ'οιιηά δίΐίαιιιίδ' δΐιονε, — ('9/γ. 1) 

νν'Ηο (ΙίΓίδΙ; ιηαΐνε ίΐιεε ά Ηοηιε ίη ΐΗε ίδΙε ΛνίΐΗ Ιΐιε ίοαηι 

οί" Ιΐιε δεα Γίη§ε(1 ΓοιιηοΙ αηά Ιΐιε δακ^εδ' Γοαι•, 800 

419 

Ε Ε 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

τα9 €7ηκ€κ\ίμ€να<; 6•χθοι<ζ ίβροΐ^, ϊν 6λαια9 
ττρώτον βΒβιζβ κ\ά8ον 'γΧανκά'ϊ Άθάνα, 
ούράνιον στβφανον Χιτταραΐσι τ€ κοσμον Άθ'ήναι<;, 
'έβα^ τω τοξοφόρω σνναρι- 
στβΰων αμ' Ά\κμήρα•ί γόι^ω 
1\ίον "ΙΧίον έκτΓβρσων ττοΧίν άμβτύραι 
το ττάροίθβν γότ' έ'/3α9 άφ' Ελλάδος, 

άντ. α 

οθ' Έλλαδο? α'^α'^ζ ττρώτον άνθο<ί άτυζόμβνος 

810 ττώΧων, "ϊ/ΐμόεντι δ' εττ' βνρβίτα ττΧάταν 

^σνασβ ττοντοττόρον καΐ ναύΒβτ' άνή^Ιτατο ττρυμνάν 

καί χ€ρος ζυστο•χίαν βξβΐΧε ναών, 

ΑαομβΒοντι φόνον ' κανόνων δε τυκίσματα Φοίβου 

'πνρο<; φοίνικί πνοα καθβΧών 

Ύροία^ βττόρθησβ •χθονα, 

δις δε Βυοΐν τητνΧοίν τβί-χτ] ττβρί ΑαρΒανΙ,α<! 

φονία κατβΧνσβν αΐ'χ^μπ. 420 ΤΗΕ ΌΑυΟΗΊΈΚδ ΟΓ ΤΙΙΟΥ 

\νΊιΐο1ι ονοΐ' Ιΐιο Ιϊ(1ο 1οο1<:ο1;1ι υρ ίο Ιΐιο ρήάε οί Ιΐιβ 
1ΐ{ΐ11θΛνέ(1 1ιοίς1ιΐ8 λυΙιοκο νϊ(1ο;ϋ ίΐΓ8ΐ Ι)οι•6, 

Αι Αΐΐκίΐΐίΐ'^ Ιιεδί, ϊη Ιΐιο Ιονϋδίπρ-Ιοδί, Ιΐιο 
οΗνε ^Γβγ, 
Α οΐΌΛνη Ιιοανεη-Ηϊοΐι, Λνΐιοδο Γαάϊαηο^ 1)ΐ•ϊ§1ιΙ Αϋιεηδ 

ίο 1)ΐικ1 ΙιΟΓ 1)ΐ•θΛνδ Ιιηΐΐι Ια'ρπ, — 
Βι•ο11ιοι•-ο1ιΐ6ί" ίϋάδΐ; Ιΐιοα §ο Λνϋΐι Ιΐιο Ιοιχΐ ο£ ί,ΐιο 1)ο\ν', 

λνϋΐι ΐΐιβ δοη οί Αίοηιεηα, ονοΓ Ιΐΐ€ ηι&ίη ^ 
υηίο ΙΗιιηι ΙίοιιηοΙ, Ιο Γ.αζε ίο ΐΐιο §Γουηά ουι• οϋγ, 
(Ιενίδΐπο- οιΐΓ Ιΐϊιιηι'δ Ιίίΐηε, 

ννΐιεη ίι-οηι Ηεΐΐαδ .ιίαν Ιΐιοα άΐάδΐ Λνβηά ίο ϊΗβ 
ΛναΓ ίη Ιΐΐ6 οΜεη άαγ, 

(ΑηΙ. 1) 
λνΐιοη ίΐιβ ΗοΛνβι• οί" Ιΐιβ Ιηικί ίΊ•οηι Ηοΐ^αβ* δίΓΛίκΙ 1ιο 

1ο(1, λνΐιοδε Λνι-αΐΐι \νίΐδ οηΐίϊηιΐΐοίΐ δοΓΟ 
ΡοΓ ΐΐιο δΐ66ο1δ (Ιοηΐεά ; ;ιηά Ιιβ δίπ^εά 1)Ρδί(1β ί;ιϊι•- 

νϊ])ρΗπ<^ 8ίιηοϊδ' ίΐοοίΐ Ιΐιβ οαν 810 

1Ίη•οιι<^•1ι Ιΐΐ6 ραΐΐΐδ Ιΐι;ι1; Η.κΐ ρΐ.ΐδΐιοίΐ οί" Ιΐιβ δ6&, ηικί 

Ιϋδΐιοοΐ Ιΐΐ6 §ι•6?ιΙ; δίΰΐ•η-1ια\νδ6ΐ•δ ίο οανίΐι'δ ίίηιι 

ίΙοοΓ, [υηειτϊηο• αγε, 

Αη(1 ΙίίίΓΟ ίΊ'οηι ίΐιβ δΐιΐρ Ιΐιε 1)θΛν ίη Ιπδ οι-ϊρ 

Λ ά6Λ(11γ 1;1ιϊη<>• ίο ίΐιε ίι•&ϊίοι• 1ίίη§ ; ίΐηά ίΐιο Λν;ι11δ 

ρΐυηιηιεϊ-ΐϋνεΐΐεά οί" Ρΐιοείΰυδ ίη ναίη 
\νίί1ι ίΐιο ίϊοΓοο ι-εά 1)1ίΐδί οί" ίΐιε ίΐνε 1ιε οαδί ίο είΐνίΐι, 

ΗΓκΙ 1ιε ΙιηηήεοΙ ίΐιε Τΐ'οίίΐη ρ1;ιίη : 
Υεα, ί\νϊθ6 ίΐυ ίί ίαΐΐ ίΐιπί ίΐιε οονοηαΐ οί ΟαΓάηηυδ' 
ίολνεΐ'δ^ Ι))^ δρε&Γ-δίΓοΙνεδ ίνναίη [1^7• 

δΐι&ίίενεά αηά τεηί, αΐΐ ΙίΙοοά-ΙίεδρΓεηί ίη νυίη 

* Ζ6118 §ανβ Ιο Ι,ΕοηιεοΙοη, ίαΙΙιβΓ ο£ Οαη^'ηιβάβ, λ 
Ιοαηι οί ΐιηηιοΓίαΙ οΐιαιίοί-κίϋοίΐδ. \νΐιβη Ιΐιο ΙλγκΙ Λνα3 
ναδίβίΐ Βγ α Λΐ'α.ζοη, ΐΐιβ Ιίϊη^; ρΐΌπιίββΓΐ 11ι68θ 1ιοΓ8ϋ8 Ιο 
ΗοΓοηΙβΒ, ίί Ιιβ \νουυ κΐαγ ιί, ))ΐιΙ αίΙοΓνναπΙδ Λνϊί.ΙιΙιβΜ ίΐιβ 
Γβ\ναΓ<1. 8ο Ποι•οιι1(;3 3α.ΐ1οΛ α^;;ιίιΐ8(; Τγ<)}' \νί11ι ά ΗοΠοηβ 
Ηοβΐ; ίΐη(1 (ΐ63ΐι•ο}'β(1 ίΐ. 

421 ΤΡΩΙΛΔΕ2 820 μάταν άρ', ω χρί'σβαίς 
€ν οίνο'χοαί^ άβρα βαίνων, 
Ααομ^Βόντίε τταί, 
'ίανυ<; εχ€ί? κυΧίκων 
ττΧηρωμα, καΧλίσταν Χατρβίαν 
ά δε σε 'γβιναμβνα ττυρι Βαί^ται• 
ήωνβς ο αΧίαι 
ίαγοΰσ' οίον δ' ύττέρ ^ 
830 οΙωνος τβκεων βοα, 

αϊ μ€ν €ύνά>ί, αϊ δε τταΐ^ας, 
αϊ δε ματ€ρα<; ^€ραιάς. 
τα δε σα Βροσόεντα Χοντρά 
γυμνασίων τε δρόμοι 
βββασι,• συ δε ΤΓράσωττα νεα- 
ρά γ^άρισι Ίταρά Δ/.ο<? θρύνοις 
καΧΧί'^άΧανα τρεφβίς' 
ΙΙρίάμοιο δε ^γαΐαν 
Ελλάς• ώλετ' αΐ-χ^μά. 840 "Ε/3ω9 "Ε/3ω9, δ? τα Ααρ- 

Ζάνβια μβΧαθρά ττοτ' ηΧθες 

ούρανί8αίσί μεΧων 

ό)<; τύτ€ μβν μβ'^/άΧως 

Ύροίαν ε'ττυργωσαΫ, θεοίσιν 

κη8ο<ί άναψάμξνο'ί. το μεν ουν Δί.09 

ούκβτ οι/είδος• βρω• 

το τά<; δε Χευκοτττβρου 

Άμβρα^; φίΧιον βροτοΐς 

850 φε'γγος• οΧουν εΖδε ^/αΐαν, 

είδε τΓβρ^ίίμοίν οΧεθρον, ' ϋϊηύοΓί : ίοΓ ίαχον οίοι- οίαινίΐϊ ΰ-π(ρ ϋϊ Μΰκί. 422 ΤΗΕ ΌΑυΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΊΊΙϋΥ 

Ιη ναίη, Ο ΐΗου ΛνΗο άΗ ρ&οϊη^ ηοΛν Λνίΐΐι οΐίίϋο,ιΐβ 

ί«;6ΐ \\•1κ•Γβ Ιΐιβ οΐιαίϊοεδ δΐιίηε (Λ7γ. 2) 820 

Α11-2:ο1ί1ί•η, ϋ ίΛοηΐέύυη'ί; Ηί-ΪΓ, 
Ιδ Ιΐΐ6 οίϋοε Ιίιίηε Ιο Βηηι Λνίΐΐι Ιΐιε Λνίηε 
Τ1ΐ6 ^οΐίΐίτίδ ο£ Ζεπδ, 3. δετνίοε ϊάϊτ, — 
Αη(1 ΐΗε Ι&ηίΐ οί ΐΗν ΙίΪΓίΙι ϊη άενουπη^ ίΐίΐηιο Ϊ3 
Γοΐΐείΐ ' 
Ργοιώ 1ΐί;Γ 1)πη6-(1ίΐ5Ηί;<1 1)€αο1ΐ6δ Ά οτγ\η(ζ ϊδ ΙιεαΓοΙ, 
\\ Ιΐιτε λναίΐ Ηί:Γ (ΐΛϋ^^ΗΐεΓδ, — 33 δΙιπεΙνοΐΗ Ιΐιε 1)ΪΓί1 

Ο'κΓ ίΗε ηεδί οί ΗεΓ 1)Γοοά 1ε£ΐ οό1<3, — 830 

ΡοΓ ΙΙιεΪΓ ΙοδΙ ΙοΓάδ δοιηο, ίοΓ ίΙιεΪΓ ίΙιϋίίΓοη'δ 
άοοηι 
Τ1ΐ6δε, ΐΗοδε £ογ ΐΗβΪΓ ηιο1;1ι&Γ8 ου. 
Οοηε 3Γβ ΐΗε οοοΐ 1)ΗΐΗδ (1ο\νν-ρ1.ΐδΙιΐηρ^, 
Ληθ Ιΐιε οουΓδΟδ ■«ΙιεΓε Γ&οεοί ΐΗν ίο^ί Λνΐιίΐε-βαί,ΐιϊη^: — 
ΒυΙ Ιΐιου, ΛνΐΗι Ιΐιγ γί'πιΐίί ^^^^ «ίΙοΓν-ΙϋΙίπι 

ΝνίΐΙι Ιΐιε ΙίίτίίαΙν οί" ρ&αοο, 1)ν ΐΐιβ ΙΙίΓοηε ϋοδί 
δΐίίικί 
ΟΓΖευδ, — &ηί1 Ιΐιε Ηεΐΐεηε δροηπ Ηαίΐι δπιϊΐΐοη 
Ρπϋπι'δ Ιίΐηοΐ ι 

{ΑηΙ. 2) 
Ο ΐΛνε, Ο Ι^ονε^ νΗο οΐϊίΐδΐ; ΙίΓοοά αΐίονβ Οϋΐ-οΐίΐϋϊ.ιη 

Ιΐίιΐΐδ ΐη ίΐιε οΐίΐεη ά'Λν^, 84•» 

Τΐιηΐΐϊπίί Ιΐιε Ηεαπίδ οί αΙ^ίοΙεΓδ ΐη Ιιεανεη, 
ϋηΐο «ΉαΙ Ιιί^Η ρίποε (ϋ(1δ1; ΐΗοα Ιΐκ-η υρΓηίδε 
Τγοτ, Λνΐιεη Ιο ΗεΓ Λναδ αίίιηϊίν «ίίνοη 
ννΐΐΐι ίΐιε Οοάδ ϋν Ιΐιεε ! — Βυί ίΗε άείΐΐίπί^δ οί Ζειίδ 

δΐιαίΐ ιην Ιοη^ε 
Αΐ±3ΐη1 ηο ηιοΓε Λ^ϋΗ ΐΗε Ι^ΓεαίΗ οί Ι^ίαιιιε : 
ΒϋΙ ΐΗε 1ί<τ1ιΙ; οί ΑυτοΓα, ίΐιε λνΙιϊΐε-Λνϊη^εοΙ Ηαηιβ 

ΗεΗ (ίε;ΐΓ αΐΐ ηιθΓΐ?ι1δ αιηοη^^, 
ν^ΐΐΗ 1)α1εία1 Ι)εΛΓη (Ιϊά οη ΤΓονΙίίικΙ ^^Λνη, 850 

Αηά Ιΐ6Γ ΙοννεΓδ $αλν Γαίηνναιιΐ Ηιπίίτ, 423 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

τ€κνο7Γθίον €')ζουσα τασδβ 
'γά'ί ττόσίν €ν θαλάμοί<ί, 
ον άστβρωρ τβθρι,ΤΓΤΓος β\α- 
β€ 'χ^ρνσβος ογο^ αναρΐΓάσα<;, 
βλτΓίδα γα ττατρια 
με'γάΧαν τα Θέων δε 
φίΧτρα ψρον8α Τροία. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
860 ω καΧλιφε'γ'γβ'ς ηΧίον σελα-Ϋ τόδε, 

εν ω Βάμαρτα την βμην γ^εορώσομαι 
'ΚΧενην 6 γιρ 8η ττοΧλα μογθήσα^ εγώ 
Μβί'ελαό'ί εΙμί κχά στράτευμ Ά-χαϊκόΐ'. 
ηΧθον δε Ύροιαν ούγ^ όσον Βοκονσί με 
'γυναίκο'ί εινεκ , αλλ εττ ανορ 09 ε^ εμο)ν 
8όμων Βάμαρτα ξεναττάτη'ί ε'λί/σα.το. 
κεΐνο<; μεν οΰν εΒωκε συν θεοΐ'ί Βίκην 
αύτυ<ί τε και γ») Βορ\ ττεσοΰσ' '\ίΧλΊ]νικω, 
ήκω δε την τάλαιναν, ου <γαρ ηΒέω<ί 
870 όνομα Βάμαρτο'ζ η ττοτ ην εμη λέγω, 

αζων Βόμοις ^γαρ τοΐσΒ' εν αί'χ^μαΧωτικοΐς 
κατηριθμηται Ύρφ/ιΒων αΧλων μετά. 
οϊττερ <γαρ αύτην εξεμόχ^θησαν Βορί, 
κτανεΐν εμοί νιν εΒοσαν, εϊτε μη κτανών 
θέλοιμ ά'^εσθαι ττάλιν ε'<> Αρχείων γβόνα. 
εμοι ο εοοξε τον μεν εν ίροια μορον 
ΈΧενη^ εασαί, ναυττόρω δ' α^ειν ττΧάττ) 
'ΚλΧηνίΒ^ εΙ<ς >γην κατ εκεί Βούναι κτανεΐν, 
7Γ0ίνά<; όσων τεθνάσ εν 'ΙΧίω φίΧοι. 
880 αλλ' εϊα χο^ρεΐτ' εΐ9 Βόμου'ζ, οττάονες, 

κομίζετ αυτήν, τή'ί μιαίφονωτάτη^ 
κόμη<; εττι,σττάσαντε•^• ούριοι δ' Οταν 
ττνοαϊ μοΧωσι, ττεμψομέν νιν Ελλάδα. 

424 ΤΗΕ ΟΛυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Λ11)ΰϋ ίη 1)ΐ•ϊ(1.•ι1 1)θλνοι• δΐιε οΙιοΓΪΝΐκίΙ 
Λ κοηοίίΐιο 1;ιιΐ(1 ίη 1ι6γ δϊί^ΙιΙΐΙΐΛί Ιι.ιΐΐι ))οι•ΐ8ΐΐΡ(1, 
Α δροιίδΰ Λνΐιοηι α οΐιαηοΐ οί" «ίοΜ κίαι-ΝρΙιικΙϊϋ 
Κ.ινΐδ1ιο(1 ίΐΌπι 6Ηΐ•ΐ1ι, ΐΐιαΐ Ιΐιϊδ Ιαηά ιηϊο,ΐιΐ ]ον 
Ιη Ιιορο — η:ΐ)', α11 1ονίη<;1<ίη(1ηο5δ Ϊ3 οηι1θ(1 
ϋί Ου(ΐ5 ί"οι• 'ϊνυγ ' 

Εηίο' ΜΕΝΕίΛϋδ «'ί/Λ αΐίακίαη/χ. 

ΜΚΧΕΙ,Αυδ 

ΗηιΙ, Ιΐιοη ίαίι•-δ1ιϊηΐη§ δ))ΐ6η(1ουΐ' ο£ ^οη δπη, 860 

\\Ίΐ6ΐ•ί'1))^ Ι δ1ι;ι11 ηΐϋΐνο οιιρΙυΓβ οί ηιγ λνίίε 

ΙΚΊί-η, — £οι• Ι αηι Ιιο Ιΐΐίΐΐ ΐι•αλ';ηΐ6(1 δΟΓΟ, 

1 ΜοηίΊίΐιΐδ, Λνίΐΐι ϊΐιο Λϋ1ι;ιο;ιη ΗοδΙ. 

ΝοΓ δο ηιαοΐι οαηιε Ι, ηδ ηιοη (1ο(;ηι, Ιο Τΐ'ογ 

ΚοΓ 1ιοι•, 1)111; ίο ανοη^τ^β ητΰ οη Ιΐιε ιηαη, 

ΊΊη" ΐπιίΙοΓ ε^πί-δί λνίκ) νΙοΙκ ηιν λνϊΓίί ί'πιΐη ηιε. 

Ι Ιο !))■ Ηοηνεη'δ Ιΐίΐ]) Ιι,ιΐΐι ραίοΐ Ιΐΐ6 ρ(•η;ι1ΐγ, 

Ηο ίΐηοΐ Ιιΐδ Ιαηά, \)γ ΗκΙΙεηβ δρείΐΓδ ΙαίΠ Ιολν. 

Ι 0Ο1Ώ0 Ιο Ιΐίΐΐε ΐΗο ίΐοοηι•δί;(1, — Ιοίΐι αηι Ι 

Το ηηηιβ Ιικγ Λνίίε, λ\Ίιο ίη ^1;1Vδ ραδί Λν;ΐδ ηιΐηε ;-- 870 

ΡοΓ ίη ΐΙιεδβ ηιαηδΐυηδ οί" οαρϊϊνΐΐγ 

ΝυηιΙίει'οά δ1ΐ€ 13 Λνϊΐΐι οΐΙιβΓδ, Τ1Ό^αη οΐ.πηοδ. 

ΡοΓ ΐ1ΐίί)', \}γ ίΐ'αν&ϊΐ οί" ίΐιο δρεαΓ λνΗο λνοη, 

Οανβ 1ΐ6Γ Ιο ηΐ6^ ίο δΐ&γ^ οι•, αη Ι \νΌυ1(1, 

Το δ1&7 ηοΐ, Ι3ΐι1 ίο Ιαΐνο Ιο ΑΓ§οδ 1)αο1ν. 

Αη(1 Ι Λναδ ηιίηάεοί Ιο νερηενε Λόιτι άοοιτη 

Ιίείεη ίη Τγο}', ΐ3αί; Λνϊΐΐι 1ίεε1-δρεε€ΐΐηο• οαν 

Το 1)εαι• Ιο Οτεεοε, Ιο γϊεΜ 1ιει• Ιΐιεί'ε ίο άε&ίΐι, 

Ανεη^ίη^ αΐΐ ηιγ ίηεηάδ ίη Ιΐϊαηι δΐ&ϊη. 

Οη, ηιαιχΉ ίο ίΐιβ ρανϊΐίοηδ, Ιιεηοίηιιεη ηιίηε ; 880 

Βπηο; ΙιεΓ, {ΐηά {)γ ΗεΓ ηιαί'άεΐ'-ΓεεΙίΐηί^ Ιιαΐι• 

Ηίΐΐε ίοιίΗ ίο ηιε : ίΗεη, δοοη αδ ί";ινοαι•ϊη§ λνίη(1δ 

δΗίΐΠ 1)1θΛν, ίο Ηεΐΐαδ \νϊ11 λνε δρεεά Ιιεγ οη. 

\^ΕχβΗ7ΐΙ αΙΙβηιΙαηΐ8. 
425 ΤΡΩΙΑΔΕ2Ϊ 

ΕΚΑΒΗ 

ω γης οχ^ημα κάττΐ '^/ή'ί β'χων β'Βραν, 
όστις ΤΓΟτ' βΐ συ, 8υστο7Γαστος είΒά'αι, 
Ζβύς, βϊ'τ' άνά'γκη ψύσβος βϊ'τε νοΰ•ς β ρότων, 
ττροσηυξάμην σβ• ττάντα γαρ 8ί άψόφου 
βαίνων κβΧβύθου κατά, Βίκην τα θνήτ αγβί•». 

ΜΕΝΕΛΑ02 

τι δ' 'έστίν ; εύ'χας ως βκαίνισας θβών. 

ΕΚΑΒΗ 
890 αΙνω σβ, Μ6^'ελ<ϊ', 66 κτβνβΐς Βάμαρτα σην^ 

όρων δε τήνΒβ, φεΰγβ, μ7] σ' ελτ; ττόθω. 
α'ιρβΐ γαρ άντρων ομματ , βξαιρβΐ ττόΧβις, 
ττίμττρησι. δ' οϊκους• &)δ' ε^ελ κηΧήματα. 
βγω νιν οι8α καΐ συ χοί ττβττονθότβς. 

ΕΛΕΝΗ 

Με^^ελαε, φροίμιον μβν άξιον φόβου 
τόδ' εστίν βν γαρ χ^ρσί ττροσττόΧων σβΟβν 
βία ττρο τώνΒβ Βωμάτων εκττβμττομαι. 
άτάρ σ-χ^βΒόν μβν οΙΒά σα στυγουμβνη, 
όμως δ' βρβσθαι βούΧημαι γνόίμαι τίνες 
900 " ΚΧΧησί και σοΙ της εμής ψνχ^ής ττέρι. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ουκ βίς ακριβές ή\θες, άλλ' αττας στρατός 
κτανεΐν εμοί σ' εΒωκεν, υνττερ ηΒίκεις. 

ΕΛΕΝΗ 

εζεστιν ουν ττρός ταύτ άμείψασθαι Χόγω, 
ώς ου Βίκαίως, ην θάνω, θανούμεθα ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ουκ εΙς Χόγους εΧηΧυθ\ άΧΧά σε κτενών. 

ΕΚΑΒΗ 

άκουσον αυτής, μη θάντ) τοΰΒ^ ενΒεης, 
Μεζ'ε'λαε, καΐ Βός τους εναντίους Χόγους 

426 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΚ ΤΚΟΥ 

ΗΕΟυΒΛ 
Ο Ε,ΊΓΐΙΐ'δ υρϋΟΗΓΟν, ΐΙίΟΙΙ ΛνΙίΟδΟ ΐΙίΓΟηΟ 18 ΕίΙΓίΙΐ, 

\\ Ίιοε'οι• ίΐιου 1)6, ϋ ρπϊΐ; οιιι• ίΐπιΐίπί:; οιιΐ, 
Ζεαδ, 1)6 Ιΐιοα ΝαΙπΓο'δ Ε&λν, ογ Μΐηϋ οί' Μαη, 
ΊΊιοβ Ι ίηνοΐνβ ; ίοι•, ίι•6η^ϊηίξ δοιπκ1ΐ688 ρ.ιΐΐΐδ, 
Ίο ^υ5{;^^6' §ολ1 Ιΐιου 1)πηο•'8ί; αΐΐ ιπογΙηΙ Ιΐηιι^δ 

ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 

ΗοΛν ηο•νν• ? — Λνΐιαΐ δίναη^ε ρναγοΓ ΐΗΐδ αηΐο ΐΗε Οο(1δ ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΊΊι&ηΙίδ, Μεηείηιΐδ, ΐ£ ΐΐιοα δία}^ Ιΐιν νϊίε ! 890 

ΥεΙ, δροϊπίζ, 1)6Λναι•6 1ΐ6ΐ• δυα1-6ηΐ1ιι•.•ι11ίη<ι^ δρείΐδ. 
δ1ΐ6 δηΗΐ•6ΐ1ι ηιεη'δ ε^εδ, δΐιε άεδίι-ο^εΐΐι Ιολνπδ, 
δ1ΐ6 1)ΐιηΐ6ΐ:Ιι Ιιοηιεδ, δΐιαίι Ιιοι* ετκ-ΐι.ιιιΐιικ-ηΐδ αΐ'β. 
Ι αικί Ιΐιοιι 1νηο\ν Ιιετ — λ11 λυΙιο Ιι.ινε δαβετοί! 1ίηο\ν. 

ΕιιΙβΓ ΗΕΙ,ΚΝ, ΙιαΙβίΙ /ονΐΐι />?/ αΐΐοκίαηΐχ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ο Μεηείαιίδ, ίει•Γθΐ•-ίι•αιΐίί1ιΙ ίο ηιβ 

'ΓΙιίδ ρνεΐαίΐε ϊδ ; ίοι• 1)ν ΐΐΐ}- δεί'ναηίδ' Ιιητκΐδ 

Κοιίΐι οί' Ιΐΐ6δ6 ΙεηΙδ \νίΙ;1ι νίοΐεηοε &ηι Ι Ιιαίεθ. 

Βϋΐ;, ίΙιουίτΙι \ν6ΐ1-ηΐ§1ι Ι 1ίηο\ν ηιε ηΐίΐιοιτείΐ οί Ιΐιεε, 

Ρίχϊιι Λνοιιΐοΐ Ι ίΐδΐί Λνΐι&ί; ΐΐιε (Ιεοϊδϊοη ϊδ, 

Τοαοίηη^ ηι^ Ιίίε, οί" ΐΗεε αικί οί" Ιΐιε Οι-εεί^δ 900 

ΜΕΝΕΙ.Λϋδ 

Να ηΐοεί^-ΐίίΐΐ&ηοεά νοίε — Λνΐΐΐι οηε ηεοοι•(1 
Τΐιεε ΐ1ΐ6 Ηοδί; §&νε ίο ιηε, Ιΐιε \νΐΌη^6(1, Ιο δΐ&γ. 

ΗΕίΕΝ 

Μάυ ι ίΐιεη ρΐεαά ΐη αηδΛνει• ΙιεΓειιηίο, 
ΤΙιηΙ, ίί Ι ά\6, αη]υδί1}' Ι δΐιαίΐ άΐε ? 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΝοΙ ίοΓ (ΙεΙ^αίε, ίοΓ 5ΐα}•ίηί]^ ηιη Ι οοιηε. 

ΗΕΟΙΙΒΑ 

ΗεΛΓ 1ΐ6Γ, ίΗαΙ 1ίΐο1<ϊη^ ηοί; ίΐιΐδ 1)θοη δΐιε (Μο, 
ΜεηείΛΐΐδ ; αηιΐ ίο ιηε νουοίΐδαίε Ιο ρ1εα(1 

4»7 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ημιν κατ αυτής• των /γαρ €ν Τροία κακών 
ούΒερ κάτοισθα. συντεθεί^; δ' ο 7Γα9 λόγοί 
910 κτβνβΐ νιν ούτως ώστε μηδαμώς φνγβΐν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

σχολτ}^ ΤΟ Βώρον €0 δβ βούΧβταο λεγβίζ/, 
βξβστί. των σων δ' ειζ/εχ', ως μάθτ), Χό'γων 
δώσω το^" αύττι, τήσΒβ δ' ου δώσω "χ^άριν. 

ΕΛΕΝΗ 

ί.σω? μβ, καν εδ καν κακώς Βόξω Χε^βίν, 
ουκ ανταμείψει ητόΧεμίαν -ιρ/ούμενος. 
εγω ο , α σ οιμ.αί οία λο^ων ίοντ βμον 
κατη^ορήσειν, άντιθεΐσ άμείψομαι 
τοις σοΐσι τάμα καΐ τα σ αΐτίάματα. 
Ίτρώτον μ.εν (ψχας βτεκεν ή8ε των κακών 

920 Ώάριν τεκοϋσα- δεύτερον δ' «ττώλεσε 

Ύροίαν τε κάμ ό ττρεσβυς ου κτανών βρέφος, 
8α\οΰ ΤΓίκρον μιμημ , ΑΧεζανΒρόν ττοτε. 
ενθενΒε τάττίΧοιττ άκουσον ως έχει. 
έκρινε τρισσον ζεΰ^ος 68ε τριών θεών 
και Παλλάδος• μεν ην ^Α\εξάν8ρω Βοσις 
Φρυξι στρατηΎοΰνθ' Έλλάδ' εξανιστάναι, 
ηρα ο υττεσχβτ Ασιαο ^^υρο^7Γ})ς υ ορούς 
τυραννία" εξειν, ει σφε κρίνειεν ΤΙάρις• 
Κ-ύτΓρις δε τούμον είδος εκττα'^Χουμένη 

930 δώσειν ύττεσχετ, ει θεάς ύττερΒράμοι 

κάΧλει. τον ενθενδ^ ώς έχει σκεψαι Χό'^/ον 

νίκα ΙίύτΓρις θεά, και τοσοζ^δ' ονμοί ^άμοι 

ώνησαν ΈλΧάδ', ου κρατεΐσθ εκ βαρβάρων, 

οΰτ εις δόρυ σταθέντες, ου τυραννίδι. 

α ο ηυτυχησεν ΙΙ,λλας, ο)Κομην εγω 

εύμορφία ττραθεΐσα, κώνειδίζομαι 

εξ ών εχρήν με στέφανον εττι κάρα Χαβεΐν. 

42δ ΤΗΕ ηΑυΟΙΙΊΈΙΙδ ΟΡ ΤΙΙΟΥ 

ΑίχηϊπίίΙ ΙιοΓ. ΟΓ 1ιοι• ενϊΐ Λνονί•: ϊιι ΊΊ•ον 

Νοιι<^1ιΙ 1\.ηο\ν'8ϋΙιοιι : ίΐιο νΐιυΐο Ιαίο, 8θΙ; ΓοΓίΙι ί)\ πιο, 

81ΐίΐ11 Ιο οίεηΐΐι (Ιουιη Ιιεί', ρ;ΐ5ΐ α11 Ηορβ Ιο βδοαρΰ. 910 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

ΤΙιϊδ €α5ΐ<3 (1κ1ίΐ}' : γαΐ, ϊΓ 8ΐιβ ί&ϊιι λνουΐίΐ 8ρο;ι1ί, 
ί,^ϊ 1ΐ€Γ. ΓοΓ Ιΐιγ Λνοι•(ΐ8' 8<•ι]-:6 Ι §ι•;ιηΙ; Ιιογ Ιΐιϊδ, 
Βαΐ ηοί £οι• 1ΐ€ΐ• δαίίε, Ιεΐ; Ιιεν 1)6 αδδυτοά. 

ΗΕΙ,ΚΝ 

1'οι•ο1ιαηο6, ογ δ])ο;ι1ν Ι Λνοΐΐ, αν δρο&]< Ι ί11, 

ΓΗυα λνΐΐΐ ιιοί αιΐδλνο•, οοαιι1ϊη§ ιηε α ίοο. 

ΥοΙ ΛνϋΙ Ι ηΐΰοΐ δαοΐι οΙι&镧θδ αδ Ι άοΰπι, 

Κ Ιΐιοιι Λνυιι1(]δΙ; Γ6<ΐδοη Λνϊίΐι ιηο, Ιΐιοη λνοηΐάδΐ 

Αηά ΛνϊΠ οοηίΐΌηΐ Λνΐΐΐι ΐΗΐηβ ΐικίΐοίηιεηΐ ηιϊιιο. 

ΡΪΓδΙ, δΐιο ΙΰΓουίτΙιί ίοιΊΐι Ιΐιε δοιίΓοε οΓηΙΙ ίΐιεδο ϊΐΐδ, 

ΝΝΊιο 1)ΐ•ου§1ιί; ίοιίΐι Ρ.ΐΓίδ : ΐΐιοη, 1)ο11ι Τνογ αικί ηΐ6 920 

ΊΊΐ6 ο\Λ Ι^ίη,!^ νυϊηοά, δίανϊη^• ηοΐ ΐΗε 1);ι1ίο 

Αΐεχαηοίει•, 1)ίΐ1βίιι1 δοηιΙ>1ίΐηοε οί α ΙογοΗ. 

Τ1ιει•ε;ιίΊ;εΓ^ ΙιοΛν Ιιοίεΐΐ Ιΐιε δ6(}Γ.ε1, Ηε;ιι• : — 

^α(]<^ε 1ΐ6 1)εοαΐΉε οί ίΐιυδε ΐΐιτεε Ουοίίΐεδδεδ. 

ΤΙιϊδ §υ6ΐ•άοη Ραΐΐαδ οίίει•ε(1 ιιηΐο Ηίηι — 

" ΤΓΟ^'δ Ηοδίδ ίο ν{ΐη(}αί8ΐι Ηε11;ΐδ δΐιαίί ίΐιοα Ιεαοΐ." 

Ι,ΟΓόδΙπ]) ο'ετ ΑδΪΗ, αηά ο'ει• ΕιΐΓθ|)ε'δ 1)οιιιΐ(1δ, 

Ιί" ΡαΓΪδ ^ί^(1§ε^1 Ιιετ ίαίΓεδί, ΗεΓ& ρΐ'οίί'εΐ'είΐ. 

0^'ρΓΪδ, \νΐ1;1ι Γ&ρΙυιουδ ρΓαίδΐη^ οί τηγ \:)0ΆηΙγ, 

Οηεά, " Τΐιίηε δΐιε δΐι.ιΐϊ 1)ε ϊί Ι δίίίικί }η•είεπ•ε(1 930 

Αδ ίαΪΓεδΙ." ΜαΛ Λνΐιαί ίοΠοΛνεΐΙι ΐΙιεί'είΓοηι : — 

0}'ρι•ΐδ ρΓεναϋδ : ΐΐιίδ 1)οοη ιηγ 1)ηά?ι1 1)ΐ•ου^1ιΐ 

Το Οι-εεεε — }'^6 αΓε ηοΐ ίο ίοΓεΐ^ι ίοεδ εηίΙίΓαΙΙεά, 

Νον 1)αΙΐ1ε-οι•αδ1ιε(]^ ιιογ 'ηεαΐΐι α άεδροί ΙϊΟλνεά. 

ΒυΙ Ι 1)}' Ηεΐΐαδ' <Γυο(1-1ΐ3ρ Λν&δ υηΛοιιε, 

δοΐά ίοΓ ιη^ Ιίεαιιί}^ ; αηά Ι ίΐιη τερνοίΐεΐιεά 

ΡοΓ Ιΐι&ΐ ίοΓ \ν1ιϊο1ι Ι δΐιοιιΐά Ιιανβ €αι*ηε(1 α 0Γ0\νη ! 

429 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ούττω μ€ φϊ/σ€ί9 αυτά τάν ττοσίν λβγείϊ/, 
οττως άφώριχησ €κ Βομων των σων \άθρα. 

940 ηΚθ^ ούχΙ μικράν θβον 'έ'χων αυτού μ€τα 

6 τήσΒ' άΧάστωρ, εϊ'τ' ΆΧέξανΒρον ^€λε69 
ονόματι ΤΓροσφωνβΐν νιν βϊτβ καΐ ΐΐάρον 
6ν, ώ κάκιστβ, σοΐσιν βν Βόμοα Χίττων 
Χτιάρτης άττηρα^ νηΐ Κρησίαν γβόνα. 
εΐβν. 

ου σ , άλλ' βμαυτην τούττΐ τωδ' €ρ7']σομαι• 
τι δτ/ φρονησασ €Κ Βόμων αμ βσττόμην 
ξένω, 7Γρο8οΰσα ττατρίΖα και δόμους €μού<ί ; 
την θβον κοΧαζβ καΐ Αιο<ί κρ6ΐσσο)ν Ύβνοΰ, 
09 των μεν άΧΧων δαιμόνων έ'χε^ κράτος, 

950 κβίνης δε δοΟλος βστί' συ<γ'γνώμ7] δ' €μοί. 

'ύνθεν δ' βχρις αν βίς βμ βύτΓρβττή Χό^ον 
€7Γ€ΐ θανών 7^9 ηΧθ ΑΧί^ανΒρος μυ'χυύς, 
χρήν μ\ ηνίκ ουκ ην θβοττόνητά μου Χβχη, 
ΧιτΓοΟσαν οίκους ναΰς ε'ττ' Άρ'γβίων μοΧύν. 
εστΓβυΒον αυτό τούτο• μάρτυρες δε' μοι 
τΐύρ'^ων ττυΧωροΙ κάττο τβι-χ^βων σκοττοί, 
οΊ ΤΓοΧΧάκις μ βφηύρον έζ ζττάΧζβων 
ττΧβκταΐσιν εις ηην σώμα κΧέτττουσαν τόδε. 
βία δ' ο καινο<ξ μ ούτος άρττάσας ττοσις 

960 ΑΊ]ίφοβος άΧο'χ^ον εΐ'χβν ακόντων Φρυ^ών. 

ττώ•; ουν έ'τ' αν Θνήσκοιμ αν ενδικως, ττόσι, 
ττρός σού\ δικαίως, ην ό μεν βία '^αμεί, 
τά δ' οίκοθεν κείν άντι νικητήριων 
ΤΓίκρώς εδούΧευσ' ; ει δε των θεών κρατεΐν 
βούΧει, το χρίίζειν άμαθες εστί σοι τόδε. 

Χ0Ρ02 
βασίΧει, άμυνον σοΐς τεκνοισι και ττάτρα, 
ττειθω διαφθείρουσα τησδ\ ε'ττεί λεγεί 

430 ΤΗΕ 1)ΛυθΙΙΤΕΗ8 ΟΓ ΤΚΟΥ 

ΗιιΙ, Ιΐιοιι Λνϋΐ; δαγ, Ι χΐκιη Ιΐΐίΐ ϊν8110 δϋΐΐ — 

ΙΛ)ΐ• λνΐι,ιΐ ο.ιιίβο Ι 1)ν «ίο.ιΐΐΐι ίον^ουΐν Ιΐιΐπο Ιιοιηβ. 

11ο οηηΐΰ, \νί11ι ηο ιηε;ιη Οο^άεδδ αΐ Ηΐδ δϊιΐε, 940 

ΊΊιϊδ ΙΙοοιιΙί.ι'δ Ενίΐ Οοιηιΐ8, — 1)6 Ιιΐδ ηηηιε 

ΡαΓΪδ ΟΓ ΑΙοχΗΐκΙοΓ, Λν1ιίς•1ι Ιΐιοα λνΐΐί;, — 

λΝΊιοηι, ΛνίΙΙοΙ ΐΗοιι, ΐΐιοα ΙεΛβδΐ ΐη Ιΐιϊπε Ιιαίΐδ, 

8ΗΪΗιΐίί ίνοπι 8ραι•ΐΛ 1;ο Ιΐιε Οι•οΙ.•πι 1;ιικ1 ! 

ΝοΙ ΐΐιεε, 1)ΐι1: ιηϊηε ΟΛνη 1ιείνι% Ι (]πεδΗοη ηοχΐ; — 

\\Ίι;ιΙ ίπιρηίδε δΐϊιτεά ηιε ίι-οπι Ιΐιϊηε Ηαΐΐδ Ιο 

ί()11ο\ν 
ΤΙΐίΐΙ: ίίΐΐί'δί, ίοΓδηΙνϊπίί ί;ι1:1ιει•1;ιη(1 αιΐ(1 Ικπιιε ? 
ΊΊκιΙ; Ουάάοδδ. Ρηπίδΐι Ιιει* !^ — 1)ε ΐϋίΰ,ΙιΙίοΓ 
ΤΗαη Ζευδ, •ννΗο Γαΐείΐι &11 Ιΐιε Οοθδ Ιίεδϊάε, 
Υεΐ; ίδ ΗεΓ δ1;ινε ! — δο, ]);ιι•άοη ίδ ηιν (Ιιιε. 950 

ΒιιΙ, — δϊηεε ΐΗου ηιϊ<;^1ι1εδΐ 1ιει•ε ίίικί δρεείυιΐδ 

ρΐεα, — 
ν\Ίιεη ΑΙεχαηάεΓ άε&ά Ιο Ηαάεδ ρίΐδδεά, 
Ι, οί' Λνΐιοδο οοικΊι ίΐιε Οοάδ Λνει•ε οανείοδδ ηολν, 
Οϋΰ,ΙιΙ; ίΓοηι Ιιίδ Ιιαίΐδ Ιο Ηπνε Ηεά Ιο Ιΐιε Λι-^ίνε 

δΐιίρδ. 
Ενεη Ιΐιί8 (1ϊ(1 Ι εδδα^^ : ηι^ \\ ϊΐιιοδδβδ 
(ι;ι1ο-λ\ ηιχίεΐ'δ Ηΐ'ε, ηικί Λν;ιΙο1ιηιεη οί" Ιΐιε Λν;ι11δ, 
\\Ίκ) ΙοιπιγΙ ηιε υί'ΐϋηιεδ ίΥοπι Ιΐιε ΙίΗίίΙεηιεηίδ 
Β}' εοΓίΙδ Ιο είΐιΐΗ άο\νη-ε1ϊηιΙ)ϊηίτ ρπνί1}'. 
Υε;ν, ηΐ}' ηολν Ιοηΐ — }Όη οοι•ρδε Όεϊρ!ΐ()1)αδ, — 
Κερί Ϊη Ιΐιε Ρΐιηίίΐαπδ' (1ε5{)ΐ1ε Ιιΐδ 1)πς1ι•. 960 

Ηολν Ιΐιεη^ Ο ΙηίδΙίΗΐκ], δ1ιοιι1(1 Ι ]ιΐδ1:1ν (ϋε 
Βν Ιΐιϊηε 1ι;ιη(1, δίηοε Ι)}• ίοΓοε 1ιε Λνεθϋεοί ιηε, 
Αηιΐ ηιγ Ιϊί'ε Ιΐιει-ε ηο νϊεΐοι•'δ Ιηαιηρίι Λ\•;ΐδ, 
ΒιιΙ 1)ί1:1;ει• ίΐιπιΐΐ ? Ιί Ιΐιοιι λνοιιΐιΐδΐ ονει•1>εαΓ 
ϋοάδ, ΐΗϊδ Ιΐι^ Λνΐδίι ίδ ίοΠν υηΐο Ιΐιεε. 

ΟΗΟΚϋδ 

δΙηπΓΐ υρ Γυι• οΙιϊΜγρπ ;ιμ(1 ίον εοιιηΙι*}', ^ι1ε6η 
δΐΐίΐΐίει• 1ιει• δρεεϊοαδ })1εη(1ϊιι^ ; Γογ ΙιεΓ ΛνυΓ(1δ 

43» ΤΡΩΙΑΔΕ2 

καΧω<; κακονρ'γο'; ονσα' δβινοΐ' ουν το^β. 

ΕΚΑΒΗ 

τα69 θβαΐσί ττρώτα σι;/χ^αχος• '^βνησυμαι 
970 καΧ τήνΒβ Βείξω μη \ί^/υυσαν βνΒικα. 

βγω ^άρ'Ήραν τταρθβνον τβ Παλλάδα 
ουκ €ίς τοσούτον άμαΘία<; βΧθβΐν 8οκώ, 
0)σΘ^ ή μ€ν "ΑρΎος βαρβάροις άιτημττόΧα, 
ΙΙαλλά9 δ' ^ Αθήνας ΦρνξΙ ΒουΧβύζίΐ' ττοτε, 
αΐ τταώίαΐσι και χλί,δτ} μορφής ττέρί 
ήΚνυον 67Γ ίοην, του ηαρ βινβκ αν σβα 
Η/οα τοσούτον έ'σχ' έρωτα καΧλονή<; ; 
ττότβρον άμβίνον ώ<ί Χάβοι Δί09 ττόσιν, 
ή '^άμον ^Αθάνα θεών τινο<ί θηρωμένη, 
980 ή Ίταρθζνείαν ττατρο'ζ έξΎ)τησατο 

φβυ'γουσα \ίκτρα ; μη αμαθείς ττοίει θέας 
το σον κακόν κοσμούσα• μη ου ττείσι^ς σοφούς. 
Κνττριν δ' βΧεξας, ταύτα <^αρ ^έΧως ττοΧύς, . 
ελθεΐν εμω ξνν παώΐ Μβζ'ελβω Βόμους. 
ουκ αν μενουσ' αν ησυ-χ^ός σ εν ούρανω 
αύταΐς ΆμύκΧαις η^α'γεν ττρος "ΐΧιον ; 
ην θύμος υΙος κάΧΧος εκττρεττεστατος, 
6 σος δ' ΙΒών νιν νους εττοιηθη ΥίύτΓρις' 
τα μώρα γαρ ττάντ εστίν ^ ΑφροΒυτη βροτοίς, 
990 καΐ τούνομ ορθώς αφροσύνης αρχεί θεάς. 

ον είσιΒοΰσα βαρβάρους εσθήμασι 
χρυσω τε Χαμττρον έξεμαρ<^ώθης φρενας. 
εν μεν ιγαρ "Αργβι μίκρ εχουσ άνεστρεφου, 
'Ζ'Π-άρτ7]ς δ' άτταΧΧαχθεϊσα την Φρυ'^ών ττόΧιν 
χρυσω 'ρεουσαν ηΧτησας κατακΧύσει,ν 
Βαττάναίσιν ούδ' ην ικανά σοι τα ΜενεΧεω 
μέΧαθρα ταΐς σαΐς ε<γκαθυβρίζείν τρυφαΐς. 
εΐεν, βία <γάρ •παίΒα φης σ άηει,ν εμόν 

432 ΤΗΕ ΟΛϋΟΗΤΕΚδ ΟΚ ΤΚΟΥ 

Πίπίτ Γ;ιΪΓ — Λ ΛνβηΙοη'δ ννοηΐδ ; ίοαΐ δΐι.αηιβ ίδ ΐΗί3. 

πκουπΛ 
Γ'ίικΙ, (Ίιαιηρϊοη \νί11 Ι 1)0 οί Ου€ΐ(1θ55€δ, 
Αηά Λνίΐΐ οοηνίοΐ; Ιιοΐ' οία δΙαηίΙοΓοπδ Ιοιιςπε. 970 

Νενει•, Ι λνεεη, ΛνοιιΙΛ Ηοηι, ογ Ιΐιε Μηίιΐ, 
Ρηΐΐαδ, Ιιπνε δΙοορο(1 ιιηΐο δποΐι ί'οΐΐ^'δ ά<;ρ1;Η, 
ΊΊι.ιΙ Ηεπι Λνοιιΐά ίο αΐΐριΐδ ΑΓ4>οδ δείΐ, 
Οι• ΡίΐΙΐΛδ 1)θΛν 'ηεαίΐι Ρ1ΐΓγ<^ί;ιηδ Αΐΐιοιίδ' ηοοίί. 
ΓοΓ δροΓΐ Ιΐιεγ οπηιε απίΐ ιηΐιΐΐι ίη Ι^οίΐιιΐ^'δ δίπίβ 
Το Ι(1;ι. ννΐιγ δΙιοαΚΙ ^ο^1^1^δδ Ηενα ^εαηι 
δο ΙιοΙ;!)^ ίοΓ Ιΐιε ρΐ'ϊζο οί Ιονεΐίηοδδ ? 
'ΤΙ\3.ί δ1ΐ6 ιηΐ^ΐιί; Λνϊη ;ι ηιϊ^ΐιΐϊει• ΙογΛ Ιΐι&η Ζευδ ? 
Ογ δοιιρ,ΐιΐ Αίΐιεηίΐ ηιίά ίΐιε Οοά5 α δρουδε, 
ννΐιο οί ΗοΓ δΪΓε, ίοΓ ΙΐίΐΙε οί ηιαιτί&^ε^ 0Γ;ινε(1 ^^^ 

Μαΐθεηΐιοοά ? 01ιαΓ§ε ηοΐ Οοάάεδδεδ \νΐί1ι ίυΐΐ ^, 
Το §1οζε ΐΐιγ δίη : Ιΐιοιχ οοζεηεδί ηοΐ Ιΐιε Λνΐδε. 
Αηά 0}'ρι•ίδ^ δα^'δΐ ΐΐιοα — Λνΐιο 1)αΙ Ιαυ^ΐΐδ ίο 1ιε;ΐΓ ? — 
Οιηιε Λνΐίΐι ηιγ δοη ίο Μεηείαιίδ' Ιιαίΐδ ! 
Ηολν ? οοιιΐά δΐιε ηοΐ ϊη ρεαοε Ηανε δίαγεά ϊη 

Ιιοανεη, 
Αη^1 Ιΐιεε — Αηιγοίαε Ιοο — ίο Ιΐϊιιηι 1)ΐ•ουο;1ι1; ? 
Ν&γ, τηγ δοη'δ ρεειΊεδδ 1)ε&ιιΐ7 άϊάδΐ Ιΐιοιι δεε, 
Απά ίΗΐηε ολνη Ιιΐδί Λναδ ηιη(1ε ΐΐι^ €}'ρΓίαη ^αεεη ! 
Ενει• ηιεη'δ ίο11}' ίδ ίΐιείΐ" ΑρΙίΓοΰϊίε : 

8β7ΐ8ηαΙ — ,ιοΐίβία;^ — οοηδοηαηΐ Ιΐιε^ νϊη^ ! ^°^ 

Ηΐιη ΐη 1)ίΐΐ'1)αηο 1)ΐ•ίΐνει•^ δαΛνεδΐ ΐΐιοιι 
ΟοΜ-^ιΗίίεηη^, ίαηά ίΐιγ δεηδεδ λνεΐ'ε άΐδΙι*Λΐι<5ΐιΙ;. 
ΓοΓ Λνί1:1ι δοαηΐ δΙ&Ιε ΐη ΑΓί^οδ (Ιίάδί Ιΐιοιι (1\νε11 ; 
Βυί, 5ραι•ίίΐ Ιείί άϊάυ, Ιΐιε Ρΐιι-γοίαηδ' ΙοΛνη, 
Τΐι&ί δεεηιεά α ηνεΐ' οί ξθ\ά, Ιΐιοιι Ιίιοιι§1ιΙ'δί ίο 

ίΐοοά 
λνΐϋι ίοιτεηΐ Λναδΐε : Μεηείαιίδ' Ιι&ΙΙδ δΐιίίΐοεά 
Νοί ΐΗεε ίοΓ α11 ίΐιίηε ίηδοΐεηοε οί ροηιρ. 
Απά ηιγ δοη, δαγ'δί Ιΐιοχι, Ιιαίεά ΐΗεε Ιΐιεηοε 1)γ ίοΓοε ! 

433 

νοί,. Ι. Γ Γ ΤΡί2ΙΑΔΕ2 

τί<> ΧτΓαρηατών τίσθβτ , η ττοίαν βοην 

1000 άνωΧόΧυξας, Κάστορος νβανίου 

του συζύ^/ου τ έ'τ' 6ντο<ί ου κατ άστρα ττω ; 

€7Γ€ΐ δε Ύροίαν ηΧθβ^ Ά/ογεΐοί τ€ σου 

κατ ϊγνο^, ην δε 8ορί7Γ€της (ν/ωνία, 

εϊ μβν τα τούΒβ κρείσσον ά'^/'^ςΧλοιτό σοι, 

Μεζ/ελαοι/ τ^νεις, τταΐ'; οττως Χυττοΐτ εμο^ 

βχ^ων βρωτος άντα^ωνιστην μζ'^αν 

εΐ δ' εύτυ'χοΐεν Τρώε9, ούΒεν ην δδε. 

εις• την τν-χ^ην δ' όρώσα τοϋτ ησκεις οττως 

ετΓΟί- α/χ αυτή, ταρβτη ο ουκ 7ίσ€λε<{. 

1010 κάττειτα ττΧβκταΐς σώμα σον κΧετττβιν λεγε69 

ττύρΎων καθιείσ ώ<; μενουσ ακουσίως ; 
ΤΓοΰ δήτ €\ήφθη<; ή βραχνούς αρτωμενη 
η φάσ^ανον θΐ]'^ουσ , α 'γενναια ^υνη 
Βράσείεν αν ττοθοΰσα τον ττάρος• ττόσιν ; 
καίτοι γ' ενουθετουν σε ττολλά ττοΧλάκις• 
ω θύ'^ατερ, εζε\θ , οι δ εμοϊ τταιδες 'γάμου<; 
αΧλους /γαμοΰσί, σε δ' εττΐ ναΰ<ί Ά'χ^αϊκάς 
Ίτεμψω συνεκκΧεψασα, καΐ τταϋσον μά-χι-ι^ 
'ΈΧληνας ημα•ί τ'. άλλα σοΙ τόδ' ην ττικρόν. 

1020 εν τοις Ά\εξάν8ρου <γάρ ύβριζες Βόμοις 

και ττροσκυνεΐσθαι βαρβάρων ΰττ ηθεΧες. 
/χεγ«λα γαρ 7)ν σοι. κάττΐ τοΐσΒε σον δε'μαν 
βξήΧθες άσκησασα κάβΧεψας ττόσει 
τον αύτον αίθερ\ ω κατάτττυστον κάρα' 
ην χρήν ταττεινην εν ττέττλων έρειττίοις 
φρίκη τρεμουσαν κρατ' άττεσκυθισμίνην 
εΧθεΐν, το σώφρον της άναιΒείας ττΧεον 
ε-χ^ουσαν εττΐ τοις ττρόσθεν ημαρτημενοις. 
Μ.ενέ\α\ ϊν εί8ης οι τεΧευτήσω Χό<^ον, 

1030 στεφάνωσον Έλλάδ', άξίως τηνΒε κτανων 

434 ΤΗΕ ΌΛυΟΠΊΈΙΙδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

\\ΊΐίΐΙ δοη ϋί 8ρίΐι•1ίΐ ]κ•;ιι•(Ι ? ν\Ίι;ιΙ ινκοιιε-οι•}^^ 

1)ϊ(ΐ8ΐ Ιΐιοιι ιιριηίδΡ, Ιΐιου^ΐι €η81;οι% γοί α ^οιιϊΐι, 1000 

Ι-ϊνο(1, ηπ(1 1ιΪ8 1)ΐ•()ί1ΐ0Γ, δΙ&ίΛνηιχΙ ταρΐ; ηυΐ; }'οί ? 

Λικί Λνΐκ'11 Ιο Τγου Ιΐιοιι οαηι'δΐ^, ίίικί οιι Ιΐιγ ΐΓΛίΙί 

'ΙΊιο ΛΓ<ίίνοδ^ .111(1 Ιΐιο δίπίο οί πιϊπΐιιι^• δροίΐΓδ, 

Η' 1;ί(1ϊπ§8 οί" Ιιΐδ ρΐΌΛνβδδ οαιηο ίο Ιΐιεβ, 

Μοηοίηιΐδ ΛνοιιΜδΙ: Ιΐιοα ρι•.ΐ)86, Ιο λοχ ηΐ}' δοη 

\\Ίιο ϊη Ιιϊδ Ιονο δΐιοΐι ηιϊ<τ1ι1^ ΓΪνηΙ 1ιη(1 : 

βπΐ, ΐί Ιΐιο Τ1Ό^&ηδ ρι•θ8ροι•ϋ(1, ηαυ^ΐιΐ λναδ Ιιβ. 

8ΐΐ11 Λν.α1:ο1ιίη<5 ίοΓίαηο'δ Ηΐ^^Ηΐ;, 'Ιλναδ Άγο ί\\γ ΛνοηΙ 

Το ίοΠοΛν 1κ'ΐ• — ηοΐ λίι-ίιιο'δ ραίΐι £υι• Ιΐιοο ! 

ΑικΙ ΐΐιοιι ίοΓδΟϋΙΙι ΛνοιιΜδΙ; δϊο.αΐ Ιΐι^' 1ΐΐ3(ΐ•1γ, 1010 

Βγ οοι•(ΐ8 ΙεΙ άοΛνη Γγοπι ΙοΛνβνδ, αδ Ιοί,ΐι ίο δία^ ! 

\νΗ6ΐ•6 \νη8ΐ; Ιΐιοιι ίοιιηοΐ Λνΐίΐι ηοοδε ;ι1)υιιΙ ΐΐΐ)^ 

ηεοΐν, 
Οι• Λν1ΐ€ΐ1ϊη§ δίεοί, Ηδ α Ιι-αε-Ιιεαι-ίοά Λνΐίε 
Ηα(1 θοηβ ίοΓ γοίχΓηίποτ ίΌι• 1ι€γ 8})οιΐδ€ οί ο\ά ? 
ΥρΙ; ιη;ιη^ Ά ΐΐηιο Ηπιΐ οίΐ Ι οοιΐ)ΐ5ί11^(1 Ιΐιεε : — 
" ϋίΐιι^ΙιΙΟΓ, }ζθ ίοιΊΐι ίΐΌηι Τι•θ}τ : ηιγ δοηδ δΐιαίΐ Λνο(3 
ΝεΛν 1)η(1ε8 ; αη(1 Ιΐιεε ίο ίΐιε Αείιαεαη δΐιΐρδ 
\νϊ11 Ι 8611(1 δεοΓεΐΙ}^ : δο δΐίΐ)^ Ιΐιε Λν^αι• 
'ΤΛνίχΙ Οΐ'εεοε αηά υ8." ΒιιΙ ΐΐιΐδ λναδ §;ι11 Ιο Ιΐιβε. 

ΡοΓ Ιΐιοα άί(1δΙ ίΐ3ΐιηΙ ίη Α1εχαιΐ(1ει•'δ Ιιαίΐδ, 1020 

Όΐ(1δ1; εονεΐ; Αδΐα'δ νενενεπί οοιίΓίεδϊεδ — 

ΡγοικΙ δίΛίε £οΓ Ιΐιεε ! Αηά ^εΐ Ιιαδί; Ιΐιυιι αοιηε 

ίοΓίΗ 
Οοδίΐγ &η•α}'ε(1, 1οο1<ε(1 οη Ιΐιε δεΙΓδαηιε δ]ν}' 
Αδ Ιΐιγ Λ\'Γοη§ε(1 δροιίδε. Ο Λν&ηίοη ;ι11-;ι]3ΐιοη•ε(1, 
ννΐιο ου<^1ιΙε8ΐ, α1)]εεΙ, ηηά Λνϋΐι ΰ,ίΐηιιεηΐδ νεηΐ, 
^υ^α1^^η«τ Λνϊΐΐι ίεαι•, λ\ϋ1ι δΙίΗλεη 1ιε;ΐ(1 Ιο Ιιανε εοηιε, 
Ηανϊπί; Γες;ιι•ι1 Ιο 1110(1εδ1:^^ ηΐιονε 
Βο1(1 δΙίΗΐτιεΙεδδηεδδ, ίοΓ ΙΪ\γ ϊΓίΐηδ^Γεδδίοηδ ρ&δΐ ! 
Μειιεΐ3ΐΐδ, — δο Ιο δΐηιι ηι^ ιηΐηε ,τΓ^αηιεηΙ, — 
ΟΓΟΛνη Οτεεοβ^ \ίγ δ1α}^ιι§, αδ 1)εδεεηιε11ι ΐΗεβ, 1030 

435 
ΓΡ 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

σαντοΰ, νόμον δε τόνΒβ ταΐ<ί άΧλαισι ^€<? 
γυναιξί, θντ]σκ€ΐν ήτις αν ττροΒω ττόσιν. 
Χ0Ρ02 

Μει^βλαβ, Ίτρο/γόνων άξίω<; 86μων τβ σων 
τΐσαί Βάμαρτα, κάφεΧοΰ 7Γρο? Ελλάδος 
ψοΎον το θηΧν τ , εύγει^ί)^ ζγθροΙ<ζ φανβί'ζ. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

€μο\ συ συμΊτίπτωκα^ εΖς ταντον Χό^ου, 
έκουσίω'ί τηνΒ' εκ 8ομων βλθβΐν €μών 
ξβνα^ €<; ζύνά^, %?) Κύττρίς κόμιτου χάρον 
λόγο49 βνεΐται. βαΐνβ Χευση^ρων ττελας 
1040 ττόνους τ ^Αχαιών άττόδοί ^ν μικρω μακρούς 

θανονσ, ϊν εΙ'8τ}<ί μη καταίσγύνειν βμε. 

ΕΛΕΝΗ 
μη, 7Γ/309 σε <γονάτων, την νοσον την των θέων 
ΤΓροσθεις εμοί κτάνη<; με, σν^'^ΐ'^νωσκε δε. 

ΕΚΑΒΗ 

/Αί/δ' οι>9 άττεκτειν ή8ε συμμάχους ττρηΒως• 
ε'γω ττρο κείνων καΐ τέκνων σε Χίσσομαί. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

τταΰσαί, '^εραιά' τήσΒε δ' ουκ εφρόντισα. 
λε'γω δε ττροσττόΧοίσί ττρος ττρύμνας νέων 
τηνδ' εκκομίζειν, ένθα ναυστοΧήσεται. 

ΕΚΑΒΗ 

μη νυν νεως σοΙ ταύτον είσβητω σκάφος. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

1050 τί δ' εστί ; μείζον βρίθος ή ττάροιθ' έχει ; 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ εστ' εραστής όστις ουκ άεΐ φιΧεΐ. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

οττως αν εκβη των ερωμένων 6 νους. 

εσται δ' α βουΚεΐ' ναϋν 'γαρ ουκ είσβησεται 

436 ΤΗ Ε ΟΛυΟΗΤΕΙΙδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Υοη λνοηιαη : δο οηΐηίη Ιο ;ι11 Ιιον 8ίί;ΐ6ΐ•8 
ΊΊιί^ Ι,ΐλν — Ιΐιβ ΐΓ(ηΐΓβ88 Ιυ Ηβν ΙοηΙ χ/ιαΙΙ ίΐ'ιβ. 

οΜοηυδ 
1Ί•ίηο6, Λνοι•ΐΗί1}' οί Ιΐι^ ίαίΐιενδ αηΛ ΐΗίιιε Ιιουββ 
1ΊιΐΗ8ΐι ΙιοΓ : δΐιολν Ιΐΐ€6 υηΐο ίθ68 ιπιΗϊηοΙππίί. 
8υ δραπι Ιΐΐ6 β•ϊΙ)6 οί Οτοεοε Ιΐιαΐ οαΐΐδ Ιίικο ινυ^ηαη. 

ΜΕΝΕΙ.Λυδ 

Ιίενείπ ί.'ί Ιΐι^' οοικ-ΐιΐδίοη οηο Λνϊΐΐι ιηϊηο, 

Τΐΐίΐΐ; Λνί1Ηπ<;•ΐ7 δΐιε \νοηΙ ίοΓίΙι ί"ΐΌπι ιηίηβ Ιιαίΐδ 

ΓοΓ α δίπιη^ε οοικ-Η ; απΛ 0^ρι•ίδ ίοΓ ναίη δΗονν 

Γίΐΐδ οιιΐ ΙιβΓ ρ1(';ι. Τΐιοιι, Ιο ΐΐιο δΙοηοΓδ Ιιρποβ ! 

ΤΙκ' Αο1ι;ΐ6;ιιΐδ' Ιοη*^ Ιοΐΐί; ΐιι ;ιη Ιιοαί' ι•€;(|υϊΐ6 1040 

Πνΐπ§ : δο ΙοαΓΠ ίο ριιί; ηιε ηοΐ Ιο δΐιαιπε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

01ι, ϋγ Ιΐιν ΙίηεΡδ, ϊηΐ|)υΙ(; ηοΐ; ιιηΐο ηιβ 
Ηοανεη'δ νϊδϊΐαϋυη ! Ηΐη^ ηΐΰ ηοί^ 1)ΐιΙ; ραι•Λοη ! 

ιΐΕευΒΛ 
Τΐιίηο αΐΐίεδ Λνΐιοιη δΐιβ δίενν ι)β^^^^ ηοΐ ΐΐιου : 
ΡοΓ ίΐιοηι Ι ρΐ'ίΐ^ Ιΐΐ66^ αηά Ιΐιείι• οΗΐΙάΓοη'δ δαίίβ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Εηοηΐξΐι, ί^Γο^' ηιιβεη : Ι ^ΐνε ηο 1ΐ0€(1 Ιο Ιιογ ; 
ΒυΙ 1)1(1 ιηίηο Ιιεηοΐιηιοη ίο Ιΐιε «^ίΐΐΐε^' δίοπίδ 
ί,εαίΐ 1ΐ6ΐ•, ΛνΗει-εΐη Ιιοι* νογαι^ίη^ δΐιαίΐ 1)6. 

ΗΕΟυΒΛ 

01ι ηοί Ιΐΐ6 δΛΓΠο Λεοΐί: Ιεί Ιιεν ΙνεαΛ λνϋΐι ίΐιεε . 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Ηο\ν, δΐιοιιΐίΐ δΐιε δίηΐί ϋ — Ιιεανΐει* ΐΐιαη οί ο1(1 ? 1050 

Ι ΗΕΟυΒΑ 

Εαν-^εΓ ΐδ ηοηε 1)υί ΙονεΐΗ ενεπηοΓε. 

ΜΕΝΈΙ.Αυδ 

Νβ^', Ιονε 1^ιιι Ηνεδ Λνΐιϊΐε Ιΐιοδε Λνε Ιονε &Γ6 Ιΐ'υε. 
Υεί αδ ίΗου \νί11 ϊί δΗ&ΙΙ 1)ε : οη οηε δΐιΐρ 

437 ΤΡί2ΙΑΔΕ2 

€19 ηντΓβρ ημ€ί<;• και <^αρ ου κακώ<; \€<γ€ΐς' 
εΧθοΰσα δ' "Κρ'^ο'ζ ωσττβρ άξια κακω<ί 
κακή θανβΐται καΐ ^νναιξι σωφρονεϊν 
Ίτάσαισι θησ€ΐ. ραίΒιον μ€ν ου τόδβ' 
όμως δ' ό Τί/σδ' 6\€θρος €ΐ<; φόβον βα\€Ϊ 
το μώρον αυτών, καν βτ ωσ αίσ'χίονβς. 

ΧΟΡ02 

1060 οΰτω 8η τον βν Ίλίω στρ. α' 

ναον καΐ θυοβντα βω- 

μον 7ΓρουΒωκα<ί Άχαίθί9, 

ω ΖεΟ, καϊ ττέλάνων φλόγα 

σμύρνη<; αΙθερΊας τε κα- 

Ίτνον καϊ ΤΙβρ^αμον Ιραν 

Ίδαίά τ' 'Ιδαία κισσοφόρα νάττη 

χιόνι κατάρυτα ττοταμία 

τβρμονά τε ττρωτόβοΧον ά\ίφ 
1070 τάν καταΧαμτΓομβναν ζαθβαν θβράττναν. 

φροΰ8αί σοι θυσ'ιαι χορών τ άντ. α' 

βΰφημοι κβΧαΒοι κατ 6ρ- 
φναν τε τταννυχί8β<; θβών, 
χρυσεων τε ξοάνων τύττοι 
Φρυ'^ών τε ζάθβοι σελα- 
ναι συνΒώΒεκα ττΧηθβι. 
μί\6ΐ μέΧβι μοι τάδ' βι φρον€Ϊ<;, αναζ, 
ουράνιον €8ρανον βττιβββώ'ί 
αίθβρα τ βμάς ττόΧεος 6\ομβνα<;, 
1080 αν 7Γυρο<; αιθομβνα κατέΧυσβν ορμά. 

ώ φίλος ώ ττόσι μοι, στρ. β 

συ μεν φθίμβνος αΚαίν(:ΐ<ί 438 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ννίίΐι Γηβ 5ΐΐ6 δΙκιΠ ηοΐ δίερ : Ιΐιου οοηηδΗΙοδΙ; Λνεΐΐ, 

Αικί, Λνΐίοη δΐιε \νΐη5 Ιο Αγ§03, ίη ίοιιΐ δοι-Ι; 

ΤΙιβ ίουΐ δΐιαίΐ (Ιίβ, αδ ιηεεΐ ΐδ, αηά δΐΐίΐΐΐ Ιοαοΐι 

Α11 \\Όηι&η οΗαδΙίΙν : — ποί βΗδν Ιΐιϊδ ; 

Υ^ί; Ηίίΐ• ίρδίηιοϋοη δΐΐίΐΐΐ λ\ ϊΐΐι ίβιτοΓ δΐηϋο 

ΤΙιεΪΓ ίο\\γ, νϊΙεΓ 11ιοα§1ι Ιΐΐί;ν ί>6 Ιΐιηπ δΐιε. 

[Εχϋ ΜΕΝΕίΑϋδ Τνίΐ/ΐ ΗΕΙ.ΕΝ. 
ΟΗΟΚϋδ 

δο Ιΐιεη ΙΗ)^ Ιεηιρίε ΐη Τγο^ ί;ιίι•-<:^ΐ6Ληιίη^, (.57λ 1) 1060 
Αηύ Ιΐιίηε αΙΙαΓ οί ίιιοεηδβ ΗεανοπΛν&ΓίΙ δΐ€.αηιΐη§ 

ίΙ»δΙ ίΐιοα Γ6η(1θΓθ(1 υρ Ιο ουτ ίοβδ Αοΐιαεαη, 
Ο Ζειίδ, αηά ΐΐιο Ηαιηβ οί" ουι• δ;ιοι•ϊίιοϊη<τ, 
Αικί Ιΐιο 1ιο1}' ί)ϋΐ•^ Λνίίΐι ϊΐδ ηΐ}Ί•ΓΗ-δηιο1ν6 πδίη^, 

Αικί Ιΐιο ϊνγ-ιηαηΐΐεά §1ΰηδ Ι(1;ΐ€αη 
Ονει-δίΓΡαηιοΛ Λνί1;1ι ΐΗε \ναη δποΛν ΓΐνεΓΛναι-ά-ηίδΙιΐη^, 
Αικί Ιΐκ; Ιιααηΐί'ίΐ 1)ο>\•ί;ΐ•δ οΓΐΙιρ \νοι•1(1'δ \ν'α11/ ί1ιΐί;1πηίί 

ννϊϋι Ιΐιε ίΪΓδί; δΐιβ,ίΐδ Η&δΐιεά ΙΙίΓοα^Ιι ΐΐιε οηιρ}'ΐ•ο;ιη ! 1070 

(ΑηΙ. 1) 
Τΐιΐηβ αΐΐαΐ'δ &Γ6 οοΐά ; αικί Ιΐιε ΜϊΐΗοδοπιε ο&ΙΗη^^ 
Οί Ιΐιε άαηοενδ ΐδ Ιιιΐδΐιειΐ ; ηοΓ άϊ Ιλνΐϋ^Ηΐ'δ ίίΐ11ίη§ 

Το Ιΐιε ηϊ^ΐιΐίοπβ• \ ϊ^ϊΐδ οί Οοιίδ οοηιείΐι Λναΐνίη^. 
ΤΗεγ ίίΓε ναηϊδίιεά, ΐΗγ ο&Γνεη ίπια^εδ §οΜεη, 
Αη(1 ίΐιο Ιλνεΐνε ηιοοη-ίεαδΐδ οί Ιΐιε ΡΙίΓγίίΐαηδ ΙιοΜοη. 

ϋοδί; Ιΐιου οανε, Ο Κΐη§, Ι ηιυδε, ΙιεαΓί-αοΗίη^, — • 
ΤΗοα Λνΐιο δϊΙΙεδΙ οη Ηϊ§1ι ϊη Ιΐιε ί&Γ Ι^ΐυε Ιιεανεη 
ΕηΙΙιΐΌπεά, — ΐΐιηΐ ηι^ οϊΐν ίο ηιΐη ΐδ §ΐνεη, 

ΤΗ&ί ΐΗε 1)αη(1δ οί ΙιεΓ δΐΓεη^Η ίδΐΐιε βΓε-1)1&δΙ Ιίνεαίί- 

ΐη§ ? 1030 

{8ΐΓ. 2) 
Ο ιηγ 1}ε1ονέ(1, Ο ΗιΐδΙί&ηά ηιίηε, 

Τΐϊοα αιΊ ίΐείκΐ, Άηά αηΙ)υι•Ϊ6(1 Ιΐιου ΛναηάεΓεδΙ 
}Γθη(1ει•, 

* ΤΗβ Γ&η^β οί Μοιιηί, Μ», ΐΗβ 3αρρο3β(1 1)θΐιηι1»Γ7 οί ί,Ηβ 
νοΓίύ οη ΐΗβ είνβί (Ραΐβ)^). 

4.39 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

άθατΓΤΟ'; άνυΒρο';, βμβ 8β ττόνηον σκάφο<ί 
αίσσον τττεροΐσι ττορβνσβι 
ίτΓττόβοτον "Λργος•, ίνα τβίγ^εα 
\άίνα Ι'νυκΧώτΓί ουράνια νέμονται, 
τέκνων δε ττ'λήθος εν ττύΧαις 
1090 Βάκρνσι κατάορα στένει, βοα βοα, 

μάτβρ, ωμοί, μοναν δί; μ ^Α/χ^αιοΙ κομί- 

ζονσι σβθβν άττ ομμάτων 

κυανβαν βττι ναυν 

€ΐνα\ίαισι ττλ.άταΐ'ί 

ι) ΧαΚαμιν ιβραν 

■η ΒίτΓορον κορνφαν 

"Ισθμιον, ένθα ττιίλας 

Ιΐ€λθ7Γθ9 β-χουσιν 'έ^ραι. 1100 εί'^' ακάτου ^ΙβνίΧα άντ. β' 

μέσον ττέΧα'^ο'ί ίούσας, 

Βίττάλτον ίβρον άνα μέσον ττλατάν ττβσοι 

Αιγαίου κβραυνοφαβς ττΰρ, 

^ΙΧιόθβν 09 με ττοΧύ^ακρυν 

Έλλάδί Χάτρευμα ^άθεν εξορίζει- 

γ^ρύσεα δ' ενοτττρα, τταρθένων 

'χάριτα'ί, εγουσα τυ<^γ^άνει Αιο<} κόρα• 
1110 μη8ε /γαΐάν ττοτ' εΧθοι Αάκαιναν ττατρω- 

όν τε θάΧαμον έστία<ί, 

μ7]Βε ττόΧιν Τ1ιτάνα<; 

'χ^αΧκοττνΧον τε θεάν, 

8υσ<γαμον αισ'χ^ος εΧων 

Ελλάδα τα με^άΧα 

καΐ %ιμοεντιάσιν 

μέΧεα πάθη ροαΐσιν. 

440 ΤΗΕ ϋΑυαΐ1ΊΈϋ8 ϋΚ ΤΚΟΥ 

ϋπλνΛΒίιοη ' — 1)υί; πιο δΐιαίΐ Ιΐιβ Ινβεΐ ΙΗιό' Ιΐιε Ιίπηε 
ΝΥαίΙ:, οη\\ ;ιγ(1 «ρβίΐ 1)^ ΐΐδ ρίηϊοηδ οί ρϊπϋ. 

Το Ιΐιο ΙιυΓδο-ΙαικΙ Α镧05, λνΐιει-ο Ιΐιαΐ δίοηε \νϋη(1θΓ 
ι Οί' Ο^όΙο}) Λναΐΐδ οΐβανβδ οίοαάδ αδαικίει•. 

Αη(1 υυι• 1);ι1)θδ αΐ Ιΐΐ6 §ίΐΐ;6δ, ϊη α Ιοη^τ, Ιοιι^ Ηηθ, 
(Ήημ; Ιο Ιΐιοϊι• ηιοΐ1ΐ(?ι•δ Λνΐΐΐι Λναϋ ηικί Λνϊΐΐι λνεορίη^ 1090 

Ιΐιηΐ; οαπηοΐ αναίΐ — [ίΐιο Αο1ΐίΐο;ιιΐδ Ιιαίβ 

"Ο ιηοΙΙιΟΓ," ίΐιε^ ηιοαη, "αίοηρ, αίοη^', Λνοε'δ ηΐ6 ! 
Μρ ίΊ-οηι Ιΐιγ δϊίίΐιΐ; — ίΓοπι ΐΐιίηβ- — 
Το Ιΐιε (3α1•1^ δΐιίρ, δοοη ο'ρι• Ιΐιβ δΐ畧ε Ιο 1)β πϋίιι^ί, 
Το δαΙβΓηΐδ §Η<ϋη^, 
Το Ιΐιβ 1ΐΛΐ1ο\νβΛ δΐι•αη(], 
Ογ ίΐιε Ιδίΐιηιϊ.ιη Ιιϊΐΐ 'ίλνϊχί; ΐΐιε Ιλνο κεηδ δλνίΊΙίπίτ, 
\νΐΗ το Ιΐΐ6 ^ξαίεδ οί 1 Ιιο άλνεΙΗη^ 
ϋί Ροίορδ δΐ,αικί ! " 

(Αη/. 2) 
ΟΗ Ιΐιαΐ, Λνΐιοιι, Γ;ιγ ο'εΐ' Ιΐιο ιηϊύ-δεα δρεθ, 1100 

Μοηείαυδ' <;•α11εγ ίδ οιηνηπΐ δ;πΗιΐ(ί, [ίΐιν.κΐ 

Οη ίΐιε ιπΐάδί οί 1ιει• ο&Γδ ηιίίίΐιί Ιΐιε ΙΙιυηάεΛοΗ 
Οΐ'αδίι ί1ο\νη, Ιΐιε Λε^εαη'δ \νΐ1{1ΗΓε ι•^ά, 

8ίηοε ίΓοιιι ΙΗιιηι ηιε λνϋΐι Λνεε])ίημ; αηοΐ \ναίΗιι^ 
ϋηίο ίΙΐΓ&ΙίΙοηι ϊη Ηεΐΐπδ Ιιειιοε ί$ 1ιε Ηαΐϊπ^ ; 
\\Ίιΐ1ε Ηείεη, Ιϊΐίε δοηιε ρπΓε ηΐίΐΐίΐ υη\νε(1, 
Ηαΐΐι ^ον οί 1ιει• ηιΐιτοι-δ οί §ο\ά, αηά Ιιει• δίαίε ηδ οί 

γϊο,ΙιΙ ιΐοίΐι δΐιε ΙιοΜ ! 
Νε νεπηοΓε πια^ 1ιε εοηιε ίο ί,αοοηϊίΐ^ Ιιοηιε οί Ιιίδ δΪΓεδ : 1110 
ϋε Ιιϊδ Ιιε^ΓΐΙι α^ε εοΜ ! 

ΝενεΓ Ρίί&ηε'δ δΐΐ'εείδ ηια^ 1ιε Ινεαοϊ, 
ΝοΓ Ιΐιε Οοάοΐεδδ'δ ίεηιρίε 1)Γ&ζεη-§&Ιε(1, 
\ν'ί11ι Ιΐιε ενϊΐ-ίαίεά 
ΡοΓ Ιιΐδ ρΓΪζε, Λνΐιο ίοΓ δΐΐίΐηιε 
ϋηίο &11 Λνϊ(1ε Ηεΐΐ&δ' δοπδ Άηά ί1;ιυ^1ιίεΓδ, 
Απίΐ ίοΓ Λνοε Ιο Ιΐΐ6 ΛναίεΓδ 
Οί δΐηιοϊδ, οαηιε ' 

441 ΤΡΩΙΑΔΕ2 


καιναί καινών μεταβάΧλουσαι 
'χθονϊ συντνχίαί. Χεύσσβτβ Ύρωων 
1120 τόι^δ' *Αστυάνακτ αΚογοι μέ'Κβαί 

ν€κρον, ον ιτυρηων Ζίσκημα ττικρον 
Ααναοί κτ€ίναντ€<; β-χ^ουσιν 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

'Έικάβη, νβως μβν ττίτυΧος βίς ΧβΧβιμμβνοι; 
Χάφνρα τάττϊλ.οί'ΤΓ ^ Α^ιΧλβίον τόκου 
μβΧλβι 7Γ/0Ο9 άκτα^ ναυστολβΐν Φθιώτί8α<;• 
αύτο<ί δ' άνήκται Νεοτττόλβ/ΑΟΫ, καινάς τίνα<ζ 
Τίη\ίω<ί ακοΰσα<ί συμφοράς, ως νιν γθονος 
"Ακαστος €κβββΧηκβν ό ΐΙβΧίου ιγόνος. 
ου θάσσον βίνεκ η χάριν μονής €χων, 
φροΰ8ος, μ€Τ αύτοΰ δ' ^ΑνΒρομάχη, ττοΧΧών 

1130 ^μοί ^ 

Βακρύων αγωγός•, ηνικ β^ώρμα χθονος 
ττάτραν τ άναστενουσα καΐ τον'Έκτορος 
τύμβον ττροσεννετΓουσα. και σφ' τ^τησατο 
θάψαι νβκρον τόν8\ ος ιτβσων €κ τειχβων 
ψυχην άφήκ€ν"ΈιΚτορος του σου 'γόνος, 
φόβον τ \\.χαιών, χαΧκονωτον άσττίΒα 
τηνΒ', ην πατήρ τοΰΒ^ άμφΐ πΧβύρ ββάΧΧβτο, 
μη νιν τΓορβΰσαι ΐΙηΧέως εφ' εστίαν, 
μη^ €ΐς τον αυτόν θάΧαμον, ου νυμφεύσεται 

1140 /χϊ/τί;/9 νεκρού τοΰΒ^ ^ΑνΒρομάχη, Χύττας όράν, 

άλλ' άντΙ κέΒρου ττεριβόΧων τε Χαίνων 
εν τηΒε θάψαι τταΐΒα- σας δ' €9 ωΧενας 
Βούναι, ττεττΧοισιν ως ττεριστείΧης νεκρον 
στεφάνοις θ* , όση σοι Βύναμις, ώς έχει τα σά, 
εττεί βεβηκε και το Βεσττότου τάχος 
άφείΧετ αντην τταΐΒα μη Βουναι τάφω, 

442 ΤΗΕ ΌΛϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

λΥοο'δ ιηο, Λνοο'δ ιηβ ! 
ΛίϊΙΐοΗοηί; ηολν, ογο Ιΐιο ο1(1 ϋο ρα.ςί, 
Οη οιΐΓ Ιαικί ανο ί;ι1Ηη§ ! ΒΰΙιοΚΙ αικί δοο, 

Υβ \νίν65 οί'ΐΐιο Τ1Ό^;^η5, ΙιοιτοΓ-Η^ΙιαδΙ;, 1120 

Όοίΐίΐ ΑδΙ^',ιηαχ, 1)7 ΐ1ΐ€ Οαηααηδ οίΐδΐ; 
Γγοπι Ιΐΐ€ ΐοΛνβΓδ, βίαιη ρίΙϊ1θ5δ1)'. 

ΕηΙβΓ ΤΑΐ.ΤΗΥΒΐυ8 ινίύι αΐίακίαηΐχ Ιβαήησ οοκρχβ ο/ 

ΑδΤΥΑΝΑΧ ΟίΙ ΗΕεΤΟκ'δ 8ΜΜ. 
ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Οηβ ο;;ι11ο^'δ οαΓδ νεί; Ιΐη^βΓ, Ηοοιι1);ι, 

Κο;ΐ(1^ ίο ΛναΛ ιιηίο Ιΐιο ΡΙιΐΗϊαη δΙιοΓβδ 

Τ1ΐ6 ΓβΓπηαηΙ ο£ ΐΐιο δροϊΐ οί Αοΐιϋΐεδ' 8οη. 

ΙίίΐΙ; Νεορΐοΐ€ΐτιυδ' δοΐί' Ιιαίΐι δαϊΐ€(1, \ν1ιο Ιιβίΐι•^ 

'Γΐ(1ΐηίτδ οί ΛνΓοησ ΐο Ρείβϋδ, 1ιο\ν Ιΐιβ 866(1 

Οί" Ρείϊ&δ^ ενεη Αο&δΙυδ, εχϊΐοδ Ιιϊιώ. 

ννΐιει-είοΓε, Ιοο Ιι&δί^ ίο νουοίαδαίε άεΐα)^, 

Ηε Λνεηί;^ ΑπίΙΐΌΐη&οΙιε Λνΐΐΐι Ηίιπ, Λνΐιο ΙιλΙΙι (Ιι-αΛνη 1130 

Αι Ηει• (ΙεραΓΐίιΐΰ^ ηιαηγ α Ιεαι* ίΓοηι ηιε, 

\ν&ϊ1ίη§ 1ιει• οοαηΐΓγ, οι•γϊη§ Ιιει- ίαι•ε\ν6ΐ1 

Το ΗεεΙοΓ'δ ΙοηιΙ). Αη(1 δΗε 1)εδθΐι^1ιΙ Ιΐιε ρηηοε 

Το ^ΓαηΙ Ιιΐδ οοΓρδβ α §ι•ανε Λνΐιο ίΐΌηι Ιΐιε λναΐΐδ 

Ηυτίεά άοΛνη^ ΐΗϊηε ΗεοίΟΓ'δ οΙιϊΜ, §&νε υρ Ιΐιβ 

§1ιοδΙ. 
Αη(1 ΐΗε Αοΐιαβαηδ' άΓβίΐά, ΐΗϊδ Ι^ινίδδ-Ιαρρεά δΐιΐεΐά, 
\νΐΐ6ΓεΛνϋΗ Ηΐδ ίαΙΙαεΓ ίεηοεά Ιιΐδ 1)θ(1γ Γουηά, 
δΐιε ρι•α}'6(1 Ιιϊηι ηοΐ Ιο Ρείευδ' Ηε,ι,ΓΐΙι Ιο ΙιεαΓ,• 
Νοι• ϊο Αη(1ΐΌηιαο1ιε'δ ηελν 1)γΪ(1&1 ΙίΟΛνεΓ, 
Α «τι-ΐεί ίο δεε ί"οι• Ιιει• Ιΐιαΐ 1)ίΐι•ε ΐΗε (1εα(1 ; 1140 

ΒαΙ ΙΙΐΛΐ, ϊηδίείΐά οί" οεάαι• οΐιεδί ογ δΐοηε, 
Τΐιίδ ιηί§1ιί εηίοιηΐ) ΗεΓ εΙιϊΜ, υηΐο ίΐιΐηε αι•ηΐ8 
Οίνεη, Ιΐι&ΐ ίΐιοα ηιΐ^ΐιΐδΐ δΙίΓοικΙ ίΐιε οοι-ρδε, άπΑ ΟΓΟΛνη 
νν'ϊΐΐι Λντεαΐΐΐδ, &δ Ι3εδ1 ΐΗοα εαηδί οί ΐΐιεδο ΙΗ^ πιεαηδ, 
δϊηοε δΐιε Ηαίΐι ;Ξ;οηε, αηιΐ δϊηοε ΙιεΓ ηιαδίεΓ'δ ΙΐίΐδΙε 
ν^'^ϋΙιΙιεΜ ΙιβΓδεΙί ίτοιη 1)ΐιι•^ϊη§ ΙιβΓ οΙιίΜ. 

443 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ήμβΐς μβρ ουν, όταν συ κοσμήσ}]ς νβκνν, 
Ύην τωδ' βτταμτησχ^όντβς άρουμβν δόρυ• 
συ δ ώς τά-χ^ιστα ττράσσβ τάττβστάλμβνα. 
1150 €1^09 μ€ν ουν μόγβου σ άτταΧλάξας έχω• 

Ζ,καμανΒρίους «γαρ τάσδε 8ία7Γ€ρών ροας 
βΧουσα νβκρον κάττβνί'^α τραύματα. 
άλλ' €ΐμ ορυκτον τωδ' άναρρήξων τάφον, 
ώς σύντομ ημΐν τάττ βμοϋ τβ κάττο σου 
669 €ν ξυνβΧθόντ οϊκα8' όρμήστ] ττΧάτην. 

ΕΚΑΒΗ 
θβσθ' άμφίτορνον άσ7Γί8'"Κκτορος ττεδω, 
Χυττρον θβαμα κού φίΧον Χβύσσβιν εμοί. 
ω μβίζον ο^κον δορο9 β-χ^οντβς η φρενώΐ', 
τι τόν8\ ^ Αραιοί, τταΐδα Βείσαντβς φόνον 

1160 καυνον ΒιβίρΎάσασθβ ; μη Ύροίαν ττοτε 

τΓβσοΰσαν ορθώσβιβν ; ούΖεν ητ άρα, 
6θ"Έικτορο<ί μεν εύτυ^χουντοι^ εΙ<ί 8όρυ 
ζιοΧλνμεσθα μυρία^ τ αλΧ?/9 %βρ09" 
ττΰΧεω^ δ' αλούσης καΐ Φρυ^ών εφθαρμενων 
βρέφος τοσόνΒ^ εΒείσατ. ουκ αινώ φόβον, 
όστις φοβείται μη ΒιεξεΧθων λόγω. 
ώ φιλ,ταθ , ώς σοι θάνατος ήΧθε 8υστυ)ζής. 
€ί μεν <γαρ εθανες ττρο ττόΧεως, ήβης τυχ^ών 
/γάμων τε καΐ της ίσοθέου τυραννικός, 

1170 μακάριος ησθ* αν, εϊ τι τώνΒε μακάριον. 

νυν δ' αΰτ ίΒων μεν <γνούς τε ση ψυγη, τεκνον, 

ουκ οισσ , ε-χ^ρησω ο ουοεν εν οομοις ε^χ^ων, 

Βύστηνε, κράτος ως σ εκειρεν άθΧίως 

τει^η ττατρωα, Κοζιου ττυρ^ώματα, ι 

ον ττόλλ' εκηττευσ η τεκοΰσα βόστρυγον 

φιΧημασίν τ εΒωκεν, ένθεν εκ'γεΧα 

οστέων ρα^εντων φόνος, 'ίν αίσγ^ρα μη λέγω. 

444 ΤΗΕ 1)ΛυαΗΊΈΚ8 ΟΡ ΊΈΟΥ 

Ι ίΙΐΡΓοίοΓΟ, Λνΐιοιι Ηιοπ Ιι,ΊίίΙ: .τη•ηνο(1 Ιΐιο οοι-ρδβ, 

\νί11 Ιΐί•;ΐ|) 1ιί8 ιηοιιικί, αικί 8ρ1; Ιΐιοΐ'ΰοη α «ροΛΓ. 

ΊΊΐ(»α Ιΐκη λνϋΐι 5ροο(1 ροι•Γοι•ηι Ιΐιο Ιη.ςΐν .ΐ88Ϊ^ίπού. 

δοοίΐι, Ι ΙΐΗνε Ιϊί^ΙιΙβηεοϊ οί οηβ Ιοίΐ Ιΐιϊιιε 1ιαη(ΐ8 ; 1150 

ΡοΓ^ ;ΐδ Ι ]Ίίΐδ5ί'ς1 ο'ει• νοη 8θΛηι,ιΐΗΐοι•'8 8ΐ:ι•ρ;ιηΐ8, 

Ι 1ί;ι11ΐί'(1 Ιΐΐ6 οοΓρδο, ηικί οίοηπδοοΐ Ιΐιο λνουηοΐδ ΐΙιΟΓβοΓ. 

ΝοΛν Λνίΐΐ Ι ^ο, Άηά ς1ϊ_2^ £ογ Ιιΐιτι ά ρ;ι•Άνο, 

ΤΙΐίΐΙ, 5ΐιοι•1οηο(1 δο, ΐΐιν Λνοι•]< αικΙ ηιϊηο Λνϋΐιηΐ, 

Το ΟΠΟ 011(1 ΛνΐΌΙΙοΙίΙ;^ ΙΠΗΥ ΗοΠΙΟΛναίχΙ δροοοΐ ίΙΐΟ ΟΆΥ. 

[ΕχϊΙ ΤΛΙ>ΤΙ1ΥΒΐυ5. 
ΗΕΟυΒΑ 

δεΙ ΗοοΙοΓ'δ δ1ιίε1(1 ίαίΐ'-ΐΌΐπκΙεά οη Ιΐιο ε.ινίΗ, 

Λ λνοί'ΓπΙ δΐ^ΐιΐ; ιιπδΛνοεΙ; Γογ πιε ίο δεε. 

Ο γο λνΐιο ηιοΓΟ ίη δροαι-δ Ιΐιαη Λνΐδάοηι Ιίοαδί;, 

ΡοίΐΐΊ'η^ Ιΐιϊδ ο1ιΐ1(1, ΑοΙιαεΛίΐδ^ Λνΐι^ Ιιανε γε Λννοιίίΐ,ΙιΙ 

ΜιιπΙοΓ υη1ιε.ΐΓ(1-οΓ? — ΙεδΙ 1ιο ταΐδε &ο;ηίη [πίαιε^ΐι!; 1160 

ϋιΐΓ Γαΐΐεη Τιογ ? ΗοΛν ? Λν;ΐ5 )Όΐιΐ' δίΓοη^ΐΙι 1)ΐιΙ 

λνΐιεη Λνε (1ϊε(1 (Ιίχϊΐν, ενεη λυΙιϊΙο Ηοοΐον'δ δρεαι* 

Τηυηιρίιοίΐ, Λη(1 -ννΙιΠε Ιίεδίάε Ιπηι Ιΐιοπδ.ιηςίδ ίου^ΐιΐ;; 

Βυί; ηοΛν, Τι•ογ Ιίΐΐίεη, ;ι11 ίΐιε Ρΐιη^^ΐαηδ δίαΐη^ 

Υο θΐΌΛοΙ ΐΐιίδ Ιϋΐΐε οΐιϊΐά ? ΟαΙ οη ΐΐιε ί"εαι• 

\νΗΐο1ι ίε&νεΐΐι, Ιιανϊπίί ηενετ νεαδοηεά ΛνΗ)' Ι 

Α1ι (Ι,-υϋπ^, Λνΐΐίΐΐ ί11 (3ε;ιΐ1ι ΐδ εοιηε οη ΐΐιεε 1 [ΙίΐιΟΛνη 

Ηαά^Ι; Ιΐιοα ί'οι• Τΐ'ον 1)εεη δίαίη, Λνΐιεη Ιΐιοα !ι;ιάδΙ 

Υουΐΐι, \νε(11οο1<.'δ ύΐίδδ^ άηά §ο(1ΗΚε δονεΓεϊφΐΙγ, 

Βίεδί; λνοΐ'Ι; ΐΐιοα — ίί 1ιοι•εΐη ηια)^ αυ§Ηΐ 1)ε ΙιΙεδΙ. 1170 

Βηί ηολ\\, οηοε δοεη αηΛ δίρρεά Ι)^ ΐΐιγ οΙιϊΜ-δοιιΙ, 

ΤΗϊηε Ηοηιε-Μϊδδ ίΐεείδ ߼镧οΙΐεη, υηεη]ο}'ε{1 ! 

ΡοοΓ οΐιϊυ, 1ιο\ν δ^άΐ}^ Ιΐιϊηε αηοεδίΓαΙ λναϋδ^ 

υρι•εαι•ε(1 1)7 Ρ,οχίαδ^ ίΓοηι ΐΐιΐηε Ηεαά Ιιανε δΙιοΓη 

Τϋε οαιΊδ Ιΐι.ιΐ οίΐ Ιΐι^ ηιοΐΐιει• δοίΐΐ^ δπιοοΐΐιεά 

Αηύ ΙνϊδδΟίΙ, ΛνΙίεΓείΐΌπι 11ιιόιι§1ι δΐι&ϋεΐ'εά 1)οηε5 ίονίΗ 

ση η δ 
Μυι•(]ει• — α §1ι;ΐδΐ1ίηε8δ Ι οαηηοΐ δρεαίί ! 

445 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ω χ€Ϊρ€9, ώ<? (ίκούς μ€ν ηΒβίας ττατρος 
Κ€ΚΤ7]σΘ\ €ν α(^θρυ^<ί δ' βκΧυτοι ττρόκβισθβ νυν. 

1180 Ο) ΤΓοΧλά κομ7Γου<ί βκβάλον φίΧον στόμα, 

ολωλα9, €ψ€ύσω μ , 6τ ζΙσττίτΓτων Χβχ^ος, 
ω μήτβρ, ί?νδα?, η ττολύν σοι βοστρύχων 
ΊτΧόκαμον κβροΰμαί ττρος τάφον θ' ομηΧίκων 
κώμους βττάζω, φίΧα 8ί8ού<; ττροσφθβ'^ματα. 
συ ο ουκ β/χ , αλλ εγω σβ τον νβωτβρον 
7/3αθ9, ατΓοΧίς, άτ€κνο<;, άθΧίον θάτττω νβκρόν. 
οϊμοι, τα ττόλλ' άσιτάσμαθ* αϊ τ έμαΐ τροφαϊ 
ΰττνοί τ €Κβΐνοί ^ φροΰΒά μοι. το καο ττοτβ 
Ύράψζίβν αν σω μουσοττοώς εν τάφ(ρ ; 

1190 τον τταΐΒα τόνΒ^ βκτειναν Άρηύοί ττοτβ 

δβίσαντβς ; αίσχρον τούττί^ραμμά γ' Έλλαδί. 
άλλ' ούν πατρώων ου Χαχών, βξεις όμως 
βν Ύ) ταφησβι. χαΧκόνωτον ίτβαν. 
ώ καΧΧίττηχυν'Έκτορος βραχίονα 
σώζουσ , άριστον φυΧακ' άττώΧεσας σεθβν. 
ώς ηΒύς βν ΤΓορττακί σω κβΐταί τυττος 
ϊτυός τ €ν βύτόρνοισί ττβρώρόμοις ίΒρώς, 
ον €Κ μβτώτΓου ττοΧΧάκίς ττονους βχων 
βσταζβν'Έκτωρ ττροστιθβΐς ^βνβιάΒι. 

1200 φίρβτβ, κομίζβτ αθΧίω κοσμον ν€κρω 

€κ των τταρόντων ου 'γαρ β/-9 κάΧΧος τύχας 

αιμων οιοωσιν 0)ν ο βχω, λ?)γβί. ταοβ. 
θνητών δε μώρος όστις βΰ ττράσσβίν Βοκών 
βέβαια χαίρβί' τοις τρόττοις '^αρ αϊ τύχαι, 
εμττΧηκτος ως άνθρίοττος, άΧΧοτ άΧΧοσβ 
ττηδώσι, κούΒεΙς αύτος εύτυχαΐ ττοτβ. 

1 8ο ϋΐ6 Μδ8. Νειαοΐί Γβα(ΐ3 -πόνοί : Τ^ιτοΐΐ αύττνοί τ* 
κλίί'αι. Ρειίβ^' «ιι^^ββίβ ΰιτνοι τ'6.'ύπνοί. 

446 ΤΗ Ε ΠΑυθΗΤΕΙ18 ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ο ΙΐΛίκΙδ, ΗοΛν 5Λν6Ρΐ; Ιΐΐ6 ϋΐνεηεδδ Ιο )•ουι• 8ΪΓ6 

Υε Ινοΐ'ρ 1 — Ηιηρ ϊη }•οαι• δοοίίεΐδ ικην }•ο Ηο. 

ϋε&Γ 1ΐ{)5, ΐΗίΐΙ ΙίΗίΛΙοοΙ ηιαπ)^ » ο1ιί1(1-1)θ38ί; οιιοε, 1180 

Υο ατο ^1ε&ά ! 'Τ\ν&5 ίαίδε, \\•Ηεη, 1)ουη(ϋπ§ Ιο ιηγ 

1)6(1, 

" ΜοίΗεΓ," ΐΗοα 5&ί(1δ1;, " £α11 ιη&ηγ η ουΓΐ Γ11 δΗεαΓ 

ΓοΓ ΐΗεε, αηιΐ ίΓοορδ οί" ίηοικίδ υηΐο ίΐιγ ΙοηιΙ) 

λνϋΐ 1εΗ(1, ίο ΟΓγ ΐΗβ Ιονϊηο^ Ι&δΐ ί^ΓελνοΙΙ." 

Νοί Ι οί ΐΗεε, 1)ΐιί; ΐΗοιι, Ιΐιβ γουη^, οί' πιε, — 

Οΐά, Ιιοιηείεδδ, οΗίΜΙεβδ, — ΛνΓεΙοΙιεά οοΓρδε, άγΙ Ιίυηεά. 

ΑΗ ηιε, ίΐιο Ι^ίδδεδ, πηά ηιν ηυΓδίη^^-ΟΗΓεδ, 

ΊΊιγ Ιονε-Λναϊοΐιεά δ1ιιηιΙ)6Γδ, — §οιιε ! \νΐι&1 λνοηΐ, γίΙι 

Λνΐιηί;, 
81ι&11 ΙίΛΓύ ϊηδοηΐίε ο£ ίΠεβ υροη ΐΗγ ΙοηιΙ) ? 
"Τΐιϊδ ε1ιί1(1 Ιΐιε ΑΓ^ΐνεδ ΓηηΓΓΐεΓε(1 ΐη Ιίηιε ρίΐδΐ, 1190 

1)Γε;ιάίη^ Ιιίηι " — αη ΐηδοπρίΐοη δ1ι&ιηίη§ Οκεεοε ! 
ΥεΙ ΐΗου, οί ΙΗ)' δΪΓε'δ ΛνεβΙΐΗ ΐΙιου^Η ηου^Ηΐ Ιΐιοα ΗίΐδΙ, 
δΐιαίί ίη ΐΗ)^ Ι^υνίβΐ Ιι&νε Ιιΐδ 1)Γ&ζεη ΙίΐΓ^ε. 

Α1ι δ1ιϊε1(1 ΙΗ^Ι ΙίερΙεδΙ ΗεοΙοι-'δ ^οοθΐγ λγπι 

8;»ίε, Ιΐιϊηε ΙιεΓοίε ΛνανάεΓ 1ι;ΐδ1; Ιΐιου ΙοδΙ ! 

ΗοΛν άε&Γ Ιιΐδ ΐπιρηηΐ οη ΐΐιίηβ Ιι&ηάΐε Ιίεδ ! 

1)εΗΓ δΐίΐίηδ οί δΛνε&Ι υροη ΐΐιγ δΐιαρείγ ηηι, 

\\ΊποΗ οίί; ιηΐά Ιί&ΙΙΙε'δ ίοϋ Λνοιιΐύ ΗεοΙΟΓ ϋηρ 

ΟοΛνη ίι•0Γη Ιιίδ 1)ΐΌΛν, &δ ίο Ιιϊδ 1)ε&Γθ1 Ηε ρκεδδεά ίΐιεε 1 

Οοπιε, 1)ηη§ γε α(1οι•ηίη§ ίοΓ ΐΗε Ιι^ρίεδδ οονδβ 1200 

Οί ΐΗίΐΙ; γε Ιι&νε : οιιγ ίοΓίυηε ^ίνοδ ηο ρΐαοε 

ΚοΓ πεΗ αιτΗ^ : ιηίηε αΐΐ δΐιαίΐ ίΐιοιι νεοείνε. 

Α ίοοΐ 18 1ιε, Λ\ 1ιο, ΐη ρΓθδρει•ΐΙγ 

δεοϋΓε, ^ε^ο^^εδ : ίοΓίαηε, ΐη ΙιεΓ ηιοοίΐδ, 

ί,ΐΐίε δοηιε ΛνΐΜ ιη&ηΐαο, ΙιΐΐΗει• ηοΛν, ηοΛν ΙΙιΐΐΙιεΓ, 

ί,εδρδ, Ηπά ηοηε ρΓΟδρεί'δ ενεΓ Λ^ίΐΐιουί εΐιαη^ε. 447 ΤΡΩ1ΑΔΕ5 

Χ0Ρ02 

και μην ττρο "χ^ειρων αιδε σοί σκυΧβυ μάτων 
Φρνγίων φέρουσί κόσμου ίξάτττβιν νβκρω. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ τβκνον, ούχ ΐτΓΤΓΟίσι νικήσαντα σ€ 
1210 ούδ' ηΧικας τόξοισιν, ού<; Φρύ^€<ί νόμους 

τιμώσιν, ουκ εΙς ττλ,ησ μονα<; θηρώμβνοι, 
μητηρ ττατρο'ί σοί ττροστίθησ ά'^άΧματα 
των σων ίτοτ οντο^ν, νυν δε σ' ή θβοστυ^ης 
άφείΧβθ^ Ύ^X^νη, ττρος δε καΐ ψυ^χ^ην σβθεν 
€κτ€ΐν€ καΐ ττάντ οίκον εξαττωΧξσζν. 

ΧΟΡΟ 2 
6 €, φρβνων 

εί7ί769 βσί^ες' ω μβ^α<; βμοί ίτοτ ων 
άνάκτωρ ττόΧεως. 

ΕΚΑΒΗ 

α δ' βν <^άμοί<; ^χρην σε ττροσθεσθαί χροι 
1220 Ά.σιαηΒων ^ημαντα την ύττβρτατην, 

Φρύδια ττίττΧων αηάΧματ εξάτττω 'χροό<;. 
συ τ' ώ τΓοτ' ούσα καΧΧυνικε μυρίων 
μήτβρ τρο7Γαίο)ν,"Εκτορος φίΧον σάκος, 
στβφανοΰ' θανεΐ ^αρ ου θανούσα συν νεκρω' 
ετΓβΙ σε ττοΧΧω μάΧΧον ή τα του σοφού 
κακού τ ΌΒυσσεως άξιον τίμάν 'όττΧα. 

Χ0Ρ02 
αιαΤ, αίαΐ, 

ΤΓίκρόν οΒυρμα γαΐά σ', ω 
τεκνον, Βεξεται. 
στενα^ον, μάτερ, 

ΕΚΑΒΗ 

αίαί, 
448 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΙ' ΤΚΟΥ 

ΓΗΟΚυδ 

Ι.ο, κε.κΐν Ιο ΐΗίπί' Ηηιΐίΐ, ίι•οηι 8ροΐ1<; οί Ίνογ, 
ΎΥι^γ 1)Γίη<Γ ;ΐ(1υπιίηί^5 οη ΐΗε (Ιείκΐ Ιο Ια}'. 

ΗΕΟυΒΛ 

ΟΗίΚΙ. ηοΐ ίοΓ νΐοίοΓ^ "«ΐΐΐι δίεεάδ ογ \)θ•νν 

0\ν\• ΐΥίγ Μ\ο\\Β, — ουβίοηΐδ λνΐιίοΐι Ιΐι^ Γοΐΐί 1210 

ΗοιιυιΐΓ, νεί ηοΐ ιιηΐο εχοοδίί ριίΓδίιε, — 

Τΐιε ιηοίΐιει• οί 1\\γ δΪΓε αάοπιβίΗ ΐΗεε 

\\Ίΐ1ι ^Λαάδ ίι•υιη λνεαΙίΗ οηοε ίΐιΐηε, ηολν νείΐ Γγοιιι 

ΐΗεε 
Β ν Ηείεη σο(1-;ΐΓειΐΓδ1; : δΗε Η;ι1;1ι δΐίχϊη Λνΐ^Η^Ι 
ΊΊΐ)^ ΙϊΓε, Ηπά 1)ΐ•υυ§1ιΙ; Ιο ταίη &11 ίΐιϊηε Ηυιΐδβ. 

αΗοκυδ 
Α1;ΐδ 311(1 αΐπδ ! Μϊηε Ιιε&Γΐ άοδί; Ιΐιοα \νηη^, (Ιοδί ΐΗοα 

Λ\τϊη§, 
ΗεοίοΓ, ίη άα^'δ ονει•2)&δΙ; ΤΓογ'δ ιηΐ§1ιΙ)' 1<ίη§ ! 

ΗΕΟυΒΛ 

Ιη Ιΐΐίΐΐ λνΙιεΓείη Ιΐιοα δΗουΜδΐ Ηανε οίαά ίϊ\γ ίοπη 

ΡοΓ πΐ3ΓΓΪ3§€, λνείΐάίη^ Αδία'δ Ιονεΐϊεδί, 1220 

δρΙεικΙοϋΓ οί" ΡΙίΓΥί,πίΐη τοίιεδ^ Ι δννίΐίΗε ΐΗεε ηο\ν•. 

Αικί ΐΗου, Λνΐιο χναδί ίΗε ^Ιοηοιίδ πιοΙΙιεΓ οηοε 

Οί οοαηΐΐεδδ ΙπυηιρΗδ, ΗεοΙοΓδ δΙιϊεΜ Ηείονεά, 

Εεεεϊνε Ιΐιγ λ\•ι•6»1;Ιι : ίΐιοα \ν•ίΐΚ ΐΗε (Ιεαθ δΐιβίί; 

(Ιϊε 

υη(3}•ίησ, λνοΓίΗ)^ οί Ηοποιιγ, ίαΓ 1)ε}^οη(1 
ΤΗε ίΐΓΐηδ Οϋ^δδευδ^ οΓαίί;^ νίΠ&ϊη, Λνοη. 

ϋΗοκυβ 

Α1<ΐ5 ίοΓ Ιΐιεε ! 
Ο οΙιϊΜ, οαΓ δοιτοΛν^ ΐΗε εΗΐ•1;1ι δΐιαίΐ ηολν 
Κεοεϊνε ΐΐιεε Ιο τεδΐ ! — ΛναΐΙ, πιοΐΙιεΓ, ΐΗου ' 

ΗΕΟϋΒΑ 

ο ιηίδεΓ^^ ! 

449 
▼ου. Ι. ο ο ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Χ0Ρ02 

νβκρών Χακγρν. 

ΕΚΑΒΗ 
1230 οΧμοι μοι. 

Χ0Ρ02 
οΐμοι Βήτα σων αλ,άστων κακών. 

ΕΚΑΒΗ 

τβΧαμώσιν βΧκη τα μ€ν εγώ σ' ιάσομαι, 
τΧήμων ίατρο'ί, ονομ' ίγουσα, ταρ^α δ' ου• 
τα Β' €ν νβκροΐσί φροντιβΐ ττατηρ σβθβν. 

Χ0Ρ02 
αρασσ' αρασσβ κράτα 
τΓίτνΧονς ΒιΒοΰσα χ€φ09, Ιώ μοί μοι. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ φίΧταται <^υνα'ίκζ<ζ, 

Χ0Ρ02 

•]■ * * * βννβτΓβ, τίνα θροεΙ<ί αύΒάν. 

ΕΚΑΒΗ 
1240 ουκ ην αρ €ν θβοΐσι ττΧην Ιμοϊ ττονοί 

Ύροία τ€ ΤΓοΧβων βκκριτον μισουμεντ}, 
μάτην δ' ββουθυτονμβν. "^ βΐ δε μη θβος ^ 
εστρβψβ τάνο) ττερίβαΧων κάτω 'χθονό•^, 
άφαν€ί<ί αν 6ντβ<; ουκ αν ΰμνηθημεν αν 
μονσαις ά-0ίδα9 δοί'τες ύστβροι^ βροτών. 
'χ^ωρεΐτβ, θάτττβτ άθΧίω τύμβω νεκρόν 
έ'χεί. γα/3 οία δει γε νβρτερων στεφη. 
Βοκώ δε τοις θανοΰσι Βιαφέρειν βρα•χύ, 
εΐ τΐΚουσιων τις τενξεταί κτερισμάτων 
1250 κενόν Βε ιγανρωμ' εστί των ζώντων τόΒε. 

^ δίβρΗίΐηνίδ' (ιιπΒ'ϊίίδίίίοΙοΓγ) οοη]βο(:.αΓα1 Γβα(1ϊη§ ίοΓ €Ϊ δ' 
ημάί οί Μ88. ΟΐΊ^ίηαΙ Ιιορβίθβδί^ Ιοβίι. 

45° ΤΗΕ ΟΑυθΗΤΕΚ8 ΟΚ Ί ΚϋΥ 

αποκυδ 
λν^ϊΐ Ιΐιρ 1<6βπ ΓοΓ Ιΐιο άβαά ' 

ΗΕΟυΠΛ 

Α1ι ιηε, αΐι πιο ! 1230 

οΗοκυ» 
ΑΙι ^ίεΓδ \ν1ΐ056 νεηιεηιΙίΓΗποε δΗβΙΙ ηε'οΓ 1)6 Ηεά ! 

ΗΕΟυΒΑ 

ίίοηιε οί ΙΗ^ Λνουηάδ Λνϋΐι Ηηεη 1)ηιΐ(]8 Ι 1)ϊικ1, — 
Ι.εεείι 1)υΙ ίη ηηηιε^ Ι 1)ϊη(1, 1)α1; οίΐηηοΐ Ιιεαΐ, — 
8οηιε δΐιηΐΐ Ιΐιγ ίίΐΐΐιει• Ιεπίΐ αηιοηί^δΐ; ΐΗε άεηά. 

ΟΗοηυδ 
διηϋε Ιΐιοιι, Ο δηιίίε ! Ι,εΙ ΐΐιίπε Ηαπά 
Κλιπ, Γ&ίη Ιΐιε ΙϊΙοΛνδ οη Ιΐιϊηε Ιιεαά — αΐπδ ! 

ΗΕ€υΒΛ 

Ο οΐΗΐι<;Ηΐει•δ 1)ε1ονε(1 οί" ηιγ Ιαικί — 
οΉοκυδ 
δρεπίν Ιΐιε λνονά ίΙιι•οιι§Ιιΐ1ΐ}Ίίρ5 Ιΐιαΐ ίδ ρηηΐίη^ Ιο ραδδ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Νοιι^ΙιΙ νναδ 111 Ηεανεη'δ (Ιεδί^πδ, δπνε \νυεδ ίο ηιε 1240 

Αιΐ(1 Τγο^, πΒονε α11 εΐΐίεδ Ιοίΐΐΐιεά οί" ίΐιεηι. 

Ιη ναΐη Λνε δ&εΓΪβοεά ! Υεί, Η&ά ηοί Οο(1 

Ο'ετίΙίΓΟΛνη ιΐδ δο^ αηά \ν1ιε1πιε(1 Ιίβηε&ίΗ ίΐιε βηι•ί1ι, 

\\'ε 1ι;ΐ(1 ίαοΐεοί ίαηιείεδδ, ηενεν Ιιαά ίιεεη Ηγηιηείΐ 

Ιη 1α}'δ, ηοΓ §ίνεη δθΐι§-ί1ιοηιεδ ίο ίΐιε Ηί'ίεΓ-ίϊιηε. 

Ραδδ οη, \Άγ γο ϊη α -ννΐ'είεΐιεά ίοιηΐί ίΐιε οοΓρδβ ; 

ΓοΓ ηοΛν ϊί 1ι;ιίΗ ίΐιε §Ηΐ•ΐ3η(1δ, οΐιιεδ οί" οίεαίΐι. 

Υεί Ηίΐΐε ρΓοίΐί Ηανε ίΐιε άοαά, 1 ίι•ο\\', 

ΤΙίΕί §&ϊη πΐίΐ^ηϊβοεηοε οί" οΐϊδεςυίεδ. 

'Τίδ 1)αί ίΗε 1ίνίη§ ίι-ίεηάδ' ν&ϊηρ^ΐοηουδηεδδ. 1250 

[Τ/ιβ €0Ρρ8β ϊί οαττΐβά Ιο ΙυήαΙ. 451 
οο 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Χ0Ρ02 


βλττ/δας βν σο\ κατ€καμψ€ ^ βίου. 

/^εγα δ' οΧβίσθβΐ'ί ω<; €κ ττατερων 

ά'^αθων βΎενου, 

Βάνω θανάτω δίόλωλα9. 

βα €α• 

τίνα^ ΊΧίάσιν ταΐσΒ' €ν κορυφαΐ<; 

Χβύσσω φΧο^βα<ί ΒαΧοΐσι χ^ρα^ 

Β[€ρ€σσοντα<; ; μβΧΧβί Τροία 

καινόν Ύΐ κακόν ττροσβσβσθαι. 

ΤΑΛΘΤΒ102 

1260 αύδω Χοχα^οΐς, οο τβταγθ' βμττιμττράναι 

ΐΐρίάμου τοΒ' άστυ, μηκβτ' άρ<γοΰσαν φΧό'γα 
€ν χ^ρσί σωζβιν, άΧλα ττΰρ βνιβναί, 
ώς άν καΎασκά•γαντβ<ί 'Ιλιου ττοΧιν 
στβΧλώμζθ' οϊκαΒ' άσμ^νοί Ύροία<; αττο. 
νμβΐς δ', ϊν' αύτος λογο9 έ'χ?; μορφάς 8ύο, 
χωρβΐτβ, Ύρώων τταΐΒβς, ορθίαν όταν 
σάΧτΓΐ'γ^ο'ζ ηχο) Βώσίν αρχηγοί στρατού, 
7Γ/θ09 ναΰ^ Αχαιών, ώς άττοστβΧλησθβ Ύης. 
συ τ', ω '^βραιά Βνστυχβστάτη ηΰναι, 

1270 βτΓου. μβθηκουσίν σ ΌΒυσσβω^ ττάρα 

οΊΒ' , ω σβ ΒούΧην κΧήρος βκττέμττεί χθονό<;. 

ΕΚΑΒΗ 

οί ''γω ταΧαι,να' τούτο Βη το Χοίσθιον 
καΐ τβρμα ττάντων των βμών ηΒη κακών 
βζβίμί ττατρυΒος, 7Γολί9 ύφάτττβταί ττυρί. 
άΧΧ', ω Ύβραίβ ττούς, ^ττίσπ^υσον μόΧι<ζ, 

^ ΒαΓ§β8 : ίοΓ κατβ'κί'οψε οί Μ88. — " ϊη λνΓαοΙί ιιηιΐοηβ 
Αγ6 δΗαίΙβΓβά 1ΐ6Γ ρΓοιιά " βίο. 

452 ΤΗΕ ΌΛυΓ.ΗΤΕΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

οΗοκυβ 

Α1ι ηιβ ! α1ι ιτιβ ! 
Α1ι Η»ρΐ688 ηιοί1ΐ6ΐ•, ΛνΗαΐ εζοηΐ 8ΐΐ6 Ιηιΐΐι λνοη 
Οί' λΙΙ Ιΐιβ ρι•ου(1 Ιιορβδ 1)ΐιΐυο(1 οη Ιΐιεε ! 
Ο Ιΐιου Λνΐιο \ν6Γΐ; 1)θΐ•η Ιο εχοεεάίηο• ΙιΗδδ, 

ϊΐιοιι Ιιβνο'δ δοη, 
ννΐιαΐ: αλνίυΐ (Ιε&ΐΐι ί'οι• ίΐιγ (1}'ϊηο• \\^ΐδ Ιΐιϊδ ! 

\νΐιαΙ 1ιο ! \ν'1ΐίΐΙ 1ιο ! 
λνΐιοηι 8€β Ι οη Ιΐίιιιη'δ Ιοννεν-οΓοννηβΛ λναΐΐ, 
Απίΐ ί1ΐ6 Ιοδδΐη•^ Ιονοΐιβδ βεηΐγ §1ο\ν 
Ιη ίΐιε Ιΐίπκΐδ οί'ΐΐιρηι ? — δοηιβ πίλν ονϋ^ Ι ΐΓθ\ν, 

δΗ&ΙΙ οη ΤΓογ-ΙΟΛνη ίαΐΐ. 

ΕηΙεν ΤΑΐ,ΤΗΥΒίυβ αΙ)ονβ, ινϊΐΐι 8θΙάϊβΓ8 1)βαήησ ίοττ/ιβχ. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ο&ρίίΐΐηδ, ίο λνΐιοηι Ιΐιε οΐιαν^β ϊδ οτίνβη Ιο ήΐ'β 1260 

Τΐιϊδ οίΐγ οί' Ρι•ϊαηι, ίάΐε ίη }Όΐη• Ιιαηοΐδ 

Κεερ γβ ΐΗβ Ηαηιβ ηο ηιοΓβ : ΐ1η•υδ1; ΐη Ιΐιο ΙονοΗ, 

Τΐιαΐ, Ιιανίηο^ ΙοΛν ΐη άαδί Ιαϊά Ιΐΐαηι'δ ΐοΛνβι-δ, 

λ\'6 ηιαγ Λνϋΐι ο•1,α(3η€5δ ΙιοΐΏ6Λναι•ά δρεεά ίι•οηι Τιό)γ. 

Υε — ΐΛνοίΌΙά αδρεοί ΐΐιΐδ οηε ΙιεδΙ δΐιαίΐ 1>εαι• — 

ΟΙιϊΜΓεη ο£ Τιό^, ίοι•ΐ1ι, δοοη αδ Ιοιιά αηίΐ οίεαν 

Τΐιε οΐιίείΐαίηδ οί Ιΐιε ΙιοδΙ ίΐιε ΙηιηιρεΙ δθΐιη(3, 

Το }•οη Οτεείν δΐιίρδ, ίοι• νογα^ε ίΐΌηι ΐΐιε Ιαηβ. 

Αη(1 Ιΐιου, Ο §Γεγ-1ιαίι•εά ά&ιτιε ηιοδί ενϋ-δίαιτεά, 

Γο11ο\ν. ΤΙιεδε ίΓοηι Οοΐ^δδειίδ οοιηε ίΌι• Ιΐιεε ; 1270 

Γοι• Ιΐιε Ιοί δεηίδ ΐΐιεε ίονίΗ Ιΐιε ΙαηίΙ, Ιιίδ δΙανε. 

ΗΕΟυΒΑ 

ΑΗ \νι•ε1;ο1ιεά Ι ! — Ιΐιε υίΙει-ηΊΟδΙ ΐδ ίΐιίδ, 
Τΐιε ίΐεερεδί; άερίΐι οί' αΐΐ ηιγ ηιΐδεηεδ ; 
Ι Ιε&νε ηιν ΙαηΛ ; ΐϊΐγ οϋγ ΐί» αΗηηιε ! 
Ο »§«(! ίοοΐ, 5θΐ•ε-δΐΓίνϊη^ ρνβδδ ΐΗοη οη, 453 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ώ<} άσττάσωμαί την ταΧαίττωρον ττοΧίν. 
ώ μβ^άΧα δ?;7Γθτ' βμττνβουσ €Ρ βαρβάροις 
Ύροία, το κΧβίνον ονομ' άφαιρησβι τά'χα. 
τημτΓράσί σ , ημα•^ δ' ε^άγουσ ί']^ύ] 'χθονο'^ 
1280 δούλας• Ιού θβοί. και τι τού<; θ€θύ<; καλώ ; 

καΐ ττρίν <γαρ ουκ ηκουσαν άνακαΧούμ^νοί. 
φζρ €69 ττυραν ^ράμωμβν, ώ<; κάΧλιστά μοι 
συν τ^δε ττατρίΒι κατθαν^Ιν ττνρουμβντ}. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
ενθουσιάς, Βνστηνβ, τοΐς σαντη<ί κακοΐς' 
αλλ' άγετε, μη φείδεσ^'• "Οδυσσέως δε 'χρη 
649 χβΐρα δούναι τηνΒβ και ΐΓβμτταν '^/ερας. 

ΕΚΑΒΗ 

οτοτοτοτοτοΐ. στρ. οι 

Υ^ρονιε, ττρύτανι Φρύ'γιβ, <γ€ν€τα 
πάτερ, ανάξια τά'ί ΑαρΒάνου 
1290 Ύονάς τάδ' οΙα ττάσχομεν δεΒορκα<ς ; 

Χ0Ρ02 
ΒεΒορκεν, ά δε με'γαΧόττοΧί'ί 
ατΓΟΑί'ί οΧωΚεν ουο ετ εστί ιροια, 

ΕΚΑΒΗ 

οτοτοτοτοτοΐ. άντ. ά 

ΧέΧαμττεν 'ΙΧιος, ΐίερ- 

ιγάμων τε ττυρι καταίθεται τέραμνα 

και ττόΧις άκρα τε τειγ^έων. 

ΧΟΡ02 
ΊΓτερυ'γι δε καττνος ώς τις ου- 
ράνια ττεσουσα Βορι καταφθίνει γα. 
1300 μαΧερά μεΧαθρα ττυρΙ κατάΖρομα μεσω8. 

8α'ίω τε Χό'^'χα. 

454 ΤΗΕ ΌΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΙΙΟΥ 

ΤΗίΐΙ 1 ηιαγ ι)^^1 ηιΐηε 1ι<ΐ{)ΐ658 ΐΟΛνη ί;ΐΓ(;\ν6ΐ1. 

Ο Τγου, ηιί(1δΙ ΙιιΐΓβ,δ 1)ΛΓΐ)αι•ίο €ΐ•δΙ δο ρΐΌΐιά, 

δοοη οί' ί1ΐ}• οτίοι-ίοαδ ηαπιε δΐιαίΐ Ιΐιοα 1)6 δροί1ε(1. 

ΊΊκ^Λ' <ΐι•6 ΐΗεε, <ιη(1 ίΗβ^ Ηαΐβ υδ ίοι•ΐ1ι Ιΐιε Ιίΐηοΐ, 

ΤΙίΓΗΐΙδ ! Ο }•6 Οο(1δ !— Λνΐιν οίΐΐΐ Ι οη ίΐιε Οο(1δ ? 1280 

ΚοΓ οαΐίοιΐ οη Ιιει-εΐοίοΓε Ιΐιε^ ΙιεΛί-ΙνεηεΛ ηοί. 

Οοηιε, Γϋδΐι Λνε οη ΙιεΓ ρ^ΐ'ε, £οι• ^ΙοΓΪουδΙγ 

5ο νίΐΐι ηΐ}' 1)1ηζΐη§ οουηΐι-γ δΐιοιιΐά Ι άίε. 

ΤΛΙ,ΤΗνΒΐυδ 

Ηαρίί'δδ, (ΙϊδίΓηιι^Ηΐ; αιΊ Ιΐιοα οί' Ιΐιίηε πΗϋοϋοηδ ! 
Ηεηοε Ιιαίε 1ιει• — δράνε ηοΐ. Το Οθγδδευδ' Ιιβπά 
Η ει• ηιυδί )'ε §ίνε, 3ηά Ιεαά ίο Ιιίηι Ιιΐδ ρνίζε. 

ΗΕΟυΠΑ 

νν'οε ϊδ ηιε ! α1ι ίον Ιΐιε \νοεδ Ιΐιαί Ιιε ιηΐηε ! (."^7;•. 1) 
ΟΓοηϊοη, Ο Ρ1ιι•γ§ϊαη Ι,οΐ'ά, οιιν 1)ε§ε1ΐει•, οιιγ ίαΙΙιεΓ, 
ϋοδί; Ιΐιοα κεε 1ιο\ν οαΐαηιϋγ'δ ΙειηρεδΙδ αΐΌΐπκΙ αδ 
§α11ιεΓ, 

υηηιεΓίΙεά άοοιη οί Βίΐι•(1ίΐηιΐδ' Ηηε ? 1290 

€ΗΟΚυδ 

Ηε Ιΐίΐΐΐι δεεη : ^εΐ; ϊδ Τγου, Ιΐιε δΐαΐεΐγ οϋγ, 
Α οϋγ ηο ηιοΓε, (ΙεδίΓογεά λνϋΐιουί; ρϋ^. 

ΗΕΟυΒΑ 

\νοε 13 πιε, \νοε, αηά α ΐ1ιι•εείο1(1 Λνοε ! (ΑηΙ. 1) 
ΙΗοδ ΐδ \)]Άζ\ηνζ, Ιΐιε ναπιρανΐδ οί Ρει-^αηιιΐδ οΓ&δΙιΐηο• 
Οολνη, Λνϊΐΐι ΐΐιε Ιιοηιεδ οι οιιγ οϋ}'^ πιϊοΐ ίΐαηιεδ ίηΓ- 
Ηαδίιίη^ 
Ονει• ΐΗεΪΓ τυΐπδ, α ίυνη.ιεε-^ΙοΛν ' 
ΟΗοκυδ 
\νϋ1ι ΐΐδ Λνϊ(1ε-\νίη§εά 1)1αο1ίηεδδ Ιΐιε Ιιεανεη'δ ίαεβ 
οονενΐη^, [1ιονει•ΐηο;. 

0'ει• ουτ δρεαΓ-δΙηοΙίεη Ιαηά ίδ ΐΐιε δηιοΐ^ε-είοαά 1300 

Ιη πΐ3(1ηεδδ οί ι*υίη-ΓυδΗ ε&ι•ΐ1ΐΛναΓ(1 ΐΗεγ νεεί, 
Οαι• Ιι.ιΐΐδ^ 'ηε&ΐΐι Ιΐιε ήΐ'ε Άπά Ιΐιε ίοεηιεη'δ δίεεί. 

455 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΕΚΑΒΗ 

ώ τβκνα, κΧύβτβ, μάθβτβ ματρ6<; αν8άν. στρ. β" 

Χ0Ρ02 

ίαΧίμω τους θανόντα^; άττύβα. 

ΕΚΑΒΗ 

ιγβραιά τ βίς ττβΒον ηθβΐσα μβΧβα, 
και χ€ρσΙ <^αΐαν κτυττουσα 8ισσαί<;. 

Χ0Ρ02 
δίάδοχά σοί ^γόνυ τίθημι <γαία 
τού<; €μον<ί καΚονσα νάρθεν 
άθΧίους άκοίτα<;. 

ΕΚΑΒΗ 

ά<^6μ€θα φβρόμεθ' — 

Χ0Ρ02 
1310 αλγο9 αλ,'γο'; βοάς. 

ΕΚΑΒΗ 

Βον\€ίον υπτο μίΧαθρον €κ ττάτρας γ' €μάς. 

Τίρίαμβ ΥΙρίαμβ, συ μβν οΧόμβνος 
άταφος, άφίΧος, 
άτας βμάς άιστος βΖ. 

Χ0Ρ02 
μβΧας <γαρ οσσβ κατβκαλυψε 
θάνατος οσιον άνοσιαις σφα'^αΐσίν. 

ΕίΙΑΒΗ 

Ιω θέων μΙΧαθρα καΐ ττοΧις φί\α. ΧΟΡ02 β 6. 45^ ΊΉΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ 01- ΤΚΟΥ 

ΗΕΓυΒΑ 

(.ν/Γ. 2) 
ΗβΆΥ, οΙύΙάνβΐΛ, Ο 1ΐρ&Γΐν6η }Όυηηο11ιει•'5 οι-^ΐηο; ' 

ειιοηυδ 
Το ϊΗβ (Ιεαά άθ8ΐ ΐΗου -νναΐΐ — οαη ΐ1ΐ6^ Ηολγ Ιΐιϊηβ 
6ηΙι•6αΙίη§ ? 

ιικί:υηΛ 

ΕοΛν οη ίΐιο §ΐΌΐιηο1 ίΐΓβ ηιΐηε οΜ 1ϊηιΙ)3 1^ίπ§, 
Αη(1 ηιίηβ 1^αη^1δ, αικί ιηΐηε 11αη^18 οη Ιΐιβ 
είΐΓΐΙι αι•ε Ιϊε&ΐϊη^ ! 

ΟΗοηυβ 
ΕΗΐ•ΐ1ΐΛνίΐι•(1 ηιγ Ινίιεε, &δ Ι ίο1!υ\ν Ιΐιεε, 1)θΛν3, 
Αδ Ι ο\•γ ίο Ιΐιο (Ιλνεΐίοι- ίη Η;κ1εδ' Ηϋιι3^^ 
Το ΐΉΪηε Ηαρίεδδ δρουδε. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι .1111 1ΐ;ι1?ο1— Ι αιτι 1)θΐ•ηε — 
ΟΗοκυδ 

δοι•ΐΌ\ν ΓΪη^δ 111 Ιΐι^ οι•^ ! 1310 

ΗΚΟυΒΑ 

Ργοιώ ηΐ)^ Ιαηά ιπιΐο ηιαιίδίοηδ οί" δΙανεΓ)^. 
Ο Ηίΐρίεδδ Ι ! 
Ο ΡΓΪαηι, Ο Ρΐ'ϊίΐιη, δΐ&ίη Λνίΐΐιοιιΐ ίοηιΐ), 
νΝΊΐΙιοιιί ίΥΐεικΙ^ ηοα^ΐιΐ, ηοαβίιί; άοδί ΐΗοα 1νηο\ν οί" 
ηιγ ίΐοοηι ' 

ΟΗοηυδ 
Γοι• Ιΐΐ6 Ιιΐίΐοΐνΐιβδδ οί" (ϊε&ΐΐι Ιιαίΐι δΙιΐΌΐκΙβοΙ ίΐιε εγηε 
Οί Ιΐιε ΓΪ^Ιιΐεουδ^ 1)^ Ιιαηά οί" Ιΐιε ίηιρϊοιίδ δΐ&ϊη. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο ί&ηβδ οί" Ιΐιβ Οο(]δ, άεαί' οΐΐγ ηιίηε ! 

ΟΗΟΗυδ 

λΥοε 1 — Λναίΐ ΐΗε Γείηιϊη ' 

457 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΕΚΑΒΗ 

ταν φονίον έχετε φΧό^α 8ορό^ τε λόγχαί^. άντ. β' 

Χ0Ρ02 
τάχ ε6? φίΧαν ^άν ττεσεΐσ^' ανώνυμοι. 

ΕΚΑΒΗ 

1320 κόνις δ' ϊσα καττνω τττε'ρυγ^ ττρο'ζ αιθέρα 
άιστον οίκων ζμών μ€ θησβί, 

Χ0Ρ02 
όνομα δε γα^ άφανβ'ί βΊσιν αΚΧα δ' 
αΚ.λ.0 φρουοον, ουο ετ βστίν 
ά τάΧαινα Ύροία. 

ΕΚΑΒΗ 

€μάθ€τ, €κ\ύβτ€ ; 

Χ0Ρ02 
ΤίβρΎαμων κτύττον. 

ΕΚΑΒΗ 

€νοσί<; άττασαν βνοσις βτηκλ,ΰσβί ττόΧιν. 
ίω ίω, 

τρομάρα τρομερά μβΧεα, φβρετ ε- 
μον ι.χνο'ί. ιτ ετΓί. 
1330 ΒούΧβιον άμβραν βίου. 

ΧϋΡ02 

Ιώ ταΧαινα ττόΧι^' ομω^ δε 

ττρόφβρε ΊΓοΒα σον ε'ττΐ ττλατας ^Αχαιών. 

ΕΚΑΒΗ 

Ιώ ιγά τρόφιμε των εμών τέκνων.^ 

Χ0Ρ02 
6 6. ' ΐΰλβγ'Β απ'&η^βιηβηΐ αοίορί,βά. 
458 ΤΗΕ ΠΑυθΗΤΕΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΗΕΟυΒΑ 

Τ1ΐ6 ίΐέ-αΐΐι-ίίαιπρ, Ιΐιβ δρεαι•, ϊη }^οιιι• ηιϊ(ΐ8ΐ Ιι&νβ 
(Ιοηιίηίοΐ)^ — (νί/ί/. 2) 

ΟΗοκυδ 
8\νίΑ;-ί£ΐ11ίησ ΐο β&ΓΐΙι ^οπγ ηιεηιοηαΐ δΙίΛΐΙ ν&ηϊδίι, — 

ΗΚΟυΒΑ 

Αιΐίΐ Ιΐιβ ^1υ5^, ο'(ίΐ• Ιΐιβ \ν6ΐ1ίϊη λνϊάε-δίΓεΙοΗίη^ ίΐδ 1320 
ρΐηίοη, [1)ίΐηϊδ1ι. 

ϋ Μίηε 6}^68 Γγοιώ ΐΗο Ιιοιηε οί ηιγ ^'ΡΛπιίη^ δΐιαίΐ 

οιιοηυδ 
Απα Ιΐΐ6 ηαηιε οί ηι^ Ιπιιά δΐιαίΐ 1)ε ΙιεαΓίΙ ηοί;, 
αηΛ Λνίίΐε [αΐ^ΐάε 

81ιη11 1ι61• ο1ιίΙ(1ι•εη Ιίε δ03ΐ;ίει•εά ; ηο ιηοι•ε οίοΐΐι 
Τι-ο^'δ λνοείυΐ ρνίιίε. 

ΗΕΓϋΒΛ 

Οί(1 }'ε ηΐίΐι-ΐί — άΐά γα ΙιείΐΓ ? 
οποκυδ 

ΟΓίΐδΙιεύ Ρεν^ίΐηιυδ (Ιολνη ! 

ΗΕΟϋΒΛ 

Τΐιε είΐιΐΐι^ιιαίνε 11ιει•εοί δΗαΙΙ εη<5η1ί Ιΐιε ΙΟΛνπ ! — 

Ο δοιτοΛν'δ εΓ0\νη ! 
Ο ΙοΙΙεΓΪη^, Ιοίίεπη^ ΗηΊΐ)5-, ιιρΙ^εαΓ 
Μγ δίερδ ; Ιο Ιΐιε ΗΓε οί 1)οηά£ΐ§,•ε ί&Γε. 1330 

εΗοκυβ 
Ο 1ι;ΐ])1εδδ Τγο)^ ! — ΥεΙ άοΛνη ίο Ιΐιε 5^^£ιη^1 

Απίΐ Ιΐιε ^^αΐΐε^δ Αείιαεαη Ιΐιγ ίεείηηίδΐ; δί,Γαϊη. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο Ιαηά — οί πΐ}^ οΗΐΙάΓεη ΐΗε ηυι•δΐη^-1&ηά ! 

ΓΗΟΚυδ 

νΥοε ! — -λναίΐ Ιΐιε Γείι•αϊη ! 

[Κχβαηί ΟΜΝΕδ. 459 ΗΕΙ.ΕΝ ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

Ιί' /.ν ΙηΙΗ Ιΐιαί οηρ ο/ Ιΐιβ υΐά ΙιαηΙχ, ηαιηαΙ ΗΐΰϋίιΙιοηΐ}!, 
τΐ'/ιο Ιίνβά ήχ ο^οιοΓοΙιυιιχ Ι>ο{Ότ6 ΕκήρίίΙ^;, άΐά ΐη α 
νΐΗαϊη ροβιη τβνΐΐο Ηι^Ιαι, Ι'ογ Ιΐιαΐ Ηα• ήη η'αα Ιΐια νακχβ 
(}(' νήαβηι Ιο ΗιΊΙα.ι αιιά Ιο Ττοιΐ• ΤΙια'ί'ΐιροη ιιίιχ Ιιβ 
,<>/?Ίΐοί ΙΙΐηά /οΓ ηηΙΊιΐξ οη Ιιβν ινίιο Ιιαά αββν (Ιααΐΐι 
Ι)€€ονιο α σοάάβχχ. Βιιί Ιΐιβ νιαη τβρβηΐβά ο/' Ιηχ ριχ- 
χηνιρύοη, αηά τηαάβ α ηβιν αοιι^ τνΙιβνβΊη Ιιβ ηηχαΐά αΐί 
ΐ/ΐ6 βν'ιΐ 1ΐ6 Ιιαά χι/>ι§ ο[ ^Η^^η ΙΙβΙαι, αηά τνονβ ΐηΐο Ιιϊχ 
Ιαί/ αη αηάβηΐ Ιβ^βηά, ΙβΙίίηξ /ιοτν Ιΐιαί ηοΐ χΗβ, 1>ηΙ Ηογ 
ΗΎαΊΐΙι οηΐι/, Ιιαά ραχ8€ά Ιο Ττοί/, ηΦϊΙβ χΗβ τναχ ϋοπια 
ί)ί/ ΐΗβ ϋοάί Ιο ΐΗβ Ιαηά ο/' Ε§^ρ{, αηά ΐΗετβ νβηιανιβά 
υνΐΐΐ {/ιβ άαι^ τν/ιβη Ηβτ Ιονά, Ιηνη'ιηξ αχϊάβ οη Ιΐιβ Ιιοιηβ- 
Η'αΐ'ά νοι^α§ο, χΐιοηΐάβηά /ιβτ Ιΐια'ε. 

ΐνΐιαι }ΐ€ Ιιαά άοηο Ιΐίιχ, ΙιΊχ χΐξΐιΐ τναχ χΐΐ'αίξΐιΐ/ναΐβ 
ΓϋχΙοΓβά Ιο Ιύνι. 

Ιη ίΐηχ ρΐαι^ ϊχ ΗαΙαη'χ χίοη/ ΙοΙά αίτοΓάίη§ ίο Ιΐιε 
" ΚβοαηΙαΙΐοη ο/ ι^Ίβχϊο/ιοΐΊΐχ." ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΛΤ02 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ05 

Χ0ΡΟ2 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΓΡΑΓ2 

ΑΓΓΕΛ02 

ΘΕΟΝΟΗ 

ΘΕΟΚΑΤΜΕΝΟ^ 

ΔΙ02Κ0ΤΡ0Ι 0ΚΛΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ 

Ηει,εν, ινΙ/ε ο/ ΑΜβΗβΙαιι^. 

ΤευοΈΚ, α (?^66^• Ιια•ο, ιυΗο /ουφί αί Τγοι/. 

ΜΕΝΒΐ.Αυ8, Ηηρ ο/ 8ραι•1α. 

ΡοκτκΕδδ, ο/ ίΚβ ραΐαεε ο/ Τίΐ€0€ΐι/ηΐ6ηη8. 

ΜΕδδΕΝΟΕκ (βΐ'δΐ), α βαϊίοΓ ο/ ΜαιεΙαηβ' €ηιυ. 

ΤηΕΟΝΟΕ, α 2^]'Ϊ68ΐ€88, 6ϊ><δΓ ο/ ΤΗ€ΟθΙ]/Με.ηΐ18. 

ΤΗΕοσι,ΥΜΕΝυδ, Α•ί»ί/ ο/ Ε^γρΙ. 

Μκ^δΕΝΟΕΚ (36θοηά), α ΒβνναηΙ ο/ Τ/ιβοάι/ηιεην,β. 

Τηε Τ\νΐΝ ΒκΕτυκΕΝ, ΟαβΙοτ αηιΐ ΡοΙΙηχ. 

ϋκοκϋδ, οοηχΪΒΐϊη^ ο/ οαρίϊνρ. Οι-βείο ιηαϊάεηί αΙΙεηάαηΙ οη 

ΗεΙΐΐι. 
Οηατάβ, αΙίεηάαηΐΒ, Ηηηίβηιεη, αηά Ιειηρΐ€ΐησ.ί<1(:η8. 

δοΕΝΕ : ΒβίοΓΟ ίΗβ ραΐαοβ οί Ιΐιβ Κϊη§ οί Ε^^γρί Ι)}» ι,ΐιο 
ιηοηΐΗ οί ΐΗβ Νΐΐο. 1η Ιΐιβ ίοΓβξΓοιιηά βίαηοΐδ ΐΗβ Ιοιηΐι 
οί ΡγοΙοοβ, ίαΐΗβΓ οί Ϊ1ΐθοο1}'ηιβηα3. νοί.. 1. Η Η ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 

Νείλου μ€ν αί'δε καΧλίττάρθβνοι ροαί, 
09 άντΙ Βίας ψακάΒος Αί'γύτττου ττίύον 
Χευκής τακ€ίσ7]ς Λ^ιόνος ύ^/ραίν^ί ^νας. 
ΤΙρωτβύς δ' δτ' βζη τήσΒβ 'γης τύραννος ην, 
Φάρον μβν οίκων νήσον, ΑΙ'γύτττου δ' άναξ, 
ος των κατ οϊΒμα τταρθβνων μίαν ηαμ^ΐ, 
"Ψαμάθην, βττβώη \^κτρ άφηκβν Αιακού, 
τίκτξΐ δε τβκνα 8ίσσα τοΐσΒβ Βώμασι, 
®€θκ\ύμ€νον άρσβν, ή" οτι Βη θβονς σίβων 

10 βίον Ζίήνβ'^κ , βύ^βνή τβ τταρθβνον 

Έίόώ, το μητρός ά'γ'λάϊσμ\ 6τ ην βρβφος' 
ε'ττεί δ' ε'9 ηβην ηΧθβν ωραίων ηάμων, 
καΧοΰσιν αυτήν %βονοην' τα θβΐα γαρ 
τά τ όντα και μβΧλοντα ττάντ ηττίστατο, 
ττρο'^/όνον Χαβονσα Νηρβως τίμας ττάρα. 
ημΐν δε γ] μβν ττατρίς ουκ ανώνυμος 
Ζτταρτη, ττατηρ οε ίννοαρβως• βστιν οε οη 
Χό^ος τις ώς Ζβύς μητέρα βτττατ βίς βμην 
Α)ί?>αν κύκνου μορφώματ όρνιθος Χαβών, 

20 09 ΒόΧιον βύνην εξβττραξ^ υττ αίβτον 466 ΗΕ1.ΕΝ 

Η Εΐ.Ε\ (ίί.•ιοον€Γ€(1 1)0ΐί'6(ί VI ρΓοι^α- αί 11ΐ€ Ίοιιώ ο/ ΡγοΙ€ι<μ 
81ΐ€ νίί€8 αηά α(Ιναηο€8 ίο ^/^^^'^οηι ο^' ΐΗε 3ΐα§Γ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 
ΤηΕ8Ε 1>Ρ Ιΐΐ€ Νίΐβ'δ ίηΪΓ-ίΙοΛνίΐΙοτ νη•{^ίη-5ΐΐ•631115, 

λνΐιο. ί'^ίΐ Λνΐ1:1ι ΛνΗϊΐ6 5ηοΛν ιηρΗϊπί;, ηοΐ λ\ί11ι Γβίιι 

ΓγΟΠΙ Η«ίΗν•(?11, ΧνϋΐΰΓδ Εο'νρΐ'δ 1θ%ν1ί1Ι1(3 ΗίΊ(ίίί. 

ίοΐ'ά ο£ Ιΐιίδ Ιίΐηά Λναε Ρΐ'οΙβαδ, Λνΐιϋρ 1ιο 1ΐν(?ς|, 

Ολ\ ο11(?ι• ίη ΓΙκιΐΌδ' ΐδΙο, 311(1 Ε^νρΙ'δ 1νϊη§, 

\νΐιο οί' Ιΐΐί" λΐίΐϊιΐδ δΟίΐ-ΙιαιιηΙίη^ νροίθίπΐ οηβ, 

Ρ^ΒΠΐίΐΙΙΐρ^ Λνϊ(1θΛνε(1 Λνΐίε οί" Αεαουδ : 

Αηά Ιο Ιΐιίδ Ηοιίδβ δΗε 1)ΐ•ου§Ηΐ; ίυι-ΐΐι οΐιίΐάιχιι 

Α δοη^ ΤΗεοοΙνηιοηαδ. — ίοΓ ίΗαί Ηοηοαππε^ 

ΤΗθ Οοάδ Ηίδ ίίΐΐΐιοι• Ιϊνεά, — α ηοΜε (ΐΗυ^Ηίει•, 10 

ΝΛπιεά Είάο, " ηιοΙΙιβΓ'δ ρηάε/' Λνΐιίΐε νεή; ά ΙίβΙίε ; 

Βιιί;, δϊηοε δ1ΐ6 §ι•6Λν Ιο Μοοηι οί δρουδΗΐ-ΙϊοΙε, 

Τΐιεοηοέ ^ Ιΐιε^' οαΐΐοά 1ι6γ, ίοι• δΐιε Ιίπελν 

Ηεανεη'δ \\'ί11 ίοΓ Ιΐιίη^δ Ιΐιαΐ; 3ΐ•6 αηά Ιΐιίη^δ Ιυ 1)6, 

ΙηΙιεΓίίϊησ ίΊ•οηι Ηογ ο^ι-απάδΐι-ε Νει•ειΐδ ίΐιϊδ. 

Ροι• ηιε, ηοί ίηιηείεδδ ίδ ηιν ίβΐΙιειΊίΐηά 

8ρΗΓΐίΐ : ηιν δίι•ε Λναδ Τριάαΐ'υδ. ΤΗε ίαλα 

ΤεΙΙείΗ ϊΙιηΙ ίο ηιν ηιοίΐιεΓ ί,εάβ ΗεΛν 

Ζειίδ, ΛνΗο 1ι;ΐ(3 δίοΐη ΐΗε Ηΐνεηεδδ οί η δ\νηπ, 

Αηά^ ίΐ66Ϊη§ ίι•υιη ά οΐι&δΐη^ ^^ι^Ι^ί Λντοιι^Ηί 20 ι.β. Τ1ΐ6 ριίΓροβε οί Οοιί. 

ΗΗ 2 467 ΕΛΕΝΗ 

Βίω<γμα φβύ'^ων, ει σαφής οντο<ζ λόγος. 
ΈιΧβνη δ' €Κ.\ηθην• α 8ε ττεττοΐ'θαμβν κακά 
\€^οίμ αν. ηΧθον τρεις θεαΐ κάΧλους ττερί 
'Ιδαιοι/ 669 κευθμών ^ΑλεξανΒρον ττάρα, 
' Ηρα Κ-ύπρίς τε Βιο^€ν))ς τε παρθένος, 
μορφής θεΧουσαί Βιαττβράνασθαί κρίσιν, 
τονμον δε καλ\ος, βί καλόν το ^υστυ-χες, 
Κνιτρις ττροτείνασ^ ώς ^ ΑΧεξανΒρος 'γαμεΐ, 
νίκα• Χίττών δε βονσταθμ ΊδαΓθ9 ΐΐάρις 

30 '^7Γάρτ7]ν άφίκεθ' ό)ς βμον σ•χ^ήσων λεχος. 

"ΐίρα δε μεμφθεΐσ οννεκ ου νίκα θεάς, 
εξηνεμωσε ταμ ^ ΑΧεξάνΒρω λεχ»;, 

ίοωσι ο ουκ βμ , αλλ ομοι,ωσασ εμοι 
εϊ8ω\ον εμττνουν ουρανού ζυνθεΐσ άττο, 
ΐίριάμου τυράννου Ίταώί' καΐ Βοκεΐ μ εχ^βιν 
κενην δόκησιν, ουκ 'έ'χων. τα δ' αυ Αιος 
βουλεύ ματ άΧλα τοΐσΒε συμβαίνει κακοΐς' 
ττολεμον ^αρ είσηνε^κεν 'ΈλΧηνων 'χ^θονί 
καΐ ΦρυξΙ Βυστηνοισιν, ώς ογλου βροτών 

40 ττλήθους τε κουφίσειε μητέρα γθόνα, 

ι^νωτόν τε θείη τον κράτιστον Ελλάδος. 
Φρυ/γών δ' ε'ς αλκην ττρούτέθην ε'γώ μεν ου, 
το δ' όνομα τούμόν, αθΧον"ΈιΧλ7]σιν Βορός. 
Χαβών δε μ Έρμης εν ιττυ^χαΐσιν αιθέρος 
νεφεΧτ] καΧύψ•ας, ου <γαρ ημεΧησε μου 
Τιεύς, τόνΒ' ες οίκον ΤΙρωτέως 'ώρύσατο, 
πάντων ττροκρινας σωφρονεστατον βροτών, 
άκεραιον ώς σώσαιμι Μεΐ'ελεω Χεχος. 
κα<γο) μεν ενσαο ειμ , ο ο ασλιος ττοσις 

50 στράτευμ άθροίσας τας εμάς άναρττα'γάς 

θήρα τΓορευθεΙς ΊΧίου ττυρ'γώματα. 
ψυ'χ^αι οε ττολλαι οι βμ εττι Ζκαμανοριοις 

468 ΗΕΙ.ΕΝ 

Βγ {συϊΐε Ιιίδ ρΐβαβανο, — ϊΓ ί1ΐ6 Ιαίε 1)6 Ιιιιο. 

Ηβίεη ηιγ ηηιηβ, αηοΐ ίΐιοδβ ιπ}^ δυίί'εΓΪηβ.'ΐ : 

Ιη δίΓΪί'ίί ίοι• Ιί^αυΙγ οαιηε Ιΐινβΰ Οοάάβδδβδ 

Το Ραπδ ΐη 3. άεερ Ιά&εαη άεΐΐ — 

Ηοπι, αηά €}φΠ3, αηά Ζειίδ' οΐιϊΐοΐ, ίΐιε Μ<•ιί(1, 

Γαΐη ίο 1)πη§ ΙίείΐιιΙγ'δ ]ικ]£[ηΐ6ηΙ ηηΐο ϊδδΐιε. 

Αηά ΟγρΓΪδ ίειηρΙίη^Γ Ρ&ΓΪδ — Ιιβ δΙιοιιΜ νοά 

Μν ίΉϊηιεδδ-, \ί ΐΒΪδίοΓίιπιβ οηη 1)ο ίηΪΓ, — 

Ρι•(η•ηΐ1β(1 : Ηαεαη Ραπδ Ιεί'ΐ; Ιΐιε Ηοπίδ, 

Αηά ΓοΓ Ιιίδ ΙίΓΪάε, ίοι• ηιε. Ιο 8ρ<ιι•1α οαηιε. 30 

ΒηΙ Ηενα, λ^τοΙΙι ίΐιαί δίιβ δΐιοιιΐοΐ ηοΐ ρνενΗΐΙ, 

ΤιίΓηοίΙ ϊη1;ο αίι• ΑΙεχ&ηιίβΓ'δ ^ο^ οί ιηβ ; 

Οανε Ιιΐηι ηοί ηιε, 1>ιιΐ ίαδίιϊοηθίΐ Ιϋίβ Ιο ηιε 

Α 1)]•6{ΐ11ιίη^• ρΗ&ηΐοηι^ ουί οί οίοικίΐαηά λ\Ί•οιι^ν1){;^ 

Κοί' Ρι•ίίΐιη'δ ρΓίηοεΙ}^ δοιι : Ιιε άεεηιειΐ ηιο Ιιϊη^ 

ννΐιο Λνίχδ ηοϊ, α ναϊη ρΐιαηΐαδγ. ννίΐΐιαΐ 

Ζευδ' οουπδείδ ίο Ιΐιεδε ενϊΐδ Μΐ1(1εΛ ηιοΓε ; 

Ροι• Λν;ιι• Ιιε 1)ΐΌυ<^1ιΙ; ιιροη Ιΐιε Ηεΐΐεηεδ' Ιαιιά 

Λικί 1ι;ιρ1εδδ ΡΗι•}'ο•ίίνηδ, ίο (1ΐδ1)υι•(1εη δο 

ΕαιίΙι-ηιοΙΙιεΓ οί 1ιει• δ1ι•&ΐΐεηε(1 ίΙίΓοη^δ οί ιηεη, 40 

Αηά ίο ηι,ιΐνε Ηεΐΐαδ' ιηί^ΐιίίεδΐ δοη ι•εηο\ν'ηεά. 

Ι 1α}' ΊλνΐχΙ Ρ1η•}'§ϊαηδ' ρι•ο\νεδδ — γεί ηοΐ Ι, 

Μ}'^ ηαηιε ίΐΐοηε — αηά Ηεΐΐεηε δρεαί'δ, ΐΚε ρηζβ. 

Με ΗεΓηαβδ οαυ^ΐιί Ά\νΆγ ΐη ίΌΜδ οί ίΐίι•, 

Αη(1 νεί1ε(1 ΐη οίοιιά, — ίοι• Ζευδ ίονςίΐΐ ηιε ηοΐ, — 

Αηά ΐη Ιΐιεβε Ιιη,Πδ οί" Ρι-οΙεπδ δεί ηιε οΙοΛνη, 

Οί" ;ι11 ηιεη 1ιο1(ϋ秕 Ιιίηι ηιοδί οοπίίηεηΐ, 

ΊΊιαΐ Ι ηιί§Ηΐ; Ιίεερ ηιε ρυι•ε ίοι• Μεηείαιίδ. 

8ο ΗΠΛ Ι Ηεΐ'ε : πιΐηε Ιι.αρίεδδ Ιοιτί Ιΐιε \ν1ιίΙβ 

ΟίΐΐΗει•6(1 Ά Ιιοδί, δεΙ ίοι-ίΐι ίοι• Ιΐίιηη'δ 1()\νει•δ, 50 

^ι1εδ1;ΐη§ Ιΐιε ϊταείί. οί ηιε Ηΐδ τανΐδίιεά Ι^ι-ΐάε. 

Αηά ηΐ3η)^ α Ηίε Ιιεβΐάε δεαιηαηίϊβΓ'δ δίνεαπίδ 

4^9 ΕΛΕΝΗ 

ροαΐσιν βθανον η δβ πάντα τΧασ εγώ 
κατάρατο<; βίμι καΐ Βοκώ ττροΒούσ' βμον 
ττόσιν συνάψαι ττόΧβμον'ΕιΧλησιν μβ^αν. 
Τι οητ €Τί ζω ; σβου τοο βισήκονσ βττος 
'Έ,ρμοΰ, το κΧβινόν μ βτι κατοικησβίν ττβΒον 
Έττάρτης συν άνΒρί, ΎΡοντος ώς €<; "ΐΧιον 
ουκ ηΚθον, ινα μη \ίκτρ ύττοστρώσω τινί. 
('.0 ^ω9 μ€ν ουν φώ<; ηΧίου τόδ' ββΧ^ττβ 

υρωτ€ύ<ί, άσν\ο<; ην '^/άμων βττβΐ δε 'γής 
σκοτω κβκρντΓταί, τταΐ'ς ο τον τβθνηκότος 
θήρα ^αμβΐν μβ. τον ττάλαί δ' βμον ττόσιν 
τιμώσα ΐίρωτέως μνήμα προαττίτνω τόδε 
Ικβτις, 'ίν άνΒρΙ τάμα Βιασώστ] Χ^χη, 
ώ<?, €6 καθ Ελλάδ' όνομα 8νσκ\€€ς φέρω, 
μή μοί το σώμα γ' ένθάΒ^ αίσχννην οφΧ-ρ. 

ΤΕΤΚΡ02 

τις τώί^δ' βρνμνών 8ωμάτων εχβί κράτος ; 
Πλούτοι^ γαρ οίκος άξιος ττροσβίκάσαί 
70 βασίΧ^ίά τ άμφίβ\7]ματ βύθρί'γκοί θ^ βΒραι. 
€α• 

ω σβοί, τίν βίοον ογιν ; βχσίστην ορω 
'γυναικος ζίκω φόνιον, η μ άττωλβσβ 
ττάντας τ Αχαιούς, θβοί σ , όσον μ'ιμημ! βχβις 
α,λβνης, αΐΓ07Γτνσ€ίαν, £ΐ οβ μη ν ξένη 
^αία ττόδ' βίχρν, τωδ' άν βύστόχω τττζρω 
άττόΧαυσιν βίκους 'έθανβς άν Δίός κόρης. 

ΕΛΕΝΗ 

τί δ' ; ώ ταΧαίττωρ , όστις ων μ.* άττβστράφης, 
και ταΐς βκβινης σνμφοραΐς βμβ στυ^ξΐς ; 

ΤΕΤΚΡ02 
80 ημαρτον ορ^^ δ' βΐξα μάΧΧον η μ Ιχρην 

470 ΗΕ1.ΕΝ 

Ρ6Πδ1ΐ6(1 ΐον 1116. Ι, ίΐΐίΐΐ 611(1υΐ•6(1 ;ι11 ίΐΐίδ, 

Υεί ηηι οιιι•5θ(1 ίοο, Ιι^Μ Ιι-αίίΓΟδδ Ιο ιηγ 1ογ(1, 
. ΕηΙίϊικΙΙί'Γ υί" ίΐ ηΊΐ<τ]ι1;ν ^νίΐι• £ογ Οτεί-ΐνδ. 
λν'Η)^ Ιΐιεη Ιϊνε οη ? ΤΙιΐδ ρΓορΗεο)^ ο£ Ηειτηβδ — 
\νΐιο ΙνίιεΛν ίΐιαΐ; ηβ'οΓ Ιο Τγο}' Ι ρ;ΐ5δ6(1 — Ι 1ΐ6;ιι•(1, 
ΤΙΐίΐΙ Λνΐΐΐι ιην 1οι•(1 ΐη 5ραιΊ:ίΐ'5 ρΐαΐη ι-εηολνπΰοΐ 
Ι νβΐ δΙιοιιΜ (1\νέΊ1, ηοΓ δεΓνε αη Ηϋβη οουοίι. 
ν\Ίιί1ο ΡΓοίεαδ }'6ΐ Ι^βΐιβίά γοη Η<ί1ι1 οί (1α^, 60 

Ιηνϊοίηϊβ Ι ,α])ο^6 : 1)ΐιΙ Ηε ίδ νεΐΐεύ 
ΝοΛν ΐη 6αι•ΐ1ι'δ ^1α^1νη^δδ ; Άπά Ιΐιε (1εα(1 Ιίΐη^'δ δοη 
ΡϋΓδυεδ 1116. Ηοηοαι•ίη§ ηιοΓε ιηΐηε αποΐεπί δροιι$6, 
Αι Ρι•υ1εαδ' Ιοηιΐο Ι ο&δί; ιηε, δΐιρρίίηηΐ; 
ΤΙι&Ι 1ΐ6 ηι&ν Ιίεερ ιηε υηδαΐΐίεοί Γοι• ηιγ 1οι•(1, 
ΤΗ&Ι, Ιΐιου^ΐι ΐ1ιι•ου§1ι Ηεΐΐίΐδ ενίΐ Γ;ιιηε Ι Ιιεαι•, 
Μΐηε ΙιοηουΓ Ηεΐ'ε ιη&^ Ιαΐίε ηο δΙαίη οί" δΐιαηιβ. 

Εηίβ}• τκυοΕκ. 

ΤΕϋΟΕΚ 

λΥΊιο Ηαΐΐι Ιΐΐ6 Ιονάδΐιϊρ οί" Ιΐιεδε οίΐδΙΙε-ΙΐίΐΠδ ? 

Το Ρΐαΐιΐδ' ραΐαοε ηιϊσΐιί; οηε Ιϊΐίθη ΐΚειη— 

ΓαΪΓ 1)&111επιεη1δ αηά Γθ)'α1 ΗίΐηΙίϊησ-ΐοΛνεΓδ ! 70 

Ηά\ 

Υε Οοθδ, Λνία&ί; δίσΐιΐ ! — ΐΗε 1ο&ΐ1ιεά δϊιηϊΐίΐαάβ 

Οί 1ΐ6Γ, ίΐιε χηιΐΓ(1εΓ6δδ, Λνΐιο ηιίηεοί ιηβ 

Απά α11 Ιΐιε ΟΓεεΙνδ ! Νολυ Ιΐιε Οοίΐδ δριιε Ιΐιεε ουί — 

δο Ιίΐίε Ιΐιοη άγΙ ίο Ηείεη ! 8ΐοοά Ι ηοΐ 

Οη αΐϊεη δοϋ, Ι)}• Ιΐιΐδ αηεη•ΐη^ δΙιαΛ 

ΤΗοη ΙιαοΙδΙ άΐεά — ϊήγ ηιεεά ίοι• Ηΐίεηεδδ Ιο Ζευδ' 

(1ίΐυο1ΐΪ6Γ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

υη1ΐ3ρι\ν, Λνΐιοε'ει• Ιΐιου Ιιε, λυΙι^ Ιιπη Γιόπι ηιε, 
Αικί Ιοίΐϊΐιε ηιε ίοΓ αίΏίοΙίοηδ 1}0ΐ•η οί 1ιει• ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Ι 6ΓΓεά^ Ιο Ητ&ΐΐι Π10Γ6 ^^ΐεΜεά Ιΐι&η Λν&δ ηιεεΐ. 80 

471 ΕΛΕΝΗ 

μισβΐ ηαρ Έλ,λας ττα,σα την Δίος κορην. 
σχ}'^ην(ι)θι δ' ημίν τοί<; ΧβΧβ'γμβνοίς, ηΰναι. 

ΕΛΕΝΗ 

τίς δ' εΐ ; ττόθ^ν γί/ς• τ/}σδ' βττβστράφης ττ^Βον ; 

ΤΕΤΚΡ02 

βίς των ^ Κ/χαιων, ω ηΰναι, των άθΧίων. 

ΕΛΕΝΗ 
οΰ τάρα σ ΈΧβνην βΐ στνγζΐς θανμαστ€ον. 
άταρ τί<; βΖ ττόθβν ; τίνος δ' αύΒάν σβ γ^ρη ; 

ΤΕΤΚΡ02 

όνομα μ€ν ημΐν Ύβΰκρος, 6 δβ φνσας ττατηρ 
Ύέλαμών, ^αλα/χΐς δε ττατρίς ι) θρέψασά μ€. 

ΕΛΕΝΗ 

τ/ Ζήτα Νείλου τούσΖ^ βτηστρβφβι ^ύας ; 

ΤΕΤΚΡ02 

90 φν^ας ττατρωας εξβΧηΧαμαι γθονό<ζ. 

ΕΛΕΝΗ 

τ\ήμων αν €Ϊη<ί• τις δε σ €κβάΧλ€ΐ ττάτρας ; 

ΤΕΤΚΡ02 
ΎέΧαμων 6 φύσας. τίν αν βχ^οις μάΧλον φίΧον ; 

ΕΛΕΝΗ 

€κ του ; το γά/ο τοι ττ/οάγ/^α συμφοραν έ'χεί. 

ΤΕΤΚΡ02 

ΑΓας μ άΖέλ,φος ώλεσ' εν Ύροία θανών. 

ΕΛΕΝΗ 

7Γώ<? ; οΰ τι ΊΓου σω φασ'^άνω βίον στβρβίς ; 

ΤΕΤΚΡ02 

Οίκβων αυτόν ωλεσ ακμ βτη ξίφος. 

ΕΛΕΝΗ 
μανεντ ; εττεί τίς σωφρόνων τΧαίη τάδ' αν ; 

472 ΗΕΙ.ΕΝ 

Α11 Ηρΐΐηδ Ιιαίεΐΐι 1ΐ6ΐ•, ΐΐιο ο1ιΐ1(1 οί Ζευδ. 
ΒηΙ ίοΓ λνοΓίΙδ 8ρο1<6η, Ιαάγ, ρ&ι•θοη ιηο. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νΐιο Β.γ\, Ιΐιου, αιιά Λνΐιβηοε οοιη'δί Ιΐιοιι Ιο ΐΗΐδ Ιαπίΐ ? 

τκυεΕίι 
Οηε, Ιίΐίΐγ, οί ίΐιε Αοΐιαοηηδ ονΐΐ-δίαιτοά. 

Ι1ΕΙ.ΕΝ 

Νο ηι;ΐΓ\ ί'Ι ίΐιρπ ϊΓ ΗέΊίΊΐ ΐΗου αΙ)Ιιοι•. 

ΒϋΙ 1•1ιοιι, \νΙιο ίΐΓί Ιΐιοα ? — Λνΐιοηοβ, αικί \νΙιο ϋι^' δΪΓβ ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Τευοεί' ιηγ ηβιηβ ίδ, Τείαιηοη ηιγ δίΐ'β, 
Αη(1 δπΐίΐηηδ ίΐιβ Ιαικί ΐΐιαΐ £οδί6ΐ*6(1 ηιε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νΐι^^ θοδί Ιΐιοιι νίδϊΐ Ιΐιεη Ιΐιεδβ βεΐάδ οί Νίΐε ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Απ εχϋε αηι Ι (1ι•ϊνεη ίι•οιη ίαΐΗειΊαηά. 90 

ΗΕΙ,ΕΝ 

υηΐιαρργ Ιΐιοιι ! ΥΥΙιο 1)&ηίδ1ιεά Ιΐιεε Ιΐιίηε Ιιοιηε ? 

ΤΕυΟΕΗ 

Μ)' ίαΐΗει• Τείαιηοη. νΥΗο δΗουΙά Ιονε ιηε ηιοΓε ? 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ννΐιει•εΓοι•6 ? δαοΐι άεεά ΐηιροι*1;δ άίδαδΙίΌϋδ οαυδβ. 

ΤΕυΟΕΚ 

Μγ 1)ΐ•ο1;1ΐ6ΐ•'δ εΐεαίΐι αΐ Τγο^ ιη^ Γυίη \να8. 

ΙΙΕίΕΝ 

ΗοΛν ? Νοί— ϋ ηοί 1>7 ίΐιγ Ηαοίε ι•εΛ οΓ ΙΐΓε ? 

τευοΕκ 
Ηιιι•1ΐηο• Ιιΐηι οιι Ιιΐδ ο\νη δ\\Όΐ•(1 Αίαδ άίεά. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΟίδΙναπο^Ηΐ; ? — Γογ \ν1ιο ιιηοΓ&ζεά ννουΜ ά&Γε Ιΐιε (]εεά ? 

473 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ02 

τον ΐΙηΧβως ην οίσθ' ^Αχ^ίΧλέα ^όνον ; 

ΕΛΕΝΗ 
μνηστήρ ττοθ' 'ΈΑβνης ηΧθβν, ώς άκούομβν. 

ΤΕΤΚΡ02 
100 θανών οδ' οττΧων εριν 'έθηκζ συμμά-χ^οις. 

ΕΛΕΝΗ 

καΐ Βη τι τουτ Αϊαντι ηίηνεται κακόν ; 

ΤΕΤΚΡ02 

άΧΚου \αβόντο<; ό'ττλ' άττηΧλά-χ^θη βίου. 

ΕΛΕΝΗ 
σύ τοις εκείνου Βήτα ττήμασιν νοσ€Ϊ<; ; 

ΤΕΤΚΡ02 

όθούνβκ αυτω γ' ου ξυνωΧόμην όμου. 

ΕΛΕΝΗ 

η\θ€<; 'γάρ, ω ξεν, 'Ιλίοι; κΧεινην ττοΧιν; 

ΤΕΤΚΡ02 
κα\ ξύν 'γε 7Γερσα<; αύτο'ί άνταττωΧύμην. 

ΕΛΕΝΗ 

ηΒη >γαρ ηττταί καΐ κατείρ^ασται ττυρί ; 

ΤΕΤΚΡ02 
ώστ' ουδ' ϊ-χνο^ί γβ τεί'χεων είναι σαφε<;. 

ΕΛΕΝΗ 

ώ τΧήμον 'ΈιΧενη, Βια σ άττόΧΧυνται Φρύ'γε<;. 

ΤΕΤΚΡ02 

110 και ττρός γ' ^ Αγ^αιοί• με'γάΧα δ' εϊρ'^/ασται κακά, 

ΕΛΕΝΗ 

ττόσον ')(ρ6νον <γαρ Βιαττεττόρθηται 7ΓΟΧι<ί ; 

ΤΕΤΚΡ02 

βτΓτά σχ^εΒόν τι καρττίμους ετών κύκΧους. 

ΕΛΕΝΗ 

'χρόνον δ' εμείνατ αΧΧον εν Τροία ττόσον ; 
474 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΤΕυΟΕΚ 

Οί" Ρ^ΐεπδ' δοη ΑοΗϊΠί-δ Ιίπολν'δΐ; Ιΐιοα αη^ΐιΐ; ? 

ΗΕίΕΝ 

Ηε €3ΐηβ α νοοοΓ οί Ηείεη, αδ Ι ΙιεαΓίΙ. 

ΤΕυΓΕΠ 

Ηε άίοά : Ιιΐδ οοιηι-Ηάεδ ί'οι• Ιιϊδ βιτηουι• δίνονε. 100 

ΗΕίΕΝ 

Αη(1 ΙιΟΛν ϋίά ίΐιίδ ϋπη§ Ιαπι Ιο Αΐίΐδ' 1)<αηο ? 

ΤΕυεΕΚ 
ΑηοΙΙιεΓ Λ\'οη ίΐιε ίίητίδ : Ιιε ραδδεοί ίΓΟίτι ΙίΓε. 

ΗΕΙ,ΕΝ 

ΑγΙ; ΐΗοϋ ίη Ηίδ βίΒΐοϋοη ΐΗεη αίί1ϊο1;ε(1 ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Ενεη δο, 1)εο&υ5ε Ι ρεπδΐιεά ηοΐ; λνϊΐΐι Ιηιη. 

ΗΕΙ-ΕΝ 

ΤΗοιι ΛνεηΙεδΙ ίΐιεη ίο ΤΐΌ^-ΐολνη ΓαΓ-ι-εηοΛνηεά ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Υε», 11ε1ρε^1 Ιο δΐηίΐε 1ιει• — 3ηά ηι^δείί" Λναδ δΐηοΐίεη. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ιδ δΐιε εΐ'ε ΐΗΐδ αίΐ&ιηε ? — οοηδυηιεά \νΐ1;1ι ίϊι•ε ? 

ΤΕυΟΕΙΙ 

Υε»^ οί 1ιει• Λναΐΐδ ηο 1ι•&εε ιηα^^ 1)ε (1ϊδεεΓηε(1. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ηείεη ϋΙ-δΐαΓΓεϋ, ίοι• ΐΗεε ίΐιε ΡΙίΓγ^ΐαηδ (ϋείΐ 1 

ΤΕυΟΕΒ 

Υεβ, Ηηά Αοΐιβεαηδ : 1)ΐΐΓΐ;εΓ Ι^αίε δΗε Ιιαίΐι ΛνΐΌΐΐβΙιί;. 110 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗοΛν Ιοησ Ιίηιε δίηοε \\'ίΐδ Ιϋπητι (1εδΐ;Γθ)'•ε(1 ? 
νν'^εΙΙ-ηΐ^Η δενεη δαιηηιεΓδ' οΐτοΐεδ Ιιαννεδί-οΐ'ΟΛνηεά. 

ΗΕΙ,ΕΝ 

Ηο\ν Ιοη;» εΓε ΐΗεη ^1^^ )'ε 1)ε1ε&§αεΓ Τιό^- ? 

475 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΥΚΡ02 

7ΓοΛλα9 σαΧηνας, Ββκα Βί€Χθούσα<; €τη, 

ΕΛΕΝΗ 

η καΐ γυναίκα "ϊ,τταρτιατιν βΓλβτε ; 

ΤΕΤΚΡ02 

Μβ^Ί^λαος αύτην η<γ βτησττάσας κ6μη<;. 

ΕΛΕΝΗ 

βΖδβΫ σν την Βνστηνον ; η κΚνων λεγβ^ί ; 

ΤΕΤΚΡ02 

ώστΓβρ σβ γ', ούΒβν ήσσον, οφθαλμοΐς όρώ. 

ΕΛΕΝΗ 

σκο7Γ€Ϊτ€ μη δόκησιν βΐ'χετ' €Κ θβών. 

ΤΕΤΚΡ02 
120 αΧλου λόγοι» μίμνησο, μη κβίνης ίη, 

ΕΛΕΝΗ 

οΰτω Βοκ€Ϊτ€ την Βόκησιν ασφαλή ; 

ΤΕΤΚΡ02 

αύτο^ ιγαρ οσσοί,ς βΙΒον, βί και νυν σ όρω} 

ΕΛΕΝΗ 

Ύ]Βη δ' €ν οΐκοίς συν Βάμαρτι Μβζ^ελβως ; 

ΤΕΥΚΡ02 

ονκονν βν Α/ογβί. γ ουο βττ ΐίιυρωτα ροαις. 

ΕΛΕΝΗ 

αίαΐ' κακόν τόδ' είττας οΐς κακόν \€^€ΐ<;. 

ΤΕΤΚΡ02 

ώ<; κ€Ϊνος άφανη<ί συν Κάμαρη, κΧηζβται. 

ΕΛΕΝΗ 

ού ττάσι ττορθμο'ζ αντο^ί Άρ'γβίοίσιν ην ; 
' Βο1)ΐ•ββ ΛπΛ ΟΙαιΙί : ίοΓ 11ΐ6 Μ88. νεαοϋη^ (Ι5όμηρ και ιόΟϊ 

476 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΤΕυΟΕΚ 

λνΐιίΐε 111311}• ιηυοηδ ΙΙίΓου^Ιι Ιίτι γρΗΓδ γλπ ΙΗοιγ ουιίΓδβ. 

ΗΕΙ.ΚΝ 

Αηά οΗρΙϊνε άϊά γ& ΪΆ\ί& Ιΐιβ δρΗΓΪΗΠ άπηίΰ ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Υεη ; Μ€ΐι&1»α5 Ιιαίοά Ηργ \)γ ΐΗε Ιι&ϊγ, 

ΗΕΙ.ΕΝ 

δίΐΜ'δΙ; Ιΐιοϋ Ιΐιαΐ ΛντεΙοΗ ? — οι• δρΰίΐΙίΟδΙ ίΐ'οηα ΐ'βροΐ'Ι ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Ενεη Ηδ Ι δ6€ Ιΐκίίΐ ΛνϊΐΗ ηιίηε β}'6δ ; ηυ Ιίίδδ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

λνΐιηΐ ίί νε ηυΐ'δεά & ΗεΗνεη-δεηί ρΗβηΙ&δ}^ ? 

ΤΕυΧΈΚ 

ΟΓ υίΙιοΓ ΐΗεηιε 1)εΙΙηιιΙν ΐΗεε ; υί' Ιιετ ηυ ηιοΓε, 120 

ΗΕΙ.ΕΝ 

δο δΐίΓε ΗΓε ^ε οΓ Ιΐιίδ γοαν ί'αηο^'δ ίηιΐΐι ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Ι δηΛν Ιιεί' Λνΐΐΐι ηιΐηε ε}'^εδ — ΐ£ Ι εεε ίΗεε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗβΙΙι Μεηείααδ Λνίίΐι Ιιίδ Λνϊίε Λνοη Ιιοιιιε ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Νη}•^ ηοΓ ίο ΑΓ^οδ^ ηοι• ΕαΓοΐαδ' δίΓεαπίδ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ννοε ! 111 ηε\νδ Ιΐιίδ Ιο Λνΐιοιη ΙΗ^' Ι3ΐε ίδ ϊ11. 

ΤΕυΟΕΚ 

Ι^οδί^ \νΐ11ι Ηΐδ Λνΐίε, ίΓοπι δϊ§1ιΙ : δΟ Γυιηουι• ταηδ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

δίΐΐΐεθ ηοΐ Ιο§εί1ιει• »11 ΐΐιε ΑΓ^ίνεδ Ιιοιηε ? 477 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ02 

ην, ά\\α 'χ€ΐμο)ν αΧΧοσ άΧλ,ον ωρισ€ν. 

ΕΛΕΝΗ 

•ποίοισιν βν νώτοισι ττοντίας άΧός ; 

ΤΕΤΚΡ02 

130 μβσον ΤΓβρωσι, ττελαγος Αΐ'γαίου ττόρου. 

ΕΛΕΝΗ 

κάκ ιουζζ Μ^ΐνύΧαν οΰτις βίδ' άφί^μβνον ; 

ΤΕΤΚΡ02 
ούΒεί-ί' θανών δέ κΧ-ρζβταί καθ"" Ελλάδα. 

ΕΛΕΝΗ 

άττωΧόμζσθα• Θβστίάς δ' βστίν κόρη ; 
ΤΕΤΚΡ02 

Αή^αν ελε^ας ; οΐχ^βταί θανούσα Βή. 

ΕΛΕΝΗ 

ου ΤΓού νιν ΈΧβνης αίσγ^ρον ωΧβσβν κΧβος ; 

ΤΕΤΚΡ02 
φασίν, βρόχω γ' άψασαν βν'γβνΡ] Βερην, 

ΕΛΕΝΗ 

οι Ιυνοαρβιοί ο βισιν η ουκ ξοσιν κόροι ; 

ΤΕΤΚΡ02 

τβθνάσι κού τ^θνάσΐ' Βύο δ' €στον λόγω. 

ΕΛΕΝΗ 

7τ6τ€ρο<; 6 κρβισσων ; ώ ταΚαιν ί:'γώ κακών. 

ΤΕΤΚΡ02 

140 άστροί<; σφ" ομοιωθβντβ φάσ €ίναι θβώ. 

ΕΛΕΝΗ 

κα\ώ<{ €\€ξας τοΰτο' θάτβρον δε τι ; 

478 ΗΕ1.ΕΝ 

ΤΕΙΚΚΗ 

Υ'είι ; 1>ηΙ ;ι δίοιτιι άίδρεΓδβά ίΐιεηι ί'ίΐι• αιιά λνίοΐε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Οη λυΗλΙ 8αι•ί-ι•ϊ(1§ε5 ο£ Ιΐιε ουίδεα 1)πηε ? 

ΤΕυΟΕΗ 

Ιη ΐΗε ηιΐθ-ΐ)α853§ε οίΐΐιε Αε^εαη δε». 130 

ΗΕ[.ΕΝ 

Ηίΐΐΐι ηοτιε δΐποε ίΐιεη δεεη Μεηείπυδ οοιιιε ? 

ΤΕυΟΈΚ 

Νοηε : 1>αΙ ΐΗτου^Η ΗεΙίΗδ ι-αιτιουι• δρεαίΐδ Ιιϊιη άεβ(1. 

ΗΕΙ>ΕΝ 

{Ααϊάε) Ιίικίοηε — υηάοηε ! Ι,ίνεδ ΤΙιεδΙϊβδ' (ΐ3ΐι^1ιΙεΓ 
νεί ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Ι.εάίί ηιεΒπ'δΙ ΐΗοιι ? Όε^ά ίδ δΐιε, ρπδδεά ίΓοηι είΐιΐΐι. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ο δίΐ}»^ ηοΐ Ηείεη'δ δΗΗΐιιε Λν&δ άε&ΐΐι Ιο Ιιεί' 

ΤΕυΟΕΚ 

ΊΊιε}' δίΐ)• ϋ. 81ιε οοΐΐεά ίΗε ηοοδε ίΐΙ)ουΙ Ηει* ηεείί. 

ΗΕΙ,ΕΝ 

Αηοΐ Τ}•ηά{ΐι•ιΐδ' δοηδ, Ιΐνε ΐΗεγ, ογ Ιΐνε \\\&γ ηοΐ ? 

ΤΕυΟΕΚ 

ΤΙιε}^ ΒΓε {3ε3(1^3η(1 &Γε ηοΐ άεαά : ίλνοΓοΜ ΐΐιο ίπίε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\\Ίιίε1ι ί&ΐε ρι•εν&ί1εΐ1ι ? {ίΐήάε) λΥοε ίυι• ηιίιιε ηίΤΙϊο- 
ίίοηδ 1 

ΤΕυΟΕΚ 

Ιη ΓΗδΙιΐοη Iηα^ε αδ δίαΐ'δ ιηεη ηαιηε ίΐιειη Οοάδ. 140 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ρίΐΐι• ίϊάίη^δ Ιΐιεδε ' ΒυΙ \ν1ια1; ίΐιε οΐΐιει- Ιπΐβ ? 

479 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ02 

σφα'γαΐς άδελφϊ^ς ΐ'ίνβκ βκττνβΰσαί βίον. 
όίΧα Ββ μύθων ου δίττλα γ^ρτ)ζω στβνβα'. 
ων δ' ΐ'ίνεκ ηΧθον τούσΒε βασι\€ίου<; Βόμους, 
την θβστΓκρΒον %€ονόην χρι/ζων ίδεΐν, 
συ ττροξζνησον, ώς τύγω μαντβυμάτων 
οτΓΤ] ν€ω<; στ€ί\αιμ αν οΰριον τττβρον 
€49 '^ην έναΧίαν Ίίύττρον, ου μ έθβστησβν 
οίΚ€Ϊν ΆτΓολλωζ', όνομα νησίωηκον 
150 %α\αμΙνα θβμβνον τή<ί €Κ€Ϊ χάριν 7Γάτρα<;. 

ΕΛΕΝΗ 

ττλοΟς, ώ ζέν, αυτός σημανύ' συ δ' έκΧιττων 
Ύην τηνδβ φβΟγβ ττρίν σβ τταιδα Υίρωτβως 
ίΒ€ίν, 09 αρχβί τησΒβ 'γή<;• άττβστί δε 
κνσΐν ΤΓβτΓοιθως €ν φοναΐ'ί θηροκτόνοίς• 
κτβίν^ί 'γαρ"ΚΧλην οντιν αν Χάβτ] ξίνον 
ότου δ €κατί, μητβ συ ζητ€ΐ μαθεΐν 
εγώ τε σι^ώ' τι 'γαρ αν ώφεΧοΐμι σε ; 

ΤΕΤΚΡ02 

κα\ώ<; έ'λε^ας, ώ ηΰναι• θβοί δε σοι 
βσθΧών άμοιβας άντιΖωρησαίατο. 
ΙοΟ ίί,λβντ} Ο ομοιον σωμ βχουσ ου τας φρενας 
έ'χ6ί9 6μοία<ί, άΧλα Βιαψόρου'ς ττολύ. 
κακώς δ' οΧοιτο μηΒ^ ε'ττ' Ευρώτα ροάς 
ελσοί' συ ο βιης ευτνχης αει, 'γυναν. 

ΕΛΕΝΗ 

ώ μβ^άΧων αχεων καταβαλΧομβνα μΑηαν οίκτον, 
τΓοΐον άμίΧΧαθώ <^οον ; ή τίνα μουσαν εττβΧθω, 
Βάκρυσιν η θρήνοις η ττ&νθβσιν ; ε ε. 

48ο Η Ε [.ΕΝ 

ΤΕίΧΕΚ 

δείί-δίπίπ ΐΗβγ ρβΓΪδΗρίΙ ίοΓ ά δϊδίεν'δ δΙίΗτπρ. 

8υίίΐο6 Ιΐιοδο 5ΐ;οπ68 : ΐΛνϊοε Ι Λνοιιΐά ηοΐ; «ίΓΟΗΠ, 

ΒπΙ ί'οΓ ΐΗίδ οΗϋδε Ι δουο^Ηΐ; Ιΐιοδε Γονηΐ Ικιΐΐδ, 

Βι-ίη§ ίΗΪη Ιο δεε ΊΗεοηοέ ΐΐιε δεεη 

'ΓΗοα Ηεΐρ πιε Ιο ΗεΓ, ΙΙιηΙ Ι ^η&^ 1)ε 1υ1(1 

λνΗεΓεΙ)}^ ίο δίεεν ιη^ ^αΐΐε^'δ ρΓΟδροτουδ Λνΐη§ 

Το δεα-^ΐΓί ΟγρΓαδ, λν1ιει•ε Αροΐΐο 1)<ΐ(1ε 

ΤΗαΙ Ι δΐιουΐθ άλνεΐΐ, αηά, ΐον ίΗε Ηοιηεί&ικί'δ δ&ΐί^ε, 

€ηνε ΐΐ ΐΗε ϊδΙίΐηά-ηΗΐηε οί' δ&ΐαηιϊδ. 150 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΤΗοα εαπδΐ; ηοί ηιίδδ ίΗε οοιπ*56, ίι-ίεποί : 1)ΐιΙ ίΗίδ Ι^ηκί 

ί.εαν6 ΐΗου, «ικί Ηεε, ετε ΡΐΌίευδ' δοη, \ν1ιο ηιίεδ 

ΤΙιΐδ 1ίΐη(ί, Ι^εΐιοΐά ΐΗεε ; — ηοΛν ίδ Ηε αίΆΥ, 

ΡοΙΙοΛνϊησ ιΐία Ιιοαηάδ ίο δίαν ΐΗε λνίΐάλνοοά ϋεαδίδ; — 

ΡοΓ Λνΐΐίΐίδο Οϊ•εε1< 1ιε θηάεΐΗ άοίΗ Ηε Ιίϋΐ : 

ΒηΙ £θΓ ΛνΗβΙ οααεε — ηοι• 5εε1< Ιΐιου ΐΗΐδ ίο Ιεαηι, 

ΝοΓ τηΆγ Ι ίεΐΐ : Ιιολυ δΐιοιιΐά Ι ρνοίΐί ίΐιεε ? 

ΤΕυεΕΗ, 
Οταείοαδ ίΐιν δρεεοΐι ΐ•;, Ι&άγ : Ηε»νεη νοιιοΗδ&ίε 
Το ίΚεε ίοΓ ίΐιγ ίΉίι• άεεύδ τεί^υϊίαΐ ίβΐ)•. 
Α ίοπη 1ι»δί ίΐιου Ηΐίε Ηείεη'δ, 1)υί ίΗοα Ηαδί 100 

Νο ΗεαΗ Ιίΐίε Ηεΐ'δ, παγ, (ϋνεΐ'δε υίίενίγ. 
Κιιίη 1»ε ΗεΓδ ! Νε'εΓ ίο ΕαΓοί&δ' δίΓεβιτίδ 
Οοηιε δΐιε ! Βαί Όε ίΗου^ Ι&άγ, ονεΓ 1)1εδί. [ΕχΐΙ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ροι• πιΐηε αη^υίδΗ Ι ταίδε αη εχοεεάΐη§ §ι•ε3ί αηοΐ 

1)ϊίΙεΓ ονγ ! 
ΗοΛν δΐιαίΐ Ι ίΐσοηϊζε £οι•ί1ι ηιγ Ι&ηιεηίΡ — ίο Λνΐιπί Μυδβ 
(ΐΓαλν ηί§1ι 
\νίί1ι ίείΐΓδ, λνϊίΗ (ΙεαίΗ-άΪΓ^εδ^ ογ ηιοαηίη^δ οί 
ιπΐδετγ ? 

νν^οε'δ 1116, Λνοβ'8 ιηε ! 

48 1 
νοι.. Ι. Ι Ι ΕΛΕΝΗ 

τΓτβροφόρυι Ρί^άνίδβς, στρ. α 

τταρθ^νοι, ϋθονος κοραο 

^6ί./3ί}ι/69, β'ίθ' €μοΐς γόοί.9 
170 μόΧοίΤ 'έχουσαί τον Κίβυν 

Χωτον η σύρί'γ'γας, αΙΧίνοίς κακυΐς 

τοί9 βμοΐσί σύνο'χ^α Βάκρυα, 

ττάθασί ητάθεα, μέΧεσι /^ελβα• 

μουσβΐα θρηνήμασί ζυνω^α 

ΤΓ^μψβίβ Φβρσέφασσα ι 

φόρια, 'χ^άρίταις 'ίν βττΐ Βάκρυσι 1 

τταρ' βμέθβρ ΰττο μβΧαθρα νυ-χ^ία 7Γαιάρα<; 

νίκυσιν όΧομβνοις \άβτ]. 
Χ0Ρ02 

κυανοβίδβς άμφ' ϋ8ωρ άντ. α 

180 βτυγον 'έΧικά τ ανά 'χΧόαν 

φοίνικας αΚίου ττβττλονς 

αύ^αΐσίν έν ταΐς '^ρυσεαος 

άμφίθάΧτΓουσ βν τ€ Βόνακο'ζ ^ρν(:σιν 

βνθβν οίκτρον 6μα8ον 'έκΚυον, 

αΚυρον βλβγο/', ο τι ττοτ 'έ\ακ€ν 

„ _ αίά<^μασί στ€νουσα, 

Ί^νμφα τίς οϊα ΝαΊς 

ορεσι φνγάΒα νομον ί€Ϊσα 

Ύοβρόν, ΰττο δε ττ^τρινα <γνα\α κΧα'^'^αΐσίν 
190 Παζ^ός• άναβοα '^άμους. 

ΕΛΕΝΗ 

ίω υω• στρ. ρ 

θήραμα βαρβάρου ττΧάτας, 

Έλλαζ^ίδε9 κόραι, 

ναύτα'ζ ^Αχ^αιών 

τις ^μυΧβν βμοΧβ 8άκρνα Βάκρνσί μοι φβρων, 

Ιλίου κατασκαφαν 

4δ2 ΗΕΙ-ΕΝ 

■ Οοιηε, 8θΗ-ιηαΐάδ, Ηϋ1ιει•\ν•;ια1 Λνίη^ΐη^^, (λ//•. 7) 
ΟηιΐίίΙιΙοΓδ ο£ ΕπΓΐΗ'δ 1;ι•ανΗί1-11ΐΓθί.'δ, 
8ϊι*€η5, Ιο ηΐϋ (1ι•;ι\ν ηϊ^ΐι, 

ΤΙιηΙ νοαΓ ΗιιΙίίδ ;ιιΐ(1 γοιιι• ρίροδ ιπη^' δίςΐι 170 
Ιη ίΐοουΓ(1 \νϋ1ι ιηγ λυλιΗπ^η, ;πκ1 ί:\•γ 
Το ηιν δοη*ο\νδ οοηδοηίΐηΐ-νΐη^ϊπ•]^ 
\νΊ{;Ιι ΙοαΓδ, ΙαηιοιιΙαΙίυπδ, Άηά λνο(•5. 
()1ι Λνυυ1(1 1)ΐιΙ; ΡεΓδερΙιοηο Ιί^ικί 
ΡεΙΙολν-ηιοαπιεΓδ £ι•οιη Ηίκίεδ^ Ιο 1)ΐ6η(3 
Ό6ίΐί1ι-ο1ί镧6δ ΛνίΐΗ ηιϊηο 1 Ι ΛνοηΐΓΐ δθΐΐ(1 
ΤΙιηη1ν-ϋΗ"οηη§ οί' Λνοερίιΐί^ ηικϊ 8Ϊη§ίιι§ 
Οί" οΐιηηίδ Ιο Ηογ άοίκΐ, ιηιΐυ Ιΐιοδο 

Οη λνΐιοιη Νϊρ^ΐιί,'δ ^Ηΐβδ ο1θ86. 

ΕΐΐΙΟ• ΓΗΟΚυδ 

ΟΗΟκυδ (Α7ΐί. ^) 

Ι λνίΐδ δρνοαιίίη^, \\•1ΐ6ΐ•6 ^^καδδ άΐΌορδ Ιι•Αί1ΐη§ 

Ιη Ιΐΐ6 ΓΪνεΐ'-ήοοά'δ ά^Γίνϋπ^τ ^Ιεαιη, 180 

ΡιίΓρΙε-^^εοΙ ι•οΙ)6δ Ίΐίίΐΐΐι ίΙ\α Ιίΐηζε 
Οί' Ιΐιε δΐιη, αικί Ιιΐδ ο,υΜεη ι•;ι^δ, 
Ονει•(1ι•αρίη§ Ιΐιε ΙίυΙηίδΗ-δρπι^δ ; — 
ΤΗεη Ιιεαιχΐ 1 α ρϊίίίαΐ \\ αί1ΐη<Γ ; 
Μοαηιίαΐ βηά \νί1ι1 άϊά ϊί δεεηι 

Αδ Ιΐιε δΐιηείν οΓ α Ναϊ&ά'δ άεδραΪΓ 
Ρ3Γ-1)θΓηε οη Ιΐιε ηιοπηίαΐη αΪΓ, 
\νΐιεη δ1ΐ6 ηιοαηδ ί;ιΐηΙ-Ηεεϊη!τ ΐΐιε δπ&Γε, 
ννΠεη Ιΐιε ηη^ΐιΐ ο£ Ρηπ ΐδ ρι-ενΗΪΗη^τ, 

Αηά Ιΐιε §οΓ§εδ ννΙιεΓΟ ε^ΙαΓαοΙδ δΐι-εαηι 190 

Κϊη§ Ιο Ιιει• 80ΐ•ε&ηι. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ϋ Ιΐεΐΐαδ' ά&υ^ΐιΐει-δ, ^ε (Λ7γ. 2) 

Β}' δΐΓίΐη§ε θΕΐ•δ 1)θΓηε ο'εΐ'δε», 

Οηε £ι•οπι Αο1ι&ε& ίΆτΊη^, 

Τε&ΐ'δ αηΐο ηιν ΐεείΓδ ΙϊεΗπη^, 
Τείΐδ Ιϋαηι'δ ονει*ΐΗι•θΛν• 

483 
II 2 ΕΛΕΝΗ 

ττυρί μ^Χουσαν ΒαΊψ 
δί' β'ζ-Αε ταν ττυΧυκτόνον, 
8ί €μ6ν όνομα ττοΧυττονον. 
200 ΑηΒα δ' εν ά'γ'χόναίς 

θάνατον βΚαββν 
αίσγύνα^ €μά<ί ύττ αλγεωΐ'. 
ό δ' βμος βν άΧΐ ττοΧυττΧανης 
ττόσίς οΧόμενος οϊ-χζται, 
Καστο/309 Τ6 συ'γ'γόνου τβ 
8^Βνμο^€V€'^ ά'^α\μα ττατριοος 
άφανί^ άφανβς Ιτητόκροτα ΧίΧοιίΓβ δάτί&δα 
γυμνάσια τ€ Βονακο€ντο^ 
Έιύρώτα, νβανίαν ττόνον. 

Χ0Ρ02 
210 αίαΐ αίαΐ' άντ. β 

ω Βαίμονος ττοΧνστονου 

μοίρα<; τβ σα<ί, >^/ύναι.. 

αΙων 8υσανων 

Τ69 βΚα-χβν βΧαγ^εν, οτβ σ έτίκ€Το ματρυθεν 

Ζζύ^ ττρβττωρ δί' αιθέρος 

'χίονο'χ^ρω<; κύκνου τττβρφ' 

τι <γάρ άτΓβστί σοι κακών ; 

τίνα δέ βίοτον ουκ βτ\α<ί ; 

μάτηρ μ€ν οϊχ^€ταί, 
220 ΒίΒυμά Τ€ Δι09 

ουκ €ύ8αιμον€Ϊ τβκεα φιΧα, 

γθόνα δε ττάτριον ούγ^ όρας, 

δίίχ δε 7ΓΟλεα9 βργβτσι 

βάξί'ζ, α σε βαρβαροοσι 

Χβγ^βσι, ττότνια, τταραΒίΒωσιν, 

ό δε σος βν άΧΐ κύμασί τε λελοιττε βίοτον, 

ούδε ΤΓΟτ' ετί ττάτρια μβΧαθρα 

καΐ ταν ^αΧκίοικον οΧβίβΐς. 

484 ΗΕΙ.ΕΝ 

Τ1ΐΓου§1ι ηιυΓ(ΐ6Γ638 ηιε Ιαϊθ Ιολν — 

ΤΙιίδ Ιίαΐοίυΐ ηαηΐ6 οί ιηο ! 
Οί' Ι^οίΐα Ιιαίΐι Ηε ΙοΜ, 56ΐί-8ΐ;ιί)ΐ 200 

Βγ Ιΐιε άεαίΗ-ηοοδε'δ δίΓαη^^ϋη^ δίΓαΐη, 

ΗΰΓ 1ι6»γ1; ίοΓ ηι^ δΐιαιτιε αη^ϋϊδίι-ηνεη : — 

ΤοΠδ οΓ ηι^ Ιοκί, — ο'ει• ίαι• δοαδ οΐι-ΐνεη 
ΝοΛν Ιιαίΐι 1ιε ναηΪ8ΐιε(1 1;ειηρο8ΐ-{;()δΙ ; — 
Οί ΟαδΙΟΓ αηοΐ Ιιίδ 1)Γθί;Ηει• Ιοδί 
Ρί-οιη ε&ΓΐΙι, ΐΙιεΪΓ οοιιηΙι•}''δ 1\νΐη-1)οι•η ΙίΟΛδί: : 

ννΐιει-ε Ιιοοίδ Ιι.ινε ΐΙηιικΙεΓεοΙ, ίΐΐΐιίείεδ δίΓίνεη, 
ΕιίΓοΙϋδ' Γεεάδ ίιη^ Γ&οεοοιιι•.•;ε-ρ1;ηη 
\ν&ΐ1; ίΗεδβ ϊη ν^ΐη. ΟΗοηυβ 

(Αη/. 2) 
νΥοθ ίοΓ ΐΐι^ ιτιΐδεΓ^, 210 

Τΐιε λνί-ΐΓΐΙ ονθίΐϊηείΐ ίοΓ Ιΐιεε, 
Ροι*ε(1οοηΐ6(1 Ιο (ίαγδ οΓ Λνεε)ΐίη|5 
8ΐηοε Ζευδ ί1ιι•οιι^1ι οίοικίδ (1ολνη-δ\νεερίιΐ55, 
Α δΛνηη Λνίΐΐι Λνΐη^β οί δηονν, 
Βε^υίίειΐ 1:1ι^ ιηοΐίιοΓ 5θ ! 
ν\ΊΐίΐΙ Ιϊηολν'δΙ ίΐιου ηοΐ οί ννοε ? 
Ργοιπ \ν1ι&1 ίΐΐδ άυΙ Ιΐιου ίι•εε ? 
Ιη (Ιεαΐΐι Ιΐι^ ηιοΐΐιει• ]π(1εδ 1ιει• ραΐη : 
Ζεαδ' δοπδ, Ιιίδ λνε11-1)εΙονέ(1 ΐΛναίπ, 220 

Το (3.1^8 οί 1)1ίδδ ηο ηιοι•ε ιτιαγ λναΐίεη : 
ΊΊιίηε Ιιοηιείαηί] Ιιανε Ιΐιϊηε ε}^68 ίοΓδαΙίεη ; 
Αικί δΙηπίΙεΓ^ Ιΐηοιι^ΐι 1ιει• οίίίεδ νίίε, 
Αδ5ί<τηδ Ιΐιεε .αη &ο(•ιη•δ(:^(1 Ηίο, 
ΡΓΟοΙ&ϊιπδ ΐΗεε γοη 1}£ΐΓΐ)<αη3η'8 \νίίε : 

Όοίΐίΐι ηηιίά δίοηη ΐΗγ ΙογοΙ Ιιαίΐι 1;;ι1<οη : 
ΊΊιου ο-ίαιίιίΐί'ηεδί; ηο δΐτε'δ ΙυιΙΙδ .χίΤΗίη, 
ΝοΓ ΒΓ3ζεη Ραπε. ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

φβύ, τίς• ην Φρν^ων, τίς ην ^ στρ. 7 

230 ταν Βακρνο€σσαν 'ίλιω τβ ττβύκαν 

Ί" δς έ'τβ/χε το49 θ' ΈΧλανίας άττο -χθονο^ ; 

βνθβν οΧομβνον σκάφος 

ό Τίρίαμίδας συναρμόσας 

εττΧβυσβ βαρβάρω ττΧάτα 

ταν €μαν εφ' βστίαν, 

67Γί ΤΟ Βνστυχ^€ς 

κάΧΧος, ώς βΧοι 'γάμον βμυν, 

α Τ€ ΒόΧιος ά ττοΧνκτόνος Κύττρις 

Ααναΐδαίς αηουσα θάνατον Γίριαμίόαίς τβ. 
240 ώ τάΧαίνα συμφοράς. 

ά δβ γρνσεοίς θρόνοις άντ. 7* 

Δ409 υτταηκαΚισμα σβμνον ηρα 
τον ωκύτΓουν βττβμψβ Μ,αιάΒος ηόνον, 
ος μβ 'χλ,οβρά Ζρβττομ&ναν έσω ττβττΧων 
ρόΒεα τΓβταΧα, γ^αΧκίοικον ώς 'Αθάναν 
μόΧοιμ', άναρττάσας δί' αίθίρος 
τάνΒε ηαίαν βίς άνοΧβον 
'έριν βριν τάΧαιναν εθετο 
ΤΙριαμίΒαισιν 'Έ,ΧΧάζος. 
250 το δ' €μον όνομα τταρά Χιμουντίοις ροαΐσι 

μαλΙτίΒιον έ'χβί φάτιν, 

Χ0Ρ02 

εχείς μεν άΧ'^/είν', οΐόα• σνμφορον δε τοι 
ώς 'ραστα τάναηκαΐα του βίου φέρειν. 

^ Ρμ1ο3', Ιΐιβ οΜ Μ8. Γβαάϊη^ 1)βϊη§ "(ΙβκΙϋιιΙβ αΐίΐίβ οί 
δβηεβ αηιΐ ηΐί!ΐ.ι•β." 

486 ΗΡΧΕΝ 

ΗΕΙ,ΕΝ 

ΛΙι, λνΐιο οί Ιΐιε ΡΙίΓγσΐαηδ (]ηγ6(1 ΛαΙ ίίΊΙίηο• (81γ. 3) 

ϋί Ιΐΐ6 ρϊηθ5, £οι• ΐΗβ ιηουΓηίη^ϊ οί" Ιϋιιιη ίηίοθ, 230 

Αικί ί'οΓ ΙεαΓδ υηΐο ΐΐιβηι Ιΐι.ιΐ ιη Ηο1ΐ38 \νρι•ο (ΐΛνβΙΙίηο;, 

()Γ λνΐιοδβ 1)βίΐηΐ5 Λναδ ΐΗε ^αΐΐον, \νϊ11ι βνΐΐ ίΓεΐ^ΙιΙοά^ 

ΒυΐΜεθ οί' Ρηαιη'δ οίΤδρπη^, Ιΐΐ€ Ιιαίοίΐ, 
ΝΝΊτοΐΏ οίΐΓδ ΙίαΛίΐνϊο δρ^^1 ονβι* ΐΐιο ΐίοΐβ, 
Τίΐΐ Ιΐΰ οαπΊΟ ίο ΐΗε Ιιο&γΙΚ οί" ηι^ δρανίΛπ ρίΐΐίΐο'ε 

Ι η (^αοδΐ οί" ηιγ Ι^εαπΐγ, ίοΓΡίΙοοίϊΐοά ΐΐιε οοο&δίοη 
Οί" ηιϊδοΐιΐοί : 1)65Ϊ(ί6 Ιιΐηι ΐη ίι•6αο1ΐ6ΐ•ουδ ηιαίΐοε 

Οαηιε ίΛ'ρΐ'ίδ^ Ιΐιε 1)ΓΪη§6ΐ• οί (ΙεΛίΙι'δ (Ιοδοΐαΐϊοη 

υηίο Πίΐηαιίδ' δοηδ, υηίο Ρι•ί,αηι'δ η;ιϋοη. 

νΥοε'δ Γπε ίοι• τηγ Ιοί, λυΙιο αιη ιηϊδειτ^'δ 1>η<1ε 240 

(ΑηΙ. 3) 
Ργοπι Ιΐιο ρζο\ά οί Ιΐιο Ιΐινοηε οί Πει- ^Ιονγ 1)εη(ϋη§, 

ΌιχΗίΙ Ηει•α, Ζουβ' 1)ΐ•ί(1ε ^εα1ου8^-§1ο\ν^秕, 
δ})εά ίΐιε ίΐεείίοοΐ δοΐοη οί Μαία (1εδοεη(1ϊη<τ, 

ννΐιο οαηιε οη Γπε ρ1ιιο1ίΐη<ί ΐΐιο ΓΟδΟδ, αηά ΙΙίΓΟΛνΐη^ 
Ιηΐο ηιγ σοΛνη-Ι,αρ Ιΐιείι- 1)ΐΐ(1δ ίι•εδ1ι-1)1θΛνίη§, 
ΊΌ 1)εαΓ Ιο ΐΐιε Βι•&ζεη Ραηβ ΐΐιείι• ρι*ΐάε. 
Απίΐ Ιιε δοαΓεά Λνίίΐι Ιιίε ρνε^ ί;1ΐΓου§1ι Ιΐιε οΙουΛδ οί 
Ιιεανοη, 
Αηά ί;ο ΐΐιΐδ Ιαικί α11 πηΐ^ίοδί Ηε 1)ΐ•οιι§1ι1; ΙιεΓ, 
Αιΐ(1 1ιε ΓΠίκΙε Ηετ ά δΐι-ίίε, ίοι• οαίαιηΐΐγ δίΓΪνεη, 
ΡοΓ Ηεΐΐ&δ, οί Ρηαηι'δ ρεορίε \ν1ιο δθΐι§)ιΙ Ηει*. 
Βιιΐ Ηείεη, 1)ν δίιτιοϊδ' οηιπδοηεά Λναίει•, 250 

λΥαδ α Ιίνεαίΐι, Λναβ α 1)ίΐί11ε-οι•γ — ηου^ΐιΐ Ιιεδίίΐε. 

ΟΗΟΕυδ 

8θΓΓθΛνδ .ινε Ιίπηε, Ι Ι^ηοΛν : γβΐ ίδ ϋ 1)ε8ΐ 
Ρ,ΐεΓΗΐΙ}^ &δ τηαγ 1)ε Ιο εικίανε Ηίο'δ ΐΠδ. 4δ7 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ώίλαί <γυναΐκ€'ς, τίνι ττότμω σννβζύ'γην ; 
αρ η τβκοΰσά μ €τ€Κ6ν άνθρώττοιι; τ€ρα<; ; 
'^υνη /γαρ ούθ' ΈΧλ7]νΙς ούτβ βάρβαρος 
τεν-χ^ος νεοσσών Χβυκον βκΧοχ^εύβταί, 
€ν ω μ(: ΑήΒαν φασίν €κ Αιός τ€Κ€Ϊν. 

200 τέρας 'γάρ 6 βίος καΐ τα ττρά'^ματ εστί μου, 

τα μεν οι ήραν, τα οε το καλΧος αίτιον, 
εϊθ' εζαΧειφθεΐσ' ως ά^αΧμ ανθις ττάΧιν 
αίσ^χιον εΐΒος εΧαβον άντΙ του καΧυν, 
και τάς τύχ^ας μεν τάς κακας ας νυν εχ^ω 
"Ι^Χληνες εττεΧάθοντο, τας Βε μη κακας 
εσωζον ωσττερ τας κακας σφζουσί μου. 
όστις μεν ουν εις μίαν άττοβΧεττων τύγ^ιν 
ττρος θεών κακοΰται, βαρύ μεν, οιστέον δ' 'όμως' 
ημείς δε ττοΧλαΐς σνμφοραΐς ε^κείμεθα. 

270 πρώτον μεν ουκ ουσ άΒικος, εΙμΙ 8υσκΧεής• 

καΐ τούτο μείζον της άΧηθείας κακόν, 
όστις τα μη ττροσόντα κέκτηται κακά. 
εττειτα πατρίδος θεοί μ άφιΒρύσαντο 'γΡ]ς 
εις βάρβαρ' ήθη, και φίΧων τητωμένη 
ΒούΧη καθεστηκ' οΰσ' εΧευθέρων άττο' 
τα βαρβάρων 'γάρ ΒοΰΧα ττάντα ττΧην ενός. 
ά'γκυρα δ' ή μου τάς τύχ^ας ω-χει μόνη, 
Ίτόσιν ΤΓοθ' ήζειν και μ άτταΧΧά^ειν κακών, 
ούτος τέθνηκεν, ούτος ούκέτ' εστί δί/. 

280 μήτηρ δ' οΧωΧε, καΐ φονεύς αύτΡ}ς έ'^ώ, 

αδίκως μεν, αλλά τάΒικον τοΰτ' εστ' εμόν. 
ο δ' ά^Χάϊσμα Βωμάτων εμού τ εφυ, 
θυ^άτηρ άνανΒρος ττοΧιά τταρθενεύεται.• 488 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ρι-ίβηάδ, 'ηβαΐΐι Ιΐιβ γοΐνβ ο£ \\Ίι.ι1; ίΐοοηι ηιπ Ι 

1)ΟΛνθ(1 ? 

ΒθΓ6 ηοΐ ηιν ηιο1:1ΐ6ΐ• α ροιίοιιί υηίο ηιοη ? 

ΡοΓ ηενει- Ηεΐΐεηε ηοι• 1)ανΙ)ΛΓίΗη ^1;x1τιβ 

ΒΓοα^Ιιΐ ίοΓίΙι Ννΐιϊΐβ νί&Ι οί" α ίΐ6(1§1ϊη2; 1)Γ0ϋ(1,ι 

\νΐΐί;Γείη Ιο Ζ&ιΐ5 ηιεη 53ν Ιΐιαί Ί^αάΆ Ι^πι-ΰ ηιε. 

Α ροΓίεηΐ ανε ηιν Ιίίο &η<1 ηΐΐ ηι^ ίΌιΙιιηεδ, 260 

Ιη ρηΓΐ ΙΙίΓουσΙι Ηατα, ΐ1ΐΓου§1ι ηιν ΙϊβααΙγ ΐη ραι-ί. 

()1ι οοα1(1 Ι, 1ί1ν6 ίΐ ρίοΙαΓε 1)1ο1:1οο1 οαί, 

Ηανβ οΐιαηίζεά ίΐιαΐ 1)ο;ιηΙν ί<^>ΐ' ιιποοηιείίηί-ίίδ ! 

ΟΙι ππο;1ι1; Ιΐιε ΟΓεεΙνδ ίοι-^εΐ Ιΐιε ΙοΙ ίΐοοιιι•8ΐ 

ΊΊκιΙ ηοΛ\• ίδ ηιΐηε, ίΐηά ίνεαδίη-ε ηιεηιοΓΪεδ 

Οί Ιίοηυιη• ίουοίήη^ ηΐ6, αδ ηοΛν οί δΐιαηιε ! 

λνΐιοδο^ υη οηε οΐιαηοε οεηίΓίη^ αΐΐ Ιιϊδ Ιιορβδ, 

Ιδ δΐΐ'ίοΐίεη οί Οοά, ΙιαΓά 11ιου§Ιι ϋ 1»β, ηι.ι^ 

1)εΗΓ ίί ; 
ΒαΙ Ι — Ι αιη λ\ Ιιείηιεά ϊη ηααηγ ηιίδεηεδ : 
ΡϊΓδί;, αη ϊ11 ηαηιε, Ιΐιου^ΐι Ι 3ηι οίε&η οί δίη ; 270 

Αηά \νοι•δε ΐδ ΐΐιίδ Ιΐιαη δαίϊεηη^ ίοι• ^ϋδ^; οαυδε. 
Το 1)εαι• ίΗε ΐ3υι•(1εη οί δίηδ Ιΐΐίΐΐ αι•ε ηοΐ ουνδ. 
ΊΊιεη, ίι•οηι ηΐ}- Ιιοηιεί&ηά Ιΐιε Οοάδ ι)ίιη^^^1ε^1 ηιβ 
Το &Ηεη οαδίοπίδ^ β,ηά, \)αν&ίί οί ίπεηάδ, 
Α δΙανε ίΐηι Ι, ΐΗε (Ιίΐυ^ΙιΙεΓ οί ίΓεε δΪΓεδ ; 
ΡοΓ ηιϊάδΐ 1)αι•1)αΓΪ&ηδ δίανεδ ίίΓε α11 δανέ οηε. 
Αηά — ίΐιε οηε αηοΙιοΓ Ιΐιαΐ δ1:ίΐ7εά υρ ηι^ ίοιίυηεδ, 
Τΐΐίΐΐ; }•εΙ ηΐ}' 1ογ(1 Λνοα1(1 οοηιε, »ηά εηΛ ηιγ \νοεδ — 
Ηε ΗαΐΗ άϊβά : ν.\\ο λναδ ηιίηε αηοΐιοι• ΐδ ηο ιτιονε. 
Ώ^άο Ϊδ ιη)' ηιοΐΐιεΓ^ αηΛ ΙιεΓ ηιιΐΓ(1&ι•εΓ Ι, — 280 

Ιηηοεεηΐΐ)^, ^εΐ οίεανεδ ΐΗε \νΓοη§ ίο πιε. 
Αη(1 δΐιε, εΓεΛνΙιΐΙε πιΐηε Ιιουδε'δ ρη(1ε αηά ηιϊηβ, 
Μ)^ ο1ιϊ1(1, ίδ §ΓθΛνίη§ «Γεγ^ α δροπδοΐε.δδ ηι;ιϊ(1 ; 

' Α11α(1ϊη^ ίο Ιΐΐ6 1\νο ο»^8 οί Ι>ο(]λ, ίΐΌΐη οηβ ο£ «ΙιΐοΗ 
ϊδδαοί] Οϋ.^ΙοΓ 3,ίΐύ Ρύΐΐαχ, ίιοπι Ιΐΐί; οΙΙιβΓ Ηίίίβη. 

489 ΕΛΕΝΗ 

τω του Δίος δβ Χβ^ομβΡω ^ιοσκορω 
ουκ €στόν. άΧΧα ττάντ' β'χουσα Βυστυ-χτ} 
τοις ττρά,'^μ,ασιν τζθνηκα, τοί<; δ' βρ^οοσιν ου. 
το δ' βσ'χ^ατον τοΰτ', βι' μοΧοιμβν εΙ<; ττάτραν, 
κΧτίθροις αν €Ϊρ'•/θί€ν μβ, την ύττ' Ίλί,'ω 
Βοκουντ€<; ΈΧβνην Μβϊ,'βλβώ μ' €\Θ€Ϊν μβτα, 

290 £ί μ^ρ >γαρ β'ζη ττόσίς, άνί'γνώσθημβν αν 

€19 ζνμβοΧ' βΧθονθ' α φανερ' αν μονοίς αν ην. 
νυν δ' ούτβ τοΰτ' βστ' οϋτ€ μη σωθη •ποτ€. 
τι Βήτ' €Τί ζω ; τίν ύττοΧβίτΓομαί τύγτην ; 
ιγάμους βΧομίνη των κακών ύτταΧΧα^ά'ί, 
μετ' άνδρο'ί οίκεΐν βαρβάρου ττρος ττΧουσίαν 
τράτΓβζαν 'ίζουσ ; άΧΧ' όταν ττόσι^; 'τηκρος 
ζυνη ^υναίκί, καΐ το σώμ' ίστι,ν ττίκρόν. 
θανβΐν κράτιστον ττώς θάνοίμ αν ουν καΧω<ί ; 
άσ-χήμονβς μβν αηγόναι μβτάρσιοι,, 

300 καν τοΐσί 8ούΧοις Βυσττρβττβς νομίζεται" 

σφα<^α\ δ' β-χουσίν βύγβζ^ες η καΐ καΧόν, 
"Ι" σμίκρος δ' ό καιρός σάρκ' άτταΧΧάξαι βίου. 
649 ^αρ τοσούτον ηΧθομα' βάθος κακών 
αϊ μβν Ύαρ άΧΧαι 8ια το κάΧΧος βύτυχ^βΐς 
'γυναΐκβς, ημάς δ' αύτο τοΰτ' άττώΧβσεν. 

Χ0Ρ02 

'ΈίΧενη, τον βΧθόνθ', όστις βστίν 6 ξβνος, 
μη ττάντ' άΧηθή Βοξάσης βίρηκβναι. 

ΕΛΕΝΗ 

καϊ μην σαφώς ελε^' οΧωΧίναι ττόσίν. 
Χ0Ρ02 ΤΓολλ' άν Ύβνοιτο καΐ δια Λΐτ€υ8ο)ν βττη. 490 ΗΕΙ.ΕΝ 

Αικί Ιΐιο ΤΛ\'ΐη ΒΓβΐΙΐΓβη^ ηαιηβίΐ ίΐιε δοπδ οΓ 

Αγ6 η<Λ. Βαί, Ιΐιοιιο;1ι Ι Ικινο ηοιι;τΗί; 1)υ1; ιώΪ5&γ^, 

Με Ιιαίΐι ϊΙΙ-ίηηηΓΤ, ηοΐ; ί11-(ίοΐη§, δίαϊη. 

Λιΐ(1, >νοΓδ1; οί.ιΐΐ, ΐί" Ι δΐιουΐίΐ τεαοΐι ηιϊηε ΗοΓηε, 

Μεη νουΐά ϊη (Ιυιισεοη οΐιαϊη ιηε, α8 ίΐιο Ηείεη 

ΓοΓ ΛνΙιΟΓΠ ίο ΙΗιιηι Μοηοίαυδ Λνεπί. 

1"Όι•, ίί' ιηΐηε 11αδ1^αI;^ Ηνεά, Ι)^ ίοΐνοιίδ Ινίκ^χνη 290 

Το ηοηε Ι^εδίίΐε, ηιϊ^ΐιΐ Γεοο^ηϊΙίοιι 1)ο. 

Ί'!ιΪ5 οαηηοί; ηο\\• Ιιε : ηο, Ιιε οαηηοΐ 'δΟΛρο. 

\ν!ιν Ιΐιοη οίο Ι Ηνε οη ? — Λν^αί ίοΓίιιηε λν&ίίδ ηιο ? 

>Ιι.•ι11 Ι οΐιοοδε ηιαι•η<ι^6 ίον οδοαρε ίΐ'οηι ϊΠδ, 

0\ν'ε11 λνϋΐι Ά ΙοΓίΙ 1>αΓΐ3&ι•ΐαη, αί; ίιΐδ 1)θΛΐ•ά 

8είΐΙε(1 ηιίά ροιηρ ? Νίΐν, ίί α ΙιυδΙίίΐηά ΙυπίΙΐί'Γΐ 

ΟΛνεΙΙ Λνίΐΐι & ΛνοΓΠΕπ, ΙιεΓ ΟΛνη «εΐί δΐιε Ιο&ΐΐιεδ. 

Το άΐε \νει•β 1)εδΙ. ΗοΛν ΐΐιεη \νΐ11ι Ιιοηουι• άΐε ? 

υηδεεηιΐν ΐδ ΐΗε ηοοδε Ίλνΐχΐ; εαιΊ;1ι αιιά Ηε,ινεη : 

Κνεη οί ΐΙΐΓ&ΙΙδ 'ίίδ ΙιεΜ ίΐ ύεπΐΐι οί ί,ΙΐΛΐηε. 300 

Ν'οΐίΐε ΐΐιε (1.駧εΓ ίδ αηά 1ιοηουι•αΙ)1ε, 

Ληίΐ οηε δΗοιΊ ϊηδίαηΐ ΓΪάδ ίΗε Ηεδίι οί Ιΐίβ. 

Υεα, ίο δΐιοΗ άερίΐι οί ενϋ ατη Ι οοηιε ! 

ΡοΓ οίΐιει• Λνοηιεη αΓΟ 1)^ 1)είΐιιΙ)' ιπαοίε 

ΒΙεδί — ηιε ΐΗε δείίδαηιε σϊίΐ; Ιο ηιίη Ι^ΓουίτΙιΙ. 

ΓΗΟΚυδ 

ΗοΚη, 1)ε1ίενο ιιοί νοικίει* δίΓαπε^οι• εραΐίε 
Τηιΐΐι οη1)', ϋε 1ιε λνΐιο 1ιε ηια^- ΐίιαί οαηιε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ναγ, 1)υΙ 1ιε ρΐαίηΐγ 5»ΐ(1 γπ}^ 1ογ(1 Ιιαά (Ιίεθ. 

ΟΗΟΗυ8 

Ιη ΐΏϋ11ίίϋ(1ε οί λνοΓ^δ Ιΐιενε ΛναηΙ ηοί 1ΐ68. 

491 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

310 κα\ τάμτταλίν γε των^' άΧηθβια σαφΐ]} 

ΧΟΡ02 
€49 ζνμφοραν 'γαρ άντΙ τά'^αθοΰ φβρβί. 

ΕΛΕΝΗ 

φόβος <^αρ εΐ9 το ζβΐμα ττ^ριβαλών μ' α-γ^ι, 

ΧΟΡ02 
7Γω9 δ' εύμβνείας τοισίΒ' €Ρ Βόμοα έ'χβίς ; 

ΕΛΕΝΗ 

ττάντβς φίΧοί μοι ττΧην ό θηρβνων <^/άμου<;. 
Χ0Ρ02 

οίσθ' ουν ο Βράσον ; μνήματος Χίττοΰσ' β'Βραν — 

ΕΛΕΝΗ 

(ίς ττυΐον βρτΓβΙς μυθον ή τταραίνβσιν ; 

Χ0Ρ02 
έ\θούσ €9 οίκους, ή τα τταντ' εττίσταταί, 
της ΤΓοντίας ΝηρτϊΒος έκΎονον κόρης, 
ττυθοΰ ττόσιν σον ®€ονόης, βϊ'τ' βστ' €τι 
320 βί-'τ' 6κ\£\θί7Γ€ φβ^^ος• βκμαθοΰσα δ' £ν 

ττρος τας τν^ζας το 'χ^άρμα τους 'γόους τ' έ'^ε. 
ΊτρΙν δ' ούδέι/ ορθώς βίδέναί, τι σοι ττΧζον 
ΧυτΓουμένϊ] <γ6ΐ>ατ' αν ; ά\\' βμοί ττίθοΰ• 
τάφον Χιττοΰσα τονΒβ σύμμι,ξον κόρΎ], 
'όθζνττβρ βίσει ττάντα' τάΧηθή φράσαι 
βγ^ονσ' €ν οϊκοίς την^β, τι βΧίττβις ττρόσω ; 
θέΧω δε «τάγω σοΙ συνασβΧθβΐν Βομονς 
καΐ συμττυθβσθαί τταρθ^νου θεσΊτίσματα• 
ιγυναΐκα >γαρ 8η συμττονείν '^υναικΧ χρή. 

' Ρα1β3' ΓθΛίΙδ άληθίίαι, ίΓ&ηβροδοβ ίττη αηά σαψί}, αηά ίαΐίθβ 
ίμτταλιν τώνδί ίο ηιοαπ " οοηΙτο,Γγ Ιο Ιΐιεββ (Ηβδ) " : — 

ΟΗ. ]]γ 1ίβ8 ηιαγ ιηαηγ α ίαίο δββιτι α11 ίοο οΐβαη 
ΗβΙ. Ναγ, ίίΐ.ΐ8β1ιοο(Ι ιϊη^β ηοΐ, ^\'^ι11 ΐΗο ηοΐβ οί Ιΐ'ΐιΐΗ. 

492 ΗΡΧΕΝ 

ΜΕΙ,ΕΝ 

ΝΉν Γίΐΐΐιο-, ])1;ιίη Ιηιΐΐι ιιι;()' ;ι ρΐΗΪη Ιπΐε 1)β. 310 

αΗΟΗυδ 
Ν.ιν, 'ΐϊδ ΐΗυιι 1ο;ιικ'8ΐ ηιοΓΟ Ιο οτϊγΓ ιΐιαη ^(»}^ 

ΗΕΙ,ΚΝ 

Ρΐ';ΐΓ 1'υΜδ ηΐΰ Γουηά, αικί (Ινα^δ ιηε ίο ηψ (Ιι-ε&ά. 

ΟΗΟκυδ 
ΙΙοΛν δ1αιΐ(3δ Ιυ ίΐιεο βίΤβοΙεά )Όη(ΐ6ΐ• Ιιοαδο^ΗοΙά ? 

ΗΕ1.ΕΝ 

Ρπεηθδ ά\\, δίΐνε Ηϊηι Λνΐιο ΙιιιηΙδ ηιε ίον Ηίδ Ιίπάε. 

εΗοκυβ 
Κ ηοΛν'δΙ Ιΐιοη Ιΐΐ)' ρίΐΓΐ ? ΓΐΌΐη δβδδίοη αΐ ΐΗο ΙοηιΒ — 

ΙΙΕΙ.ΕΝ 

Ίο \\•1ι;ιΙ δροβοΐι ογ \ν1ιαΐ οουηδβΐ άΐ'&Λνοδί Ιΐιοιι ? 

ΟΗοκυδ 
Ραδδ ίο Ιΐιβ Ηουδβ : οί Ηει* \ν1ιο Ιίπολνείΐι ίΐΐΐ, 
ΓΙιε (Ιαιι^ίΐιίει• οί" ίΐιε δε&-1)0ΐ•η Νει•εϊΛ ηιαίά, 
Τΐιευηυο, αδίν ίί γεί Ιΐιίηε 1ιαδΙ);ιη(1 Ηνε, 
Ογ ΙιλΙΙι ΙείΙ Η^ίΐιΐ ; αηοΐ, Ιίεϊη^ οεΓϋΠεά, 320 

ΑοοοΓ(1ϊη§ Ιο ΐΐΐ}"^ ίοι-Ιαηεδ 30^ ογ πιοιιγπ. 
Βυΐ, ει•ε ΐΗοα 1<ηο\ν• απ§1ιΙ Ιι•υΙ}', \\'1ϋΐί; ίΐνπϊΐδ 
ΤΙΐΗΐ ϊΐιοϋ δΐιυιιΐίΐδΐ §πενε ? Ναν, Ηοανίίεη απΙ;ο 

ηιε: — 
Γ.ο;ινε ϊΐιου Ιΐιΐδ ΐοηιΐ), αικί ν.'ίΐΗ Ιΐιε ηΊ.'\^^1 οοιηηηιηε, 
Οί' λνΐιοηι δΗαΙΙ ΐΐιοα Ιοαπι α11. \νΐιεη ΐΚοα Ιιηδΐ: Ιιενε 
0)10 Ιο Γεδοΐνε Ιΐιε (1οαΙ)1, λνΐιηΐ Λνοιιΐάδΐ ΐΐιοα ηιοι•ε? 
1 Ιοο Λνΐΐΐι Ιΐιεε ΛνΐΙΙ ραδδ ίηΐο ίΐιο Ιιοιίδε, 
λ\'ί11ι Ιΐιεε ΐηο[αϊι•ε ΐΐιε ηιαίάεη'δ ΟΓ&οΙεδ. 
ϊΐιαΐ; ννοιηαη λνοιηαη'δ 1)αι•άεη δΐιαιε, ίδ ιηεεΐ. 493 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

330 φίΧαι, Χό'γου'ί έΒβξάμαν στρ. 

βάτε βάτε δ' ε49 Βόμους, 
ά^ώνα<ί 6Ι/Τ09 οϊκων ώς 
ττύθησθβ τον^ εμού'ς. 

Χ0Ρ02 
θίΧουσαν ου μό\ις καΧεΐς. 

ΕΛΕΝΗ 
Ιω μελβοζ άμβρα. 
τίν' άρα τάΧαινα τίνα Βακρυο- 
εντα Χό^ον άκοΰσομαι ; 

Χ0Ρ02 
μη ττρόρ^αντί^ άΧ'^εων 
ττροΧάμβαν, ω φίΧα, ^οονς. 

ΕΛΕΝΗ 

340 τί μοί ττοσί^ μεΧβος ετΧα ; άντ. 

ττότερα Βερκεται φάος 
τέθρίτητά θ' άΧιου 
κεΧευθά τ αστέρων, 

ΧΟΡ02 

ΕΛΕΝΗ 
******* 

?) ';' νεκνσι κατά ^θον6<; 
τάν -χθόνιου εχευ τΰχαν ; 

ΧΟΡ02 

€19 το φέρτερον τίθει 

το μεΧΧον, 6 τι <^ενήσεται. 

ΕΛΕΝΗ 

σε γαρ εκάΧεσα, σε Βε κατόμοσα, 
τον υΒρόεντα Βονακι "χΧωρον 

1 Τ\νο ΙϊηβΒ ιηΪΒδϊηβ, 0θΓΓβ8ροη(ϋη§ίο Ιΐιοδβ ΐη ΙΙιβ 8ΐι•ορ}ΐ6. 

494 Η ΕΙ. ΕΝ 

ΗΕίΕΝ 

Ι Ιι;ιί1, ίΓΪειιάδ, Ιΐιο Λνυΐ'ά γα Ιιανο δροΐιειι. (*^/γ.) 330 

Ρίΐ.'ίδ ϊη, ραδ*» }'(? ίηΐο Ιΐιε Ιιαίΐ, 
Το <ξϊν^ ναν υιιΐο ρΐΌρΙκ-ονΉ Ιυΐνί'π 
ΗοΛν ίΐΐίί €11(1 οΓ ηι^ Ιοϊΐδ δ1ι;ι11 Ιίοίαΐΐ. 
οποιιυδ 
ΊΊιοιι εαΐΐοϋΐ οη 1ΐ€ΐ• Ιΐιαΐ Ιιοαί'δ £α11 ί'αΐη. 

ΠΕΙ,ΚΝ 

λνί»^ ('οΓ ΙΙιΐΗ (1;ι^ ννϋΐι ΐΐδ Ιιαί'άεη οί ρπΐπ ! 
\\ 1ι;ιΙ λνοι ^ ΛναϊΙοΐΙι, Λνΐιαΐ Γίοδοΐίΐΐϊοη 
Οί ΙεαΓδ ])αδΙ Γοΐίεί' ? 
οιιυηυδ 
Ναν, ί'οΓεδΐαΙΙ ιιοί, Ο ίηεηά, ΙαιηεηΙ&Ιϊοη 
Ρΐ'ορίιείϊο οί" ^ιΐεί". 

ΗΚΙ,ΚΝ 

(ΑηΙ.) 
Το Λνΐιαΐ ιΐοοιη Ιιαίΐι ηιίηε 1ιιΐδΙ);ιη(1 ϋεεη §ϊνοη ? 340 

Ι)()11ι 1ιε γοΐ δοε ΐΐιε 1ί<2;1ι1; οί ίΐιε άαγ, 
δεε ίΐιε 8αιΓδ Λνΐιεείδ Ηαδίι ΐΙΐΓυιΐί;•1ι Ιΐιε Ιιεανεη, 

δεε Ιΐιε §1ε&ηΐδ οί ίΐιε δΙαΓ-ίΐΌίΙάεη Λν^γ ? Οι• Ιο Ιιίηι Ηίΐνε Ιΐιε άεαά (Ιοηε οΐ^είδίΐηεε ? 

ϋυίΗ ΐΐιε ηεΐΐιοι- ^Ιοοιη 1ιΐ(1ε ? 
εΗοκυβ 
Νίΐγ, Ιοοίί ίοΓ α ίθ,Ιε οί ίαίι• ρΓεδεηεε, 

λ^ΤιαΙδοε'ει• δΗ&Π ύεΐϊάε. 

ΗΕΙ-ΕΝ 

Τΐιεε Ι ΐηνοΐίε^ Ι δλνε&Γ Ι)^ 1;1ιγ η&ιηε, 

Ο Γίνει- \νϊ11ι ηρρΐ6-\ναδ1ιε(1 τεεά-Ιϊεάδ ^νεεη. 495 ΕΛΕΝΗ 

350 Κνρωταΐ', θανοντο<; βί β<ίζί<; 

€τυμα άνΒρ6<; αδε μοί — 

Χ0Ρ02 

τί τάδ' άσΰνβτα ; 

ΕΛΕΝΗ 

φόνων αΙώρημα 

δία Ββρ7]ς ορίζομαι, 

η ξιφοκτόΐ'ον Βίω^μα 

\α( μορύτου σφαλάς 

αύτοσίδαρον βσω ττβΚάσω δ<.ά σαρκός αμιΚΚαν, 

θύμα τρίζύ'γοις θβαΐσί 

•?• τω τε συρί^^ων άοώαν σββί- 

ζοντί ΤίριαμίΒα ττοτ' άμφΐ βουστάθμους, 

Χ0Ρ02 
360 άΧΧοσ' άττοτροττα κακών 

<γ€νοιτο, το δε σον βντυχ^βς. 

ΕΛΕΝΗ 

ίω Τροία τάλ,αινα, 

Βι εργ' αν^ρΎ^ οΧλνσαι, μέΧζά τ βτΧας• 
τα ο €μα οωρα Ά^υττροοος βτβκβ 
ΤΓοΧν μβν αίμα, ττοΧύ δε Βάκρυον, αχβά τ αχ^βσι, 
•|" Βάκρνα Βάκρυσιν βΧαββ ττάθ^α, 
ματ€ρ€<; τε τταΐΒας ωΧβσαν, 
άτΓο δε τταρθβνοί κόμας 
βθβντο σν^Ύονοι νεκρών ΧκαμάνΒριον 
άμφΐ Φρν^ίον οΐΒμα. 
370 βοάν βοαν δ' Ελλάς 

Λτελάδϊ/σε κάνωτότυξβν, 
εττΐ δε κρατί χβρας βθηκβν, 
ονυχι δ' άτταΧόχροα ^ένυν 
εδευσε φοινίαισί ττΧαγαΐς. 

490 ΗΕΙ.ΕΝ 

Ειιγι)1;λ8 ! — ίί ΐΓϋο Λν;ΐ8 Ιΐιο λνοιχΐ ίΗηΙ ο;ιιηε 350 

ΤΙΐΗΐ ιη}^ 1οι•(1 011 Ιΐιο βανίΗ ϊδ ηο ηΐ0Γ€ δβεη, — 

ΟΗΟΗυβ 

\νίΜ ΝνοΓοΙδ αιΐ(1 \ν'1ιίι•1ϊη^ — α1ι, ΛνΗίΐΙ δΙιοαΜ ίΙ\βγ 
πιεαιι ? 

ΗΕΙ,ΚΝ 
Τ1ΐ6 (ΐ6ίΐΐΐΊ-{1^.'ΐ1ϊΐ1§ ΟΟΙ'ά 

Κουικί ιη}' ηεοΐί ΛνϊΠ Ι Ιλνΐηβ, 
Οι• ϋιρ ί;1ιΪΓ5ΐ; ο£ ΐΗε δΛνοι•(1 
Ιιι ΐΗίδ Ιιο&Γΐ'δ Ηοοά οΓ ηιΐηβ 
8Ι)3ΐ1 1)β ({αβηοΐιεά, ΐΗιοιι^Ιι Ιΐιβ ίΐεδίι οΓ ηιγ ηεοΐί Λ3 Ι 
Ρίαπ^ε ϊΐ Ιο Ιϊίο'δ άί*ορ δΐιηηε, 

ΡοΓ α δΗΟΓΪίΐοε Ιο Ιΐιε Οοάάβδδεδ ΐΙΐΓββ, 
Αηά Ιο ΡπΓΐδ, \ν1ιοδε ρϊρε'δ ΛνϊΜ πιείοάγ 
Γ1(>Α^6^1 .ιίηΓ ονεΓ Ιάα^ απά ΐΌΐιηοΙ δΐΐΐΐ δίεηοΐϊη^δ οί Ι^ΐπε. 

ΟΗΟΗυδ 

Ραι• Ηβηοε ανενίεά ηΐΗ^ ιηΐδοΐιίεί' Ηεε, 360 

Λικί ίοΓίυηε £&η• ίΐΐίϊίΐε αροη ΐΐιεε ' 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νοε, Ηαρίεδδ Τγου, ίοΓ ΐΗεε, Λνοε ! 
ΊΊιοιι Ιιαδί ρεπδΐιεά ίοΓ δΐηδ ηοΐ Ιΐιϊηε ΟΛνη, υηάεΓ 

ηιϊδεΓγ'δ Ιοαά 1)Γου§Ηΐ 1ο\ν ! 
Αιιά Ιΐΐ6 ,ί^ίίΐδ οί" Ογρι-ΐδ Ϊ01Β6 ίοΓ ίΗεΐι• ί"ι•αίΙ Ιι^νε 1}οι•ηε 
Κί\•ει•5 οί 1)1οογ1 αηά οί Ιεαι-δ, αηά Ιο Ιΐιειη ΙΙιμΙ ηιοαηι 
ΑιψυΐδΗ ϊδ αάάεά, αηά §ηεί Ιο Ιΐιε §ι•ίοί-ίοι•1θΓη. 
ΤΙιενε ανε ιηοΐΐιονδ ίοι• άεαά δοηδ νεερϊη^τ ; 

Τ1ιει•ε αι•ε ηΐίΐίάδ Ιΐιαΐ Ιιανε εαδί δΐιοι-η Ιιαίτ 
\νΐιει•ε δε&Λν&Γά δοαιπαικΙεΓ οη-δΛνεερΐη^ 

Τΐιε 1ΐηιΙ)δ οί ΙΙιεΪΓ 1)ΐΌΐ1ιει•δ Ι^αι-ε. 
Αη(1 £γοιτι Ηοΐΐ&δ ά ονγ, α ογγ, 370 

Κίη^είΐι 1ιεεινεη\ν&ι•θ ΛνϊΜ αηά 1ιί§1ι, 
Αηά λνΐΐΐι ίι•εηζίεά Ιιαηάδ οη Ηει• Ιιεαά 
δΐιε δπιΐΐεΐΐι : Ιι^ν βη^εκδ ανε νεά 
ΓΐΌπι Ιΐιε οΗεεΙίδ ΐΐιαί ϋιε ΙίΙοοά-ίιιιτοΛνδ άνε. 

497 
νοι.. Ι. κ κ ΕΛΕΝΗ 
ώ μάκαρ ΆρκαΒία ττοτέ τταρθβνβ ΚαΧλιστοΐ, 

Δί09 

α λβχεωζ^ (ττύβα^ τβτραβάμοσι 'γυίοι<;, 
ώς τΓοΧύ ματρο<; €μά<; έ'λαχε9 ττΧζον, 
ά μορφα θηρών λ,α'χνο'^νίων 
όμματί Χάβρω σχήμα 8ιαίν€ί<; ^ 
380 έξαΧΚάξασ ά-χθβα Χνττης' 

άν τβ 7Γ0Τ "Α/9Τ6/Λί? ΐζβ'χορζύσατο 
χρνσοκβρατ βΧαφον Μεροττος ΎιτανίΒα κονραν 
καΧΧοσννας €Ρ€Κ€ν• το δ' βμον δε/χαν 
ώλεσεί' ώλεσε ττβρ'^αμα ΑαρΒαι>υα<; 
οΧομβνου^ τ ^Αχαωνς. 

ΜΕΝΕΛΑ05 
ώ τας τβθρίττπου^; Οίνομάω ΐΐΐσαν κάτα 
Πελο-ν^ άμίΧΧας ΙζαμιΧΧηθβί'ί ττοτβ, 
€Ϊθ^ ώφελε9 τόθ\ ήνίκ 'έρανον εΐ9 Θβούς 
"Ι" ΤΓβισθβϊς ^ ε'τΓοίβίς, €ν θβοΐ^ Χίττα,ν βίον, 

390 ττρίν τον βμον Άτρβα ττατέρα ^βννήσαί ττοτε, 
09 βξβφυσβν Άβρόττης Χβκτρων άττο 
^Κ<^αμζμνον €μ€ τε Μεζ^ελεωζ^, κΧανον ζνγόν 
•ΊτΧβΙστον <γαρ οιμαι, καΐ τόδ' ου κόμττω λε'γω, 
στράτευμα κώττΎ) Βίορίσαι 'Τροίαν €τη, 
τύραννο^; ονδβν ττρος βίαν στρατηΧατων, 
βκοΰσι δ' άρξας Έλλάδθ9 νεανίαις. 
καϊ τους μβν ούκβτ οντάς άριθμήσαί ττάρα, 
τους δ' βκ θαΧάσσης ασμένως ττβφβυ'^ότας, 
νεκρών φέροντας ονόματ εΙς οίκους ττάΧιν, 

400 ε'γω δ' εττ' οί8μα ττοντι,ον ^Χαυκής άΧος 

' Ηβηηη,ηη αηιΐ ΰίπάοΓί : ίοΐ' Μ88. \ΐαίνη5. 

^ Τΐιο Γβίβΐ'βηοβ Ιο ίΐιβ ΐΘ§βηά οί Γ(?1ορ5 1)θϊπ§ κβι-νβΛ ηρ Ιο 
ί1ΐ8 ΟοοΙδ &{, Β, ΙβΆΒί \>γ ΤαηΙ/Εΐυβ ^6^μx^^β8 βοιηβ θΐιοΐι \νοιχ1 α3 
σφαΎΐίί. 

498 ΗΕ1.ΕΝ 

Α1ι, πι;ιί(1ί•ιι οί Αιχ•;ΐ(Ιν, Ιΐίΐρρ}•^ 0'α11Ϊ8ΐο,' ηιΐ. Ιΐιοιι, 

ϋ ΓοιίΓΓουΙ-ραοίπΐΓ Ιΐιΐη^^ λνΐιο ΛναδΙ Ζί,'αίί' 1)ΐ•ϊ(1ο, 

ΙΚΐΙοΓ Ι)}• ί;ιι• Ιΐι.αη ηιγ ηιυΐ1ιει•'δ ΐϋ Ιΐΐ}^ ΙοΙ ιιο\ν, 

\\Ίιο Ιι,'ΐδΙ οαδί ΐΐκ- 1)ΐη•(1οη οί' 1ηιηι;ιη ^οιτοΛν ηδϊάο, 

Λικί οηΐν ηο\ν ίοΓ Ιΐιυ δ1ι;ΐ;ΐ^•<ΐ;γ I^1111^ 

ϋί" Ιΐιο 1)ΐ•αΙο Λνΐίΐι ίο&Γδ αΐ'β ΐΐιγ ίΐεΓοε ε^εδ (Ιϊηι. 380 

ΥεΗ^ 1ι;ιρ]ΜεΓ δΐιε Λνΐιοιη Λι-Ιεηπδ (Ιιανε Γγοπι Ιιετ (Ίκιϊι•, 

Α δΐίΐσ §ϋ1{1-αηί1εΓί•(3, Μενορδ' Τϋ,ηιίίΐπ ^ίΐυ^^ξΗίει•, 

ΗεοΗΐίδε υί Ηει• 1)εΗυ1;}' ; 1)υΙ ηιίηε Λνϊ1:1ι Ιΐιε Ιιπιικίδ οί 

(ΙεδΪΓε 
ΗηΙΙι ειιΐίϊικίΐ^χΐ 0;ιι•(];ιιιΐ;ιιι ΐνι•ι;;ιιηιΐΗ' ππη-ργιτ, 

Αηιΐ Ιιαίΐι §ΐνεη Ιΐιι- Αοΐΐίΐεπηδ Ιυ δΙπυσΠίεΐ". 
[ ΊΊΐ€ΐι ρα^8 ΐηΐο ΐΗε 2)αΙα€β. 

ΕηΙβΓ ΜΕΝΕΙ,Αυδ. 

ΜΕΝΕΙ-ΑΙΤΝ 

Α1)^ Ι'εΐυρδ, Ιΐιοιι »1 ΡΪ8;ι νϊοΙοΓ υηεε 

ΟνοΓ ϋεηοηιαιίδ ίη ε1ιαΓΪοί-5ί;ι•ΐίε, 

01ι ΐΗηΙ;, λνΐιηί Ιίιηε Ιΐιου υκκί'δΐ ίΐιε Γηκίδ ά ΓεπδΙ;, 

ΤΙιοιι Ιΐίκίδΐ Ιοίΐ ϊπ ρΓΟδοηοε οί" ίΐιε Οοιίδ ύ\γ Ηίε, 

Ει•6 [Ιιοιι Ιίε^ΗΐΙεδΙ ΑίΓευδ, δίΐ'ε ίο ηιε, 390 

Ηίιη Ιο \\1ιοπι Αενορε 1)&ι•ε Α§αηιειηηοη, 

Αηά ηιε, Μεηείαυδ, οΗαηοΐ-Ιεαηι ι•οηο\νηε(3. 

ΤΗε ηιΐ^ΐιΐΐεδί ΙιοδΙ οη εαιίΐι — ηο ιηει•ε νίΐιιηΐ Ιΐιϊδ — 

ΟίοΙ Ι δρεεά ονεΓδεαδ Ιο Τγο^, ΐΙιεΪΓ οΠΐεί" ; 

Νοι• 1)ν οοηιρυΐδΐοη οαρί&ίηεΛ ΐΗειη Ιο λυέγ, 

Βιιί Ιεά λνίΐΐι Ηεΐΐαδ' ΙιείΌεδ' «^Ι,κΐ οοιίδεηΐ. 

δοιηε Γπιΐδΐ Λνε οουηΐ; ηιί(1 ίΐιεηι Ιΐιαΐ; άυο. ηο ηιοΓε ; 

Οίαάΐ^ Ηανε οΐΗεν δοηιε εδοίίρεά ίΐιε δεα^ 

Αηά 1)ΐ•ίη^τ Ικιοΐν Ιιοηιο Ιΐιε η&ηιεδ οί" ιηεη ο1εεηιε(1 (ΙοηγΙ. 

Βαί Ι Γηγ ο'ει• ίΐιε §Γε}' δεα'δ δΐιοΐ'οίοδδ δΐ畧ε 400 ' Οηε οί Ζβα3'8 νίοΙϊιη3, ο1ΐ8,η{^(;ο1 ϊηΐο α \)οα.τ. 

499 
κκ 2 ΕΛΕΝΗ 

τΧήμων άΧωμαι χρόνον οσονττβρ 'Ιλίοι; 
ττύρ^ους €7Γ€ραα, /ίβ/ς• ττάτραν ■χ^ρ•ϊ]ζων μοΧαΐν, 
ουκ άξίονμαι, τοΰΒβ ττρός θβών τνχζίν. 
1^ι.βνη<ζ τ' έρημους άξβρους τ' εττώρομας 
ΤΓβττΧβυκα ττάσας' γ^ωταν β'γγι/ς ώ ττάτρας, 
•πίΐλίν μ! άττωθβΐ ττνξΰμα, κοΰττοτ οΰριον 
εΙσήΧθβ Χαΐφος ώστ€ μ' βίς ττάτραν μο\ύν. 
καΐ νυν Τίΐλας ναυα'^ος άττοΧβσας φίλ,ους 
ΙζίίΤΓ^σον βίς Ύην Τ7ίν8€• ναΰς δε ττρος τΓβτρας 

410 τΓοΧλούς αριθμούς άψ'υται, ναυαηίοη'. 

τρότΓίς δ' €\€ίψθη ττοικίΧων άρμοσμάτων, 
εφ' ?%' βσώθην μυΧις ανβΧττιστω τυ'χτ) 
'ΕιΧίνη τβ, Τροίας ήν άττοσττάσας έχω. 
όνομα, δε 'χ^ώρας ήτις ηΒβ καΐ Χζως 
ουκ οΖδ'• 6'χΧον ^αρ είσττεσβΐν Ί^σγ^υνόμην 
ίόσθ' ίστορήσαι, της βμ-ης Βυσ'χΧαινίας 
κρύτΓτων ύττ' αΙΒοΰς τας τύχ^ας. όταν δ' άνηρ 
ττράξτ) κακώς ύψηΧός, βίς άηθίαν 
ΤΓίΤΓτβι κακίω του ττάΧαι, 8υσ8αίμονος. 

420 'χ^ρβία δε τζίρβί μ' οΰτβ 'γαρ σίτος πάρα 

ούτ άμφΐ χρωτ βσθήτβς' αύτα δ' βΐκάσαι 
ττάρβστί ναός €κβοΧ' οϊς άμιτίσ-χ^ομαι. 
ΤΓβττΧους δε τοι;9 ττριν Χαμττρά τ άμ.φιβΧήματα 
-χΧώάς τε πόντος ηρπασ' βν δ' άντρου μυχοίς 
κρύψας γυναίκα την κακών πάντων βμοί 
άρξασαν ήκω, τους τε περίΧεΧειμμβνους 
φίΧων φυΧάσσβιν ταμ! άναηκάσας Χεχη. 
μόνος δε νοστώ, τοις εκβΐ ζητών φιΧοίς 
τα πρόσφορ ην πως εξερβυνησας Χάβω. 

430 ιΒών δε 8ώμα περιφβρβς θρί^κοΐς τοΒβ 

πύΧας τε σεμνας άνΒρός όΧβίου τινός, 
προσήΧθον €λ7Γΐ9 δ' €κ γε πΧουσίων Βόμων 

500 ΗΡΧΕΝ 

\ν;ιη(1οι• ϊη ραίη, Ιοη^ϊ α8 Ιΐιβ ΙεΗ^ιιο'-γοίΐΐ'δ 

ϋί Τι•ον ; Λΐιά 11ιοιι<^1ι Ι γ6αι•η Ιο τεαοΐι ιηγ Ιαικί, 

Οί Ιΐιϊδ Ι αΐΒ ηοΐ Ιι^Μ λνοΓίΙι^ Ι)}^ Ιΐιε Οοάδ, 

ΒιιΙ ίο η11 Ι^ΐΙίγα'δ 1)6&ο1ΐ65 Ιοηε αιιά Λνϊΐίΐ 

Ηανε δηϋοοΐ : γεα, λνΐιεπδο Ι ααι ηϊοΐι ηιγ 1;ιη(1, 

Βίΐοΐν ίΐιε 1)1α5ΐ άηνοδ ηιε ; πενεΓ £ο11θΛνΐη<[>• 1)ΐ•6εζ6 

Ηηίΐι δΛνεΙΙοοΙ πιγ δαίΐ Ιο Λν;ιΓί; ηιε Ιο Γπίιιε Ιιοηιε. 

Αηοΐ ηοΛν, ίΐ δ1ιίρΛνι•εο1ίε(1 \νι•εΙο1ι, ηιγ εοπίΓίκΙεδ Ιο^ίΙ, 

Οη Ιΐιίδ Ιαποί ;ιπι Ι ΟΗδΙ : &β•;ιίηδΙ Ιΐιε Γοείίδ 

Μγ δΐιίρ ίδ δΙιαΙίεΓεά ;ι1] ΐη οοηηΐΐεδδ δΐυικίδ. 410 

ννι•ειιο1ιεί1 ίι-οηι ϋδ οαππίπ"• Γίΐδίεηίηοδ \ν;ΐδ Ιΐιε ΙνΡεΙ, 

ννΊιενεοη ρηδΐ Ιιορε αηθ Ιιαιτίΐγ λναδ Ι δ3.ν^■(1 

\\'ϊ11ι Ηείεη, Λνΐιοιη Ι Ιιαά δΐιαΐοΐιεά ίι-οιη ίΐϊιιηι'δ 

λντεοΐί. 
Βιιί ίΐιϊδ Ιαικί'δ Πίΐηιε, ;ιη^ Λνΐιο Ιιετ ρεορίε 1)ε^ 
1 Ινπολν ηυΐ^ Ιίοϊηο• ;χ^);ιί.11^^1 Ιο γοικίεν ΐΙίΓοη^δ 
Το ΐοίη ηιε, Ιΐιενε Ιο ίΐδ1< : ΐη ηιίηε ϊ11 ρΗ<^1ιΙ 
Ι Ιιΐίΐί' ί'οΓ δΐΐίΐηιε ηιν ηηδει•^ ; ί'οΓ ;ι ηιαη 
ί,οΛν-ίίίΠοη ίΐΌηι Ηϊοΐι εδίαίε ηιοι•ε δ1ι&ι•ρ1γ ίεείδ 
Τΐιε ΗΐΓίχηο-εηεδδ οί ίΐ Ιΐΐϋη ΐΐιε 1οη§ αηΐιίεδί. 
νΥαηΙ; ΛναδΙεΐΗ ηιε ; ί'ον η.εϋΐιεν ίοοοΐ Ιιανε Ι 420 

ΝοΓ ναϊηιεηΐ £οι• πιγ 1>ο(1γ, — ]ικ1§ε 1)}' Ιΐιεδε 
ΤΙιαΙ <>•Ϊ!•(1 ηιε, Γα§δ ΛναδΚεΓΐ δΙιΟΓελναΐ'ά Γΐ'οηι Ιΐιε 

δΐιίρ. 
Τΐιε ΐΌΐ)εδ οηοε ιηίηε, Ιη-ί^ίΐϊΐ; νεδί &η(1 1)ΐ•ανει•ν, 
Τΐιε δεα Ιιαίΐι δ^ν;ι11ο^ν^(1. ίη α οανε'δ θεερ οίεί'ΐ; 
Μγ \νϊ£ε Ι 1ιΐ(1, ίίΓδΙ ο.απδε οί" α11 ηιγ \νοεδ, 
Αη(1 Ιηΐΐιεν οοιηε, ί"οι• Ι Ιιανε δίναϋΐγ ο]ι;ιι•ίΐ;ρ(1 
Μγ ίι-ΐεικίδ γεί Ιίνίη^ Ιο Λν;ι1ε1ι ονει* Ιιεί'. 
ΑΙοηε Ι εοηιε, δεείίϊη^ι• ί'οΓ Ιονοίΐ οηοδ Ιΐιετε 
ννΐιαΐ δΐιαίΐ αναϋ Ιΐιεΐν ηεεά, ϊί δεανοΐι ιηηγ ίιη(1. 
Αηά, ηιαι•1<ίη^ γοηύει• ηιαηδίοη 1)ίΐ1ΐ1εηιεπ1;-^•ίι•1;, 
Αηοΐ δΐίΐίείν ρονίαΐδ οί' α ρι•θδρει•οιΐ5 ηιηη, 
Ι (1ι•ε\ν• ηΐ§1ι : Γγοπι α νοαΗΙιγ Ιιουδε ίδ Ιιορε ΕΛΕΝΗ 

Χαββΐν τι νανταίς• €Κ δε μη ^-χοντων βίον, 
ούδ' εΐ θεΧοίβν, ό)φβ\€Ϊν εγουεν αν. 
ωή• τί'ζ αν ττυΧωρος €κ Βομων μοΧοί, 
δστις δίαγγείλβ^ε ταμ εΙ'σω κακά ; 

ΓΡΑΥ2 
τΐ9 7Γ/309 ττύΧαισιν ; ουκ άτταΧλάξβι Ζομο)ν 
καΐ μη ιτρος ανΧβίοι,σίν βστηκως ττύΧαι^ 
δχΧον 7Γαρβ^6ΐ<; Βεσττοταα ; ή κατθανβΐ 
440 Ελλ,7;ζ^ Ίτεφυκώς, οϊσιν ουκ βτηστροφαί. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ω 'γραΐα, ταύτα ττάντ βττη καΧώ'ί Χβ^βις. 
'έξβστί' ΊΤβίσομαι γαρ* «λλ' ανε<; -χ^ΰΧον. 

ΓΡΑΤ2 
ατΓβΧθ'• €μοΙ ι^αρ τοντο 'πρόσκευταί, ζβνε, 
μηΒένα ττεΧάζειν τοισί^ 'ΚΧΧηνων Βόμοι.<ί. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

α• μη ττροσείΧβί χείρα μη8^ ώθει βία. 

ΓΡΑΤ2 
•πείθει '^αρ ούΒεν ων λέγω• σν δ' αίτιος. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

α,'γ'γείΧον εϊσω δεσττόταισι τοΐσι σοΐς. 

ΓΡΑΤ2 

ττικρώς αν οιμαι γ' ά<γ^εΧεΐν τους σους Χο••γους, 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ναυαγός ηκω ξένος, άσύΧητον <γένος. 

ΓΡΑΤ2 
450